Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

§17, Stk. 4. Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030

Tirsdag den 14-05-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

24. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2588-18


Resume

Dagsorden til godkendelse.


Administrationen indstiller til temaudvalget,

At godkende dagsorden


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

Godkendt

25. Status på samskabelsescases

Sagsnummer: 00.16.00-G01-2847-18


Resume

Byrådet besluttede den 12. november 2018, at alle fagudvalg skal arbejde med en samskabelsescase i løbet af 2018 og 2019. Formålet er at opbygge erfaringer med, hvordan Gribskov Kommune fremadrettet skal arbejde videre med samskabelse. Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 har haft en koordinerende rolle og fulgt alle samskabelsescasene. Denne sag giver en status på fremdriften i de forskellige cases og forholder sig til, hvilke fagudvalg der fremadrettet skal have ejerskabet af de enkelte cases.


Administrationen indstiller til temaudvalget,
 • At drøfte status og fremdrift på samskabelsescasene
 • At drøfte hvad statussen giver anledning til  forhold til det fremadrettede arbejde

Sagsfremstilling

Temaudvalget for Strategi og Samskabelse følger i disse 8 samskabelsescases

 

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse (BIU)

Unges overgang til anden uddannelse efter folkeskolen, med særligt fokus på dem, som ikke kommer videre efter folkeskolen (16 %)???

 

Børn og Familie? (BF)?

Ny Børn og Unge-politik, herunder samskabelse med forældrebestyrelser. (De to oprindelige cases er slået sammen)

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (KEO)

Nyt Erhvervsforum - Forum for Udvikling og Vækst

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (KEO)

Samskabelsescase sammen med Kulturrådet. Kulturrådet vælger, hvad der skal samskabes om.

 

Udvikling, By og Land (UBL)?

Samskabelse om fremtiden i Helsinge Bymidte

 

Miljø, Klima og Kyst (MKK) - Overgår til UBL

Ny løsning på "De grønne telte". Teltene er blevet lukket, da GIV ikke længere har ansatte i teltene. Foreningerne vil meget gerne have gang i teltene igen.

 

Ældre, Social og Sundhed (ÆSS)

Samskabelse omkring udarbejdelsen af et undersøgelsesdesign til undersøgelse af brugeroplevelsen i hjemmeplejen, så der opnås et reelt indblik i borgerens oplevelse.

 

Forebyggelse og Idræt (FI)? Denne case overgår til BIF

Samskabelse om bedre udnyttelse af kommunens inkl. skolernes idrætsfaciliteter både i dag- og aftentimerne til glæde for så mange som muligt. ????

 

I bilag findes en oversigt over fremdriften i de enkelte cases. Grøn indikerer at cases er i rigtig god fremdrift, gul indikerer at casen er forsøgt startet op, men ikke rigtig er i fremdrift, mens rød indikerer at casen enten aldrig er startet op eller er taget af dagsordenen igen.


Beslutning
 • Samskabelsescasenes fremdrift blev gennemgået og drøftet.
 • I  forhold til det fremadrettede arbejde blev det besluttet, at de enkelte fagudvalg, skal have en sag på med status for deres samskabelsescases samt en plan for, hvornår de igen vil have status på casen. For de cases der endnu ikke er kommet igang, skal der laves en revideret tidsplan.

 

Fraværende: Pernille Søndergaard

Bilag

26. Opsamling af temaudvalgets arbejde med strategier og politikker

Sagsnummer: 00.01.00-G01-2847-18


Resume

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 har arbejdet med at definere begeberne "strategi" og "politik" samt med hvilke principper og pejlemærker, der bør ligge til grund for kommunens videre arbejde med politik og strategi. Temaudvalget skal med denne sag samle op på dette arbejde og på opgaven med at forenkle kommunens eksisterende politikker og strategier. Desuden skal temaudvalget give anbefalinger til, hvordan Byrådet og det kommende §17.4-temaudvalg fremover kan sikre en koordinering af arbejdet med politikker og strategier med visionsforløbet "Gribskov - et attraktivt samfund".


Administrationen indstiller til temaudvalget,

Atanbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet: 

1. at godkende oplæg til definition af begreberne "strategi" og "politik"

2. at godkende oplæg til retningslinjer og principper for, hvordan Byrådet fremover kan arbejde med strategier og politikker

3. at godkende oplæg til retningslinjer for, hvordan Byrådet fremover kan arbejde videre med politikker og strategier

4. at anbefale, at det kommende §17.4-temaudvalg viderefører arbejdet med strategier og politikker samt sikrer koordinering med visionsforløbet "Gribskov - et attraktivt samfund"


Sagsfremstilling

Temaudvalget for Strategi og Samskabelse Gribskov 2030 har arbejdet med strategier og politikker med udgangspunkt i temaudvalgets kommissorie. Kommissoriet beskriver nedenstående opgaver i udvalgets spor 1 (strategisporet) med ønsket om at forenkle de mange politikker og strategier, som kommunen har i dag. Temaudvalget skal med denne sag samle op og afrunde dette arbejde og komme med anbefalinger til hvordan Byrådet og det kommende §17.4-udvalg kan arbejde videre med opgaverne, når Temaudvalget for Strategi og Samskabelse Gribskov 2030 nedlægges. Opgaverne omfatter:

 

 • At skabe et overblik over de nuværende politikker og strategier
 • At skabe en fælles forståelse for, hvad en politik og en strategi er, og hvad de skal kunne bidrage til
 • At foreslå en retning for fremtidigt arbejde med politikker og strategier, som understøtter kommunens udvikling mod 2030
 • At udvikle en proces for realisering af visionen på kort og på lang sigt

 

Bilag 1 viser en status over temaudvalgets hidtidige opfølgning af opgaverne.

 

 

1. Definition af begreberne "politik" og "strategi"

Temaudvalget har tidligere drøftet, hvad der er omfattet af begreberne "politik" og "strategi". Administrationen anbefaler på den baggrund følgende definitioner:

 

 • Politik: "De overordnede mål og principper, som er retningsgivende for kommunens aktiviteter. Udtrykker en holdning til, hvor kommunen gerne vil nå hen i fremtiden, og hvilke resultater, der ønskes opnået på et givent tidspunkt og indenfor hvilke områder"
 • Strategi: "En eller flere mulige veje eller udvalgte metoder til at opnå et givent mål. Udtrykker en køreplan for, hvordan kommunen tiltænker at realisere målene."

 

 • Tilsvarende defineres "indsatser" som: "Konkrete aktiviteter og tiltag. Karakteriseres ved at være specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsbestemte. Beskriver hvem der gør hvad hvornår. Kan indgå som del af at gennemføre en strategi med henblik på at opnå et overordnet mål."

 

Definitionerne danner udgangspunkt for en gennemgang og forenkling af kommunens eksisterende politikker og strategier. Bilag 2 viser et overblik over de nuværende strategier og politikker pr. august 2018.

 

2. Retningslinjer og principper for arbejdet med strategier og politikker

Temaudvalget har ligeledes tidligere drøftet, hvilke retningslinjer og principper, der bør være gældende for arbejdet med politikker og strategier. Administrationen opsamler drøftelserne i følgende anbefalinger:

 

 • Tidsperspektivet. Det anbefales, at arbejdet med strategierne og politikkernes har et fokus er 5-10 år for også at kunne tage højde for mere langsigtede mål, der rækker ud over den enkelte byrådsperiode.
 • Behovet for tilpasning: Det anbefales, at strategier og politikker tilpasses løbende efter behov for også på kort sigt at kunne tage højde for evt. ændrede forudsætninger eller prioriteringer. Behovet for tilpasning afspejler en vurderet høj grad af påvirkning fra både ændret national lovgivning og aktiv inflydelse fra lokale involverede.
 • Fokusområde: Det anbefales at politikkerne og strategierne både har fokus på forhold internt i kommunen (f.eks. udviklingen af velfærd og beskæftigede) samt forhold med relationer udenfor kommunen (f.eks. turisme, branding og klimaforhold).

 

3. Retningslinjer for det videre arbejde med politikker og strategier og koblingen til visionsforløbet

Det anbefales, at strategier og polikker kobles sammen med en overordnet vision for kommunens fremtidige udvikling, som illustreret i bilag 3. Administrationen anbefaler følgende etaper til det videre arbejde:

1. Gennemgang af de nuværende strategier og politikker. De strategier og politikker, der ikke længere er gældende afsluttes.

2. Kritisk gennemgang af, hvilke strategier og politikker, der har en mere admninistrativ karakter, og som vil kunne omdefineres til at være rent administrative styringsdokumenter

3. Sammenlægning af de resterende politikker og strategier, herunder de lovpligtige under én overordnet udviklingspolitik med ca. 20 overordnede strategiske mål.
 

4. Anbefaling til en proces for det videre arbejde

Det anbefales, at arbejdet med forenkling af kommunens eksisterende politikker og strategier videreføres af det kommende §17.4-temaudvalg med involvering af relevante fagudvalg.
Sidstnævnte kan udarbejdes med inspiration fra bl.a. Ringkøbing Skjern Kommunes strategiarbejde omkring "Naturens Rige" som illustreret i bilag 4.

 

Desuden anbefaler administrationen, at det kommende §17.4-temaudvalg koordinerer realiseringen af visionen for "Gribskov - et attraktivt samfund" med relevante fagudvalg. Det anbefales, at evt. koblinger mellem visionen og samskabelse videregives til det kommende §17.4-temaudvalg.

 


Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt, med beslutning om at det på politiknivauet skal tydeliggøres, at det også indeholder fagspecifikke- og lovpligtige politiker
 4. Tiltrådt

 

 

Fraværende: Pernille Søndergaard

 

Bilag

27. Nedlæggelse af SSG

Sagsnummer: 00.22.04-A30-1-18


Resume

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 skal med dette punkt træffe beslutning om, at anbefale økonomiudvalget, at indstille til byrådet at nedlægge udvalget.

 


Administrationen indstiller til temaudvalget,

At anbefale økonomiudvalget at indstille til byrådet at nedlægge Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030, med virkning fra 18. juni 2019


Sagsfremstilling

 I forbindelse med omkonstitueringen den 23. april 2019 har byrådet besluttet, at der fremover skal være eet temaudvalg i resten af byrådets funktionsperiode. Det nye temaudvalg skal arbejde med skriftene arbejdsområder. Som en del af den første opgave, skal det nye temaudvalg videreføre arbejdet med strategi og politik samt samskabelse. Det betyder, at Strategi og Samskabelse ikke skal fortsætter i sin nuværende form men nedlægges.

 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 indstiller derfor til økonomiudvalget og byrådet, at nedlægge temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030

 

 


Beslutning

Tiltrådt

28. Meddelelser

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2588-18


Resume

Hvis der er meddelelser, nævnes de under dette punkt og der orienteres om punkter til kommende møde.


Administrationen indstiller til temaudvalget,
Administrationen indstiller til temaudvalget

At tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at mødet den 11. juni kortes ned til 17.00 til 18.30

 

Mødet startet klokken 17.00

Mødet afsluttet klokken 18.15

 

Pernille Søndergaard afbud til hele mødet

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen