Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Tirsdag den 14-05-2019 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

87. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-1-18


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20


Beslutning

Anbefalinger fra Udvikling, By og Land i sagen om Byudviklingsprojekt Troldebakkerne, Helsinge, forelægges for Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af sagen.

Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

88. Budget 2019 - Ny styrelsesvedtægt

Sagsnummer: 00.30.00-S00-11-19


Resume

Administrationen forelægger i denne sag de bevillingsmæssige konsekvenser af den nye styrelsesvedtægt, som Byrådet besluttede på deres ekstraordinære møde den 23. april 2019. Samtidig foreslår administrationen, at Budgetopfølgning 2 udskydes til august.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet
 1. at beslutte bevillingsmæssige ændringer til budget 2019-2023 jf. bilag "Oversigt over bevillingsændringer"
 2. at godkende at Budgetopfølgning 2 udskydes til august

Sagsfremstilling

Byrådet har på deres møde den 23. april 2019 besluttet en ændret udvalgsstruktur og heraf en ny styrelsesvedtægt. Budgetterne skal derfor flyttes, så de afspejler den nye udvalgsstruktur jvf. den nye styrelsesvedtægt.

 

I den nye udvalgsstruktur samles Miljø, Klima og Kyst og Udvikling, By og Land. Forebyggelse og Idræt nedlægges og Idræt flyttes til Børn, Idræt og Familie, mens Forebyggelse flyttes til Ældre, Social og Sundhed. Opgaven vedr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samles under Beskæftigelse og Ungeuddannelse.

Ved samling af Udvikling, By og Land og Miljø, Klima og Kyst til et udvalg er der lavet et oplæg til ny rammestruktur med henblik på at give en meningsfuld opdeling i opgaver og sikre en bedre opfølgning på aktivitet og økonomi.

 

Flytning af de tilsvarende økonomiske rammer fremgår af bilag "Oversigt over bevillingsændringer".

 

Administrationen anbefaler samtidig, at Budgetopfølgning 2 udskydes til august med henblik på at sikre, at budgetopfølgningen kan ske efter den nye udvalgsstruktur og de bevillingsmæssige konsekvenser af styrelsesvedtægten.


Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, LBK nr 47 af 15/01/2019


Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag.


Høringsperiode og høringsparter

-


Beslutning

1. - 2. Anbefalet med den ændring at budgetopfølgning 2 udskyldes til september.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Bilag

89. Håndtering af skydebanestøj fra Ridebanevej 8B i Helsinge

Sagsnummer: 82.16.05-Ø54-1-18


Resume

Udvalget Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget om at godkende løsningsmodel samt bevillige og frigive et rammebeløb til projektering og anlæg til håndtering af støjende udendørs aktiviteter fra Helsinge Skytteforenings skydebaner på Ridebanevej 8B, Helsinge.

 

Skydebanens nuværende placering, indretning og anvendelse hindrer ønskede byudviklingsmuligheder i Troldebakkerne nord for skydebanerne på grund af støjgener og banernes skudretning mod nord.

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget:
 1. at godkende at der arbejdes videre med en løsning på støjudfordringerne med udgangspunkt i en fastholdelse af skydebaneanlæggets nuværende placering.
 2. at bevilge og frigive en ramme på op til 5,0 mio. kr. til projektering og anlæg af afværgeforanstaltninger finansieret af Byudviklingsrammen.

 


Historik

 

Udvikling, By og Land, 30. april 2019, pkt. 76:

 1. Tiltrådt
 2. Ikke tiltrådt

 

Ny instilling:

3. Udvalget ønsker at der arbejdes videre med alternative lyddæmpende modeller

 

3. Tiltrådt


Sagsfremstilling

Baggrund

Det eksisterende skydebaneanlæg på Ridebanevej 8B i Helsinge genererer en del støj og er derfor omkranset af en støjbelastet zone, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke vil kunne overholdes ift. støjfølsom anvendelse som f.eks. boliger. Den støjbelastede zone omfatter en del af det areal som planlægges til boliger i byudviklingsområdet Troldebakkerne nord for skydebanerne.

 

Det følger af Planlovens § 15a, stk. 1, at der ikke må udlægges støjfølsom anvendelse i et støjbelastet område. Det er således ikke muligt at byudvikle området samtidig med, at skydeforeningen fortsætter sine nuværende udendørs skydeaktiviteter på de eksisterende skydebaner. I forbindelse med den planlagte udbygning af Troldebakkerne er det derfor forudsat, at støjpåvirkningerne fra skydebanen skal fjernes.

 

Økonomiudvalget har den 29.01.2019 besluttet, at der skal arbejdes videre med baggrund i to scenarier; dels scenarie A, hvor mulighederne for at afværge støj fra skydebanernes nuværende placering ved etablering af et kassettetag undersøges mere detaljeret af Gribskov Kommune, dels scenarie B, hvor skydebanerne flyttes til en ny placering efter forslag fra Helsinge Skytteforening.

 

Begge løsningsforslag gør det muligt for Helsinge Skytteforening at videreføre foreningens nuværende udendørs skydeaktiviteter i form af 25 meter pistolbane og 50 meter riffelbane, i henhold til gældende miljøgodkendelse. Foreningen har for nyligt investeret ca. 600.000 kr. i et elektronisk markeringssystem. Dette anlæg er ikke en fast del af skydebaneanlægget, men vil kunne flyttes til et eventuelt nyt skydebaneanlæg.

 

I vinterhalvåret anvender skytteforeningen en indendørs 15 meter pistolbane i kælderen under Helsinge Hallerne (skydekælderen), hvilket foreningen kan fortsætte med. Herudover anvender skytteforeningen Skydebaneforeningen Nordsjællands faciliteter på Saxegården ved Gilleleje og Hanebjerg Skyttecenter ved Hillerød til langdistanceskydning (200 meter baner), hvilket foreningen ligeledes kan fortsætte med. Skytteforeningen har ønske om at kunne koncentrere alle foreningens aktiviteter på ét sted, og helst tæt på Helsinge.

 

Grundlag og proces

Administrationen er sammen med Helsinge Skytteforening i færd med at afdække de realistiske muligheder for at reducere eller helt fjerne støjen fra skydebanerne på Ridebanevej 8B.

 

Samarbejdet finder sted i tæt dialog med Skydebaneforeningen Danmark og DGI og med ekspertrådgivning fra ekstern rådgiver.

 

To løsningsforslag

I de skitserede løsningsforslag er der ikke taget højde for etablering af indendørs skydebanefaciliteter til erstatning for skydekælderen i Helsinge Hallerne. og denne forudsættes således som udgangspunkt fortsat taget i anvendelse ved indendørs skydning i vinterhalvåret.

 

Forslag A - eksisterende skydebaneanlæg med afværgeforanstaltninger

Rådgivningsvirksomheden Sweco har på vegne af Gribskov Kommune udarbejdet forskellige scenarier for afværgeforanstaltninger, der kan sikre, at støjniveauet kan reduceres i en grad, der gør det muligt at etablere støjfølsom arealanvendelse (boliger) i Troldebakkerne.

 

Afværgeforanstaltninger kan være en udbygning (forhøjning) af eksisterende støjvolde, etablering af særlige frembyggede skydehuse og/eller etablering af et kassettetag over skydebanerne.

 

Analyser viser, at skydning på 50 meter bane med våbenklasse 9 (salonrifler) kan ske under opfyldelse af en støjgrænse til Troldebakkerne uden yderligere krav om støjdæmpende foranstaltninger.

 

Derimod giver skydning på 25 meter banen med våbenklasse 10 (salonpistoler, Walther m.fl.) uden støjdæmpning udfordringer i store dele af Troldebakkernes påtænkte boligklynger.

 

Den eneste afværgemetode, der sikrer, at der kan skydes på 25 meter banen i overensstemmelse med den gældende miljøgodkendelse er etablering af et kassettetag over denne bane.

 

Ved etablering af et kassettetag drages fordel af den viden og know how, som eksisterer på Forsvarets skydebaner i Sjælsø. Et kassettetag på Helsinge Skytteforenings anlæg lig Sjælsø anslås til ca. 3,0 mio. kr. i anlæg og yderligere 0,2 mio. kr. i projektering eller i alt 3,2 mio. kr. Kassettetaget etableres alene over 25 meter banen.

 

Projektet vurderes at kunne anlægges indenfor rammerne af den gældende lokalplan.

   

Forslag B - nyt skydebaneanlæg, men med uafklaret placering

Skydebaneforeningen Danmark har på vegne af Helsinge Skytteforening udarbejdet overslag på etablering af et sammenligneligt, nyt skydebaneanlæg, der kan opfylde de behov, som Helsinge Skytteforening på det nuværende anlæg har.

 

Etablering af nyt skydebaneanlæg med tilhørende bygningsfaciliteter kan som overslagspris etableres for 5,7 mio. kr.

 

Et nyt skydebaneanlæg vil foruden nyt plangrundlag og miljøgodkendelse tillige kræve tillæg af udgifter til eventuelt jordkøb eller anvendelse af allerede kommunalt ejet.

 

Politigodkendelse med mulige ekstra krav til sikkerhed

Forslag A og B skal godkendes af politiet, der kan kræve yderligere afværgeforanstaltninger af sikkerhedsmæssige grunde, for eksempel i relation til skudretning mod områder med støjfølsom arealanvendelse, med henblik på at sikre utilsigtede skud mod omgrænsende områder. Skydebaneforeningen Danmark har som eksempel i forbindelse med forslag B eksemplificeret en sådan afværgeforanstaltning i form af blænde og overbygning ved bagvold med en overslagspris på 0,6 mio. kr.

 

Anbefalet løsning

Helsinge Skytteforening, Skydebaneforeningen Danmark, DGI og administrationen anbefaler på den baggrund Forslag A, dvs. etablering af afværgeforanstaltninger på den eksisterende placering på Ridebanevej 8B.

 

Forslag A på skydebanernes nuværende placering ligger godt i forhold til øvrige idrætstilbud i området og god tilgængelighed for klubbens medlemmer.

 

Forslag A er endvidere den økonomisk mest fordelagtige løsning.

 

Administrationen anbefaler derfor at der bevilliges og frigives en ramme på op til 5,0 mio. kr. til projektering og anlæg af afværgeforanstaltninger finansieret af Byudviklingsrammen. Beløbet dækker 0,2 mio. kr. til projektering, 3,0 mio. kr. til anlæg samt 0,6 mio. kr. til yderligere sikkerhedsmæssige afværgeforanstaltninger og ca 30 % til uforudsete udgifter.

 

Såfremt dagsordenen tiltrædes vil parterne gå videre med at belyse den valgte løsning i dialog med relevante myndigheder og få anlægget projekteret og økonomien præciseret af en ekstern rådgiver.

 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om lov om planlægning (planloven)

Bekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Lokalplan 82.01 for Helsinge Stadion

 


Økonomi

Udgifter til projektet finansieres af Byudviklingsrammen.

 

Foreløbigt er der anvendt eller godkendt anvendelse af midler svarende til indtil 221.500 kr., som eksterne udgifter i forbindelse med beregninger relateret til Helsinge Skytteforenings skydebaneanlæg, eksklusive moms:

 • 20.000 kr. til Niras for beregninger af støjbidrag fra Helsinge Skytteforenings baner på Ridebanevej 8B i Helsinge,
 • 54.000 kr. til Delta Acoustics for orienterende beregninger af støj fra tre alternative placeringer af en ny skydebane i Gribskov Kommune,
 • 117.500 kr. til Niras for beregninger af støj fra alle eksisterende baneanlæg i Gribskov Kommune,
 • 25 - 30.000 kr. til Sweco for beregninger på afværgeforanstaltninger på eksisterende skydebaner på Ridebanevej 8B i Helsinge,

 

Udgifter til projektering og anlæg af afværgeforanstaltninger, som beskrevet i sagsfremstillingens forslag A, vil i overslag beløbe sig til ca. 3,2 mio. kr., mens yderligere afværgeforanstaltninger, som måtte kræves af politiet, anslås til 0,6 mio. kr. Herudover kan der forventes øvrige ikke forudsete udgifter. Der indstilles således en samlet budgetramme på 5,0 mio. kr. eksklusive moms til bevilling og frigivelse fra Byudviklingsrammen.

 


Beslutning

1. - 3. Besluttet at følge anbefalingen fra Udvikling, By og Land.

90. Samarbejdsaftale om anvendelse af Kirkeleddet 6, Græsted

Sagsnummer: 00.00.00-A00-60-19


Resume

Udvikling, By og Land behandlersagen for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte ny anvendelse af Kirkeleddet 6. Græsted, Det sker i forlængelse af, at lokaliteten er nedlagt som afdeling af botilbud Kobbelhusene.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at :
 1. beslutte, at administrationen bemyndiges til at udforme og indgå en samarbejdsaftale med privat aktør om drift af Kirkeleddet 6.

Historik

 

Udvikling, By og Land, 30. april 2019, pkt. 77:

 1. Anbefaling tiltrådt

Sagsfremstilling

Som et led i implementeringen af Boligstrategisk Handleplan 2017 besluttede Ældre, Social og Sundhed på sit møde d. 28. maj 2018 at omlægge og udbygge afdeling Gydevej 15 af botilbuddet Kobbelhusene i Esbønderup og at nedlægge Kirkeleddet 6 i Græsted som afdeling af botilbuddet. De sidste beboere flyttede fra Kirkeleddet 6 med udgangen af marts 2019. Kirkeleddet 6 frigøres derfor til anden anvendelse under hensyntagen til de bindinger, der følger af, at bygningen er opført iht. Almenboliglovens §105, stk. 2 (dvs. som almene ældre- og handicapboliger) samt de øvrige fysiske forhold på lokaliteten. Gribskov Kommune ejer hele bygningskomplekset Kirkeleddet 6-20. Kirkeleddet 6 og 8, der hver især lægger beslag på ca. en tredjedel af det samlede boligareal i bygningskomplekset, administreres og driftes af Boligkontoret Danmark.

 

Juridiske bindinger i almenboliglovgivningen og øvrige forhold begrænser mulighederne for at finde alternativ anvendelse af Kirkeleddet 6. Således kan boligerne ikke konverteres til ungdomsboliger, da det forudsætter konvertering til almen familiebolig. Der er ikke hjemmel i almenboliglovgivningen til, at kommuner kan eje almene familieboliger. Et salg vurderes ikke realistisk med henvisning til, at Kirkeleddet 6 indgår i tæt forbindelse med øvrige dele af det samlede bygningskompleks. Således vil der skulle ske en separering af el, vand og varme og en efterfølgende udmatrikulering. Dette ville gøre klargøring til salg af Kirkeleddet 6 til en bekostelig affære.

Generelt gør det sig i øvrigt gældende, at hvis formål ændres iht. Almenboliglovgivningen, skal lån optaget i KommuneKredit indfries. Den kommunale restgæld i hele bygningskomplekset udgør godt 20,8 mio. kr. - og heraf vil ca. en tredjedel, ca. 7 mio. kr., i givet fald skulle indfries. Alene af den grund vurderes konvertering til anden anvendelse end almene ældre/handicapboliger ikke at være realistisk.

 

Ældre, Social og Sundhed har på sit møde d. 19. marts 2019 fået en orientering om, at et realistisk og attraktivt scenarie kunne være indgåelse af samarbejdsaftale med ekstern aktør med henblik på anvendelse inden for den lovgivningsmæssige ramme, som byggeriet er underlagt, herunder at lejeaftaler indgås med den enkelte borger. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Administrationen arbejder derfor i retning af at indgå samarbejdsaftale med privat aktør om drift af Kirkeleddet 6 til borgere inden for den berettigede personkreds. 

 

Administrationen er opmærksom på, at der skal arbejdes hurtigt for at finde en konkret løsning, da det vil nedbringe tomgangsperioden mest muligt. Det månedlige lejetab er 72.500 kr. i tomgangsperioden.

 

Administrationen arbejder efter følgende tids- og procesplan.

 

For nærværende

Dialog med potentielle samarbejdspartnere/private aktører om mulighederne for at indgå samarbejdsaftale om drift af Kirkeleddet 6 til borgere inden for den berettigede personkreds

Politisk godkendelse – april og maj 2019

Beslutning om principperne for udformning af samarbejdsaftale med privat aktør - i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet. Administrationen får mandat til at lave en aftale færdig.

Medio juni 2019

Indgåelse af samarbejdsaftale om drift af Kirkeleddet 6

 

 


Lovgrundlag

LBK 119 af 1. februar 2019 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.


Beslutning
 1. Anbefalet.

91. Markedsleje for midlertidig anvendelse af kommunale pladser og områder

Sagsnummer: 01.00.00-G00-1818-18


Resume

Sagen er udsat fra Udvikling, By og Lands møde 19.03.2019 mhp. uddybning.

 

Udvalget Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om vedtagelse af takstkatalog for kommercielle arrangementer, som afholdes på kommunens områder og pladser. Det vedtagne takstbilag for 2018-2019 indeholdt ikke pladsleje, for arrangementer af denne type.

 

Den hidtidige praksis med at stille kommunale pladser og områder gratis til rådighed også for kommercielle anvendelser, er ikke i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. At godkende udkast til taktkatalog for midlertidig anvendelse, af andre kommunale arealer end vejarealer, til kommercielle aktiviteter.
 2. At godkende at der ikke opkræves pladsleje for grænsetilfælde i kategori 3.

 


Historik

Udvikling, By og Land, 19. marts 2019, pkt. 60:

Udsættes


Udvikling, By og Land, 30. april 2019, pkt. 85:

1. - 2. Anbefaling tiltrådt


Sagsfremstilling

Der skelnes imellem arealer, der i matriklen er udlagt til vejarealer og kommunens øvrige områder med egne matrikel nr.

Eventpladser på kommunale vejarealer og offentlige p-pladser er:                                         

 • Gilleleje Torv   
 • Græsted torv
 • Helsinge gågadeområde
 • Helsinge eventplads
 • Kommunale p-pladser
 • Kommunale vejarealer

 

Byrådet besluttede ved behandling af sag om mobilt gadesalg i december 2018, at der ikke skulle opkræves leje ved salg på vejarealer.                      

 

Eventpladser på kommunale arealer og pladser, som ikke er vejareal er:                                     

 • Grønne områder omkring Lergravssøen i Dronningmølle
 • Eventpladsen i Gilleleje
 • Gilleleje vest strand
 • Græsted Folkepark
 • Helsinge gadekærsanlæg
 • Rågeleje strand
 • Birkepladsen i Tisvilde

 

Af takstkatalog for 2018-2019, fremgår ikke pladsleje for kommunens områder og arealer.

 

Den hidtidige praksis med at stille kommunale pladser og områder gratis til rådighed for kommercielle aktiviteter, er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

 

Statsforvaltningen har i en konkret sag udtalt, at kommuner ikke kan stille kommunale områder og pladser mv. gratis til rådighed, hvis der afholdes et kommercielt arrangement. Se evt. Bilag A, Statsforvaltningens udtalelse.

Lejen skal være på markedslignede vilkår. Der skal opkræves leje af kommunens områder og pladser, når de benyttes til kommercielle aktiviteter, hvis hovedformålet er at generere et økonomisk overskud til arrangøren.

  

Overordnede rammer

Flere torve og offentlige p-pladser som ofte anvendes til arrangementer, er udlagt som en del af vejarealet, hvor det er vejlovens bestemmelser der gælder. Veje er reguleret af vejloven og tjener først og fremmest færdselsformål. Hvis vejene og kommunens pladser ønskes anvendt til andre formål f.eks. arrangementer eller udeservering, kræver det en tilladelse fra vejmyndigheden.

Andre områder er udlagt som selvstændige matrikler og er omfattet af kommunalfuldmagten. Det kan være vanskeligt at forstå for hvem hvilke regler der gælder hvor, og hvor der opkræves pladsleje.

 

Kommunale arealer og pladser

Kommunale områder og pladser, der ikke er udlagt som vej, er kommunens ejendom, som uden anden hjemmel end kommunalfuldmagten er stillet til rådighed for borgere.

Udgangspunktet her er, at kommunen kun må stille arealer til rådighed for aktiviteter, der ligger inden for den kommunale opgavevaretagelse, som har kommunal interesse. Heriblandt gælder også aktiviteter med humanitære, velgørende og andre almennyttige formål. Arealerne må gerne stilles til rådighed for salg, der knytter sig til hovedfunktionen.

Det er muligt at opkræve leje for både kommercielle og ikke kommercielle aktiviteter på kommunens områder og pladser mv.
Ved rent kommercielle aktiviteter, er der dog pligt til at opkræve en markedsbestemt leje for arealerne.

  

Pladsleje

Kommunen er forpligtet til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen for de arealer, der ønskes udlejet. Fastsættelse af markedsprisen vil ofte bero på et skøn. Kommunen har en vis margen, og efter omstændighederne kan rammerne for skønnet være ganske vide.

Administrationen har undersøgt niveauet for pladslejen i Naturstyrelsen og i en række kommuner. Se Bilag B, Oversigt over markedspriser.

 

På baggrund af det indsamlede materiale er der udarbejdet et forslag til takstkatalog, der afspejler markedsniveauet.

Bilag C, Udkast til takstkatalog.

 

Opkrævning afhænger af aktivitet

Hvis en virksomhed mv. udelukkende varetager formål, som en kommune også lovligt kan varetage, må kommunen gerne udleje arealerne gratis eller under markedsprisen. Dette kunne f.eks. være fremme af kulturelle formål, støtte af borgeres mulighed for fritidsaktiviteter, fremme lokal turistudvikling og at eksponere kommunen. Det er i disse tilfælde et krav, at der er adgang for alle.

Hvis virksomheden mv. varetager et formål, som en kommune lovligt kan varetage, men samtidig generer et overskud, som udbetales til private investorer, er der tale om et kommercielt arrangement, og der skal lejen fastsættes til markedslejen.

 

Aktiviteter kan inddeles i 3 kategorier: 

1.       Aktiviteter som kommunen kan tillade uden opkrævning af markedsleje.

2.       Aktiviteter som kommunen ikke kan tillade uden opkrævning af markedsleje.

3.       Grænsetilfælde

 

Kategori 1:

Vederlagsfrit

Kategori 2:

Markedsleje

Kategori 3:

Grænsetilfælde

Åbne arrangementer uden indtægter.

 

Udbyttearrangementer.

Åben og gratis arrangementer med indtægter, uden indtjeningsformål.

 

Amatørarrangementer.

 

Erhvervsmæssige stader/markeder.

Loppemarkeder og kræmmermarkeder.

 

Non-profit arrangementer.

Entré-arrangementer, hvor overskud går til privatpersoner/virksomheder

Arrangementer hvor overskuddet doneres til et godt formål.

 

 

 

Kultur, idræt, møder og lignede, på amatørbasis og uden driftsstøtte.

 

 

Sportsforeninger og andre har lånt kommunale pladser til åbne arrangementer uden indtægter. Aktiviteterne henhører i kategori 1.

 

Kommunens pladser har været lånt til cirkus og madmarkeder af rent kommerciel karakter. Aktiviteterne henhører i kategori 2.

 

Aktiviteter, som henhører i kategori 3, er lokale foreninger i Gilleleje, Helsinge, Rågeleje og Tisvilde, som uden beregning gennem årene har afholdt markeder med videresalg af stadepladser, på kommunale områder og p-pladser. Ligeledes har lokale arrangører afholdt festivaler og koncert på kommunens områder og p-pladser. Praksis har været, at overskuddet fra aktiviteterne er blevet fordelt til lokale almennyttige formål.

 

Det er et lovkrav at kommunen opkræver pladsleje for kommercielle aktiviteter på kommunale områder, listet i kategori 2. Antallet af kommercielle arrangementer på kommunes egne arealer er begrænset. Det kan dog være vanskeligt at gennemskue, om en aktivitet er ren kommerciel og henhører i kategori 2 eller 3.

 

Administrationens vurdering

Pladslejen i udkast til takstkataloget er fastlagt ud fra de markedsligene vilkår.

 

Fravalg af opkrævning af pladsleje for aktiviteter i grænsetilfældene, listet i kategori 3, kan tiltrække arrangementer og liv. Det lokale engagement kan øges, når arrangører selv kan donere deres overskud fra et lokalt arrangement.

 

Administrationen anbefaler derfor, at opkrævning sker som indstillet af administrationen.

 


Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgifter og indtægter i forbindelse med udlejning tilfalder Ejendomsrammen.


Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Bilag

92. Afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingsrapportens indhold for projektet "Nordkystens fremtid"

Sagsnummer: 01.16.06-P19-1-19


Resume

 

Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner er gået sammen om et fælles kystbeskyttelsesprojekt, "Nordkystens Fremtid", som består af strandfodring med sand, grus og småsten langs den bebyggede del af nordkysten.

 

Der skal udarbejdes en fuld miljøkonsekvensvurdering af dette projekt.  

 

Myndighederne på miljøkonsekvensområdet i Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommune har gennemført en forudgående afgrænsningshøring af berørte myndigheder og offentligheden i forbindelse med miljøvurderingen af projektet. På baggrund af høringen har de tre kommuners myndigheder sammen med NIRAS udarbejdet udkast til et fælles afgrænsningsnotat, som vil ligge til grund for bygherrernes udarbejdelse af en fælles miljøkonsekvensrapport.

 

Administrationen anbefaler Udvikling By og Land og Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at udkast til afgrænsningsnotat fremsendes til kommunen som bygherre for projektet. Herefter kan bygherre gå videre med udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingen af projektet.

 

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet::
 1. at administrationen som myndighed  fremsender afgrænsningsnotatet til projektgruppen, som ud fra dette kan gå videre med udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingen.

Historik


Udvikling, By og Land, 30. april 2019, pkt. 88:

 1. anbefaling tiltrådt

 

O undlod at stemme

 

Præcisering af protokollen fra Udvikling, By og Land, 30. april 2019, pkt. 88:

For: A, C, G, V, Ø, Bo Jul Nielsen (10)

Imod: Ingen

Undlod at stemme: O (1)

 


Sagsfremstilling

Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner er gået sammen om et fælles kystbeskyttelsesprojekt, "Nordkystens Fremtid", som består sf strandfodring med sand, grus og småsten langs den bebyggede del af nordkysten.

 

Der skal udarbejdes en fuld miljøkonsekvensvurdering af dette projekt (tidligere hed det en VVM redegørelse).  

 

 Miljøkonsekvensvurderingen skal belyse, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på miljøet, herunder virkninger på:

 • mennesker, fauna og flora
 • jordbund, vand, luft, klima og landskab
 • materielle goder og kulturarv
 • samspillet mellem disse faktorer

 

Miljøkonsekvensvurderingen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. Formålet med vurderingen er at give det bedst mulige grundlag for såvel en offentlig debat som myndighedens endelige beslutning om, hvorvidt der skal gives tilladelse til projektet

 

Miljøkonsekvensvurderingen/rapporten vil senere blive fremlagt i en offentlighedsperiode, som bliver af mindst 8 ugers varighed. Her vil der igen blive mulighed for at sende bemærkninger og indsigelser til de tre kommuner. Først herefter, og på baggrund af de indkomne bemærkninger, vil kommunerne behandle miljøkonsekvensvurderingen endeligt og give en eventuel tilladelse i forening med andre lovgivninger. I tilladelsen kan der blive stillet krav om mulige afværgeforanstaltninger og eventuel overvågning.

 

Det er vigtigt, at der skelnes mellem bygherrerolle og myndighedsrolle i forhold til projektet Nordkystens Fremtid, da kommunerne er både bygherre og myndigheder på projektet. Administrativt har kommunerne sikret en funktionel opdeling mellem myndighed og bygherre.

I denne sag er kommunen myndighed i forhold til udarbejdelse af afgrænsningsnotatet.

  

Myndighederne på miljøkonsekvensområdet i Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommune har gennemført en forudgående afgrænsningshøring af berørte myndigheder og offentligheden i forbindelse med miljøvurderingen af kystbeskyttelsesprojektet Nordkystens Fremtid.

 

Afgrænsningshøringen er opstartet med en ideindkaldelsen den 18. januar 2019. Berørte myndigheder, grønne råd og kystlag er blevet direkte kontaktet. Den 30. januar 2019 afholdt kommunerne sammen et debatmøde om miljøkonsekvenserne for Nordkystens Fremtid for offentligheden. Der var et kort oplæg om projektet og mulige miljøpåvirkninger. Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til rådgivere og repræsentanter fra de tre kommuner. Fristen for at komme med ideer til miljøkonsekvensvurderingen var den 17. februar 2019.

 

Kommunerne har modtaget 30 bemærkninger og input til afgrænsningsnotatet.

 

Kommunerne har på denne baggrund udarbejdet et udkast til afgrænsningsnotat og medtaget alle relevante bemærkninger og ideer i afgrænsningsnotatet. På baggrund af disse ideer er der bl.a. indarbejdet krav om undersøgelse af CO2 påvirkningen fra projektet i miljøkonsekvensvurderingen. På baggrund af de indkomne ideer, vil flere alternativer til kystsikringsmetode blive belyst i miljøkonsekvensvurderingen. NIRAS har bidraget til udarbejdelsen af notatet.

 

Nogle ideer og bemærkninger har vedrørt råstofindvindingsområderne, som vil blive undersøgt i særskilte miljøkonsekvensvurderinger, hvorfor disse input er sendt videre til Orbicon. Orbicon vil stå for udarbejdelse af disse miljøkonsekvensvurderinger. Kommunerne har også videresendt input og ideer vedr. beskyttelse af statens arealer til Staten.

 

Udkast til afgrænsningsnotatet vedlægges som bilag.

 

 


Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)


Økonomi

Kommunen har som myndighed ingen udgifter til eksterne rådgivere i forbindelse med afgrænsningsudtalelsen,


Høringsperiode og høringsparter

Ideoplæg er sendt til berørte myndigheder og høringsperioden har været 18. januar - 17. februar 2019.

Kommunerne har udpeget følgende berørte myndigheder: Kystdirektoratet, berørte vand/spildevandsselskaber, Miljøstyrelsen, Vikingeskabsmuseet, Søfartsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune og Gribskov Kommune.

Ideoplægget er samtidigt udsendt til grønne råd og kystlag.

Der er afholdt offentligt debatmøde den 30. januar 2019 om miljøkonsekvenserne for Nordkystens Fremtid.


Beslutning

For: A, C, G, V, Ø og Bo Jul Nielsen (10)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: O (1)

 

1. Anbefalet

Bilag

93. Gribvand - ordinær generalforsamling 2019

Sagsnummer: 06.00.00-A00-1-19


Resume

Udvikling, By og Land (udvalgsnavn rettet til ifm. protokollering) behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet om kommunens repræsentation på generalforsamlingerne i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land (overskrift rettet til ifm. protokollering) og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

 

 1. at beslutte, at reglerne om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne fraviges
 2. at bemyndige borgmesteren til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S´ generalforsamling den 22. maj 2019
 3. at bemyndige borgmesteren til at medvirke på Gribvand Spildevand A/S´ generalforsamling den 22. maj 2019

Historik

Udvikling, By og Land, 30. april 2019, pkt. 90:

1. - 3. Anbefaling tiltrådt

 

Morten Ulrik Jørgensen fraværende


Sagsfremstilling

Udvikling, By og Land (udvalgsnavn rettet til ifm. protokollering) og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om kommunens repræsentation på generalforsamlingerne i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, hvor kommunen skal varetage sine ejerinteresser.

 

Ligeledes gives en orientering om det planlagte forløb af de forestående ordinære generalforsamlinger i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

 

Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S planlægger at afholde deres ordinære generalforsamlinger onsdag den 22. maj 2019, kl. 14.00. Ligesom det var tilfældet i 2018, vil offentligheden ikke blive inviteret til at overvære generalforsamlingerne, idet den offentlige interesse heri har vist sig at være meget begrænset. Lovgivningen indeholder ikke krav om, at generalforsamlingerne skal være offentlige. Som følge heraf har selskabernes bestyrelser henstillet til, at kommunen beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

 

Generalforsamlingerne indkaldes med nedenstående dagsorden, som følger af vedtægternes standarddagsorden i punkt 6:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt

 

Vedr. dagsordenens punkt 2

På generalforsamlingerne vil bestyrelsernes beretninger blive aflagt på grundlag af ledelsesberetningerne i de udkast til selskabernes årsrapporter for 2018, der er vedhæftet denne dagsorden som Bilag 1-2.

Bestyrelserne har godkendt beretningerne på bestyrelsesmøde den 1. april 2019 og indstillet dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 22. maj 2019.

 

Vedr. dagsordenens punkt 3 - 4

Udkastet til regnskab for Gribvand Spildevand A/S udviser et negativt driftsresultat efter skat på kr. 7.995.000 og en egenkapital på kr. 1.790.073. Udkastet til regnskab for Gribvand A/S udviser et negativt driftsresultat efter skat på kr. 7.995.000 og en egenkapital på kr. 1.790.168. Bestyrelserne har godkendt regnskaberne på bestyrelsesmøder den 1. april 2019 og indstillet dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 22. maj 2019 med forslag om, at selskabernes resultater overføres til egenkapitalen .

 

Vedr. dagsordenens punkt 5

Selskabernes bestyrelser har på deres møder den 1. april 2019 besluttet, at de indstiller, at Ernst & Young vælges som revisor for begge selskaber.

 

Administrationens anbefalinger:

Administrationen anbefaler, at kommunen i overensstemmelse med bestyrelsernes indstillinger beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

 

Endvidere anbefaler administrationen, at kommunen på generalforsamlingerne udøver sine ejerinteresser med henblik på at træffe de beslutninger, der indstilles af bestyrelserne ifølge dagsordenspunkterne 1-5.

 

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet anmoder borgmesteren om at medvirke til at sikre, at der på selskabernes generalforsamlinger den 22. maj 2019 træffes beslutninger i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen nævnte dagsordenspunkter og indstillinger.

 

Dette kan ske ved at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S´ generalforsamling den 22. maj 2019 for her at udøve kommunens stemmeret i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og ved at borgmesteren bemyndiges til at medvirke til at sikre, at der på Gribvand Spildevand A/S´ generalforsamling ligeledes den 22. maj 2019 - hvor Gribvand A/S´ stemmeret udøves gennem bestyrelsen - ligeledes træffes beslutninger i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.


Økonomi

Gribvand-selskabernes økonomi er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.


Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

Bilag

94. Parkering ved Rådhuset - Status

Sagsnummer: 05.09.06-G01-1-18


Resume

Efter salget af Møllebakken er mulighederne for parkering omkring rådhuset blevet ændret. Sagen forelægges mhp. at præsentere status vedr. parkeringsforhold og forslag til supplerende initiativer.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at man ved kommende budgetforhandling søger at indarbejde midler til etablering af p-areal for tjenestebiler ved rådhuset

Historik

Udvikling, By og Land, 30. april 2019, pkt. 94:

 1. Ikke tiltrådt

 


Sagsfremstilling

Byrådet har i 16. april 2018 truffet beslutning om opstribning af eksisterende parkeringsplads og foretage evaluering efter 1 år.

 

Status for brug af parkering omkring Rådhuset

Efter disponering af Møllebakken til byudvikling, er der naturligt kommet mere pres på parkeringsarealet ved Rådhuset.

 

Borgere og gæster til rådhuset

Udvidelse af 2 timers parkering ved rådhuset, har sikret løbende udskiftning og god parkeringsmulighed for besøgende til rådhuset.

 

Medarbejdere på rådhuset

Ca. 250 medarbejder arbejder til dagligt på rådhuset. De har bl.a. mulighed for at benytte parkeringsarealet syd for VP-Arkaderne. Det kan konstateres, at benyttelsen her er steget, uden at det dog giver problemer, da der er stadig god overkapacitet i centerområdet.

 

Virksomheder omkring rådhuset

Desværre har vi modtaget henvendelse fra Kvickly, om at rådhusets personale benytter Kvicklys parkeringspladser. Der er derfor indskærpet overfor personalet på rådhuset, at de ikke må benytte Kvicklys parkering. Supplerende har Kvickly ændret skiltningen, så det fremgår at deres p-areal er privat og forbeholdes kunder til forretningen.

 

Desuden har der været dialog med Lægehuset om mulighed for sikring af p-plads for udkørende læge. Det vurderes muligt, at Lægehuset selv anlægger 1 til 2 parkeringspladser på egen grund.

 

Der opleves også problemer med parkering af kommunens tjenestebiler. Se nærmere beskrivelse nedenfor.

 

Regulering af parkering

Eksisterende parkeringsplads ved Rådhuset er anlagt som del at det offentlige vejareal. Det er derfor færdslovens bestemmelser der er gældende, hvilket giver begrænsninger i forhold til regulering af parkeringspladsernes formål. Parkeringsrestriktioner skal være begrundet i forhold til et færdselsmæssigt hensyn, eller andre mere almene hensyn. Der kan derfor ikke reserveres parkeringspladser til bestemte køretøjer, så som lægebil eller kommunens tjenestekøretøjer. Parkeringsrestriktioner jf. færdslovens § 92 stk. 1, accepteres alene reservation i forhold til handicap parkering. Det er endvidere muligt at reservere handicappladser til bestemte køretøjer.

 

Nuværende skiltning af parkeringsbåse forbeholdt tjenestekøretøjer og lægebil er således ikke lovmæssigt hjemlet, og pladserne kan derfor frit benyttes at andre bilister, uden sanktionsmulighed.

 

Tjenestebiler

Tjenestebiler til kommunens drift med udkørsel fra rådhuset vedrører 10 biler. Bilerne indgår i forskellige opgaver og funktioner, og omfatter både håndværkerbiler, tilsynsbiler og biler til personbefordring, heraf er to elbiler med ladestander. Bilerne parkeres på den offentlige parkeringsplads ved rådhuset, hvilket giver nogle ulemper:

 • man skal bruge tid på at finde lånebilen, når den skal bruges.
 • man skal bruge tid på at finde en ledig parkeringsbås, når man vender tilbage.
 • man ikke nemt og effektivt kan tilgå bilerne i serviceøjemed (f.eks. aflæse km tal, lave servicetjek el. lign.)
 • der ikke er mulighed for at lave videoovervågning, da bilerne holder spredt på et offentligt område
 • 7 af bilerne bruges i gennemsnit af 1,5 skiftende brugere pr. dag, og transporten rundt for at finde og sætte bilen igen estimeres til ca. 3 min. ekstra pr. skift, modsat hvis man ved hvor bilen skal afhentes og sættes igen. Det giver overslagsmæssigt et tidsforbrug på ca ½ time om dagen. På årsplan beregnes det til 131 arbejdstimer ekstra pr. år. (1,5 x 3 min. x 7 biler x 250 dage: 60 = 131 timer.)

 

En løsning kunne være, at etablere separat parkeringsareal til tjenestebilerne på kommunes område. Herved vil kommune opnå:

 • at frigive 10 parkeringsbåse til borgere og medarbejdere.
 • at kunne reservere båsene alene til tjenestebilerne
 • at kunne markere hvilken bil, der hører til hvilken plads, og dermed hurtigere finde bilen, og stille den på samme plads efter anvendelse.
 • at få et hurtigt overblik over hvilke biler der er hjemme og til rådighed - også ifb. med serviceeftersyn.
 • at få mulighed for at etablere evt. videoovervågning af tjenestebilerne.

 

Vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer:

 • at parkeringskapaciteten ved Rådhuset er under større pres end tidligere, og dagligt udnyttes tæt på 100%
 • at personalet har mulighed for parkering syd for VP-Arkaderne uden at det skaber kapacitetsproblemer i centerområdet
 • at det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er styr på parkering af tjenestebiler

 

Administrationen anbefaler

 • at der etableres separat parkeringsareal til kommunens egne biler ved Rådhuset

 

Nedenstående kort viser Rådhuset og det offentlige parkeringsareal i tilknytning hertil. Den røde markering er areal på Rådhusets matrikel, hvor det er muligt at indrette parkeringsområde med restriktion for tjenestebiler mv., i det arealet ikke er en del af det offentlige vejareal.

 

 

 


Økonomi

Overslag for etablering af parkeringsareal for 10 tjenestebiler er 500.000,- kr.


Beslutning
 1. Anbefalet at følge anbefalingen fra Udvikling, By og Land om ikke at tiltræde, man ved kommende budgetforhandling søger at indarbejde midler til etablering af p-areal for tjenestebiler ved rådhuset.

95. Byudviklingsrammen - overbliksstatus for byudvikling og salg - Lukket punkt

96. Godkendelse af demensstrategi

Sagsnummer: 29.09.04-A00-2-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at sende en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om at godkende demensstrategien 2019-2022.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed, at:

1. anbefales Økonomiudvalg og Byråd at godkende demensstrategien 2019-2022.


Historik

 Ældre, Social og Sundhed , 7. maj 2019, pkt. 41:

1. Anbefalet. Administrationen indarbejder udvalgets bemærkninger. Udvalget opfordrer til, at administrationen løbende afsøger mulighederne for et tværkommunalt samarbejde på området. Udvalget opfordrer desuden til, at der er stor opmærksomhed på vejledning til de pårørende.


Sagsfremstilling

Ældre, Social og Sundhed godkendte på udvalgsmøde den 19. februar 2019 at sende høringsudkast til demensstrategi i høring. Hertil besluttede udvalget, at der skulle indarbejdes en række af Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar til strategien. Strategien blev efter indarbejdelsen sendt i høring efter ønske fra udvalget - dels direkte pr. mail til alle involverede på workshoppen om strategien, der blev afholdt den 13. december 2018, og dels via kommunens hjemmeside.

 

Der har været en høringsperiode på ca. 5 uger. Der er i høringsperioden modtaget 2 høringssvar. Hovedpointerne i de 2 høringssvar er:

 • Borgerne/de pårørende, der er inviteret til/er indgået i arbejdet med demensstrategi, har været glade for at kunne bidrage med deres viden.
 • Det er en flot strategi, der tager højde for såvel dementes, pårørendes og det professionelle personales behov.
 • Borgerne/de pårørende kan genkende sig selv og deres forslag i strategien.
 • Borgerne/de pårørende er enige i de overordnede målsætninger i strategien.
 • Strategiens mål og hensigtserklæringer er meget overordnede, og den praktiske udførelse af strategien i konkrete forslag imødeses.
 • De pårørende ønsker smidig og hurtig adgang til en demenspsykolog.

 

Høringssvarene er vedhæftet sagen i deres fulde længde. På baggrund af de indkomne høringssvar er der ikke ændret noget i demensstrategien efter høringsperioden. Demensstrategien er vedhæftet sagen i den version, som den indstilles til godkendelse.

 

Strategien skal efterfølgende omsættes i konkrete indsatser, som udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal prioritere og beslutte i efteråret 2019, til udmøntning i 2020. Som forberedelse hertil er der etableret et samarbejde mellem administrationen og Ældrerådet dels om drøftelse af indsatserne på demensområdet og dels om konkretisering af de forslag, som udvalget skal udmønte i forlængelse af demensstrategien i efteråret.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering af ÆSS-dagsorden

ÆR finder det glædeligt, at Demensstrategien er blevet modtaget så positivt hos høringsparterne, hvor det gennemgående indtryk er, at de involverede parter kan genkende egne synspunkter fremført i den grundige tilblivelsesproces. ÆR har også været tilfreds med processen, men finder ligesom det fremgår af vedlagte høringssvar fra Bakkebo, at der er mange gode forslag. Men vi er også enige i, at der mangler en konkretisering af planerne og en nøjere plan for deres udførelse. Vi håber, at implementeringen vil blive tydligere i løbet af efteråret, men vi kan fortsat være bekymrede for, at der ikke er økonomi til gennemførelse af de udmærkede planer. Vi anbefaler derfor fortsat tæt kontakt til Demensvenlig Nordsjælland. Derudover efterlyser vi fortsat indsatsen for etablering af flere aflastningspladser. Vi efterlyser også, at dette emne fortsat drøftes med pårørendegrupperne, således at vi kan få behovet afdækket. ÆR har ved flere lejligheder efterlyst en pårørendevejleder placeret centralt i Kommunen. Der vil især være behov for denne pårørendevejleder i forhold til pårørende til demente. Disse står ofte ganske hjælpeløse og usikre, når der er mistanke om demens hos en nær pårørende. Inden diagnosen stilles, er den eksisterende hjælp meget uklar. Pårørendegruppen i Gilleleje foreslår, at der henvises til en demenspsykolog. ÆR finder, at dette er et godt forslag, men efterlyser også en klar indgang til kompetent hjælp i det kommunale system. Afslutningsvis vil vi anbefale Kommunen, at Demensstrategien bliver synlig for alle, og at det fremhæves, hvor man som berørt borger kan henvende sig for at få hjælp.


Lovgrundlag

Politisk aftale mellem regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen indgået den 15. december 2016.


Økonomi

Der er afsat 5 millioner kr. til demensområdet fra og med 2020, dels til drift af Holbohave og dels til indsatser på demensområdet.


Høringsperiode og høringsparter

Der er modtaget 2 høringssvar fra:

1. Centerrådet ved Bakkebo og Holbohave.

2. Pårørendegruppen til demente i Gilleleje.


Beslutning
 1. Anbefalet at følge anbefalingen fra Ældre Social og Sundhed.

 

Besluttet, at en version af demensstrategi, hvor bemærkninger fra Ældre, Social og Sundhed er indarbejdet vedhæftes protokollen fra Økonomiudvalgets møde som bilag 4.

Bilag

97. Rekrutteringsproces - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget afgav anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

98. Decisionsskrivelser

Sagsnummer: 15.00.00-G01-22-18


Resume

Sagen forelægges udvalget med orientering om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (på vegne af Beskæftigelsesministeriet) og Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelser vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion for Gribskov Kommune. Begge ministerier har bemærket sig, at revisionen ikke har forbehold på ministeriernes områder.


Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra henholdsvis Udlændinge- og Integrationsministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (på vegne af Beskæftigelsesministeriet) vedrørende løbende delberetning nr. 22 om revision af de sociale regnskaber for 2017. Delberetningen blev behandlet i Byrådet d. 16. april 2018 - Sag nr. 71. Decisionsskrivelserne er vedlagt sagen som bilag og sammenfatter de bemærkninger, som ministerierne har på baggrund af revisionens delberetning.

 

Resultat af gennemgang på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

 

Det fremgår af decisionsskrivelsen, at revisor hverken har forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område. Ministeriet finder det tilfredsstillende, at det er revisors opfattelse at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Ministeriet finder det dog ikke helt tilfredsstillende, at revisor har konstateret fejl i de udvalgte sager om tilbud om integrationsprogram, da det er konstateret, at der ikke er givet tilbud til tiden. Fejlene har dog ikke umiddelbart refusionsmæssige konsekvenser.

 

Ministeriet har bemærket sig, at revisor anser den tidligere givne revisionsbemærkning på området integrationsprogram for afsluttet.

 

Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

 

Det fremgår af decisionssskrivelsen, at revisor ikke har forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

 

Imidlertid bemærker styrelsen, at der igen er revisionsbemærkninger på områderne sygedagpenge og revalidering om generelt manglende rettidighed og opfølgning. Det skal bemærkes, at der i 2018 har været rettet fokus på overholdelse af rettidighed og opfølgning på de nævnte områder. Det forventes at revisionen vil anse revisionsbemærkningerne for afsluttet i forbindelse med delberetningen for regnskabsår 2018.

 

Styrelsen har noteret, at det er revisors vurdering, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der er dog fortsat en række områder, hvor der fortsat er behov for opmærksomhed. Det drejer sig hovedsageligt om den løbende sagsbehanding i forbindelse med opfølgning indenfor områderne; kontanthjælp, uddannelseshjælp, resssourceforløb og arbejdsløshedsdagpenge.

 

Styrelsen har noteret sig, at det er revisors overordnede vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, herunder, at det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne, generelt fungerer tilfredsstillende.

 

Administrationens bemærkniger

Administrationen noterer sig, at der løbende år for år sker en positiv udvikling i sagsbehandlingen. Dette på trods af - at lovgivningen indenfor integrations- og beskæftigelssministeriets områder er ændret markant adskillige gange og forventes ændret igen med virkning fra 1. januar 2020.

 

Administrationen vurderer, at der i revisionsgennemgangen for 2018 ikke forventes bemærkninger.

 

Lovgrundlag:

 

Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

 

Indstiling i sagen blev rettet fra "Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge" til  "Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge, Økonomiudvalget og Byrådet" i forbindelse med udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde.

 


Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge, Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
 1. Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

99. Input til det regionale kapitel til erhvervsfremmestrategien

Sagsnummer: 24.10.00-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til orientering. Sagen handler om Gribskov Kommunes input til KKR Hovedstaden angående den kommende erhvervsfremmestrategi fra 2020, specifikt om input til det regionale kapitel for hovedstadsområdet i strategien. 


Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har orienteret KKR Hovedstaden om de prioriteter, som Gribskov Kommune har ønsket skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi.

 

Det indsendte input til KKR er fremkommet efter behandling i Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomis behandling af spørgsmålet på udvalgets møde den 26.02.2019, pkt. 24. Nyt erhvervsfremmesystem - betydning og prioriteter, samt Økonomiudvalgets behandling den 05.03.2019, pkt. 36. Nyt erhvervsfremmesystem - betydning og prioriteter,

 

Hele svaret til KKR er vedlagt som bilag.

 

Sagens forhold

Opsummering af gribskov Kommunes input til det regionale kapitel i erhvervsfremmestrategien fra 2020 og frem.

Gribskov Kommune fremhæver 4 områder, som vi ønsker skal indgå og prioriteres i det regionale kapitel:

 

 1. Fokus på turisme med afsæt i stedbundne værdier og identitet - tværkommunalindsats med fokus på Nationalpark Kongernes Nordsjælland
 2. Fokus på lokalefødevarer med afsæt i landbruget og fiskeriet
 3. Fokus på netværk og klynger med udgangspunkt i tværkommunalt samarbejde
 4. Fokus på infrastruktur i såvel fysisk som digital form

 

I Gribskov Kommunes svar angives det ligeledes, at det i prioriteringen for 2020 og frem vil være afgørende, at Gribskov Kommune sammen med andre ligestillede yderkommuner i hovedstadsområdet kan sikres et stærkt aftryk til det regionale kapitel, der kan understøtte fremtidige udviklingsprojekter og etablering af nationale klynger på udvalgte, prioriterede områder. Det betones ligeledes, at det er afgørende, at det regionale kapitel sikrer en balanceret udvikling i hovedstadsområdet. Her ses det som en udfordring for Gribskov Kommune, hvis de økonomiske midler og prioriteringen alene understøtter projekter for områder, hvor fx virksomheder og universiteter ligger tæt på hinanden.

 

I Gribskov Kommune har vi mange microvirksomheder, som typisk vil have sværere ved at koble sig på projekter og programmer end de små og mellemstore virksomheder vil have. Derfor kunne det med fordel i erhvervsfremmestrategiens vækstafsnit sikres, at der knyttes særligt fokus på microvirksomhedernes trivsel og udvikling.

 

Endelig fokuseres på turismeområdet. Her anføres følgende i kommunens input:

"Endelig bør der i relation til et styrket fokus på turisme sikres høj prioritet om en fælles tværkommunal indsats med fokus på Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der forventes at blive en gennemgående vækstdriver på turismeområdet. Ideelt set ved regional støtte til netværk og klyngesamarbejde relateret til nationalparken"

 


Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,
 1. at tage input til det regionale kapitel for Region Hovedstaden til efterretning

Beslutning
 1. Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

100. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-3-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 14.15. Mødepause klokken 14.18. Temamøde afholdt fra klokken 14.18 til klokken 15.05. Ordinært møde genoptaget klokken 15.05. Mødet sluttede klokken16.00.

 

Kommunaldirektøren, Sascha Volmer Sørensen, orienterede om forberedelser til byrådsseminar i august 2019.

 

Administrationen genfremsender vejledning vedrørende habilitet/inhabilitet.

 

Spørgsmål til tidsfrister for at nedtage valgplakater ved Jannich Petersen.

 

Spørgsmål til diæter mv., der skal udbetales til personer, som deltager i betjening af valget ved Birgit Roswall.

 

Spørgsmål om tilladelser til kulturnats arrangementer ved Jesper Behrensdorff.

 

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen