Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Mandag den 20-05-2019 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

34. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at godkender dagsorden 

Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 7 dage inden mødet.

 


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning
 1. Godkendt.

35. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Jens M. Larsen (DH Gribskov)

3. Kim G. Nielsen (DH Gribskov)

Inger Hansen (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Allan Nielsen (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

Jesper Behrensdorff (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd).

Afbud fra Allan Nielsen (Gribskov Kommunes Byråd).

 

Orienteringen taget til efterretning.

36. Dialog med Center for Kultur, Fritid og Turisme

Sagsnummer: 27.69.48-G00-1-18


Resume

Handicaprådet inviterede centerchef for Kultur, Fritid og Turisme, Kirsten Frandsen, til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage dialogen med centerchefen for Center for Kultur, Fritid og Turisme
 2. at komme med input til centers realisering af Handicappolitikken

Historik

 Handicaprådet, 24. april 2019, pkt. 31:

Handicaprådet ønsker særligt at drøfte:

 • Hvad dækker rådgivning og vejledning af frivillige kulturaktører og eventmagere? Har man fokus på mangfoldighed og tilgængelighed i vejledningen?
 • Hvordan (ud fra hvilke kriterier) prioriterer kommunen i forhold til hvem der skal have tilskud? Indgår tilgængelighed i overvejelser? Kan kommunen stille krav om tilgængelighed, når kommunen giver tilskud? Har kommunen forpligtelse til at henvise tilgængelige lokaler til rådighed?
 • Har kommunen viden og planer i forhold til "find toilet app"

 

 


Sagsfremstilling

Handicaprådet inviterede centerchef for Center for Kultur, Fritid og Turisme, Kirsten Frandsen, til dialog om centrets opgaver og realisering af Handicappolitikken på rådets møde den 20. maj 2019. Handicaprådet har forberedet sig på dialogen på sidste møde. Nedenunder de oplysninger om Center for Kultur, Fritid og Turisme, som rådet har brugt i sin forberedelse.

 

 

Om Center for Kultur, Fritid og Turisme

Center for Kultur, Fritid og Turisme (benævnt videre som CKFT) løser opgaver inden for kultur, foreningsliv og turisme i Gribskov Kommune. CKFT samarbejder for eksempel med kommunens frivillige, kulturelle foreninger og idrætsforeninger, og så står vi for driften af kommunens biblioteker, Kulturskolen og Gribskov Kultursal. Derudover arbejder CKFT tæt sammen med selvejende institutioner som Museum Nordsjælland, Esrum Kloster, Rudolph Tegners Museum og Statuepark og Munkeruphus.

 

Endelig samarbejder CKFT med Visit Nordsjælland om markedsføring af Gribskov som turistkommune.

 

Nedenunder et diagram, der viser, hvordan opgaver er organiseret:

 

 

 

 

 

Som eksempler på centrets opgaver kan nævnes:

 

 • betjening af idrætsforeninger og kulturelle foreninger
 • samarbejde med de selvejende haller
 • betjening af Kulturrådet og Idrætsrådet
 • tilskud til foreninger og aftenskoler, til selvejende kulturinstitutioner, til dem, der har kulturkontrakter
 • projekter i samarbejde med kulturinstitutioner som Tegners Museum, Esrum Kloster og Munkeruphus
 • kulturprojekter inden for den regionale kulturaftale med Region Hovedstaden og tværkommunale samarbejder som musikmetropol og musikfestivaller
 • drift af bibliotekerne, kulturskolen og svømmehallen
 • samarbejde med Museum Nordsjælland
 • rådgivning og vejledning af frivillige kulturaktører og eventmagere

 

 


Lovgrundlag

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap, ratificeret af Danmark den 28. maj 2009 efter folketingsbeslutning B 194, blandt andet artikel 3 (Generelle principper),9 (Tilgængelighed), 30 (Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt)

LBK nr 188 af 08/03/2018 (Retssikkerhedsloven)

Gribskov Kommunes Handicappolitik (Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed) vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016.

Vedtægter for Handicaprådet, besluttet af Byrådet den 02.11.2009, punkt 1 og 2


Beslutning
 1. Dialogen blev gennemført.
 2. Handicaprådet anbefaler centret
 • at sikre oplysninger om tilgængelighed af lokaler i den nye database, hvor foreninger mv. skal booke lokaler, herunder oplysninger om, hvilke lokaler har teleslynge eller om der er mulighed for at låne en
 • at styrke opmærksomhed på mangfoldighed og tilgængelighed i forbindelse med vejledning af arrangører og eventmagere
 • at have fokus på tilgængelighed (for eksempel belægning af stier, placering af ladestationer og handicapparkeringspladser) i forbindelse med arbejde med friluftsguiden

 

Handicaprådet besluttede derudover at kontakte Kulturråd og Idrætsråd med et forslag om, at mangfoldighed og tilgængelighed kunne indgå som kriterier, når foreninger søger om tilskud til diverse arrangementer.

 

37. Fortsættelse af indsatser efter værdighedsmidlernes ophør

Sagsnummer: 27.00.00-A00-1706-18


Resume

Handicaprådet får sagen for at afgive input til hvilke af de allerede igangsatte indsatser under værdighedsmidlerne, der bør fortsættes, efter værdighedsmidlernes ophør.


Administrationen indstiller til Handicaprådet

1. at afgive input til hvilke af de allerede igangsatte indsatser under værdighedsmidlerne, der bør fortsættes efter værdighedsmidlernes ophør.


Sagsfremstilling

Baggrund

Værdighedsmidlerne overgår med udgangen af 2019 fra at blive tildelt kommunerne til konkrete indsatser på ældreområdet, til tildeling via bloktilskuddet. Det betyder, at kravet om at midlerne skal konkretiseres på indsatser målrettet borgere over 65+ år for at blive udbetalt, bortfalder. Gribskov Kommune har i 2019 fået ca. 9,5 mio. kr. via midlerne. Ældre, Social og Sundhed har igennem årene med først Ældrepuljen og siden Værdighedspuljen igangsat en række indsatser, som udvalget fra og med 2020 skal finde finansiering til ad anden vej, såfremt de ønskes videreført.

 

Indhold

De indsatser, som Ældre, Social og Sundhed har igangsat og som er relevante at fortsætte i 2020 og frem er følgende:

 

Nr.

Beskrivelse

Indhold

Beløb i 2020 hvis ordningen skal fortsætte uændret

1.

Faste læger på plejecentre - drift af ordningen med faste plejecenterlæger.

De faste læger på plejecentre blev et krav til alle kommuner i forbindelse med fordeling af satspuljemidlerne for 2016-2018, efter et forsøg havde vist meget gavnlige effekter i forhold til forebyggelse af indlæggelser,

nedbringelse af brug af medicin og kompetenceudvikling af personalet på plejecentrene m.v. Ordningen fungerer meget tilfredsstillende i Gribskov Kommune med tilknytning af faste læger på alle plejecentrene og til stor gavn og glæde for både læger, plejecenterpersonale og borgere. Lægerne har indtil nu sikret medicingennemgang, rådgivning og kompetenceudvikling af personalet, tilset borgere så snart de udviser forringet tilstand m.v. Der er planlagt løbende undervisning af personalet i bl.a. medicinhåndtering.

600.000 kr.

2.

Aktiviteter, som understøtter den enkeltes livskvalitet:

a. Besøg før indflytning på plejecentre.

b. Hjælp til pasning af kæledyr i hjemmet.

a. Besøg før indflytning på plejecentre sikrer en samtale mellem plejecenter og borger, der skal flytte på plejecenter. Besøget finder enten sted hjemme hos borgeren eller på plejecenteret (efter borgerens ønske). Formålet er en samtale med borgeren om dennes liv, ønsker og behov for at gøre overgangen så tryg og velforberedt som muligt.

b. Borgere, der f.eks. indlægges akut, kan få taget hånd om deres kæledyr, i fald der ikke er andre til at passe kæledyret, indtil borgeren er hjemme igen. Kæledyr har stor betydning for mange ældre menneskers trivsel i form af selskab og aktivitet.

300.000 kr.

3.

Udskrivningsbesøg indenfor 24 timer - drift af ordningen med, at borgere, der allerede får hjælp eller udskrives til hjælp, får besøg indenfor 24 timer efter udskrivelse med henblik på vurdering af status, behov for hjælp m.v. for at undgå genindlæggelse.

Borgere, der udskrives fra sygehuset, der enten modtager hjælp eller udskrives med henvisning til hjælp fra hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, besøges af en sygeplejerske indenfor 24 timer efter udskrivelse med henblik på tilrettelæggelse af den korrekte hjælp og støtte til at kunne klare sig hjemme igen. Derudover vurderes det om borgeren akut har behov for hjælp til indkøb for at få fyldt køleskabet op. Der gennemføres en sygeplejefaglig vurdering af borgerens tilstand og behov for hjælp de første par dage. Formålet er at undgå en genindlæggelse og få borgeren hurtigst muligt tilbage til tilstanden før indlæggelsen. Der gennemføres ca. 1500 besøg pr. år.

1.000.000 kr.

4.

Forebyggende træning for hjemmeboende borgere med (næsten) ingen hjælp & nedsættelse af selvtrænerkontingent:

a. Sikring af forebyggende træning i dagcentertilbud til borgere med ingen/næsten ingen hjælp.

b. Sikring af at selvtrænerkontingentet fastholdes nedsat til halv pris.

a. For hjemmeboende borgere, hvis ægtefælle varetager meget af deres pleje/omsorg, og som dermed (næsten) ikke har nogen hjemmehjælp, er der etableret et tilbud om forebyggende træning for at sikre, at borgerne får den nødvendige vedligeholdende træning til at opretholde så meget af deres funktionsniveau som muligt. Der er etableret træningshold på alle plejecentre med træningsfaciliteter, med 5 borgere på hvert hold, der modtager træning ved fysioterapuet 2 gange ugentligt. Der fastsættes konkrete mål for den enkelte borger, der følges op hver 3. måned.

b. I forbindelse med en budgetbesparelse i 2014 på taksterne for selvtræning blev mange borgere berørt. Man valgte derfor efterfølgende at nedsætte kontingentet til det halve via midler fra værdighedspuljen. I 2019 kan alle selvtrænere (pensionister i kommunen) træne for ca. 300 kr. for et helt år i plejecentrenes træningscentre. Antallet af selvtrænere i kommunen er steget meget siden kontingentet blev halveret og stiger fortsat årligt.

400.000 kr.

5.

Forebyggende træning i plejecentertilbud - drift af flere træningshold med varieret indhold ift plejecenterborgernes ønsker herom, på plejecentrene.

For at få flere træningshold med større udbud blev der afsat midler til, at plejecentrene kunne opstarte flere hold, end de ellers havde. Plejecentrene har derfor nu dobbelt så mange træningshold for plejecenterbeboere med et mere varieret indhold og flere beboere, der træner mere/oftere.  

300.000 kr.

6.

2 midlertidige udredningspladser på Trongården - drift af pladserne.

Midlerne anvendes til at drive pladserne. Pladserne er tæt belagt og har udredt mange borgere hurtigere og tættere på hjemmet, end sygehuset ellers ville have kunnet.

600.000 kr.

7.

2 aflastningspladser for borgere med demens på Trongården - drift af pladserne.

Midlerne anvendes til at drive pladserne. Pladserne er tæt belagt og har håndteret mange borgere hurtigere og tættere på hjemmet, end sygehuset ellers ville have kunnet. Pladserne har dermed aflastet pårørende til demente borgere i særligt vanskelige perioder, f.eks. under sygdom.     

600.000 kr.

8.

Fastholdelse af ernæringskonsulent med henblik på sikring af ernæringsindsats overfor de svageste ældre for at undgå (gen)indlæggelser grundet fejlernæring samt kompetenceudvikling af plejepersonalet på ernæringsområdet.

Ernæringskonsulenten har gennem de sidste år dels sikret varetagelse af ernæringsindsatsen overfor særligt udsatte borgere, f.eks. borgere der lige er udskrevet fra sygehus og er i ernæringsmæssig risiko for at blive genindlagt, og dels kompetenceudviklet plejepersonale og terapeuter i ernæringsscreening og -vurdering, med henblik på at borgere i ernæringsmæssig risiko opdages så tidligt som muligt. Derudover varetager ernæringskonsulenten samarbejdet med kommunens leverandør af madservice ift. indhold, kvalitet og bestilling, og konsulenten indgår i brugergruppen for madservice fra Det Danske Madhus, som er hovedleverandør af kost til hjemmeboende. I 2019 har konsulenten arbejdet videre med kompetenceudvikling på plejecentrene og i hjemmesygeplejen, således at indsatserne og opsporingen bliver ensartet på tværs af kommunen og forskellige leverandører.  

500.000 kr.

 9.

Fastholdelse af hygiejne-sygeplejerske med henblik på sikring af hygiejnen på plejecentre, i hjemmeplejen m.fl. Sygeplejersken sikrer kompetenceudvikling af plejepersonalet, bistår i konkrete hygiejnesager og bidrager til nedbringelse af infektioner m.v.

Sygeplejersken har gennem de sidste 1,5 år arbejdet med at opkvalificere og sikre de hygiejnemæssige kompetencer på plejecentre og i hjemmeplejen. Området kræver, som andre specialiserede fagområder, opmærksomhed for at opretholde kompetencerne. Derudover har sygeplejersken bistået i mere komplekse hygiejnemæssige sager om bl.a. infektioner m.v.  

500.000 kr.

 

 

 

I alt: 4.800.000 kr.

 


Lovgrundlag

Lov om Social Service, LBK nr. 1284 af 17. november 2015, §81a.


Økonomi

Gribskov Kommune har i 2019 fået ca. 9,5 mio. kr. via værdighedsmidlerne. Fra og med 2020 tildeles midlerne kommunen via bloktilskuddet og er dermed ikke længere øremærket indsatser på ældreområdet.


Beslutning

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet vurderer, at alle de i sagsfremstillingen beskrevne indsatser er både værdifulde og nødvendige. Indsatserne handler om kernevelfærd. Handicaprådet anbefaler derfor, at alle indsatser videreføres som en del af driften.

 

Supplerende til indsats 1

Rådet vurderer, at ordningen med faste læger på plejecentre er (ud over alt muligt andet) også en vigtig del af det forebyggende arbejde. Derfor er det vigtigt at bevare og at udvikle indsatsen. I den forbindelse kan det være gavnligt at indhente erfaringer fra andre kommuner, hvor ordningen også fungerer tilfredstillende og giver gode resultater, for at få input til, hvordan ordningen bedst kan driftes.

 

Supplerende til indsats 6 og indsats 7

Handicaprådet vil præcisere, at rådets anbefaling om at videreføre to midlertidige udredningspladser (indsats 6) og to aflastningspladser for borgere med demens (indsats 7) handler om at sikre, at antallet af pladser som minimum forbliver uændret. Rådet har ingen forudsætninger for at vurdere, om placering af de to indsatser på Trongården er den rette placering eller om indsatser med fordel kunne placeres et andet sted i kommunen.

 

 

 

38. Kriterier udbud ved STU. Prækvalifkation.

Sagsnummer: 88.12.28-A00-1-18


Resume

Handicaprådet blev på mødet den 10. oktober 2018 orienteret om, at Gribskov Kommune har besluttet at foretage et udbud af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i 2019. I forlængelse heraf anmodes Handicaprådet om at afgive høringssvar vedr. kriterierne for udvælgelse af virksomheder til prækvalifikation.


Administrationen indstiller

1. At afgive høringssvar.


Sagsfremstilling

Jobcenteret afholdte den 11. april 2019 et dialogmøde med unge og pårørende, der deltager eller har deltaget i en STU uddannelse. Mødet var en åben dialog, hvor deltagerne kunne fortælle om deres erfaringere med STU forløb og samarbejet med Jobcenteret. Deltagerne kom også med forslag til, hvad der skal lægges vægt på, når Gribskov Kommune skal i udbud. Der kom rigtig mange gode input, og en vigtig erfaring er, at deltagernes anbefalinger er i fin overensstemmelse med den kravsspecifikation, som Gribskov Kommune er ved at udarbejde.

 

Selve udbudsprocessen forløber således:

 1. Gribskov Kommune formulerer en række generelle krav til virksomheder, der ønsker at kunne afgive et tilbud = at blive prækvalificeret. Det er de krav, som er til høring i Handicaprådet i dag.
 2. De virksomheder, der ønsker at afgive et tilbud, besvarer kravene.
 3. Gribskov Kommune udvælger en række virksomheder, der bliver godkendt, til at kunne afgive tilbud på STU-leverancer til Gribskov Kommune.
 4. Virksomhederne afgiver nu et tilbud på baggrund af det samlede udbudsmateriale bl.a. kravssepcifikationen.
 5. Gribskov Kommune afholder forhandlingsmøder med alle de godkendte virksomheder, hvor virksomhedens tilbud uddybes, og der stilles spørgsmål.
 6. Virksomhederne afgiver derefter, deres endelige tilbud.
 7. Gribskov Kommune udvælger herefter, de virksomheder man ønsker at indgå aftaler med.

 

De områder, der vil blive lagt vægt på ved prækvalifikationen, præsenteret nedenfor.

Det er forventningen, at der i alt udvælges 14 til 16 institutioner / virksomheder, som så afgiver et tilbud på STU-forløb. Herfra tildeles kontrakter med et antal virksomheder fx 10.

 

Kriterier for prækvalifikation

 

1: Økonomisk formåen

Gribskov Kommune ønsker at sikre, at ansøgers økonomiske formåen er tilstrækkelig robust til opfyldelse af kontrakt. Her ses på regnskab, egenkapital etc.

 

2: Referencer

Har virksomheden leveret STU-forløb eller lignende ydelser til målgruppen, fx levering af dagbehandling, opholdssteder eller beskæftigelsestilbud. Referencelisten skal indeholde oplysninger om samarbejdspartner, beskrivelse af rolle, omfang og erfaring med målgruppen. De anvendte referencer må ikke være afsluttet senere end i 2015.

 

3: Faglig profil

Beskrivelse af de målgrupper, ansøger arbejder med. De grundlæggende faglige metoder og overvejelser der arbejdes ud fra. Struktur og indhold i arbejdet med de unge.

 

4: Andre forhold

·         Data om virksomheden og oplysninger om evt. samarbejder mellem virksomheder der afgiver tilbud sammen.

·         Oplysninger om hjemmeside og andre kommunikationsformer.

·         Forsikringsforhold, ansvarsforsikring etc.

·         Leverandøren skal placere sig i Storkøbenhavn ved kontraktindgåelse.


Lovgrundlag

Udbudsloven


Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet 20. maj 2019.


Beslutning

Handicaprådet afgav følgende høringssvar: 

 

1. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er et tilbud til mennesker i en sårbar position. Kommunen som myndighed har derfor et ansvar for at finde de rette leverandører.

 

2. Handicaprådet anbefaler, at kriterier for prækvalifikation også omfatter

 • beskrivelse af uddannelsesindhold
 • beskrivelse af det pædagogiske grundlag
 • beskrivelse af sammensætning af personalegruppen (hvilke faggrupper indgår i personalegruppen? i hvilke størrelsesforhold?)
 • beskrivelse af, hvordan personalet udvikles (For eksempel om stedet arbejder med supervision? Er der løbende kompetenceudvikling? Er stedet lukket om sig selv, og det hele løses internt eller er der "øjne" udefra, der kommer og hjælper?)

 

 

3. Formuleringen "De anvendte referencer må ikke være afsluttet senere end i 2015" er uklar og derfor skal præciseres. Handler det om, at referencer skal være fra forløb afsluttet i for eksempel 2013 og 2014 og senest i 2015? Eller handler det om, at referencer skal være fra forløb afsluttet tidligst i 2015, men gerne 2016, 2017 og 2018?

 

4. Formuleringen Storkøbenhavn er uklar (formuleringen fortolkes forskelligt af forskellige mennesker). Handicaprådet anbefaler, at leverandøren skal placere sig i kommuner i Region Hovedstaden (dog undtagen Bornholm)

 

5. Handicaprådet forventer at bliver hørt i forhold til relevante dele af det samlede udbudsmateriale. 

 

39. Byrådets temamøde om Handicappolitikken - forberedelse

Sagsnummer: 27.69.48-G01-6-18


Resume

Handicaprådet er tovholder på Byrådets årlige temamøde om realisering af Handicappolitikken. Mødet er planlagt til den 18. juni 2019. Formål med punktet er at følge op på rådets forberedelser til mødet med Byrådet.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at drøfte status på mødeforberedelse med henblik på at konkrete aftaler

Historik

Handicaprådet, 18. februar 2019, pkt. 18:

Besluttet at vælge følgende tema: Tilgængelighed. Kommunen sikrer den fysiske tilgængelighed til bygninger og udearealer, hver gang kommunen bygger nyt eller udfører en større ombygning, og hver gang, der bygges nyt i kommunen.Handicaprådet, 11. marts 2019, pkt. 22:

Aftalt, at Allan Nielsen og Jesper Behrensdorff sætter fokus på, hvordan Byrådet kan styrke bestemmelser vedrørende tilgængelighed i plangrundlaget, særlig i forbindelse med planstrategi og den næste revision af kommuneplanen

Aftalt, at medlemmer af Handicaprådet, som repræsenterer DH Gribskov, forbereder et par små historier om tilgængelighed med eksempler på både det, der mangler, og det, der lykkedes.

 


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommune har en handicappolitik. Handicappolitikken "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" blev vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016. Handicappolitikken er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag. Politikken er bygget op omkring fem lokale fokuspunkter:

 

 1. Alle skal have frihed til at være så uafhængige af andre som muligt
 2. Der skal være adgang for alle til bygninger, udearealer og information
 3. Arbejdsmarked skal være for alle
 4. Fritidsliv for alle
 5. Forskellige måder at bo på

 

 

Opfølgning på Handicappolitikken - Handicaprådet har en opgave

Handicaprådet er tovholder på Byrådets årlige temamøde om realisering af Handicappolitikken. Handicaprådet udvælger mødets tema. Jævnfør sidste afsnit i politikken:

 

"Gribskov Byråd holder årligt et temamøde, hvor også medlemmerne af det kommunale Handicapråd og repræsentanter fra administrationen deltager. Formålet med temamødet er at fastholde fokus på mennesker med handicap og deres muligheder for at deltage i samfundslivet. Hvert temamøde vil sætte fokus på ét udvalgt tema.

 

Temamødet bliver arrangeret i tæt samspil med Gribskov Kommunes Handicapråd, som er tovholder på mødets program og udvælger mødets tema. Mødets deltagere vil i fællesskab vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken i forhold til det valgte tema. Byrådet får på den måde løbende indsigt i, hvilke ændringer der er sket, og hvilke effekter der er opnået.

 

Byrådet holder temamødet i 2. kvartal af året, og det første møde er i 2017."

 

Der er afsat en time til mødet.

 

 

Tidligere mødetemaer  

Byrådets første temamøde om realisering af Handicappolitikken blev holdt i 2017. Handicaprådet har været tovholder på programmet og valgte "Adgang til information" som tema for mødet.

Byrådets andet temamøde om realisering af Handicappolitikken blev holdt i 2018. Handicaprådet valgte "Alle skal have frihed til at være så uafhængige af andre som muligt. Fokus på børn og unge" som tema for mødet.  

 


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed"


Beslutning

Aftalt at indsamle billedmaterialet, som viser eksempler dels på gode løsninger og dels på manglende tilgængelighed.

Billeder sendes til rådets sekretariatsbetjening senest den 5. juni 2019.

40. Webtilgængelighed - implementering af ny lov

Sagsnummer: 00.13.10-P20-1-19


Resume

Orientering om "Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer" og implementering af den.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrund

I september 2018 trådte ny lov om tilgængelighed i kraft. Loven handler i korte træk om, at alle vores websteder og mobil-applikationer, og indholdet på dem skal leve op til nye skærpede regler.

Vi skal overholde de nye krav på eksisterende websteder fra september 2020, med 2 års tilbagevirkende kraft (dvs. inkl. indhold produceret fra september 2018).

 

Tilgængelighed skal forstås bredt. Websteder og mobilapplikationer skal være tilgængelige for borgere, der er blinde, svagtseende, farveblinde, ordblinde, har svært ved at forstå dansk, er døve, har nedsat hørelse, motorisk udfordrede, kognitivt udfordrede, mv.

 

Administrationen har afdækket indholdet i den nye lov, og er i gang med at implementere de nye retningslinier i organisationens IT-systemer og arbejdsgange.

 

 

Prioritering af indsats

Loven giver mulighed for at undtage indhold fra kravet om mertilgængelighed, hvis vi vurderer, at overholdelse af kravene vil medføre en "uforholdsmæssig stor byrde" for kommunen.

I vurderingen skal der både tages hensyn til de omkostninger der kan være for myndigheden, og de fordele borgere med handicap kan have for at kunne tilgå indholdet.

 

Koncernledelsen har 14. marts 2019 besluttet at prioritere at indhold der er målrettet ældre og borgere med handicap, skal være tilgængeligt på forhånd.

På alle andre service-områder vil det i højere grad ske ud fra en konkret vurdering.

 

Kommunen vil rette funktioner, design på hjemmesiderne og også tekst og billeder på web-sider. Så derfor vil størstedelen af indholdet blive tilgængeligt.

 

Loven omfatter også vedhæftede dokumenter; typisk pdf'er. Dvs. pjecer, strategier, rapporter, høringer, afgørelser og bilag til udvalgsdagsordner. Disse dokumenter kræver en større indsats at rette til.

Derfor vil kun en andel af disse dokumenter blive undtaget for krav om mertilgængelighed.

 

 

Hvis borgere finder indhold på vores hjemmesider som de vurderer burde være tilgængeligt, kan de rette henvendelse til Gribskov Kommune, som så er forpligtet til enten at gøre indholdet tilgængeligt eller til at formidle det ikke-tilgængelige indhold til borgeren.

 

Digitaliseringsstyyrelsen er ved at udvikle en obligatorisk feed-back-funktion og en funktion til en tilgængelighedserklæring der definerer hvad der er gjort hhv. tilgængelig og ikke-tilgængeligt.

Yderligere information om disse funktioner vil blive formidlet når de er udviklet og implementeret.

 

 


Beslutning

Handicaprådet besluttede at ændre sagen fra efterretning til beslutning for at komme med en udtalelse til sagen.

 

Handicaprådet bemærker, at der er forskel på "indhold der er målrettet ældre og borgere med handicap" og indhold der er relevant for ældre og borgere med handicap.

 

Rådet er enigt i vigtigheden af, at indhold målrettet ældre borgere og borgere med handicap er tilgængelig for målgruppen.

 

Men både ældre og borgere med handicap er også "bare" borgere i kommunen, og som andre borgere, har de brug for at melde flytning af adresse, bestille afhentning af storskrald, have kendskab til affaldssortering, anmode om byggetilladelse osv. osv.

 

Rådet mener derfor, at det er vigtigt, at alt borgerrelevant indhold også er tilgængeligt for ældre borgere og borgere med handicap.

 

41. Godkendelse af Sundhedsaftale 4

Sagsnummer: 29.30.08-P27-1-18


Resume

Sundhedsaftale 4 er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i Region Hovedstadens kommuner. Handicaprådet får det endelige forslag til Sundhedsaftale 4 til orientering.


Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedsaftalen er en fælles aftale mellem kommuner, region og almen praksis, som indgås for 4 år ad gangen. Aftalen beskriver konkrete mål på sundhedsområdet, som de 3 sektorer skal samarbejde om at nå i aftaleperioden. Aftalen udarbejdes i et samarbejde mellem regionale -, kommunale - og praksisområderepræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedskoordinationsudvalget har efter høringsperioden af sundhedsaftalen omkring årsskiftet justeret aftaleudkastet og nu sendt endeligt forslag til Sundhedsaftale 4 til godkendelse i kommunalbestyrelserne, lægeforeningen m.fl.

Der er frist for godkendelse af aftalen den 27. juni 2019, hvorefter aftalen sendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

 

Handicaprådet er blevet hørt om forslag til Sundhedsaftalen i høringsperioden. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at afgive yderligere høringssvar, da aftalen er sendt til godkendelse, hvorfor Handicaprådet alene får aftalen til orientering.

 

Indhold

Sundhedsaftale 4 er udarbejdet på baggrund af den politiske dialog, der har været i regionen og kommunerne samt dialog med praksisområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en enkel og fokuseret samarbejdsaftale med fokus på områder med et særligt behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Fokusområder og mål er udvalgt på baggrund af dialogen med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger samt fagfolk.

 

Aftalen er bygget op om fire overordnede visioner:

 1. Mere sammenhæng i borgerens forløb
 2. Mere lighed i sundhed
 3. Mere samspil med borgeren
 4. Mere sundhed for pengene
 
 Visionerne skal omsættes i samarbejdsprincipper, når fokusområderne efter aftalens godkendelse skal udfoldes og konkretiseres. Samarbejdsprincipperne er:
 • Borgerne med fra start, når vi udvikler og udfolder vores fokusområder og aftaler konkrete indsatser.
 • Helhedssyn, når vi udvikler modeller for vores samarbejde, er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgeres - samlede behov og livssituation.
 • Samme høje kvalitet, et sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene, men samtidig rum til udvikling af lokale løsninger.
 • Effektiv ressourceudnyttelse, når vi tilrettelægger opgaverne, efter princippet om laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau. Ved ændring af opgavevaretagelsen mellem kommuner, region og praksissektor, skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt.
 • Fælles kompetenceudvikling ved udvikling i sundhedsvæsenet.
 • Klar opgave- og ansvarsfordeling både i den organisering, vi har i dag, og ved nye løsninger. Ved overdragelse af opgaver laver vi samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen og økonomi.
 • Sammenhængskraft med øget kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur.
 • Fælles ansvar for borgernes sundhed med henblik på at løfte den samlede befolknings sundhed og at tilgodese særlige målgrupper.
 
Aftalen har 3 fokusområder:
 • Fokusområdet ”Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom” har som mål, at alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker, og at alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
 • Fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” har som mål, at alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
 • Fokusområdet ”Sammen om børn og unges sundhed” har som mål, at vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer, og at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.
 
Sundhedsaftale 4 bygger videre på de tidligere sundhedsaftaler. De tidligere udarbejdede fælles vejledninger, forløbsprogrammer og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne videreføres til denne sundhedsaftale.
 
Følgebrevet og Sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag.  

Administrationen indstiller til Handicaprådet

1. at tage forslaget til Sundhedsaftale 4 til efterretning.


Beslutning
 1. Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

42. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 


Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.15.Mødet sluttede klokken 18.05.

 

Punktet ændret fra efterretning til beslutning.

 

Besluttet at rejse en principiel sag om forsikring af hjælpemidler

Handicaprådet besluttede på baggrund af rådets kendskab til en konkret sag at rejse en principiel sag for at få afklaret:

 

 1. Hvilke regler gælder i tilfælde af, at et hjælpemiddel beskadiges eller hjælpemidlet går til grunde?
 2. Hvordan oplyser kommunen borgerne om reglerne og deres eventuelle forsikringsansvar i forbindelse med, at borgeren får tildelt eller udleveret hjælpemidlet?
 3. Hvordan dokumenteres de gældende regler på borgerens sag, så den enkelte sagsbehandler kan handle korrekt over for borgeren i tilfælde af, at hjælpemidlet beskadiges eller går til grunde?
 4. Giver gennemgang af reglerne og praksis en anledning til at ændre praksis? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor nej?

 

Rådet besluttede at rette en henvendelse til Center for Social og Sundhed for at få en redegørelse. Besluttet at bemyndige formandskabet til at formulere henvendelsen.

 

 

Netværkscafe for amputerede

Netværkscafe for amputerede afholdes 20. juni klokken 14.00 - 16.00 i Græsted Frivilligcenter, Holtvej 8, 3230 Gærsted. Kom og hyg med andre amputerede. Alle er velkomne og der er plads til kørestole. Der er gode adgangsforhold og stedet ligger tæt på offentlig transport.

 

 

Arbejde med ny børn- og ungepolitik

Repræsentanter for Handicaprådet deltager i workshop om ny børn- og ungepolitik. Workshop afholdes på onsdag, den 22. maj.

 

 

Besluttet at rejse en principiel sag om sagsbehandlingspraksis

Handicaprådet har fået kendskab til nogle tilfælde, hvor:

 • borgerne trods deres anmodning ikke har modtaget en afgørelse i deres/deres børns sag på skrift
 • borgerne ikke har modtaget kvittering på, at materiale fremsendt af borgeren blev modtaget
 • der mangler dokumentation for afholdte møder

 

Besluttet at rette henvendelsen til direktør med ansvar for Center for Social og Sundhed samt Center for Børn og Unge for at få en redegørelse for hvilke regler gælder for sagsbehandling i Gribskov Kommune? Hvordan følger ledelsen op på, om og i hvilken grad reglerne afspejles i praksis? Om henvendelsen fra Handicaprådet giver anledning til kompetenceudvikling eller andre tiltag?

 

Besluttet at bemyndige formandskabet til at formulere henvendelsen.

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen