Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Idrætsrådet

Tirsdag den 11-06-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

17. Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste møde

Sagsnummer: 18.15.00-G01-6-18


Resume

Idrætsrådet behandler godkendelse af dagsordenen og godkendelse af referat fra sidste rådsmøde


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at godkende dagsordenen og godkende referat fra sidste rådsmøde.


Beslutning

Dagsordenen godkendtes. Referat fra Idrætsrådsmødet den 27. februar og det ekstraordinære Idrætsrådsmøde den 03. april 2019 godkendtes.

Fraværende: Inger Hansen og Marianne Christensen.

18. Meddelelser

Sagsnummer: 18.15.00-G01-8-18


Resume

Idrætsrådet behandler Meddelelser under dette punkt.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at tage orienteringen til efterretning


Sagsfremstilling
 • Orientering om møde med formand og næsteformand for Udvalget for Børn, Idræt og Familie
 • Deltagelse i workshop om ny børne- ungepolitik
 • Forslag om afholdelse af temadag for Idrætsrådet - efter Dialogmøderne

 


Beslutning

Taget til efterretning - dog undtaget sidste pind, som udgår.

Fraværende: Inger Hansen og Marianne Christensen.

19. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-A00-2323-18


Resume

Idrætsrådet behandler meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at tage orienteringen til efterretning


Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Godkendelse af ny idrætsforening: Græsted Tennisklub
 • Status på Aktivitetstilskud
 • Status på samskabelsescase på idrætsområdet
 • Lokaletilskud Gribskov Rideklub
 • Idrætsrådets sommernyhedsbrev
 • Tilbagemelding om rådets behandling af halfordelinger, lokalegodkendere har fået meddelelse om godkendelserne.

Beslutning

Taget til efterretning, dog med følgende bemærkninger: At RIF Rollers's indberetning af medlemstal og kontingentsatser medtages næste møde og yderligere, at der er givet tilskud til Padlebane i Tisvildeleje.

Fraværende: Inger Hansen og Marianne Christensen.

20. Materialetilskud 2019

Sagsnummer: 18.15.08-G01-1-19


Resume

Idrætsrådet behandler fordeling af Materialetilskud for 2019.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at gennemgå og godkende arbejdsgruppens forslag til fordeling af Materialetilskud for 2019.


Sagsfremstilling

Arbejgsgruppen har gennemgået ansøgninger til Materialepuljen 2019 - og fremlægger forslag for Idrætsrådet på mødet.

Der er udabejdet oversigt over ansøgningerne, og hvad arbejdsgruppen anbefaler. Oversigten sendes særskilt til rådets medlemmer.


Lovgrundlag

Der er ikke lovgrundlag for tildeling af Materialetilskud.


Økonomi

Budget Materialetilskud 2019: 320.380 kr.

Der er ansøgninger for i alt 543.678 kr.


Beslutning

Arbejdsgruppens forslag blev gennemgået og fordeling godkendtes.

Fraværende: Inger Hansen og Marianne Christensen.

Bilag

21. Opsamling fra forårets dialogmøder

Sagsnummer: 18.15.00-G07-1-18


Resume

Idrætsrådet behandler sagen om forårets Dialogmøder, der har været afholdt i marts måned 2019.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:
 1. at gennemgå de enelte Dialogmøder, der har været afholdt i marts måned.
 2. Idrætsrådet vurderer, hvad de ønsker at arbejde videre med i indeværende år fra Dialogmøderne
 3. Idrætsrådet samler materiale fra Dialogmøderne og fremsendte forslag fra idrætsforeningerne, som vil blive forelagt Udvalget for Unge, Idræt og Famile

Sagsfremstilling

Der har været afholdt 10 dialogmøder i forbindelse med halfordelingsmøderne i marts 2019. Her har følgende emner været til drøftelse:

 • Fokus på forebyggelse
 • Samarbejde omkring budget og anlægsarbejde
 • Nyt fra idrætsforeningerne

 

Idrætsrådet gennemgår, hvad der kom ud af dialogmøderne og vurderer, hvad de ønsker at arbejde videre med i indeværende år.

 

Derudover samler Idrætsådet sammen fra andre idrætsforeninger, der har fremsendt fremtidsforslag til idrætsområdet. Her har Idrætsrådet i sit møde den 27.02. 2019 behandlet henvendelse fra Vejby Idrætsforening.

Idrætsrådet samler materiale sammen dels fra Dialogmøderne men også fremsendte forslag fra idrætsforeninger. Materialet samles i en oversigt og vil blive forelagt Udvalget for Unge, Idræt og Familie.


Lovgrundlag

Idrætsrådets Forretningsorden.


Beslutning

1. Gennemgang af hver enkelt Dialogmøde. Det ekstra dialogmøde, som blev afholdt den 03. april 2019 for foreninger, der ikke havde søgt om haltider, kan fremadrettet droppes på grund af manglende tilslutning.

2 + 3 Idrætsrådet vurderede, at der arbejdes videre med følgende fremtidsforslag, som vil blive forelagt Udvalget Børn, Idræt og Familie i august måned 2019:

Første prioritet har Renovering og tilbygning af Vejby Idrætshus.

De næste forslag er ikke prioriteret i nogen rækkefølge:

Tennishal for tennisklubber i Helsingeområdet, Svømmehal - stort pres på svømmehal og behov for mere haltid, evt. ny foreningssgømmehal. Balkon i Kampsportscentret, foreningsfitness i Esrum og det videre arbejde med idrætsområdet i Gilleleje.

Fraværende: Inger Hansen og Marianne Christensen.

22. Fællesmøde mellem Idrætsrådet og Udvalget for Børn, Idræt og Familie

Sagsnummer: 18.15.00-G01-25-18


Resume

Idrætsrådet træffer beslutning om dato for møde mellem Idrætsrådet og Udvalget Børn, Idræt og Familie samt fastsætter emner til dagsordenen.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at tage stilling til, hvilke punkter de ønsker drøftet på mødet med Udvalget Børn, Idræt og Familie


Sagsfremstilling

Der skal afholdes fællesmøde mellem Idrætsrådet og Udvalget Børn, Idræt og Familie efter sommerferien eller i efteråret.

Mette Larsen arbejder med at finde en passende dato for fællesmødet.

Idrætsrådet orienteres, når den endelige dato er fastsat.

Idrætsrådet skal fastsætte emner til dagsordenen, som de ønsker at drøfte med udvalget.

 


Lovgrundlag

Idrætsrådets Forretningsorden § 3.


Beslutning

Til fællesmøde mellem Idrætsrådet og Udvalget Børn, Idræt og Familie, har Idrætsrådet følgende ønsker for emner til drøftelse:

 • Orientering om arbejdet i Idrætsrådet
 • Nye måde at se tingene an på - flere medlemmer i idrætsforeningerne samt fastholdelse af medlemmer
 • Lokaletilskud til nye foreninger.

 

Der er endnu ikke fastsat mødedato for fællesmødet. Meldes ud til Idrætsrådet, når datoen er fastsat.

Fraværende: Inger Hansen og Marianne Christensen.

23. Lokaletilskud - ændring af retningslinier rideklubber

Sagsnummer: 18.15.12-G00-2-19


Resume

Idrætsrådet får forelagt ændringer til Retningslinjer for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jf. folkeoplysningslovens kap. 7.

 


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at gennemgå forslag til retningslinjer for lokaletilskud for Rideklubber.


Sagsfremstilling

Der har siden sidste Idrætsrådsmøde været afholdt møde med rideklubberne, hvor lokaletiskud har været drøftet.

Efterfølgende har en nedsat arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Idrætsrådet (Mai Smedegaard, Marianne Christensen og Ole Thomsen + repræsentanter fra administrationen) afholdt møde og gennemgået og ajourført retningslinier for lokaletilsud for Rideklubber.

Idrætsrådet får forelagt de ændrede retningslinier for lokaletilskud for Rideklubber og skal på mødet gennemgå matterialet og tage stilling til, hvad der skal stå i retningslinjerne.

Idrætsrådets resultat skal videre til endelig godkendelse i Udvalget for Unge, Idræt og Familie samt i Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi i august måned.


Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 25.


Beslutning

Forslag til retningslinier for lokaletilskud for rideklubber blev gennemgået og godkendt. Videresendes til endelig godkendelse i Udvalget Børn, Idræt og Familie.

Fraværende: Inger Hansen og Marianne Christensen.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen