Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tirsdag den 04-06-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

44. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsordenen


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dgasordenen.


Lovgrundlag

LBK. nr. 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsensloven) §20


Beslutning
 1. Godkendt

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fraværende: Mikkel Tornehave Andersen (A)

 

45. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-10-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

Udvalget orienteres om hvilke sager der er på vej.

 

 • Orientering om formandsbeslutning angående ansøgning til fortællearrangement den 1.7.19 i Tisvilde.

 


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

Mødestart: 18.24. Mødeslut: 19.04

 

Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Kim Valentin (V), at Sean Crawford (V) som medlem af Byrådet indtræder i udvalget Kultur- Erhverv- og Oplevelsesøkonomi og deltager i udvalgsmødet den 4. juni 2019 (§ 28, stk. 2, LBK nr 47 af 15/01/2019).

 

Orientering om arrangement på Frændekilde.

 

Drøftelse af eventyrbanen.

 

Vedrørende LAG/FLAG midler: Når disse uddeles rundsendes dette til udvalget.

 

Orientering om igangsættelse af processen vedr. museum i Gilleleje.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fraværende: Mikkel Tornehave Andersen (A)

46. Forslag til disponering af midler til erhvervsindsatser 2019 - 2020

Sagsnummer: 00.30.04-Ø00-2-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe beslutning om den indledningsvise prioritering af midler til mulige erhvervsindsatser for 2019 med effekt ind i 2020.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at træffe beslutning om den indledningsvise prioritering af midler til erhvervsindsatser for 2019 med effekt ind i 2020

 


Sagsfremstilling

Baggrund og indledning

I forlængelse af beslutning om at nedlægge Gribskov Erhvervscenter har Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi haft en temadrøftelse om kommunens fremtidige erhvervs- og turismefokus gennem fokuseret på fire temaområder: branding, turisme, bosætning og erhverv, herunder oplevelsesøkonomi, og visionsprojektet "Gribskov - et attraktivt samfund".

 

Temadrøftelsen italesatte også, at konkrete indsatser og resultater indenfor erhvervs- og turismeområdet skabes gennem samarbejde, partnerskaber, dialog og fornyet samarbejde mellem Gribskov Kommune og kommunens erhvervsforeninger.

 

Siden er Forum for Vækst og Udvikling blevet etableret, der bl.a. har til formål at virke som styregruppe for visionsprojektet, og det første møde i rækken af dialogmøder mellem Gribskov Kommune og kommunens erhvervsforeninger og Gilleleje Havn har været afholdt.

 

 

Budget for erhvervsområdet

Budgettet på erhvervsområdet er sammensat som angivet i tabellen herunder.

 

2019 (mio. kr.)

2020 (mio. kr.)

Erhvervsfremme

1,12

1,12

Erhvervsservice

0,76

0,76

Erhvervsindsats

2,20

1,50

Overført fra 2018

0,36

0,00

Ialt

4,44

3,38

 

Erhvervsfremme

- dækker medfinansiering af Erhvervshus Hovedstaden og den nationale og regionale erhvervsfremmestrategi. Alle midler er disponeret her.

 

Erhvervsservice

- dækker udgifter til julebelysning, kulturnætter, REGLAB, Fishing Zeeland, Gilleleje Havn, KKR, Greater Copenhagen, infostandere m.v. Alle midler er disponeret her.

 

Erhvervsindsats

- er de midler, der er tilført området i forbindelse med Budgetaftale 2019-2022 til at sikre den fremadrettede erhvervsindsats.

 

I 2019 udgør budgettet til erhvervsindsatsen således 2,2 mio. kr. En række udgifter er allerede disponeret fra dette budget. Det gælder udgifter i forbindelse med komunens visionsprojekt "Gribskov  - et attraktivt samfund", der finansieres af erhvervsbudgettet med forventeligt ca. 0,5 mio. kr. i 2019. Visionsprojektet er planlagt til et foreløbigt 3 årigt forløb med et budget på samlet 1,5 mio. kr. hvortil lægges midler til afledte tiltag, jf. nedenfor. Herudover har der allerede været en række løbende udgifter under erhvervsindsatsen og forventede udgifter til afvikling af LAG-projektet Inkubator / Iværksætterhotel, der samlet udgør ca. 0,2 mio. kr.

 

Der er således i 2019 ca. 1,5 mio. kr. i ikke-disponerede midler. For 2020 er beløbet 1,0 mio. kr.

 

Overførte midler fra 2018

- er på 360.000 kr., og disse midler forventes disponeret til filmproduktion i 2019, se særskilt dagsorden.

 

Forslag til indsatser for 2019

Administrationen foreslår nedenstående indledningsvise prioritering af de ikke-disponerede midler (1,5 mio. kr.) i 2019 til erhvervsområdet, som vil blive fulgt op løbende med henblik på en vurdering om det fortsat er den rette prioritering af midlerne både i forhold til erhvervsormådet og den samlede kommunale økonomi.

 

Erhverv, turisme og oplevelsesøkonomi - reservation på 500.000 kr.

 • Kortlægning og analyse af kommunens erhvervsprofil, som grundlag for udvikling og prioritering af opgaver og indsatser. Viden herfra kan indgå i visionsprojektet "Gribskov - et attraktivt samfund", arbejdet med Planstrategi og den kommende kommuneplan samt kvalificerer kommende indsatser på erhvervs- og turismeområdet.
 • Pilotprojekt til et "office hub" udenfor Rådhuset, hvor iværksættere og virksomheder kan udvikle sig, og hvor kommunens erhvervsmedarbejdere forsøgsvis kan etablere base enkelte dage
 • Profilering af Gribskov Kommunes nye rolle, når Erhvervshusenes portefølje er fastlagt - og afledte opgaver heraf.
 • Aktiviteter og indsatser under Nationalpark Kongernes Nordsjælland og kommende besøgscenter i Esrum
 • Lokale aktionsgruppe - LAG Halsnæs-Gribskov; LAG & FLAG projekter med kommunal involvering (med- og mellemfinansiering)
 • Endnu ikke fastlagte og afledte aktiviteter fx i forlængelse af erhvervsprofil-analysen

 

Visionsprojekt "Gribskov - et attraktivt samfund" - reservation på 500.000 kr.

 • Kommunikation og branding
 • Pilotforløb og fyrtårne
 • Fødevarer som centralt fokusområde (klynge)
 • Endnu ikke fastlagte, afledte aktiviteter

 

 Dialog og samarbejde - reservation på 150.000 kr.

 • Facilitering og drift af Forum for Vækst og Udvikling samt dialogmøder mellem Gribskov Kommune og erhvervsforeningerne og Gilleleje Havn
 • To årlige, større møder (heraf 1 nytårskur) for kommunens virkomheder
 • Midler, der kan understøtte ideer og indsatser, der fremkommer i dialog med erhvervsliv og samarbejdspartnere
 • Undersøge muligheden for oprettelse af Erhvervsklub for virksomheder i hele kommunen
 • Samarbejdsrum (administrationen) med opbygning af erhverv, som segment, med fokus på udvikling, service og drift
 • Endnu ikke fastlagte, afledte aktiviteter 

 

Samlet ønskes således disponeret 1,150 mio. kr. Der er dermed ca. 350.000 kr. på 2019 budgettet, som udvalget eventuelt kan vælge at udmønte på et senere tidspunkt, hvis der bliver behov for det.

 

Det foreslås, at udvalget tager stilling til disponering af midlerne for 2020 på et senere tidspunkt, hvor resulterne af 2019-indsatserne er synlige.

 

 


Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven (Lov nr. 1518 af 18.12.2018 om Erhvervsfremme)

Budgetaftale 2019-2022


Beslutning
 1. Besluttet at der reserveres 500.000 kr. til visionsprojektet ”Gribskov - et attraktivt samfund” og 150 .000 kr. til dialog og samarbejde. Vedrørende erhverv, turisme og oplevelsesøkonomi besluttede udvalget, at administrationen arbejder videre og kommer med et uddybende oplæg.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fraværende: Mikkel Tornehave Andersen (A)

47. LAG Inkubator / Iværksætterhotel

Sagsnummer: 24.10.07-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Økonomiudvalget behandler denne sag for at give Byrådet en anbefaling om fremtiden for LAG-projektet om Inkubator / Iværksætterhotel i Gribskov Kommune. 


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at Gribskov Kommune meddeler Helsinge Erhvervsforening, at man ikke har kendskab til en ny part, der kan overtage LAG projekt Inkubator / Væksthotel for iværksættere.
 2. at Helsinge Erhvervsforening kan nedlægge projektet, såfremt foreningen ikke selv har kendskab til en part, der ønsker at overtage projektet.
 3. at Helsinge Erhvervsforening meddeles, at Gribskov Kommune dækker det nedskrevne LAG-tilskud, der skal tilbagebetales, såfremt projektet afvikles.
 4. at Helsinge Erhvervsforening meddeles, at Gribskov Kommune anbefaler at lade købet af møbler tilknyttet iværksætterhotellet gå tilbage til boet efter Gribskov Erhvevscenter.

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelesøkonomi, 26. marts 2019, pkt. 29.

1.-3. sendes tilbage til administrationen uden beslutning.

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G).


Sagsfremstilling

Baggrund

Med beslutning om at lukke Gribskov Erhvervscenter (Byrådsmøde den 12. november 2018, pkt. 217), blev det nødvendigt at finde en ny part til at videreføre LAG-projektet om Inkubator / Iværksætterhotel. 1. januar 2019 overtog Helsinge Erhvervsforening LAG projektet fra Gribskov Erhvervscenter. Overdragelsen skete under forudsætning af, at projektet kunne køres videre med fysisk placering i Tinghuset. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er muligt at benytte Tinghuset til dette formål, og derfor har Helsinge Erhvervsforening meddelt, at de ikke ønsker at køre projektet videre.

 

Sagens forhold

Med Helsinge Erhvervsforenings beslutning har administrationen søgt at finde en anden part, der kan videreføre projektet. Det er ikke lykkedes, og det indstilles derfor, at Helsinge Erhvervsforening meddeles, at der ikke er kendskab til en ny part, der kan drive projektet videre, og at foreningen derfor vil kunne opløse projektet i henhold til reglerne herfor.

 

Det blev aftalt i forbindelse med overdragelen af iværksætterprojektet til Helsinge Erhvervsforening, at Gribskov Kommune ville holde foreningen skadesløs, såfremt det viste sig, at projektet ikke kunne videreføres.

 

Økonomi

Der vil med nedlukningen af projektet være to økonomiske forhold, der skal håndteres:

1. Tilbagebetaling af projektmidler fra LAG.

2. Køb af møbler, der er tilknyttet iværksætterhotellet.

 

Ad. 1.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at det ikke er muligt at overdrage projektet tilbage til Erhvervscenteret, da det er under opløsning, og det vil derfor være Helsinge Erhvervsforening, der skal opløse projektet. I henhold til aftalen fra december 2018 vil Gribskov Kommune skulle afholde de udgifter, Helsinge Erhvevsforening har til nedlukning af projektet.

 

Såfremt projektet lukkes ned, vil de midler, der er modtaget gennem LAG, skulle refunderes i henhold til den afskrivning, der er på projektet. Projektet har i alt modtaget 100.000 kr. og da Helsinge Erhvervsforening overtog projektet ved årsskiftet, var midlerne nedskrevet til 70.000. Det et uvist, om beløbet er nedskrevet yderligere siden nytår, og det er oplyst af Sekretariaet for LAG Halsnæs-Gribskov, at det er Erhvervsstyrelsen, der fastsætter det endelige beløb ved projektets ophør.

  

Ad. 2.

I forbindelse med overtagelsen af LAG-projektet købte Helsinge Erhvervsforening de møbler, der var tilknyttet projektet, samt andre møbler fra Gribskov Erhvervscenter til en samlet værdi af  61.851 kr, Heraf udgør møblerne til iværksætterhotellet ialt 47.617 kr. Den nævnte pris er den, møblerne på daværende tidspunkt var afskrevet til. Da forudsætningen for aftalen om købet af møblerne er bristet, i og med det ikke er muligt at benytte Tinghuset, går aftalen tilbage, og boet vil overtage møblerne. Boet har mulighed for at afhænde møblerne til anden side, men prisen vil være afhængig af efterspørgslen. Boet har oplyst, at det ikke kan udelukkes, at det bliver svært at komme af med møblerne.

  

Hvis det ikke lykkes at afsætte møblerne til samme pris, vil konsekvensen for Gribskov Kommune være et eventuelt mindre overskud, når boet efter Gribskov Erhvervscenter gøres endeligt op senere på året.

 


Lovgrundlag

Lov nr. 1518 af 18. december 2018 om Erhvervsfremme.


Økonomi

De maksimalt 70.000 kr., der skal dække tilbagebetaling af LAG-midler, vil dækkes af midlerne til Erhvervsservice under udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.


Beslutning

1. - 4. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fraværende: Mikkel Tornehave Andersen (A)

48. Forslag om etablering af mindested for Fugle-Hans

Sagsnummer: 20.04.02-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Opevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om et forslag om etablering af et mindested for kunstneren Hans Andersen (Fugle-Hans) ved gadekæret i Helsinge.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi,
 1. at godkende, at administrationen arbejder videre med forslag om flytning af sten samt etablering af mindested for Fugle-Hans ved gadekæret i Helsinge under forudsætning af:
 • at borgeren kan skaffe midler til flytning af sten og etablering af mindested samt reetablering af de steder, hvor stenene er placeret i dag
 • at nødvendige tilladelser kan gives
 • at den nye placering ikke vil medføre øgede udgifter for Gribskov Kommune til efterfølgende drift

 


Sagsfremstilling

Baggrund

En borger har henvendt sig til Gribskov Kommune med forslag om at etablere et mindested ved gadekæret i Helsinge for kunstneren Hans Andersen (1888-1962), kaldet Fugle-Hans.

 

Sagens forhold

Hans Andersen/Fugle-Hans

Hans Andersen startede med konservering af fugle (bl.a. til Gilleleje Museum). Det var dette arbejde, der gav ham tilnavnen Fugle-Hans.

 

Som yngre rejste han rundt i Danmark og fotograferede bymiljøer og levede af det frem til 1930erne. Mange postkortfotografier, som i dag dokumenterer Danmark dengang, stammer fra hans hånd.

 

Senere søgte han ophold hos en stenhugger og senere igen hos en billedhugger for at lære disse håndværk, og han blev ophavsmand til utallige navn-, grav- og vejvisersten især i Nordsjælland.

 

I Gribskov Kommune kan man i dag flere steder se Hans Andersens arbejder. Det gælder eksempelvis:

 • Dåbsfad i Gilleleje Kirke
 • Kierkegaardssteenen i Gilleleje
 • Genforeningsstenen ved Helsinge Gadekær
 • Stenen "Høst" (mejslingen af Jeppe Aakjærs digt Høst) ved Helsinge Gadekær
 • "Svin-sten" - blev første gang udført på opfordring af Tegners Museum, som havde problemer med affald i parken. Resultatet blev en sten med teksten (tegning af et svin) "du er og blir hvis du smi'r med papir"

 

Forslag til mindested ved Helsinge Gadekær

Borgeren foreslår, at der laves et lille plateau ved indgangen til gadekæret (indgangen lige overfor Tinghuset). Her foreslås det at samle Genforeningsstenen og stenen "Høst", som i dag er placeret andre steder rundt om gadekæret. Derudover har borgeren fået henvendelse fra en anden borger, som gerne vil donere en "svin-sten" til området.

 

Ved at samle de 3 sten på et fælles sted, vil der blive skabt opmærksomhed på kunstneren Hans Andersen, og borgeren foreslår ligeledes, at der opsættes et lille skilt med information om Fugle-Hans.

 

Det foreslåede område er klasificeret som kommunalt vejareal.

 

Udgifter til etableringeng

Borgeren tilbyder at søge midler til etableringen af mindestedet. Etablering vil således alene ske, hvis der kan skaffes de fornødne midler til opgaven. Til opgaven hører også reetablering af de steder, hvorfra de pågældende sten flyttes.

 

Museum Nordsjælland har været hørt

Administrationen har forespurgt om Museum Nordsjællands holdning til en eventuel flytning af de pågældende sten til en fælles plads. Konklusionen fra Museum Nordsjælland er, at de ikke har indvendinger mod flytningen - set ud fra et historisk synspunkt.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at initiativet er interessant. Der er interessante værker fra denne kunstner flere steder i kommunen, og det vil være relevant at orientere om det på et informationsskilt ved gadekæret.

 

I forhold til afledt ekstra vedligehold af det eventuelt nyetablerede mindested er det administrationens umiddelbare vurdering, at der er tale om så lille en forandring, at det vil kunne indpasses i de nuværende rammer for pasning af gadekærsområdet. Dette vil blive vurderet grundigt, før etablering.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med forslaget under forudsætning af, at borgeren kan skaffe midler til etableringen, at de nødvendige tilladelser kan gives samt at den nye placering ikke medfører øgede udgifter til Gribskov Kommune til efterfølgende drift.

 


Økonomi

Da etableringen vil ske under forudsætning af, at borgeren kan skaffe de fornødne midler til formålet, vil det ikke medfører finansiering fra Gribskov Kommune.

Den fremtidige pasning af området forventes at kunne indpasses i de nuværende rammer for pasning af gadekærsområdet og vil således ikke medføre behov for yderligere finansiering fra Gribskov Kommune.


Beslutning
 1. Tiltrådt under forudsætning af, at aftalen med Carlsbergfonden overholdes og byens borgere inddrages.

  

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fraværende: Mikkel Tornehave Andersen (A)

49. Ansøgning om støtte til serien Grow

Sagsnummer: 20.02.05-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om en ansøgning om støtte til en filmserie Grow fra Brødrene Avaz.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at godkende ansøgningen

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalgsformanden og administrationen har afholdt møde med Milad og Mehdi Avaz om deres kommende filmproduktion. Baggrunden for mødet var, at Brødrene Avaz søger støtte til produktionen fra Gribskov Kommune. Der søges om støtte på 300.000 kr.

 

Sagens forhold

Benævnelsen Brødrene Avaz dækker over de 3 brødre Mehdi, Milad og Misam Avaz, som er vokset op i Gribskov Kommune. De tre brødre har dannet filmselskabet Rocket Road Pictures og har i flere år boet og arbejdet i Hollywood.

 

Deres debutspillefilm, "Mens vi lever" havde premiere i oktober 2017. Denne film var baseret på virkelige begivenheder i Helsinge, og Gribskov Kommune støttede filmen med 200.000 kr. Filmen blev delvist optaget i Gribskov, blev senere vist i over 100 biografer i Danmark og blev meget rosende omtalt.

 

Brødrene Avaz har siden produceret endnu en dansk spillefilm, som netop er færdigproduceret.

 

Næste filmprojekt er en serie med titlen Grow, som er skrevet og vil blive instrueret af Milad Avaz. Serien, som er planlagt med 10 afsnit, vil bl.a. blive vist på TV2 i 2020. Det er dette projekt, der ansøges om støtte til.

 

Hvad får Gribskov Kommune igen?

Ved at støtte serien kan Gribskov Kommune sikre sig:

 

 • at 30-40 % af serien optages i området med deraf følgende forbrug lokalt
 • omtale af Gribskov og Helsinge i serien
 • en premiere i Gribskov Kultursal med cast og crew og gæster fra Gribskov
 • aktiv omtale af kommunen i presse om serien

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at der er et stort potentiale ved at støtte denne serie. Når et filmhold laver optagelser på en lokation medfører det ofte indtægter til overnatning, håndværkere, almindeligt forbrug mv. og det kommer således vores lokale virksomheder til gavn. Det er bl.a. erfaringen fra 2017, hvor kommunen støttede filmen "Mens vi lever". Her boede en del af filmholdet i en længere periode på et pensionat i kommunen. Der blev afholdt casting i Gribskov Kultursal, og filmen havde premiere i bl.a. Tisvilde Bio.      

 

Derudover vil det give gode brandingmuligheder og omtale af Helsinge og Gribskov, når en serie på 10 afsnit vises i TV2.

 

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes.

 


Lovgrundlag

Lov om film §18


Økonomi

Der ansøges om 300.000 kr. Beløbet kan finansieres af overførte midler på erhvervsrammen. Her er overført 360.000 kr.

 


Beslutning
 1. Tiltrådt med bemærkning om at formanden bemyndiges til at indgå aftale om de nærmere krav for støtten. 

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fraværende: Mikkel Tornehave Andersen (A)

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen