Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Tirsdag den 04-06-2019 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

45. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at godkende dagsordenen.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt

 

Pia Foght (A) fraværende under punktet.

 

46. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var følgende meddelelser:

 • Oversigt over initiativer finansieret af værdighedsmidlerne

 

1. Taget til efterretning

 

Mødestart: 15.42

Mødeslut: 17.02

47. Udviklingsprojekt for Toftebo Center for midlertidigt ophold

Sagsnummer: 82.07.00-G01-12-19


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til beslutning med henblik på at give input til fremadrettet udviklingsprojekt på Toftebo Center for midlertidigt ophold.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at beslutte, at administrationen iværksætter udviklingsprojekt på Toftebo Center for midlertidigt ophold

2. at afgive input til formål og succeskriterier for udviklingsprojektet


Sagsfremstilling

Baggrund

Det nære sundhedsvæsen fylder mere og mere i alle kommuner, hvor opgaveglidning fra region til kommune betyder, at krav til de kommunale akut- og midlertidige tilbud er øget. Det kræver et øget fokus på, hvordan kvaliteten på Toftebo Center for midlertidigt ophold bedst muligt udvikles og sikres fremadrettet. Der har derfor gennem de senere år været arbejdet systematisk med handleplaner, taskforce indsats om faglighed, systematisk opfølgning på indkomne klager mv. Kommunens indsats for borgere på midlertidigt ophold er imidlertid fortsat præget af klager, negativ presse samt aktuelt reaktivt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af en klage. En række kritikpunkter går igen, og administrationen vurderer derfor, at der skal ske et yderligere løft af kvaliteten. Dette uagtet at vi løbende modtager tilkendegivelser fra borgere, der er tilfredse med den indsats, de har modtaget på Toftebo.

 

Aktuelt udviklingsprojekt - formål og indhold

Administrationen ønsker at igangsætte et udviklingsprojekt på Toftebo med tre fokusområder:

 • Kvalitet og faglighed, herunder særligt fokus på dokumentation og klare arbejdsgange
 • Kommunikation og borgerkontakt
 • Organisation og ledelse

 

Projektet vil være kendetegnet ved et skarpt fokus på den enkelte medarbejders praksisnære indsats og læring, på den konkrete tilrettelæggelse af arbejdet samt synlig og nærværende ledelse. Samtidig skal de rammevilkår, der gælder på et center for midlertidigt ophold med en døgndækket indsats alle årets 365 dage for meget syge borgere i svære situationer, afdækkes.Dette vil blandt andet ske via kortlægning af borgeroplevelser og af samarbejdet med hospitaler, læger og visitation. Konkret vil der være tale om vekslen mellem observationer, omsætning af disse til læring - og afprøvning i praksis. Udviklingsprojektet sker i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere på Toftebo.

 

Det er endvidere anbefalingen, at det aktuelle udviklingsprojekt sker ved støtte fra et eksternt konsulentfirma, netop for at styrke blikket udefra og trække på tværkommunale erfaringer, aktuel praksis og herved øge potentialet for forandring.

 

De centrale succeskriterier for udviklingsprojektet vil blandt andet være

 • at styrke den enkelte medarbejders evne til at omsætte faglighed til konkret praksis
 • at styrke den enkelte medarbejders evne til at kommunikere med borger, så det er tydeligt for borger, hvad formålet med en given indsats er, herunder udarbejdelse af kommunikationsmateriale
 • at styrke dokumentation som afsæt for styrket faglighed og patientsikkerhed
 • at styrke ledelse i retning af øget nærvær og synlighed
 • at styrke samarbejdet med samarbejdspartnere i det nære sundhedsvæsen både internt i kommunen og tværsektorielt
 • at styrke fokus på Toftebos opgaveløsning med rehabilitering, aflastning og pleje og øge tilliden til Toftebo fra såvel samarbejdspartnere, som borgere/pårørende

 

 Projektet igangsættes i juni og løber til oktober.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at projektet igangsættes, og at udvalget kommer med input til formål og succeskriterier.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet anerkender tiltaget og vil gerne inddrages i drøftelserne af undersøgelsesrapporten, så snart den er udarbejdet. Vi mener samtidig, at det er afgørende, at den lokale ledelse og medarbejderne fastlægger formål og indhold, ligesom det bør være ledelse og medarbejdere som fastsætter de centrale succeskriterier for udviklingsprojektet, således at de får ejerskab til løsningerne.


Lovgrundlag

Lov om Social Service §84, LBK nr. 1114 af 30. august 2018


Økonomi

Projektet finansieres indenfor den afsatte økonomi på området.


Beslutning

1. Tiltrådt

2. Input givet

48. Brandsikkerhed på kommunens plejecentre

Sagsnummer: 82.13.10-P30-4-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om håndtering af brandsikkerhed på vores plejecentre. Sagen er på dagsordenen, fordi Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om brandsikkerhed på plejecentre, som Gribskov Kommune har besvaret.


Sagsfremstilling

Baggrund

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ultimo 2018 udsendt et spørgeskema til undersøgelse af brandsikkerheden på plejecentre. Undersøgelsen er iværksat på baggrund af branden i Farsøhthus Plejecenter den 3. august 2018, hvor 3 personer omkom.

 

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed blev på deres møde den 19. februar orienteret om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mener, at brandsikkerhedsforanstaltningerne på plejecentrene i Gribskov Kommune ikke er i overensstemmelse med de brandkrav, som var gældende, da bygningen blev opført eller ombygget senest. Styrelsen ønsker en tilbagemelding, hvor kommunen redegør for, hvilke initiativer der igangsættes for, at plejecentrene lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

 

Administrationen har derfor været i dialog med Styrelsen og fulgt op på henvendelsen. Gribskov Kommune lever op til de krav, som er anført i de gældende bygningsreglementer og eventuelle dispensationer.

 

Hvad gør Gribskov Kommune i hverdagen for at sikre høj brandsikkerhed på kommunens plejecentre?

På de enkelte plejecentre i kommunen er der fastsat procedurer for brandsikkerhed. Disse procedure fremgår af vedlagte bilag.

 

Ved årsskiftet 2015/16 blev der igangsat en proces, hvor alle ældre detektorer og ABA-central på kommunens plejecentre blev udskiftet til nyeste teknologi. Dette for at sikre en så hurtig detektering af brand som muligt. Pt. mangler kun Bakkebo at få udskiftet ABA-anlæg. Bakkebo har det nyeste af de ældre anlæg. Anlægget på Bakkebo forventes udskiftet i 2019 eller 2020.

 

Gribskov Kommune udvælger årligt ca. 6 af kommunens egne bygninger, som bliver gennemgået i et såkaldt "RABB-besøg". Her deltager repræsentanter fra Risikostyring, Arbejdsmiljø, Bygning og Brand (heraf navnet RABB) samt repræsentanter fra den enhed, som er hjemmehørende i ejendommen - typisk den daglig ledelse, serviceleder samt arbejdsmiljørepræsentant. I denne turnus for udvælgelse af bygninger indgår plejecentrene også. Ved disse besøg indkøber Gribskov Kommune Frederiksborg Brand og Redning til at foretage den brandmæssige gennemgang af bygningen. Dette sker typisk samtidig med et brandsyn.

 

Brandsikkerheden på kommunens plejecentre indgår på lige fod med øvrige forhold i kommunens risikovurdering, og udviklingen i bl.a. mobile og midlertidige sprinkleranlæg følges.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Taget til efterretning. Orienteringen til udvalget bør suppleres med oplysning om de seneste brandsyn.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Punktet blev udsat.

Bilag

49. Webtilgængelighed - implementering af ny lov

Sagsnummer: 00.13.10-P20-1-19


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om en ny lov om tilgængelighed. Udvalget får sagen, fordi loven vedrører de borgergrupper, som hører under udvalgets ressortområde samt for at oplyse udvalget om, at implementeringen af loven er igangsat.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrund

I september 2018 trådte ny lov om tilgængelighed i kraft. Loven handler i korte træk om, at alle vores websteder og mobil-applikationer og indholdet på dem skal leve op til nye skærpede regler.

Vi skal overholde de nye krav på eksisterende websteder fra september 2020 med 2 års tilbagevirkende kraft (dvs. inkl. indhold produceret fra september 2018).

 

Tilgængelighed skal forstås bredt. Websteder og mobilapplikationer skal være tilgængelige for borgere, der er blinde, svagtseende, farveblinde, ordblinde, har svært ved at forstå dansk, er døve, har nedsat hørelse, er motorisk udfordrede, er kognitivt udfordrede, mv.

 

Administrationen har afdækket indholdet i den nye lov og er i gang med at implementere de nye retningslinier i organisationens IT-systemer og arbejdsgange.

 

Prioritering af indsats

Loven giver mulighed for at undtage indhold fra kravet om mertilgængelighed, hvis vi vurderer, at overholdelse af kravene vil medføre en "uforholdsmæssig stor byrde" for kommunen.

I vurderingen skal der både tages hensyn til de omkostninger, der kan være for myndigheden, og de fordele, som borgere med handicap kan have for at kunne tilgå indholdet.

 

Koncernledelsen har 14. marts 2019 besluttet at prioritere, at indhold, der er målrettet ældre og borgere med handicap, skal være tilgængeligt på forhånd.

På alle andre serviceområder vil det i højere grad ske ud fra en konkret vurdering.

 

Kommunen vil rette funktioner, design på hjemmesiderne og også tekst og billeder på web-sider. Så derfor vil størstedelen af indholdet blive tilgængeligt.

 

Loven omfatter også vedhæftede dokumenter; typisk pdf'er. Dvs. pjecer, strategier, rapporter, høringer, afgørelser og bilag til udvalgsdagsordner. Disse dokumenter kræver en større indsats at rette til.

Derfor vil kun en andel af disse dokumenter blive undtaget for krav om mertilgængelighed.

 

Hvis borgere finder indhold på vores hjemmesider, som de vurderer burde være tilgængeligt, kan de rette henvendelse til Gribskov Kommune, som så er forpligtet til enten at gøre indholdet tilgængeligt eller til at formidle det ikke-tilgængelige indhold til borgeren.

 

Digitaliseringsstyrelsen er ved at udvikle en obligatorisk feed-back-funktion og en funktion til en tilgængelighedserklæring, der definerer, hvad der er gjort hhv. tilgængelig og ikke-tilgængeligt.

Yderligere information om disse funktioner vil blive formidlet, når de er udviklet og implementeret.

 

Høringssvar fra Handicaprådet afgivet på møde den 20. maj 2019, pkt. 40

Handicaprådet besluttede at ændre sagen fra efterretning til beslutning for at komme med en udtalelse til sagen.

 

Handicaprådet bemærker, at der er forskel på "indhold der er målrettet ældre og borgere med handicap" og indhold der er relevant for ældre og borgere med handicap.

 

Rådet er enigt i vigtigheden af, at indhold målrettet ældre borgere og borgere med handicap er tilgængelig for målgruppen.

 

Men både ældre og borgere med handicap er også "bare" borgere i kommunen, og som andre borgere, har de brug for at melde flytning af adresse, bestille afhentning af storskrald, have kendskab til affaldssortering, anmode om byggetilladelse osv. osv.

 

Rådet mener derfor, at det er vigtigt, at alt borgerrelevant indhold også er tilgængeligt for ældre borgere og borgere med handicap.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet kan tilslutte sig Handicaprådets høringssvar.

Ældrerådet vil anbefale, at brugerne inddrages for at komme med relevante input til forbedring af kommunens hjemmeside. Ældrerådet har bla forslag til forbedring af farvevalg og skrifttyper, som kan hjælpe borgere med svagt syn. Ældrerådet ønsker at deltage.


Beslutning

Udvalget besluttede at ændre sagen fra efterretning til beslutning. Udvalget besluttede, at Ældrerådet og Handicaprådet skal inddrages i processen. 

 

Udvalget bemærkede, at "bestilling af afhentning af storskrald", som Handicaprådet henviser til i sit høringssvar, ikke er en mulighed i Gribskov Kommune.

 

50. Godkendelse af Sundhedsaftale 4

Sagsnummer: 29.30.08-P27-1-18


Resume

Sundhedsaftale 4 er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i Region Hovedstadens kommuner. Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalg og Byråd får sagen om godkendelse af Sundhedsaftale 4 til beslutning.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende Sundhedsaftale 4.


Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedsaftalen er en fælles aftale mellem kommuner, region og almen praksis, som indgås for 4 år ad gangen. Aftalen beskriver konkrete mål på sundhedsområdet, som de 3 sektorer skal samarbejde om at nå i aftaleperioden. Aftalen udarbejdes i et samarbejde mellem regionale-, kommunale- og praksisområderepræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedskoordinationsudvalget har efter høringsperioden af sundhedsaftalen omkring årsskiftet justeret aftaleudkastet og nu sendt endeligt forslag til Sundhedsaftale 4 til godkendelse i kommunalbestyrelserne, lægeforeningen m.fl.

Der er frist for godkendelse af aftalen den 27. juni 2019, hvorefter aftalen sendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

 

Indhold

Sundhedsaftale 4 er udarbejdet på baggrund af den politiske dialog, der har været i regionen og kommunerne samt dialog med praksisområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en enkel og fokuseret samarbejdsaftale med fokus på områder med et særligt behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Fokusområder og mål er udvalgt på baggrund af dialogen med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger samt fagfolk.

 

Aftalen er bygget op om fire overordnede visioner:

 1. Mere sammenhæng i borgerens forløb
 2. Mere lighed i sundhed
 3. Mere samspil med borgeren
 4. Mere sundhed for pengene
 
 Visionerne skal omsættes i samarbejdsprincipper, når fokusområderne efter aftalens godkendelse skal udfoldes og konkretiseres. Samarbejdsprincipperne er:
 • Borgerne med fra start, når vi udvikler og udfolder vores fokusområder og aftaler konkrete indsatser.
 • Helhedssyn - når vi udvikler modeller for vores samarbejde, er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgeres - samlede behov og livssituation.
 • Samme høje kvalitet - et sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene, men samtidig rum til udvikling af lokale løsninger.
 • Effektiv ressourceudnyttelse, når vi tilrettelægger opgaverne efter princippet om laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau. Ved ændring af opgavevaretagelsen mellem kommuner, region og praksissektor, skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt.
 • Fælles kompetenceudvikling ved udvikling i sundhedsvæsenet.
 • Klar opgave- og ansvarsfordeling både i den organisering, vi har i dag, og ved nye løsninger. Ved overdragelse af opgaver laver vi samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen og økonomi.
 • Sammenhængskraft med øget kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur.
 • Fælles ansvar for borgernes sundhed med henblik på at løfte den samlede befolknings sundhed og at tilgodese særlige målgrupper.
 
Aftalen har 3 fokusområder:
 • Fokusområdet ”Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom” har som mål, at alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker, og at alle ældre, syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
 • Fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” har som mål, at alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
 • Fokusområdet ”Sammen om børn og unges sundhed” har som mål, at vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer, og at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.
 
Sundhedsaftale 4 bygger videre på de tidligere sundhedsaftaler. De tidligere udarbejdede fælles vejledninger, forløbsprogrammer og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne videreføres til denne sundhedsaftale.
 
Følgebrevet og Sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag.  
 
Implementering
Når Sundhedsaftalen er endeligt godkendt af Sundhedsstyrelsen, skal den konkretiseres i en række konkrete mål, og derefter implementeres af parterne i kommunerne, regionen og almen praksis. Implementering af de tidligere sundhedsaftalers mål er hidtil sket i en række nedsatte samarbejdsfora, som regionen har stået for. Samarbejdsforaerne består af repræsentanter for kommuner, region og almen praksis. Det aftales i de forskellige samarbejdsfora, hvordan de konkrete mål opfyldes på tværsektorielt plan. Derefter skal parterne implementere/arbejde i henhold til aftalerne. Arbejdet kræver naturligvis ressourcer hos parterne, men mange af målene implementeres på overordnet plan via en række overordnede aftaler, f.eks. via ændrede arbejdsgange m.v.
Det er endnu usikkert, hvilke mål og dermed aftaler den nye Sundhedsaftale udmunder i, da den først skal konkretiseres efter godkendelsen.
 
Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering
Taget til efteretning. Ældrerådet ser gerne at forebyggelse får en mere fremtrædende rolle i implementeringen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler, LBK nr. 679 af 30. maj 2018.


Økonomi

Der er endnu ikke beregnet økonomi til implementering af Sundhedsaftale 4.


Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet og Ældrerådet er blevet hørt om sundhedsaftalen i høringsperioden og får sagen om godkendelse af aftalen til orientering.


Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen