Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

§17, Stk. 4. Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030

Tirsdag den 11-06-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

29. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2588-18


Resume

Dagsorden til godkendelse.


Administrationen indstiller til temaudvalget,


At godkende dagsorden


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

Tiltrådt

 

Fraværende: Bent Hansen og Pernille Søndergaard

30. Opsamling på samskabelse indtil nu - hvad har vi lært

Sagsnummer: 00.16.00-G01-2847-18


Resume

Udvalget for Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 har siden udvalget tiltrådte, arbejdet med samskabelse på forskellige måder. Udvalget besluttede tidligt, at de ville gå praksisbaseret til værks i arbejdet med at indkredse en fælles Gribskovtilgang til samskabelse og har derfor haft fokus på at lære af den erfaring, som allerede findes med at arbejde samskabende i Gribskov. Med dette punkt samler vi op på den viden og erfaring med samskabelse, som udvalget har indsamlet indtil nu med henblik på at starte den kondensering, som arbejdet med en fælles Gribskov tilgang til samskabelse kræver.


Administrationen indstiller til temaudvalget,
  • At drøfte og kvalificere den indsamlede viden og erfaringer, herunder at udpege nogle af de vigtigste og centrale dele til Gribskovtilgangen til samskabelse

 


Sagsfremstilling

Der er arbejdet med at indsamle viden og erfaringer med samskabelsen på mange forskellige måder. Dette har været nødvendigt både for at komme godt omkring emnet, og fordi arbejdet med samskabelse har betydelige snitflader til andre områder og arbejdsgange f.eks. samarbejdet og arbejdsgangene mellem politikere og administration eller politikerne imellem. I Bilag "Kondensering af input fra samskabelsesaktiviteterne", er hovedpointerne fra de enkelte aktiviter beskrevet.

 

Her følger en kortfattet oversigt over de aktiviteter, som har genereret viden og erfaringsopsamling om samskabelse:

 

1. oktober 2018. Temamøde med Byrådet

På temamødet præsenterede udvalget ønsket om at arbejde praksisbaseret med samskabelsen og udvalget modtog en række input til det videre arbejde med samskabelsen. Efterfølgene arbejdede udvalget videre med forløbet Udvikling af politikerrollen, Åbne dagsordener samt med, at alle fagudvalg skulle vælge og arbejde med en samskabelsescase, som udvalget kunne følge i løbet af 2019. Sideløbende arbejdede administrationen med at udvikle Byrådets Samtaletid.

 

5. november 2018. Ressourcepersonerne holdt møde med praktikere omkring metafortælling af samskabelse

I forbindelse med udviklingen af filmen "Sammen skaber vi Gribskov" sparrede ressourcepersonerne med 4 praktikere fra Kulturhavnen, Familievenner, Helsinge Frivilligcenter og Gribskovs frivilligkoordinator med henblik på at trykteste og kvalificere indhold og sprog i filmen.

 

I løbet af vinteren har udvalget inviteret en række gæster med forskellige praktiske erfaringer til dialog om samskabelse på SSG møderne. Gæsterne har været disse:

 

3. december 2019. Besøg af Formanden for Græsted Frivilligcenters Bestyrelse, Gribskovs Frivilligkoordinator og Leder af Kulturhavn Gilleleje og bibliotekerne.

Mødet havde særligt fokus på praktikernes erfaringer med at arbejde samskabende med frivillige borgere og organisationer, herunder hvad det kræver af de forskellige parter for at lykkedes med samskabelse

 

16. januar 2019. Besøg af Vejby Idrætsforening og Gilleleje Bokseklub.

Mødet havde særligt fokus på, hvordan idrætsforeningerne lykkes med at få medlemmerne til at engagere sig, samt hvordan de arbejder med at fastholde de unge og skabe liv i lokalsamfundene.

 

29. januar 2019. Besøg af repræsentanter for lokalforeningsrådet

Mødet havde særligt fokus på lokalrådenes ønske om at blive hørt, inddraget og arbejde samskabende.

 

4. marts 2019. 1. Workshop med caseholderne

 Workshoppen havde særligt fokus på den gode opstart af samskabelsesaktiviteter.

 

Byrådets dialogmøder med lokalsamfundet i Vejby, Søborg, Maarum og Blistrup

Møderne med lokalsamfundende har fokus på at skabe gode og mere ligeværdige dialoger og relationer mellem borgere og politikere og kan ses som et første skridt mod at samarbejde mere samskabende. Der har været eksperimenteret lidt med mødeformen og ressourcepersonerne har deltaget som bordværter ved de sidste tre møder.

 

Derudover har ressourcepersonerne været i dialog med forskellige nøglepersoner i organisationen bl.a. 4 ledere, som alle har skrevet hovedopgave om samskabelse i forbindelse med afslutningen af deres lederuddannelse (DOL) samt besøgt forskellige samskabende arrangementer f.eks. "Sammen om sundhed" med henblik på at indsamle viden og praktiske erfaringer fra arbejdet med samskabelse i Gribskov. Endelig har udvalget og ressourcepersonerne løbende fulgt arbejdet med de samskabelsescases, som er igangsat af de forskellige fagudvalg.

 

På mødet skal udvalget opsummere de centrale pointer og erfaringer fra de ovenstående aktiviteter med henblik på, hvad der skal bæres videre til formuleringen af Gribskovtilgangen til samskabelse.


Beslutning
  • Udvalget drøftede den indsamlede viden og erfaring og udpegede en række centrale elementer til det videre arbejde med samskabelse.Udvalget ønskede desuden, at det hele bringes med videre til det nye temaudvalg.

 

Fraværende: Pernille Søndergaard.

Bilag

31. Anbefalinger til det fremtidige arbejde med strategi og samskabelse

Sagsnummer: 00.22.04-A30-1-18


Resume

I forbindelse med omkonstitueringen den 23. april 2019 har byrådet besluttet, at der fremover skal være eet temaudvalg i resten af byrådets funktionsperiode med skiftende arbejdsområder. Det betyder, at Strategi og Samskabelse skal overlevere deres arbejde til et nyt temaudvalg. Med denne sag skal udvalget samle op på udvalgets arbejde og give deres anbefaling til det videre arbejde.


Administrationen indstiller til temaudvalget,
  1. At beslutte, hvilke anbefalinger udvalget vil give det nye temaudvalg i forhold til det fremadrettede arbejde 

Sagsfremstilling

 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030, har siden udvalget tiltrådte i juni 2018, arbejdet med to spor. Et spor omkring politik og strategi, bl.a. med afdækning af de eksisterende politikker og strategier og et spor omkring samskabelse.

 

Samskabelse

Arbejdet med samskabelse har dels bestået af vidensopbygning i form af oplæg, besøg af praktikere og drøftelser i udvalget og dels gennem igangsættelse af konkrete samskabelsescases, formidlingsaktiviteter og workshops. Den viden og læring, som udvalget har fået via besøg af praktikere af forskellig art, er afrapporteret i selvstændigt dagsordenspunkt. Udvalget fik en status på de igangsatte samskabelsescases på mødet den 14. maj 2019.

 

Samlet set er den vedtagne plan for vidensopbygningsforløbet for samskabelse fulgt, dog med undtagelse af workshoppen for borgere, der skulle have været afholdt den 14. maj. Der er mulighed for at afholde denne workshop på et senere tidspunkt, f.eks. slutningen af august. Planen for vidensopbygningsforløbet findes i bilag.

  

Udvalget skal på mødet drøfte og beslutte hvilke særlige anbefalinger, som udvalget ønsker at give til det fremtidige arbejde med henblik på at udarbejde en samlet Gribskovtilgang.

 

Politik og Strategi

Temaudvalgets arbejde med politikker og strategier har foruden vidnesopbygning bestået i at få overblik over Gribskov Kommunes bestående strategier og politikker, begrebsafklare grænserne for, hvad der generelt er omfattet af hhv. en strategi og en politik, Udvalget har arbejdet med at definere hierarki og sammenhængen mellem vision, politik og strategi og har udarbejdet en anbefaling til den fremtidige tilgang i Gribskov. Anbefalingen behandles i økonomiudvalget den 11. juni og i byrådet den 18. juni.

 


Beslutning
  • Udvalget vil anbefale det nye udvalg at arbejde videre med både strategi og samskabelse samt koble det til arbejdet med den nye vision. Udvalget anbefaler desuden, at der fortsat holdes fokus på de igangsatte samskabelsescases og følges op på fremdriften og effekten heraf.

 

 

Fraværende: Pernille Søndergaard

Bilag

32. Meddelelser

Sagsnummer: 00.01.00-A00-2588-18


Resume

Hvis der er meddelelser, nævnes de under dette punkt og der orienteres om punkter til kommende møde.


Administrationen indstiller til temaudvalget,

Administrationen indstiller til temaudvalget

At tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

 

Mødet startede klokken 18.07

Mødet sluttede klokken 19.00

 

Pernille Søndergaard fraværende under hele mødet .

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen