Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Tirsdag den 18-06-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

132. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-1-18


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 


Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20


Beslutning

Anbefalinger fra Udvikling, By og Land vedr. pkt 133 og 134, forelægges for Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af sagerne.

Supplerende oplysninger til behandling af pkt 135 blev forelagt på mødet

 

 

 1. Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

 

133. Befolkningsprognose 2020-2031

Sagsnummer: 00.30.00-S00-3607-18


Resume

Økonomiudvalget besluttede den 11. juni, at sagen om befolkningsprognose som grundlag for budgetarbejde skal behandles i Udvikling, By og Land inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen forelægges for Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet samme dag. Anbefalinger fra udvalgsbehandling forelægges for Byrådet på mødet. Formål med denne fremgangsmåde er at sikre arbejdsgrundlag i budgetarbejdet.

 

Byrådet skal formelt godkende prognosen, som danner grundlag for budgettet. I denne sagsfremstilling bliver der givet en beskrivelse af de væsentligste tendenser og resultater.

For yderligere skal man læse rapporten - bilag 1. Bilaget er vedhæftet dagsordenspunktet i en tilrettet version (jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af den 11. juni 2019).


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at godkende befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2020-2031 som grundlag for kommunens budgetarbejde


Historik

 

Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 107:

Økonomiudvalget besluttede at sagen sendes til behandling i Udvikling, By og Land inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Besluttet at bilag skiftes ud med en tilrettet version. Udskiftning sker i forbindelse med udsendelse af protokollen fra Økonomiudvalgets møde.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 

Udvikling, By og Land, 18. juni 2019, pkt. 150:

Anbefalingen fra udvalgsbehandling forelægges på mødet.

 

 1.  Anbefaling tiltrådt

 

Bo Jul Nielsen fraværende

 


Sagsfremstilling

 

Befolkningsprognosen bruges til budgettet og analyser

Befolkningsprognosen er et essentielt instrument i kommunens fysiske og økonomiske planlægning og udarbejdes hvert år i forårsmånederne.

 

Befolkningsprognosen er vigtig i forbindelse med en løbende vurdering af behovet for at tilpasse størrelsen og den geografiske placering af kommunens institutionskapacitet.

 

Derudover spiller befolkningsprognosen også en vigtig rolle i forbindelse med kommunens budget. Befolkningsprognosen leverer således datagrundlag i forhold til arbejdet med de økonomiske konsekvenser af dels ændringer i befolkningstallet, dels ændringer i befolkningstallet indenfor de enkelte aldersgrupper. Befolkningsprognoses er udgangspunktet for både kommunens indtægtsprognose og befolkningsreguleringerne af budgetterne til pasning, skoler og sundhed.

 

Befolkningsprognosen viser 3 scenarier

Antallet af udflyttere og tilflyttere udvikler sig hele tiden, og nye tendenser opstår, hvilket smitter af på befolkningsudviklingen. Dertil kommer ændringer i levealder og antal fødsler. Udviklingen på længere sigt vil derfor ikke kunne forudsiges meget præcist. Usikkerheden er håndteret ved at vise forskellige scenarier for udviklingen i Gribskov Kommune.

 

Metoden er utraditionel i forhold til typiske befolkningsprognoser, der som regel kun indeholder ét scenarie. Ved at fremstille forskellige scenarier, gives mulighed for en reel forståelse af mekanismerne bag befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosens scenarier kan derfor anvendes som datagrundlag i diskussioner af byudvikling, fortætningsstrategier, strukturtilpasninger mv.

 

Befolkningsprognosen 2019 behandler tre hovedscenarier:

 1. Budgetscenariet, viser effekten af den efter administrationens vurdering mest sandsynlige boligudvikling i Gribskov Kommune.
 2. Senarie med højere tilflytning viser en situation, hvor alle planlægningsforudsætninger holder.
 3. Scenarie med lavere tilflytning, viser effekten af et reduceret antal nye boliger, men stadigvæk et historisk højt antal.

 

Alle 3 scenarier viser udviklingen fra det første prognosetal fra primo 2020 til primo 2031. De tre scenarier er forskellige ift. det forventede antal nytilflyttede boliger, alle andre forudsætninger er ens i de tre modeller - det er forventinger til fødsler pr. kvinde, levealder, flyttemønstre mv.

 

Udvalgte befolkningstendenser i budgetscenariet

Flere små børn, men færre børn i skolealderen

Modsat tidligere år, hvor der var et fald i antallet af fødsler grundet relativt færre kvinder i den fødedygtige alder end tidligere, forventes antallet af små børn (de 0-5-årige) nu igen at stige. Dette fordi, de større fødselsårgange fra ultimo 1980'erne til ultimo 1990'ere nu indtræder i de fødedygtige aldersintervaller. Modsat indtræder de små fødselsårgange, vi har oplevet de senere år, nu skolealderen, hvorfor der i de kommende år forventeligt vil ske et fald i antallet af børn i skolealderen.

 

Overskud på flyttebalancen

Stort set hvert eneste år siden 2001 har Gribskov Kommune haft en positiv flyttebalance. Flere borgere flytter altså til Gribskov Kommune end borgere, der flytter fra kommunen. Denne tendens forventes at fortsætte de kommende år under forudssætning af, at de nye boliger, der er lagt ind i prognosen, opføres som planlagt.

 

Antallet af flygtninge

Antallet af flygtninge tilstrømning til Danmark og Gribskov Kommune er nu tilbage på niveauet før Syriens krisen og i prognosen er der derfor kun indarbejdet, at Gribskov Kommune fremadrettet vil modtage 2-4 flygtninge om året, det drejer sig primært om familiesammenføringer.

Forudsigelsen om antallet af flygtninge til Gribskov Kommune sker under forudsætning af nogenlunde uændrede internalionale forhold. Internationale påvirkninger, eventuelle ændrede asylregler mv. kan gøre, at der igen kommer flere flygtninge til kommunen.

 

Fortsat befolkningsvækst

Opførelsen af nye boliger spiller en stor rolle, hvis man ønsker vækst i befolkningen, men dog ikke for alle aldersgrupper. På lang sigt er det særligt de helt små børn og den ældre del af befolkningen, der vil opleve en pæn stigning. Ud over nye boliger påvirker også flyttemønstre forventningerne i befolkningsprognosen. Der har tidligere været en tendens til, at især ældre mennesker flyttede til sommerhusområderne. Tendensen er ikke længere så udtalt som tidligere.

 

Befolkningstallet vil sandsynligvis stige de nærmeste år fra 41.192 primo 2019 til 42.102 primo 2023. Frem til 2031 forventes det at befolkningen stiger til 43.682 borgere. Dette er dog forudsat, at der bygges nye boliger, som indlagt i grundlaget for prognosen.

 

Tallene i dette afsnit er jf. budgetscenariet.

 


Beslutning
 1. Anbefaling tiltrådt

Bilag

134. Lejeforhold vedr. kommunalt areal øst for Gribskov Gymnasium til brug for studieboliger - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget videregav sin anbefaling til Byrådet

135. Evaluering af beredskab

Sagsnummer: 14.12.00-G01-4-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvaglet og Byrådet om, der skal igangsættes proces ifm Gribskov Kommunes udtræden af det fælleskommunale beredskabsselskab, Frederiksborg Brand & Redning.

 

Sagen er udsat fra Udvikling, By og lands møde 26.11.2018. Sagsfermstilling er ændret ift den oprindelige sag.

 

Efter udvalget Udvikling, By og Land behandlede sagen den 28. maj 2019, blev sagen forelagt for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede at udsætte behandling af sagen til et ekstraordinært møde den 18. juni.


Administrationen indstiller til udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at træffe beslutning om at Gribskov Kommune fortsætter i Frederiksborg Brand og Redning uden yderligere undersøgelser

 

eller

 

 1. at træffe beslutning om at igangsætte undersøgelse af omkostningerne ift en eventuel udtræden af Frederiksborg Brand og Redning

(Se sagsfremstillingens afsnit: Udtræden af Frederiksborg Brand og Redning, for en uddybning af dette)

 


Historik

 Udvikling, By og Land, 26. november 2018, pkt. 305:

 1. Sagen udsættes til ultimo maj 2019.

 

Brian Lyck Jørgensen fraværendeUdvikling, By og Land, 28. maj 2019, pkt. 112:

 1. Udgår
 2. Anbefaling tiltrådt

 Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 118:

Behandling udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 18. juni 2019. Supplerende oplysninger i sagen eftersendes dagsorden eller forelægges for Økonomiudvalget på mødet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet behandlede den 04.09.2017 (pkt. 163) en sag vedr. organisering af beredskabet. Det blev besluttet, at evaluere beredskabssamarbejdet i Frederiksborg Brand & Redning, så der kan tages stilling til om samarbejdet skal ophøre ved opsigelse 1. juli 2019, når aftalen udløber ultimo 2020 eller fortsætte i en ny periode.

 

Sagen blev rejst i forbindelse med det kommende udbud af Frederiksborg Brand & Rednings (FBBR) udførelse af operativt beredskab ved anvendelse af FBBRs køretøjer og materiel. Beredskabsselskabet (FBBR) afgav kontrolbud på ydelsen. Med baggrund i resultatet af udbuddet, traf Beredskabskommissionen den 07.12.2017 beslutning om hjemtagelse af det operative beredskab.

 

Indtil udgangen af 2018 varetages det operative beredskab af Falck, Som konsekvens af beredskabskommissionens beslutning om hjemtagelse af det operative beredskab overgår dette fra 01.01.2019 til FBBR.Frederiksborg Brand & Redning udbød endvidere køretøjer og materiel. Udbuddet omfattede levering af tanksprøjter, vandtankvogne, drejestiger, både, bådtrækker, slangetender, specialkøretøj mv.

 

Frederiksborg Brand og Redning orienterede på udvalgets møde 29.10.2018 om status for hjemtagelse af beredskab pr. 01.01.2019. 

 

Orienteringen omhandlede tidsplan, overenskomstforhold, brandstationer, bemanding, køretøjer og materiel, vagtcentral samt tiden frem. Hjemtagelse af det operative beredskab betyder rent praktisk, at det operative beredskab der hidtil har været varetaget af Falck, fremover at blive varetaget af Frederiksborg Brand og Redning. Præsentation fra orienteringen for udvijkling, By og Land 29.10.2018 er vedlagt som bilag 1.

 

Kritik fra brandmænd i 2017

Samtidig med Byrådets behandling af sag vedr. organisering af beredskabet 04.09.2017, var der en del bekymring fra brandmændende fra stationerne i Gilleleje og Helsinge. Bekymringen udsprang bl.a. af det forestående udbud, en oplevelse af manglende dialog med ledelsen, utilfredshed med udstyr samt en bekymring ifm. den risikobaserede dimensionering og om de lokale stationer ind imellem blev sparet for udrykninger. Beredskabschefen har efterfølgende bl.a. orienteret om at nærmeste ledige ressource altid tilkaldes. Notat fra FBBR vedr assistancer til og fra Gribskov er vedlagts om bilag 2.

 

I forbindelse med byrådets behandling af ovennævnte sag blev borgmesteren bemyndiget til at holde dialogmøder med brandmændende på de to stationer i kommunen. Siden da har der været en øget dialog mellem ledelsen i FBBR og brandmændende herunder også tillidsrepræsentanter samt ledelsen på de enkelte stationer, ligesåvel som uoverensstemmelser vedr. udstyr er løst. Senest har der været opmærksomhed om udfordringer ift brug af GPS, højere forbrug af diesel og skumvæske, hvilke stationer der kaldes ud fra samt antal brandmænd til de enkelte hændelser. FBBR oplyser at der er opmærksomhed ift. alle punkterne

 

Redningsberedskabets Strukturreform

Frederiksborg Brand og Redning blev etableret som led i Redningsberedskabets Strukturreform. Senest den 01.01.2016 skulle de daværende 87 beredskaber i Danmark være reduceret til 20 kommunale beredskabsenheder, som kommunerne skulle drive i fællesskab. Strukturreformen blev aftalt mellem regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015. De nye beredskabsenheder skulle organiseres som kommunale selskaber i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

Baggrunden for strukturreformen var betydelige effektiviseringsgevinster, med fortsat højt serviceniveau for borgerene. Det kommunale bloktilskud blev nedreguleret med 50 mio i 2015 og med 75 mio i 2016 og frem som led i Økonomiaftalen for 2015. Dengang forventedes det, at Gribskov Kommune kunne spare et årligt beløb på ca. 1,27 mio. kr. (2019-niveau)

 

Efterfølgende blev det besluttet, at Gribskov kommuneommunen ikke ville hente den fulde besparelse, da der var et ønske om, via en tilkøbsaftale, at fastholde serviceniveauet ift. den risikobaserede dimensionering godkendt af beredskabskommissionen, Som det fremgår af tabellen herunder ligger den årlige udgift til denne omkring de 750.000 kr. På den baggrund vil det være nærliggende at forvente en årlig besparelse på rundt regnet ½ mio. kr. årligt.

 

Der er 7. maj iværksat en proces, med henblik på at udarbejde et katalog med effektiviseringspotentialer for at indfri den ønskede 2 % effektivisering samt styrkelse af egenkapitalen til det dobbelte indenfor en 3-årig periode. Brandstationerne vil få mulighed for at pege på muligheder, ligesom organisatoriske tilpasninger samt driftsoptimeringer og digitalisering af processer m.v. vil indgå

 

Udgifter til beredskab 2013 - 2023 (OBS! alle beløb omregnet til 2019-priser) (se også bilag 3 for større version):

 • Udgifter til beredskabet fra 2013 til 2016 hvor FBBR blev oprettet,
 • Udgifter fra 2016-2018 med Falck som fortsat leverandør af operativt beredskab
 • De forventede udgifter for Gribskov Kommune i perioden 2019-2023 ved en forbliven i FBBR

  

 

Der er følgende forklaringer til tabellen:

 • Tal for perioden 2013-2018 viser regnskabstal, men tal for perioden 2019-2023 er baseret på budgettal og forventede udgifter
 • Fra 2016 har FBBR opkrævet betalinger for assistance ved byggesagsbehandling og ved deltagelse i andre samarbejdsfora. Beløbet er skønnet til 102.816 kr. årtligt og det baserer sig på et gennemsnit af de faktiske udgifter i 2016 og 2017.
 • Den 25.4.2019 vedtog Beredskabskommisionen et nyt budget for FBBR i perioden 2020-2023. De tal fremgår af kolonnen "Direkte udgifter vedrørende Beredskabsramme" - Men bemærk at de er omregnet til 2019-priser
 • Kolonnen "Korrigeret budget viser de forventede udgifter for Gribskov Kommune vedrørende FBBR, på baggrund af Beredskabskommisionen budgetvedtagelse fra 2018 for perioden 2019-22

    

Tabellen viser følgende:

 1. I perioden 2013-2015 var den gennemsnitlige årlige udgift (19-priser) 7.121.000 kr.
 2. Når der tages højde for indirekte udgifter brugte Gribskov kommune 7.258.000 kr. i 2018 (omregnet til 19-priser), hvilket var en smule over tidligere års gennemsnitsudgifter til Falck - men det var også første gang at det var tilfældet.
 3. Hvis kommunen forbliver i FBBR, må det forventes at udgifterne for Gribskov kommune vil falde til 6.910.000 kr. fra 2020 og frem. Det skyldes 2 forhold: Beredskabskommisionen vedtog i 2018, at der skulle findes årlige effektiviseringsgevinster på 2 % i en 4 årig periode.Men i Beredskabkommisionens seneste budgetbeslutning af 25.4.2019 ses det, at beslutningen fra 2018 er justeret, så den samlede budgetreduktionen stopper tidligere, mens reduktionen i 2019 og 2020 tilsyneladende er større end forventet

 

Konklusion:

Såfremt Kommunen forbiver i FBBR, må det forventes, at kommunens årlige omkostninger inklusiv afledte udgifter fra 2020 og frem vil komme til at ligge ca. 210.000 kr. under hvad der i gennemsnit blev brugt i perioden 2013-2016.

 

Det ligger langt fra den forventede gevinst på 1.270.000 kr. dengang bloktilskuddet blev reguleret og FBBR blev oprettet. Men det hører med i billedet at kommunen efterfølgende har besluttet at tilkøbe ydelser for 750.000 kr.

Korrigeres der for dette, ville man forvente en årlig besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

 

Bilag 4, 5, 6 og 7, sammenfatning af FBBRs regskaber og årsregnskaber for FBBR for 2016, 2017 og 2018 er fremsendt til Udvikling, By og Lands medlemmer og tilføjet dagsordenspunktet ved protokollering af mødet 28.05.2019.

 

Orientering om budgetmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune som følge af Beredskabskommisionens budgetvedtagelse fra den 25.4.2019 (se også bilag 3 for større version)

I forbindelse med forelæggelsen af denne sag, har administrationen fundet anledning til at orientere UBL om de budgetmassigekonsekvenser for Gribskov Kommune, som følge af de senest besluttede budgetændringer for FBBR.

Tallene er baseret på det senest fremsendte budget fra FBBR under hensyntagen til at de har oplyst, at de angivne beløb i den oversigt alle er i 2020-priser. Administrationen har efterfølgende omregnet dem til 2019-priser

  

Konsekvenser for de forventede betalinger til Gribskov Kommune som følge af de ændrede forudsætninger i Beredskabskommisionens budgetbeslutning af 25.4.19 (Set i.f.t deres beslutning fra året før)

 

 

Udtræden af Frederiksborg Brand og Redning

 Af vedtægterne for Frederiksborg Brand og Redning fremgår vedr. udtrædelse:

 

18 Udtræden

18.1 De deltagende interessenter kan tidligst udtræde af Frederiksborg Brand og Redning med virkning fra 31. december 2020, og det skal ske med minimum 18 måneders varsel. Efterfølgende kan udtræden ske med minimum 18 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Udtræden kan dog ske tidligere, hvis alle interessenter er enige herom.

 

18.2 Ved en eller flere interessenters udtræden opgøres Frederiksborg Brand og Rednings aktiver og passiver, og der afsættes de fornødne beløb til at varetage Frederiksborg Brand og Rednings løbende forpligtelser, herunder forpligtelser i henhold til eventuelle indgåede aftaler med en leverandør om brandslukning m.v.

 

18.3 Er Frederiksborg Brand og Rednings nettoformue negativ, er den udtrædende interessent forpligtet til at betale sin andel af underdækningen, inden udtrædelse kan ske. Andelen opgøres på baggrund af de fastsatte fordelingstal, jf. pkt. 6.1. Indbetaling skal ske senest 14 dage efter, at den udtrædende interessent har modtaget skriftligt påkrav herom.

 

18.4 Er Frederiksborg Brand og Rednings nettoformue positiv, udbetales en andel heraf til den udtrædende interessent. Andelen fastsættes på baggrund af de fastsatte fordelingstal, jf. pkt. 6.1.

 

18.5 Vilkårene for udtræden skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

 

18.6 En interessent kan under forudsætning af tilsynsmyndighedens godkendelse, udtræde af Frederiksborg Brand og Redning tidligere end den 31. december 2020, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

 

En konsekvens af, hvis det besluttes at igangsætte analyse af udtræden af FBBR, vil omfatte indledende undersøgelse af oprettelse af eget beredskab, herunder beredskabskommission, aftale med beredskabsudbyder om levering af den operative del, ansættelse af en beredskabschef, der også må forventes at skulle varetage opgaver i relation til byggesagsbehandling, brandeftersyn m.v. Et overslag ses herunder

 

Økonomi

Opgave

Bemærkninger

Omkostninger

Udbud

Niveauer:

 • EU-udbud af større karakter herunder visse førstegangsudbud estimerer vi med 60 arbejdsdage
 • Genudbud, deltagelse af projektgruppe i SKI og mindre nyere EU-udbud med 40 arbejdsdage
 • Mindre udbud fx ved grænseoverskridende interesse, miniudbud etc. estimerer vi med 10 arbejdsdage

 

Ca. 60 arbejdsdage

 

Kr. 165.500 incl OH.

Rekruttering

Seneste tilbud på rekruttering størrelsesordenen Kr. 115.000. Dertil administraative ressourcer fra CSHR

Kr. 115.000

Styregruppe-/projektgruppe

Forventet antal timer (15 møder a 1,5 timer) 8 deltagere.

Kr. 64.000

Analyse - konsulentressourcer

Forventet antal timer (100)

Kr. 36.000

Medarbejderressourcer DTO

Forventet antal timer (150)

Kr. 54.000

Ekstern bistand

Forventet antal timer er ikke endeligt estimeret men forventede min. udgifter udgør:

Kr. 100.000

 

Ovenstående beløb er alene et foreløbigt estimat af de indledende udgifter forbundet med udtræden af Frederiksborg Brand og Redning. Hertil kommer selve driften af beredskabet (se oversigt med budget for beredskab 2013-2022).

 

En endelig vurdering af udgifter og ressourcer vil først kunne afklares, hvis der træffes beslutning om at igangsætte en nærmere analyse af konsekvenserne af Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand & Redning

 


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af den 28.03.2017

 


Økonomi

Se sagsfremstillingen


Beslutning

1. Udgår

 

2.  Ændringsforslag fra udvalgsformanden for Udvikling, By og Land:

 

At Gribskov Kommune varsler udtræden af Frederiksborg Brand og redning pr. 31. december 2020, med forbehold om, at kommunen kan trække varslet tilbage, hvis vilkårene for udtræden får en sådan karakter, at kommunen beslutter ikke at ville udtræde alligevel, og at kommunen i øvrigt er interesseret i en tidligere udtræden, hvis der kan opnås enighed med interessenterne herom.

 

Ændringsforslag anbefales tiltrådt

 

 

Bilag

136. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-3-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Møde start: 17:34

Møde slut: 18:20

 

 Vedrørende mødeplan for efteråret 2019 besluttede Økonomiudvalget at deres møder flyttes til mandag kl. 16:00.

Økonomiudvalget besluttede at holde ekstraordinært møde 12.08.2019 om morgenen.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen