Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 18-06-2019 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

77. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende dagsorden 

Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8


Beslutning

Anbefalinger fra Økonomiudvalget i sagen om Befolkningsprognose 2020 - 2031, Mødeplan for perioden august - december 2019 og Evaluering af beredskab forelægges for Byrådet i forbindelse med behandling af sagen.

Supplerende oplysninger til behandling af pkt 89 blev forelagt på mødet

 

 1. Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

 

78. Afsluttende behandling af årsregnskab 2018

Sagsnummer: 00.32.10-S00-1-19


Resume

Denne sag handler om endelig godkendelse af årsregnskab 2018 efter revisionens gennemgang. Revisionen har gennemgået regnskabet for 2018 og den udførte revision af regnskab 2018 har på den baggrund ikke givet anledning til bemærkninger.

 


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at årsregnskabet for 2018 for Gribskov Kommune endeligt godkendes.

 


Historik

 Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 104:

 1.  Anbefalet.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes årsregnskab har været forelagt Byrådet den 19.04.19. Efterfølgende har kommunens eksterne revision BDO gennemgået regnskabet, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

 

Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 25 - vedrørende årsregnskabet 2018. Revisionsberetningen, som tidligere er udsendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 3. juni 2019, er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1. Årsregnskabet er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 2.

 

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune:

Vi har revideret årsregnskabet for Gribskov Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018. Årsregnskabet, jævnfør siderne 6-63 og 68-79 i "Revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2018", der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter.

 

Revisionens konklusion om Årsregnskabet:

Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

 

Revisionspåtegning:

I forbindelse med revisionens revidering af årsregnskabet, er der korrigeret i enkelte tabeller der ikke har betydning for årsregnskabets endelige resultat. Den udførte revision af regnskab 2018 har på den baggrund ikke givet anledning til bemærkninger.

 


Lovgrundlag

Styrelseslovens §45, LBK nr. 128 af 01.02.2019 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.


Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag


Beslutning
 1. Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

Bilag

79. Befolkningsprognose 2020-2031

Sagsnummer: 00.30.00-S00-3607-18


Resume

Økonomiudvalget besluttede den 11. juni, at sagen om befolkningsprognose som grundlag for budgetarbejde skal behandles i Udvikling, By og Land inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen forelægges for Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet samme dag. Anbefalinger fra udvalgsbehandling forelægges for Byrådet på mødet. Formål med denne fremgangsmåde er at sikre arbejdsgrundlag i budgetarbejdet.

 

Byrådet skal formelt godkende prognosen, som danner grundlag for budgettet. I denne sagsfremstilling bliver der givet en beskrivelse af de væsentligste tendenser og resultater.

For yderligere skal man læse rapporten - bilag 1. Bilaget er vedhæftet dagsordenspunktet i en tilrettet version (jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af den 11. juni 2019).


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land

1. at godkende befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2020-2031 som grundlag for kommunens budgetarbejde


Historik

 

Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 107:

Økonomiudvalget besluttede at sagen sendes til behandling i Udvikling, By og Land inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Besluttet at bilag skiftes ud med en tilrettet version. Udskiftning sker i forbindelse med udsendelse af protokollen fra Økonomiudvalgets møde.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Udvikling, By og Land, 18. juni 2019, pkt. 150:

Anbefalingen fra udvalgsbehandling forelægges på mødet.

 


Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 133:
Anbefalingen fra udvalgsbehandling forelægges på mødet.

 

 1. Anbefaling tiltrådt

 


Sagsfremstilling

 

Befolkningsprognosen bruges til budgettet og analyser

Befolkningsprognosen er et essentielt instrument i kommunens fysiske og økonomiske planlægning og udarbejdes hvert år i forårsmånederne.

 

Befolkningsprognosen er vigtig i forbindelse med en løbende vurdering af behovet for at tilpasse størrelsen og den geografiske placering af kommunens institutionskapacitet.

 

Derudover spiller befolkningsprognosen også en vigtig rolle i forbindelse med kommunens budget. Befolkningsprognosen leverer således datagrundlag i forhold til arbejdet med de økonomiske konsekvenser af dels ændringer i befolkningstallet, dels ændringer i befolkningstallet indenfor de enkelte aldersgrupper. Befolkningsprognoses er udgangspunktet for både kommunens indtægtsprognose og befolkningsreguleringerne af budgetterne til pasning, skoler og sundhed.

 

Befolkningsprognosen viser 3 scenarier

Antallet af udflyttere og tilflyttere udvikler sig hele tiden, og nye tendenser opstår, hvilket smitter af på befolkningsudviklingen. Dertil kommer ændringer i levealder og antal fødsler. Udviklingen på længere sigt vil derfor ikke kunne forudsiges meget præcist. Usikkerheden er håndteret ved at vise forskellige scenarier for udviklingen i Gribskov Kommune.

 

Metoden er utraditionel i forhold til typiske befolkningsprognoser, der som regel kun indeholder ét scenarie. Ved at fremstille forskellige scenarier, gives mulighed for en reel forståelse af mekanismerne bag befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosens scenarier kan derfor anvendes som datagrundlag i diskussioner af byudvikling, fortætningsstrategier, strukturtilpasninger mv.

 

Befolkningsprognosen 2019 behandler tre hovedscenarier:

 1. Budgetscenariet, viser effekten af den efter administrationens vurdering mest sandsynlige boligudvikling i Gribskov Kommune.
 2. Senarie med højere tilflytning viser en situation, hvor alle planlægningsforudsætninger holder.
 3. Scenarie med lavere tilflytning, viser effekten af et reduceret antal nye boliger, men stadigvæk et historisk højt antal.

 

Alle 3 scenarier viser udviklingen fra det første prognosetal fra primo 2020 til primo 2031. De tre scenarier er forskellige ift. det forventede antal nytilflyttede boliger, alle andre forudsætninger er ens i de tre modeller - det er forventinger til fødsler pr. kvinde, levealder, flyttemønstre mv.

 

Udvalgte befolkningstendenser i budgetscenariet

Flere små børn, men færre børn i skolealderen

Modsat tidligere år, hvor der var et fald i antallet af fødsler grundet relativt færre kvinder i den fødedygtige alder end tidligere, forventes antallet af små børn (de 0-5-årige) nu igen at stige. Dette fordi, de større fødselsårgange fra ultimo 1980'erne til ultimo 1990'ere nu indtræder i de fødedygtige aldersintervaller. Modsat indtræder de små fødselsårgange, vi har oplevet de senere år, nu skolealderen, hvorfor der i de kommende år forventeligt vil ske et fald i antallet af børn i skolealderen.

 

Overskud på flyttebalancen

Stort set hvert eneste år siden 2001 har Gribskov Kommune haft en positiv flyttebalance. Flere borgere flytter altså til Gribskov Kommune end borgere, der flytter fra kommunen. Denne tendens forventes at fortsætte de kommende år under forudssætning af, at de nye boliger, der er lagt ind i prognosen, opføres som planlagt.

 

Antallet af flygtninge

Antallet af flygtninge tilstrømning til Danmark og Gribskov Kommune er nu tilbage på niveauet før Syriens krisen og i prognosen er der derfor kun indarbejdet, at Gribskov Kommune fremadrettet vil modtage 2-4 flygtninge om året, det drejer sig primært om familiesammenføringer.

Forudsigelsen om antallet af flygtninge til Gribskov Kommune sker under forudsætning af nogenlunde uændrede internalionale forhold. Internationale påvirkninger, eventuelle ændrede asylregler mv. kan gøre, at der igen kommer flere flygtninge til kommunen.

 

Fortsat befolkningsvækst

Opførelsen af nye boliger spiller en stor rolle, hvis man ønsker vækst i befolkningen, men dog ikke for alle aldersgrupper. På lang sigt er det særligt de helt små børn og den ældre del af befolkningen, der vil opleve en pæn stigning. Ud over nye boliger påvirker også flyttemønstre forventningerne i befolkningsprognosen. Der har tidligere været en tendens til, at især ældre mennesker flyttede til sommerhusområderne. Tendensen er ikke længere så udtalt som tidligere.

 

Befolkningstallet vil sandsynligvis stige de nærmeste år fra 41.192 primo 2019 til 42.102 primo 2023. Frem til 2031 forventes det at befolkningen stiger til 43.682 borgere. Dette er dog forudsat, at der bygges nye boliger, som indlagt i grundlaget for prognosen.

 

Tallene i dette afsnit er jf. budgetscenariet.

 


Beslutning
 1. Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

 

Bilag

80. Mødeplan for perioden august - december 2019

Sagsnummer: 00.22.02-A01-5-18


Resume

Sagen handler om tilrettelæggelse af byråds- og udvalgsmøder i perioden august - december 2019. Sagen kommer på dagsorden som følge af omkonstituering af stående udvalg.

 


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at beslutte mødeplan for byrådsmøder i overensstemmelse med bilag 1
 2. at beslutte en samlet mødeplan for byråds- og udvalgsmøder i overensstemmelse med bilag 1

 


Historik


Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 108:

1. - 2. Anbefalet med den bemærkning, at mødeplanen evalueres som led i forberedelsen af mødeplan 2020.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Økonomiudvalget har besluttet at flytte sit møde til mandage med start kl. 16:00, gældende fra august 2019

 


Sagsfremstilling

Byrådet besluttede en samlet mødeplan for byråds- og udvalgsmøder i 2019 på mødet den 12. november 2018 (punkt 210). Omkonstituering af de stående udvalg gør det nødvendigt at behandle mødeplanen på ny.

 

Om mødeplanen

Mødeplanen omfatter byrådsmøder, økonomiudvalgsmøder og møder i de stående udvalg. Alle ordinære byråds- og udvalgsmøder er planlagt til afholdelse om tirsdagen.

 

Datoerne for byråds- og økonomiudvalgsmøder er uændret i forhold til den mødeplan, som blev vedtaget i november 2018. Datoerne og tidspunkterne for udvalgsmøder i de stående udvalg er ændret i forhold til den mødeplan, som blev vedtaget i november 2018.

 

Tidsrammen for byrådsseminar i august er udvidet. Seminaret begynder allerede onsdag, den 21. august, klokken 12.00 på Rådhuset i Helsinge. Seminarprogrammet forløber desuden den 22. og den 23. august.

 

Om mødeplanen for stående udvalg

Udvalgene Ældre, Social og Sundhed (ÆSS), Børn, Idræt og Familie (BIF) samt Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (KEO) har møde samme dag. Disse udvalg har deres første møde efter sommerferien tirsdag, den 13. august 2019. Ældre, Social og Sundhed mødes klokken 14.00. Børn, Idræt og Familie mødes klokken 17.30. Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi mødes klokken 17.30.

 

Udvalgene Beskæftigelse og Unge (BU) samt Udvikling, By og Land (UBL) har møde samme dag. Disse udvalg har deres første møde efter sommerferien tirsdag, den 20. august 2019. Beskæftigelse og Unge mødes klokken 15.00. Udvikling, By og Land mødes klokken 17.00.

 

Udvalgene Ældre, Social og Sundhed (ÆSS), Børn, Idræt og Familie (BIF), Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (KEO) samt Beskæftigelse og Unge (BU) holder deres møder før udvalget Udvikling, By og Land (UBL). Formålet er at skabe bedre beslutningsprocesser i sager, hvor faglige initiativer eller perspektiver har betydning for anvendelse af lokaler og bygninger.

 

Om mødeplanen for kommende temaudvalg

Et temaudvalg tilrettelægger altid udvalgets mødeplan under hensyntagen til opgaven, og de inddragelsesprocesser, som er nødvendige for udvalgets arbejde. Som udgangspunkt er der mulighed for at afholde møderne om tirsdagen, efter økonomiudvalgsmøder.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.01.2019 § 8, stk. 1 og § 20. stk. 1 samt §9 a


Økonomi

Udgifter til afholdelse af udvalgsmøder finansieres fra rammen "Politiske udvalg og formål"


Beslutning
 1. Anbefaling tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger

 

Trine Egetved fraværende

 

Bilag

81. Grundlovsceremoni - ramme for opgaveløsning

Sagsnummer: 23.00.00-A26-1-19


Resume

Denne sag kommer på dagsorden, fordi lov om tildeling af dansk statsborgerskab blev ændret. Tildeling af statsborgerskabet er betinget af deltagelse ved en grundlovsceremoni. Kommunerne er forpligtede til at afholde ceremonierne. Der er tale om en ny kommunal opgave. Denne sag handler derfor om, hvordan Gribskov Kommune skal tilrettelægge opgaveløsning.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte
 1. at Gribskov Kommune selv afholder grundlovsceremoni for ansøgere med bopæl i kommunen
 2. at kompetencen til at tilrettelægge og løse opgaven, herunder fastsættelse af tilmeldingsfrister mv., delegeres til administrationen

 


Historik


Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 109:

1. - 2. Anbefalet.

 

3. Økonomiudvalget kom med input til administrationens forslag til opgaveløsning:

3. Administrationen skal være opmærksom på lige repræsentation og ligestilling af begge køn i forbindelse med ceremonien.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ?

 

Kort om opgaven

Kommunen skal mindst to gange årligt ved offentligt opslag anvise muligheden for, at ansøgere om dansk indfødsret omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse kan medvirke i en ceremoni, hvor de kan skrive under på, at de ville overholde grundloven m.v. Kommunen kan afholde en ceremoni i fællesskab med nabokommuner eller efter aftale med en nabokommune henvise ansøgere til at deltage i en ceremoni i nabokommunen. Udlændinge- og integrationsministeren fastsatte nærmere og meget detaljerede regler om afholdelse af ceremonierne.

 

Ceremonien skal afholdes for første gang i anden halvdel af 2019.

 

Nedenunder en mere detaljeret beskrivelse af opgaven.

 

Hvad skal ske før ceremonien?

Folketinget vedtager 2 gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere (indfødsret).

 

Kommunen skal ved offentligt opslag anvise ansøgere med bopæl i kommunen mulighed for at deltage i en grundlovsceremoni. Det skal ske tidligst 1 måned efter ikrafttrædelsen af loven, og senest 4 måneder efter. Opslaget skal mindst en måned før afholdelse af ceremonien offentliggøres på hjemmesiden, i lokale medier m.v. Af opslaget skal følgende fremgå:

?

 • Hvor og hvornår ceremonien afholdes
 • ?At ansøgeren skal medbringe gyldig legitimation med foto, samt den blanket til afgivelse af erklæring, som de har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • ?Hvordan tilmelding skal ske og eventuel frist herfor

 

Senest 2 uger forud for ceremonien skal kommunen sende en liste over de tilmeldte ansøgere til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Herefter ser ministeriet på, om den enkelte ansøger opfylder kravene i lov om indfødsrets meddelelse. Opfylder ansøgeren ikke kravene, vil ansøgeren og kommunen få besked om, at den pågældende ikke kan deltage i ceremonien.

 

Hvad skal ske under ceremonien?

Ceremonien skal afholdes under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret. Kommunen skal sikre, at ansøgere med funktionsnedsættelser eller særlige behov har mulighed for at deltage. En repræsentant for kommunalbestyrelsen (enten et byrådsmedlem eller en medarbejder) skal ved ansøgernes ankomst byde velkommen og redegøre for ceremoniens forløb. I den forbindelse skal der oplyses følgende:

 

 • at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab
 • at ansøgerne skal under ceremonien og under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen underskrive ovennævnte
 • at ansøgerne skal herefter give hånd til en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen.

 

Under ceremonien skal en repræsentant for kommunalbestyrelsen sikre sig ansøgernes identitet ved forevisning af gyldig legitimation med foto. Kan legitimationen ikke forevises, kan ansøgeren ikke deltage i ceremonien. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan efter ansøgning, meddele tilladelse til at anvende anden form for legitimation end de i bekendtgørelsen nævnte former. I så fald skal ansøgeren medbringe tilladelsen ved ceremonien.

 

Når ansøgeren under ceremonien, i overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, har underskrevet den medbragte erklæring, skal en eller flere repræsentanter udveksle et håndtryk med ansøgeren. Håndtrykket skal ske håndflade mod håndflade uden handske, for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor ved kommende bliver dansk statsborger. En repræsentant for kommunalbestyrelsen skal på erklæringen angive, om ansøgeren under ceremonien har underskrevet erklæringen under overværelse af en repræsentant, og om ansøgeren har udvekslet et håndtryk med en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen.

 

Hvad skal der ske efter ceremonien?

Direkte efter en grundlovsceremoni skal kommunen sende den originale erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kommunen skal samtidig sende en elektronisk oversigt over ansøgere, som har gennemført ceremonien, med angivelse af navn og personnummer til ministeriet. En elektronisk kopi af ansøgerens erklæring, skal opbevares, indtil ministeriet har meddelt kommunen at have modtaget erklæringen.

 

ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL OPGAVELØSNING

Administrationen foreslår, at Gribskov Kommune selv afholder grundlovsceremoni for ansøgere med bopæl i kommunen, og at Byrådet delegerer kompetencen til at tilrettelægge og løse opgaven til administrationen. Administrationen forslår, at opgaven forankres i Borgerservice, hvor medarbejdere både har erfaring med at arbejde med personfølsomme data og med at højtideligholde begivenheder i borgernes liv (vielser).

 

Administrationen vil opbygge en fast struktur omkring opgaveløsning (herunder faste tidspunkter på året for afholdelse af ceremonien, faste frister for tilmelding mv.). Formålet med en fast struktur er at forenkle kommunikation og styrke opgavedrift.

 

For at sikre højtideligholdelse af grundlovsceremonien vil ceremonien blive afholdt i byrådssalen med deltagelse af borgmester eller viceborgmester. Ansøgerne får mulighed for at invitere et par gæster med. Kommunen vil på samme måde som ved vielser byde på et glas asti eller sodavand.

 


Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nr 1735 af 27.12.2018 § 10

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier nr 1767 af 27/12/2018


Økonomi

Der er tale om en ny opgave. Ressourceforbrug i form af medarbejdertimer finansieres inden for borgerservicebudget. Udgifter til annoncering afholdes inden for puljen til byrådsinformation.

Udgifter til forplejning forventes at ligge på mellem 2.500 - 5.000 kr. om året.


Beslutning

1. - 3. Anbefaling tiltrådt med Økonomiudvalgets anbefalinger

 

Trine Egetved fraværende

 

82. Opsamling af temaudvalgets arbejde med strategier og politikker

Sagsnummer: 00.01.00-G01-2847-18


Resume

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 har arbejdet med at definere begeberne "strategi" og "politik" samt med hvilke principper og pejlemærker, der bør ligge til grund for kommunens videre arbejde med politik og strategi. Temaudvalget skal med denne sag samle op på dette arbejde og på opgaven med at forenkle kommunens eksisterende politikker og strategier. Desuden skal temaudvalget give anbefalinger til, hvordan Byrådet og det kommende §17.4-temaudvalg fremover kan sikre en koordinering af arbejdet med politikker og strategier med visionsforløbet "Gribskov - et attraktivt samfund".


Administrationen indstiller til temaudvalget at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet
 1. at godkende oplæg til definition af begreberne "strategi" og "politik"
 2. at godkende oplæg til retningslinjer og principper for, hvordan Byrådet fremover kan arbejde med strategier og politikker
 3. at godkende oplæg til retningslinjer for, hvordan Byrådet fremover kan arbejde videre med politikker og strategier
 4. at anbefale, at det kommende §17.4-temaudvalg viderefører arbejdet med strategier og politikker samt sikrer koordinering med visionsforløbet "Gribskov - et attraktivt samfund"

Historik

§17, Stk. 4. Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030, 14. maj 2019, pkt. 26:

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt, med beslutning om at det på politiknivauet skal tydeliggøres, at det også indeholder fagspecifikke- og lovpligtige politiker
 4. Tiltrådt

 

 

Fraværende: Pernille Søndergaard

 

 

Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 110:

1. - 4. Anbefalet.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Temaudvalget for Strategi og Samskabelse Gribskov 2030 har arbejdet med strategier og politikker med udgangspunkt i temaudvalgets kommissorie. Kommissoriet beskriver nedenstående opgaver i udvalgets spor 1 (strategisporet) med ønsket om at forenkle de mange politikker og strategier, som kommunen har i dag. Temaudvalget skal med denne sag samle op og afrunde dette arbejde og komme med anbefalinger til hvordan Byrådet og det kommende §17.4-udvalg kan arbejde videre med opgaverne, når Temaudvalget for Strategi og Samskabelse Gribskov 2030 nedlægges. Opgaverne omfatter:

 

 • At skabe et overblik over de nuværende politikker og strategier
 • At skabe en fælles forståelse for, hvad en politik og en strategi er, og hvad de skal kunne bidrage til
 • At foreslå en retning for fremtidigt arbejde med politikker og strategier, som understøtter kommunens udvikling mod 2030
 • At udvikle en proces for realisering af visionen på kort og på lang sigt

 

Bilag 1 viser en status over temaudvalgets hidtidige opfølgning af opgaverne.

 

 

1. Definition af begreberne "politik" og "strategi"

Temaudvalget har tidligere drøftet, hvad der er omfattet af begreberne "politik" og "strategi". Administrationen anbefaler på den baggrund følgende definitioner:

 

 • Politik: "De overordnede mål og principper, som er retningsgivende for kommunens aktiviteter. Udtrykker en holdning til, hvor kommunen gerne vil nå hen i fremtiden, og hvilke resultater, der ønskes opnået på et givent tidspunkt og indenfor hvilke områder"
 • Strategi: "En eller flere mulige veje eller udvalgte metoder til at opnå et givent mål. Udtrykker en køreplan for, hvordan kommunen tiltænker at realisere målene."

 

 • Tilsvarende defineres "indsatser" som: "Konkrete aktiviteter og tiltag. Karakteriseres ved at være specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsbestemte. Beskriver hvem der gør hvad hvornår. Kan indgå som del af at gennemføre en strategi med henblik på at opnå et overordnet mål."

 

Definitionerne danner udgangspunkt for en gennemgang og forenkling af kommunens eksisterende politikker og strategier. Bilag 2 viser et overblik over de nuværende strategier og politikker pr. august 2018.

 

2. Retningslinjer og principper for arbejdet med strategier og politikker

Temaudvalget har ligeledes tidligere drøftet, hvilke retningslinjer og principper, der bør være gældende for arbejdet med politikker og strategier. Administrationen opsamler drøftelserne i følgende anbefalinger:

 

 • Tidsperspektivet. Det anbefales, at arbejdet med strategierne og politikkernes har et fokus er 5-10 år for også at kunne tage højde for mere langsigtede mål, der rækker ud over den enkelte byrådsperiode.
 • Behovet for tilpasning: Det anbefales, at strategier og politikker tilpasses løbende efter behov for også på kort sigt at kunne tage højde for evt. ændrede forudsætninger eller prioriteringer. Behovet for tilpasning afspejler en vurderet høj grad af påvirkning fra både ændret national lovgivning og aktiv inflydelse fra lokale involverede.
 • Fokusområde: Det anbefales at politikkerne og strategierne både har fokus på forhold internt i kommunen (f.eks. udviklingen af velfærd og beskæftigede) samt forhold med relationer udenfor kommunen (f.eks. turisme, branding og klimaforhold).

 

3. Retningslinjer for det videre arbejde med politikker og strategier og koblingen til visionsforløbet

Det anbefales, at strategier og polikker kobles sammen med en overordnet vision for kommunens fremtidige udvikling, som illustreret i bilag 3. Administrationen anbefaler følgende etaper til det videre arbejde:

1. Gennemgang af de nuværende strategier og politikker. De strategier og politikker, der ikke længere er gældende afsluttes.

2. Kritisk gennemgang af, hvilke strategier og politikker, der har en mere admninistrativ karakter, og som vil kunne omdefineres til at være rent administrative styringsdokumenter

3. Sammenlægning af de resterende politikker og strategier, herunder de lovpligtige under én overordnet udviklingspolitik med ca. 20 overordnede strategiske mål.
 

4. Anbefaling til en proces for det videre arbejde

Det anbefales, at arbejdet med forenkling af kommunens eksisterende politikker og strategier videreføres af det kommende §17.4-temaudvalg med involvering af relevante fagudvalg.
Sidstnævnte kan udarbejdes med inspiration fra bl.a. Ringkøbing Skjern Kommunes strategiarbejde omkring "Naturens Rige" som illustreret i bilag 4.

 

Desuden anbefaler administrationen, at det kommende §17.4-temaudvalg koordinerer realiseringen af visionen for "Gribskov - et attraktivt samfund" med relevante fagudvalg. Det anbefales, at evt. koblinger mellem visionen og samskabelse videregives til det kommende §17.4-temaudvalg.

 


Beslutning

1. - 4. Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

 

Bilag

83. Nedlæggelse af SSG

Sagsnummer: 00.22.04-A30-1-18


Resume

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 skal med dette punkt træffe beslutning om, at anbefale økonomiudvalget, at indstille til byrådet at nedlægge udvalget.

 


Administrationen indstiller til temaudvalget
 1. at anbefale økonomiudvalget at indstille til byrådet at nedlægge Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030, med virkning fra 18. juni 2019

Historik

 §17, Stk. 4. Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030, 14. maj 2019, pkt. 27:

Tiltrådt

 


Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 111:

 1. Anbefalet.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

 I forbindelse med omkonstitueringen den 23. april 2019 har byrådet besluttet, at der fremover skal være eet temaudvalg i resten af byrådets funktionsperiode. Det nye temaudvalg skal arbejde med skiftende arbejdsområder. Som en del af den første opgave, skal det nye temaudvalg videreføre arbejdet med strategi og politik samt samskabelse. Det betyder, at Strategi og Samskabelse ikke skal fortsætte i sin nuværende form men nedlægges.

 

Temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 indstiller derfor til økonomiudvalget og byrådet at nedlægge temaudvalget Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030

 

 


Beslutning
 1. Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

 

84. Oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg

Sagsnummer: 00.22.00-I02-1-19


Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om oprettelse af et temaudvalg (§17, stk. 4). Der lægges op til, at temaudvalget skal fortsætte arbejdet med strategi og samskabelse, men at Byrådet sætter en ny ramme. Opgaven er at koordinere en forenkling af kommunens nuværende politikker og strategier for på sigt at skabe sammenhæng mellem vision, udviklingspolitik samt øvrige politikker og strategier. Herudover er opgaven at udvikle en fælles forståelse og tilgang til samskabelse i Gribskov Kommune.


Administrationen indstiller

 til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at nedsætte et § 17. stk. 4 udvalg for perioden fra 1. juli 2019 til 28. februar 2020.

2. at udvalget skal bestå af 7 medlemmer

3. at godkende den overordnede udvalgsbeskrivelse

4. at godkende kommissorium for det første temaudvalg gældende fra 1. juli 2019 til 28. februar 2020

5. at bemyndige teamudvalget til, på det konstituerende møde at beslutte, hvordan udvalget vil arbejde i forhold til Styrelseslovens kapitel 3,

 

til Økonomiudvalget at beslutte:

6. at tildele udvalget et arbejdsbudget svarerende til restbudgettet fra det tidligere SSG-udvalg, svarende til 170.000 kr.

 

til Byrådet at beslutte

7. at udpege udvalgsmedlemmer i forhold til udvalgets tema

8. at vælge udvalgsformand og næstformand

 


Historik

 Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 112:

1. - 5. Anbefalet.

6. Besluttet.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med den seneste konstituering ønsket, at der i resten af indeværende byrådsperiode etableres et temaudvalg, der kan arbejde med varierende opgaver. I praksis vil det betyde, at der i perioden vil blive etableret ét temaudvalg ad gangen med en fastlagt levetid, forankring, tema og bemanding. Dvs. at når ét temaudvalg afsluttes, startes et nyt op med selvstændigt kommissorium. I denne sag lægges op til beslutning om etablering af det første temaudvalg, der vil fungere i perioden fra 1. juli 2019 til 28. februar 2020.

 

Den overordnede udvalgsbeskrivelse, gældende for alle temaudvalgene i perioden

De temaudvalg, der nedsættes i byrådsperioden, etableres for at skabe en platform for de stående udvalg og byråd, hvor der kan arbejdes fokuseret og evt. på nye måder med tværgående problemstillinger. Temaudvalget har til opgave at bidrage med nye idéer og tilgange til kommunens udvikling og fungere som en forberedende og rådgivende funktion for de stående udvalg og Byrådet.

 

Rammen

Temaudvalget oprettes for en fastlagt periode og består i udgangspunktet af 7 politiske medlemmer, heraf én formand og én næstformand. Der lægges op til, at formand og næstformand er gennemgående for hele perioden, også hvis der nedsættes et nyt temaudvalg. De øvrige medlemmer kan skifte efter tema og kompetencer, så ”opgaven sætter holdet”. Lovgivningen tillader også, at man bemander sådanne temaudvalg med andre end politikere, dvs. at man har mulighed for at invitere fx. borgere ind som medlemmer af udvalget.

 

Udvalgets temaer og opgaver udvælges løbende af byrådet med afsæt i et kommissorium. Når ét teamudvalg afsluttes, nedsættes et nyt med et nyt tema. Tema og opgaver kan gå på tværs af de stående udvalg, men kan også omhandle særlige komplekse opgaver indenfor et udvalgsområde, hvor man f.eks. ønsker at arbejde særligt i dybden eller med nye og anderledes tilgange til opgaven.

 

Udvalget arbejdsform

Som §17, stk. 4 udvalg er temaudvalget ikke et traditionelt stående udvalg. Det er derfor ikke bundet af de traditionelt fastsatte sagsgange og -fremstillinger. Udvalget opfordres til at tænke anderledes og bruge tilgange og metoder, der understøtter opgaven og målgruppen, også når det kalder på at gøre tingene på helt nye måder. I nogle tilfælde kan temaudvalget fungere som et laboratorie, hvor afprøvningen af nye tilgange og metoder er en del af opgaven. For at kunne bringe sådanne alternative arbejdsformer i spil skal Byrådet beslutte, at reglerne i Styrelseslovens kap. 3 vedr. tilrettelæggelse af møder, udsendelse af dagsordener, generelle sagsgange mv. ikke finder anvendelse.

 

Det forventes, at udvalget arbejder inddragende og samskabende i forhold til målgruppen i løsningen af deres opgaver. Det betyder, at der er en høj grad af borger-, forenings- og erhvervslivsdeltagelse, så der bliver tænkt ”hele vejen rundt”. Borgere kan i princippet optages som medlemmer af temaudvalget (dog uden at modtage det fastsatte vederlag), eller alle møder/ aktiviteter kan holdes lokalt, hvor målgruppen er. Samarbejdsformen vil variere med temaer og opgaver.

 

Administrative ressourcepersoner

Der kan tilknyttes ressourcepersoner fra administrationen til temaudvalget, som kan understøtte udvalget med f.eks. research, den praktiske forberedelse af møder og andre aktiviteter, facilitering, opsamlinger, sparring og kommunikation. Omfanget af administrative ressourcer, som kan lægges i udvalgets arbejde, vil variere og sker på baggrund af en konkret vurdering i forhold til det specifikke tema. Det vil således også administrativt være ”opgaven, der sætter holdet”.

 

 

Kommissorium for det første temaudvalg (perioden 1. juli 2019 til 28. februar 2020)

 

Formål og opgave

Administrationen anbefaler, at det første temaudvalg, der nedsættes, skal arbejde videre med det overordnede tema 'Strategi og Samskabelse' og derved etableres som en naturlig fortsættelse af arbejdet i det tidligere SSG. Det anbefales endvidere, at man afsætter perioden frem til udgangen af februar 2020 til dette.

 

Udvalgets opgaver vil således være:

 1. At formulere en fælles tilgang til, hvordan vi arbejder med samskabelse i Gribskov Kommune. I formuleringen af denne fælles tilgang skal udvalget inddrage praktiske erfaringer fra de cases. der arbejdes med i de respektive fagudvalg samt erfaringer fra det tidligere temaudvalg SSG.
 2. At sortere og kategorisere eksisterende politikker og strategier med afsæt i den systematik, der besluttes af Byrådet på baggrund af anbefaling fra det tidligere Temaudvalg for Strategi og Samskabelse Gribskov 2030 (SSG) samt udarbejde oplæg til, hvordan arbejdet med en kommende udviklingspolitik kan tilrettelægges. Arbejdet skal kobles tæt til udarbejdelsen af en vision for Gribskov Kommune samt det igangværende arbejde med en planstrategi. Oplægget skal danne grundlag for kommissoriet for det næste temaudvalg, som forventes at starte op med udgangen af februar 2020.

 

Navn og funktionsperiode

Udvalget skal hedde Strategi og Samskabelse. Udvalgets funktionsperiode går fra den 1. juli 2019 til og med den 28. februar 2020.

 

Forankring og sammensætning

Udvalget er nedsat under Økonomiudvalget og med reference hertil.

Byrådet vil træffe de endelige beslutninger både i forhold til samskabelsesarbejdet og i forhold til arbejdet med strategier og politiker.

 

Udvalget skal bestå af 7 medlemmer, der alle besluttes af Byrådet. Medlemmer kan både vælges blandt medlemmerne af Byrådet, men også blandt borgere (dog uden at modtage vederlag).Udvalgets formandskab vælges blandt udvalgets medlemmer og besluttes af Byrådet.

 

Vederlag
Formandsvederlag udgør 14% af borgmesterens vederlag = kr. 146.585 årligt svarende til kr. 12.215 pr. måned

Næstformandens vederlag udgør 5% af borgmesterens vederlag = kr. 52.351 årligt svarende til kr. 4.362,- pr. måned

Hvert udvalgsmedlems vederlag udgør kr. 33.600,- årligt svarende til kr. 2.800 pr. måned

  

Udvalgsbetjening

Betjeningen af udvalget forankres i Center for Strategi og HR med relevant inddragelse af øvrige centre.

 

 


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2 af 4. januar 2018 (Kommunestyrelsesloven) §17, stk. 4, § 24, stk. 3.

BEK nr. 1530 af 09.12.2016 (Vederlagsbekendtgørelsen) §7 stk. 1, 3, 4 og 8 og §8.

 


Økonomi

Vederlag jvf. styrelsesvedtægten finansieres fra rammen "Politiske udvalg og formål"

Arbejdsbudget på 170.000 kr. for resten af bryrådsperioden, finansieres af de resterende midler, der var afsat til det tidligere temaudvalg SSG.


Beslutning

1. - 5. Anbefaling tiltrådt

7. Byrådet udpegede Bent Hansen (V), Natasha Stenbo Enetoft (V), Pernille Kromann Sams (G), Sisse Krøll Willemoes (G), Pia Foght (A), Brian Lyck Jørgensen (O) og Trine Egetved (C) som medlemmer af udvalget.

8. Byrådet udnævnte Trine Egetved (C) som formand og Pia Foght (A) som næstformand for udvalget

 

Trine Egetved fraværende

 

85. Godkendelse af Sundhedsaftale 4

Sagsnummer: 29.30.08-P27-1-18


Resume

Sundhedsaftale 4 er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i Region Hovedstadens kommuner. Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalg og Byråd får sagen om godkendelse af Sundhedsaftale 4 til beslutning.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende Sundhedsaftale 4.


Historik

Ældre, Social og Sundhed , 4. juni 2019, pkt. 50:

1. Anbefalet.

 

Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 113:

 1. Anbefalet.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedsaftalen er en fælles aftale mellem kommuner, region og almen praksis, som indgås for 4 år ad gangen. Aftalen beskriver konkrete mål på sundhedsområdet, som de 3 sektorer skal samarbejde om at nå i aftaleperioden. Aftalen udarbejdes i et samarbejde mellem regionale-, kommunale- og praksisområderepræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedskoordinationsudvalget har efter høringsperioden af sundhedsaftalen omkring årsskiftet justeret aftaleudkastet og nu sendt endeligt forslag til Sundhedsaftale 4 til godkendelse i kommunalbestyrelserne, lægeforeningen m.fl.

Der er frist for godkendelse af aftalen den 27. juni 2019, hvorefter aftalen sendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

 

Indhold

Sundhedsaftale 4 er udarbejdet på baggrund af den politiske dialog, der har været i regionen og kommunerne samt dialog med praksisområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en enkel og fokuseret samarbejdsaftale med fokus på områder med et særligt behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Fokusområder og mål er udvalgt på baggrund af dialogen med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger samt fagfolk.

 

Aftalen er bygget op om fire overordnede visioner:

 1. Mere sammenhæng i borgerens forløb
 2. Mere lighed i sundhed
 3. Mere samspil med borgeren
 4. Mere sundhed for pengene
 
 Visionerne skal omsættes i samarbejdsprincipper, når fokusområderne efter aftalens godkendelse skal udfoldes og konkretiseres. Samarbejdsprincipperne er:
 • Borgerne med fra start, når vi udvikler og udfolder vores fokusområder og aftaler konkrete indsatser.
 • Helhedssyn - når vi udvikler modeller for vores samarbejde, er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgeres - samlede behov og livssituation.
 • Samme høje kvalitet - et sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene, men samtidig rum til udvikling af lokale løsninger.
 • Effektiv ressourceudnyttelse, når vi tilrettelægger opgaverne efter princippet om laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau. Ved ændring af opgavevaretagelsen mellem kommuner, region og praksissektor, skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt.
 • Fælles kompetenceudvikling ved udvikling i sundhedsvæsenet.
 • Klar opgave- og ansvarsfordeling både i den organisering, vi har i dag, og ved nye løsninger. Ved overdragelse af opgaver laver vi samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen og økonomi.
 • Sammenhængskraft med øget kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur.
 • Fælles ansvar for borgernes sundhed med henblik på at løfte den samlede befolknings sundhed og at tilgodese særlige målgrupper.
 
Aftalen har 3 fokusområder:
 • Fokusområdet ”Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom” har som mål, at alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker, og at alle ældre, syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
 • Fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” har som mål, at alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
 • Fokusområdet ”Sammen om børn og unges sundhed” har som mål, at vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer, og at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.
 
Sundhedsaftale 4 bygger videre på de tidligere sundhedsaftaler. De tidligere udarbejdede fælles vejledninger, forløbsprogrammer og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne videreføres til denne sundhedsaftale.
 
Følgebrevet og Sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag.  
 
Implementering
Når Sundhedsaftalen er endeligt godkendt af Sundhedsstyrelsen, skal den konkretiseres i en række konkrete mål, og derefter implementeres af parterne i kommunerne, regionen og almen praksis. Implementering af de tidligere sundhedsaftalers mål er hidtil sket i en række nedsatte samarbejdsfora, som regionen har stået for. Samarbejdsforaerne består af repræsentanter for kommuner, region og almen praksis. Det aftales i de forskellige samarbejdsfora, hvordan de konkrete mål opfyldes på tværsektorielt plan. Derefter skal parterne implementere/arbejde i henhold til aftalerne. Arbejdet kræver naturligvis ressourcer hos parterne, men mange af målene implementeres på overordnet plan via en række overordnede aftaler, f.eks. via ændrede arbejdsgange m.v.
Det er endnu usikkert, hvilke mål og dermed aftaler den nye Sundhedsaftale udmunder i, da den først skal konkretiseres efter godkendelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler, LBK nr. 679 af 30. maj 2018.


Økonomi

Der er endnu ikke beregnet økonomi til implementering af Sundhedsaftale 4.


Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet og Ældrerådet er blevet hørt om sundhedsaftalen i høringsperioden og får sagen om godkendelse af aftalen til orientering.


Beslutning
 1. Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

 

Bilag

86. Omgørelse af beslutning om "Kloge m2 Tingbakken"

Sagsnummer: 00.01.00-P20-6-18


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen med henblik på at anbefale beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om at omgøre beslutningen om at sammenflytte Tingbakkeskolen og Tingbakkens Børnehus på Tingbakkeskolens lokaler.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at omgøre beslutningen om at flytte Tingbakkens Børnehus ind på Tingbakkeskolens lokaler.

2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at administrationen skal arbejde videre med alternative modeller for optimering af m2 i Esrum og Esbønderup.


Historik

 Børn, Idræt og Familie, 4. juni 2019, pkt. 18:

 1.  Anbefalet.
 2. Anbefalet. 

 

Allan Nielsen (A) fraværende.

Jonna Præst (O) fraværende.

 


Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 115:

1. - 2. Anbefalet. 

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

I genåbningen af budget 2018 blev det i punkt 11 besluttet at hente en besparelse ved at sammenlægge Børnehuset Skovkanten og Esbønderup Børnehus og flytte institutionen til Tingbakkeskolens lokaler. Grundlaget for indtjening ved salg af Børnehuset Skovkanten og Esbønderup Børnehus var ejendomsvurdering 2017, som blev beregnet til en samlet sum på 9.300.000 kr. Dette beløb blev frigivet fra Byudviklingspuljen til ombygningen af Tingbakkeskolen til at indeholde dagtilbud.

I december 2018 blev de to institutioner organisatorisk sammenlagt til Tingbakkens Børnehus.

 

Sagens forhold

Administrationen har i samarbejde med en projektgruppe og et arkitektfirma udarbejdet et realistisk bud på ombygningen af Tingbakkeskolen til at kunne indeholde både skole, fritidsordning, dagtilbud og fritidsorganisationer.

Administrationen har derudover fået foretaget en reel salgsprisvurdering af de bygninger, der var grundlaget for indtjeningen til ombygningen, hvor salgsprisvurderingen er væsentligt lavere end forudsagt.

 

Administrationen mener derfor, at den økonomiske forudsætning for ombygningen ikke længere er tilstede og henstiller til at omgøre beslutningen om at flytte Tingbakkens Børnehus til Tingbakkeskolens lokaler. Administrationen opfordrer til, at der arbejdes videre med alternative modeller for optimering af m2 i Esrum og Esbønderup i samarbejde med de berørte interessenter,


Lovgrundlag

LBK nr 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven)

LBK nr 176 af 25/02 2019 (Dagtilbudsloven)


Økonomi

Se sagsfremstilling.


Beslutning

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved og Allan Nielsen fraværende

 

87. Frigivelse af midler til afdækning - samling af administrationen

Sagsnummer: 82.04.00-G01-1-19


Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet at træffe beslutning om frigivelse af midler til afdækning af mulighederne for at anvende dele af Skolegade 43, Helsinge, til administrative formål.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at frigive 500.000 kr. af restrådighedsbeløbet til projekt Sundhedshus og Borgerhus i 2019 på 1.200.000 kr., til afdækning af mulighederne for at anvende dele af Skolegade 43, Helsinge, til administrative formål.

Historik

 

Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 114:

 1. Anbefalet 

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen 2019-22 blev der afsat midler til at undersøge mulighederne for yderligere samling af administrationen i Helsinge.

 

Økonomiudvalget igangsatte på sit møde d. 2. april 2019 en afdækningsproces, som skal afdække mulighederne for at etablere kulturelle samlingspunkter i Helsinge og Græsted og yderligere samling af administrationen i Helsinge.

 

Afdækningsprocessen kører indtil august måned, hvor resultat og anbefalinger vil blive forelagt til politisk behandling.

 

Samling af administrationen i Skolegade 43.

Etableringen af et kulturelt samlingspunkt i Helsinge forudsætter først og fremmest, at folkebibiloteket flytter fra Skolegade 43 til Tinghuset. Hvis det er muligt at flytte skolebiblioteket, inkl. funktioner tilknyttet Pædagogisk Læringscenter (PLC), ind på Nordstjerneskolen, vil der blive frigivet et større område, som eventuelt vil kunnne indrettes til administrationen,

 

Undervejs i denne afdækningsproces har det vist sig nødvendigt at indhente ekstern rådgivning, så der kan udarbejdes et forslag til, hvordan bygningskomplekset i Skolegade 43, inkl. Nordstjerneskolen, kan indrettes, så dele af administrationen kan flytte ind, Den eksterne rådgivning skal være baseret på en vurdering af muligheder og udfordringer, samt være ledsaget af et økonomisk overslag. Den eksterne rådgivning skal danne grundlag for sagsfremstillingen, der skal forelægges til politisk behandling i august måned.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der frigives 500.000 kr. af afsat rådighedsbeløb til at undersøge mulighederne for yderligere samling af administrationen i Helsinge.  


Økonomi

Der i alt afsat 2,5 mio.kr. i både 2019 og 2020 til 'Sundhedshus og borgerhus'.

 

Byrådet frigav på sit møde den 5. februar 2019 1,3 mio. kr. af ovennævnte rådighedsbeløb til projektansættelse af bygherrerådgiver i en to-årig periode. Derudover er der ikke frigivet andre beløb af rådighedsbeløbet.


Beslutning

Præcisering af Økonomiudvalgets beslutning: Der frigives op til 500.000 kr.

 

1.

For stemte: A, C, G, O, V, Ø og Bo Jul Nielsen (21)

Betina Sølver Hansen (1) undlod at stemme

 

Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

 

 

88. LAG Inkubator / Iværksætterhotel

Sagsnummer: 24.10.07-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Økonomiudvalget behandler denne sag for at give Byrådet en anbefaling om fremtiden for LAG-projektet om Inkubator / Iværksætterhotel i Gribskov Kommune. 


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at Gribskov Kommune meddeler Helsinge Erhvervsforening, at man ikke har kendskab til en ny part, der kan overtage LAG projekt Inkubator / Væksthotel for iværksættere.
 2. at Helsinge Erhvervsforening kan nedlægge projektet, såfremt foreningen ikke selv har kendskab til en part, der ønsker at overtage projektet.
 3. at Helsinge Erhvervsforening meddeles, at Gribskov Kommune dækker det nedskrevne LAG-tilskud, der skal tilbagebetales, såfremt projektet afvikles.
 4. at Helsinge Erhvervsforening meddeles, at Gribskov Kommune anbefaler at lade købet af møbler tilknyttet iværksætterhotellet gå tilbage til boet efter Gribskov Erhvevscenter.

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelesøkonomi, 26. marts 2019, pkt. 29.

1.-3. sendes tilbage til administrationen uden beslutning.

 

Fraværende Kim Valentin (V) og Pernille Søndergaard (G).Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 4. juni 2019, pkt. 47:
1. - 4. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fraværende: Mikkel Tornehave Andersen (A)

 Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 116:

1. - 4. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Med beslutning om at lukke Gribskov Erhvervscenter (Byrådsmøde den 12. november 2018, pkt. 217), blev det nødvendigt at finde en ny part til at videreføre LAG-projektet om Inkubator / Iværksætterhotel. 1. januar 2019 overtog Helsinge Erhvervsforening LAG projektet fra Gribskov Erhvervscenter. Overdragelsen skete under forudsætning af, at projektet kunne køres videre med fysisk placering i Tinghuset. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er muligt at benytte Tinghuset til dette formål, og derfor har Helsinge Erhvervsforening meddelt, at de ikke ønsker at køre projektet videre.

 

Sagens forhold

Med Helsinge Erhvervsforenings beslutning har administrationen søgt at finde en anden part, der kan videreføre projektet. Det er ikke lykkedes, og det indstilles derfor, at Helsinge Erhvervsforening meddeles, at der ikke er kendskab til en ny part, der kan drive projektet videre, og at foreningen derfor vil kunne opløse projektet i henhold til reglerne herfor.

 

Det blev aftalt i forbindelse med overdragelen af iværksætterprojektet til Helsinge Erhvervsforening, at Gribskov Kommune ville holde foreningen skadesløs, såfremt det viste sig, at projektet ikke kunne videreføres.

 

Økonomi

Der vil med nedlukningen af projektet være to økonomiske forhold, der skal håndteres:

1. Tilbagebetaling af projektmidler fra LAG.

2. Køb af møbler, der er tilknyttet iværksætterhotellet.

 

Ad. 1.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at det ikke er muligt at overdrage projektet tilbage til Erhvervscenteret, da det er under opløsning, og det vil derfor være Helsinge Erhvervsforening, der skal opløse projektet. I henhold til aftalen fra december 2018 vil Gribskov Kommune skulle afholde de udgifter, Helsinge Erhvevsforening har til nedlukning af projektet.

 

Såfremt projektet lukkes ned, vil de midler, der er modtaget gennem LAG, skulle refunderes i henhold til den afskrivning, der er på projektet. Projektet har i alt modtaget 100.000 kr. og da Helsinge Erhvervsforening overtog projektet ved årsskiftet, var midlerne nedskrevet til 70.000. Det et uvist, om beløbet er nedskrevet yderligere siden nytår, og det er oplyst af Sekretariaet for LAG Halsnæs-Gribskov, at det er Erhvervsstyrelsen, der fastsætter det endelige beløb ved projektets ophør.

  

Ad. 2.

I forbindelse med overtagelsen af LAG-projektet købte Helsinge Erhvervsforening de møbler, der var tilknyttet projektet, samt andre møbler fra Gribskov Erhvervscenter til en samlet værdi af  61.851 kr, Heraf udgør møblerne til iværksætterhotellet ialt 47.617 kr. Den nævnte pris er den, møblerne på daværende tidspunkt var afskrevet til. Da forudsætningen for aftalen om købet af møblerne er bristet, i og med det ikke er muligt at benytte Tinghuset, går aftalen tilbage, og boet vil overtage møblerne. Boet har mulighed for at afhænde møblerne til anden side, men prisen vil være afhængig af efterspørgslen. Boet har oplyst, at det ikke kan udelukkes, at det bliver svært at komme af med møblerne.

  

Hvis det ikke lykkes at afsætte møblerne til samme pris, vil konsekvensen for Gribskov Kommune være et eventuelt mindre overskud, når boet efter Gribskov Erhvervscenter gøres endeligt op senere på året.

 


Lovgrundlag

Lov nr. 1518 af 18. december 2018 om Erhvervsfremme.


Økonomi

De maksimalt 70.000 kr., der skal dække tilbagebetaling af LAG-midler, vil dækkes af midlerne til Erhvervsservice under udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.


Beslutning

1. - 4. Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

 

89. Evaluering af beredskab

Sagsnummer: 14.12.00-G01-4-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvaglet og Byrådet om, der skal igangsættes proces ifm Gribskov Kommunes udtræden af det fælleskommunale beredskabsselskab, Frederiksborg Brand & Redning.

 

Sagen er udsat fra Udvikling, By og lands møde 26.11.2018. Sagsfermstilling er ændret ift den oprindelige sag.

 

Efter udvalget Udvikling, By og Land behandlede sagen den 28. maj 2019, blev sagen forelagt for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede at udsætte behandling af sagen til et ekstraordinært møde den 18. juni.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at træffe beslutning om at Gribskov Kommune fortsætter i Frederiksborg Brand og Redning uden yderligere undersøgelser

 

eller

 

 1. at træffe beslutning om at igangsætte undersøgelse af omkostningerne ift en eventuel udtræden af Frederiksborg Brand og Redning

(Se sagsfremstillingens afsnit: Udtræden af Frederiksborg Brand og Redning, for en uddybning af dette)

 


Historik

 Udvikling, By og Land, 26. november 2018, pkt. 305:

 1. Sagen udsættes til ultimo maj 2019.

 

Brian Lyck Jørgensen fraværendeUdvikling, By og Land, 28. maj 2019, pkt. 112:

 1. Udgår
 2. Anbefaling tiltrådt

 


Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 118:

Behandling udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 18. juni 2019. Supplerende oplysninger i sagen eftersendes dagsorden eller forelægges for Økonomiudvalget på mødet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Økonomiudvalget, 18. juni 2019, pkt. 135:
Anbefalingen fra udvalgsbehandling forelægges på mødet.

 

1. Udgår

 

2.  Ændringsforslag fra udvalgsformanden for Udvikling, By og Land:

 

At Gribskov Kommune varsler udtræden af Frederiksborg Brand og redning pr. 31. december 2020, med forbehold om, at kommunen kan trække varslet tilbage, hvis vilkårene for udtræden får en sådan karakter, at kommunen beslutter ikke at ville udtræde alligevel, og at kommunen i øvrigt er interesseret i en tidligere udtræden, hvis der kan opnås enighed med interessenterne herom.

 

Ændringsforslag anbefales tiltrådt

 

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet behandlede den 04.09.2017 (pkt. 163) en sag vedr. organisering af beredskabet. Det blev besluttet, at evaluere beredskabssamarbejdet i Frederiksborg Brand & Redning, så der kan tages stilling til om samarbejdet skal ophøre ved opsigelse 1. juli 2019, når aftalen udløber ultimo 2020 eller fortsætte i en ny periode.

 

Sagen blev rejst i forbindelse med det kommende udbud af Frederiksborg Brand & Rednings (FBBR) udførelse af operativt beredskab ved anvendelse af FBBRs køretøjer og materiel. Beredskabsselskabet (FBBR) afgav kontrolbud på ydelsen. Med baggrund i resultatet af udbuddet, traf Beredskabskommissionen den 07.12.2017 beslutning om hjemtagelse af det operative beredskab.

 

Indtil udgangen af 2018 varetages det operative beredskab af Falck, Som konsekvens af beredskabskommissionens beslutning om hjemtagelse af det operative beredskab overgår dette fra 01.01.2019 til FBBR.Frederiksborg Brand & Redning udbød endvidere køretøjer og materiel. Udbuddet omfattede levering af tanksprøjter, vandtankvogne, drejestiger, både, bådtrækker, slangetender, specialkøretøj mv.

 

Frederiksborg Brand og Redning orienterede på udvalgets møde 29.10.2018 om status for hjemtagelse af beredskab pr. 01.01.2019. 

 

Orienteringen omhandlede tidsplan, overenskomstforhold, brandstationer, bemanding, køretøjer og materiel, vagtcentral samt tiden frem. Hjemtagelse af det operative beredskab betyder rent praktisk, at det operative beredskab der hidtil har været varetaget af Falck, fremover at blive varetaget af Frederiksborg Brand og Redning. Præsentation fra orienteringen for udvijkling, By og Land 29.10.2018 er vedlagt som bilag 1.

 

Kritik fra brandmænd i 2017

Samtidig med Byrådets behandling af sag vedr. organisering af beredskabet 04.09.2017, var der en del bekymring fra brandmændende fra stationerne i Gilleleje og Helsinge. Bekymringen udsprang bl.a. af det forestående udbud, en oplevelse af manglende dialog med ledelsen, utilfredshed med udstyr samt en bekymring ifm. den risikobaserede dimensionering og om de lokale stationer ind imellem blev sparet for udrykninger. Beredskabschefen har efterfølgende bl.a. orienteret om at nærmeste ledige ressource altid tilkaldes. Notat fra FBBR vedr assistancer til og fra Gribskov er vedlagts om bilag 2.

 

I forbindelse med byrådets behandling af ovennævnte sag blev borgmesteren bemyndiget til at holde dialogmøder med brandmændende på de to stationer i kommunen. Siden da har der været en øget dialog mellem ledelsen i FBBR og brandmændende herunder også tillidsrepræsentanter samt ledelsen på de enkelte stationer, ligesåvel som uoverensstemmelser vedr. udstyr er løst. Senest har der været opmærksomhed om udfordringer ift brug af GPS, højere forbrug af diesel og skumvæske, hvilke stationer der kaldes ud fra samt antal brandmænd til de enkelte hændelser. FBBR oplyser at der er opmærksomhed ift. alle punkterne

 

Redningsberedskabets Strukturreform

Frederiksborg Brand og Redning blev etableret som led i Redningsberedskabets Strukturreform. Senest den 01.01.2016 skulle de daværende 87 beredskaber i Danmark være reduceret til 20 kommunale beredskabsenheder, som kommunerne skulle drive i fællesskab. Strukturreformen blev aftalt mellem regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015. De nye beredskabsenheder skulle organiseres som kommunale selskaber i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

Baggrunden for strukturreformen var betydelige effektiviseringsgevinster, med fortsat højt serviceniveau for borgerene. Det kommunale bloktilskud blev nedreguleret med 50 mio i 2015 og med 75 mio i 2016 og frem som led i Økonomiaftalen for 2015. Dengang forventedes det, at Gribskov Kommune kunne spare et årligt beløb på ca. 1,27 mio. kr. (2019-niveau)

 

Efterfølgende blev det besluttet, at Gribskov kommuneommunen ikke ville hente den fulde besparelse, da der var et ønske om, via en tilkøbsaftale, at fastholde serviceniveauet ift. den risikobaserede dimensionering godkendt af beredskabskommissionen, Som det fremgår af tabellen herunder ligger den årlige udgift til denne omkring de 750.000 kr. På den baggrund vil det være nærliggende at forvente en årlig besparelse på rundt regnet ½ mio. kr. årligt.

 

Der er 7. maj iværksat en proces, med henblik på at udarbejde et katalog med effektiviseringspotentialer for at indfri den ønskede 2 % effektivisering samt styrkelse af egenkapitalen til det dobbelte indenfor en 3-årig periode. Brandstationerne vil få mulighed for at pege på muligheder, ligesom organisatoriske tilpasninger samt driftsoptimeringer og digitalisering af processer m.v. vil indgå

 

Udgifter til beredskab 2013 - 2023 (OBS! alle beløb omregnet til 2019-priser) (se også bilag 3 for større version):

 • Udgifter til beredskabet fra 2013 til 2016 hvor FBBR blev oprettet,
 • Udgifter fra 2016-2018 med Falck som fortsat leverandør af operativt beredskab
 • De forventede udgifter for Gribskov Kommune i perioden 2019-2023 ved en forbliven i FBBR

  

 

Der er følgende forklaringer til tabellen:

 • Tal for perioden 2013-2018 viser regnskabstal, men tal for perioden 2019-2023 er baseret på budgettal og forventede udgifter
 • Fra 2016 har FBBR opkrævet betalinger for assistance ved byggesagsbehandling og ved deltagelse i andre samarbejdsfora. Beløbet er skønnet til 102.816 kr. årtligt og det baserer sig på et gennemsnit af de faktiske udgifter i 2016 og 2017.
 • Den 25.4.2019 vedtog Beredskabskommisionen et nyt budget for FBBR i perioden 2020-2023. De tal fremgår af kolonnen "Direkte udgifter vedrørende Beredskabsramme" - Men bemærk at de er omregnet til 2019-priser
 • Kolonnen "Korrigeret budget viser de forventede udgifter for Gribskov Kommune vedrørende FBBR, på baggrund af Beredskabskommisionen budgetvedtagelse fra 2018 for perioden 2019-22

    

Tabellen viser følgende:

 1. I perioden 2013-2015 var den gennemsnitlige årlige udgift (19-priser) 7.121.000 kr.
 2. Når der tages højde for indirekte udgifter brugte Gribskov kommune 7.258.000 kr. i 2018 (omregnet til 19-priser), hvilket var en smule over tidligere års gennemsnitsudgifter til Falck - men det var også første gang at det var tilfældet.
 3. Hvis kommunen forbliver i FBBR, må det forventes at udgifterne for Gribskov kommune vil falde til 6.910.000 kr. fra 2020 og frem. Det skyldes 2 forhold: Beredskabskommisionen vedtog i 2018, at der skulle findes årlige effektiviseringsgevinster på 2 % i en 4 årig periode.Men i Beredskabkommisionens seneste budgetbeslutning af 25.4.2019 ses det, at beslutningen fra 2018 er justeret, så den samlede budgetreduktionen stopper tidligere, mens reduktionen i 2019 og 2020 tilsyneladende er større end forventet

 

Konklusion:

Såfremt Kommunen forbiver i FBBR, må det forventes, at kommunens årlige omkostninger inklusiv afledte udgifter fra 2020 og frem vil komme til at ligge ca. 210.000 kr. under hvad der i gennemsnit blev brugt i perioden 2013-2016.

 

Det ligger langt fra den forventede gevinst på 1.270.000 kr. dengang bloktilskuddet blev reguleret og FBBR blev oprettet. Men det hører med i billedet at kommunen efterfølgende har besluttet at tilkøbe ydelser for 750.000 kr.

Korrigeres der for dette, ville man forvente en årlig besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

 

Bilag 4, 5, 6 og 7, sammenfatning af FBBRs regskaber og årsregnskaber for FBBR for 2016, 2017 og 2018 er fremsendt til Udvikling, By og Lands medlemmer og tilføjet dagsordenspunktet ved protokollering af mødet 28.05.2019.

 

Orientering om budgetmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune som følge af Beredskabskommisionens budgetvedtagelse fra den 25.4.2019 (se også bilag 3 for større version)

I forbindelse med forelæggelsen af denne sag, har administrationen fundet anledning til at orientere UBL om de budgetmassigekonsekvenser for Gribskov Kommune, som følge af de senest besluttede budgetændringer for FBBR.

Tallene er baseret på det senest fremsendte budget fra FBBR under hensyntagen til at de har oplyst, at de angivne beløb i den oversigt alle er i 2020-priser. Administrationen har efterfølgende omregnet dem til 2019-priser

  

Konsekvenser for de forventede betalinger til Gribskov Kommune som følge af de ændrede forudsætninger i Beredskabskommisionens budgetbeslutning af 25.4.19 (Set i.f.t deres beslutning fra året før)

 

 

Udtræden af Frederiksborg Brand og Redning

 Af vedtægterne for Frederiksborg Brand og Redning fremgår vedr. udtrædelse:

 

18 Udtræden

18.1 De deltagende interessenter kan tidligst udtræde af Frederiksborg Brand og Redning med virkning fra 31. december 2020, og det skal ske med minimum 18 måneders varsel. Efterfølgende kan udtræden ske med minimum 18 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Udtræden kan dog ske tidligere, hvis alle interessenter er enige herom.

 

18.2 Ved en eller flere interessenters udtræden opgøres Frederiksborg Brand og Rednings aktiver og passiver, og der afsættes de fornødne beløb til at varetage Frederiksborg Brand og Rednings løbende forpligtelser, herunder forpligtelser i henhold til eventuelle indgåede aftaler med en leverandør om brandslukning m.v.

 

18.3 Er Frederiksborg Brand og Rednings nettoformue negativ, er den udtrædende interessent forpligtet til at betale sin andel af underdækningen, inden udtrædelse kan ske. Andelen opgøres på baggrund af de fastsatte fordelingstal, jf. pkt. 6.1. Indbetaling skal ske senest 14 dage efter, at den udtrædende interessent har modtaget skriftligt påkrav herom.

 

18.4 Er Frederiksborg Brand og Rednings nettoformue positiv, udbetales en andel heraf til den udtrædende interessent. Andelen fastsættes på baggrund af de fastsatte fordelingstal, jf. pkt. 6.1.

 

18.5 Vilkårene for udtræden skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

 

18.6 En interessent kan under forudsætning af tilsynsmyndighedens godkendelse, udtræde af Frederiksborg Brand og Redning tidligere end den 31. december 2020, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

 

En konsekvens af, hvis det besluttes at igangsætte analyse af udtræden af FBBR, vil omfatte indledende undersøgelse af oprettelse af eget beredskab, herunder beredskabskommission, aftale med beredskabsudbyder om levering af den operative del, ansættelse af en beredskabschef, der også må forventes at skulle varetage opgaver i relation til byggesagsbehandling, brandeftersyn m.v. Et overslag ses herunder

 

Økonomi

Opgave

Bemærkninger

Omkostninger

Udbud

Niveauer:

 • EU-udbud af større karakter herunder visse førstegangsudbud estimerer vi med 60 arbejdsdage
 • Genudbud, deltagelse af projektgruppe i SKI og mindre nyere EU-udbud med 40 arbejdsdage
 • Mindre udbud fx ved grænseoverskridende interesse, miniudbud etc. estimerer vi med 10 arbejdsdage

 

Ca. 60 arbejdsdage

 

Kr. 165.500 incl OH.

Rekruttering

Seneste tilbud på rekruttering størrelsesordenen Kr. 115.000. Dertil administraative ressourcer fra CSHR

Kr. 115.000

Styregruppe-/projektgruppe

Forventet antal timer (15 møder a 1,5 timer) 8 deltagere.

Kr. 64.000

Analyse - konsulentressourcer

Forventet antal timer (100)

Kr. 36.000

Medarbejderressourcer DTO

Forventet antal timer (150)

Kr. 54.000

Ekstern bistand

Forventet antal timer er ikke endeligt estimeret men forventede min. udgifter udgør:

Kr. 100.000

 

Ovenstående beløb er alene et foreløbigt estimat af de indledende udgifter forbundet med udtræden af Frederiksborg Brand og Redning. Hertil kommer selve driften af beredskabet (se oversigt med budget for beredskab 2013-2022).

 

En endelig vurdering af udgifter og ressourcer vil først kunne afklares, hvis der træffes beslutning om at igangsætte en nærmere analyse af konsekvenserne af Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand & Redning

 


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af den 28.03.2017

 


Økonomi

Se sagsfremstillingen


Beslutning

1. Udgår

2. Økonomiudvalgets anbefaling om ændringsforslag tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

 

Bilag

90. Råstofplan 2020 - partshøring af forslag til grave- og interesseområder

Sagsnummer: 01.09.10-P17-2-19


Resume

Region Hovedstaden har sendt forslag til nye grave- og interesseområder i Råstofplan 2020 i partshøring fra den 24. april til den 6. juni 2019. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar fra Gribskov Kommune (bilag1).

 

Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale et høringssvar overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Af hensyn til høringsfristen vil administrationen indsende høringssvaret inden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet med forbehold for den politiske behandling. Eventuelle supplerende bemærkninger fra byrådet vil således blive eftersendt til Region Hovedstaden.

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at godkende udkast til høringssvar fra Gribskov Kommune til forslag til nye grave- og interesseområder i Råstofplan 2020 for Region Hovedstaden.

Historik

Udvikling, By og Land, 28. maj 2019, pkt. 114:

 1.  Anbefaling tiltrådt

 


Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 119:

 1. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Region Hovedstaden er ved at udarbejde et forslag til Råstofplan 2020. En del af opgaven med råstofplanlægning består i at finde og udpege nye områder til råstofindvinding. Råstofplanen fastlægger rammerne for fremtidige tilladelser til råstofindvinding og er dermed omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering.

Regionen har gennemgået de mulige graveområder med henblik på at identificere væsentlige indvirkninger på miljøet, som skal undersøges nærmere i miljøvurderingen.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020 er der udpeget to nye graveområder i hhv. Ammendrup og Dronningmølle samt et nyt interesseområde i Laugø.

      

Kortet viser forslag til nyt graveområde ved Ammendrup/Høbjerg        Kortet viser forslag til nyt graveområde ved Dronningmølle

Kortet viser forslag til nyt interesseområde ved Laugø

Proces for råstofplanlægningen

I følge råstofloven skal regionen hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer eller en revision af planen. Vurderingen tager udgangspunkt i en redegørelse. Region Hovedstaden har i foråret 2018 haft redegørelse for Råstofplan 2016 i offentlig høring. Gribskov Kommune sendte i den forbindelse høringssvar til regionen (behandlet på byrådsmøde d. 14. maj 2018).

 

Regionsrådet besluttede på baggrund af redegørelsen den 21. august 2018, at der skulle udarbejdes en ny råstofplan. Udarbejdelsen af Råstofplan 2020 startede med udarbejdelsen af et debatoplæg, hvor der blev indkaldt forslag og ideer til planen.

 

Efter debatperioden har Region Hovedstaden udarbejdet et forslag til ny råstofplan, hvor høringssvarene fra redegørelsen og debatoplæg indgår. I forslaget er der udpeget nye råstofgraveområder, hvortil der udarbejdes en miljøvurdering/miljøscreening af de nye graveområder. Det er disse oplæg til graveområder og deres miljøgennemgange samt forslag til nye interesseområder der nu er i partshøring fra den 24. april til den 6. juni 2019.  

 

Graveområder og råstofinteresseområder

Råstofindvindingsområder er i råstofplanlægningen delt op i råstofinteresseområder og råstofgraveområder.

 

Råstofinteresseområder er områder, hvor der forventes at være råstoffer i undergrunden, men hvor der er behov for nærmere undersøgelser for at vurdere om det reelt er rentabelt og muligt at indvinde råstofferne, samt afdækning af eventuelle konflikter.

 

Råstofgraveområder er områder af næste videnstrin, hvor gravning i området er afklaret i forhold til andre interesser og fredninger, samt at der er foretaget de nødvendige undersøgelser af råstofressourcen i forhold til mængde, tilgængelighed og påvirkningen af omkringliggende miljø ved udgravning. Derfor er et råstofgraveområde et område der er klargjort til at blive gravet, men kun mangler en konkret indvindingstilladelse. En Indvindingstilladelse gives som hovedregel inden for et udlagt graveområde, da forundersøgelser allerede er lavet ved udpegning til graveområde - dog skal naboer og andre høres i minimum 4 uger inden der træffes afgørelse om indvindingstilladelse.

 

Regionens vurderinger af mulige miljøpåvirkninger af forslag til nye graveområder i Råstofplan 2020

Vurderingerne er vedlagt som bilag 2 og 3.

 

Ved nyt graveområde ved Ammendrup/Høbjerg vurderer regionen:

 • At en udvidelse af det nuværende graveområde, kan have en væsentlig indvirkning vedrørende bortgravning af beskyttet dige samt gener ved indvinding tættere på beboelserne i landsbyen Høbjerg. Disse forhold bør derfor vurderes nærmere. 

 

 Ved nyt graveområde ved Dronningmølle vurderer regionen:

 • At området ikke kan indgå i det kommende forslag til Råstofplan 2020, da påvirkningen af de kulturhistoriske- og landskabelige værdier vil være væsentlige, og at det ikke er muligt at opstille tilstrækkelige afværgeforanstaltninger.

 

Forslag til høringssvar

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar fra Gribskov Kommune.

Høringssvaret omhandler bl.a. bemærkninger til:

 

 • Graveområde Ammendrup, hvor kommunen opfordrer til at holde en afstand på minimum 100 meter til Høbjerg. Kommunen er enig med regionen ift. at undersøge nærmere hvorvidt der kan gives dispensation til at sløjfe diget langs grænsen mellem det eksisterende graveområde og den foreslåede udvidelse.
 • Graveområde Dronningmølle, der ligger lige op ad Ruslandsfredningen. Kommunen er enig i regionens vurdering af, at området ikke kan indgå i det kommende forslag til råstofplan 2020, og bør derfor udgå.
 • Interesseområde Laugø, hvor der bør tages hensyn til beskyttet diger. Derudover opfordrer kommunen til at revidere området så beskyttelseslinjerne for 2 fortidsminder i form af rundhøje udgår.

 

I høringssvaret bemærkes det også, at graveområder bør begrænses således at ét graveområde færdiggraves ad gangen, samt at der sættes en tidsfrist på eksempelvis 10 år. Kommunen opfordrer til, at de områder der er udgravet, lukkes og færdigbehandles hurtigst muligt. 

Administrationens forslag til høringssvar er i sin helhed vedlagt som bilag til sagen

 


Lovgrundlag

Lov om Råstoffer, lovbekendtgørelse 124 af 26. januar 2017


Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.


Høringsperiode og høringsparter

Region Hovedstaden indkalder partshøringer til nye grave- og interesseområder i Råstofplan 2020 i perioden 24. april til 6. juni 2019.


Beslutning
 1. Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

 

Bilag

91. Forslag til lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng - godkendelse af lokalplanforslag og miljøscreening

Sagsnummer: 01.02.05-P16-1-19


Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale Byrådet en beslutning om forslag til lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje skal sendes i offentlig høring, og at planen ikke skal miljøvurderes.

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at godkende, at forslag til lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje bliver sendt i offentlig høring i 8 uger
 2. at beslutte at forslag til lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje ikke skal miljøvurderes
 3. at Udvikling, By og Land bemyndiges til at godkende lokalplanen endeligt hvis der kommer høringssvar
 4. at administrationen bemyndiges til at godkende lokalplanen endeligt hvis der ikke kommer høringssvar

Historik

Udvikling, By og Land, 28. maj 2019, pkt. 116:

1. - 4. Anbefaling tiltrådtØkonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 120:

1. - 4. Anbefalet

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 10. december 2018, at sælge byudviklingsområdet Bavne Ager Eng til Strandhavehus A/S på betingelse af, at der kan udarbejdes en lokalplan for projektet. Desuden blev det besluttet at igangsætte udarbejdelse af et forslag til lokalplan.

 

Indholdet af forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng omfatter et ubebygget areal i byzone i den sydlige del af Gilleleje (matr.nr. 3d Fjellenstrup by, Gilleleje). Arealet er den sidste del af byudviklingsområdet langs Bavne Ager i Gilleleje. Arealet er omfattet af kommuneplanramme 2.B.14 i Kommuneplan 2013-25, og lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med dette. Boligområdet har adgangsvej via Bavne Ager.

 

Bavne Ager Eng ligger i den sydlige del af Gilleleje. Området ligger tæt på bymidten i Gilleleje og tæt ved Fjellenstrup trinbræt og Gilbjergskolen. Området er mod syd og øst omgivet at nyere boligbebyggelser, der er opført indenfor de senere år, mod vest er der ved at blive bygget et nyt plejecenter og seniorboliger. Mod nord ligger der et større parcelhusområde fra 1970´erne. Syd for Parkvej er der udlagt et større byudviklingsområde til boliger. Se kortet herunder.

 

 

 

 

Forslaget til lokalplan giver mulighed for opførelse af op til 40 boliger – 10 boliger i en etage samt 30 boliger, der opføres som 2- etagers byggeri med lejligheder. Desuden giver lokalplanen mulighed for opførelse af et fælleshus på op til 150 m2 til brug for områdets beboere. Endvidere kan der opføres mindre udhusbygninger og lignende.

 

Boligerne opføres rundt om et sø- og moseområde, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Tilstanden af det beskyttede naturområde må ikke ændres uden dispensation fra kommunen. For at sikre sø- og moseområdet, er der udlagt en bufferzone på 15 hhv. 5 meter omkring det område, der er registeret som §3-område. Der må ikke opføres byggeri i bufferzonen. 

 

Der er i området fundet yngleforekomster af spidssnudet frø, der er opført på habitatdirektivets bilag IV.I forbindelse med bebyggelsen skal der sikres at området fortsat kan fungere som yngle- og levested for de beskyttede paddearter.

 

Forslaget til lokalplan bestemmer at stiforbindelsen i den nordlige del af lokalplanområdet skal fastholdes og at der fortsat skal være stiforbindelse til boligområderne vest og nord for lokalplanområdet. Desuden skal der etableres en sti rundt om sø- og moseområdet. Der skal endvidere etableres fælles udenomsarealer.

 

Der skal anlægges 2 parkeringspladser til hver af boligerne i 1 etage samt 1½ parkeringsplads til hver af boligerne i 2 plan. Desuden skal der anlægges mindst 3 parkeringspladser til fælleshuset.

 

Lokalplanforslaget deler området op i to delområder, hvor bebyggelsen indenfor hver af de to delområder skal fremstå ensartet. Boligerne skal opføres med tosidig taghældning med valm og med en højde på max 8,5 meter. Til boligerne på 1. sal vil der blive etableret ud - eller indvendig trappeadgang. Facader skal fremstå i hvide, lyse sandfarver samt deres blanding af sort og hvid til grålige nuancer. Tage skal være i sorte, gråsorte eller røde nuancer.  

 

Forslag til lokalplan kan ses i bilag.

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er at der er tale om en mindre boligudbygning af lokal karakter, og at der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning. Den væsentligst miljøpåvirkning vurderes at være påvirkning af sø- og moseområdet og påvirkning af yngle- og levesteder for beskyttede paddearter. Byggeriet som lokalplanforslaget giver mulighed for, vurderes at blive tilrettelagt således, at der tages hensyn til de beskyttede naturområde og at området fortsat kan fungere som yngle- og levested for de beskyttede padder.

 

Miljøscreeningen kan ses i bilag.

 

Delegation

Da der er tale om salg af et kommunalt areal fremgår det af delegationsplanen, at Byrådet skal godkende forslag til lokalplan. Administrationen foreslår, at Udvikling, By og Land bemyndiges til at godkende lokalplanen endeligt, hvis der kommer høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Desuden foreslå det at administrationen bemyndiges til at godkende lokalplanen endeligt hvis der ikke kommer høringssvar.

 

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter (VVM), lovbekendtgørelse 1225 af 25. oktober 2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune


Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning

1. - 4. Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

 

Bilag

92. Håndtering af skydebanestøj fra Ridebanevej 8B i Helsinge

Sagsnummer: 82.16.05-Ø54-1-18


Resume

Udvalget Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget om at godkende løsningsmodel samt bevillige og frigive et rammebeløb til projektering og anlæg til håndtering af støjende udendørs aktiviteter fra Helsinge Skytteforenings skydebaner på Ridebanevej 8B, Helsinge.

 

Skydebanens nuværende placering, indretning og anvendelse hindrer ønskede byudviklingsmuligheder i Troldebakkerne nord for skydebanerne på grund af støjgener og banernes skudretning mod nord.

 

Økonomiudvalget har d 14.05.2019 besluttet efter anbefaling fra Udvikling, By og Land, at der arbejdes videre med alternative lyddæmpende modeller. Specifikt ønskedes undersøgt mulighed for anvendelse af skydetunneller. Dette har dog vist sig ikke at være en mulighed og den bedste og mest økonomisk fordelagtige løsning er fortsat etablering af kassettetag. Sagen forelægges derfor igen med samme tekst som sidst, dog med tilføjelse af afsnit om undersøgelse af mulighed for skydetunnel.

 

Økonomiudvalget besluttede den 11. juni, at sagen forelægges for Byrådet med henblik på beslutning.

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget:
 1. at godkende at der arbejdes videre med en løsning på støjudfordringerne med udgangspunkt i en fastholdelse af skydebaneanlæggets nuværende placering.
 2. at bevilge og frigive en ramme på op til 5,0 mio. kr. til projektering og anlæg af afværgeforanstaltninger finansieret af Byudviklingsrammen.

 


Historik

Udvikling, By og Land, 30. april 2019, pkt. 76:

 1. Tiltrådt
 2. Ikke tiltrådt

 

Ny indstilling:

3. Udvalget ønsker at der arbejdes videre med alternative lyddæmpende modeller

 

3. Tiltrådt

 

 

Økonomiudvalget 14. maj 2019, pkt 89:

1. - 3. Besluttet at følge anbefalingen fra Udvikling, By og Land.

 


Udvikling, By og Land, 28. maj 2019, pkt. 118:

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

Udvalget anbefaler at det sker under forudsætning af underskrevet købsaftale på minimum en klynge i TroldebakkerneØkonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 121:

Besluttet, at sagen forelægges for Byrådet med henblik på beslutning. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tiltræde anbefalingen fra Udvikling, By og Land.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Baggrund

Det eksisterende skydebaneanlæg på Ridebanevej 8B i Helsinge genererer en del støj og er derfor omkranset af en støjbelastet zone, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke vil kunne overholdes ift. støjfølsom anvendelse som f.eks. boliger. Den støjbelastede zone omfatter en del af det areal som planlægges til boliger i byudviklingsområdet Troldebakkerne nord for skydebanerne.

 

Det følger af Planlovens § 15a, stk. 1, at der ikke må udlægges støjfølsom anvendelse i et støjbelastet område. Det er således ikke muligt at byudvikle området samtidig med, at skydeforeningen fortsætter sine nuværende udendørs skydeaktiviteter på de eksisterende skydebaner. I forbindelse med den planlagte udbygning af Troldebakkerne er det derfor forudsat, at støjpåvirkningerne fra skydebanen skal fjernes.

 

Økonomiudvalget har den 29.01.2019 besluttet, at der skal arbejdes videre med baggrund i to scenarier; dels scenarie A, hvor mulighederne for at afværge støj fra skydebanernes nuværende placering ved etablering af et kassettetag undersøges mere detaljeret af Gribskov Kommune, dels scenarie B, hvor skydebanerne flyttes til en ny placering efter forslag fra Helsinge Skytteforening.

 

Begge løsningsforslag gør det muligt for Helsinge Skytteforening at videreføre foreningens nuværende udendørs skydeaktiviteter i form af 25 meter pistolbane og 50 meter riffelbane, i henhold til gældende miljøgodkendelse. Foreningen har for nyligt investeret ca. 600.000 kr. i et elektronisk markeringssystem. Dette anlæg er ikke en fast del af skydebaneanlægget, men vil kunne flyttes til et eventuelt nyt skydebaneanlæg.

 

I vinterhalvåret anvender skytteforeningen en indendørs 15 meter pistolbane i kælderen under Helsinge Hallerne (skydekælderen), hvilket foreningen kan fortsætte med. Herudover anvender skytteforeningen Skydebaneforeningen Nordsjællands faciliteter på Saxegården ved Gilleleje og Hanebjerg Skyttecenter ved Hillerød til langdistanceskydning (200 meter baner), hvilket foreningen ligeledes kan fortsætte med. Skytteforeningen har ønske om at kunne koncentrere alle foreningens aktiviteter på ét sted, og helst tæt på Helsinge.

 

Grundlag og proces

Administrationen er sammen med Helsinge Skytteforening i færd med at afdække de realistiske muligheder for at reducere eller helt fjerne støjen fra skydebanerne på Ridebanevej 8B.

 

Samarbejdet finder sted i tæt dialog med Skydebaneforeningen Danmark og DGI og med ekspertrådgivning fra ekstern rådgiver.

 

To løsningsforslag

I de skitserede løsningsforslag er der ikke taget højde for etablering af indendørs skydebanefaciliteter til erstatning for skydekælderen i Helsinge Hallerne. og denne forudsættes således som udgangspunkt fortsat taget i anvendelse ved indendørs skydning i vinterhalvåret.

 

Forslag A - eksisterende skydebaneanlæg med afværgeforanstaltninger

Rådgivningsvirksomheden Sweco har på vegne af Gribskov Kommune udarbejdet forskellige scenarier for afværgeforanstaltninger, der kan sikre, at støjniveauet kan reduceres i en grad, der gør det muligt at etablere støjfølsom arealanvendelse (boliger) i Troldebakkerne.

 

Afværgeforanstaltninger kan være en udbygning (forhøjning) af eksisterende støjvolde, etablering af særlige frembyggede skydehuse og/eller etablering af et kassettetag over skydebanerne.

 

Analyser viser, at skydning på 50 meter bane med våbenklasse 9 (salonrifler) kan ske under opfyldelse af en støjgrænse til Troldebakkerne uden yderligere krav om støjdæmpende foranstaltninger.

 

Derimod giver skydning på 25 meter banen med våbenklasse 10 (salonpistoler, Walther m.fl.) uden støjdæmpning udfordringer i store dele af Troldebakkernes påtænkte boligklynger.

 

Den eneste afværgemetode, der sikrer, at der kan skydes på 25 meter banen i overensstemmelse med den gældende miljøgodkendelse er etablering af et kassettetag over denne bane.

 

Ved etablering af et kassettetag drages fordel af den viden og know how, som eksisterer på Forsvarets skydebaner i Sjælsø. Et kassettetag på Helsinge Skytteforenings anlæg lig Sjælsø anslås til ca. 3,0 mio. kr. i anlæg og yderligere 0,2 mio. kr. i projektering eller i alt 3,2 mio. kr. Kassettetaget etableres alene over 25 meter banen.

 

Projektet vurderes at kunne anlægges indenfor rammerne af den gældende lokalplan.

   

Forslag B - nyt skydebaneanlæg, men med uafklaret placering

Skydebaneforeningen Danmark har på vegne af Helsinge Skytteforening udarbejdet overslag på etablering af et sammenligneligt, nyt skydebaneanlæg, der kan opfylde de behov, som Helsinge Skytteforening på det nuværende anlæg har.

 

Etablering af nyt skydebaneanlæg med tilhørende bygningsfaciliteter kan som overslagspris etableres for 5,7 mio. kr.

 

Et nyt skydebaneanlæg vil foruden nyt plangrundlag og miljøgodkendelse tillige kræve tillæg af udgifter til eventuelt jordkøb eller anvendelse af allerede kommunalt ejet.

 

Politigodkendelse med mulige ekstra krav til sikkerhed

Forslag A og B skal godkendes af politiet, der kan kræve yderligere afværgeforanstaltninger af sikkerhedsmæssige grunde, for eksempel i relation til skudretning mod områder med støjfølsom arealanvendelse, med henblik på at sikre utilsigtede skud mod omgrænsende områder. Skydebaneforeningen Danmark har som eksempel i forbindelse med forslag B eksemplificeret en sådan afværgeforanstaltning i form af blænde og overbygning ved bagvold med en overslagspris på 0,6 mio. kr.

 

Skydetunnel er ikke en løsningsmulighed

Udvikling, By og Land fremsatte d 30.4 ønske om at det undersøges nærmere om udfordringer omkring skydebanen kunne løses ved etablering af skydetunneller som alternativ lyddæmpende model. Ønsket er efterfølgende tiltrådt af Økonomiudvalget d 14.05.2019. I den forbindelse har administrationen hørt Skydebaneforeningen Danmark, som oplyser at ”Skydning på pistolbanen i skydetunneller er ikke en acceptabel løsning, da skydning på 25 m skal ske i påvirkning af vejret og under åben himmel, samt det vil give problemer med lysforholdene. Dette er også beskrevet i International Shooting Sport Federations (ISSF) regler. Der i mod er løsningen med kassettetaget en løsning der opfylder krav til en 25 meter pistolskydebane.”

 

Anbefalet løsning

Helsinge Skytteforening, Skydebaneforeningen Danmark, DGI og administrationen anbefaler på den baggrund Forslag A, dvs. etablering af afværgeforanstaltninger på den eksisterende placering på Ridebanevej 8B.

 

Forslag A på skydebanernes nuværende placering ligger godt i forhold til øvrige idrætstilbud i området og god tilgængelighed for klubbens medlemmer.

 

Forslag A er endvidere den økonomisk mest fordelagtige løsning.

 

Administrationen anbefaler derfor at der bevilliges og frigives en ramme på op til 5,0 mio. kr. til projektering og anlæg af afværgeforanstaltninger finansieret af Byudviklingsrammen. Beløbet dækker 0,2 mio. kr. til projektering, 3,0 mio. kr. til anlæg samt 0,6 mio. kr. til yderligere sikkerhedsmæssige afværgeforanstaltninger og ca. 30 % til uforudsete udgifter.

 

Såfremt dagsordenen tiltrædes vil parterne gå videre med at belyse den valgte løsning i dialog med relevante myndigheder og få anlægget projekteret og økonomien præciseret af en ekstern rådgiver.

 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om lov om planlægning (planloven)

Bekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Lokalplan 82.01 for Helsinge Stadion

 


Økonomi

Udgifter til projektet finansieres af Byudviklingsrammen.

 

Foreløbigt er der anvendt eller godkendt anvendelse af midler svarende til indtil 221.500 kr., som eksterne udgifter i forbindelse med beregninger relateret til Helsinge Skytteforenings skydebaneanlæg, eksklusive moms:

 • 20.000 kr. til Niras for beregninger af støjbidrag fra Helsinge Skytteforenings baner på Ridebanevej 8B i Helsinge,
 • 54.000 kr. til Delta Acoustics for orienterende beregninger af støj fra tre alternative placeringer af en ny skydebane i Gribskov Kommune,
 • 117.500 kr. til Niras for beregninger af støj fra alle eksisterende baneanlæg i Gribskov Kommune,
 • 25 - 30.000 kr. til Sweco for beregninger på afværgeforanstaltninger på eksisterende skydebaner på Ridebanevej 8B i Helsinge,

 

Udgifter til projektering og anlæg af afværgeforanstaltninger, som beskrevet i sagsfremstillingens forslag A, vil i overslag beløbe sig til ca. 3,2 mio. kr., mens yderligere afværgeforanstaltninger, som måtte kræves af politiet, anslås til 0,6 mio. kr. Herudover kan der forventes øvrige ikke forudsete udgifter. Der indstilles således en samlet budgetramme på 5,0 mio. kr. eksklusive moms til bevilling og frigivelse fra Byudviklingsrammen.

 


Beslutning

1. - 2. Udvikling, By og Lands og Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved og Sisse Krøll Willemoes fraværende

 

93. Byudvikling Ramløse Øst - Krav og ønsker til områdets udvikling

Sagsnummer: 01.02.00-G01-45-18


Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet en beslutning om godkendelse af krav og ønsker til udvikling af byudviklingsområdet Ramløse Øst. Krav og ønsker vil indgå som del af udbudsmaterialet når arealet udbydes til salg. Se også separat punkt omkring forberedelse af salg af arealet på den lukkede del af dagsordenen.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at godkende, at forslag til krav og ønsker for ny bebyggelse ved Ramløse Øst indgår i udbudsmaterialet.
 2. at godkende, at områdets afgrænsning justeres.

Historik

 Udvikling, By og Land, 28. maj 2019, pkt. 119:

1. - 2. Anbefaling tiltrådt.

Udvalget anbefaler at der etableres sti fra Bakkevej til Kirsebærvej og vejadgang fra Præstevejen.Økonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 122:

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at følge anbefalingen fra Udvikling, By og Land.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 25.04.2016 at igangsætte salgsprocessen for byudviklingsarealerne Ramløse Øst 1 og 2. Byrådet besluttede den 29.05.2017 at vejadgang til boligområdet skal ske fra Kirsebærvej og via Ramløse Øst 1.

 

Der er i 2018 udført omfattende arkæologiske undersøgelser. I 2019 er der udført geotekniske undersøgelser, lavet vejstøjsanalyse og naturundersøgelse. Der har været afholdt borgermøde 06.09.2018. Bidrag fra borgermødet er indarbejdet i vedlagte forslag til Krav og ønsker for områdets udvikling. Krav og ønsker vil indgå som del af udbudsmaterialet, når arealet udbydes til salg.

 

 

 

Ramløse Øst

Ramløse ligger omgivet af natur med marker mod nord, øst og vest og Arresø mod syd. Ramløse har både skole, idrætshal, kirke, beboerhus og dagligvarebutik.

 

Arealet er opdelt i to, med den nordligst del, del 1, der består af matriklerne 7 bx og 7 bt Ramløse by, Ramløse og den sydligste del, del 2, der består af matrikel 6 c Ramløse by, Ramløse. Området udgør i alt 83.000 m2.

 

Byudviklingsarealet er omfattet af Kommuneplanens rammer 7.B.09, 7.B.10 og 7.D.02. Kommuneplanen udpeger del 1 og hovedparten af del 2 til boligformål, det vestlige område af del 2 er udlagt til offentlig formål. For del 1 gælder, at der skal opføres tæt-lav bebyggelse og at der skal reserveres areal til vejadgang til del 2. For del 2 er der ikke fastlagt boligtyper i kommuneplanen.

 

Bidrag fra borgermøde

Der blev den 06.09.2018 afholdt et velbesøgt borgermøde på Ramløse skole. Hovedindholdet i bemærkningerne fra borgermødet var:

 

 • Boligbyggeri.
  Der var ønsker om blandet boligbyggeri, blandt andet mindre boliger til unge og ældre, lejeboliger, boliger i en etage, rækkehuse med plads imellem, bofællesskaber til ældre, ikke traditionelle villakvarterer, ingen etagebyggeri, boliger med forskellig udseende, begrænsning af farvevalg og materialer.
 • Infrastruktur.
  Trafiksikkerhed på Kirsebærvej og Præstevej, stisystemer der forbinder området med andre funktioner i Ramløse inkl. Arresø, vejadgang fra Præstevej evt. med rundkørsel ved Præstevej/Kirsebærvej.
 • Indretning af området.
  Kun intern trafik i området, grønne områder mellem byggeriet, børnevenligt, mindre klynger boliger, området skal interagere med omgivende områder. Brug landskabet aktivt mht. bakker, beplantning, landskabsstrøg og udkig.
 • Bæredygtighed.
  Klima og miljøvenlig byggeri, visioner om klimahuse, krav om 0-energihuse.
 • Natur.
  Naturen er vigtig for området, naturfællesskab, kombination af  bolig/stier/natur/naturlegeplads, søen som en grøn oase for beboerne.

 

Forslag til justering af afgrænsningen

For at kunne etablere vejadgang fra Kirsebærvej og via del 1 til del 2 er det hensigtsmæssigt at inddrage et areal vest for del 1, der på nuværende tidspunkt fremstår med kratbeplantning. Dette areal er ejet af kommunen og er i kommuneplanen udlagt til offentlig formål.

 

I det sydvestlige hjørne fortsætter matriklen som et smalt areal der eventuelt kan anvendes ved etablering af en sti. Det foreslås at det smalle areal udgår fra boligområdet og at stisystemer i stedet kobles på Søfryds eksisterende stisystemer der er sikret med Lokalplan 64.

 

Justering i forhold til gældende kommuneplan
I forslag til Krav og ønsker er der afvigelser fra eksisterende rammer i kommuneplanen indenfor følgende:

 • Arealanvendelsen er to steder angivet som offentlig formål. Dette ændres til boligformål. Det ene areal er indeholdt i del 2, Det andet areal ligger udenfor del 1 og 2 og ligger umiddelbart vest for del 1.
 • Krav og ønsker ligger op til at der kan bygges i 2 etager. I kommuneplanen står der, at der kan bygges i maksimalt 1½ etage i del 1 og ingen krav i del 2. Der ændres ikke på den maksimale bygningshøjde på 8,5 m. Der ligges op til at kunne bygge i 2 etager så der åbnes mulighed for etageejendomme nogle steder og for at give mere frie rammer for bygningsudformningen.
 • Krav og ønsker ligger op til at grundstørrelserne skal være mindst 300 m2 i forhold til eksisterende krav på 500 m2 for del 1 og igen ingen eksisterende krav for del 2. Der ligges op til at grundstørrelsen mindst skal være 300 m2 for at skabe mulighed for et tæt boligområde der skal danne ramme for fællesskab mellem beboerne og at området skal spille en dynamisk og attraktiv rolle i at binde Ramløses eksisterende by- og boligområder sammen.

 

 

Forslag til krav og ønsker

Vedlagte Krav og ønsker indeholder følgende afsnit:

1.      Fakta om området

2.      Landskabet

3.      Overgange til omgivelserne

4.      Bebyggelse

5.      Fællesarealer og uderum

6.      Veje, stier og parkering

7.      Regnvandshåndtering

8.      Forslag til indretning af området

 

Nedenfor fremhæves afsnit om landskabet, overgange til omgivelserne, bebyggelse og forslag til indretning af området.

 

Landskabet

Terrænet varierer meget og har tydelige retninger og orienteringer. Terrænet egner sig derfor særligt til at blive anvendt til at understøtte landskabelige kvaliteter i området. Det giver oplagte muligheder for højdedrag og udsigter. Bakketoppen i område 2 har en enestående udsigt mod øst og syd ud over Arresø, naturarealer på den modsatte søbred i det fjerne og udsigten over de mere nære naturarealer mod syd. Fra bakketoppen falder terrænet i alle retninger, men især mod øst og syd. De sydvendte (og østvendte) skrånende sider fra bakketoppen har ligeledes en ganske særlig udsigt.

 

Højen midt på den østlige side af del 2 rager højt op og har et betydeligt fald. Højen giver mulighed for at se langt til alle sider og fremstår som et naturligt samlingspunkt. Søen i det sydlige område af del 1 er et andet vigtigt landskabs træk, der er vigtig i sig selv, men også har en sammenhæng til to andre overordnede landskabstræk som er grøften med et tæt hegn langs nordskellet i område 2 og den tilgrænsende elletræsbevoksning. Der er strukturgivende hegn tre steder i området, ind mod sportsområdet og i det sydligste skel. Hegnet mod sportsområdet indeholder bl.a. mange kirsebærtræer.

 

Særlige værdifulde visuelle sammenhænge er kig til Arresø fra højen i område 2. Både på toppen men også fra store dele af skråningen mod øst og syd. Samtidig med at søen er synlig, er landskabet i baggrunden også tydelig og danner en ramme om søen. Fra højen og skråningen er der også kig mod bakkelandet der ligger umiddelbart syd for byudviklingsområdet. Område 1 har mod øst kig på den anden side af Præstevej til naturområdet med flere små søer, moser og marker.

 

Krav:

 1. Arealet ved grøften i den nordlig del 2, elleskoven og hen mod søen, er det laveste område og vil være et naturligt opsamlingssted for regnvand. Dette areal skal udvikles til et sammenhængende rekreativt område, som bindes sammen af vand og trægrupper mm. Dette rekreative fællesareal skal tænkes sammen med en klimaløsning, se afsnit 7 og 8.
 2. Tilstanden af søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og må ikke ændres. Et kort med afgrænsning af §3 området, samt buffer omkring dette.
 3. Der skal være sigtelinjer fra bakketoppen der friholde og tydeliggøres med grønne kiler. Særligt er det vigtigt at fastholde kig til Arresø og Ramløse Bakker mod syd.
 4. Bakketoppen friholdes for byggeri og indarbejdes som fællesareal og samlingspunkt, se afsnit 4 og 5.

 

Ønsker:

 1. Hegnet ved grøften mellem idrætsarealet og del 2 indeholder mange kirsebærtræer. Det vil derfor være oplagt at bygge videre på det med en kirsebæralle som del af det grønne strøg mellem del 1 og Kirsebærvej samt det første vejstykke fra Kirsebærvej til del 2.
 2. Det er et ønske at naturindholdet i vådområdet forbedres. Ændring af tilstanden herunder oprensning af søen kræver dog dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Gribskov Kommune er myndighed på ansøgning om dispensation.

 

Overgange til omgivelserne

Der er eksisterende bufferområder af beplantning mod den eksisterende bebyggelse flere steder. Del 1 har beplantning mod boligerne mod nord og bredere kratbevoksning mod sportsområdet. Del 2 har levende hegn mod nord og syd og et større areal med elletræer suppleret med et par mindre trægrupper. Mod Søfryd boligområdet er der lave bøgehække.

 

Bufferzonerne bidrager med at skabe visuelle afbræk mellem de eksisterende boligområder og de nye boligområder. Samtidig bidrager bufferzonerne med en interessant og blidere overgang og kan virke inviterende for de omkringboende til at gå ind i området.

 

Alle de omkringliggende arealanvendelser vender bagsiden ud mod byudviklingsområdet. Ved at arbejde med byudviklingsområdets overgange og lave bufferområder der inviterer til gåture eller andre aktiviteter, ændres oplevelsen af bagside til en oplevelse af forside med et selvstændigt fokus der både virker værdifuldt for naboområderne og det nye byudviklingsområde.

 

Krav:

 1. De eksisterende bufferzoner mod eksisterende boligområder og sportsområdet bevares og udvikles. Der etableres nye bufferzoner hvor der mangler.
 2. Den eksisterende grønne kant mod boligområdet mellem del 1 og Kirsebærvej udbygges for at styrke effekten af bufferområdet.
 3. Der skal laves en bræmme af afskærmende beplantning mod Kirsebærvej, der vil lede opmærksomheden for udefrakommende hen mod indgangen til byudviklingsområdet.

 

Ønsker:

 1. Beplantningen langs Kirsebærvej skal indeholde Kirsebærtræer. Fordelingsvejen der starter ved Kirsebærvej skal i del 1 afgrænses af en Kirsebæralle.
 2. De eksisterende hegn omkring sportsområdet og langs det sydlige skel bevares.

 

Bebyggelse

Udenfor området findes flere forskellige anvendelser med forskellige bygningsstrukturer. To forskellige boligområder grænser op til området. Begge boligområder er åben lav bebyggelse. Den nordlige er ældre fra omkring 1950-70 og uden en fast struktur og materialevalg. Den vestlige boligbebyggelse (Søfryd) er nyere og stramt struktureret med et ensartet udtryk. Materialevalget er gule sten og røde valmede tage.

 

Mod nordvest ligger sportsområdet med hal og store græsarealer. Der er et aktivt landbrug beliggende syd for del 1 og øst for del 2. Bygningen fremstår som en firlænget gård med driftsbygninger. Stuehus og have vender mod søen i del 1. Mod syd ligger bakkelandet med spredte gårde.

 

De særlig bygningsmæssige markører i nærområdet er Ramløse Mølle og gården.

 

Krav:

 1. Den kommende boligbebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter.
 2. Bebyggelsen skal opføres som tæt/lav og/eller etageboliger. I del 2 kan der desuden opføres fritliggende enfamiliehuse. Ved tæt/lav forstås dobbelthuse, række-og kæde- og klyngehuse.
 3. Bebyggelsen skal tilpasse sig eksisterende nabobebyggelse i højden.
 4. Den maksimale bebyggelsesprocent er 40% for den enkelte ejendom.
 5. Grundstørrelsen ved tæt/lav eller lignende bebyggelse skal være mindst 300 m2 uden andel af fællesarealer.
 6. Bebyggelsen skal indeholde en variation i boligstørrelser, for at være et bredt udbud til fx unge, ældre og mindre børnefamilier.
 7. De enkelte bygningskroppe skal være så korte at de ikke danner lukkede gadeforløb, men sikrer at bebyggelsen opfattes som transparent med mulighed for kig mellem bygningerne.
 8. Bebyggelsen skal tilpasse sig det eksisterende landskab ved at det eksisterende terræn indarbejdes i bebyggelsesplanen, så terrænspring udnyttes og terrænregulering i forbindelse med bebyggelsen minimeres.
 9. Hegn omkring private udearealer og tilgrænsende fællesarealer kun må etableres som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn på indersiden.

 

Ønsker:

 1. Bebyggelsen må gerne gives et varieret facadeforløb, enten ved forskydning af den enkelte bolig eller ved at lade rækkehusgavle udgøre en samlet facade, eller ved at udnytte naturlige terrænspring til forskydning af boligerne.
 2. Bebyggelse i del 1 orienteres bl.a. mod kig til naturområdet øst for Præstevej. Mod Præstevej kan der bygge i 2 etager, for at udnytte udsigten. Bebyggelsen udformes så der inde fra området er kig ud mellem bebyggelsen. Bebyggelses facade mod Præstevej kan følge vejforløbet for at danne en bymæssig gadestruktur som ankomst til Ramløse.
 3. Bebyggelse i det meget skrånende område af del 2, bakketoppens sider, inddeles i klynger af de grønne sigtelinjer.

 

 

Forslag til indretning af området (til inspiration)

 

 

Vejforløbet er markeret med en lys stiplet linje. Vejforløbet følger nogenlunde den sammen terrænkote. Der er inddraget en del af kommunens areal vest for del 1 for at skabe rum til et grønt bufferområde og at vejforløbet fra Kirsebærvej også kan forsyne del 2.

De hvide pile markerer mulige stiforbindelser der kobler det nye boligområde sammen med de omgivende områder og dermed binder nye og eksisterende områder sammen. Dermed kan de dele rekreative arealer og attraktive stiforbindelser.

Mørkegrønne linjer viser hvordan beplantningshegn indrammer rummet. De grønne kiler i del 2 har højen som centrum. Her viser de røde pile attraktive kig til naturelementer i markerede retninger.

 


Lovgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 281 af 16.04.2018

Lov om Naturbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27.06.2017

Kommuneplan 201-25 for Gribskov Kommune

 


Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune

 


Beslutning

1. - 2. Udvikling, By og Lands og Økonomiudvalgets anbefalinger tiltrådt

 

Trine Egetved og Sisse Krøll Willemoes fraværende

 

Bilag

94. Byudvikling i Gilleleje Syd - midler til arkæologiske undersøgelser

Sagsnummer: 01.11.00-P00-1-18


Resume

Forud for planlægning og realisering af byudvikling af Gilleleje Syd 2 skal der foretages arkæologiske forundersøgelser. Udvikling, By og Land behandler punktet for at anbefale Økonomiudvalget en beslutning om at give anlægsbevilling til projektet, og at frigive rådighedsbeløb på 245.164 kr. ekskl. moms finansieret af Byudviklingsrammen.

 

Økonomiudvalget besluttede den 11. juni, at sagen forelægges for Byrådet med henblik på beslutning.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget:
 1. at give anlægsbevilling til arkæologiske forundersøgelser ved Gilleleje Syd 2.
 2. at frigive rådighedsbeløb på 245.164 kr. ekskl. moms til arkæologiske forundersøgelser ved Gilleleje Syd 2 finansieret af Byudviklingsrammen.

Historik

 Udvikling, By og Land, 28. maj 2019, pkt. 120:

1. - 2. Anbefaling tiltrådtØkonomiudvalget, 11. juni 2019, pkt. 123:

Besluttet, at sagen forelægges for Byrådet med henblik på beslutning.

 

1. - 2. Anbefalet.

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 


Sagsfremstilling

Byrådet igangsatte 12.03.2018 byudvikling af Gilleleje Syd 2, herunder at der kan etableres almene boliger i området.

 

Gilleleje Syd 2 er et af kommunens byudviklingsarealer. Der er aktuel efterspørgsel på nye boliger og derfor grundlag for realisering af yderligere boliger i Gilleleje.

 

Gilleleje Syd er på i alt ca. 12,6 ha, hvoraf ca. 7,9 ha er ejet af Gribskov Kommune, herunder en ubeboet landejendom

 

Planlægnings- og udviklingsproces

Et samlet forslag til proces for planlægning og udvikling forventes forelagt 3. kvartal 2019.

 

Administrationen har indhentet pris for udførelse af arkæologiske forundersøgelser af den del af Gilleleje Syd 2, som Gribskov Kommune ejer. For at undersøgelserne kan igangsættes og ikke skal afvente den samlede plan for området, og derved risikere at komme tæt på vinterhalvåret, der vil kunne hindre muligheden for udgravninger, anbefaler administrationen at midler til arkæologiske forundersøgelser frigives nu.

 

Budget for arkæologiske forundersøgelser

Museum Nordsjælland har udarbejdet budget på i alt 306.455,00 kr. inkl. moms, der er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Museet udfører forundersøgelsen for den ansvarlige for jordarbejdets regning, jf. museumslovens § 26, stk. 2, 1. pkt.

 

Udgiften excl. moms på 245.164 kr. finansieres af Byudviklingsrammen.

 


Lovgrundlag

Museumsloven, Lovbekendtgørelse 358 af 08.04.2014

Planloven, Lovbekendtgørelse 287 af 16.04.2018


Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.


Beslutning

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

 

Trine Egetved fraværende

 

95. Handicaprådet - ændringer blandt medlemmer og stedfortrædere

Sagsnummer: 27.69.00-A00-2964-18


Resume

Sagen handler om udpegninger til Gribskov Kommunes Handicapråd. Sagen kommer på dagsorden, fordi der er brug for nye udpegninger.

 


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende, at Inger Hansen, DH Gribskov, indtræder som medlem i Handicaprådet
 2. at udpege en personlig stedfortræder for Inger Hansen efter indstilling fra DH Gribskov
 3. at tage stilling til Jonna Præsts anmodning om fritagelse fra hvervet
 4. at udpege et nyt medlem blandt byrådsmedlemmer
 5. og hvis nødvendigt, at udpege et nyt stedfortræder blandt byrådsmedlemmer

 


Sagsfremstilling

Sammensætning af Handicaprådet pr. 21. maj 2019

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer udpeget af Byrådet.

 

Byrådet udpeger 4 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 2 medlemmer blandt byrådsmedlemmer og 2 embedsmænd. Byrådet udpeger også en personlig stedfortræder for hvert medlem. Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Bjarne Jørgensen (DH Gribskov)

3. Kim G. Nielsen (DH Gribskov)

Inger Hansen (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Allan Nielsen (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

Jesper Behrensdorff (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

 

Personlig stedfortræder

Kim G. Nielsen, medlem af Handicaprådet, er pludselig afgået ved døden. Inger Hansen, DH Gribskov, Kim G. Nielsens personlige stedfortræder, indtræder derfor i Handicaprådet.

 

Byrådet anmodes om

 1. at godkende, at Inger Hansen indtræder i Handicaprådet som medlem, og
 2. at udpege en personlig stedfortræder for Inger Hansen efter indstilling fra DH Gribskov.

 

Beslutningen har virkning for resten af perioden.

 

DH Gribskov holder et møde den 12. juni 2019 med henblik på at komme med indstilling til Byrådet. Indstillingen eftersendes derfor denne dagsorden.

 

Anmodning om fritagelse fra hvervet

Jonna Præst, medlem af Handicaprådet, anmoder om at blive fritaget fra hvervet som medlem af Handicaprådet grundet helbredsmæssige årsager.

 

En person skal efter anmodning fritages for sit hverv, såfremt personen på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. Byrådet afgør, hvorvidt en anmodning skal imødekommes. Beslutningen har virkning for resten af perioden.

 

Hvis anmodningen om fritagelse fra hvervet imødekommes, skal Byrådet udpege et nyt medlem blandt byrådsmedlemmer.

 

Hvis Byrådet udpeger Jonna Præsts stedfortræder som medlem af Handicaprådet, skal Byrådet også udpege en stedfortræder blandt byrådsmedlemmer.

 


Lovgrundlag

LBK nr 250 af 03.04.2018 Kommunal- og regionalvalgloven § 103

Vedtægter for Handicaprådet vedtaget af Byrådet den 3. april 2017

 

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RSL) § 37a (LBK nr. 1064 af 21.08.2018).

BEK nr 1249 af 13/11/2017 bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 8

VEJ nr. 10283 af 07/12/2017 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, punk. 420 - 429


Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.


Beslutning

 

 1. Tiltrådt
 2. Tina Højager udpeges som personlig stedfortræder for Inger Hansen
 3. Jonna Præsts (O) anmodning om fritagelse imødekommet
 4. Jesper Behrensdorff (C) udpeges herefter som Byrådets ene repræsentent i Handicaprådet.
 5. Jonna Præst udpeges som stedfortræder for Jesper Behrensdorff

 

Trine Egetved fraværende

 

96. Frederiksborg Brand og Redning - årsregnskab 2018

Sagsnummer: 14.12.00-G01-1-19


Resume

Økonomiudvalget og Byrådet får sagen til orientering om årsregnskab 2018 for Frederiksborg Brand og Redning (FBBR).

 

Det fremgår af vedtægterne for Frederiksborg Brand og Redning, at årsregnskab og revisionsberetning skal godkendes af Beredskabskommissionen, hvorefter det forelægges ejerkommunernes økonomiudvalg og byråd til orientering.

 

Årsregnskabet samt revisionsberetningen er godkendt af Beredskabskommissionen på møde 25.04.2019. Sagsfremstilling, indstilling samt beredskabskommissionens beslutning fremgår af sagsfremstillingen herunder. Godkendt årsregnskab og revisionsberetning samt kopi af protokol fra beredskabskommissionens behandling af regnskab er vedlagt som bilag.

 


Sagsfremstilling

I henhold til vedtægt for Frederiksborg Brand & Redning skal årsregnskabet for foregående år, hvert år behandles og godkendes af Beredskabskommissionen senest i april måned. Regnskabet skal forelægges med revisionspåtegning.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

 

Årsregnskabet for 2018 viser på det udgiftsbaserede regnskab et merforbrug på kr. 651.683, og på det omkostningsbaserede regnskab et merforbrug på kr.1.383.062.

 

Det negative resultat skyldes primært den lange tørre sommer i 2018, hvor antallet af udrykninger over sommermånederne var ca. 20 % højere end tidligere år. Samlet steg udrykningsaktiviteterne med 6,6 % fra 2017 til 2018, mod et fald på landsplan på 6,8 %.

Udgifter til drifts- og vedligeholdelse af køretøjer og materiel har haft et merforbrug i 2018 i forhold til det budgetterede. Ved hjemtagelsen er hovedparten af køretøjer og materiel udskiftet, og der forventes i den forbindelse lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter på dette udstyr. Alle køretøjer ejes endvidere nu af Frederiksborg Brand & Redning, og indgår derfor ikke i en ekstern leverandørkontrakt, der prisfremskrives årligt.

 

Årsregnskabets balance viser, at beredskabet har et kortfristet tilgodehavende (kassebeholdning) på kr. 1.397.000. Det kortfristede tilgodehavende er inklusive forrentning, og placeret ved Frederikssund kommune, der er administrationskommune for Frederiksborg Brand & Redning.

Det kortfristede tilgodehavende ønskes henlagt til reinvesteringer og styrkelse af forebyggelsesaktiviteter i forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering.

 

Beredskabets egenkapital udgør kr. 2.329.000 af balancens passiver, og er nedskrevet med kr. 1.840.000 i forhold til årsregnskab 2017. Nedskrivningen skyldes merforbruget på det udgiftsbaserede regnskab, forskydninger i feriepengehensættelser og nedskrivning af aktiver.

 

Revisionen af årsregnskabet for 2018 har ikke givet anledning til bemærkninger. 

 

Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen:

 • at Beredskabskommissionen godkender årsregnskabet for 2018 og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i ejerkommunerne til orientering.
 • at det kortfristede tilgodehavende henlægges til eventuelle reinvesteringer og forebyggelsestiltag i forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering.

 

Beredskabskommissionen besluttede på møde 25. april 2019 at:

 • godkende årsregnskabet for 2018 og fremsende dette til Økonomiudvalg og Byråd i ejerkommunerne til orientering.
 • det kortfristede tilgodehavende henlægges til eventuelle reinvesteringer og forebyggelsestiltag i forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
 1. Taget til efterretning

 

Trine Egetved fraværende

Bilag

97. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver de behandlet under dette punkt.

 


Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 

Beslutning

 

Mødet begyndte klokken 18:21 med godkendelse af dagsorden. Mødepause fra klokken 18:40 til klokken 19:00. Byrådets spørgetid fra klokken 19:00 til klokken 19:32. Byrådsmødet genoptaget efter spørgetiden, klokken 19:23 med behandling af åbne punkter. Åbent møde slut klokken 21:13. Behandling af lukkede punkter genoptaget klokken 21:23. Mødet slut klokken 21:36.

 

Trine Egetved forlod mødet kl. 19:24 og havde herefter afbud til resten af mødet

 Sisse Krøll Willemoes forlod mødet kl. 21:23

98. Forberedelse af salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Udvikling, By og Lands og Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt

 

99. Forberedelse af salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 Udvikling, By og Lands og Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt

 

100. Forberedelse af salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Udvikling, By og Lands og Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt

101. Forberedelse af salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Udvikling, By og Lands og Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt

102. Lejeforhold vedr. kommunalt areal øst for Gribskov Gymnasium til brug for studieboliger - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen