Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kulturråd

Onsdag den 19-06-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

14. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Sagsnummer: 18.15.00-G01-5-18


Resume

Kulturrådet godkender dagsorden og referat fra sidste møde.


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at godkende dagsordenen samt referat fra sidste Kulturrådsmøde.


Beslutning

Godkendt.

15. Meddelelser

Sagsnummer: 18.15.00-G01-7-18


Resume

Kulturrådet behandler meddelelser


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Følgende taget til efterretning: KM-afregning for kørsel til rådsmøder og evt. andre relevante kørsler - bilag afleveres i starten af december måned.

16. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-A00-2324-18


Resume

Meddelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning.


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at tage orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

  • Fristen for indsendelse af ansøgninger til Børne- og Ungepuljen er den 1. september. Derfor når vi ikke at få sat ansøgninger på dagsordenen til mødet den 05. september 2019 - de må eftersendes.
  • Frivillig fredag
  • Kulturrådets sommernyhedsbrev

Beslutning

taget til efterretning med følgende bemærkninger: Kulturkonference 2019, som afholdes den 27.-29. september 2019.

17. Voksenundervisning - afregning tilskud 2018

Sagsnummer: 18.00.00-G00-1-19


Resume

Kulturrådet behandler Voksenundervinsing - afregning tilskud 2018.


Administrationen indstiller til Kulturrådet:
  1. at godkende regnskabet 2018 for den folkeoplysende voksenundervisning
  2. at udtage Gigtskolen til yderligere gennemgang

 


Sagsfremstilling

Introduktion

Kulturrådet behandler sagen for at godkende regnskaber fra foreningerne, der modtager tilskud til voksenundervisning.

 

Sagens forhold

I henhold til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning indsende revideret regnskab for den i det foregående kalenderår, afholdte undervisning senest d. 25. marts.

 

Kultur og Fritid har udarbejdet opgørelse over foreningernes regnskaber for 2018. Regnskaberne beror i sagen.

 

 


Lovgrundlag

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.


Beslutning

1. Godkendt.

2. Godkendt.

Bilag

18. Kulturrådspuljen 2019. Ansøgninger til møde 19.06. 2019

Sagsnummer: 18.15.00-G01-3-19


Resume

Kulturrådet behandler ansøgninger til Kulturrådspuljen 2019.


Administrationen indstiller til Kulturrådet

at godkende tilskud til foreninger, der har ansøgt Kulturrådspuljen 2019.


Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgninger fra foreningerne. Nogle af ansøgningerne har været meget mangelfulde, hvorfor Kulturrådets formand og sekretær har afholdt møde med et par foreningsrepræsentanter.

Orientering herom på mødet.

 

Kulturrådet  behandler følgende ansøgninger til Kulturrådspuljen:

 

Forening, der søger

Der søges om tilskud til

CVR-nr.

Beløb, der søges om

Budget indsendt

Beslutning

Gilleleje Byorkester *)

Forårskoncerter, sanghæfter, nodesæt, seminar

29702322

16.978 kr.

JA

FMD.beslutning: 10.000 kr. koncerter

Kulturhavn Gillelejes Venner **)

Tusind dage - tusind fornøjelser, filmforedrag 29/8

38111329

10.400 kr./ 22.000 kr.

JA

 Afslag

Tisvilde Yogafestival ***)

Yogafestival

37449121

15.000 kr.

JA

 Op til 10.000 kr. underskudsdækning - sidste gang. Efterfølgende må foreningen klare udgifterne selv.

Foreningen Kulturtoget

Kulturhalløj - kulturfestival

 

 Underskudsdækn. 20.000 kr.

JA

 Op til 10.000 kr. underskudsdækning.

 

 *) Forårskoncerterne afholdt den 12/5, 28/5, 04/6 og 11/6. Administrationen har været i dialog med Gilleleje Byorkester et par gange - Kulturrådets formand har den 20. maj 2019 truffet formandsbeslutning om at støtte ansøgningen fra Gilleleje Byorkester med 10.000 kr. til de 4 forårskoncerter.

 

'') Kulturhavn Gillelejes Venner har fremsendt ansøgning med ét beløb og indsendt budget med et andet beløb. Administrationen har været i dialog med Kulturhavn Gillelejes Venner.

 

***) Tisvilde Yogafestival har fremsendt flere eksemplarer af budget - efter dialog med Administrationen, idet der var medtaget poster, som ikke dækkes af Kulturrådet.

 


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse 854 af 11. juli 2011.


Økonomi

Der kan anvises beløb fra Kulturrådspuljen til ansøgningerne.

Der er 79.000 kr. til rest i Kulturrådspuljen for resten af 2019.

 

Økonomisk oversigt udleveres på mødet.


Beslutning

Bevilgede beløb samt afslag er skrevet ind i skemaet.

Der var en drøftelse af, hvor ofte / hvor mange gange en forening kan søge og få tlskud fra Kulturråspuljen. Emnet sættes på dagsordenen på næste møde - efterfølgende vil rådet gerne have en drøftelse med udvalget Kultur, Erhverv og oplevelsesøkonomi på efterårets fællesmøde.

Formand og sekretær har den 18. juni afholdt møde med to ansøgere til dette mødes ansøgninger.

19. Kulturprisen 2019

Sagsnummer: 00.05.07-G01-1-19


Resume

Sagen forelægges Kulturrådet med henblik på indstilling til Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi  af prismodtager af Årets Kulturpris 2019.


Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at Kulturrådet beslutter, hvilken kandidat, der skal indstilles til Kulturprisen 2019.

Videresendes til endelig beslutning i Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.


Sagsfremstilling

Kulturprisen 2019 vil blive uddelt ved arrangementet Frivillig Fredag, som i år finder sted den 27. september.

Navnet på prismodtageren offentliggøres i forbindelse hermed.

 

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune - og som har betydning for både borgerere, erhvervsliv og turister.

 

Modtageren modtager et gavekort på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

 

Kulturrådet gennemgår de indkomne indstillinger og indstiller til Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, hvem de anbefaler som modtager af årets Kulturpris.

Frist for indsendelse af kandidater var den 24. maj 2019.

 

Til Kulturåprisen har administrationen modtaget 9 indstillinger.


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Kulturrådet i Gribskov Kommune.


Økonomi

Gavekort på 5.000 kr., blomster og diplom.

 


Beslutning

Kulturrådet besluttede, hvilken kandidat der indstilles til modtager af Kulturprisen 2019.

Kandidaten indstilles til endelig beslutning i Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen