Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn, Idræt og Familie

Tirsdag den 25-06-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

26. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-19


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 


Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

 


Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

27. Klage over Idrætsrådets beslutnng af lokalefordeling 2019/2020

Sagsnummer: 18.15.12-K02-1-19


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen omhandler klage over Idrætsrådets beslutning omring lokalefordeling 2019/2020.

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At beslutte, hvorvidt Idrætsrådets beslutning skal A) fastholdes eller B) omgøres
 2. Såfremt udvalget beslutter at beslutningen skal omgøres (B):at beslutte omgørelsen til et af de alternative løsningsforslag 2,3 eller 4 jf. sagsfremstillingen  

Sagsfremstilling

Baggrund:

Nordkystens Badminton Klub har fremsendt klage til Idræt og Folkeoplysning over Idrætsrådets beslutning om lokalefordeling for sæsonen 2019/2020. Klagen er vedlagt som bilag.

Foreningen klager over Idrætsrådets beslutning vedr. haltid til Nordkystens Badminton Klub for sæsonen 2019/2020. Lokalefordeling for sæsonen 2019/2020 blev behandlet på et ekstraordinært møde i Idrætsrådet den 03. april 2019, da der ikke kunne opnås enighed på fordelingsmøderne i Blistruphallen og Bjørnehøjhallen.

  

Til sæson 2019/2020 har Nordkystens Badminton Klub søgt tider i Blistruphallen 2 gange ugentligt fra kl. 18:00-22:00 og i Bjørnehøjhallen 2 gange ugentligt fra kl. 18:00-22:00 i håb om at få tildelt tid 2 gange om ugen. Foreningen er indstillet på at få tider til træning i to forskellige haller i kommunen. Foreningen ønsker ikke at benytte Gribskov Gymnasiums hal i sæsonen 2019/2020.

 

Foreningen giver i klagen udtryk for, at Blistruphallen står ledig mandag og torsdag aften mellem kl. 20:00 og 22:00. Administrationen har imidlertid fået oplyst af Blistrup Skytte og Idrætsforening, at de vil anvende al tildelt tid i den kommende sæson.

 

Nordkystens Badminton Klub har i alt 48 medlemmer, fordelt med 12 medlemmer under 25 år og 36 medlemmer over 25 år.

 

Processen for fordeling at tider i hallerne:

Der har været afholdt halfordelingsmøder i alle haller i marts 2019, hvor ønsker fra idrætsforeningerne er blevet behandlet.

 

På fordelingsmødet i Blistrup og på fordelingsmødet i Bjørnehøjhallen er der taget højde for, at der har været ønsker om haltid fra Nordkystens Badminton Klub.

Der er mødepligt for idrætsforeningerne til fordelingsmøderne; men der mødte ingen repræsentanter op fra Nordkystens Badminton Klub til fordelingsmødet i Blistruphallen, så hvis foreningen skulle have tider i hallen, måtte det være, når alle andre tider var blevet fordelt.Der blev imidlertid ikke fundet ledige tider til Nordkystens Badminton Klub efter BSI-forningerne havde tildelt tider.

 

På fordelingsmødet i Bjørnehøjhallen var Nordkystens Badminton Klub repræsenteret; men der kunne ikke findes ledig tid til foreningen, og foreningerne kunne ikke blive enige om en omfordeling.

Ifølge retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune fremgår det, at der tages hensyn til indeværende sæsons tider, da det er hensigtsmæssigt for foreningerne at have de samme tider.

 

Da der ikke blev opnået tildeling af tider til Nordkystens Badminton Klub, blev Idrætsrådet indkaldt til ekstraordinært møde, hvor de måtte træffe beslutning om, hvor foreningn kunne anvises ledige tider.

 

Idrætsrådet havde på det ekstraordinære møde fået forskellige løsningsforslag fra administrationen, da der ikke kunne anvises ledig tid til Nordkystens Badminton Klub i Blistruphallen og i Bjørnehøjhallen.

 

 1. Der gives plads i Tingbakkehallen på fredage - her er der ledig tid fra kl. 16:00-22:00. Der kan gives plads i Gribskov Gymnasiums hal på tirsdage kl. 18:00-22:00.

 

 1. Der kan gives plads Gribskov Gymsasiums hal på tirsdage kl. 18:00-22:00. Torsdage i Blistruphallen kl. 20:00-22:00 (er p.t. tildelt 1 time badminton og 1 time håndbold)

 

 1. Torsdage på Gilbjergskolen, i hallen på Parkvej kl. 17:00-19:00 på to baner (men der er samtidig gymnastik i den ene halvdel af hallen. Torsdage på Gilbjergskolen, i hallen på Parkvej kl. 19:00-22:00 hele hallen (er dog p.t. tildelt Nordkystens Modelflyveklub; men de kan evt. flyttes til Tingbakkehallen på fredage, såfremt Nordkystens Badminton Klub ikke vil bruge Tingbakkehallen. Tiden på tirsdage i Gribskov Gymnasiums hal kl. 18:00-22:00 fastholdes.

 

 1. Indkalde alle badmintonklubber til fællesmøde og bede dem om at fordele tiderne til badmintonklubberne - incl. Nordkystens Badminto Klub.

 

 

Protokollering fra Idrætsrådets ekstraordinære møde den 03. april 2019:

Halfordelingen for samtlige haller gennemgået. Der kunne ikke findes tid til Nordkystens Badminton Klub i de to haller, som de havde søgt tider i.

Idrætsrådet besluttede at anvise Nordkystens Badminton Klub tider på tirsdage kl. 18:00-22:00 i Gribskov Gymnasiums hal og fredage kl. 16:00-22:00 i Tingbakkehallen. Nordkystens Badminton Klub kan anvises tid i Tingbakkehallen i weekender til kampe.

 

 


Lovgrundlag

LBK nr 1115 af 31/08/2018 (Folkeoplysningsloven) kapitel 6 § 21.


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med fordeling af tiderne i idrætshallerne.


Beslutning

Ad. 1: Udvalget besluttede at fastholde Idrætsrådets afgørelse (A).

Ad. 2: Udgår som følge af, at udvalget besluttede at fastholde Idrætsrådets afgørelse.

Bilag

28. Nyt internt skoledagbehandlingstilbud

Sagsnummer: 00.13.00-P23-1-19


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til beslutning. Sagen omhandler oprettelse af et internt skoledagbehandlingstilbud med virkning fra 1. august 2019.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At godkende oprettelse af skoledagbehandlingstilbud jf. foreløbig servicebeskrivelse pr. 1. august 2019
 2. At godkende den foreløbige servicebeskrivelse
 3. At godkende at den foreløbige servicebeskrivelse sendes i høring, kvalificeres og herefter forelægges udvalget til endelig beslutning på udvalgsmøde i oktober 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune har en række interne specialpædagogiske undervisningstilbud, hvor børn med udfordringer, som ikke kan håndteres i almenområdet, ej heller med støtte, visiteres til. Disse tilbud kan rumme børn med mange forskellige udfordringer, og en række af de forskellige tilbud kan i en vis udstrækning også yde behandlingsrettede indsatser. Imidlertid findes der ikke et internt skoletilbud, hvor behandling er det centrale element og en forudsætning for skolegangen. Derfor visiteres en række børn hvert år til et eksternt skoledagbehandlingstilbud, eksempelvis på Ternen eller Godhavn.

 

For i højere grad at kunne opfylde Gribskovmodellens målsætninger om lokale løsninger i tæt samspil med familie, samt for at kunne opnå besparelser på specialiserede tilbud, har administrationen arbejdet på etablering af et internt skoledagbehandlingstilbud, som hermed forelægges til politisk godkendelse.

 

Sagens forhold

Administrationen foreslår at etablere et internt skoledagbehandlingstilbud på Blistrup Skole, under ledelse af skolelederen på Gilbjergskolen. Foreløbig servicebeskrivelse for tilbuddet er vedlagt som bilag. Såfremt udvalget tiltræder administrationens indstillinger, vil servicebeskrivelsen blive sendt i høring og kvalificeres med henblik på endelig vedtagelse i udvalget på udvalgsmøde i oktober 2019.

 

Centrale elementer i tilbuddet er beskrevet i det følgende. Yderligere fremgår af servicebeskrivelsen i bilag.

 

Målgruppe

Elever fra 0. – 9. klasse med behandlingsmæssige behov, som ikke kan varetages i Gribskov Kommunes øvrige specialpædagogiske undervisningstilbud. Tilbuddet er rettet mod normalt begavede børn, som har sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder. Eleverne trives som udgangspunkt ikke i det almene miljø, og har brug for en skærmet hverdag med tæt voksenguidning.

Eleverne kan have diagnoser, fx ADHD, Autismespektrumforstyrrelser (Asperger, infantil Autisme mv), hvor der tillige er et behandlingsbehov, tilknytningsforstyrrelser, belastningsreaktioner mv.

En diagnose er dog ikke nødvendig for at kunne visiteres til tilbuddet.

 

Indhold

Det interne skoledagbehandlingstilbud er som udgangspunkt et heldagstilbud, hvor skole og fritidsdelen er samlet.  

Overordnet er personalet anerkendende i deres tilgang til børn og familier, og arbejder ud fra en systemisk forståelse af barnet.

I tilbuddet vil der blive arbejdet med mentalisering, neuroaffektiv regulering, konflikt- og angsthåndtering, social træning samt med kommunikationsredskaber (fx KAT-kassen).

 

Kapacitet

Tilbuddet forventes til opstart at rumme op til 8 elever. På sigt skal kapaciteten kunne justeres ift. det behov, Gribskov Kommune identificerer ved visitation til næste skoleår.

 

Timetal og åbningstid

Timetallet tilsvarer undervisningstiden i folkeskolen for pågældende klassetrin.

Dertil kommer fritidstilbud, så den samlede åbningstid er fra 8-16.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at det såvel fagligt som økonomisk vil være hensigtsmæssigt at etablere et internt skoledagbehandlingstilbud, og anbefaler derfor udvalget at godkende administrationens indstillinger.

 


Lovgrundlag

LBK nr 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven)

LBK nr 1114 af 30/08/2018 (Serviceloven)


Økonomi

Udgifter forbundet med etablering og drift afholdes indenfor udvalgets ramme. Udgiften til en plads på tilbuddet er endnu ikke fastlagt, men vil være mindre end pladsprisen på et eksternt skoledagbehandlingstilbud, som vil være alternativet.


Høringsperiode og høringsparter

jf. sagsfremstilling


Beslutning

Ad. 1-3: Godkendt.

Bilag

29. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-19


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Ad. 1: Taget til efterretning.

 

Trine Egetved (C), Natasha Stenbo Enetoft (V) og Jonna Præst (O) orienterede om henvendelser fra nogle forældre.

 

Mødestart: kl.17.00

Møde slut: kl. 17.30

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen