Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Mandag den 12-08-2019 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

43. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at godkender dagsorden 

Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 7 dage inden mødet.

 


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning
 1. Godkendt.

44. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Bjarne Jørgensen (DH Gribskov)

3. Inger Hansen (DH Gribskov)

Tina Højager (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Allan Nielsen (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jesper Behrensdorff (Gribskov Kommunes Byråd)

Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

 

Hanna Bartholine Levy er forhindret i at deltage. Stedfortræderen, Gitte Caspersen, er indkaldt.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune) deltog som stedfortræder for Hanna Bartholine Levy.

Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov) blev i sidste øjeblik forhindret i at deltage. Stedfortræderen ikke indkaldt.

 

Orienteringen taget til efterretning.

45. Forslag til lokalplan 314-02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje

Sagsnummer: 01.02.05-P16-1-19


Resume

Handicaprådet behandler sagen for at afgive høringssvar.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at afgive et høringssvar.

Sagsfremstilling

Indholdet af forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng omfatter et ubebygget areal i byzone i den sydlige del af Gilleleje (matr.nr. 3d Fjellenstrup by, Gilleleje). Arealet er den sidste del af byudviklingsområdet langs Bavne Ager i Gilleleje. Arealet er omfattet af kommuneplanramme 2.B.14 i Kommuneplan 2013-25, og lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med dette. Boligområdet har adgangsvej via Bavne Ager.

 

Bavne Ager Eng ligger i den sydlige del af Gilleleje. Området ligger tæt på bymidten i Gilleleje og tæt ved Fjellenstrup trinbræt og Gilbjergskolen. Området er mod syd og øst omgivet at nyere boligbebyggelser, der er opført indenfor de senere år, mod vest er der ved at blive bygget et nyt plejecenter og seniorboliger. Mod nord ligger der et større parcelhusområde fra 1970´erne. Syd for Parkvej er der udlagt et større byudviklingsområde til boliger. Se kortet herunder.

 

 

Forslaget til lokalplan giver mulighed for opførelse af op til 40 boliger – 10 boliger i en etage samt 30 boliger, der opføres som 2- etagers byggeri med lejligheder. Desuden giver lokalplanen mulighed for opførelse af et fælleshus på op til 150 m2 til brug for områdets beboere. Endvidere kan der opføres mindre udhusbygninger og lignende.

 

Boligerne opføres rundt om et sø- og moseområde, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Tilstanden af det beskyttede naturområde må ikke ændres uden dispensation fra kommunen. For at sikre sø-og moseområdet, er der udlagt en bufferzone på 15 hhv. 5 meter omkring det område, der er registeret som §3-område. Der må ikke opføres byggeri i bufferzonen. Sø- og moseområdet er leve- og ynglested for spidssnudet frø.

 

Forslaget til lokalplan bestemmer at stiforbindelsen i den nordlige del af lokalplanområdet skal fastholdes og at der fortsat skal være stiforbindelse til boligområderne vest og nord for lokalplanområdet. Desuden skal der etableres en sti rundt om sø- og moseområdet. Der skal endvidere etableres fælles udenomsarealer.

Der skal anlægges 2 parkeringspladser til hver af boligerne i 1 etage samt 1½ parkeringsplads til hver af boligerne i 2 plan. Minimum 2 af parkeringspladserne skal være handicapparkeringspladser. Desuden skal der anlægges mindst 3 parkeringspladser til fælleshuset.

 

Lokalplanforslaget deler området op i to delområder, hvor bebyggelsen indenfor hver af de to delområder skal fremstå ensartet. Boligerne skal opføres med tosidig taghældning med valm og med en højde på max.8,5 meter. Til boligerne på 1. sal vil der blive etableret ud - eller indvendig trappeadgang. Facader skal fremstå i hvide, lyse sandfarver samt deres blanding af sort og hvid til grålige nuancer. Tage skal være i sorte, gråsorte eller røde nuancer.

 

Forslag til lokalplan kan ses i bilag.


Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 188 af 08. marts 2018 § 37 a, stk. 2

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter (VVM), lovbekendtgørelse 1225 af 25. oktober 2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune


Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget er i høring fra den 24. juni til den 19. august 2019


Beslutning

Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:

 

 • Stisystemet har stor betydning for tilgængelighed. Fast underlag, opmærksomhedsfelter og ledelinjer er vigtige i forhold til tilgængelighed af stisystemet. Ledelinjer kan laves på mange forskellige måder, men en kantsten er ikke en ledelinje. Hvis administrationen eller senere bygherre ønsker en vurdering af et konkret løsningsforslag, stiller Handicaprådet gerne sin viden til rådighed.
 • Størrelsen (bredden og længden) af handicapparkeringspladser har betydning for, om pladserne er egnede til formålet. Det er vigtigt at en stor handicapbil kan parkere på parkeringspladsen, og at personen kan både stå ud af bilen gennem sidedøren og bagdøren.
 • Udvendige trapper er ikke gode for ældre og mennesker med syns- eller bevægelseshandicap
 • Opmærksomhed i forhold til ny beplantning - når man planter nye planter, kan man tager højde for allergiproblemer
 • Affaldssortering skal være tilgængelig for alle - også beboere med kognitiv eller fysisk handicap
 • Adgangsforhold til bygninger - erfaringen viser, at automatiske indgangsdøre samt plads til opbevaring af hjælpemidler er til stor gavn for alle
 • Spørgsmål til tilgængelighed af etageboliger. Når planen tillader etageboliger, hvilken løsning skal sikre tilgængelighed af de forskellige niveauer? Elevator?

 

 

Bilag

46. Valg for alle

Sagsnummer: 27.69.48-A30-4-18


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at drøfte rådets erfaringer med henblik på at give input til administrationen

Historik

 Handicaprådet, 7. januar 2019, pkt. 6:

 1. Besluttet at bidrage til sikring og udvikling af tilgængelighed til valg ved samarbejde med administrationen, som foreslået.

 


Sagsfremstilling

Adgang til demokrati er vigtigt, og det rummer alt fra adgang til stemmelokalerne og kommunikationsform til muligheden for at afgive brevstemme i hjemmet.

 

Valgsekretariater i Gribskov Kommune har altid været opmærksomme på tilgængelighed til valg, så alle stemmeberettigede kunne deltage i valget. Men en ting er at gøre sit bedste ud fra regler og beskrivelser, og en anden ting er at opleve på egen krop, om tingene fungerer efter hensigten. Derfor har valgsekretariatet inviteret Handicaprådet til et samarbejde om adgang til valg.

 

Handicaprådets opgave var at notere egne erfaringer i forbindelse med valgdeltagelsen i 2019, og på den baggrund at tage dialog med valgsekretariatet om, hvad der fungerer rigtig godt og hvad der skal forberdes ved næste valg.

 

Pjecen "Valg for alle" kan give Handicaprådet et billede af, hvad der er vigtigt at læge mærke til. Pjecen blev vedlagt dagsorden til rådets møde i januar 2019, og vedhæftes dette dagsordenspunkt som pdf fil.

 

Alle interesserede kan også finde pjecen på Det Centrale Handicapråds hjemmeside dch.dk ved at søge på Valg for alle

 


Beslutning

Handicaprådet drøftede erfaringer og iagttagelser og kom med følgende input til administrationen:

 

 • Først og fremmest tak for den hjælpsomhed borgerne oplevede på afstemningssteder
 • En person med bevægelseshandicap kan ikke være tilforordnet på alle valgsteder; idet ikke alle faciliteter, som bruges i forbindelse med betjening af valget er tilgængelige for alle.
 • CCTV udstyr har været en rigtig god hjælp.
 • Placering af stemmeboksen i borgerservice kunne opleves som et problem, hvis der var mange mennesker til stede, og hvis man som person med synshandicap ikke fik "en arm med"
 • Godt med stemmeurner med forskellige niveauer
 • Det skrå bord og den fastgjorte kuglepen var en udfordring for nogle personer, mens løsningen fungere fint for andre (opmærksomhed på, at man kan få en anden kuglepen)

 

Handicaprådet har spurgt, og administrationen har svaret:

En borger kan skifte afstemningssted. Borgeren skal søge kommunen om at skifte afstemningsstedet inden for en bestemt frist, men overholder man fristen, kan man stemme på valgdagen det sted, som bedst er egnet for personen (for eksempel på valgstedet med CCTV udstryr).

 

Bilag

47. Orientering om tilsyn på det sociale tilbudsområde 1. halvår 2019

Sagsnummer: 00.00.00-K09-2-18


Resume

Handicaprådet får sagen til orientering den 12. august 2019. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering den 13. august 2019. Sagen omfatter en samlet fremlæggelse af tilsynsrapporter fra Socialtilsynet på det sociale tilbudsområde, som kommunen har modtaget i perioden november 2018 - maj 2019.


Sagsfremstilling

Socialtilsynet gennemfører 1-2 gange årligt tilsyn på kommunens sociale tilbud. Indkomne tilsynsrapporter forelægges udvalget Ældre, Social og Sundhed to gange årligt med henblik på at understøtte et samlet blik på tværs af tilbudsområdet.

Seneste fremlæggelse var på møde i udvalget for Ældre, Social og Sundhed d. 19. november 2018.

 

Baggrund: Kort om tilsynets kvalitetsmodel

Socialtilsynet udfører tilsyn med afsæt i en såkaldt Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Generelt om tilsyn og Socialtilsynets arbejde kan bemærkes, at Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, og både Socialtilsynet og Gribskov Kommune vægter et tæt samarbejde om de enkelte tilsyn. Samarbejdet foregår i første omgang mellem den stedlige ledelse og tilsynet, men kan også involvere administrationen i Center for Social og Sundhed.

 

Kvalitetsmodellen består konkret af følgende syv temaer:

1: Uddannelse og beskæftigelse

2: Selvstændighed og relationer

3: Målgruppe, metoder og resultater

4: Sundhed og trivsel

5: Organisation og ledelse

6: Kompetencer

7: Fysiske rammer

 

Der bedømmes ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

 

Særlig interesserede kan læse mere om de syv temaer på Socialtilsynets hjemmeside: socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialtilsyn/kvalitetsmodel-tilbud.pdf.

  

Tilsynsrapporterne indledes med en sammenfattende vurdering på tværs af de syv temaer efterfulgt af en gennemgang af de enkelte temaer. Tilsynet kan i den forbindelse vælge at opstille opmærksomhedspunkter for tilbuddet.

 

Rapporterne afsluttes med en overordnet vurdering af tilsynets økonomi med vægt på, om tilbuddet vurderes som økonomisk bæredygtigt.

 

Sagens forhold

Følgende tilbud har modtaget tilsynsrapporter i perioden november 2018 - maj 2019 (dato i parentes angiver, hvornår kommunen modtog den endelige rapport):

 • Kobbelhusene, afdeling Gydevej (12.11.18)
 • Kobbelhusene, afdeling Kirkeleddet 6 (01.02.19)
 • Gribskov Misbrugsbehandling (23.01.19)
 • Fabianhus, Søfryd og Ahornstien (03.04.19)
 • Kobbelhusene, nye sammenlagte tilbud på Gydevej 15 (12.06.19, høringsversion)

  

Alle tilbud er godkendt. Alle scorer for alle syv temaer på tværs af alle rapporter er vurderet til over 3, bortset fra to enkelte tilfælde, hvor der er scoret 2.5-2.8. Det bemærkes endvidere, at mange temaer på tværs af tilbud scorer mellem 4-5.

  

Se bilag "Samlet formidling af tilsynsrapporter modtaget i perioden november 2018 - juni 2019" for en samlet gennemgang af de nævnte tilsyn. Bilaget indeholder en skematisk oversigt med følgende indhold:

 • basisinformation om tilsynet
 • afrapportering på tilbudsniveau på 1) tilsynets sammenfatning, 2) opfølgningspunkter (hvis der er sådanne) og 3) tilbuddets handleplan
 • udvalgt tematisering - se nedenfor

  

Særlig tematisering

I forbindelse med den halvårlige fremlæggelse af indkomne rapporter sættes fokus på et udvalgt tema i rapporten, således at alle temaer på skift kommer i fokus. Denne gang er det tema 1 i kvalitetsmodellen, Uddannelse og Beskæftigelse. Med temaet retter Socialtilsynet fokus på, hvordan tilbuddet understøtter borgernes udvikling og læring. Tilsynets underkriterier til temaet er: 

 • Tilbuddet understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse
 • Herunder at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå
 • Herunder at borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud

 

Tilsynet er generelt positiv i sin vurdering af tilbuddenes indsats under dette tema. F.eks. fremhæver tilsynet, hvordan et tilbud "gør en stor indsats i forhold til de borgere, der har potentiale - herunder behov og forudsætninger - for at etablere kontakt til uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet". Det enkelte botilbud er på dette område ofte tæt afhængig af samarbejdsparter - f.eks. et givent aktivitetstilbud. En given score er således ofte også et udtryk for kvaliteten af dette samarbejde. Temaet indgik ikke i tilsynet ved Gribskov Misbrugsbehandling.

 

Læsevejledning bilag

Alene dokumentet "Samlet formidling af tilsynsrapporter modtaget i perioden november 2018 - juni 2019" udgør bilag til behandling af sagen i Handicaprådet.

 

De fem delrapporter er alene vedhætet dagsordenspunktet elektronisk med henblik på, at særlig interesserede kan læse mere om det enkelte tilsyn.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
 1. Orienteringen taget til efterretning.

 

Handicaprådet besluttede at komme med en supplerende bemærkning til behandling af sagen i Ældre, Social og Sundhed:

 

Handicaprådets møde den 10. oktober 2018 blev afholdt i Kobbelhusene, Gydevej 15, Esbønderup. Handicaprådet havde fulgt arbejde med ombygning og udvikling af stedet forholdsvis tæt. I oktober 2018 var rådet glad for at se, hvor langt man var kommet i dette arbejde, og glad for at se, at stedet brugte de input omkring tilgængelighed, som rådet var kommet med, i praksis. Handicaprådet ser nu frem til at opleve, hvordan udearealer blev udviklet til gavn for stedets beboere.

 

Bilag

48. Status på pensionsudvalgets arbejde

Sagsnummer: 15.00.00-G01-13-19


Resume

Udvalget Beskæftigelse og Unge behandlede den årlige status for arbejdet i Pensionsudvalget på udvalgsmødet den 28. maj 2019. Handicaprådet får orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Kort om Pensionsudvalgets arbejde

Pensionsudvalget har i 2018 holdt ugentlige møder hvor udvalget i den ene uge træf afgørelse om, der var grundlag for at rejse en sag om førtidspension (§ 18 møder), og på møder i den anden uge træf afgørelse om tilkendelse af pension i rejste pensionssager (§ 20 møder). Borgeren har ret til fremmøde på Pensionsudvalgets § 20-møde, inden der træffes afgørelse om tilkendelse eller afslag på førtidspension. Borgeren kan på mødet komme med supplerende bemærkninger til sagen. Borgeren må ikke deltage i udvalgets votering i sagen.

 

Ansøgninger om førtidspension skal som hovedregel forelægges kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam, og der skal foreligge en rehabiliteringsplan, inden sagen kan forelægges for Pensionsudvalget. Kommunen har mulighed for at træffe afgørelse i åbenlyse sager om førtidspension, uden at sagen først skal behandles af rehabiliteringsteamet. Dog skal der stadigvæk udarbejdes den obligatoriske og lovpligtige forberedende del af rehabiliteringsplanen. Selve vurderingen af, om en borger opfylder betingelserne i lov om social pension, sker med afsæt i, om det er dokumenteret, at borgerens arbejdsevne er nedsat til det ubetydelige.

 

En borger kan på eget initiativ anmode kommunen om, at tage stilling til, om betingelserne for at rejse sag om førtidspension er til stede på det foreliggende grundlag - en § 17 sag. Når en sag behandles på det foreliggende grundlag, betyder det, at der ikke kan indhentes yderligere oplysninger. Heller ikke selv om sagsbehandleren vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst. Er grundlaget ikke tilstrækkeligt til at tilkende førtidspension, giver udvalget afslag på førtidspension. En sag kan efterfølgende tages op igen, hvis der kommer nye oplysninger, men skal igen forelægges kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam, inden sagen kan forelægges for Pensionsudvalget.

 

Seniorførtidspension

Den 1. januar 2014 trådte anden del af pensionsreformen i kraft, og reglerne om seniorførtidspension blev implementeret. Det følger heraf, at personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet fra 5 år før folkepensionsalderen kan ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen.

 

Måltal for antal førtidspensioner

Gribskov Kommune opererer ikke med et decideret måltal for tilkendelser af førtidspensioner i beskæftigelsesstrategien 2019-2022. Dog tilsiger lovgivningen, at så mange borgere som muligt skal indgå på arbejdsmarkedet også selv om der er en begrænset arbejdsevne.

 

Statistik for behandling af førtidspensionssager

Statistikken er vist i tabel 1-4 og grundlaget derfor er egne optællinger i Pensionsudvalget.

 

Tabel 1: Antal behandlede førtidspensionssager (incl. seniorførtidspension)

 

 

Som det fremgår af tabel 1, er der ud af de i alt 114 behandlede sager tilkendt førtidspension i 98 sager. Der er givet afslag i 12 sager, mens 4 sager er blevet tilbagevist til rehabiliteringsteamet, fordi Pensionsudvalget ikke fulgte rehabiliteringsteamets indstilling. Antallet af tilkendelser af førtidspension har nået sit højste niveau siden fleksjob- og førtidspensionsreformen trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2013. Der er i de 6 år tilkendt førtidspension i 324 sager svarende til et årligt gennemsnit på 54 sager.

 

I 2018 er der behandlet 1 sag om seniorførtidspension. Der er tilkendt førtidspension i sagen, og tilkendelsen indgår i tabel 1.

 

Statistik for tilkendte pensioner fordelt på lidelser.

 

I tabel 2 nedenfor fremgår, hvordan de 98 tilkendte førtidspensioner i 2018 fordeler sig på lidelser. Til sammenligning er foregående års fordelinger indsat.

 

Tabel 2: Antal tilkendte pensioner fordelt på lidelser (alle personer)

 

  

Det fremgår af tabel 2, at psykiske lidelser har været den hyppigste begrundelse for tilkendelser af førtidspensioner. Denne tendens ses at være gældende for alle år undtagen 2016, og generelt er ca. hver tredje tilkendelse begrundet i psykiske lidelser.

 

 

Tabel 3: Forsørgelse inden tilkendelsen af førtidspension.

 

 

 

Der er med virkning fra 2018 sket registrering af borgerens forsørgelsesgrundlag før tilkendelse af førtidspension. Det fremgår af tabel 3, at det hyppigste tidligere forsørgelsesgrundlag før tilkendelse af førtidspension var ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelse ydes til borgere, der er visiteret til enten ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.Ressourceforløb blev indført som en del af fleksjob- og førtidspensionsreformen, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2013. Ressourceforløb tilbydes borgere, der har komplekse problemer ud over ledighed. Problemer der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter omtalt som beskæftigelsesindsatsloven), og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter beskæftigelsesindsatsloven og sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Et ressourceforløb skal være af mindst 1 og højst 5 års varighed. Borgere under 40 år kan tilbydes flere på hinanden følgende ressourceforløb. Borgere der er fyldt 40 år kan tilbydes mere end et ressourceforløb, hvis de selv ønsker det. Kommunen har pligt til at træffe beslutning om, hvilke indsatser der skal iværksættes fremadrettet inden ressourceforløbets afslutning - herunder en eventuel tilkendelse af førtidspension, hvis betingelserne er opfyldte. Jobafklaringsforløb gives til sygedagpengemodtagere, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i lov om sygedagpenge.

 

I tabel 4 nedenfor fremgår, hvordan de tilkendte førtidspensioner i 2018 til personer under 40 år fordeler sig på lidelser sammenlignet med foregående år.Tallene er en delmængde af tabel 2. Årsagen til at se særskilt på gruppen under 40 år er, at fleksjobs- og førtidspensionsreformen fra 2013 medførte, at borgere under 40 år, som udgangspunkt ikke kan få tilkendt førtidspension, med mindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.

 

 Tabel 4: Antal tilkendte pensioner fordelt på lidelser (personer under 40 år)

 

   

 

17 personer under 40 år fik tilkendt førtidspension i 2018, hvilket er det næsthøjste antal siden 2013. Der er i perioden 2013 - 2018 tilkendt førtidspension til 59 personer under 40 år svarende til et gennemsnit på knap 10 sager årligt. Antallet af tilkendelser i 2018 ligger således væsentligt over gennemsnittet for perioden med de skærpede krav for tilkendelser af førtidspension til personer under 40 år. 12 af tilkendelserne er sket med primær begrundelse i psykiske lidelser eller medfødte misdannelser.

  

Sammenligning med andre kommuner

Gribskov Kommune benchmarkes i hovedreglen med udviklingen blandt de 28 kommuner under Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - (RAR Hovedstaden).

 

Tabel 5: Antal personer på førtidspension:

 

 

 

Det fremgår af tabel 5, at der i marts 2019 var 1.171 personer på førtidspension i Gribskov Kommune, hvilket udgør en stigning på 29 personer i forhold til antallet af førtidspensionister i marts 2018. Udviklingen svarer til en stigning på 2,5 %. Antallet af førtidspensionister er for samme periode steget fra 41.562 til 42.062 i RAR Hovedstaden svarende 537 personer. Stigningen i RAR Hovedstaden udgør 1,3 %. Der er således registreret en stigning i antallet af førtidspensionister i både Gribskov Kommune og RAR Hovedstaden i 2018, men stigningsgraden har været en smule højere i Gribskov Kommune end i regionen. Der har i 2018 været gennemført en særlig indsats i Gribskov Kommune med at gennemgå de ledighedsydelsessager, hvor borgerne var matchet som midlertidige passive gennem en længere periode. Gennemgangen var blandt andet tilrettelagt med henbilk på vurdering af, om betingelserne for førtidspension var opfyldte. Der er i 2018 bevilget førtidspension til 16 borgere, der modtog ledighedsydelse forinden tilkendelsen af førtidspension.

 

Konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen med en stigende folkepensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension (pensionsloven), slår igennem med virkning fra andet halvår 2019, og vil forventeligt have en betydning for antallet af borgere på førtidspension fremover.

 

I tabel 6 ses udviklingen i andelen af fuldtidspersoner på førtidspension i forhold til arbejdsstyrkens størrelse (borgere i aldersgruppen 16-66 år) i perioden 2015 og frem til og med 2018.

 

Tabel 6: Førtidspension - Fuldstidspersoner i pct. af arbejdsstyrken.

 

 

Det fremgår af tabel 6, at antallet af fuldtidspersoner på førtidspension udgjorde 6,0 % af borgerne i aldersgruppen 16 og 66 år i Gribskov Kommune i 2018, hvilket er lidt højere end de 4,7 % i RAR Hovedstaden. Den procentvise andel af fuldtidspersoner på førtidspension er fra 2015 til 2018 faldet fra med 0,7 % af arbejdsstyrken i Gribskov Kommune, mens faldet i RAR Hovedstaden har været lidt mindre med et fald på 0,5 %.

 

 

Lovgrundlag

LBK nr. 1047 af 28. oktober 2004. Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom og fødsel (Sygedagpengeloven)

LBK nr. 1342 af 21. november 2016. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesindsatsloven)

LBK nr. 1208 af 17. november 2017. Bekendtgørelse af lov om social pension (Pensionsloven).

LBK nr. 1209 af 17. november 2017. Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Førtidspensionsloven)

 

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. tage orienteringen til efterretning 

Beslutning
 1. Orienteringen taget til efterretning.

49. Hvem fortjener Handicapprisen 2019?

Sagsnummer: 27.69.00-G00-1-19


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at drøfte, hvordan kendskab til prisen kan fremmes blandt kommunens borgere
 2. at tage stilling til tidspunktet for prisoverrækkelsen

 


Sagsfremstilling

Alle kan pege på en kandidat til Handicapprisen

Alle, der har et forslag til, hvem der fortjener Handicapprisen 2019, kan sende forslaget med begrundelse til gribskov@gribskov.dk, att. Handicaprådet. Forslaget skal sendes senest den 10. oktober 2019.

 

Handicapprisen går til én, der gør forskel

Gribskov Kommunes Handicappris gives til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats eller vist initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet.

 

Indsatsen skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i kommunen til gode.

 

Formål med prisen er:

 • at sætte fokus på vilkårene for mennesker med handicap og markere FN's internationale handicapdag
 • at sætte fokus på modtageren af prisen og det gode eksempel i form af medvirken til, at borgere med handicap får muligheder for at deltage i samfundslivet som andre borgere.

 

Følgende kan ikke indstilles:

 • ansætte i Gribskov Kommune (dog gerne som privatpersoner)
 • medlemmer af Handicaprådet og deres stedfortræder

 

Alle interesserede kan læse mere om prisen på kommunens hjemmeside (gribskov.dk/handicappris)

 

Handicaprådet beslutter ud fra ovennævnte kriterier, hvem af de indstillede, der skal have handicapprisen.

Navne på alle kandidater, der opfylder kriterierne, vil blive offentliggjort i forbindelse med prisoverrækkelsen.

 

Oversigt over prismodtagere 2010 - 2018

2010 – Skov og Naturstyrelsen Nordsjælland for etableringen af Sundhedssporet i Valby Hegn

2011 – Kim G. Nielsen for hans virke i Gribskov Handicap Idræt

2012 – Ole Brandt Thomsen for virke i ADHD Gribskov

2013 – Susanne og Ole Bording fra Bording Mad og Cafe Ø for engagement og kærlighed til dem, som ikke er som de andre

2014 – Lydavisen for at sikre at de flere end 100 borgere, der hvert uge modtager Lydavisen, har samme mulighed for at holde sig orienteret om deres kommunes liv som andre borgere

2015 – Stanna og Karsten Øland fra Sankt Helene Center for at centret har ”et husrum for alle uanset handicappet ”

2016 – Team Tvilling Gribskov ved Charlotte Teolander, Iben Toudal og Brian Bak for at skabe et inkluderende fællesskab

2017 – Helle Slotmann, ridestævnekoordinator, for at skabe gode muligheder for alle, også ryttere med handicap

2018 - Personalet og ledelsen af Holbohave Dagcenter for demente for at skabe nogle meningsfyldte og trygge rammer for mennesker med demens og deres pårørende

 

Kandidater til Handicappris 2019 søges

Kommunen annoncerer efter kandidater til Handicapprisen 2019 på kommunens hjemmeside og via kommunens annoncer.

Alle interesserede opfordres til at læse mere om prisen på kommunens hjemmeside (se gribskov.dk/handicappris)

 

Administrationen foreslår, at Handicaprådet overvejer, hvordan kendskab til Handicapprisen og til muligheden for at indstille kandidaterne kan fremmes blandt kommunens borgere?

 

Prisoverrækkelse

Prisoverrækkelsen foregår som offentligt arrangement på rådhuset i Helsinge. Prisen består af 5.000 kr., et diplom med motivation for tildelingen samt en buket blomster.

 

Administrationen foreslår, at prisoverrækkelsen finder sted tirsdag, den 3. december (FN's internationale handicapdag) fra kl. 16.00 til kl. 17.00.

 


Lovgrundlag

Kommunalfuldmagt


Økonomi

Udgifterne afholdes af Handicaprådets budget.


Beslutning

1. - 2. Drøftet. Input givet.

50. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 

Tom Petersen fra team Sekretariat og Administration i Jobcenter deltager på mødet. Tom Petersen vil opdatere Handicaprådet i forhold til arbejde med STU - udbud.

 

 

Som besluttet af Handicaprådet har formandskabet rettet en henvendelsen til Center for Social og Sundhed (CSS) for at få afklaret, hvilke regler gælder i tilfælde af, at et hjælpemiddel beskadiges eller hjælpemidlet går til grunde. Det er aftalt med CSS, at CSS vil igangsætte arbejdet med regel- og praksisgennemgang, og at redegørelsen forelægges for Handicaprådet i efteråret 2019.

 

 

Som besluttet af Handicaprådet har formandskabet rettet en henvendelsen til direktør med ansvar for Center for Social og Sundhed samt Center for Børn og Unge for at få en redegørelse for hvilke regler gælder for sagsbehandling vedrørende børn med særlige behov og deres skolegang. Det er aftalt med direktøren, at administrationen vender tilbage med et svar i efteråret 2019.

 

 


Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.15. Mødet sluttede klokken 17.52.

 

Tom Petersen fra team Sekretariat og Administration i Jobcenter deltog på mødet med henblik på at opdatere Handicaprådet i forhold til arbejde med STU - udbud. Orienteringen taget til efterretning. Handicaprådet afventer nu udbudsresultatet.

 

Center for Social og Sundhed har fremsendt en redegørelse for, hvilke regler gælder i tilfælde af, at et hjælpemiddel beskadiges eller hjælpemidlet går til grunde. Sagen kommer på dagsorden til næste møde i Handicaprådet.

 

DH Gribskov gør opmærksom på Movias planer om at lukke Søborg trinbræt. Handicaprådet er bekymret for konsekvenser af lukningen, og opfordrer alle til at gøre det tydeligt for Regionen, som træffer beslutningen i denne sag, hvilken betydning trinbrættet har for området.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen