Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Tirsdag den 13-08-2019 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

54. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at godkende dagsordenen.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.


Beslutning

1. Godkendt. Besluttet at behandle punkterne i en anden rækkefølge end foreslået af administrationen.

55. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var følgende meddelelser:

 

 • Orientering om tilsyn hos sygeplejen ved Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Orientering om tilsyn på Toftebo.
 • Status vedr. tomgangshusleje. Udvalget blev orienteret om de igangsatte tiltag, som er: 1) Offentliggørelse af opgørelse (kvartalsvist), 2) Fælles dialogmøder med involverede for at sikre læring på tværs, 3) Fokus på sager uden – eller med stridende – pårørende, 4) Skærpede krav til ejendomsadministrator (og boligselskaberne ved styringsdialogmøderne) og 5) Ved evt. genudbud af plejeopgaverne: Overveje skærpede krav til plejeoperatørerne. Udvalget beder administrationen forelægge en handleplan på kommende udvalgsmøde.
 • Oversigt over initiativer finansieret af værdighedsmidlerne (oversigten er vedhæftet som bilag ved protokollering). Puljemidlerne ophører med udgangen af 2019.
 • Orientering om fritvalgsbeviser.

 

1. Taget til efterretning.

 

Mødestart: 15.00

Mødeslut: 17.24

Bilag

56. Budget 2020-2023 - orientering om revideret tidsplan og proces

Sagsnummer: 00.30.00-S00-3602-18


Resume

Udvalget Ældre, Social og Sundhed får på mødet en orientering om den revidere tidsplan for budget 2020-2023, som Økonomiudvalget beslutter på ekstraordinært udvalgsmøde 12. august 2019.


Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 30. april 2019 en proces for budget 2020- 2023. Processen forudsatte, at aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen forelå før sommerferien. Aftale om kommunernes økonomi er nemlig afgørende for budgetarbejdet.

 

Grundet folketingsvalget er aftalen endnu ikke vedtaget. Regeringen og KL har aftalt, at forhandlingerne gennemføres i august måned. Samtidig har Indenrigsministeren meddelt, at tidsfristen for vedtagelsen af det kommende års budget er udsat fra 15. oktober til 5. november

 

Derfor skal Økonomiudvalget revidere den tidligere besluttede budgetproces.

 

 

Udvalget får orienteringen om den reviderede proces på mødet, da Økonomiudvalget først træffer sin beslutning dagen før mødet i udvalget Ældre, Social og Sundhed

 


Administrationen indstiller til Ældre, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

57. Pulje til bedre bemanding i plejen, ønsker til udmøntning 2020

Sagsnummer: 27.42.00-P20-1-19


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at afgive input til udmøntning af midlerne fra puljen til bedre bemanding på plejecentre og i hjemmeplejen for 2020.


Administrationen indstiller til Ældre, Social, og Sundhed, at:

1. afgive input til udmøntning af midlerne fra puljen til bedre bemanding på plejecentre og i hjemmeplejen for 2020.

2. godkende, at administrationen med udgangspunkt i udvalgets input skriver til plejecentrene og hjemmeplejen og beder om konkrete forslag.


Sagsfremstilling

Puljemidlerne - rammer og anvendelsesmuligheder

Puljen til bedre bemanding på plejecentre og i hjemmepleje blev udmeldt første gang i 2018 og fortsætter foreløbig frem til 2021.

 

Kommunerne skal hvert år, inden den 1. november, meddele Sundheds- og Ældreministeriet, hvorledes de vil udmønte midlerne fra puljen for det kommende år, for at få andel i midlerne.  

 

Rammerne for anvendelse af puljen er som følger:

 • Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.  
 • De konkrete opgaver, som puljemidlerne ønskes anvendt til, skal specificeres og beskrives i en redegørelse til ministeriet.
 • Alle kommunens leverandører af pleje skal have adgang til midler fra puljen til løsning af de opgaver, som kommunen ønsker at anvende puljemidlerne til.
 • Puljemidlerne skal anvendes til opgaver, som ligger udover de opgaver, der allerede er budgetlagt.  

 

Proces

Udvalget forelægges i første omgang sagen for at kunne afgive forslag til ønsker til anvendelse af puljemidlerne for 2020. På mødet i oktober forelægges udvalget sagen igen med konkrete forslag til anvendelse af midlerne ud fra de ønsker, som udvalget beslutter i denne sag, til endelig godkendelse. De endeligt godkendte ønsker fra sagen i oktober indsendes derefter til ministeriet til godkendelse i henhold til rammerne for puljen. Der er frist for ansøgning til puljen for 2020 den 1. november 2019.  

 

Foreløbige forslag for 2020

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandlede i oktober 2018 forslag om anvendelse af midlerne for 2019 og godkendte, at midlerne i 2019 skulle anvendes:

1. dels til ansættelse af værtinder på plejecentre og i hjemmeplejen, for at styrke den gode måltidssituation for hjemmeboende borgere og for beboere på plejecentre og

2. dels til ansættelse af demens-/pårørendevejledere på plejecentre og i hjemmeplejen, til at styrke arbejdet med borgere med demens og rådgivningen af de pårørende.

  

Udvalget bedes afgive foreløbige forslag til ønsker/retning for anvendelse af midlerne i 2020. Der kan afgives forslag indenfor alle områder af rammerne for puljens anvendelse. Med udgangspunkt i udvalgets ønsker, foreslås det, at administrationen skriver ud til plejecentrene og hjemmeplejen og indhenter mere konkrete forslag til udmøntning hos dem. Derudover vil evt. input fra Ældrerådet indgå, som har sagen i høring.

 

Nogle af de områder, hvor det, med udgangspunkt i tidligere ønsker fra Ældreråd, plejecentre og hjemmepleje, kan være hensigtsmæssigt at iværksætte en særlig målrettet indsats, er indsat herunder, som inspiration til ÆSS:

 

Område

Forslag

Flere hænder

Midlerne kan fordeles mellem plejecentre og hjemmepleje til anvendelse der, hvor de enkelte plejecentre og hjemmeplejen hver især vurderer at have størst behov for ekstra hænder. Dette sikrer en meget lokal, målrettet indsats, som dækker helt konkrete behov og kommer beboere og borgere til gavn.

Styrkelse af den palliative indsats på plejecentre og i hjemmepleje

De palliative ydelser, der tilbydes på plejecentrene og i borgerens eget hjem, kan udvides både tids- og indholdsmæssigt. F.eks. kan der tilbydes mere pleje, såsom fysio-/ergoterapi og anden lindring af smerter, støtte til at få det bedste ud af den sidste tid for både borgere og pårørende og mere generel støtte, bl.a. i form af samtaler, omkring både de pårørende og den palliative borger.

Fortsættelse af indsatsen med lokale demens-/pårørendevejledere

 

Indsatsen er startet i 2019 og kan fortsættes for at sikre det fortsatte fokus på og styrelse af arbejdet med området. Demensområdet fylder fortsat mere i plejen, og der er et kontinuerligt behov for udvikling og styrkelse af indsatsen i takt med, at der kommer flere borgere med demens og i takt med, at de forskellige typer af demenssygdomme udvikler sig.

Fortsættelse af værtindeindsatsen

Indsatsen er startet i 2019 og kan fortsættes for at sikre det fortsatte fokus på og styrelse af arbejdet med området. Der er kontinuerligt behov for at styrke indsatsen med at forebygge fejlernæring blandt ældre, ligesom funktionen forebygger ensomhed blandt ældre, som vi ved fører til mistrivsel. Ensomhed er senest blevet et tema i værdighedspolitikken, og måltidet er ét af de omdrejningspunkter, hvor der kan sættes ind for at forebygge ensomhed.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet kan støtte de foreslåede indsatser.

 


Lovgrundlag

BEK. nr. 174 af 5. marts 2018 vedr. Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.


Økonomi

Midlerne i puljen fordeles til kommunerne iht. fordelingsnøglen efter befolkningstal. Gribskov Kommune forventes at modtage ca. 4.500.000 kr. fra puljen i 2020. Puljemidlerne er foreløbig afsat i Finansloven fra og med 2018 til og med 2021. Fra og med 2022 overgår puljen til fordeling mellem kommunerne sammen med det øvrige bloktilskud. For 2018 til og med 2021 skal der årligt ansøges om puljemidlerne ved indsendelse af redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet for anvendelse af midlerne. Der skal tillige afrapporteres til ministeriet om anvendelse af midlerne hvert forår for det foregående år, ligesom der skal aflægges revisorgodkendt regnskab.


Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet har sagen i høring på deres møde i august 2019.


Beslutning

1.-2. Godkendt med bemærkning om, at hjemmeplejen og plejecentrene skal komme med konkrete forslag, der tilgodeser såvel plejecentrene som hjemmeplejen.

 

58. Status på etablering af kommunal hjemmepleje

Sagsnummer: 27.36.00-A00-8-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om status på etablering af en kommunal hjemmepleje.


Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 11. juni 2019 at etablere en kommunal hjemmepleje. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får med denne sag en status på arbejdet, som er organiseret i følgende spor:

 

Organisering

Her arbejdes med selve opbygningen af virksomheden, herunder arbejdsgange, kompetenceudvikling, kørelister og planlægning, beredskabsplaner, samspillet med visitation, sygepleje, de øvrige leverandører mv.

 

Lokaler

I dette spor afsøges mulighederne for fysisk placering af enheder. Status er, at placering i den sydlige del af kommunen er på plads og bliver på Helsingegården. I nord har det vist sig vanskeligere at finde lokation, og der undersøges pt. forskellige muligheder. Evt. istandsættelse og parkeringsudfordringer afklares ligeledes i dette spor.

 

IT

Under IT-sporet arbejdes blandt andet med indkøb af soft- og hardware, medarbejderadgange, kompetenceudvikling ift. IT, netværksdækning og medarbejdernes behov for support undervejs. Arbejdet er påbegyndt og konkretiseres i takt med, at medarbejdere ansættes.

 

Økonomi

Her arbejdes der med udgiftstyring og redskaber til at sikre sammenhænge mellem planlægning, afregning, prognose og afrapportering.

 

HR, rekruttering og biler

Rekruttering af medarbejdere og ledelse, herunder ansættelsessamtaler og forhandlinger er i gangsat. Der er dialog med de faglige organisationer om processen.

 

Sikring af tilstrækkeligt med biler håndteres ligeledes i dette spor. Der er udarbejdet et udbud på området, som dækker kommunens samlede virksomhed.

 

Kommunikation

Dette spor sikrer den interne og eksterne kommunikation omkring etableringen af hjemmeplejen, herunder pressemeddelelser, information til medarbejdere, vejledninger og instrukser til visitation og callcenter, breve til borgere mv.

 

 

Opsamlende er der god fremdrift i de forskellige spor. Der kan løbende komme nye aktiviteter til.

 

Godkendelsesprocessen

For selve processen omkring godkendelse af de private leveranødrer og kontakt til borgerne er der følgende tidsplan:

 

26. juni: Nyt godkendelsesmateriale på hjemmesiden

31. juli: Anmodningsfrist for leverandører

2. aug.: Tilbagemelding til leverandører, herunder invitation til dialogmøde og underskrift af kontrakt

6. aug.: Dialogmøder med leverandører 1:1

9. aug.: Tilbagemelding til leverandører angående godkendelse

12. aug.: Breve udsendes til borgerne om valg af leverandør

26. aug.: Frist for borgernes valg af leverandør

2. sept.: Udmelding til leverandører om borgernes valg af leverandør

26. aug. 2019-15. feb. 2020: Stand-still periode: Borgerne kan ikke vælge anden leverandør

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Taget til efterretning. Ældrerådet finder, at det er problematisk, at der indføres en stand-still periode, hvor den enkelte ældre ikke kan vælge en anden leverandør, hvis der er behov for det.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

1. Taget til efterretning.

59. Brandsikkerhed på kommunens plejecentre

Sagsnummer: 82.13.10-P30-4-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om håndtering af brandsikkerhed på vores plejecentre. Sagen er på dagsordenen, fordi Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om brandsikkerhed på plejecentre, som Gribskov Kommune har besvaret.

 

Udvalget havde sagen på dagsordenen på udvalgsmøde den 4. juni 2019, men udsatte behandling af sagen.


Sagsfremstilling

Baggrund

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ultimo 2018 udsendt et spørgeskema til undersøgelse af brandsikkerheden på plejecentre. Undersøgelsen er iværksat på baggrund af branden i Farsøhthus Plejecenter den 3. august 2018, hvor 3 personer omkom.

 

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed blev på deres møde den 19. februar orienteret om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mener, at brandsikkerhedsforanstaltningerne på plejecentrene i Gribskov Kommune ikke er i overensstemmelse med de brandkrav, som var gældende, da bygningen blev opført eller ombygget senest. Styrelsen ønsker en tilbagemelding, hvor kommunen redegør for, hvilke initiativer der igangsættes for, at plejecentrene lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

 

Administrationen har derfor været i dialog med Styrelsen og fulgt op på henvendelsen. Gribskov Kommune lever op til de krav, som er anført i de gældende bygningsreglementer og eventuelle dispensationer.

 

Hvad gør Gribskov Kommune i hverdagen for at sikre høj brandsikkerhed på kommunens plejecentre?

På de enkelte plejecentre i kommunen er der fastsat procedurer for brandsikkerhed. Disse procedure fremgår af vedlagte bilag.

 

Ved årsskiftet 2015/16 blev der igangsat en proces, hvor alle ældre detektorer og ABA-central på kommunens plejecentre blev udskiftet til nyeste teknologi. Dette for at sikre en så hurtig detektering af brand som muligt. Pt. mangler kun Bakkebo at få udskiftet ABA-anlæg. Bakkebo har det nyeste af de ældre anlæg. Anlægget på Bakkebo forventes udskiftet i 2019 eller 2020.

 

Gribskov Kommune udvælger årligt ca. 6 af kommunens egne bygninger, som bliver gennemgået i et såkaldt "RABB-besøg". Her deltager repræsentanter fra Risikostyring, Arbejdsmiljø, Bygning og Brand (heraf navnet RABB) samt repræsentanter fra den enhed, som er hjemmehørende i ejendommen - typisk den daglig ledelse, serviceleder samt arbejdsmiljørepræsentant. I denne turnus for udvælgelse af bygninger indgår plejecentrene også. Ved disse besøg indkøber Gribskov Kommune Frederiksborg Brand og Redning til at foretage den brandmæssige gennemgang af bygningen. Dette sker typisk samtidig med et brandsyn.

 

Brandsikkerheden på kommunens plejecentre indgår på lige fod med øvrige forhold i kommunens risikovurdering, og udviklingen i bl.a. mobile og midlertidige sprinkleranlæg følges.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Taget til efterretning. Orienteringen til udvalget bør suppleres med oplysning om de seneste brandsyn.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

60. Orientering om tilsyn på det sociale tilbudsområde 1. halvår 2019

Sagsnummer: 00.00.00-K09-2-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering med en samlet fremlæggelse af tilsynsrapporter fra Socialtilsynet på det sociale tilbudsområde, som kommunen har modtaget i perioden november 2018 - maj 2019.


Sagsfremstilling

Socialtilsynet gennemfører 1-2 gange årligt tilsyn på kommunens sociale tilbud. Indkomne tilsynsrapporter forelægges udvalget to gange årligt med henblik på at understøtte et samlet blik på tværs af tilbudsområdet.

Seneste fremlæggelse var på møde i udvalget for Ældre, Social og Sundhed d. 19. november 2018.

 

Baggrund: Kort om tilsynets kvalitetsmodel

Socialtilsynet udfører tilsyn med afsæt i en såkaldt Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Generelt om tilsyn og Socialtilsynets arbejde kan bemærkes, at Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, og både Socialtilsynet og Gribskov Kommune vægter et tæt samarbejde om de enkelte tilsyn. Samarbejdet foregår i første omgang mellem den stedlige ledelse og tilsynet, men kan også involvere administrationen i Center for Social og Sundhed.

 

Kvalitetsmodellen består konkret af følgende syv temaer:

1: Uddannelse og beskæftigelse

2: Selvstændighed og relationer

3: Målgruppe, metoder og resultater

4: Sundhed og trivsel

5: Organisation og ledelse

6: Kompetencer

7: Fysiske rammer

 

Der bedømmes ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

 

Særlig interesserede kan læse mere om de syv temaer på Socialtilsynets hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialtilsyn/kvalitetsmodel-tilbud.pdf.

  

Tilsynsrapporterne indledes med en sammenfattende vurdering på tværs af de syv temaer efterfulgt af en gennemgang af de enkelte temaer. Tilsynet kan i den forbindelse vælge at opstille opmærksomhedspunkter for tilbuddet.

 

Rapporterne afsluttes med en overordnet vurdering af tilsynets økonomi med vægt på, om tilbuddet vurderes som økonomisk bæredygtigt.

 

Sagens forhold

Følgende tilbud har modtaget tilsynsrapporter i perioden november 2018 - maj 2019 (dato i parentes angiver, hvornår kommunen modtog den endelige rapport):

 • Kobbelhusene, afdeling Gydevej (12.11.18)
 • Kobbelhusene, afdeling Kirkeleddet 6 (01.02.19)
 • Gribskov Misbrugsbehandling (23.01.19)
 • Fabianhus, Søfryd og Ahornstien (03.04.19)
 • Kobbelhusene, nye sammenlagte tilbud på Gydevej 15 (12.06.19, høringsversion)

  

Alle tilbud er godkendt. Alle scorer for alle syv temaer på tværs af alle rapporter er vurderet til over 3, bortset fra to enkelte tilfælde, hvor der er scoret 2.5-2.8. Det bemærkes endvidere, at mange temaer på tværs af tilbud scorer mellem 4-5.

  

Se bilag "Samlet formidling af tilsynsrapporter modtaget i perioden november 2018 - juni 2019" for en samlet gennemgang af de nævnte tilsyn. Bilaget indeholder en skematisk oversigt med følgende indhold:

 • basisinformation om tilsynet
 • afrapportering på tilbudsniveau på 1) tilsynets sammenfatning, 2) opfølgningspunkter (hvis der er sådanne) og 3) tilbuddets handleplan
 • udvalgt tematisering - se nedenfor

  

Særlig tematisering

I forbindelse med den halvårlige fremlæggelse af indkomne rapporter sættes fokus på et udvalgt tema i rapporten, således at alle temaer på skift kommer i fokus. Denne gang er det tema 1 i kvalitetsmodellen, Uddannelse og Beskæftigelse. Med temaet retter Socialtilsynet fokus på, hvordan tilbuddet understøtter borgernes udvikling og læring. Tilsynets underkriterier til temaet er: 

 • Tilbuddet understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse
 • Herunder at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå
 • Herunder at borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud

 

Tilsynet er generelt positiv i sin vurdering af tilbuddenes indsats under dette tema. F.eks. fremhæver tilsynet, hvordan et tilbud "gør en stor indsats i forhold til de borgere, der har potentiale - herunder behov og forudsætninger - for at etablere kontakt til uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet". Det enkelte botilbud er på dette område ofte tæt afhængig af samarbejdsparter - f.eks. et givent aktivitetstilbud. En given score er således ofte også et udtryk for kvaliteten af dette samarbejde. Temaet indgik ikke i tilsynet ved Gribskov Misbrugsbehandling.

 

Involvering af Handicaprådet

Handicaprådet får sagen til orientering dagen før udvalgsmødet, og administrationen vil deltage i fremlæggelsen efter nærmere aftale med Handicaprådet.

 

Læsevejledning bilag

Som bilag til sagen er vedlagt dels de fem indkomne tilsynsrapporter, dels jævnfør ovenfor "Samlet formidling af tilsynsrapporter modtaget i perioden november 2018 - juni 2019".

 

Input fra Handicaprådet tilføjet ved protokollering

Handicaprådets møde den 10. oktober 2018 blev afholdt i Kobbelhusene, Gydevej 15, Esbønderup. Handicaprådet havde fulgt arbejdet med ombygning og udvikling af stedet forholdsvis tæt. I oktober 2018 var rådet glad for at se, hvor langt man var kommet i dette arbejde, og glad for at se, at stedet brugte de input omkring tilgængelighed, som rådet var kommet med, i praksis. Handicaprådet ser nu frem til at opleve, hvordan udearealer blev udviklet til gavn for stedets beboere.


Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

61. Orientering om punkter fra Forebyggelse og Idræt

Sagsnummer: 29.09.04-G01-1-18


Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om status på tre sager, som udvalget for Forebyggelse og Idræt har bedt administrationen om at arbejde videre med, og som efter omkonstitueringen hører under udvalget for Ældre, Social og Sundhed.


Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Forebyggelse og Idræt besluttede 19. marts 2019 følgende i relation til udmøntningen af sundhedspolitikken:

 

 1. at udsætte behandlingen af sagen om puljen "Sammen om sundhed og trivsel".
 2. at administrationen skal følge op på arbejdet med kost- og bevægelsespolitikken i dagtilbud. De resterende midler fra udmøntning af Sundhedspolitikken kan anvendes i forbindelse med dette.
 3. at der på et af de kommende udvalgsmøder skal behandles en sag om røgfri kommune. 

 

I det følgende gives en kort status på arbejdet med disse tre sager.

 

Status på de tre sager

Puljen "Sammen om Sundhed og Trivsel"

Puljemidlerne indgår som del af budgetforhandlingerne i oktober 2019. Først efter denne budgetproces kan behandling af sagen genoptages.

 

Kost- og Bevægelsespolitikken

Udvalgets beslutning er drøftet med Center for Børn og Unge, som ønsker at inddrage arbejdet med kost- og bevægelsespolitikken i arbejdet med den nye Børn- og Ungepolitik. De resterende midler fra udmøntningen af Sundhedspolitikken er dermed fortsat ikke udmøntet.

 

Røgfri Kommune

Arbejdet med røgfri kommune falder i to dele:

 

 1. Røgfri arbejdstid
 2. Røgfri skoletid og matrikler

 

Arbejdet med røgfri arbejdstid drøftes p.t. i Hovedudvalget og Lokaludvalg, idet sager der har indflydelse på medarbejdervilkår, skal behandles i MED systemet før en beslutning kan træffes. 

 

Der er tilrettelagt følgende proces i samarbejde med Center for Strategi og HR:

 • HU behandlede sag om røgfri arbejdstid på møde 8. maj og sendte sagen videre til LU og FLU.
 • 28. maj - 4. september behandler LU sagen om røgfri arbejdstid.
 • 11. september behandler FU/FLU sagen om røgfri arbejdstid.
 • 9. oktober behandles punktet i HU, som afgiver anbefaling til ledelsen, der efterfølgnede træffer den endelige beslutning
 • Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandler sag om røgfri skoletid og røgfri matrikler, når HU's anbefaling og ledelsens beslutning foreligger og sender anbefaling videre til ØU og BY - forventeligt på udvalgsmøder i oktober 2019.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet anbefaler, at der lægges større vægt på forebyggelse.


Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen