Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Mandag den 12-08-2019 kl. 07:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

138. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-1-18


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 


Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20


Beslutning
  1. Godkendt.

139. Budget 2020-2023 Revideret tidsplan og proces efterår 2019

Sagsnummer: 00.30.00-S00-3602-18


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 

  1. at tage til orientering at Gribskov Kommune afventer aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen
  2. at beslutte processen for det videre arbejde som beskrevet i sagsfremstillingen

 


Sagsfremstilling

Sagen kommer på dagsorden, fordi aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen ikke er indgået, og Indenrigsministeriet har meddelt, at tidsfristen for vedtagelsen af det kommende års budget er udsat fra 15. oktober til 5. november.

 

Økonomiudvalget besluttede 30. april 2019 en proces for budget 2020- 2023. Processen forudsatte at aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen forelå før sommerferien. Aftale om kommunernes økonomi er nemlig afgørende for budgetarbejdet.

 

Grundet folketingsvalget er aftalen endnu ikke vedtaget. Regeringen og KL har aftalt, at forhandlingerne gennemføres i august måned. Samtidig har Indenrigsministeren meddelt, at tidsfristen for vedtagelsen af det kommende års budget er udsat fra 15. oktober til 5. november.

 

Dette betyder, at den af Økonomiudvalget besluttede budgetproces skal ændres.

 

Forslag til ny proces

Administrationen fremlægger derfor følgende forslag til proces for budgetbehandling og vedtagelse

Dato

Udvalg

Indhold

12. august

Økonomiudvalg

Revideret Budgetproces

13. og 20. august

Fagudvalg

Orientering om revideret budgetproces

Temamøder

Byrådsseminar

Byråd

 

10. og 17 september

Fagudvalgene

Fagudvalgenes budgetbehandling

23. september

Økonomiudvalg

1. behandling

1. oktober

Byråd

1. behandling

Uge 42

Efterårsferie (ingen møder)

 

22. oktober

Økonomiudvalg (ekstraordinært)

2. behandling

29. oktober

Byråd (ekstraordinært)

2. behandling

 

Ovenstående betyder, at der kan komme nogle tilpasninger i programmet for byrådsseminaret primært for så vidt angår programmet for onsdag og fredag.

 

Byrådet skal godkende ændringer i mødeplanen

Administratieonens nye forslag indebærer en ændring af de hidtil aftalte tidspunkter for 1. og 2. behandling af budgettet. Ændringen kræver, at Byrådet godkender justering i byrådsmødeplan. Sagen om ændringen af mødeplanen forelægges for Byrådet på byrådsmødet den 3. september.

 

 


Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15/01/2019 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)


Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling


Beslutning
  1. Taget til efterretning.
  2. Godkendt.

 

Økonomiudvalget besluttede, at økonomiudvalgsmøder ombookes i overensstemmelse med den nye proces. 

 

140. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-3-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 07.02. Mødet sluttede klokken 07.57

 

Økonomiudvalget hilste på direktør Niels Tørsløv.

Orientering om administrationens bistand til gruppemøder i forhold til budgetarbejde ved Sascha Volmer Sørensen.

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen