Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tirsdag den 13-08-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

50. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsorden


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordenen.


Lovgrundlag

LBK. nr. 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsensloven) §20


Beslutning

1. Godkendt

Fraværende: Kim Valentin (V)

51. Meddelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-10-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

Udvalget orienteres om hvilke sager der er på vej.

 

Påmindelse om jubilæum Munkeruphus

Invitation til Fiskeriminister.

Invitation fra foreningen Hunderevet, Halsnæs kommune.

 


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Kim Valentin (V)

 

Mødestart:19.03.

Mødeslut: 19.26

52. Budget 2020-2023 - orientering om revideret tidsplan og proces

Sagsnummer: 00.30.00-S00-3602-18


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får på mødet en orientering om den revidere tidsplan for budget 2020-2023, som Økonomiudvalget beslutter på ekstraordinært udvalgsmøde 12. august 2019.


Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 30. april 2019 en proces for budget 2020- 2023. Processen forudsatte, at aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen forelå før sommerferien. Aftale om kommunernes økonomi er nemlig afgørende for budgetarbejdet.

 

Grundet folketingsvalget er aftalen endnu ikke vedtaget. Regeringen og KL har aftalt, at forhandlingerne gennemføres i august måned. Samtidig har Indenrigsministeren meddelt, at tidsfristen for vedtagelsen af det kommende års budget er udsat fra 15. oktober til 5. november

 

Derfor skal Økonomiudvalget revidere den tidligere besluttede budgetproces.

 

 

Udvalget får orienteringen om den reviderede proces på mødet, da Økonomiudvalget først træffer sin beslutning dagen før mødet i udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

 


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
  1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Kim Valentin (V)

 

53. Lokaletilskud - ændring af retningslinier

Sagsnummer: 18.15.12-G00-2-19


Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie og udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til beslutning. Sagen omhandler ændring af retningslinier for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jf. Folkeoplysningslovens kap. 7.


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
  1. at godkende ajourførte retningslinier for lokaletilskud

Sagsfremstilling

Baggrund:

Gribskov Kommune giver lokaletilskud til 32 foreninger (både idræts- og kulturelle foreninger). Lokaletilskud bevilges én gang årlig. Lokaletilskud dækker primært udgifter til klubhuse med omklædning, aktivitetslokaler, rideklubber og spejderhytter. Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til foreningernes lokaler. Dog er satsen for kommunens rideklubber på 65% til deres børn- og ungemedlemmer.

 

Idrætsrådet har på sit møde den 27. februar 2019 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle gennemgå retningslinierne for lokaletilskud. Samtidig skulle arbejdsgruppen afholde møde med ridelubberne, idet ønsket om at ændre retningslinierne for lokaletilskud udspringer af nye ansøgninger fra rideklubber. Mødet med rideklubberne har været afholdt i foråret 2019.

 

Arbejdsgruppen ajourførte retningslinierne for lokaletilskud, og disse har været forelagt Idrætsrådet på deres møde den 11. juni 2019.

 

Sagens forhold 

Arbejdsgruppen har arbejdet med følgende principper for tilskud til nye foreninger:

 

Godkendelse af nye foreninger kan kun ske hvis:

  • lokaleudgifterne ikke overstiger niveauet af driftsudgifterne hos de foreninger, der allerede får tilskud
  • at lokaleudgifterne står i rimelige forhold til deltagerne eller lokalets anvendelse i øvrigt jf. Folkeoplysningslovens § 26.
  • at rideklubber stiller heste til rådighed for medlemmerne.
  • at det samlede udbud af foreningsaktiviteter med lokaletilskud skal være geografiske og varierede tilbud

 

På mødet var der enkelte ændringer og tilføjelser. De er nu skrevet ind i bilaget/forslaget til retningslinier for lokaletilskud. Ændringerne er i forslaget skrevet med rød skrift, så man tydeligt kan se ændringerne. Udgået tekst er blot overstreget.

 

Gribskov kommune kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, såfremt Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale. Det er nye lejemål, egen hal, som ikke tidligere har fået lokaletilskud samt udvidelse af aktiviteter, der medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

 

Forslag til retningslinier for lokaletilskud fremlægges for Udvalget Børn, Idræt og Familie og Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi til endelig godkendelse.

 

Administrations vurdering og anbefaling:

Administrationen vurderer, at det ved hjælp af de nye principper bliver nemmere at tage stilling til, om nye foreninger skal have mulighed for at opnå lokaletilskud.

Administrationen anbefaler, at begge udvalg godkender forslag til ændrede retnnigslinier.


Lovgrundlag

 LBK nr. 1115 af 31/08/18 (Folkeoplysningsloven) § 25.


Økonomi

Der er ingen yderligere økonomi i forbindelse med ajourføring af retningslinjerne.


Beslutning

1. Sagen udsættes med henblik på at administrationen præciserer retningslinjerne.

Fraværende: Kim Valentin (V)

 

Bilag

54. Kulturprisen 2019 - Lukket punkt

Offentlig beslutning

1. Udvalget besluttede hvem der skal modtage Kulturprisen 2019. Navnet på prismodtageren offentliggøres i forbindelse med uddelingen af prisen ved arrangementet Frivillig Fredag.

Fraværende: Kim Valentin (V)

 

55. Kulturprisen 2019

Sagsnummer: 00.05.07-G01-1-19


Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning om, hvem der skal modtage Kulturprisen 2019.

 


Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

at godkende den af Kulturrådet indstillede kandidat til modtagelse af Årets Kulturpris 2019.


Sagsfremstilling

Årets Kulturpris 2019 vil blive uddelt ved arrangementet Frivillig Fredag, som er fastsat til den 27. september 2019.

Navnet på prismodtager offentliggøres i forbindelse hermed.

 

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, pærge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune, og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

 

Modtageren modtager en check på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

 

Kulturrådet gennemgår de indkomne indstillinger og indstiller til Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, hvem de anbefaler som modtager af årets Kulturpris.

 

Annoncering om prisen er sket via udsendelse af mail til samtlige kulturelle foreninger og spejderforeninge m.fl. Foreninger, grupper og personer har således haft mulighed for at fremsende motiverede forslag på en kandidat.

 

Til Kulturprisen 2019 har Kulturrådet modtaget 9 indstillinger. Det er langt flere end tidligere år.

 

Kulturrådet har den 19. juni 2019 behandlet de indkomne indstillinger til kandidat til Årets Kulturpris 2019 og indstiller hermed i enighed en kanditat til modtager af prisen.

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Kulturrådet i Gribskov Kommune.


Økonomi

5.000 kr. er afsat og finansieres via Kultur- og Fritidspuljen.


Beslutning

1. Udvalget besluttede hvem der skal modtage Kulturprisen 2019. Navnet på prismodtageren offentliggøres i forbindelse med uddelingen af prisen ved arrangementet Frivillig Fredag.

Fraværende: Kim Valentin (V)

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen