Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Beskæftigelse og Unge

Tirsdag den 20-08-2019 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

21. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 15.00.05-A21-1-19

Administrationen indstiller til

1. at udvalget Beskæftigelse og Unge godkender dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgsmøder udarbejdes der en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der optages på dagsorden.

 

Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07 2018 (Kommunalstyrelsesloven) §20.

 

Beslutning

1. Godkendt

 

Mødet begyndte kl. 15.00

Mødet sluttede  kl. 16.45

22. Arbejdet med beskæftigelsesplan 2020

Sagsnummer: 15.00.00-G00-3694-18

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. godkende de overordnede rammer og tidsplan for arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2020

Historik

Arbejdet med beskæftigelsesplan 2020 for Gribskov Kommune skal igangsættes nu. Formålet med sagen er, at udvalget Beskæftigelse og Unge beslutter de overordnede rammer og temaer for indholdet af Beskæftigelsesplanen. Udvalget vil herefter få et udkast til planen til drøftelse på udvalgets møde 29. oktober 2019 med henblik på drøftelse. Den endelig godkendelse af planen behandles på udvalgets møde den 26. november 2019. Herefter sendes planen til endelig godkendelse af byrådet inden udgangen af 2019.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan for 2020 skal påbegyndes. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for beskæftigelsesindsatsen, sammen med Gribskov Kommunes beskæftigelsesstrategi 2019-2022, som er den overordende langsigtede strategi for arbejdet på beskæftigelsesområdet.

 

Planen indeholder de væsentligste mål og rammer for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år.

 

Indsatsen på beskæftigelsesområdet er underlagt en overordnet statslig styring. Det betyder, at de vejledende mål, som beskæftigelsesministeren melder ud hvert år – har været indarbejdet i beskæftigelsesplanen,

Der er ikke et krav om, at målene skal indarbejdes i kommunens beskæftigelsesplan, men for at sikre en sammenhæng mellem de overordnede retningsgivende mål og lokale mål for beskæftigelsesindsatsen har ministermålene hidtil været indtænkt i Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan, og derved været med til at skabe strukturen i planen.

 

Administrationen foreslår derfor, at ministermålene for 2020 også er del af strukturen og beskrivelse af de konkrete indsatser i beskæftigelsesplanen for 2020. Dette med forbehold for at regeringskiftet betyder, at beskæftigelsesministeren evt. melder nye mål ud.

 

De ministermål der pt. er kendt for 2020 er følgende:

 

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

 

For at sikre en lokal forankring af beskæftigelsesplanen foreslås, at også indsatsprincipperne i den kommunale beskæftigelsesstrategi for 2019-2022 kommer i fokus i beskæftigelsesplan for 2020. D.v.s. at planen også forholder sig til nedennævnte principper:

 

Uddannelse gennem hele livet

Samarbejde med virksomhederne

Rette tilbud til rette tid

Sammenhængende borgerforløb

Vi gør det, der virker

  

Efter vedtagelsen af beskæftigelsesplanen vil Arbejdsmarkeds Rådet for Hovedstaden (RAR Hovedstaden) gennemgå planen og evt. rette henvendelse til kommunen med bemærkninger til planen – hvorefter kommunen kan vurdere, hvorvidt bemærkningerne giver anledning til justeringer.

 

Lovgrundlag

Lov om aktiv bekæftigelsesindsats, LBK nr. 1342 af 21/11/2016

Beslutning

1. Tiltrådt

23. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-19

Sagsfremstilling

Der orienteres om følgende under punktet:

 

 1. Introduktion til Jobcentrets fagområde

 

2. Orientering om det videre arbejde med udvalgets samskabelsescase

 

3. Orientering om ansættelsen af ordblindekoordinator Janne Sabroe

 

4. Orientering om Ramsager

 

 

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning

24. Fremtidig kommunal ungeindsats

Sagsnummer: 00.01.00-A00-35-19

Resume

På udvalgsmødet den 28. maj 2019 sag nr. 16 udtrykte udvalget ønske om at få en bred orientering om kommunens indsatser for unge mellem 15-29 år. Sagen forelægges indledningsvis for at orientere udvalget Beskæftigelse og Unge om den nye samlede kommunale ungeindsats (KUI)

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for at gøre unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Alle kommuner skal pr. 1. august 2019 etablere en kommunal ungeindsats for unge under 30 år.

For de unge, der har brug for hjælp fra flere myndighedsområder, skal kommunen koordinere indsatsen. Den kommunale ungeindsats skal også etablere en kontaktpersonordning for unge, som kommunen vurderer, af personlige, eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen.

Den kommunale ungeindsats skal være i tæt samspil med FGU (Forberedende Grund Uddannelses) institutionen, da de unge, der målgruppevurderes til en FGU, som hovedregel vil være omfattet af reglerne om en kontaktperson fra den kommunale ungeindsats.

 

Der er på koncernledelsens møde den 27. juni 2019 truffet beslutning om, at man i Gribskov kommune ønsker at udmønte den kommunale ungeindsats gennem én samlet organisatorisk ungeenhed, der kan arbejde på tværs af relevante dele af lovgivningen, som omfatter: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om social service, og bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv.

 

Det organisatoriske ophæng vil blive beskæftigelsesområdet, og indsatsen vil udgå fra Uddannelsescenteret i Helsinge, som ligger lige ved siden af den lokale FGU-institution på Ridebanevej i Helsinge.

På udvalgets møde den 17. september 2019 vil der blive orienteret om de konkrete initiativer, der kommer til at udgå fra den nye samlede kommunale ungeindsats.

  

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning

25. Organiseringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Sagsnummer: 00.01.00-A00-35-19

Resume

Udvalget behandler punktet for at blive orienteret om den aktuelle organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Sagsfremstilling

 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU):

Organisatorisk blev de første skridt allerede taget ift en fremtidig sammenhængende ungeindsats den 1. januar 2018, hvor UU-Gribskov blevet sammenlagt med Center for Borgerservice og Beskæftigelse. Den 1. november 2018 blev UU og ungeområdet i Jobcentret lagt sammen i afdelingen Unge og Integration i Center for Borgerservice og Beskæftigelse under samme leder. Fysisk er UU beliggende på Ridebanevej i Helsinge.

 

UU’s opgaver fastlægges i bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. hvoraf det fremgår, at vejledning skal bidrage til den unges valg af uddannelse og erhverv. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som forventes at få det vanskeligt ved at skulle vælge og gennemføre en uddannelse eller et erhverv.

 

I praksis betyder det, at alle unge i grundskolen fra 7. til 10. klasse modtager vejledning fra en UU-vejleder i form af kollektiv og individuel vejledning. Den gruppe, der af skolen vurderes uddannelsesparat modtager primært kollektiv vejledning, og vurderes sammen med forældre eller netværk selv at kunne træffe beslutning om uddannelses- og erhvervsvalg og foretage de relevante tilmeldinger til studier mv.

UU’s opgaver er bl.a.:

 

• Kollektiv vejledning

• Individuel vejledning

• Introduktionskurser og brobygningforløb m.h.p. valg af uddannelsesforløb

• Bistå skolerne i undervisningen om uddannelsesmuligheder

• Fastholdelsesindsatser, herunder også vejledning til unge, der er frafaldet deres uddannelse

• Specialvejledning til de mest udsatte unge med f.eks. kognitive udfordringer eller diagnoser

 

UU vil være en del af den kommunale ungeindsats i tæt samspil med ungeområdets forløb ”Next step”, ungevirksomhedskonsulent, ungerådgivere fra beskæftigelsesområdet, ydelsessagsbehandler og specialfagkonsulent ift. unge med psykiske udfordringer. Derudover skal der tilgå ressourcer fra myndighed- og udførere fra social- og børneområdet. Den kommunale ungeindsats er i gang med at udbygge samarbejdet med:

• Grundskolerne om bl.a. muligheder på erhvervsområdet m.h.p. uddannelsesvalg

• Forebyggende socialfaglig indsats (FSI) mhp. tidlig opsporing og forebyggelse

• Helsinge ungdomscenter (HUC) mhp. opsøgende vejledningsaktivitet

 

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning

26. Budget 2020-2023 - orientering om revideret tidsplan og proces

Sagsnummer: 00.30.00-S00-3602-18

Resume

Udvalget Beskæftigelse og Unge får hermed en orientering om den reviderede tidsplan for budget 2020-2023, som Økonomiudvalget besluttede på ekstraordinært udvalgsmøde 12. august 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 30. april 2019 en proces for budget 2020- 2023. Processen forudsatte, at aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen forelå før sommerferien. Aftale om kommunernes økonomi er nemlig afgørende for budgetarbejdet.

 

Grundet folketingsvalget er aftalen endnu ikke vedtaget. Regeringen og KL har aftalt, at forhandlingerne gennemføres i august måned. Samtidig har Indenrigsministeren meddelt, at tidsfristen for vedtagelsen af det kommende års budget er udsat fra 15. oktober til 5. november.

 

Derfor skulle Økonomiudvalget revidere den tidligere besluttede budgetproces. Økonomiudvalget behandlede sagen på ny på et ekstraordinært møde den 12. august og besluttede følgende proces:

 

Dato

Udvalg

Indhold

12. august

Økonomiudvalg

Revideret Budgetproces

13. og 20. august

Fagudvalg

Orientering om revideret budgetproces

Temamøder

Byrådsseminar

Byråd

 

10. og 17 september

Fagudvalgene

Fagudvalgenes budgetbehandling

23. september

Økonomiudvalg

1. behandling

1. oktober

Byråd

1. behandling

Uge 42

Efterårsferie (ingen møder)

 

22. oktober

Økonomiudvalg (ekstraordinært)

2. behandling

29. oktober

Byråd (ekstraordinært)

2. behandling

 

For så vidt angår byrådsmøder, skal Byrådet godkende justering i byrådsmødeplanen. Sagen om ændringen af mødeplanen forelægges for Byrådet på byrådsmødet den 3. september 2019.

 

Administrationen indstiller til Beskæftigelse og Unge
  1. at tage orienteringen til efterretning
Beslutning

1 Taget til efterretning

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen