Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Udvikling, By og Land

Tirsdag den 20-08-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

164. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-3584-18

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at godkende dagsorden
Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

Beslutning

Pkt. 166 udsættes med henblik på at blive genoptaget efter budgetforhandling.

Pkt. 177 behandles først på mødet. Herefter behandledes pkt.170 og de lukkede punkter 187, 188 og 189

 

Bo Jul Nielsen erklærede sig inhabil og ønskede sin habilitet afprøvet vedr. pkt. 168, 169 og 181. Udvalget var enige i dette.

 

 1. Godkendt

 

Allan Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværende

165. Budget 2020-2023 - orientering om revideret tidsplan og proces

Sagsnummer: 00.30.00-S00-3602-18

Resume

Udvikling, By og Land får hermed en orientering om den revidere tidsplan for budget 2020-2023, som Økonomiudvalget besluttede på ekstraordinært udvalgsmøde 12. august 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 30. april 2019 en proces for budget 2020- 2023. Processen forudsatte, at aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen forelå før sommerferien. Aftale om kommunernes økonomi er nemlig afgørende for budgetarbejdet.

 

Grundet folketingsvalget er aftalen endnu ikke vedtaget. Regeringen og KL har aftalt, at forhandlingerne gennemføres i august måned. Samtidig har Indenrigsministeren meddelt, at tidsfristen for vedtagelsen af det kommende års budget er udsat fra 15. oktober til 5. november

 

Derfor skulle Økonomiudvalget revidere den tidligere besluttede budgetproces. Økonomiudvalget behandlede sagen på ny på et esktraordinært møde den 12. august og besluttede følgende proces

 

Dato

Udvalg

Indhold

12. august

Økonomiudvalg

Revideret Budgetproces

13. og 20. august

Fagudvalg

Orientering om revideret budgetproces

Temamøder

Byrådsseminar

Byråd

 

10. og 17 september

Fagudvalgene

Fagudvalgenes budgetbehandling

23. september

Økonomiudvalg

1. behandling

1. oktober

Byråd

1. behandling

Uge 42

Efterårsferie (ingen møder)

 

22. oktober

Økonomiudvalg (ekstraordinært)

2. behandling

29. oktober

Byråd (ekstraordinært)

2. behandling

 

For så vidt angår byrådsmøder, skal Byrådet godkende justering i byrådsmødeplanen. Sagen om ændringen af byrådsmødeplanen forelægges for Byrådet på byrådsmødet den 3. september.

 

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at tage orienteringen til efterretning
Beslutning
 1. Taget til efterretning

 

Allan Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværende

166. Nordkystens fremtid - Model for bidragsfordeling

Sagsnummer: 04.18.16-A01-1-18

Resume

Helsingør, Halsnæs og Gribskov Kommuner har i fællesskab fået udarbejdet et kystteknisk myndighedsprojekt. Projektet anviser en metode og et anlægsoverslag for et projekt, der beskytter den bebyggede del af Nordkysten mod en 50-års hændelse de næste 50 år. For at projektet kan myndighedsbehandles, skal der ligge et forslag til en bidragsfordeling til realisering af projektet.

Sagen forelægges udvalget for Udvikling, By og Land forud for udarbejdelse af den egentlige bidragsfordeling, som tager afsæt i den valgte model.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at vælge model 1 for udarbejdelse af bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojektet Nordkystens Fremtid
Sagsfremstilling

1.Baggrund

Nordkystens fremtid har bedt Horten advokater om at beskrive 2 modeller til bidragsfordeling. Model 1 beskriver en bidragsmodel, hvor det alene er første række grundejere, der bliver pålagt at bidrage. Model 2 beskriver en bidragsmodel, hvor også grundejere ind i landet (op til 300 meter fra kysten) bliver pålagt at bidrage.

I skemaet nedenfor er oplistet Hortens pointer vedr. styrker og svagheder i hver af de to modeller.

 

Model

Fordele

Svagheder

Anbefaling ved valg af denne model

Bidragsmodel 1. Første række betaler

(Mellem 500 og 700 matrikler i første række i Gribskov Kommune)

 

 • Alene bidragspåligning af erosionstruede ejendomme
 • For de fleste ejendomme er der formentligt allerede i dag udgifter til kystbeskyttelse
 • Enkel bidragsmodel

 

 • Vanskeligt at finde den rette balance mellem kystmeter og ejendomsværdi mellem ejendomme i 1. række (ens for begge modeller)

 

 • Initialfodring opdeles i de 8 delstrækninger
 • Vedligeholdelsesfodring opdeles i minimum 2 strækninger – øst og vest for Gilleleje Havn
 • Differentiering på kystlængde og eventuelt offentlig ejendomsværdi

 

Bidragsmodel 2. Første række og bagland betaler

(Mellem 6000 og 8000 matrikler i Gribskov Kommune)

 • Flere ejendomsejere til at bære udgiften
 • Modellen tager højde for, at projektet har en økonomisk gunstig effekt på ejendomme også i baglandet

 

 • Sjældent anvendt model i praksis
 • Ikke fortilfælde med anvendelse ved så stort et bagland som Nordkysten
 • Dokumentationskravet er usikkert
 • Større risiko for hjemvisning end ved model 1

 

 • Indhentelse af ejendomsvurdering til dokumentation af værdistigning af ejendomme i baglandet

 

 

Generelle anbefalinger

Gældende for begge modeller, anbefaler Horten, at bidragsfordelingen, for så vidt angår initialfodring, skal hæftes op på fodringsstrækninger. Herudover anbefaler de at bidragsfordeling, for så vidt angår vedligeholdelsesfodring, som minimum hæftes op øst henholdsvis vest for Gilleleje Havn. Sluttelig pointerer Horten, at valg af ens bidragsfordelingsmodeller i de tre kommuner forventes at stå stærkere i forbindelse med klagesager.

 

Den politiske styregruppe for Nordkystens Fremtid anbefaler, at de tre kommuner vælger en ens model for bidragsfordeling.

Halsnæs Kommune anbefaler en model, hvor kun første række grundejere pålægges bidragspligt.

Helsingør Kommune anbefaler en model, hvor kun første række grundejere pålægges bidragspligt. Helsingør Kommune planlægger, at kommunen betaler for initialfodringen så bidragsfordelingen alene gælder for vedligeholdelsesfodringen.

 

Økonomi for grundejere

Eksempler på udgifter til sandfodring er opstillet i bilag til sagsfremstillingen. Eksemplerne viser forskelle i de årlige udgifter for grundejerne ved valg af henholdsvis model 1, model 2 samt en variant af model 2.

 

Kommunalt bidrag

Gribskov Kommunes samlede andel af kystmeter (som grundejer) indenfor de 6 fodringsstrækninger i Gribskov, udgør ca. 2650 meter. Ved valg af model 1, vil kommunens bidrag som grundejer ligge mellem 0,5 til 1 mio. kr. årligt til sandfodring. Hertil kommer udgifter til hård kystbeskyttelse. Ved valg af model 2, vil kommunens bidrag som grundejer følgeligt være lavere. Hvis den offentlige ejendomsværdi inddrages i bidragsfordelingen, vil kommunens bidrag som grundejer blive lavere endnu, da ubebyggede grunde har en lavere offentlig ejendomsværdi end bebyggede.

I dag betaler kommunen som grundejer og medlem af eksisterende kystsikringslag årligt ca. 0,5 mio. kr. Dette beløb må forventes at kunne nedskrives som følge af Nordkystens fremtid og dermed lavere vedligeholdelsesudgifter på eksisterende anlæg.

 

Planlagt politisk proces for bidragsfordeling efterår 2019 - forår 2020

Fremmesag (Oktober 2019)

Fremmesagen er en formel beslutning i kapitel 1a processen, hvor kommunalbestyrelserne vælger at gå videre med kystbeskyttelsesprojektet. Hertil skal ligge en udtalelse fra Kystdirektoratet.

I forbindelse med en Fremmesag, vil grundejere, der kan blive bidragspålagt, blive orienteret.

 

Myndighedsprojekt, bidragsfordeling og miljøkonsekvensvurdering i høring (ultimo 2019)

Bygherre (byråd) sender en pakke bestående af kysttekniske myndighedsprojekt, forslag til bidragsfordeling og miljøkonsekvensvurdering til myndigheden (byrådet) som sender projektet direkte i offentlig høring i 8 uger.

 

Projekt vedtages (2. kvartal 2020)

På baggrund af indkomne høringssvar, tilrettes projektet og en endelig bidragsfordeling, kystteknisk myndighedsprojekt og vilkår fra miljøkonsekvensvurdering godkendes af byrådene.

 

Herefter er der mulighed for at klage over beslutningen. Afhængig af klagernes karakter, kan detailprojekt igangsættes og udbud forberedes mens klagebehandling pågår.

 

Administrationen anbefaler, at udvalget vælger Model 1 for udarbejdelse af bidragsfordeling.

 

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven (LBK nr 57 af 21. januar 2019)

Økonomi

Halsnæs, Gribskov og Helsingør bidrager med henholdsvis 1, 2 og 1 mio. kr. om året til planlægning og projektering af projektet.

 

Høringsperiode og høringsparter

Når kommunerne har truffet beslutningen om at fremme sagen, underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af projektet, jf bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse § 2a,

I forbindelse med fremmesagen, planlægges et møde per kommune, hvor grundejere vil blive inviteret til en gennemgang af bidragsfordeling og den kommende proces, herunder høringsperiode og klageadgang.

Byrådet sender en samlet pakke bestående af myndighedsprojekt, bidragsfordeling og miljøkonsekvensvurdering i offentlig høring i 8 uger primo 2020. I forbindelse med høringen afholdes offentlige møder.

Beslutning

Udsat og taget af dagsordenen under godkendelse af denne

Bilag

167. Lokalplan 533.04 for Refugium på Stuebjerggaard - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-19-18

Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen, med henblik på endelig vedtagelse af lokalplan 533.04 for refugium på Stuebjerggaard i Tisvilde.

 

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1. at vedtage lokalplan 533.04 for refugium på Stuebjerggaard i Tisvilde med indarbejdelse af ændringer og tilføjelser jf. vedlagte Hvidbog (bilag 1)

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 533.04 for Stuebjerggaard i Tisvilde, har været offentligt fremlagt i perioden 20.03.2019 til den 20.05.2019. Der er indkommet 19 høringssvar og ejer har kommenteret høringssvarene. Der har været afholdt møde med deltagelse af bygherre, grundejerforeningen og administrationen.

 

Planforslaget handler om at ændre anvendelse fra helårsbolig med erhverv som hestepension og rideskole til helårsbolig og erhverv som refugium med kursusfacilitet. Ejendommen ligger i sommerhusområde.

 

 

Baggrund

Lokalplan 533.04 for Stuebjerggaard i Tisvilde, blev igangsat af Udvikling By og Land den 24.09.2018. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en foretaget ombygning samt ønsket om at etablere refugium med kursusfaciliteter.

 

Formålet med lokalplanen er:

 • at muliggøre turismebaseret erhverv på ejendommen, her Refugium og Guesthouse med kursusfacilitet.
 • at fastholde den gamle 4-længede gårds struktur og arkitektoniske hovedtræk.
 • at fastholde at der fortsat kan være to helårsboliger på ejendommen som vist på bilag 2 og 3.

 

Kortet viser afgrænsning af lokalplan 533.04.

 

Forlængelse af høringsperiode til 8 uger

I starten af høringsperioden blev høringsperioden forlænget fra 4 uger til 8 uger efter henvendelse og ønske fra Erhvervsministeriet. De ville se nærmere på anvendelsesbestemmelsen da denne var speciel da lokalplanområdet lå i sommerhusområde indenfor kystbeskyttelseslinjen. Erhvervsministeriet sendte ingen høringssvar.

 

 

Hovedpunkter i høringssvar og forslag til ændringer i lokalplanforslaget

Der er i perioden indkommet 19 høringssvar til planforslaget.

 

Hovedpunkterne i de indkomne høringssvar drejer sig om:

 • Imod tilsidesættelse af deklaration med lokalplan.
 • Bekymring for hvad ”Guesthouse” medfører.
 • Imod offentlige arrangementer da det medfører støj af folk til og fra, udendørs ophold mv.
 • Imod at der kommer så mange mennesker, at der vil blive parkeret på fællesvejen.
 • Uenig i kommunens vurdering af, at de aktiviteter lokalplanen muliggør medfører mindre trafik end der var ved tidligere anvendelse.
 • Bekymring for at områdets ro og fred forstyrres og ønsker at sommerhusområdets karakter ikke ændres.
 • Bekymring for forstyrrelse af Natura-2000 områder der ligger 30 m væk.
 • Der udtrykkes glæde ved de nye aktiviteter på Stuebjerggård og ser det som en gevinst for området.
 • Bakker lokalplanen op.

 

Ejers kommentarer imødekommer høringssvar ved at fjerne muligheden for Guest House, at der alene etableres parkering til bolig og refugium og der ikke skrives om offentlige arrangementer i lokalplanen.

 

Administrationen anbefaler følgende ændringer:

 • § 1.1 ændres tekst, så der i formålet ikke står Guest House.
 • § 4.1 ændres tekst, så der om anvendelsesmuligheder ikke står Guest House.
 • § 5.2 ændres så teksten kun omtaler parkering til refugium.
 • § 8.5 ændres teksten så der ikke skabes ekstra plads til offentlige arrangementer og tekst vedrørende offentlige arrangementer fjernes. Bilag 2 og 4 får også fjernet tekst om ekstra parkering.
 • §11.1 Tilføje hjemmel i planlovens § 15 stk.1 nr. 20, til at tilsidesætte bestemmelser i deklaration der er uforeneligt med lokalplanens formål.

 

Behandling af indkomne høringssvar samt administrationens anbefalinger til ændringer er beskrevet i Hvidbog, se bilag 1. Lokalplanforslaget ligger som bilag 2.

 

 

Møde med grundejerforeningens bestyrelse, ejer og administrationen

Den 03.06.2019 afholdt administrationen møde med grundejerforeningens bestyrelse og ejer. Formålet var at høre forskellige synspunkter i forhold til sommerhusområdets deklaration og indholdet i lokalplanforslaget.

 

Grundejerforeningen ønskede ikke at lokalplan 533.04 skulle erstatte del af eksisterende tinglyste servitut (tilstandsservitut) for det pågældende sommerhusområde. De ville i stedet lave et tillæg der tillod refugium på Stuebjerggaard. Administrationen informerede om, at planloven stiller krav om at kommunen udarbejder en lokalplan ved anvendelsesændringer og tilladelse til erhverv i sommerhusområder.

 

Ejer gav udtryk for, at de var interesseret i at tilpasse aktiviteterne på Stuebjerggaard, så de ikke gav anledning til gener for de omkringboende i sommerhusområdet.

 

Referat af mødet er i sin helhed vedlagt som bilag 3.

 

Grundejerforeningens kommentarer til sagen

To gange i forløbet har grundejerforening holdt generalforsamling og efterfølgende kommenteret på sagen til kommunen med en mail, der også indeholder referat fra generalforsamling mv. Disse to henvendelser er vedlagt i sin helhed,

 

I mail fra oktober 2018 udtrykker grundejerforeningens bestyrelse, at de er meget bekymrede for at Stuebjerggaards aktiviteter f.eks. koncerter og at større menneskemængder vil medføre støj, stigende trafik og sikkerhedsmæssigt risikabel parkering på vejene. Mailen ligger i bilag 4.

 

I mail fra juni 2019 udtrykker grundejerforeningens bestyrelse, fremgår det at der har været dialog mellem ejer af Stuebjerggaard og beboere i området. Dialogen har medført at offentlige arrangementer lukkes ned og at der støttes op om at have refugium på gården. Mailen ligger i bilag 5.

 

Sammenfattet giver det et indtryk af, at der igennem processen har været bekymring for udviklingen af aktiviteter og uenighed om, hvorvidt kommunen havde ret til at lave en lokalplan der tilsidesatte områdets tilstandsservitut. Via dialog mellem grundejerforenings bestyrelse og medlemmer samt ejer af Stuebjerggaard, har der været en betydelig reduktion i bekymringsgraden, så der nu er opnået enighed på flere områder, under forudsætning af at de foreslåede ændringer bliver vedtaget.

 

Klage over afgørelse i miljøscreeningen

Der er indenfor klageperioden afgivet en klage over afgørelsen om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Kommunen har lagt en kommentar til klagen på klageportalen. Klagen behandles nu af Planklagenævnet. Klagen over miljøscreeningen har ikke opsættende virkning for vedtagelse af lokalplanen, med mindre planklagenævnet bestemmer andet. Kommunens kommentarer til klagen er vedlagt som bilag 6.

 

 

Ny version af bilag 1, Hvidbog er tilføjet ved protokollering af mødet.

Lovgrundlag

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 §15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning
 1. Tiltrådt

 

Allan Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværende

Bilag

168. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle - godkendelse af miljøscreening og forslag til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.15-P16-3-19

Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at godkende at Kommuneplantillæg nr. 25 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle sendes i offentlig høring og ikke miljøvurderes.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1. at godkende at Kommuneplantillæg nr. 25 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle sendes i offentlig høring i 4 uger

2. at beslutte, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle til offentlig fremlæggelse, samt hvorvidt kommuneplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Baggrund

Baggrunden for kommuneplantillægget er at bringe forslag til lokalplan 309.05 i overensstemmelse med kommuneplanen. Planforslaget har til formål at fastlægge den fremtidige anvendelse til boligformål. 

 

Beskrivelse af området

Kommuneplantillægget omfatter matrikelnr. 5k, Dronningmølle, Esbønderup, har et areal på cirka 6.000 m2 og ligger i byzone. I dag er området omfattet af rammebestemmelse 6.R.04. Med dette kommuneplantillæg erstattes denne rammebestemmelse af 6.B.20

 

   

Kommuneplantillæggets formål og indhold

Det overordnede formål med kommuneplantillægget er at muliggøre gennemførelsen af forslag til lokalplan 309.05.

Tillægget udlægger området til boligformål. Rammen udlægger området til byzone. Den maksimale bebyggelsesprocent sættes til 45 for området som helhed. Det maksimale etageantal sættes til 3, og den maksimale højde sættes til 10 m. Området må heller ikke udstykkes i henhold til rammen. Kommuneplantillæg nr. 25 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 309.05.  

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning. Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg nr. 25 godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Forslaget til kommuneplantillæg sendes i høring i 4 uger.

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt

 

Bo Jul Nielsen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet

Allan Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværende

Bilag

169. Forslag til lokalplan 309.05 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle - godkendelse af miljøscreening og forslag til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.00-G01-35-18

Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at godkende at forslag til lokalplan 309.05 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle sendes i offentlig høring og at lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1. at godkende at Forslag til lokalplan 309.05 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle sendes i fire ugers offentlig høring

2. at beslutte, at lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.

 

Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Lokalplan 309.05 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Baggrund

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at ændre anvendelsesbestemmelserne for lokalplanområdet, så det kan anvendes til boligformål.

 

Beskrivelse af området

Lokalplanområdet afgrænses mod syd og vest af et boligområde ved Dronningmølle Stationsvej, mod nord af Villingebæk Strandvej og mod syd og øst af en campingplads, Dronningmølle Strandcamping. Lokalplanen omfatter et område på ca. 6.000m² beliggende i byzone. Zonestatus ændres ikke med lokalplanen. Ejendommen omfatter matrikelnummer 5k, Dronningmølle, Esbønderup og ligger i byzone.

 

Fra lokalplanområdet er der cirka 130 m til Øresund. Umiddelbart nordvest for området findes den sløjfede lergravssø/Dronningmølle sø, der med Fredskoven, Stejlepladsen og Overdrevet i dag udgør et betydningsfuldt rekreativt område for både beboerne og gæsterne i Dronningmølle. Der er fra lokalplanområdet adgang under Villingebæk Strandvej via en gangtunnel, hvorfor der er direkte adgang til både søen, kystlandskabet, havet og én af kommunens mest attraktive badestrande mod nord. Nedenfor ses lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning.

 

 

 

Lokalplanens formål og indhold

Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe det planmæssige grundlag - og incitamentet - til at ændre den nuværende anvendelse fra ren rekreativ og sæsonbetonet ferieanvendelse til et område med mulighed for boliganvendelse.

 

Bebyggelsen fastholdes som to ens bygninger indeholdende hver otte lejligheder. Bygningerne må alene opføres i tre etager med forskudte enheder. De to bygninger placeres i en åben vinkel vendt mod kysten, hvorved bygningerne visuelt vil virke mindre i omfang, end hvis de var placeret parallelt med vejen. 

 

Forhold til gældende plangrundlag

Lokalplanen skal erstatte Lokalplan 9.25. Lokalplanen viderefører delvist intentionerne fra Lokalplan 9.25, hvorefter lokalplanens bestemmelser fastsætter retningslinjer for eventuelle fremtidige bygningers omfang, placering og fremtræden, vej- og parkeringsforhold samt indretning og beplantning af de ubebyggede arealer.

 

Lokalplanen er i strid med kommuneplanens retningslinjer/rammebestemmelser, og derfor er der parallelt med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013-25 for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Screening for miljøvurdering

Administrationen vurderer, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der er ikke fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning. Der er lavet en miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmet og af konkrete projekter (VVM).

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler at forslag til lokalplan 309.05 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget sendes i høring i fire uger.

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt

 

Bo Jul Nielsen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet

Allan Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværende

 

Bilag

170. Forslag til lokalplan for boliger i Troldbakkerne - igangsættelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-4-19

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale Byrådet at træffe beslutning om igangsættelse af arbejdet med forslag til lokalplan for klynge 3 i byudviklingsområdet Troldebakkerne i Helsinge. Samt herunder også at træffe valg for de overordnede rammer for bebyggelsen i klynge 3, som skal sælges som byggemodnede enkeltgrunde, 'plug'n play' til enfamiliehuse.

 

Byrådet behandlede på mødet d. 21. maj 2019 beslutningspunkt for byudviklingsprojekt for Troldebakkerne. Herunder godkendelse af anlægsprogram til den videre projektering, proces- og tidsplan, samt frigivelse af rådighedsbeløb til en del af de indledende aktiviteter.

 

Som statuspunkt ved denne behandling blev det oplyst, at Udvikling, By og Land på et senere møde vil tage stilling til indretning af klynge 3 med det konkrete antal grunde og grundstørrelser, som grundlag for en kommende lokalplan og konkret byggemodning.

 

Administrationen forelægger nu oplæg til indretning af klynge 3.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at tage stilling til indretning af klynge 3 med antal af grunde og grundstørrelser, ved valg af enten
  1a: version 1, bebyggelsesplan med op til 12 grunde med grundstørrelser på ca. 350 m2,
  ELLER
  1b: version 2, bebyggelsesplan med op til 10 grunde og grundstørrelser på ca. 600 m2
 2. at godkende oplæg for farve og materialevalg til sikring af en sammenhængende karakter og identitet for klynge 3
 3. at igangsætte arbejdet med forslag til lokalplan for boliger i Troldebakkerne (klynge 3)
Sagsfremstilling

Administrationen forelægger oplæg til udstykning af klynge 3, samt forslag til materiale/farvevalg for facader og tage, der skal medvirke til at skabe en arkitektonisk helhed og samlende identitet til klyngen.

 

To forslag til indretning af klynge 3:

Proces for  salg af klynge 3 forelægges senere på baggrund af rådgivning fra mægler, samt koordinering med salg og udvikling af klynge 1 og 2.

I anlægsprogrammet, som blev forelagt for byrådet på mødet d. 21. maj 2019, fremgik et skitseoplæg til indretning af klynge 3 med i alt 12 grunde til parcelhuse med grundstørrelser på omkring 350 m2 i 1-2 etager.

Med baggrund i helhedsplanen og de retningslinjer der er for klyngens opbygning i rammelokalplanen, har administrationen fået udarbejdet to forslag til indretning af klynge 3 med grundstørrelser på henholdsvis omkring 350 m2 og omkring 600 m2, og fortsat med boliger i 1-2 etager

 

I Version 1 (som vist i anlægsprogrammet) - kan klyngen udstykkes med 12 grunde med grundstørrelser på omkring 350 m2, nogle grunde med 1 etage, nogle med mulighed for 2 etager. Se bilag

 

I Version 2 kan klyngen udstykkes med 10 grunde med grundstørrelser på omkring 600 m2, alle med mulighed for 2 etager. Her er det grønne areal i midten af klyngen reduceret, for at give mulighed for større grundstørrelser. Det er ikke på samme måde muligt at reducere i klyngemidten for at gøre grundene større i version 1 med 12 parceller, idet grundene bliver for smalle. Se bilag.

 

For alle grunde i version 2 med 10 parceller, er det efterprøvet, at der kan bygges boliger i 2 fulde etager. Eksemplet er efterprøvet med grundplan på 70 m2 eller 80 m2, dvs. boliger på 140 m2 eller 160 m2. Og alle grunde har mere rummelighed, hvis der arbejdes med en grundplan der passer til den enkelte grund.

Rammelokalplanen for Troldebakkerne fastsætter at bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse (parcelhuse) maksimalt må være 30 for boliger i 1 etage og 45 for boliger i 2 etager. Dvs. at en grund på 600 m2 har en byggeret på 180 m2, hvis der bygges i 1 etage og 270 m2, hvis der bygges i 2 etager. Jf. bygningsreglementet er en bolig i 1 etage med udnyttet tagetage, at betragte som 2 etager.

 

Illustrationsplanen for version 2 viser placeringen af boliger i 2 etager, hvor det er efterprøvet at de overholder krav om afstand til skel. Der er råderum til andre placeringer og til byggeri i 1 etage, når der tages individuel stilling til placering af boligen på den enkelte grund.

 

Valg af klyngens udstykning med mindre eller større grundstørrelser og antal af grunde har forskellig indvirkning for køberne, kommunen og Helsinge. Samlet vurderer administrationen, at der er flest fordele ved valg af version 2.

Se bilag med notat, der uddyber konsekvens ved valg mellem de to modeller, samt anbefaling fra mægler.

 

Karakter og identitet

Rammelokalplanen for Troldebakkerne fastsætter i §12.1, at der inden for den enkelte klynge skal være fællestræk i størrelse og type af byggeri, eller i materialevalg eller farvevalg. Bebyggelsen indenfor den enkelte klynge skal udformes med gennemgående træk i udtryk og materialer for at skabe en arkitektonisk helhed.

Lokalplanen for klynge 3 skal fastsætte rammerne for bebyggelsen, som skal være med til at sikre den overordnede intention om sammenhæng og identitet for den enkelte klynge.

 

Klynge 3 udbydes som 'plug'n'play', hvor Gribskov Kommune står for byggemodning af klyngen, og den enkelte køber opfører sit individuelle byggeri for en villa i 1-2 etager.

Det må forventes, at der kan være stor variation i byggestil, tagformer og arkitektonisk udtryk. For at sikre, at der skabes en form for fællestræk og identitet for klyngen, foreslår administrationen derfor, at der fastsættes en palette af farver for facader og tage.

Administrationen foreslår at facader skal opføres i lyse gule, lyse grå eller sandfarvede tegl, eller som skurede eller pudsede facader i samme farvetoning. Mindre facadepartier kan laves som træ- eller pladebeklædning i samme farvetoning eller de kan fremstå i antracitgrå eller sort.

Tagmateriale skal være sort eller mørk grå. Facader med lyse gule, grå eller sandfarvede nuancer og mørke tage vil fremstå nedtonede og indpasse sig godt i Troldebakkernes landskab.

Se bilag med eksempler med forskellige nye villaer med farvevalg som beskrevet og med variation i bygningsudtryk og etageantal i 1-2 etager.

Den foreslåede palette i farver og materialer giver en vis grad af ensartet præg, men stadig med stor mulighed for variation i byggestil og arkitektonisk udtryk.

 

Fokus i proces med lokalplanforslag

Parallelt med udarbejdelse af forslag til lokalplan for klynge 3, skal det, for det samlede byudviklingsprojekt for Troldebakkerne, fastlægges hvordan konstruktion for de individuelle og fælles regnvandslaug og grundejerforeninger skal fastsættes, da bestemmelser om medlemspligt i grundejerforening skal indskrives i de respektive lokalplaner i området.

Detaljering af projektet for klynge 3, er ligeledes nødvendig for så vidt angår varmeforsyning og regnvandshåndtering, hvis lokalplanen skal regulere disse emner.

 

Tidsplan:

Lokalplanforslaget forventes politisk behandlet i 4. kvartal med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse, Efter vedtagelse i 2. kvartal 2020 kan byggemodning igangsættes.

 

Delegation af beslutningskompetencen

Administrationen anbefaler, at forslaget til lokalplanen godkendes til at blive sendt i offentlig høring af Byrådet. Hvis der i forbindelse med høringsperioden kommer høringssvar til lokalplanen

anbefaler administrationen, at den endelige vedtagelse af lokalplan sker i Udvikling, By og Land, mens administrationen kan vedtage planerne endeligt, hvis der ikke kommer høringssvar i

forbindelse med den offentlige høring. 

 

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler at der udarbejdes lokalplanforslag for udstykning af klynge 3 i 10 parceller på ca. 600 m2 (version 2) med boliger i op til 2 etager.

Ligeledes anbefaler administrationen at lokalplanen fastsætter rammer for farver og materialer på facader og tage, som beskrevet i dagsordenspunktet, for at sikre en sammenhængende karakter for klyngen. 

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK 287 af 16/04/2018

Rammelokalplan nr. 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge

Økonomi

Udgifter og indtægter for projektet finansieres af Byudviklingsrammen.

Sagen forudsætter ikke for nuværende nye bevillinger.

Beslutning

1a. Udgår

1b. Anbefalet

2. - 3. Anbefalet

 

 

Allan Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværende

Bilag

171. Forslag til lokalplan for boliger på Dønnevældevej 2, Græsted - igangsættelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-3-19

Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag for opførsel af boliger på Dønnevældevej 2 i Græsted.

 

Administrationen har modtaget et projektforslag for etageboliger på Dønnevældevej 2 i Græsted. Ejendommen er i dag udlagt til butikscenter og boligområde og derfor forudsætter projektets realisering et nyt plangrundlag.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at igangsætte plangrundlag samt godkende principper for boligområde ved Dønnevældevej 2, Græsted
 2. at bemyndige administrationen til at vedtage lokalplanen endeligt, såfremt der ikke indkommer høringssvar i forbindelse med høring.
Sagsfremstilling

Sagen omhandler igangsættelse af lokalplanforslag for boliger på Dønnevældevej 2 i Græsted.

 

Ansøgningen

Projektet indeholder 100 etageboliger. Alle boligerne bliver lejeboliger, som især skal henvende sig til seniorer. Terrænet tillader, at der etableres gangbroer som adgang til 1. sals lejligheder i stedet for trapper, hvilket øger tilgængeligheden for svagtgående.

 

Bebyggelsen har et omfang på 7.658 m2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 37 % for området som helhed. Bebyggelsesprocenten er beregnet for området som helhed i lighed med den gældende lokalplan.

 

Bebyggelsen opføres som stokbebyggelse, der indpasses i terrænet ved at disse placeres på langs af terrænets højdekurver. På grund af områdets relativt stejle terræn vil der dog være behov for etablering af støttemure.

 

Boligerne er på mellem 65-85 m2. Til hver af boligerne på 1. etage knytter sig også en privat altan, mens lejlighederne i stueetagen har en lille have tilknyttet. Der er planer om, at trække ydervæggen tilbage i den ene side på boligerne på 1. etage ift. boligerne i stueetagen, således at altanerne på første etage kommer til at ligge ovenpå stueetagen. Derved undgås skyggegener fra altanerne, hvilket vil have været tilfældet hvis altanerne hang udover bygningen. Dette er en videreudvikling af projektet, og fremgår derfor ikke af nedenstående tegninger af planforslag.

 

Etageboligerne har en facadehøjde på 6,15 m. Bebyggelserne udformes med fladt tag beklædt med sedum som tagmateriale og røde teglsten som facademateriale. Den relative lave højde samt valg af facadematerialer gør, at bebyggelsen indpasses i de omkringliggende grønne områder. Derudover indrettes bebyggelsen med grønne opholdsarealer.

  

I den vestlige del af planområdet ligger der et nedgravet rørbassin, som der ikke må etableres bygninger over, derfor er der i dette område foreslået parkeringspladser, så det stadig vil være muligt at komme ned til regnvandsledningen hvis det skulle være nødvendigt.

 

I den topografisk lave del af området etableres der en mindre sø, som vil modtage og forsinke overfladevand fra området, inden det udledes til en regnvandsledning.

 

Parkeringspladser etableres på fælles parkeringsarealer. Der etableres min. 1 parkeringsplads pr. 100 m2 bolig i lighed med den gældende lokalplan.

 

Da der er tale et relativt stort byggeri, forventes det at udbygningen sker i etaper. Det vil være efterspørgslen som bestemmer antallet af etaper, men der forventes ca. 4 etaper. Den første etape vil være i det nordøstlige hjørne med opførelse af 3-4 boligblokke.

 

Den østlige del området er omfattet af en fredning for Græsted Præstegård. Det areal som er omfattet af fredningen friholdes for ny bebyggelse, dog ønskes det at der etableres enkelte stiforbindelser gennem det fredede areal, hvilket er i overensstemmelse med fredningen. Stiforbindelserne vil give en trafiksikker adgang direkte til bl.a. busstoppested og dagligvarebutikker.