Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Mandag den 02-09-2019 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

51. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18

Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at godkender dagsorden 
Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 7 dage inden mødet.

 

Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.

Beslutning

Godkendt inklusive tillægsdagsorden.

52. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18

Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Bjarne Jørgensen (DH Gribskov)

3. Inger Hansen (DH Gribskov)

Tina Højager (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Allan Nielsen (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jesper Behrensdorff (Gribskov Kommunes Byråd)

Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

 

Annelise Hansen (DH Gribskov) er forhindret i at deltage. Stedfortræderen, Bjarne Jørgensen, er indkaldt.

 

Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning

Bjarne Jørgensen (DH Gribskov) deltog som stedfortræder for Annelise Hansen.

Orienteringen taget til efterretning.

53. Handicapvogne til strandbrug - evaluering efter sommer 2019

Sagsnummer: 27.69.48-G01-9-18

Resume

Sagen handler om handicapvogne, der kan rulle på stranden og flyde i vandet, og som i sommer 2019 stod på strande i Tisvildeleje og Dronningmølle.

Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at komme med en anbefaling til, hvordan løsningen skal være i næste sæson, for så vidt angår strande i Gribskov Kommune
Sagsfremstilling

Nordkystens Livredningstjeneste, der står for badesikkerheden i de nordsjællandske byer, har i år haft handicapvogne, der kan rulle på stranden og flyde i vandet på strande i Liseleje, Tisvildeleje, Dronningmølle og Hornbæk Strand. Der er tale om en enkelt handicapvogn på hver af de fire strande. Vognen flyder i vandet og kan derfor give folk, der af forskellige årsager ikke selv kan komme ud, en dejlig badetur. Vil man benytte vognen, skal man have en hjælper med, da livredderne ikke altid har tid til at hjælpe brugerne, når de også skal holde et vågent øje på resten af badegæsterne.

 

John Mogensen, livredderchefen for Nordkystens Livredningstjeneste, vurderer, at initiativet har skabt stor glæde. John Mogensen kommer til rådets møde med henblik på at drøfte erfaringerne fra Tisvildeleje og Dronnigmølle med Handicaprådet.

 

Handicaprådet anmodes om en anbefaling til, hvordan løsningen skal være i næste sæson, for så vidt angår strande i Gribskov Kommune.

 

Økonomi

Vognene har i alt kostet 60.000 kroner, og blev finansieret af eksterne midler.

Beslutning

Handicaprådet takker Nordkystens Livredningstjeneste for et godt initiativ.

 

Handicaprådet bakker op om den nuværende placering af handicapvogne til strandbrug. Rådet har tillid til, at Nordkystens Livredningstjeneste, med tjenestens kendskab til strande og strandlivet, kan vælge de rette placeringer.

 

Handicaprådet gør opmærksom på, at drift og vedligehold koster, og derfor er det vigtigt at Nordkystens Livredningstjeneste overvejer, hvordan drift og vedligehold kan sikres. 

54. Hjælpemidler og forsikring - hvilke regler gælder

Sagsnummer: 27.69.48-G01-1-19

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på baggrund af rådets kendskab til en konkret sag at rejse en principiel sag for at få afklaret:

 

 1. Hvilke regler gælder i tilfælde af, at et hjælpemiddel beskadiges eller hjælpemidlet går til grunde?
 2. Hvordan oplyser kommunen borgerne om reglerne og deres eventuelle forsikringsansvar i forbindelse med, at borgeren får tildelt eller udleveret hjælpemidlet?
 3. Hvordan dokumenteres de gældende regler på borgerens sag, så den enkelte sagsbehandler kan handle korrekt over for borgeren i tilfælde af, at hjælpemidlet beskadiges eller går til grunde?
 4. Giver gennemgang af reglerne og praksis en anledning til at ændre praksis? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor nej?

 

Rådet besluttede at rette en henvendelse til Center for Social og Sundhed (CSS) for at få en redegørelse. Beslutningen blev truffet på rådets møde den 20. maj 2019.

 

Team hjælpemidler og boligændringer i Center for Social og Sundhed besvarede Handicaprådets spørgsmål om hjælpemidler der beskadiges eller hjælpemidler der går til grunde. Det fremsendte svar kan læses nedenunder:

 

1. Hvilke regler gælder i tilfælde af, at et hjælpemiddel beskadiges eller hjælpemidlet går til grunde?

 

Svar: Der kan ikke stilles krav om, at borgeren skal holde hjælpemidlet særskilt forsikret. Borgeren er forpligtet til at passe på hjælpemidler som på sine egne ting. Beskadiges hjælpemidlet eller går hjælpemidlet til grunde, kan kommunalbestyrelsen, hvis borgeren eller skadevolderen har en familieforsikring, undersøge, om skaden kan dækkes. Borgeren er forpligtet til at medvirke hertil.

 

Kommunalbestyrelsen vil ved hyppige skadesforløb kunne tage disse i betragtning ved vurderingen af, hvorledes hjælpemiddelbehovet kan løses, og hvilket hjælpemiddel der i den konkrete situation skal stilles til rådighed.

For de personlige hjælpemidler/kropsbårne hjælpemidler står der i Hjælpemiddelbekendtgørelsen:

 

”…..Individuel brug, legemlige forandringer og slitage kan selv efter kort tid gøre det umuligt at anvende hjælpemidlet. Et hjælpemiddel kan blive uanvendeligt af andre årsager eller gå tabt, f.eks. ved tyveri eller brand. I sidstnævnte situationer bør borgeren forsynes med et erstatningshjælpemiddel uden unødig forsinkelse” (kilde: Børne- og Socialministeriet. Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder. Nr. 10324 af 14. december 2017).

 

2. Hvordan oplyser kommunen borgerne om reglerne og deres eventuelle forsikringsansvar i forbindelse med, at borgerne får tildelt eller udleveret hjælpemidlet?

 

I bevillingen oplyser vi ikke borgerne om reglerne idet borgerne ikke har et forsikringsansvar i forhold til hjælpemidler, men se venligst svar i spørgsmål 4.

 

3. Hvordan dokumenteres de gældende regler på borgerens sag, så den enkelte sagsbehandler kan handle korrekt over for borgeren i tilfælde af, at hjælpemidlet beskadiges eller går til grunde?

 

De gældende regler dokumenteres ikke på den enkelte borgersag. Vi har valgt en anden praksis jf. spørgsmål 4.

 

4.Giver gennemgang af reglerne og praksis en anledning til at ændre praksis? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor nej?

 

Med afsæt i den konkrete sag og to andre borgersager har teamleder for hjælpemidler kontaktet ”forsikring og pension” (en brancheforening) med henblik på en drøftelse af håndtering af ovenstående sager i forsikringsmarkedet. Team hjælpemidler har tre gange erfaret, at ved borgerens første henvendelse til eget forsikringsselskab får borgeren et afslag om at få dækket hjælpemidlet. Når kommunen eller borgeren selv på ny kontakter forsikringsselskabet, bliver hjælpemidlet alligevel erstattet. Særligt henleder forsikringsbranchen opmærksomheden på, at hjælpemidlet er et varigt udlån til borgeren (resten af livet).

 

”Forsikring og pension” har meldt tilbage, at den generelle drøftelse, der har været i markedet, har handlet om udlånt hospitalsudstyr, special tilpasset hjælpemidler ex. kørestol – her dækker forsikringerne. For hjælpemidler er udlånet i forsikringssprog udlånt i ”gensidig interesse” og derfor kan kommunen ikke automatisk forvente, at de udlånte hjælpemidler bliver dækket. Det er ikke muligt at få noget generelt og overordnet på skrift, da det er op til det enkelte forsikringsselskab.

 

Derfor har vi udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse om ”Arbejdsgangsbeskrivelse for borgere, hvor det bevilgede hjælpemiddel er uanvendeligt grundet tyveri eller brand”. Vedlagt som bilag 1.

 

I bevillingsbreve til borgerne vil vi fremadrettet få indsat følgende tekst:

Hvis dit hjælpemiddel bliver beskadiget eller går til grunde på anden vis; tyveri eller brand skal du kontakte Team hjælpemidler og boligændringer på telefon 7249 6000. Vi vil i samarbejde med dig håndtere sagen videre frem.

 

Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning
Beslutning

Handicaprådet vil gerne kvittere for at Center for Social og Sundhed har taget drøftelsen og har formuleret reglerne. Handicaprådet har følgende bemærkninger:

 

 • Reglerne er ikke entydige, når man læser dem, derfor er det vigtigt, at sagsbehandlere er klædt på til at være medspillere og til at håndtere opgaven
 • Reglerne kunne med fordel suppleres med en beskrivelse af eventuel mulighed for midlertidigt lån af hjælpemiddel
 • Rådet foreslår, at kommunen formulerer en standardskrivelse, som borgerne, der har behov for det, kan bruge over for forsikringsselskab (noget om, at da kommunen er vidende om, at borgeren har en forsikring, vil kommunen give et afslag)

 

Bilag

55. Ekstraordinært møde - dato

Sagsnummer: 27.69.48-G01-9-18

Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at beslutte datoen for ekstraordinært møde med henblik på deltagelse i høring af budget 2020 - 23
 2. at aftale, hvem der skal tilmeldes orienteringsmødet
Sagsfremstilling

Høringsperioden løber fra den 24. september og frem til 2. oktober 2019. 2. oktober er sidste frist for aflevering af høringssvar til kommunen.

 

Høringsperioden ligger senere i år og i en mere komprimeret proces, fordi den sene regeringsdannelse efter folketingsvalget har betydet, at aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi 2020 først forventes klar i september.

 

Høringsmaterialet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside gribskov.dk/budget2020 den 18. september.

 

Kommunen holder et orienteringsmøde for alle høringsberettigede torsdag d. 26. september kl. 19.00 - 21.00, i Byrådssalen på Rådhusvej 3 i Helsinge.

Beslutning
 1. Mandag, den 30. september kl. 16.15.
 2. Aftalt, at Bente Ullits Eckmann og Jørgen Eckmann tilmeldes mødet.

 

56. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18

Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 
Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 

Beslutning

 

Allan Nielsen og Jesper Behrensdorff har lovet at gøre reklame for Handicapprisen på byrådsmøde den 3. september.

 

Agnete Mortensen orienterede om fokus på tilgængelighed i forbindelse med lokalplaner.

 

Et sammenhængende sti- og fortovssystem forudsætter veludformede krydsningsmuligheder, som efter reglerne skal etableres ved alle naturlige overgange samt med passende mellemrum. Krydsningsmulighederne kan omfatte signalregulerede og ikke-regulerede fodgængerfelter og uregulerede overgange. Handicaprådet forventer, at reglerne overholdes i forbindelse med det nuværende arbejde, der udføres i Helsinge, så krydsningsmuligheder udformes tilgængelige for kørestolsbrugere, mennesker med barnevogne, mennesker med gangbesvær og synshandicap.

 

Besluttet, at tidspunktet for overrækkelse af Handicapprisen flyttes fra klokken 14.00 til klokken 16.00; så arrangementet afholdes i tidsrummet 16.00 - 17.00. Ændringen sker af hensyn til prismodtagere og andre interesserede for at fremme muligheden for deltagelse efter arbejdstid.

 

Tilbagemelding fra møde om børne- og ungepolitikken ved Bente Ullits.

 

Mødet begyndte 16.15 og sluttede 17.23.

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen