Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Idrætsrådet

Mandag den 02-09-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

24. Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste møde

Sagsnummer: 18.15.00-G01-6-18

Resume

Idrætsrådet behandler godkendelse af dagsordenen og godkendelse af referat fra sidste rådsmøde (den 11.06. 2019)

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at godkende dagsordenen og godkende referat fra sidste rådsmøde (den 11.06 .2019)

Beslutning

Dagsordenen godkendtes. Referat fra Idrætsrådsmøde fra den 11.06. 2019 godkendtes.

Fraværende: Inger Hansen.

25. Meddelelser

Sagsnummer: 18.15.00-G01-8-18

Resume

Idrætsrådet behandler Meddelelser under dette punkt.

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende: Inger Hansen.

26. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-A00-2323-18

Resume

Idrætsrådet behandler Idræt og Folkeoplysnings meddelelser.

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har følgende medelelser:

  • Orientering om BIF's beslutning på Nordkysten Badminton Klubs klage
  • Belægning i hallerne - brev til lokalegodkenderne i starten af september måned
  • BIF og KEO's behandling af retningslinier for lokaletilskud (efter oplæg fra den nedsatte arbejdsgruppe og tilretning på Idrætsrådets junimøde)
  • Fra BIF og KEO's møder i august: Samskabelsescase - Idrættens prioriteringer
  • PC'ere fra E-Sport i Gilleleje - videre til E-Sport i Blistrup
  • Handicapprisen 2019
  • Budget 2020-2023 Høring
  • Møde med Arresø Sejlklub og Arresø Kajakklub ang. anvendelse af havneområdet
  • Gribskov Gymasiums hal har vandskade. Tingbakkehallen har vandskade og Bjørnehøjhallen er plaget af flagremus inde i hallen
  • Fællesmøde mellem Idrætsråd og BIF afholdes den 10.september kl 17:35

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning med følgende bemrækninger: Det er meddelt Nordkysten Badminton Klub, at der ikke kan gøres yderligere i sagen om klage omkring fordeling af haltid i indeværende sæson. Såfremt der yderligere henvendelser/klager, så er det til Tilsynet.

Fraværende: Inger Hansen

 

27. Fornyet behandling af aktivitetstilskud til RIF Rollers

Sagsnummer: 18.15.08-G01-2-19

Resume

Idrætsrådet behandler sagen om aktivitetstilskud til unge under 25 år til Ramløse Rulleskøjteklub.

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at beslutte, om der skal ske en omfordeling af aktivitetstilskuddet til unge under 25 år til Ramløse Rulleskøjteklub for 2018

Sagsfremstilling

Ramløse Rulleskøjteklub har indberettet forkert kontingentsats for unge under 25 år. De har indberettet, at hvert medlem har betalt 50 kr. i kontingent for sæsonen. Beløbet skulle have været 500 kr.

Da kontingentet var så lavt, er der blevet foretaget en reduktion i udbetalingen af aktivitetstilskud. Antallet af medlemmer var udfyldt korrek.

 

Administrationen har udbetalt 15.300 kr.til Ramløse Rulleskøjteklub til unge under 25 år.

Ramløse Rulleskøjteklub har indberettet 306 medlemmer under 25 år - og beløbet skulle have været 81.090 kr., hvis der ikke havde fejl i kontingentstørrelse.

 

Det er Ramløse Rulleskøjteklub selv, der har skrevet forkert i indberetningen.

 

Det er nu op til Idrætsrådet at beslutte, om det udbetalte beløb skal fastholdes, eller om der skal udbetales et større beløb til foreningen til unge under 25 år.

 

På mødet vil det blive oplyst, hvilket beløb der er tilbage på aktivitetstilskudskontoen.

 

Økonomi

Der er stadig et beløb tilbage i puljen, det vil kunne lade sig gøre at udbetale et yderligere beløb til Raløse Rulleskøjteklub.

Beslutning

Sagen udsættes til næste Idrætsrådsmøde. Administrationen indhender dokumentation for antal medlemmer.

Fraværende: Inger Hansen. Mai Smedegaard inhabil ved behandling af sagen.

 

28. Materialetilskud - ansøgning fra Tisvilde Kajakklub

Sagsnummer: 18.15.08-G01-1-19

Resume

Idrætsrådet behandler af ansøgning om Materialetilskud fra Tisvilde Kajakklub.

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at tage stilling til ansøgning om Materialetilskud fra Tisvilde Kajakklub

Sagsfremstilling

På Idrætsrådets møde den 11. juni 2019 blev Materialetilsud 2019 behandlet - og fordeling fandt sted.

Tisvilde Kajakklub har i starten af juli kontaktet Idræt og Folkeoplysning, idet de ikke havde fået svar på deres ansøgning.

Ansøgningen fra Tisvilde Kajakklub var ikke med i fordelingen/behandlingen den 11. juni, idet den ikke var at finde blandt de indkomne ansøgninger hos Idræt og Folkeoplysning.

Formanden for Tisvilde Kajakklub har imidlertid fremsendt kvittering på, at Idræt og Folkeoplysning har modtaget ansøgningen; men den var bortkommet hos Idræt og Folkeoplysning.

 

Ansøgningen omhandler midler til en ny plast havkajak, som koster 10.500 kr.

 

På Idrætsrådets møde den 11. juni 2019 blev hele puljen fordelt, så der er ikke flere midler tilbage.

Idrætrådet præsenteres nu for ansøgningen - og skal tage stilling til, om det på nogen måde er muligt at give støtte til ansøgningen.

 

 

Lovgrundlag

Der er ikke lovgrundlag for tildeling af Materialeskud.

Økonomi

Materialepuljen 2019's budget var på 320.300 kr.

Beslutning

Tilskud på 10.000 kr. blev bevilget til Tisvilde Kakajklub.

Fraværende: Inger Hansen.

29. Helsinge Ridecenter, tilskud til ridebund

Sagsnummer: 18.15.15-G00-1-19

Resume

Idrætsrådet behandler sagen om henvendelse om tilskud fra Helsinge Ridecenter

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at give et tilskud til renovering af ridebane til Helsinge Ridecenter

Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har modtaget henvendelse fra formanden for Helsinge Ridecenter, som søger om tilskud til renovering af ridebane.

I ansøgningen har Helsinge Ridecenter oplyst følgende:

 

I september 2017 blev et areal renoveret med dræn m.m., så det kunne anvendes som ridebane. Projektet løb op i 204.000 kr., hvoraf Helsinge Ridecenter betale 50% og det resterende 50% fik man støtte til via LAG-midlerne.

Der har været EU-revision på projektet, og der er ingen bemærkninger fra den side, efter de havde indleveret den dokumentation, der skulle bruges.

 

Helsinge Ridecenter udlejer anlægget/banen til Helsinge Rideklub.

Rideklubben har gennem de sidste r satset på at tilbyde attraktive forhold for afholdelse af stævner på et noget højere niveau end hidtil.

 

Forud for et større distrikts- og springstævne i starten af juni 2019 blev banen tilført nyt materialer, så den kunne være helt up to dato, og ikke mindst til landsstævnet 8.-11. august 2019, Her blev der udført arbejde for godt 80.000 kr., denne omkonstning er indeholdt i budgettet for 2019.

 

Formanden for Helsinge Ridecenter har i mange år styret økonomi og vedligeholdelse samt de nødvendige fornyelse med fast hånd.

Banen var imidlertid ikke god nok til at opfylde kravene p.t. fordi de materialetyper, der er anvendt modarbejder hinanden og skaber en bane, hvor hestene glider før springene, hvilket er for farligt. Inden landsstævnet blev der lavet yderligere tiltag for i alt 74.375 kr.

Helsinge Ridecenter har ikke selv pengene til at få arbejdet udført i indeværende år, hvorfor Idrætsrådet ansøges.

 

Stævneaktiviteterne er en vigtig del af Rideklubbens branding, idet man med en professionel berider som daglig leder, og to beriderelever, som undervisere på stedet har en rideklubprofil, som adskiller sig væsentligt fra kommunens øvrige rideklubber.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

For at Helsinge Rideklub kan holde det høje niveau for deres medlemmer og til stævner, er det vigtigt, at ridebanen er up to date og i orden.

Derfor anbefales det, at der gives et tilskud til Helsinge Rideklub til renoveringen af ridebanen.

 

På Idrætsrådets møde vil der blive givet en orientering om økonomi, således Idrætsrådet kan tage stilling til tilskudsstørrelse til ridebanen.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 25.

Økonomi

Der søges om 74.375 kr. (Beløbet er incl. moms).

Oplysning om restbeløb på lokaletilskdskontoen gives på mødet.

Beslutning

Der bevilges 75% af det ansøgte beløb, i alt 55.780 kr.

Fraværende: Inger Hansen. Marianne Christensen var inhabil ved behadling af sagen.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen