Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

31. oktober 2019: Offentlige information om lukket dagsordenpunkt på Udvikling, By og Land 4. november 2019 bliver desværre ikke vist i dagsordenen. Det vil blive rettet i referatet.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 03-09-2019 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

104. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18

Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende dagsorden 
Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8

Beslutning

Tilgængelighed af bilag til punkt 116 blev rettet efter økonomiudvalgsmøde.

Der er eftersendt materiale vedrørende punkt 116 og 117, eftersendelsen er sket inden for fristen. Økonomiudvalgets anbefaling på punkt 117 forelægges for Byrådet på mødet.

 

Dagsorden godkendt.

 

Fraværende: Kim Valentin (V), Natasha Stenbo Enetoft (V), Jørgen Simonsen (V), Sisse Krøll Willemoes (G).

105. Budget 2020-2023 - justering af Byrådets mødeplan

Sagsnummer: 00.30.00-S00-3602-18

Resume

Sagen kommer på dagsorden, fordi aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen ikke blev indgået inden sommerferien. Da aftalen er afgørende for budgetarbejdet, var Økonomiudvalget nødt til at revidere den planlagte budgetproces. Ændringen vedrører blandt andet tidspunkter for, hvornår Byrådet kan gennemføre 1. og 2. behandling af budgettet, og kræver derfor justering af Byrådets mødeplan.

Administrationen indstiller til Byrådet

 

 1. godkende justering af planen for byrådsmøder i overensstemmelse med den reviderede budgetproces

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 30. april 2019 en proces for budget 2020- 2023. Processen var tilpasset Byrådets mødeplan. Processen forudsatte at aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen forelå før sommerferien. Aftale om kommunernes økonomi er nemlig afgørende for budgetarbejdet.

 

Grundet folketingsvalget er aftalen ikke blevet vedtaget før sommerferien. Regeringen og KL har aftalt, at forhandlingerne gennemføres i august måned. Samtidig har Indenrigsministeren meddelt, at tidsfristen for vedtagelsen af det kommende års budget er udsat fra 15. oktober til 5. november.

 

Økonomiudvalget besluttede derfor at ændre den planlagte budgetproces på følgende måde: 

 

Dato

Udvalg

Indhold

12. august

Økonomiudvalg

Revideret budgetproces

13. og 20. august

Fagudvalg

Orientering om revideret budgetproces

Temamøder

Byrådsseminar

Byråd

 

10. og 17 september

Fagudvalgene

Fagudvalgenes budgetbehandling

23. september

Økonomiudvalg

1. behandling

1. oktober

Byråd

1. behandling

Uge 42

Efterårsferie (ingen møder)

 

22. oktober

Økonomiudvalg (ekstraordinært)

2. behandling

29. oktober

Byråd (ekstraordinært)

2. behandling

 

 Ændringen vedrører blandt andet, hvornår Byrådet kan gennemføre 1. og 2. behandling af budgettet, og kræver en justering af Byrådets mødeplan. Da Byrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor byrådsmøder skal afholdes, forelægges sagen om justering af Byrådets mødeplan til beslutning for Byrådet.

 

Administrationen indstiller til Byrådet at justere planen for byrådsmøder i overensstemmelse med den reviderede budgetproces og at beslutte at byrådsmødet den 8. oktober aflyses, og der indkaldes et byrådsmøde den 29. oktober 2019. Så 2. budgetbehandling kan finde sted på mødet den 29. oktober 2019.

 

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15/01/2019 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 8, stk.1

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling

Beslutning
 1. Tiltrådt. 

 

Fraværende: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

Bilag

106. Udsholt Vandværk, ansøgning om garanti til lån til renovering af ledningsnet

Sagsnummer: 00.15.15-2-19

Resume

Formålet med sagsfremstillingen er, at få Byrådets bevilling af kommunal garanti til lån på 10,0 mio. kr. (byggekredit og egentlig finansiering), som ønskes optaget af Udsholt Vandværk. Lån optages i KommuneKredit. Den endelige finansiering foretages med et 40-årigt annuitetslån med fast rente i 20 år (længst muligt).

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at der gives en garanti til Udsholt Vandværk på 10,0 mio. kr. i forbindelse med optagelse af byggekredit
 2. at garantien efterfølgende overføres til nyt 40-årigt annuitetslån med fast rente i 20 år i forbindelse med den endelige finansiering
 3. at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes i overensstemmelse med ansøgningen
 4. at der opkræves en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% p.a. af garanteret restgæld (dog kun forholdsmæssigt for 2019)
Historik

 Økonomiudvalget, 26. august 2019, pkt. 142:

1. - 4. Anbefalet.

 

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Sagsfremstilling

Jævnfør bilag "Ansøgning om garantistillelse" har Udsholt Vandværk d. 15. juli 2019 ansøgt om kommunal garantistillelse til lån på 10,0 mio. kr., der ønskes optaget til finansiering af delvis renovering af ledningsnettet. Der ansøges om garanti til både byggelån, og den efterfølgende endelige finansiering. Den endelige finansiering foretages med et 40-årigt lån med en fast rente i 20 år (længste muligt). Lån optages i KommuneKredit. Se bilag: "Låneforslag".

 

Baggrund

Vandværket har gennem flere år konstateret et meget stor vandspil i ledningsnettet. Der er derfor foretaget lækagesøgninger i de berørte dele af nettet, og det har vist sig at såkaldte anboringsbøjler er tæret, og at der bør udskiftes ca. 2.500 stk. indenfor de næste 5 år. Hos forbrugere, som ikke har målerbrønd skal der også udskiftes stik og nedsættes målerbrønd i skel.

 

På basis heraf er der blevet forelagt en projektplan for bestyrelsen, som har vurderet, at det med de nuværende økonomiske rammer ikke vil være muligt at gennemføre renoveringen.

 

Efter fremlæggelse på efterfølgende generelforsamling, blev der givet bemyndigelse til at optage et lån på 10,0 mio. kr. til renoveringen af ledningsnettet.

 

Projektet vurderes at tage 3 år. I denne periode forventes det, at halvdelen af de 2.500 anboringsbøjler vil være skiftet, og at der er placeret nye målebrønde.

 

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse, herunder vandselskaber omfattet af vandsektorloven, jfr. § 16, stk. 1. Der er tidligere givet garanti til fjernvarmeværker og vandværker, herunder Udsholt Vandværk i 2018 på 12,5 mio. kr. Den kommunale garanti omfatter det fulde lånebeløb, herunder evt. kurstab. En afgivelse af kommunal garanti for lån til vandselskaber omfattet af vandsektorloven kan ske, uden at det påvirker den kommunale låneramme, jf. § 3, stk. 3 i lånebekendtgørelsen.

 

Der er tidligere givet følgende garantier til lån optaget af forsyningsvirksomheder:

 

Selskab

Restgæld august 2019, mio. kr.

Helsinge Fjernvarme

58,2

Gilleleje Fjernvarme

43,5

Vejby-Tisvilde Fjernvarme

28,8

Græsted Fjernvarme

16,2

Gribvand Spilevand A/S

176,2

Udsholt Vandværk

7,0 (udnyttet byggekredit pt.).

I alt

329,9

 

Med denne ansøgning bliver den samlede garanti givet til lån optaget af forsyningsselskaber 339,9 mio. kr.

 

Kommunen opkræver provision af denne type garantier. Jf. lovgivningen skal provisionen fastsættes ud fra markedsvilkår. Provisionssatsen udgør pt. 0,5 % p.a. Med en garantiprovision på 0,5% bliver provisionen for et garanteret lån på 10,0 mio. kr. 50.000 kr. det første år.

 

Provisionen for 2019 bliver dog forholdsmæssig mindre, idet provisionen opkræves fra den dato, hvorfra lånet er garanteret.

 

Provisionen opkræves løbende, dvs. årligt ud fra den aktuelle garanterede restgæld.

 

Risiko for tab på garanteret lån

Det vurderes at sandsynligheden for tab på denne type garantier er meget lille, Dette skyldes, at Vandværket er forbrugerejet, og at det derfor, i sidste ende, er vandforbrugernes betalingsevne, der afgør værkets betalingsevne. Der er usandsynligt, at alle forbrugere samtidig skulle få problemer med at betale.

 

 

Lovgrundlag

Lov nr. 469 af 12/06/2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer (vandsektorloven), § 16, stk. 1 og stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), § 3, stk. 3 og § 12.

Økonomi

Som nævnt søges der om garanti for et byggelån og efterfølgende for et aftalelån på 10,0 mio. kr. med en løbetid på 40 år og med fast rente.

 

En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

 

Dette er baggrunden for, at der opkræves provision af den stillede garanti. Provisionen er en betaling til kommunen for at påtage sig en risiko. Provisionen kan tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån.

 

Den årlige provision vil udgøre 0,5% af den garanterede restgæld i det pågældende år.

Beslutning

1. - 4. Tiltrådt.

 

Fraværende: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

Bilag

107. Frikommuneforsøg 2019-2023

Sagsnummer: 00.00.00-A00-127-19

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler muligheden for at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om deltagelse i frikommuneforsøg 3. (2019-2023).

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at beslutte, at Gribskov Kommune ikke ansøger om deltagelse i frikommuneforsøg 3 (2019-2023)

Historik

Økonomiudvalget, 26. august 2019, pkt. 143:

 1. Anbefalet.

 

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen hen mod næste ansøgningsrunde skal undersøge muligheder for at lave frikommuneforsøg på sundhedsområdet.

 

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2019 aftalt at igangsætte den 3. runde af frikommuneforsøg i årene 2019 – 2023. Med frikommuneforsøg kan udvalgte kommuner få en mere udstrakt frihed til at afprøve nye måder at løse de kommunale opgaver på. Målet med forsøgene er at opnå ny viden og praktiske erfaringer baseret på den kommunale virkelighed.

 

For at komme i betragtning til frikommuneforsøget skal der være et minimumsgrundlag på 60.000 borgere. Gribskov Kommune er derfor afhængig af et samarbejde med en anden eller andre kommuner, så befolkningskriteriet på de 60.000 borgere opnås. Ministeriet har oplistet 6 forsøgstemaer som inspiration til kommunerne, hvor der ved vurderingen af ansøgningerne vil blive lagt vægt på, at forsøgene er ambitiøse, fokuserede og sammenhængende. Der vil som udgangspunkt blive udvalgt de 10 mest perspektivrige og nytænkende forsøg i ansøgningsrunden, der har ansøgningsfrist den 1. oktober 2019.

 

Forsøgstemaer

Der gælder som udgangspunkt ingen begrænsning i forhold til forsøgstemaer, men der vil blive givet særlig prioritet til forsøg, der omhandler en af følgende problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:

 • Sammenhængende indsatser indenfor beskæftigelse, social, sundhed og uddannelse.
 • Udsatte børns vej gennem livet, fra daginstitution til uddannelse.
 • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse/beskæftigelse.
 • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgangen mellem det kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud.
 • Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
 • Administrative effektiviseringer

 

Administrationen har med afsæt i aftalen om 3. runde af frikommuneforsøg afdækket mulige områder, hvor deltagelse i et frikommuneforsøg kunne være relevant. I afdækningen indgik også forslag fra Fredensborg Kommune, der har forhørt sig om interessen for et evt. samarbejde om nogle af de temaer Fredensborg Kommune arbejdede med på idéplan.

 

Det er administrationens vurdering, at man godt kan udvikle på de respektive centerområder og dermed de kommunale opgaver indefor den eksisterende lovgivning og derved ikke behøver deltagelse i et frikommuneforsøg for at arbejde i den retning. Ydermere kræver det et væsentligt ressourcetræk i administrationen, at være en del af et sådan forsøg, hvilket bør sammenholdes med det forvende resultat af forsøget.

Fredensborg Kommune har endvidere meddelt, at man ikke går videre med flere af de temaer, der blev arbejdet med på idéplan.

 

Nuværende frikommuneforsøg

Gribskov Kommune indgår på nuværende tidspunkt i et frikommuneforsøg, hvor byrådet den 30. maj 2016 godkendte frikommuneansøgningen ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Den 10. oktober 2016 gav Økonomi- og Indenrigsministeriet de ni kommuner bag ansøgningen grønt lys til at indgå et frikommunenetværk. Gribskov Kommune indgår i samarbejde med: Allerød, Ballerup, Helsingør, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Halsnæs og Hillerød kommune. Frikommuneforsøget blev søgt ifb. med  velfærdudviklingsprogrammet (VUP), og gav mulighed for fritagelse af flere paragraffer i lovgivningen der vedrører velfærdudviklingsprogrammets målgruppe. Frikommuneforsøget ophører i juni 2020.  I forbindelse med dette frikommuneforsøg, har Gribskov Kommune forpligtet sig på deltagelse i og medfinansiering af frikommunenetværket, hvor en række løbende evalueringer i den enkelte kommune også indgår. Dertil anvendes medarbejderressourcer på tværs af de involverede centre, til at understøtte frikommuneforsøget og evalueringsarbejdet i kommunen. Medfinansieringen af frikommunenetværket andrager 100.000 kr. årligt og dertil 50.000 kr. til evaluering af frikommuneforsøget, samt ressourcer i form af arbejdstid i administrationen. Det vurderes, at det er væsentligt at sikre fokus på det nuværende frikommune forsøg og implementere og arbejde med erfaringerne fra dette det kommende år.

 

Administrationen anbefaler på baggrund heraf, at der ikke ansøges om deltagelse i frikommuneforsøg 3 (209-2023), da det vurderes, at der ikke ligger hindringer i lovgivninger eller pargraffer for på nuværende tidspunkt, at kunne udvikle på områder, hvor dette er ønskeligt,

 

 

Lovgrundlag

Aftale om kommunernes økonomi 2019 - Regeringen og KL

 

Økonomi

Der er i nuværende budget ikke afsat finansiering til nyt frikommuneforsøg.

Beslutning
 1. Besluttet, at Gribskov Kommune ikke ansøger om deltagelse i frikommuneforsøg 3 (2019-2023).

 

Fraværende: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

108. Forslag til lokalplan for boliger i Troldbakkerne - igangsættelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-4-19

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen, for at anbefale Byrådet at træffe beslutning om igangsættelse af arbejdet med forslag til lokalplan for klynge 3 i byudviklingsområdet Troldebakkerne i Helsinge. Samt herunder også at træffe valg for de overordnede rammer for bebyggelsen i klynge 3, som skal sælges som byggemodnede enkeltgrunde, 'plug'n play' til enfamiliehuse.

 

Byrådet behandlede på mødet d. 21. maj 2019 beslutningspunkt for byudviklingsprojekt for Troldebakkerne. Herunder godkendelse af anlægsprogram til den videre projektering, proces- og tidsplan, samt frigivelse af rådighedsbeløb til en del af de indledende aktiviteter.

 

Som statuspunkt ved denne behandling blev det oplyst, at Udvikling, By og Land på et senere møde vil tage stilling til indretning af klynge 3 med det konkrete antal grunde og grundstørrelser, som grundlag for en kommende lokalplan og konkret byggemodning.

 

Administrationen forelægger nu oplæg til indretning af klynge 3.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at tage stilling til indretning af klynge 3 med antal af grunde og grundstørrelser, ved valg af enten
  1a: version 1, bebyggelsesplan med op til 12 grunde med grundstørrelser på ca. 350 m2,
  ELLER
  1b: version 2, bebyggelsesplan med op til 10 grunde og grundstørrelser på ca. 600 m2
 2. at godkende oplæg for farve og materialevalg til sikring af en sammenhængende karakter og identitet for klynge 3
 3. at igangsætte arbejdet med forslag til lokalplan for boliger i Troldebakkerne (klynge 3)
Historik


Udvikling, By og Land, 20. august 2019, pkt. 170:

1a. Udgår

1b. Anbefalet

2. - 3. Anbefalet

 

 

Allan Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværendeØkonomiudvalget, 26. august 2019, pkt. 145:

1a. Udgår

1b. Anbefalet

2. - 3. Anbefalet

 

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger oplæg til udstykning af klynge 3, samt forslag til materiale/farvevalg for facader og tage, der skal medvirke til at skabe en arkitektonisk helhed og samlende identitet til klyngen.

 

To forslag til indretning af klynge 3:

Proces for  salg af klynge 3 forelægges senere på baggrund af rådgivning fra mægler, samt koordinering med salg og udvikling af klynge 1 og 2.

I anlægsprogrammet, som blev forelagt for byrådet på mødet d. 21. maj 2019, fremgik et skitseoplæg til indretning af klynge 3 med i alt 12 grunde til parcelhuse med grundstørrelser på omkring 350 m2 i 1-2 etager.

Med baggrund i helhedsplanen og de retningslinjer der er for klyngens opbygning i rammelokalplanen, har administrationen fået udarbejdet to forslag til indretning af klynge 3 med grundstørrelser på henholdsvis omkring 350 m2 og omkring 600 m2, og fortsat med boliger i 1-2 etager

 

I Version 1 (som vist i anlægsprogrammet) - kan klyngen udstykkes med 12 grunde med grundstørrelser på omkring 350 m2, nogle grunde med 1 etage, nogle med mulighed for 2 etager. Se bilag

 

I Version 2 kan klyngen udstykkes med 10 grunde med grundstørrelser på omkring 600 m2, alle med mulighed for 2 etager. Her er det grønne areal i midten af klyngen reduceret, for at give mulighed for større grundstørrelser. Det er ikke på samme måde muligt at reducere i klyngemidten for at gøre grundene større i version 1 med 12 parceller, idet grundene bliver for smalle. Se bilag.

 

For alle grunde i version 2 med 10 parceller, er det efterprøvet, at der kan bygges boliger i 2 fulde etager. Eksemplet er efterprøvet med grundplan på 70 m2 eller 80 m2, dvs. boliger på 140 m2 eller 160 m2. Og alle grunde har mere rummelighed, hvis der arbejdes med en grundplan der passer til den enkelte grund.

Rammelokalplanen for Troldebakkerne fastsætter at bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse (parcelhuse) maksimalt må være 30 for boliger i 1 etage og 45 for boliger i 2 etager. Dvs. at en grund på 600 m2 har en byggeret på 180 m2, hvis der bygges i 1 etage og 270 m2, hvis der bygges i 2 etager. Jf. bygningsreglementet er en bolig i 1 etage med udnyttet tagetage, at betragte som 2 etager.

 

Illustrationsplanen for version 2 viser placeringen af boliger i 2 etager, hvor det er efterprøvet at de overholder krav om afstand til skel. Der er råderum til andre placeringer og til byggeri i 1 etage, når der tages individuel stilling til placering af boligen på den enkelte grund.

 

Valg af klyngens udstykning med mindre eller større grundstørrelser og antal af grunde har forskellig indvirkning for køberne, kommunen og Helsinge. Samlet vurderer administrationen, at der er flest fordele ved valg af version 2.

Se bilag med notat, der uddyber konsekvens ved valg mellem de to modeller, samt anbefaling fra mægler.

 

Karakter og identitet

Rammelokalplanen for Troldebakkerne fastsætter i §12.1, at der inden for den enkelte klynge skal være fællestræk i størrelse og type af byggeri, eller i materialevalg eller farvevalg. Bebyggelsen indenfor den enkelte klynge skal udformes med gennemgående træk i udtryk og materialer for at skabe en arkitektonisk helhed.

Lokalplanen for klynge 3 skal fastsætte rammerne for bebyggelsen, som skal være med til at sikre den overordnede intention om sammenhæng og identitet for den enkelte klynge.

 

Klynge 3 udbydes som 'plug'n'play', hvor Gribskov Kommune står for byggemodning af klyngen, og den enkelte køber opfører sit individuelle byggeri for en villa i 1-2 etager.

Det må forventes, at der kan være stor variation i byggestil, tagformer og arkitektonisk udtryk. For at sikre, at der skabes en form for fællestræk og identitet for klyngen, foreslår administrationen derfor, at der fastsættes en palette af farver for facader og tage.

Administrationen foreslår at facader skal opføres i lyse gule, lyse grå eller sandfarvede tegl, eller som skurede eller pudsede facader i samme farvetoning. Mindre facadepartier kan laves som træ- eller pladebeklædning i samme farvetoning eller de kan fremstå i antracitgrå eller sort.

Tagmateriale skal være sort eller mørk grå. Facader med lyse gule, grå eller sandfarvede nuancer og mørke tage vil fremstå nedtonede og indpasse sig godt i Troldebakkernes landskab.

Se bilag med eksempler med forskellige nye villaer med farvevalg som beskrevet og med variation i bygningsudtryk og etageantal i 1-2 etager.

Den foreslåede palette i farver og materialer giver en vis grad af ensartet præg, men stadig med stor mulighed for variation i byggestil og arkitektonisk udtryk.

 

Fokus i proces med lokalplanforslag

Parallelt med udarbejdelse af forslag til lokalplan for klynge 3, skal det, for det samlede byudviklingsprojekt for Troldebakkerne, fastlægges hvordan konstruktion for de individuelle og fælles regnvandslaug og grundejerforeninger skal fastsættes, da bestemmelser om medlemspligt i grundejerforening skal indskrives i de respektive lokalplaner i området.

Detaljering af projektet for klynge 3, er ligeledes nødvendig for så vidt angår varmeforsyning og regnvandshåndtering, hvis lokalplanen skal regulere disse emner.

 

Tidsplan:

Lokalplanforslaget forventes politisk behandlet i 4. kvartal med henblik på godkendelse til offentlig fremlæggelse, Efter vedtagelse i 2. kvartal 2020 kan byggemodning igangsættes.

 

Delegation af beslutningskompetencen

Administrationen anbefaler, at forslaget til lokalplanen godkendes til at blive sendt i offentlig høring af Byrådet. Hvis der i forbindelse med høringsperioden kommer høringssvar til lokalplanen

anbefaler administrationen, at den endelige vedtagelse af lokalplan sker i Udvikling, By og Land, mens administrationen kan vedtage planerne endeligt, hvis der ikke kommer høringssvar i

forbindelse med den offentlige høring. 

 

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler at der udarbejdes lokalplanforslag for udstykning af klynge 3 i 10 parceller på ca. 600 m2 (version 2) med boliger i op til 2 etager.

Ligeledes anbefaler administrationen at lokalplanen fastsætter rammer for farver og materialer på facader og tage, som beskrevet i dagsordenspunktet, for at sikre en sammenhængende karakter for klyngen. 

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK 287 af 16/04/2018

Rammelokalplan nr. 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge

Økonomi

Udgifter og indtægter for projektet finansieres af Byudviklingsrammen.

Sagen forudsætter ikke for nuværende nye bevillinger.

Beslutning

1a Udgår

1b Tiltrådt

2. - 3. Tiltrådt.

 

Fraværende: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes, Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

Bilag

109. Delegation på planområdet

Sagsnummer: 00.01.00-A21-4-19

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet en beslutning om delegation på planområdet. Oplægget til delegation er udarbejdet med henblik på at optimere udarbejdelse af planforslag.

 

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At godkende delegation for planområdet:

a. Alle planer igangsættes af Udvikling, By og Land,

b. Planer, der kan delegeres, delegeres til administrationen, med mindre fagudvalget i forbindelse med igangsættelsen beslutter andet

c. Administrationen afgør hvorvidt plangrundlag skal miljøvurderes

Historik

 Udvikling, By og Land, 20. august 2019, pkt. 176:

1 a, 1b, og 1c. Anbefalet

 

Allan Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværendeØkonomiudvalget, 26. august 2019, pkt. 146:

1 a, 1b, og 1c anbefalet

 

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Byrådet godkendte 31.08.2015 delegationsplan for planområdet, hvor det blev besluttet, at ikke alle planer skulle godkendes i Byrådet. Byrådet besluttede 12.03.2018 ændringer af delegationsplanen, hvor der i højere grad blev differentieret mellem opgavetyper, hvor eksempelvis planer for kommunalt ejede ejendomme skulle godkendes af Byrådet, samt at der skulle skelnes mellem høringslængder for forskellige plantyper, i henhold til nye muligheder i planloven.

 

2. Opdatering af delegationsplan for planområdet

Med baggrund i ønske om at optimere lokalplanprocesser har administrationen vurderet muligheden for at ændre den gældende delegationsplan.

 

Planer, der udarbejdes i henhold til planloven skal besluttes i Byrådet. Byrådet har dog mulighed for at delegere beslutningen for nogle typer planer.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og tilhørende kommuneplantillæg, er det ikke muligt at delegere følgende beslutninger:

 • Tillæg til kommuneplan, der udarbejdes på baggrund af lokalplan, og som kræver for-offentlighed
 • Lokalplaner af principiel betydning

 

Se vedlagte notat med uddybning af ændringer i kommuneplanen, på baggrund af lokalplaner, og vurdering af principiel betydning.

 

3. Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler, at beslutninger for lokalplaner og tilhørende kommuneplantillæg, der kan delegeres, følger følgende procedure:

 • Alle planer igangsættes i UBL
 • Administrationen godkender forslag og vedtager planerne endeligt, med følgende undtagelser:
  • hvis UBL i forbindelse med igangsættelsen, vælger selv at skulle godkende forslag til offentlig fremlæggelse
  • hvis administrationen vurderer, at der er indkommet væsentlige høringssvar og i så fald forelægges planen UBL til endelig vedtagelse

 

Hvis beslutning om godkendelse af forslag og endelig vedtagelse delegeres til administrationen, er det vigtigt at de enkelte sager er tilstrækkeligt belyst ved igangsættelse. En god opstartsredegørelse forudsætter, at bygherre er tilstrækkeligt afklaret omkring sine ønsker til projektet og i relevant omfang leverer kortbilag mv, og at administrationen analyserer projektet forud for politisk behandling.

 

Beslutning om ikke at miljøvurdere delegeres til administrationen. Udarbejdelse af miljørapport (miljøvurdering) følger plangrundlagets beslutningsproces.

 

Administrationen vurderer at de processer, hvor beslutningen delegeres til administrationen kan forkortes med op til tre måneder (procestid), da der ikke skal udarbejdes dagsordenspunkter og afholdes politisk møde inden beslutning kan tages.

 

Se bilag med illustration af beskrevet forløb, med angivelse af ændringer i forhold til nuværende praksis.

 

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter (VVM), lovbekendtgørelse 1225 af 25. oktober 2018

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning

1a, 1b, og 1c tiltrådt.

 

Fraværende: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

Bilag

110. Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - studieboliger Helsinge

Sagsnummer: 06.00.00-G01-40-19

Resume

Formålet med tillæg nr.4 til Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2018-2021 er at skabe det planmæssige grundlag for offentlig kloakering af studenterboligerne Østergade 60

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden
 3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar
 4. at godkende at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og konsekvensvurdering
Historik

 
Udvikling, By og Land, 20. august 2019, pkt. 186:

1. - 4. Anbefalet

 

Allan Nielsen og Michael Hemming Nielsen fraværendeØkonomiudvalget, 26. august 2019, pkt. 147:

1. - 4. Anbefalet

 

Fraværende: Michael Hemming Nielsen (Ø)

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 4 omhandler et nyt kloakopland HEL61SN som dækker området for de nye studenterboliger ved Helsinge Gymnasium, Østergade 60, i en 10 års periode. Spildevandet ledes til Helsinge Renseanlæg, der har kapacitet til at modtage det. Området kloakeres for spildevand, mens regnvand håndteres privat og lokalt ved nedsivning. Oplandet har et samlet areal på 3.600 m2.

 

Planen er screenet efter 'Lov om miljøvurdering'. Det er vurderet, at planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og at planen derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019

Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 1225 af. 25. oktober 2018

Økonomi

Etablering af kloakering forestås af Gribvand Spildevand A/S, ledningsarbejde på egen grund udføres af bygherre

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der er krav om annoncering på kommunens hjemmeside

Beslutning

1. - 4. Tiltrådt.

 

Fraværende: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

Bilag

111. Udtræden af Økonomiudvalget - Allan Nielsen

Sagsnummer: 00.22.04-A00-2-19

Resume

Byrådet behandler sagen med henblik på stillingtagen til anmodningen fra Allan Nielsen (A) om at udtræde af Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende at Allan Nielsen fratræder sin post som ordinært medlem af Økonomiudvalget
 2. at vælge Pia Foght som nyt ordinært medlem af Økonomiudvalget
Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Allan Nielsen (A) oplyste borgmesteren, at han ønsker at udtræde som medlem af Økonomiudvalget. Oplysningen blev fremsendt som mail den 21. juni 2019.

 

Allan Nielsen motiverer ønsket om at udtræde med henvisning til politiske forhold. Socialdemokratiet har valgt en ny gruppeformand, og gruppen ønsker, at gruppeformanden er medlem af Økonomiudvalget for at kunne levere en indsats i budgetarbejde.

 

Lovgrundlag

Loven siger, at byrådet indvælger medlemmer til økonomiudvalg og de stående udvalg på sit konstituerende møde. Valgene af medlemmerne har virkning for hele perioden.

 

Byrådet har relativt vide beføjelser til at tillade, at et byrådsmedlem udtræder af økonomiudvalg eller et stående udvalg midt i funktionsperioden. Tilladelsen kan motiveres i politiske forhold eller hensyn til mere permanente forhold i det pågældende medlems liv.

 

Derimod er byrådet efter indvælgelsen afskåret fra at gøre indskrænkninger i længden af medlemsperioden. Byrådet kan ikke beslutte, at medlemskabet ophører på et tidligere tidspunkt end byrådets funktionsperiode.

 

Hvis det udtrædende medlem (i sin tid) blev indvalgt på udvalgsposten af byrådet i enighed, er det byrådet som træffer beslutning om pladsens genbesættelse. Beslutningen træffes ved simpelt flertal.

 

Byrådsmedlemmer har pligt til at modtage valg.

 

Indstilling til nyt medlem i Økonomiudvalget

Socialdemokratiet indstiller gruppens nye formand, Pia Foght, til posten om medlem af Økonomiudvalget.

 

Indvælgelsen af Pia Foght (A) er betinget af, at Byrådet godkender anmodningen fra Allan Nielsen om at udtræde af Økonomiudvalget.

 

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) §17 stk. 2, stk. 3 og stk. 6

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

 

Fraværende: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

112. Vurderingsankenævn Nordsjælland - indstilling

Sagsnummer: 25.00.00-A00-2904-18

Resume

Sagen kommer på dagsorden som følge af henvendelsen fra Skatteankenævn. Sagen handler om indstilling af kandidater til Vurderingsankenævn Nordsjælland.

Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at indstille én kandidat til den ledige plads som suppleant til Vurderingsankenævn Nordsjælland for perioden til den 31.december 2019
 2. at foretage en ny indstilling af kandidater både til plads som medlem og suppleant til Vurderingsankenævn Nordsjælland for den kommende periode
Sagsfremstilling

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser.

 

Perioden til den 31. december 2019

Byrådet har tidligere indstillet kandidater til Vurderingsankenævn Nordsjælland for funktionsperioden 1. juli 2014 til 30. juni 2018. Denne funktionsperiode er tidligere blevet forlænget til den 31. december 2019. Et udnævnt medlem, Bo Madsen, er udtrådt af ankenævnet, og suppleant Torben Bo Dencker er derfor indtrådt som nyt medlem. Det betyder, at Byrådet skal indstille én kandidat til den ledige plads som suppleant.

 

Den kommende periode

Byrådet har også indstillet kandidater til Vurderingsankenævn Nordsjælland for kommende funktionsperiode (forventet 1. januar 2020 til 30. juni 2022). Byrådet traf beslutningen den 4. december 2017 på det konstituerende møde. Byrådet indstillede Bo Madsen (V) som medlem og Kim Valentin (V) som suppleant.

 

Bo Madsen er fraflyttet kommunen, og derfor kan ikke tiltræde som medlem i den kommende periode. Det betyder, at Byrådet skal indstille én ny kandidat til plads som medlem.

 

Kim Valentin anmoder Byrådet om at revurdere beslutningen om at indstille ham som suppleant til Vurderingsankenævn Nordsjælland for kommende periode. Anmodningen begrundes med andre (nye) offentlige pligter.  

 

Venstre indstiller til Byrådet, at

 • Torben Bo Dencker (V) også indstilles som kandidat til plads som medlem for den kommende periode.
 • Sean Crawford (V) indstilles som kandidat til plads som suppleant i den nuværende og den kommende periode

 

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 (kommunestyrelsesloven) § 17 stk. 6

Økonomi

Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Beslutning

1. Besluttet at indstille Sean Rask Crawford (V) som stedfortræder.

2. Besluttet, at Torben Bo Dencker (V) også indstilles som kandidat til plads som medlem for den kommende periode, og at Sean Rask Crawford (V) indstilles som kandidat til plads som suppleant i den kommende periode

 

 

Fraværende: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

113. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

 

Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 
Beslutning

Mødet begyndte klokken 17.07 (behandling af lukkede punkter). Mødepause. Byrådets spørgetid. Mødet genoptget klokken 19.08. Mødet sluttede klokken 19.20.

 

Borgmesteren Anders Gerner Frost (G) takkede bogerne i Valby for et interessant og inspirerende møde. Borgmesteren orienterede, at Byrådets næste dialogmøde afholdes den 5. november 2019 i Esrum- og Esbønderup-området.

 

Allan Nielsen (A) gjorde opmærksom på, at alle kan indstille kandidater til Handicapprisen 2019. Oplysninger om prisen findes på kommunens hjemmeside. Indstillingen med begrundelse sendes til gribskov@gribskov.dk att. Handicaprådet senest den 10. oktober 2019.

 

Velkommen til Niels Tørsløv, direktør for Plan, Teknik og Beskæftigelse.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Fraværende: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

114. Indkaldelse af stedfortræder for Jørgen Simonsen - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 1. Byrådet besluttede, at betingelserne for, at Sean Rask Crawford (V) indtræder i Byrådet, er opfyldt. Sean Rask Crawford (V) indtræder som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V) i en forventet periode på en måned.
 2. Byrådet tog orienteringen om indkaldelsen af Sean Rask Crawford som stedfortræder til udvalgene Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt Beskæftigelse og Unge til efterretning.

 

Fraværende: Kim Valentin (V), Natasha Stenbo Enetoft (V), Jørgen Simonsen (V), Sisse Krøll Willemoes (G)

 

115. Indkaldelse af stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes - Lukket punkt

Offentlig beslutning

 1. Byrådet besluttede, at betingelserne for, at Tonny Nalepa Jensen (G) indtræder i Byrådet, er opfyldt. Tonny Nalepa Jensen (G) indtræder som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes (G) i en forventet periode på tre måneder.
 2. Byrådet godkendte, at Morten Klitgaard (G) midlertidigt udtræder af udvalget Udvikling, By og Land.
 3. Byrådet valgte Tonny Nalepa Jensen (G) til udvalget Udvikling, By og Land.
 4. Byrådet tog orienteringen om indkaldelsen af Morten Klitgaard som stedfortræder til udvalget Børn, Idræt og Familie samt indkaldelsen af Tonny Nalepa Jensen som stedfortræder til temaudvalget Strategi og Samskabelse til efterretning

 

Fraværende: Kim Valentin (V), Natasha Stenbo Enetoft (V), Jørgen Simonsen (V), Sisse Krøll Willemoes (G)

116. Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Ændringsforslag fra Venstre

Udbuddet foreslås annulleret, og det foreslås yderligere, at kommunen forsøger at sælge grundene på en model hvor byggeretsprisen afregnes til en normal pris, når husene er bygget og solgt. For at minimere likviditetsbehovet foreslås det også, at anlægsarbejdet ændres, så der ikke skal investeres så meget for at sælge en klynge.

 

For: V, Betina Sølver (7)

Imod: G, A, Ø, C, O, Bo Jul Nielsen (15)

 

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

 

Afstemning om indstilling

 

1. Tiltrådt at Troldebakkernes Klynge 1 genudbydes alene på pris.

2. Tiltrådt at Klynge 1 udbydes med mulighed for opførelse af parcelhuse og/eller tæt-lav og/eller etageboliger.

 

3.

 

For: G, A, Ø, C, O, Bo Jul Nielsen (15)

Imod: V, Betina Sølver  (7)

 

Tiltrådt at godkende salg af Klynge 2.

 

 

Mindretalsudtalelse

Venstre mener, at kommunens likviditet er presset, og den opnåede pris på klynge 2 er for lav, samtidig med usikkerhed på, hvilke omkostninger kommunen påtager sig, og ikke mindst hvilken yderligere likviditetsbelastning dette medfører.

 

4. Tiltrådt at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Klynge 2 på baggrund af købers skitseprojekt med administrationens tilhørende bemærkninger.

 

Fravær: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

 

117. Forberedelse af salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

1. Tiltrådt at udbyde ejendommen Holtvej 2, Græsted til salg til boligformål alene på pris til tæt-lav boligbebyggelse og/eller etageboliger.

2. Tiltrådt at godkende at administrationen inden udbuddet gennemfører ide-indkaldelse ift. kommuneplanen om den ændrede anvendelse.

 

Fraværende: Kim Valentin (V)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende, Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Jørgen Simonsen (V) fraværende, Sean Rask Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen