Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kulturråd

Torsdag den 05-09-2019 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

20. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Sagsnummer: 18.15.00-G01-5-18

Resume

Kulturrådet godkender dagsordenen og referat fra sidste mød (den19.06. 2019)

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at godkende dagsordenen samt referat fra sidste Kulturrådsmøde (den 19.06. 2019).

Beslutning

Dagsordenen godkendtes og referat fra sidste Kulturrådsmøde, afholdt den 19.06. 2019 godkendtes.

Fraværende: Inger Lise Dyrekær Larsen og Kai Ambus.

 

21. Meddelelser

Sagsnummer: 18.15.00-G01-7-18

Resume

Kulturrådet behandler meddelelser.

Administrationen indstiller til Kulturrådet

at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Der har siden sidste møde været henvendelser fra foreningen Av min guldtand, som takkede for underskudsgarentien. De fik dog ikke brug for den. Henvendelse fra Gribskov Event, ansøgning modtaget, men sendt retur for yderligere oplysninger. Henvendelse fra Café Classic - ansøgning tilbagesendt med besked om, at ansøgningen ikke kunne behandles på Kulturrådsmøde, idet arrangementet ville være afholdt inden behandling.
 • Tonny Jensen meddelte, at han nu er indtrådt i byrådet, hvorfor han trækker sig fra Kulturrådet. Formanden for Kulturrådet takkede Tonny Jensen for tiden i rådet og overrakte ham en erkentlighed. Der skal findes en ny repræsentant fra børne- og ungeområdet, som kan indtræde i Kulturrådet. Administrationen havde forslag til, hvordan det kan ske. Rådet bakkede op omkring forslaget. Forslaget bliver forelagt Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Fraværende: Inge Lise Dyrekær Laren og Kai Ambus.

 

22. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-A00-2324-18

Resume

Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 •  Samskabelsescase på kulturområdet - orientering udsættes til Kulturrådsmødet den 09. oktober
 • Budget 2020-2023 - Høring
 • Handicapprisen 2019
 • Frivillig Fredag
 • BIF og KEO's behandling af retningslinier for lokaletilskud (efter oplæg fra den nedsatte arbejdsgruppe)
 • Klage over Tisvilde Yoga Festival
 • Kulturprisen 2019 - prismodtager - Der skal kigges nærmere på retningslinierne - mindre arbejdsgruppe nedsættes

 

Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Det besluttedes, at de repræsentanter fra Kulturådet der deltager i budgetmødet den 26. september mødes kl. 21:00 og drøfter, om noget skal medtages i et høringssvar. Fristen for høringssvar er 2. oktober 2019.
 • Modtager af Kulturprisen 2019 blev udvalgt. Der skal kigges nærmere på retningslinierne, og en mindre arbejdsgruppe skal nedsættes Dette arbejde afventer, idet der ønskes en drøftelse med Udvalget for KEO (sker i forbindelse med fællesmøde mellem Kulturrådet og KEO).

Fraværende: Inger Lise Dyrekær Larsen og Kai Ambus.

 

23. Kulturrådspuljen 2019 - ansøgninger

Sagsnummer: 18.15.00-G01-4-19

Resume

Kulturrådet behandler ansøgninger til Kulturrådspuljen 2019.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at godkende tilskud til foreninger, der har ansgøt Kulturrådspuljen 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaet ansøgninger fra foreningerne.

Ansøgningerne er vedlagt dagsordenen som bilag.

Kulturrådet behandler følgende ansøgninger tl Kulturrådspulen:

 

Forening

Der søges tilskud til

CVR.nr.:

Beløb, der søges om

Budget indsendt

KR-afgørelse

Kunstværkstederne

Åbent Hus arrangement

 34511497

3.000 kr.

indgår i ansøgning

 3.000 kr.

Blistrup Medborgerhus

Arrangement med Ulf Pilgaard den 07. oktober 2019

339422494

4.750 kr.

JA

 Underskudsdækn.

op til 4.750 kr.

Posthusets Musikcafé

Klassisk koncert den 06. oktober 2019

39908840

1.000 kr.

JA

 1.000 kr.

Foreningen Rågeleje Strand

Musikarrangement den 22. november 2019

37342254

5.000 kr.

indgår i ansøgning

5.000 kr.

 

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse 854 af 11. juli 2011.

Økonomi

Der kan anvises beløb fra Kulturrådspulen til ansøgningerne.

Der er 59.700 til rest i Kulturrådspuljen for 2019.

 

Økonomisk oversigt udleveres på mødet.

Beslutning

 Beslutning er skrevet ud for hvert arrangement.

Fraværende: Inger Lise Dyrekær Larsen og Kai Ambus.

 

24. Børe- og Ungepuljen - ansøgninger pr. 1. september 2019

Sagsnummer: 18.15.08-G01-4-19

Resume

Kulturrådet behandler ansøgninger til Børne- og Ungepuljen 2019.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at behandle indkomne ansøgninger fra børne- og ungeforeningerne til Børne- og Ungepuljen 2019

Sagsfremstilling

Der er ansøgningsfrist den 01. september 2019 til Børne- og Ungepuljen 2019.

Det vil sige, at det er efter udsendelse af dagsorden til dette møde. Såfremt der måtte komme ansøginger ind efter udsendelse af dagsordenen, sendes de efterfølgende til Kulturrådets medlemmer. .

 

Idræt og Folkeoplysning har modtaget ansøging fra DDS Holbo gruppe, som søger om tilskud på 15.000 kr., som dækker indkøb af besnøringsreb og telt til foreningen.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse 854 af 11. juli 2011.

Økonomi

Der kan anvises beløb fra Børne- og Ungepuljen 2019 til ansøgninger.

Der er 62.300 kr. til rest i Børne- og Ungepuljen for resten af 2019.

 

Beslutning

 Foruden ansøgning fra DDS Holbo Gruppe er der indkommet ansøgninger fra to andre børne- og ungeforeninger; nemlig fra KFUM Spejderne Gilleleje og fra KFUM Spejderne Blistrup.

 • DDS Holbo Gruppe har søgt om tilskud på 15.000 kr. til besnøringsreg og telt.
 • KFUM Spejderne Gilleleje har søgt om tilskud på 15.000 kr. til to stk. telte.
 • KFUM Spejderne Blistrup har søgt om tilskud på 15.000 kr. til en havetraktor.

Tilskud til alle tre foreninger godkendtes med 15.000 kr. til hver.

Fraværende: Inger Lise Dyrekær Larsen og Kai Ambus.

Under behandling af ansøgning fra DDS Holbo Gruppe var Tonny Jensen inhabil.

Under behandling af ansøgning fra KFUM Spejderne Gilleleje var Willy Lorentzen inhabil.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen