Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tirsdag den 10-09-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

56. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordenen.

Lovgrundlag

LBK. nr. 1031 af 06/07/2018 (Kommunestyrelsensloven) §20

Beslutning

1. Godkendt

 

Fravær: Kim Valentin (V).

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Emil Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder Jørgen Emil Simonsen (V).

 

57. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-10-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

Udvalget orienteres om hvilke sager der er på vej.

 

 • Orientering om at fiskeriministeren kommer på besøg
 • Orientering om offentliggørelse af Dansk Industris undersøgelse "Lokalt Erhvervsklima 2019". Der aftales møde med Dansk Industri.

  

Mødestart:kl. 17.53.

Udvalget holdte pause kl.19.13 - kl. 19.17.

Mødeslut: kl. 20.00.

 

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fravær: Kim Valentin (V).

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Emil Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder Jørgen Emil Simonsen (V).

 

58. 2. Budgetopfølgning 2019 - Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-19

Resume

 I denne sag fremstilles årets anden budgetopfølgning for udvalget.

 

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

Administrationen indstiller: 

 1. at godkende budgetopfølgningen for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

 

 

 1.  at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.  

 

 

 

   

 

3.    at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedrørende budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historik

 
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 10. september 2019, pkt. 57:

 

Sagsfremstilling

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

Denne budgetopfølgning er den anden i år. 3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november.

 

Budgetopfølgning 2

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på BO1 og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed og som har været drøftet på Byrådets temamøde 23. april 2019.

Der vil i denne budgetopfølgning blive forelagt forslag til modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af disse udfordringer mhp at understøtte, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2019.

 

 

Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der ligesom ved BO1 tilføjet to kolonner, der viser resulatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring"), der er markeret med rød.

I tabellen såvel som sagsfremstillingen fokuseres på forventede afvigelser til korrigeret budget. Er der væsentlige ændringer ift BO1 forklares disse.

 

 

Budgetopfølgning for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

 

Forventede afvigelser ift det korrigerede budget 2019:

 

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen balance mellem budget og regnskab i 2019 på Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomis område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget efter budgetændringer på 0,0% procent.  

 

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

 

  

Som rapporteret i BO1 forventes på begge rammer indenfor KEO's område budgetoverholdelse efter de indstillede tillægsbevillinger og omplaceringer.

 

Konsekvenser for 2020:

Der bæres ikke udfordringer videre ind i 2020 og følgende år.

 

 

Tillægsbevillinger og omplaceringer

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

 

  

Omplaceringer mellem udvalg.

 

 

Udmøntning af budget 2019-2022 vedr. ny organisation og ansættelsesudsættelse

Ifm BO1 blev der vedtaget omplaceringer som følge af udmøntning af budgetaftalens vedr. ansættelsesudsættelser og ny organisering under økonomiudvalgets ramme 591-Puljer, ØU. I fortsættelse af denne, og for at udmønte størstedelen af den resterende pulje på ØU´s ramme, foreslås der overført 0,09 mio. kr. i 2019 og 0,01 mio. kr. i 2020 fra Kultur og Oplevelsesøkonomi til Økonomiudvalgets ramme 591-Puljer.

  

Gevinstrealisering, udbud IT

I forbindelse med nyt udbud af IT-indkøb er opnået besparelser der medfører at der kan gevinstrealiseres 0,02 mio. kr. årligt fra 2019 på Kultur og oplevelsesøkonomis ramme. Det foreslås derfor at overføre 0,02 mio. kr. fra Kultur og oplevelsesøkonomi til  Økonomiudvalgets ramme 591- Puljer.

 

Pulje til imødegåelse af udfordringer

Mhp at sikre budgetoverholdelse i 2019 foreslår administrationen, at samskabelsespuljen reduceres med 1,0 mio. kr. i 2019 og tilføres pulje til imødegåelse af udfordringer under ØU´s område:

 

Økonomiadministrative opgaver (del af genåbningssagen)

Byrådet vedtog ifm genåbningen af budgettet i 2018, at administrationen skulle reducere sine omkostninger til udførelse af økonomiadministrative opgaver med hhv. 0,7 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 og frem. Administrationen foreslår nu denne beslutning udmøntet, hvilket for Kultur og Oplevelsesøkonomis område betyder at der overføres 0,04 mio. kr. i 2019 og 0,12 mio. kr .årligt fra 2020 til Økonomiudvalgets ramme 591-Puljer.

 

Fordeling af besparelse fra 2017

En fælles besparelse fra 2017 på CKFT´s område er ikke blevet fordelt videre ud på Idrætsområdet. For at rette op på dette omplaceres 121.000 kr. i 2019 og i overslagsårene 2020-2023 fra Børn, Idræt og Familie til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

 

Fordeling af lønsum på Erhverv og landzoner

Opgaven med Erhverv er pr. 01.08.2019 flyttet fra Center for By, Ejendomme og Erhverv til Center for Kultur, Fritid og Turisme. Der foreslås derfor overført lønsum på 533.000 kr. i 2019 og 1.289.000 kr. i overslagsårene 2020-2023 til Kultur og Oplevelsesøkonomi fra Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.
Beslutning

1. Tiltrådt

2. Anbefalet

3. Anbefalet

 

Fravær: Kim Valentin (V).

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Emil Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder Jørgen Emil Simonsen (V).

 

Bilag

59. Budget 2020-2023

Sagsnummer: 00.30.00-S00-14-19

Resume

Budget 2020-2023 fremlægges for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi med henblik på at udvalget prioriterer rækkefølgen af  forslagene i prioriteringskataloget

 

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:
 1. at udvalget på baggrund af prioriteringskatalog og resultaterne af de igangsatte analyser prioriterer rækkefølgen af  forslagene i prioriteringskataloget til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes likviditet har været faldende hvert år siden 2013 og vil fortsat gøre det, hvis ikke der handles nu. De seneste måneders intensive arbejde med kommunens budget viser, at med de rammer der ligger for kommunernes økonomi med den nuværende udligningsordning, stramme rammer i økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL, opgaveglidning på sundhedsområdet og den kommunale medfinansiering skal der findes op mod 100 mio. kr. om året de kommende år for at vende udviklingen og skabe en økonomi, der balancerer.

 

Som led i arbejdet med at udarbejde et budget for 2020-2023 og skabe balance i kommunens økonomi, skal hvert fagudvalg prioritere rækkefølgen af forslagene fra prioriteringskataloget på udvalgets område som fremlægges i denne sag.

 

Det fremgår af administrationens forarbejder, at kommunens samlede udfordringer i 2020-2023 udgør op til 100 mio. kr.

 

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde er vedlagt følgende bilag:

 • Et prioriteringskatalog, der omfatter:
  • Tidligere foreslåede men ikke vedtagne prioriteringer
  • Nye prioriteringsforslag fordelt på prioriteringer på kort og langt sigt inkl analyser jf udvalgts bestillinger før sommeren
  • Input fra de afholdte workshops med ledere og tillidsrepræsentanter (TRIO workshops)
  • Supplerende analyser udarbejdet efter byrådsseminaret 23. august 2019

 

Udvalgets opgave er at prioritere rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget indenfor udvalgets rammer mhp at anbefale prioriteringerne til 1. behandling af budget 2020-2023 for Økonomiudvalget og Byrådet, som er afsæt for budgetforhandlingerne og den endelige budgetvedtagelse i Byrådet den 29. oktober

 

 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi fremlægger prioriteringskalog med 19 emner der samlet set rummer potentialer svarende til i alt 9,3 mio. kr. i 2020, 12,5 mio.kr. i 2021, 12,2 mio. kr. i 2022 og 11 mio. kr. i 2023

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

 

Høringsperiode og høringsparter

Tilføjet sagsfremstillingen under udvalgsmødet: Udvalgets beslutning samt udvalgets prioriteringskatalog udgør en del af det samlede høringsmateriale. Det samlede høringsmateriale offentliggøres på kommunens hjemmeside den 18. september 2019. Høringsberettigede er blevet adviseret herom.

 

Beslutning

1.

Udvalget besluttede at inddele forslagene i to grupper og at anbefale Økonomiudvalget at:

 

 • Forslagene 3, 10, 12, 15a og 15b udgår og dermed ikke sendes i høring
 • Alle øvrige forslag sendes i høring, dog med den ændring i forhold til forslag 17, at forslag 17 sendes i høring med et årligt beløb på 210.000 kr. (hvis forslag 3 udgår)

 

Besluttet, at administrationen skal belyse nærmere konsekvenser af en eventuel udtrædelse af Visit Nordsjælland.

Besluttet, at administrationen skal forelægge for udvalget en gennemgang af indsatserne på erhvervsområde.

 

 

Et nyt bilag, hvor udvalgets anbefalinger skrives ind i prioriteringskataloget, vedhæftes dette dagsordenspunkt i forbindelse med udsendelse af protokollen.

 

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

Fraværende: Kim Valentin (V), Betina Sølver..

 

Bilag

60. Lokaletilskud - ændring af retningslinier

Sagsnummer: 18.15.12-G00-2-19

Resume

Udvalgene Børn, Idræt og Familie og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til beslutning. Sagen handler om ændring af retningslinier for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jævnfør folkeoplysningslovens kap. 7.

 

Sagen forelægges for udvalgene på ny efter at administrationen har præciseret retningslinjer i overensstemmelse med de bemærkninger som udvalgene kom med på udvalgsmøder den 13. august 2019.

 

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie og udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1. at godkende de ajorførte retningslinjer for lokaletilskud

 

Historik

Børn, Idræt og Familie, 13. august 2019, pkt. 31:

 1. Sagen udsættes med henblik på at administrationen præciserer retningslinjerne.

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 13. august 2019, pkt. 53:

1. Sagen udsættes med henblik på at administrationen præciserer retningslinjerne.

Fraværende: Kim Valentin (V)

  

Sagsfremstilling

Baggrund:

Gribskov Kommune giver lokaletilskud til 32 foreninger (både idræts- og kulturelle foreninger). Lokaletilskud bevilges én gang årlig. Lokaletilskud dækker primært udgifter til klubhuse med omklædning, aktivitetslokaler, rideklubber og spejderhytter. Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til foreningernes lokaler. Dog er satsen for kommunens rideklubber på 65% til deres børn- og ungemedlemmer.

 

Idrætsrådet har på sit møde den 27. februar 2019 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle gennemgå retningslinjerne for lokaletilskud. Samtidig skulle arbejdsgruppen afholde møde med ridelubberne, idet ønsket om at ændre retningslinjerne for lokaletilskud udspringer af nye ansøgninger fra rideklubber. Mødet med rideklubberne har været afholdt i foråret 2019.

 

Arbejdsgruppen ajourførte retningslinjerne for lokaletilskud, og disse har været forelagt Idrætsrådet på deres møde den 11. juni 2019.

 

Sagens forhold 

Arbejdsgruppen har arbejdet med følgende principper for tilskud til nye foreninger:

 

Godkendelse af nye foreninger kan kun ske hvis:

 • lokaleudgifterne ikke overstiger niveauet af driftsudgifterne hos sammenligelige foreninger, der allerede får tilskud.
 • at lokaleudgifterne står i rimelige forhold til deltagerne eller lokalets anvendelse i øvrigt jf. Folkeoplysningslovens § 26.
 • at rideklubber stiller heste til rådighed for medlemmerne/undervisning.
 • at det samlede udbud af foreningsaktiviteter med lokaletilskud skal være geografiske og varierede tilbud.

 

Ændringer og forslag til nye retningslinjer for lokaletilskud fremgår af Bilag 1 og 2.

 

Gribskov kommune kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, såfremt Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale. Det er nye lejemål, egen hal, som ikke tidligere har fået lokaletilskud samt udvidelse af aktiviteter, der medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

 

Forslag til retningslinjer for lokaletilskud fremlægges for Udvalget Børn, Idræt og Familie og Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi til endelig godkendelse.

 

Administrations vurdering og anbefaling:

Administrationen vurderer, at det ved hjælp af de nye principper bliver nemmere at tage stilling til, om nye foreninger skal have mulighed for at opnå lokaletilskud.

Administrationen anbefaler, at begge udvalg godkender forslag til ændrede retningslinjer.

 

Læsevejledning til bilag

Der er vedlagt to bilag.

 

"Bilag 1 -  Nye retningslinjer lokaletilsud med ændringer fra BIF og KEO 13.8.19" indeholder en tekst, hvor man tydeligt kan se alle ændringer (tekst, der skal udgå, er gennemstreget, ændringer, der forelå til mødet 13.8.19 markeret med rødt, ændringer fra mødet 13.8.19 er indarbejdet med blåt)

"Bilag 2 - Nye retningslinjer lokaletilskud med foreslået ændringer" viser, hvordan retningslinjer ser ud, når alle ændringer er indarbejdet i teksten.

Lovgrundlag

 LBK nr. 1115 af 31/08/18 (Folkeoplysningsloven) § 25.

Økonomi

Der er ingen yderligere økonomi i forbindelse med ajourføring af retningslinjerne.

Beslutning

1. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Emil Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder Jørgen Emil Simonsen (V).

Fravær: Kim Valentin (V), Betina Sølver.  

 

Bilag

61. Orientering om Fredbogård Fonden

Sagsnummer: 24.00.00-G01-5-19

Resume

Udvalgene Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvikling, By og Land får sagen til efterretning. I sagen orienteres om det historiske forløb efter Gribskov Kommunes opkøb af landbrugsareal ved Græsted og den efterfølgende stiftelse af den erhvervsdrivende fond Fredbogård Fonden, og samarbejdet omkring en eventplads ved Fredbogård. Udvalgene vil senere i oktober og november behandle status for udviklingen omkring eventpladsen og træffe beslutning om model for det videre samarbejde med denne fond i forbindelse med genforhandling af samarbejds- og lejeaftale om Græsted eventplads og stationsområde.

 

Sagsfremstilling

Den erhvervsdrivende fond Fredbogård Fonden blev stiftet den 1. maj 2014.

 

Fondens stifter er Foreningen Græsted Veterantræf, der i forbindelse med stiftelsen blev videreført i en nyoprettet forening, Græsted Veterantræf.

 

Fondens formål er:

 • at yde støtte i form af donationer og/eller rentelettede lån til foreninger, klubber og lignende samt til personer, som ønsker at gennemføre almennyttige, almenvelgørende og kulturelle initiativer i forbindelse med bevaring af kulturhistorisk teknik og tekniske anlæg, samt støtte til udvikling, planlægning og udførelse af relaterede arrangementer, herunder afholdelse af træf, stævner og events,
 • at udvide den i formålsbestemmelsen ovenfor omtalte støtte til også at omfatte andre almennyttige, almenvelgørende og kulturelle initiativer efter bestyrelsens skøn, dog først når fonden gennem en årrække har vist sig i stand til på grundlag af den ved stiftelsen indskudte kapital at yde væsentlig støtte til de i første punkt omtalte formål,
 • at tilvejebringe og fastholde rammerne for, samt medvirke til, gennemførelse af et årligt veterantræf i Gribskov Kommune,
 • at drive museumsvirksomhed i og på området Fredbogård, og
 • at indgå i et driftssamarbejde om en eventplads i Gribskov Kommune, hvilken eventplads, til generel gavn for kommunens borgere og byen Græsted i særdeleshed, skal kunne rumme forskellige former for almennyttige, kulturrelle samt idræts- og turistmæssige arrangementer og events.

 

Fondens bestyrelse er sammensat af 3 medlemmer udpeget af Græsted Veterantræf og 3 medlemmer udpeget af Gribskov Kommune. Herudover enes parterne om endnu ét medlem, der skal være fondensbestyrelsens formand. Sammensætningen er lige nu:

 • Formand Jan Schøtt-Petersen, advokat
 • Pernille Sørensen, Græsted Veterantræf
 • Peter Feldborg Jensen, Græsted Veterantræf
 • Michael Bøtscher, Græsted Veterantræf
 • Arne Würgler, Gribskov Kommune, Enhedslisten
 • Jens Rane Holck, Gribskov Kommune, Socialistisk Folkeparti
 • Steen Thorsgaard Petersen, Gribskov Kommune, Venstre

 

Repræsentanter for Gribskov Kommune er udpeget af det nuværende byråd i forbindelse med rådets konstituering 2017/18. Her blev det ligeledes besluttet at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer, fra 5 til 7, hvilket fondens fundats giver mulighed for.

 

Fredbogård Fondens bestyrelse har 4 - 6 ordinære møder om året.

 

Baggrunden for og stiftelsen af Fredbogård Fonden

Foreningen Græsted Veterantræf har i mange år op til stiftelsen af Fredbogård Fonden afviklet en større event, Græsted Veterantræf og Kræmmermarked, de seneste år også på de arealer, der i dag er Græsted Eventplads, og som tidligere har været en del af landbrugsejendommen Fredbogård.

 

Særlige omstændigheder gjorde, at Gribskov Kommune indledte dialog med ejerne af Fredbogård i 2013 om køb af et større jordtilliggende, som Gribskov Kommune på daværende tidspunkt så en strategisk interesse i at erhverve, dels for at sikre de fremtidige rammer for et årligt tilbagevendende kræmmermarked, dels for at skabe et grundlag for et større område til afvikling af pladskrævende events i Gribskov Kommune.

 

Forhandlinger med ejerne af Fredbogård og Foreningen Græsted Veterantræf førte til kommunalt køb af et ca. 33 ha. stort ubebygget landbrugsareal. Samtidigt, og i tæt samarbejde med veterantræffet, medvirkede Gribskov Kommune til stiftelsen af Fredbogård Fonden, der gennem et 100% ejet datterselskab, Fredbogård ApS, erhvervede landbrugsejendommen Fredbogård med tilhørende 5,3 ha. landbrugsareal.

 

Aftale om samarbejde med Fredbogård Fonden og udleje af Græsted Eventplads

Siden oprettelsen af Fredbogård Fonden har der været en gensidig samarbejds- og lejeaftale mellem Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden. Disse aftaler er treårige, og har været genforhandlet én gang. Seneste aftaler udløber ved årsskiftet 2019/20.

 

Med samarbejdsaftalen har parterne to fælles mål for øje:

 • at etablere, drifte og udvikle en eventplads ved Græsted
 • at fastholde og udvikle samarbejdet mellem kommunen og fonden

 

Gribskov Kommune deltager i en i samarbejdsaftalen hjemlet koordinationsgruppe. Der afholdes normalt 4 - 6 møder årligt, som optakt til/evaluering af Fredbogård Fondens bestyrelsesmøder. Gribskov Kommune deltager med to ressourcepersoner fra Center for Kultur, Fritid og Turisme.

 

Lejeaftalen omhandler aftale om fondens leje af ubebygget landbrugsareal. Den fastlagte leje (udgangspunkt 2017: 78.120 kr.) reguleres med udgangspunkt i Gribskov Kommunes udgift til kapitalbinding i forbindelse med etablering af område for eventplads.

 

Økonomi og risici

Gribskov Kommune har, foruden investeringen i 2014 i det store landbrugsareal på 33 ha, som i dag udgør Græsted Eventpalads, også samme år stillet en tiårig garanti for Fredbogård Fondens køb af landbrugsejendommen, der erhvervedes for 5 mio. kr. Købet blev finansieredet gennem fondens lånoptagelse i Handelsbanken på 3 mio. kr., mens den resterende købesum blev finansieret ved lånptagelse i KommuneKredit, som et 10 årigt, stående lån på 2 mio. kr. med Gribskov Kommune som garantistiller.

 

Der er ikke fra Byrådets side endnu truffet beslutning om garantiforpligtelsens eventuelle videreførelse efter 2024, og lånet skal således som udgangspunkt indfries til fuld og hel dækning af KommuneKredits udestående pant senest 6. februar 2025.

 

I perioden 2014 – 2017 har Byrådet bevilget erhvervsstrategisk støtte til Fredbogård Fonden på årligt 300.000 kr. og for 2018 støtte på 350.000 kr. Fra 2019 er der ikke indregnet støtte i det kommunale budget.

 

I forbindelse med Gribskov Kommunes budget 2016 blev Græsted Områdefornyelse begunstiget med 3 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. var øremærket til Græsted Eventplads. Der eksisterer endnu en anlægsramme på ca. 1,250 mio. kr., som planlægges anvendt til sikring af infrastrukturen på eventpladsen.

 

Forud for fondens etablering er der gennem flere år via Center for Kultur, Fritid og Turisme ydet støtte i form af kulturkontrakt til Foreningen Græsted Veterantræf. Seneste kontrakt er for driftsåret 2019. Græsted Veterantræf modtager fra og med 2020 forventeligt ikke længere midler via kulturkontrakt.

 

Plangrundlag for Græsted stationsområde og evenplads

Helhedsplan

Gribskov Kommune har i 2017 udarbejdet en helhedsplan for Græsted sationsområde og eventplads for at skabe nye rammer og værdiskabelse, der kan sætte dette område på landkortet. Ønsket er, at området skal udvikle sig som en del af de turismetilbud, som Gribskov Kommune satser på, og med lokal forankring.

 

Lokalplan(-er)

Eventpladsarealerne kræver principielt nyt plangrundlag i forbindelse med ændret anvendelse. I dag er arealerne registreret som landbrugsarealer. Projektering af anlægsinvesteringer og afvikling af events vil kræve landzonetilladelse på den korte bane, og på sigt at der tilvejebringes et grundlag via lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Gribskov Kommune har da også i 2016 udarbejdet en lokalplan for Græsted stations- og veterantogscenter i samarbejde med Nordsjællands veterantog. En lokalplan, der nu ligger til grund for en forestående ansøgning om støtte til en af de filantropiske fonde. Formålet med lokalplanen har været at skabe et grundlag for, at der øst for lokalbanen ved Græsted Station kan opføres en vognhal til opbevaring af Nordsjællands Veterantogs jernbanemateriel med tilhørende sporforbidnelse til lokalbanen. Hallen er tænkt indrettet således at der skabes publikumsadgang til den, og sådan at der på sporarealet kan fremvises veterantog og lokomotiver. Desuden er det hensigten, at hallen også skal kunne bruges til aktiviteter og øvrige events, eksempelvis i forbindelse med det årlige Græsted Veterantræf og Kræmmermarked, der har sit væsentligste udstillingsområde på den del af Græsted Eventplads, der ligger op mod lokalbanen og Græsted Station.

 

Igangsætning af nye lokalplanprocesser drøftes på næste bestyrelsesmøde i Frdbogård Fonden.

 

Det nye Fredbogård - en verden af ny gode oplevelser for hele familien

Fredbogård Fonden har i samråd med Græsted Veterantræf store planer om at udvikle Fredbogård (gårdkomplekset). Der er indsendt en ansøgning til en af de store filantropiske fonde og indledningsvist været dialog med en række relevante, regionale og lokale samarbejdspartnere. Ansøgningen har et stærkt socialøkonomisk, men også oplevelsesøkonomisk og kultur- og naturbåret aftryk. Essensen er at man ønsker at danne nye fællesskaber på tværs af generationer med frivillighed og faglighed for øje.

 

Frilandsmuseets rapport

Nationalmuseet (Frilandsmuseet) har i 2019 med finansiering fra Gribskov Kommune via den erhvervsstrategiske støtte udarbejdet en historisk redegørelse for Fredbogårds historiske og nuværende betydning samt redegjort for bygningernes tekniske tilstand og renoveringsbehov. Et vigtigt dokument i den fremtidige planlægning for gården, herunder restaurering og ny anvendelse.

 

Vision- og strategiforløb

Gribskov Kommune har i samarbejde med Roskilde Festival Experience gennemført et visions- og strategiforløb for Fredbogård Fonden, der lægger kimen til en udvikling af fondens virksomhed, herunder den strategiske tilgang til for eksempel inddragelse af de frivillige med særligt fokus påGræsted Veterantræfs rolle. Fonden træffer på førstkommende bestyrelsesmøde beslutning om det videre arbejde med vision og strategi, herunder organisering af de frivillige kræfter i Græsted.

 

Seneste nyt om Fredbogård Fonden og Græsted Eventplads

Formandsskifte

Fredbogård Fonden har siden stiftelsen haft advokat Jan Schøtt-Petersen som formand. Fredbogård Fonden har nu i en naturlig følge af fondens overgang fra etablering og opstart til en nu mere operationel form valgt at gennemføre et glidende formandsskifte i 2019. En beslutning truffet af bestyrelsen på møde i juni. Ny formand bliver Karsten Grubert, der er bosiddende i Græsted, og med stor interesse i lokalsamfundets kulturelle muligheder. Den nye formand indtræder fuldt ud 1. december 2019.

 

Den videre politiske proces

Gribskov Kommunes samarbejds- og lejeaftaler med Fredbogård Fonden om Græsted Eventplads udløber ved årsskiftet 2019/20.

 

Samarbejds- og lejeaftalerne skal være godkendt af Byrådet og Fredbogård Fondens bestyrelse ved årsskiftet 2019/20 med henblik på en mulig, ny 3 årig aftaleperiode 2020-22 - såfremt begge parter ønsker at gå videre med et forpligtende samarbejde.

 

Byrådet skal således ideelt set senest på møde i december 2019 efter indstilling fra Økonomiudvalget via udvalgene Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvikling, By og Land, godkende status for eventpladsen og samarbejdet med Fredbogård Fonden, og træffe beslutning om det fortsatte samarbejde og eventuelle økonomiske dispositioner eller tilkendegivelser over for Fredbogård Fonden for 2020 og videre frem.

 

Forud for fagudvalgenes indstilling behandler disse udvalg i oktober et oplæg fra administrationen med skitsering af alternative muligheder for fremtidigt samarbejde med Fredbogård Fonden om udviklingen af Græsted Eventplads og Fredbogård med henblik på at sikre en kvalificering af det beslutningsgrundlag, som Byrådet endeligt skal tage stilling til i december.

 

Mellem fagudvalgsmøderne i oktober og november fremlægger administrationen den af fagudvalgene i oktober forventeligt godkendte skitse for fremtidigt samarbejde for Fredbogård Fondens bestyrelse.  

 

Administrationens vurdering

Fredbogård Fonden har strukturelle udfordringer, og vil ikke uden indtægter, økonomisk hjælp, donationer og lignende kunne opretholde sin funktion, som erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. Det tætte økonomiske bånd mellem fonden og stifteren er her afgørende for udviklingen på den korte bane med mindre Gribskov Kommune skal genoptage den erhvervsstrategiske støtte i den ene eller anden form.  

 

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og By, Udvikling og Land:
 1. at tage orienteringen til efterretning
Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

Fravær: Kim Valentin (V), Betina Sølver.

 

62. Evaluering af sommerens arangementer 2019

Sagsnummer: 05.14.00-G01-5-19

Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til efterretning. Sagen handler om evaluering af sommerens arrangementer afholdt på kommunens veje og pladser.

Sagsfremstilling

Der er afholdt et stort antal events hen over sommeren i Gribskov Kommune. I 2019 er der i årets 7 første måneder blevet meddelt tilladelse til 143 midlertidige arrangementer på veje og kommunale arealer. Der er her meddelt tilladelser til 16 motionsløb, 10 film optagelser, 7 mobile gadesalg og ugentlige markedsdage i 4 byer.

Antal af arrangement-tilladelser er steget med ca. 20 % i forhold til 2017. Administrationen konstaterer at hovedparten af arrangementerne i byerne, arrangeres af lokale foreninger og samskabelsen om udfoldelse af turismestrategiens fokus på events og byliv, er i positiv udvikling. 

 

I august måned har administrationen afholdt et antal evaluerings-møder med lokale foreninger, der har arrangeret events på kommunale og andre arealer i Helsinge, Græsted, Gilleleje og Tisvilde.

Referat fra møderne kan læses i: Bilag 1 Helsinge - Bilag 2 Græsted - Bilag 3 Gilleleje - Bilag 4 Tisvilde.

 

Helsinge

Gågadeforeningen oplever at der er stor optimisme i byen. Der arbejdes på at etablere et By-forum, der kan give et fælles afsæt og retning for udviklingen.

 

Der har været afholdt 4 fredagskoncerter på torvet, med spisning og dans, alle med stor tilslutning.

Arrangementet i gågaden, Biler i byen, var godt besøgt.

Ved Elvis koncerten på torvet var der ca. 400 tilhører.

Kulturnatten, som dækkede hele byen, var der også stor tilslutning til og også mange børn deltog.

St. Hans arrangementet blev arrangeret ved gadekæret og var godt besøgt.

Gadekærs markedsdage har været afholdt hver lørdag fra 22. juni til 17. august ved og omkring gadekæret.

 

Græsted

Samarbejdet og den tætte kontakt til politikerne i Byforum fungere godt og deltagerne oplever at blive hørt.

Torvet fungerer som er et godt samlingssted der bruges til små daglige forsamlinger. Dagplejemødres børn leger ved gadekæret, unge samles på torvet i frikvarteret og der er udeservering ved Kroen og Stalden.

 

Der har været afholdt torvedage, loppemarked, udstilling af gamle biler og marked med lokale produkter.

Juletræstænding på torvet tiltrak mange.

Fejring af torvets fødselsdag var godt besøgt.

Ved St. Hans arrangementet i Folkeparken deltog ca. 500 personer og Folkeparken var fyldt op. Kirken lavede kaffe og kage og mange af byens foreninger var engageret.

Halloween eventen havde stor tilslutning fra butikkerne og mange børn deltog.

Open air bio var også en succes, som tiltrak mange borgere.

 

Gilleleje

Det har alt i alt været en god sommer i Gilleleje og der har været flere mennesker i byen. De mange tilbagemeldinger fra besøgende i byen er positive og omhandler: stemningen, havnen, de små butikker, de mange evens, stort udbud af restauranter og at serviceniveauet er højt i butikkerne.

 

Der har været afholdt torvedage hver lørdag.

Operakoncerten på havnen gik over alt forventning med ca. 2500 deltagere.

Bakkefesten gav i år den bedste omsætning nogen sinde på i alt 2.6 mio kr. Der blev solgt 11000 billetter i alt og ca. 5000 pr. dag.

St. Hans arrangement på vest stranden var et stort tilløbsstykke.  

Kulturhavnen har et godt samarbejde med Det Hvide Hus og de omkringliggende cafeer.

 

Tisvilde

Kommunen har i år meddelt tilladelse til 19 arrangementer på kommunale veje og arealer i Tisvilde. Herudover er der afholdt et antal åbne arrangementer på arealer, som ikke tilhører kommunen.

Administrationen har holdt evalueringsmøder med lokale foreninger, samt involverede myndigheder og arrangørerne af festivalen Musik i Lejet.

 

Af de mange arrangementer i Tisvilde, kan nævnes følgende.

St. Hans arrangement på stranden blev arrangeret i fællesskabet af flere foreninger i Tisvilde. Ca. 2000 gæster deltog og mange også til spisning ved Naturrum. 

Jazz festivalen var et godt tiltag og det formodes at arrangementet udvikler sig.

Loppemarked og cirkus på Birkepladsen er stadig en succes hvor mange kommer.

Kildemarked ved Sandflugtsmonementet var godt besøgt.

 

I uge 29 kom der rigtig mange gæster til festivalen Musik i Lejet, og de mange andre aktiviteter rundt omkring i Tisvilde,

Der var mange øl-boder og flere ekstra udskænkningssteder. Cafeer i Hovedgaden ønsker deres tilladelse til udeservering udvidet til hele uge 29.

Der er tilkendegivelser på af, at de mange mennesker på vej til festivalpladsen, gav et stort pres i Hovedgaden og at det var svært at passere afspærringer og serveringsområder i Hovedgaden.Tilkendegivelser der også peger på, at der ikke bør gives tilladelse til udeservering i Hovedgaden mere, på grund at de gener det medfører.

 

Ligeledes er der tilkendelsgivelser af, at der blev spillet for højt i Tisvilde i uge 29, både i private haver og langs Hovedgaden.

Arrangementet Månedansernes Baghave blev i år godt afviklet og musikken blev tilpas reguleret, men cafe Maya spillede for høj musik.

Onsdags jazz på strand terrasse forløb uden problemer.

Under Musik i Lejet oplyser arrangøren, at den gængse grænse på 103 dBA blev overholdt.

 

I forhold til antal deltagere ved Musik i Lejet oplyser arrangøren, at der blev solgt 7500 partout billetter og 1000 dags billetter. Der var 2200 frivillige og 500 akkrediteringer.

Opbygning og nedrigning af festivalen overholdt etape planen, men arrangøren oplever at tidsplanen er meget presset. Bilag 5 MIL.

Samarbejde mellem alle myndighederne og med arrangøren har været godt, og erfaringer fra tidligere år er løbende blevet indarbejdet af arrangøren. Bilag 6 MIL, Myndigheder.

 

Grundejerforeninger for Tisvilde og Omegn har udsendt et spørge skema til deres 400 medlemmer, som 60 personer har svaret på. Den generelle holdning var, at der var for mange mennesker i byen i uge 29 og festivaldeltagere spreder sig ud over et for stort område,

Arrangørerne af Musik i Lejet har foretaget en gæste-evaluering som 2206 personer har svaret på. Af undersøgelsen fremgår at ca. 70% overnatter i familiers sommerhuse, eller bor i Tisvilde. Bilag 7 MIL undersøgelse.

 

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

 

Brian Lyck Jørgensen (O) tilkendegiver til protokollen, at han mener, udvalget bør beslutte at ændre tilladelsen til Musik i Lejet.

 

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

Fraværende: Kim Valentin (V), Betina Sølver

 

Bilag

63. Status på kunst- og naturrumslaboratorium

Sagsnummer: 19.00.00-G01-3-18

Resume

Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til orientering. Sagen handler om projekt Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge i Munkerup Strandpark. Kunstnerisk leder på Munkeruphus Line Kjær deltager på mødet for at give status på forårets og sommerens afviklede aktiviteter.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune og Munkeruphus har indgået en 10 årig samarbejdsaftale, der handler om udstillingsstedets brug af nabogrunden Munkerup Strandark til kunstneriske processer og aktiviter for for børn og unge. Munkerup Strandpark ejes af Gribskov Kommune. Kunstnerisk leder Line Kjær fremlagde på udvalgets møde den 26. februar 2019 planerne for forårets og sommerens aktiviteter.

 

Sagens forhold

I budgetaftalen for 2019 - 2022 har byrådet afsat 250.000 kr. årligt til formålet "Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge". Samtidig er der indgået en samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Munkeruphus, således at Munkeruphus kan anvende det kommunalt ejede Munkerup Strandpark til formålet.

 

Ved en foreløbig opsummering af sommerens aktiviteter, er effekt og afledte effekter følgende:

 

Volumen

Projektet har overordnet via det høje faglige niveau, presseomtale og netværksdannelse til nationale undervisningsinstitutioner og kulturliv, og ikke mindst fonde, skabt en række ”ambassadører” for Munkeruphus, Gilleleje og Gribskov, der er med til at understøtte en attraktiv kommune, der går foran, når det handler om aktiviteter i krydsfeltet læring, kunst og natur.

 

Omfang

Ca. 250 lokale børn har haft glæde af Munkeruphus' nye læringsforløb i løbet af sommeren 2019.

3 workshops af en uges varighed havde skolebørn i 5 og 6 klasse som målgruppe, - her deltog ca. 175 børn, som en del af deres skolegang.

1 workshop af en uges varighed, hvor 20 børn i alderen 12-16 år oplevede sommerferietilbud i uge 27.

Derudover har Billedskolens elevhold gæstet Munkeruphus og Strandparken.

Med 250 børn følger ca.1000 familiemedlemmer, der får positivt kendskab til Munkerup Strandpark, Munkeruphus og Gribskov.

 

Supplement til skolernes undervisningstilbud

De kommunale og private skoler fik tilbudt et forløb knyttet til fag og undervisningsplaner i natur, teknik og dansk med mulighed for at styrke børnenes kreativitet og møde nye måder at lære på gennem deltagelse og medskaben. På femte-sjette klassetrin er kreative tilbud begrænsede, da børnene ikke har billedkunst, design eller andre fag, hvor de kan udfolde sig kreativt og kunstnerisk. Workshoppene blev derfor taget imod med stor begejstring af skolerne og blev oplevet som et unikt og meget relevant tilbud både af lærere og elever. Naturen blev det nye klasseværelse, hvor strand, park, naturgrund med vartegn og skur blev benyttet sammen med Munkeruphus og udendørs telt.

 

Somerferietilbud

20 børn oplevede sommerferietilbud i uge 27, - og med 20 børn følger ca. 80 familiemedlemmer, der får positivt kendskab til Munkerup Strandpark og Gribskov.

 

Med sommerens aktiviteter er projektet nu afprøvet som et pilotprojekt.

 

Det må forventes at både deltagerantal, samt volumen er størrre i årene fremover efterhånden som kendskabet til projektet breder sig. Det skal forventeligt løbes i gang.  

 

Lovgrundlag

 • Gribskov kommunes styrelsesvedtægt § 15, stks.2
 • Kulturstrategi for Gribskov Kommune 2008 - 2020

 

Økonomi

Gribskov Kommune yder Munkeruphus et årligt tilskud på 1.250.000 kr. samt 250.000 kr. der er øremærket til projektet Kunst- og Naturlaboratoriet for børn og unge, der skal foregå i Munkerup Strandpark.

Strandparkprojektet er allerede tildelt midler fra henholdsvis Statens Kunstfond  på 150.000 kr. og Nordea Fonden på 311.000 kr.

 

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

Fraværende: Kim Valentin (V), Betina Sølver.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen