Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn, Idræt og Familie

Tirsdag den 10-09-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

45. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-19

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At godkende dagsorden
Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

Beslutning
 1. Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

 

Udvalget besluttede at optage sag på dagsorden om næstformand for Børn, Idræt og Familie under Sisse Krøll Willemoes (G) fravær.

 

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G)

 

Fravær og Stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

46. Lokaletilskud - ændring af retningslinier

Sagsnummer: 18.15.12-G00-2-19

Resume

Udvalgene Børn, Idræt og Familie og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til beslutning.

 

Sagen handler om ændring af retningslinier for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jævnfør folkeoplysningslovens kap. 7.

 

Sagen forelægges for udvalgene på ny, efter at administrationen har præciseret retningslinjer i overensstemmelse med de bemærkninger, som udvalgene kom med på udvalgsmøder den 13. august 2019.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie og udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende de ajorførte retningslinjer for lokaletilskud

Historik

Børn, Idræt og Familie, 13. august 2019, pkt. 31:

 1. Sagen udsættes med henblik på at administrationen præciserer retningslinjerne.

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 13. august 2019, pkt. 53:

1. Sagen udsættes med henblik på at administrationen præciserer retningslinjerne.

Fraværende: Kim Valentin (V)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Gribskov Kommune giver lokaletilskud til 32 foreninger (både idræts- og kulturelle foreninger). Lokaletilskud bevilges én gang årlig. Lokaletilskud dækker primært udgifter til klubhuse med omklædning, aktivitetslokaler, rideklubber og spejderhytter.

Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til foreningernes lokaler. Dog er satsen for kommunens rideklubber på 65% til deres børn- og ungemedlemmer.

 

Idrætsrådet har i sit møde den 27. februar 2019 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle gennemgå retningslinierne for lokaletilskud. Samtidig skulle arbejdsgruppen afholde møde med ridelubberne, idet ønsket om at ændre retningslinierne for lokaletilskud udspringer af nye ansøgninger fra rideklubber. Mødet med rideklubberne har været afholdt i foråret 2019.

Arbejdsgruppen ajourførte retningslinierne for lokaletilskud, og disse har været forelagt Idrætsrådet i deres møde den 11. juni 2019.

 

Sagens forhold 

Arbejdsgruppen har arbejdet med følgende principper for tilskud til nye foreninger:

 

Godkendelse af nye foreninger kan kun ske hvis:

 • lokaleudgifterne ikke overstiger niveauet af driftsudgifterne hos sammenligelige foreninger, der allerede får tilskud
 • at lokaleudgifterne står i rimelige forhold til deltagerne eller lokalets anvendelse i øvrigt jf. Folkeoplysningslovens § 26.
 • at rideklubber stiller heste til rådighed for medlemmerne/undervisning.
 • at det samlede udbud af foreningsaktiviteter med lokaletilskud skal være geografiske og varierede tilbud.

 

Ændringer og forslag til nye retningslinjer for lokaletilskud fremgår af Bilag 1 og 2.

 

Gribskov kommune kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, såfremt Byrådet kan anvise et egnet offentligt lokale. Det er nye lejemål, egen hal, som ikke tidligere har fået lokaletilskud samt udvidelse af aktiviteter, som medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

 

Forslag til retningslinier for lokaletilskud fremlægges både Udvalget Børn, Idræt og Familie og Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi til endelig godkendelse.

 

Læsevejledning til bilag

Der er vedlagt to bilag.

 

"Bilag 1 -  Nye retningslinier lokaletilskud med ændringer fra BIF og KEO 13.8.19" indeholder en tekst, hvor man tydeligt kan se alle ændringer (tekst, der skal udgå, er gennemstreget, ændringer, der forelå til mødet 13.8.19 markeret med rødt, ændringer fra mødet 13.8.19 er indarbejdet med blåt)

"Bilag 2 - Nye retningslinier lokaletilskud med foreslået ændringer" viser, hvordan retningslinjer ser ud, når alle ændringer er indarbejdet i teksten.

 

 

Administrations vurdering og anbefaling:

Administrationen vurderer, at det ved hjælp af de nye principper bliver nemmere at tage stilling til, om nye foreninger skal have mulighed for at opnå lokaletilskud.

Administrationen anbefaler, at begge udvalg godkender forslag til ændrede retningslinier.

 

Lovgrundlag

LBK nr 1115 af 31/08/2018 (Folkeoplysningsloven) § 25.

Økonomi

Der er ingen yderligere økonomi i forbindelse med ajorføring af retningslinierne.

Beslutning
 1. Tiltrådt.

 

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G).

 

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

Bilag

47. 2. Budgetopfølgning 2019 - Børn, Idræt og Familie

Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-19

Resume

 I denne sag fremstilles årets anden budgetopfølgning for udvalget.

 

Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie:
 1. at godkende budgetopfølgningen for udvalget Børn, Idræt og Familie som fagudvalgs område.

 

 

 1. at anbefale udvalget Børn, Idræt og Familie og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

 

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

 

 

Sagsfremstilling

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere udvalget Børn, Idræt og Familie som fagudvalg for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019: Denne budgetopfølgning er den anden i år. 3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november.

 

Budgetopfølgning 2

Denne budgetopfølgning bygger videre på BO1 og de opmærksomhedspunkter der blev rejst ved denne lejlighed. Budgetopfølgningen beskriver således de overordnede forventninger til årets resultat.

Der vil i denne budgetopfølgning blive forelagt forslag til modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af disse udfordringer mhp at understøtte at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2019.

 

 

Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der ligesom ved BO1 tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter indstillede budgetændring er"), der er markeret med rød. I tabellen såvel som sagsfremstillingen fokuseres på forventede afvigelser til korrigeret budget. Er der væsentlige ændringer ift BO1 forklares disse.

 

Forventede afvigelser ift det korrigerede budget 2019:

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2019 på udvalget Børn, Idræt og Familie som fagudvalgs område. Dette inkluderer besparelser på 4,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget giver det et forventet merforbrug på 7.6 mio.kr, hvilket svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,1% procent.  

 

Tabel over forventet mer-/mindre forbrug opdelt på rammer:

 

Resultatet efter indstillede budgetændringer skyldes følgende forhold:

 

Det specialiserede børneområde (Undersøgelser og social faglig indsats)
Der er i 2019 fokus på en skærpet visitation og opfølgning på området for at sikre budgetoverholdelse. Budget 2019 og frem indeholder forventning om færre udgifter jf. den handleplan der blev udarbejdet i 2017. I forhold til denne handleplan er målene for antal sager og antal underretninger nået, mens målet for antal anbringelser kun næsten er nået. Da målet for antal anbringelser, trods et fald, ikke har nået det planlagte niveau forventes der et merforbrug på 3 mio. kr. for området i 2019, og på 5 mio.kr årligt i de kommende år .  

 

Den fremskudte sociale indsats (FSI) opsporer tidligere end før potentielle udfordringer og mistrivsel hos børn og unge og afklarer dem med mindre indsatser. Det betyder omvendt, at de forløb, der sættes i gang i kommunens eget korps Familie- og Ungeindsatsen gennemsnitligt er mere omfattende og dermed typisk dyrere.

 

Specialbørnehaven (Læring og undervisning)

Specialbørnehaven har flere børn indskrevet end forudsat i budgettet, og tilbuddet får således en overskridelse på 1,8 mio.kr. Da området er uden for demografiregulering (bevillinger justeres efter det aktuelle børnetal), skal et merforbrug her dækkes ind af et mindreforbrug på andre af udvalgets rammer. Dette forhold forventes at fortsætte, med mindre tildelingen af budget justeres for det større indtag af børn.

Flere udgifter til betalinger til andre kommuner og private institutioner (Læring og undervisning)

I forhold til budgettet forventer administrationen, at 25 børn flere vil vælge at gå i daginstitution i andre kommuner og i private institutioner, med en merudgift på 2,5 mio.kr. til følge. Administrationen forventer at dette fortsætter i 2020 og fremefter. Da der kun forventes 16 børn færre end budgetteret i kommunens institutioner, vil der være en samlet merudgift på området.

 

Manglende udmøntninger af budgetterede besparelser (Læring og undervisning)

Børn, Idræt og Familie mangler at identificere kompenserende besparelser for 255.000 kr. i 2019, som følge af valg af scenarie 4 i sagen om omlægning af skolesvømmeundervisning (jf. beslutning i sag nr. 98 BF 29. oktober 2018).

 

Børn, Idræt og Familie mangler at identificere kompenserende besparelser for 507.000 kr. i 2021 og frem jf. besparelser ift. Gribskov Akademi i forbindelse med genåbningen af budgettet (nr.15 i prioriteringskataloget fra genåbningen af budgettet i sag nr. 49 BF 29. maj 2018). Dette forhold har ingen effekt i forhold til budgettet for 2019.

 

Byrådet har godkendt anbefaling fra udvalget for Børn, Idræt og Families om ikke at lukke institutioner som planlagt. Reduktion af driftsomkostninger til kommunale bygninger vedr. Langdraget (oprindeligt Hestehaven - 810.000 kr.) (nr.12 i prioriteringskataloget fra genåbning af budgettet i sag nr. 49 BF 29. maj 2018) kan dermed ikke realiseres. Denne overskridelse vises på udvalget ØU og har ikke effekt på udvalget Børn, Idræt og Families ramme.

 

Forhold som får indflydelse i 2020 og efterfølgende år

Følgende forhold, som påvirker resultatet i 2019, forventes også at påvirke økonomien i 2020 og de efterfølgende år:

 • Et højere niveau af udgifter på det specialiserede område,
 • Specialbørnehavens øgede forbrug, som følge af flere børn,
 • Manglende besparelse fra Gribskov Akademi
 • Flere børn i ikke-kommunale dagtilbud.

 

Tillægsbevillinger og omplaceringer

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

 

  

Omplaceringer mellem udvalg.

 

Pulje til imødegåelse af udfordringer

 • Besparelse på uddannelse og kurser 0,5 mio.kr
 • Reduktion på idrætspuljer mv. 0,1 mio.kr.

 

Udmøntning af budget 2019-2022 vedr. ny organisation og ansættelsesudsættelse

 • Rammebesparelse CBU : 3.165 tkr. overføres til ØU. Kun udmøntet for 2019.

 

Gevinstrealisering, udbud IT

 • Gevinstrealisering IT:  262 tkr. overføres til ØU for 2019 og fremover i overslagsårene.

 

Økonomiadministrative opgaver (del af genåbningssagen)

 • Samling af økonomiadministrative opgaver: 123 tkr. for 2019 og 494 tkr. per år fremadrettet overføres til ØU.

 

Fordeling af besparelse fra 2017

På Idrætsområdet har 121 tkr. ikke været udmøntet korrrekt. Dette bliver nu korrigeret. Overføres til KEO.

  

 

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.
Beslutning
 1. Godkendt.
 2. Anbefalet.
 3. Anbefalet.

 

Udvalget ønsker fremadrettet i forhold til budgetopfølgninger at kunne se det oprindeligt vedtagede budget samt udviklingen i forhold til forrige års regnskab.

 

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G).

 

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

 

Bilag

48. Budget 2020-2023

Sagsnummer: 00.30.00-S00-14-19

Resume

Budget 2020-2023 fremlægges for udvalget Børn, Idræt og Familie med henblik på at udvalget prioriterer rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At udvalget på baggrund af prioriteringskatalog og resultaterne af de igangsatte analyser prioriterer rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget til 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd
Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes likviditet har været faldende hvert år siden 2013 og vil fortsat gøre det, hvis ikke der handles nu. De seneste måneders intensive arbejde med kommunens budget viser, at med de rammer, der ligger for kommunernes økonomi med den nuværende udligningsordning, stramme rammer i økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL, opgaveglidning på sundhedsområdet og den kommunale medfinansiering, skal der findes op mod 100 mio. kr. om året de kommende år for at vende udviklingen og skabe en økonomi, der balancerer.

 

Som led i arbejdet med at udarbejde et budget for 2020-2023 og skabe balance i kommunens økonomi, skal hvert fagudvalg prioritere rækkefølgen af forslagene fra prioriteringskataloget på udvalgets område som fremlægges i denne sag.

 

Det fremgår af administrationens forarbejder, at kommunens samlede udfordringer i 2020-2023 udgør op til 100 mio. kr.

 

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde er vedlagt følgende bilag:

 • Et prioriteringskatalog, der omfatter:
  • Tidligere foreslåede men ikke vedtagne prioriteringer
  • Nye prioriteringsforslag fordelt på prioriteringer på kort og langt sigt inkl. analyser jf. udvalgets bestillinger før sommeren
  • Input fra de afholdte workshops med ledere og tillidsrepræsentanter (TRIO workshops)
  • Supplerende analyser udarbejdet efter byrådsseminaret 23. august 2019

 

Udvalgets opgave er at prioritere rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget indenfor udvalgets rammer med henblik på at anbefale prioriteringerne til 1. behandling af budget 2020-2023 for Økonomiudvalget og Byrådet, som er afsæt for budgetforhandlingerne og den endelige budgetvedtagelse i Byrådet den 29. oktober

 

 Udvalg for Børn, Idræt og Familie fremlægger prioriteringskalog med 27 emner der samlet set rummer potentialer svarende til i alt mio. kr. 14,9 mio.kr. i 2020, 22,2 mio.kr. i 2021-22 og 21,8 mio.kr i 2023

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

 

Høringsperiode og høringsparter

Udvalgets beslutning samt udvalgets prioriteringskatalog udgør en del af det samlede høringsmateriale. Det samlede høringsmateriale offentliggøres på kommunens hjemmeside den 18. september 2019.

Høringsberettigede er blevet adviseret herom

 

Beslutning

1.

Besluttet at sende forslag 1-27 på børneområdet og skoleområdet samt forslag 1-9 på idrætsområdet til behandling i Økonomiudvalget med en anbefaling om, at forslag 26 sendes i høring uden angivet besparelsespotentielle og uden skole- og matrikellukninger, men at borgere og skolebestyrelser m.v. skal spørges om, hvordan der kan opnås en økonomisk besparelse. Forslagenes numre er ikke udtryk for prioritering mellem forslagene, men alene en måde at identificere forslag på.

 

Besluttet i forhold til forslag 24, at administrationen skal undersøge, om elevernes undervisningstimetal kan nedsættes, enten ved kortere skoledage eller flere feriedage.                                                                                                                                                                                                                                              

Besluttet i forhold til forslag 27, at administrationen skal beregne økonomisk potentiale ved at øge lærernes undervisningstid indenfor hhv. nuværende aftale med DLF og overenskomsten.

 

Besluttet at administrationen skal vurdere, hvilke konsekvenser det har for Ramløse skole, såfremt den fremadrettet bliver fødeskole til Bjørnehøjskolen fremfor Nordstjerneskolen. Desuden undersøges en distriktsændring, således at Skærød hører til Ramløse skoledistrikt.

 

Besluttet at opfordre de høringsberettigede parter og andre interessenter til at deltage i høringsprocessen med høringssvar og input.

 

Bilag ”Børn, Idræt og Familie – prioriteringskatalog 2020-2023” skiftes ud til en version rettet for fejl i forbindelse med udvalgets behandling, så den korrekte version fremgår af protokollen.

 

Bilag "Etablering af nyt, internt skoledagbehandlingstilbud" skiftes ud til en version rettet for fejl i forbindelse med udvalgets behandling, så den korrekte version fremgår af protokollen.

 

Et nyt bilag (”Børn, Idræt og Familie – prioriteringskatalog 2020-2023 med udvalgsbeslutning”), hvor udvalgets anbefalinger skrives ind i prioriteringskataloget, vedhæftes dette dagsordenspunkt i forbindelse med udsendelse af protokollen.

 

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G).

 

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

 

Bilag

49. Udformning af kvalitetsrapporten 2018 / 19

Sagsnummer: 17.01.00-A50-1-19

Resume

Udvalget for Børn og Familie udtalte på mødet 22. januar 2019 under meddelelser, orientering om sager på vej, ønske om en sag om udformning af kvalitetsrapporter i Gribskov Kommune.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapport i folkeskolen stiller krav om nogle af områderne, og de tidligere år har Gribskov Kommunes mål på området også ligget til grund for de valgte områder.

Udvalget for børn, idræt og familie skal beslutte, om administrationens forslag til indhold og belysning af progression i kvalitetsrapporten 2018 - 2019 kan tiltrædes.

 

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1 . at tiltræde de af administrationen foreslåede data og beskrivelser til belysning af progressionen og status i skoler og dagtilbud i kvalitetsrapporten 2018 - 2019

Historik

Børn, Idræt og Familie, 13. august 2019, pkt. 39:

 1. Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på at udarbejde oplæg til udformning af en progressionsrapport.
Sagsfremstilling

Baggrund

 

Udvalget for Børn og Familie udtalte på mødet 22. januar 2019 under meddelelser, orientering om sager på vej, ønske om en sag om udformning af kvalitetsrapporter i Gribskov Kommune på et efterfølgende møde. Bekendtgørelse om kvalitetsrapport i folkeskolen stiller krav om nogle af områderne, og de tidligere år har Gribskov Kommunes mål på området også ligget til grund for de valgte områder.

 

Sagens forhold

 

Lovgivning om kvalitetsrapporter i folkeskolen

Folkeskoleloven beskriver, at Byrådet skal udarbejde en kvalitetsrapport, der giver en vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau. Kvalitetsrapporten skal fra 2016 - 2017 udarbejdes hvert andet år. Senest 31. marts i lige kalenderår skal kvalitetsrapporten vedtages i Byrådet. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling på et mere oplyst grundlag, som sikrer forbedrede beslutningsvilkår. Der findes ingen krav om udarbejdelse af kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.

 

Kvalitetsrapporten 2016 / 2017 omfattede for første gang status for både dagtilbud og skoler, idet Gribskov Kommune havde og fortsat har fokus på, at dagtilbud er fundamentet for den videre udvikling i folkeskolen.

 

Kommunalbestyrelsens vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau skal som minimum foretages på baggrund af nedenstående oplysninger, og derudover kan kommunalbestyrelsen beslutte, hvilke yderligere oplysninger, de ønsker indgår i kvalitetsrapporten.

 

1) Karaktergivning ved folkeskolens 9. -klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

 • Karaktergennemsnit i 9. -klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.
 • Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.
 • Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.

 

2) Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

 • Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.
 • Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.
 • Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

 

3) Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger:

 • Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen.
 • Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
 • Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
 • Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

 

4) Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

 

5) Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

 

6) Til brug for en særskilt vurdering af målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 7, skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.

 

7) Med henblik på belysning af kommunens arbejde med inklusion skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

 

Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

 

Dagtilbud - ingen lovgivningskrav

Der har hidtil ikke været nationale mål for dagtilbudsområdet, og der er derfor tidligere udelukkende taget udgangspunkt i de tre kategorier inden for dagtilbudsområdet, hvor administrationen i Gribskov Kommune havde tilgængelige resultatdata, og hvor der er opstillet kommunale mål. Der er med vedtagelse af ændring af dagtilbudsloven i maj 2018 en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan. Der er defineret seks læreplanstemaer, som hver opstiller to pædagogiske mål, som beskriver sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes læring. Der er fastlagt en implementeringstid på to år fra lovens ikrafttræden. Arbejdet med udvikling af det pædagogiske miljø vil fremover kunne tage udgangspunkt i såvel de pædagogiske læreplaner som statusdata fra effektprogrammets platform "Hjernen og Hjertet".

 

I forbindelse med behandling af Kvalitetsrapporten 2015 - 2016 i Udvalget for Børn og Familie i februar 2018 besluttede udvalget, at det skulle undersøges, om det var muligt at erstatte kvalitetsrapporten med en progressionsrapport. Dette blev undersøgt, men det var kun muligt at blive fritaget for udarbejdelsen af en kvalitetsrapport, hvis Gribskov Kommune i samarbejde med en anden kommune ville søge om frikommuneforsøg med andre evalueringsformer. Da programmet "Effektorienteret ledelse og faglighed" netop var sat i gang ved udgangen af skoleåret 2016 / 2017, var vurderingen, at det ikke var relevant at påbegynde et samarbejde om et nyt eller endnu et evalueringsprogram.

 

Progressionen i børns læring kan følges på følgende niveauer

 

 

Hvis progression følges?

Hvem følger progressionen?

Hvilke kvantitative data er på nuværende tidspunkt til rådighed?

Samme elev over tid

Lærere, klasseteam, forældre, (skoleledelse)

Data fra nationale test

Data fra matematik- og dansktest (Hogrefe)

TOPI

Samme klasse over tid

Klasseteam, skoleledelse. Evt. mundtlig orientering til skolebestyrelse

Data fra nationale test

Data fra matematik- og dansktest (Hogrefe)

TOPI

Samme årgang over tid på skoleniveau

Årgangsteam, skoleledelse, centerchef. Evt. mundtlig orientering til skolebestyrelse

Data fra nationale test

Data fra matematik- og dansktest (Hogrefe)

TOPI

Trivselsundersøgelse

Samme årgang over tid på kommuneniveau

Skoleledelse, centerchef, kommunalbestyrelse (Kvalitetsrapport)

Data fra nationale test

Data fra matematik- og dansktest (Hogrefe)

TOPI

Brugertilfredshedsundersøgelse

Samme skole over tid

Skoleledelse, centerchef, skolebestyrelse, kommunalbestyrelsen (Kvalitetsrapport)

Data fra nationale test

Data fra matematik- og dansktest (Hogrefe)

TOPI

Brugertilfredshedsundersøgelse

Trivselsundersøgelse

Det samlede skolevæsen på kommunalt niveau

Centerchef og kommunalbestyrelsen

Kvalitetsrapport

Brugertilfredshedsundersøgelse

Trivselsundersøgelse

 

Kvantitative data

Derudover er der kvalitative data som f.eks. skole/hjem-samtaler, elevprodukter, observationer og lignende, som vil bidrage til et samlet billede af progression på elev-, klasse- og årgangsniveau.

 

Data til belysning af elevernes status og progression i læringsdialogerne

Siden skoleåret 2017 / 2018 har programmet "Effektorienteret ledelse og faglighed" været i gang, og der er blevet gennemført test og indrapporteret resultater som anført i programmet. Det vil derfor nu være muligt at udarbejde en kvalitetsrapport med oversigt over det samlede skolevæsens resultater i dansk og matematik for de to første år af programmet, Det vil kunne belyse den progression, der er sket for skolerne efter læringsdialogerne.

 

Det vil også være muligt at skaffe et nemt overblik over resultaterne fra de nationale test, som kan belyse, hvorvidt alle elever bliver så dygtige, som de kan ved at sammenholde andelen af elever med "gode" resultater og andelen af de "allerdygtigste" elever i de nationale test. Resultaterne vil sammenligne den enkelte skoles resultater med kommunens og landets resultater i dansk og matematik. Det vil også være muligt at følge enkelte årganges progression i dansk og matematik over en årrække.

 

De enkelte skoler har på baggrund af den seneste kvalitetsrapport og de efterfølgende læringsdialoger haft forskellige særlige indsatser, som skoleledelserne ønsker at gøre rede for og evaluere effekten af som et bidrag til kvalitetsrapporten.

 

Det vil være muligt at medtage følgende temaer til yderligere belysning af progressionen i dagtilbud og skoler i Gribskov Kommune:

 

DT-området på kommunalt niveau:

 

·         Motorik

·         Sprogvurdering

·         Dialog

·         Brugertilfredshedsundersøgelse (også på skoledistriktsniveau)

·         TOPI (opsporing af behov for tidlig indsats)

·         Inklusion

 

Skoler:

 

·         Hogrefe-test i dansk og matematik på kommunalt niveau

·         Fraværsstatistik – på skole og kommunalt niveau

·         TOPI (opsporing af behov for tidlig indsats) – på kommunalt niveau

·         Brugertilfredshedsundersøgelse – på skole og kommunalt niveau 

 

Administrationens vurdering

 

Da læringsdialogerne, som er en del af programmet "Effektorienteret ledelse og faglighed", tager udgangspunkt i de testrapporter, som vil kunne trækkes ind i kvalitetsrapporten, vil det være naturligt at benytte disse rapporter i det omfang, de viser den progression, læringsdialogerne handler om. Derudover vil det være relevant at medtagede foreslåede temaer som supplement til de obligatoriske temaer samt skoleledelsernes bidrag som foreslået.

 

Administrationens anbefaling

 

Administrationen anbefaler udvalget Børn, Idræt og Familie at tiltræde de foreslåede data og beskrivelser til belysning af status og progressionen i Gribskov Kommunes skoler og dagtilbud i kvalitetsrapporten 2018 - 2019.

Lovgrundlag

LBK nr. 823 af 15/08/2019 (Folkeskoleloven)

BEK nr. 698 af 23/06/2014 (Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen)

Vejledning om de nationale test - til kommuner. UVM februar 2018

Økonomi

Udgifterne til udarbejdelse af Kvalitetsrapporten er afholdt indenfor udvalgets ramme.

 

Beslutning
 1. Tiltrådt.

 

Udvalget besluttede endvidere, at kvalitetsrapporten skal indeholde en grafisk oversigt over karakterfordelingen ved afgangsprøverne på skoleniveau.

 

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G).

 

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

 

50. Høring af udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed

Sagsnummer: 30.00.00-G00-71-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Udvalget for Børn, Idræt og Familie samt Udvalget for Beskæftigelse og Unge får sagen i høring for at afgive input til KKR Hovedstadens udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed.

Administrationen indstiller til udvalget for Børn, Idræt og Familie:
 1. at afgive input til strategien
 2. at afgive input til inspirationskataloget
Sagsfremstilling

Baggrund

Mange vaner og adfærd, som påvirker vores sundhed skabes i ungdomsårene, hvor mange unge eksperimenterer med alkohol, tobak og stoffer. Hver fjerde ung drikker for meget, 250.000 unge i Region Hovedstaden har prøvet at ryge hash, og 27.000 unge vil gerne stoppe med at ryge. Dertil kommer, at hver femte ung angiver at have dårlig mental sundhed, svarende til ca. 41.000 af Hovedstadens unge.

 

De unge har deres hverdag i ungemiljøer på ungdomsuddannelser (fx gymnasier, erhvervsskoler og FGU), som ofte går på tværs af kommunegrænser. Derfor skal løsninger på mange af udfordringerne være tværkommunale og udvikles i dialog med skolerne.

 

KKR Hovedstaden vedtog i 2017 et mål for "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Dette er nu blevet konkretiseret i bilagte udkast til en fælles kommunal strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden. Ønsket er, at strategien også kan være med til at fremme og styrke de lokale samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, da disse spiller en væsentlig rolle i, at strategien får den største effekt.

 

KKR Hovedstaden afholdte i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed. Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår, at KKR skal:

 

 • Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
 • Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

 

Fælles strategi og inspirationskatalog i høring

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet et udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor den røde tråd er at fremme lokalt samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre fysisk og mental trivsel og videreformidle inspiration fra lokale eller tværgående projekter på området til både større og mindre kommuner.

 

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre strategien er der også fokus på kommunernes rolle, som er at:

 

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (fx ryge- og alkoholpolitikker på skoler)
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

 

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

 

I Gribskov Kommune er mental sundhed, alkohol og tobak en del af sundhedspolitikken. Arbejdet er bl.a. rettet mod unge i folkeskolen og handler bl.a. om:

 • Udvidet indsats i SSP omkring alkohol, stoffer og rygning
 • Lær at tackle kurser målrettet unge omkring angst og depression
 • Pilotprojekt om ABC for mental sundhed i udskolingen på en folkeskole
 • Understøttelse af skolernes arbejde med digital dannelse
 • Indtrædelse i partnerskabet ”Røgfri Fremtid”
 • Rygestoptilbud (målrettet alle borgere)
 • Personaen "Frida", som er ung gymnasieelev med udfordringer omkring ensomhed. Personaen bruges i arbejdet med sundhedspolitikken.

 

På arbejdsmarkedsområdet arbejdes ligeledes målrettet med unge eksempelvis via:

 • Nytteindsatsen, hvor der særligt arbejdes med de unges fysiske og mentale sundhed og ud fra metoden "de små skridt"
 • Kompetencecenteret, hvor der bl.a. arbejdes med at øge de unges mestringsevner, forebygge stress og få inspiration til sundere mad- og søvnvaner. Også misbrugsproblematikker addresseres.
 • Ungeindsatsen "Next Step", hvor der arbejdes med ABC for mental sundhed, kost og ernæring, ensomhed, rusmidler og fysisk aktivitet bl.a. i naturen

 

Fælles for indsatserne er, at der er tale om unge, som er i kommunalt regi og ikke på ungdomsuddannelserne. Center for Borgerservice og Beskæftigelse har samarbejde med eksempelvis Produktionsskolen og 10. klasse Gribskov, ligesom kommunen jævnligt samarbejder med Gymnasiet, men ikke med særligt fokus på unges sundhed. I skrivende stund afsøges muligheden for at udvide kommunens mentorordning i folkeskolen til det 18. år, hvorfor gymnasieelever også kan få gavn af denne.

 

Den videre proces

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020.

 

Herefter vil den endeligt vedtagne strategi blive udsendt til kommunerne med henblik på at styrke samarbejdet lokalt og til gensidig inspiration.

Lovgrundlag

Sundhedsloven LBK 1286 af 2. november 2018, §119.

Beslutning
 1. Udvalget gav følgende indput til strategien:

 

 • At alle børn får vejledning af UU vejleder, og ikke kun børn med udfordringer.
 • At der udarbejdes strategi på tværs af kommuner om Røgfri Fremtid.

 

2.  Udvalget gav følgende input til inspirationskataloget:

 

 • Indsatser fra Gribskov Kommunes Sundhedspolitik på området

 

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G).

 

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

 

51. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-19

Sagsfremstilling
 • Orientering om sager på vej til behandling i udvalget på kommende møder
 • Orientering om ansøgning fra Anisse Børnehus
 • Orientering om status på 6. klasses elevers anvendelse af FO
 • Orientering om ansøgning om midler fra Socialstyrelsens pulje: Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til daginstitutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn
Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning
Beslutning
 1. Taget til efterretning.

 

Administrationen orienterede om undersøgelse af busdrift i forbindelse med Rostgårdsvejs flytning til Parkvej. Undersøgelsen viser, at det vil medføre en merudgift, hvorfor der ikke gås videre med sagen.

 

Administrationen orienterede om status på Effektorienteret Ledelse og Faglighed.

 

Natasha Stenbo Enetoft (V) orienterede om:

 • Indvielse af mountainbikerute
 • Møde mellem udvalget og forældre omkring tilsyn d. 24. september.
 • Brugen af Nestklasser i Århus.

 

Trine Egetved-Sørensen (C) orienterede om en borgerhenvendelse omkring en episode på en skole.

 

Morten Rohde Klitgaard (G) orienterede om en henvendelse vedrørende pædagogisk praksis på Idrætsvej.

 

Sisse Krøll Willemoes (G) har lovligt forfald. Valggruppen besluttede i forbindelse med Sisse Krøll Willemoes fravær, at byrådsmedlem Morten Rohde Klitgaard (G) indtræder i Børn, Idræt og Familie.

Lovgrundlag: Kommunestyrelsesloven, LBK nr.47 af 15.01.2019 §28 stk.2 og 3.

 

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G).

 

Fravær og Stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen