Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Tirsdag den 10-09-2019 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

62. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at godkende dagsordenen.
Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.

Beslutning

Sagsfremstillingen på punkt 75 rettes, så den korrekte version udsendes i forbindelse med prokollen fra udvalgsmødet. Udvalget har modtaget den korrekte version den 5. september 2019 i Prepare.

 

Bilag til punkt 76 eftersendt til udvalget i Prepare den 5. september 2019 vedlægges punktet i forbindelse med protokollen fra udvalgsmødet. Oplysninger vedrørende høring tilføjes ligeledes punktet.

 

Punkt 65 optages ikke på dagsordenen.

 

1. Godkendt

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

63. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning

Der var følgende meddelelser:

 • Orientering om udviklingsprojekt på Toftebo
 • Orientering om tilsynsrapport på Trongården

 

1. Taget til efterretning

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

Mødestart: 14.00

Mødeslut: 16.59

64. Status på samarbejde med Socialstyrelsen

Sagsnummer: 00.00.00-A00-126-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering med en status på samarbejdet med Socialstyrelsen i første halvår 2019 i form af fremlæggelse af afrapportering fra Socialstyrelsen. Repræsentanter for Socialstyrelsen deltager i mødet. Rapporten udleveres og gennemgås på mødet. Udvalget får endvidere sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt kommunen skal indgå i et udviklingsforløb med Socialstyrelsen.

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune blev i september 2018 inviteret til at indgå i et samarbejde med Socialstyrelsens taskforce på voksenhandicapområdet med opstart i december 2018. Baggrunden for invitationen var, at Socialstyrelsen i deres løbende gennemgang havde konstateret, at Gribskov Kommune i en periode fra 1. marts 2017 til 1. marts 2018 havde et relativt højt antal hjemsendelsessager fra Ankestyrelsen. Formålet med forløbet var at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

 

Gribskov Kommune havde ultimo 2017 selv iværksat en samlet indsats for udgiftsstyring og kvalitetsudvikling på området for børn og voksne med særlige behov, jævnfør orientering af Udvalget for Forebyggelse, Social og Sundhed på møde d. 22.03.18 (pkt 23). Under overskriften "Styr på styringen med borgeren i centrum" var (og er) fokus på et samlet løft af økonomi, faglighed og kvalitet med en række indsatser i tre spor:

 1. Løft af det grundlæggende sagsarbejde via etablering af fælles arbejdsgange og styrket fokus på opfølgning og samarbejde
 2. Udvikling af fælles faglig strategi med afsæt i empowerment og i at styrke praksis for den gode borgerdialog og sagsbehandling sammen med borger
 3. Styrket økonomistyring i form af bedre værktøjer og understøttelse af styrket økonomiorientering og viden

Indsatsen bygger på en grundlæggende forståelse af, at styrket faglighed - herunder styrket fokus på samarbejde med den enkelte borger - og en styrket økonomi går hånd i hånd.

 

Samarbejdet med Socialstyrelsen har således ligget i forlængelse af kommunens egen indsats for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Samarbejdet har været omfattende og har indeholdt sagsgennemgange ved Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, interviews med nøgleaktører herunder borgere og Handicapråd, gennemgang af relevant materiale og dokumentation samt selvevaluering.

 

Socialstyrelsens afrapportering foreligger nu. Rapporten er bygget op om følgende 7 temaer:

 1. Politik og strategi
 2. Faglig ledelse og sparring
 3. Udredning, vurdering og afgørelser
 4. Handleplan og bestilling
 5. Opfølgning
 6. Helhed og sammenhæng
 7. Ledelsesinformation og styring

 

Under hvert tema konkluderes i forhold til styrker og anbefalinger til fremadrettet indsats.

 

Repræsentanter fra administrationen har på et møde d. 14. august fået en mundtlig redegørelse for rapportens indhold. Generelt kan bemærkes, at Socialstyrelsen fremhæver, at kommunen har et solidt skriftigt fælles fagligt grundlag at stå på, og som anvendes i praksis. Endvidere at Socialstyrelsen kan konstatere et stort fokus på inddragelse af borgere. Fremadrettet kan en indsats koncentreres om en yderligere styrket implementering. Socialstyrelsen tilbyder i den forbindelse Gribskov Kommune at indgå i et fortsat udviklingsforløb sammen med Socialstyrelsen. Administrationen anbefaler, at vi takker ja til dette, og at fokus rettes på arbejdet med den såkaldte VoksenUdredningsMetode, som er rådgivernes værktøj til at foretage en vurdering af den enkelte borgers funktionsevne, samt på styrket ledelsesinformation.

 

På udvalgsmødet vil repræsentanter for Social- og Ankestyrelsen gennemgå rapporten.

 

Som bilag til nærværende sag vedlægges kommunens faglige strategi for voksenhandicapområdet udarbejdet i endelig version april 2019.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at beslutte, at Gribskov Kommune indgår i et udviklingsforløb med Socialstyrelsen.
Beslutning

1. Besluttet.

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

Bilag

65. Nedbringelse af tomgangsperiode - status og handleplan

Sagsnummer: 82.00.00-G00-10-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget får sagen til orientering om status på administrationens arbejde med at nedbringe tomgangsperioderne på plejecentrene. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed fik på mødet d. 4. juni 2019 en status for nedbringelsen af tomgangsperioderne på plejecentrene og ønskede på den baggrund, at administrationen skulle fremlægge en redegørelse for, hvorledes arbejdet med at nedbringe tomgangsperioderne kan fokuseres yderligere. Økonomiudvalget får sagen til orientering, da nedbringelse af tomgangsperioderne indebærer frigivelse af kapacitet på de plejecentre, som kommunen visiterer borgere til.

Sagsfremstilling

Sagen handler om administrationens arbejde for - sammen med eksterne aktører - at nedbringe tomgangsperioden på plejecentrene. Tomgangsperioden er perioden fra fraflytning/dødsfald, til en ny beboer er flyttet ind i plejeboligen.

  

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget er på mødet d. 19. maj 2010 orienteret om brug af rydningserklæringer. Rydningserklæringen er udarbejdet administrativt i 2008 og er vedlagt den statslige vejledning fra 2012 til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer.

 

Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet d. 7. november 2017 forelagt en sag, hvor kommunens handlemuligheder blev afdækket. Der blev peget på, at der vil kunne frigøres plejeboligkapacitet, hvis det lykkes at nedbringe tomgangsperioderne. Udvalget blev ved den lejlighed præsenteret for en procedurebeskrivelse og for en pjece til nye plejebolig-beboere og deres pårørende.

 

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse for ud- og indflytning på plejecentrene skulle sikre, at de involverede aktører (boligselskaberne, Boligkontoret Danmark, plejeleverandørerne, kommunens visitatorer og boligvisitation) har en klar, fælles forståelse af, hvad deres respektive roller og ansvar er. Denne procedurebeskrivelse er efterfølgende blevet revideret i takt med, at nye forbedringsmuligheder er blevet identificerede.

 

Procedurebeskrivelsen lægger blandt andet vægt på følgende:

 

 • Plejecenter, pårørende, boligvisitation, visitation og boligselskabet/boligkontoret orienteres straks om dødsfald.
 • Boligen skal tømmes hurtigst muligt, hvilket bl.a. kan ske ved, at de pårørende vejledes om procedure for opsigelse m.v.
 • Fraflytningssyn skal om muligt varetages i forbindelse med tømning af bolig, hvis de pårørende ønsker at deltaget i synet.
 • Boligen skal som udgangspunkt være istandsat og klar til en ny beboer inden for en uge efter fraflytningssynet.
 • Borger skal flytte ind umiddelbart efter overtagelsesdato, uanset om borger kommer fra en midlertidig plads eller fra eget hjem.

  

Pjece til borgere, der er visiteret til en plejebolig

Pjecen udleveres til borgere og deres pårørende, når borger visiteres til en plejebolig. Pjecen skal forberede borger (og pårørende), så borgeren gerne skulle være i stand til at agere hurtigt, når Boligvisitationsudvalget tilbyder en ledig bolig. Pjecen beskriver desuden vigtigheden af, at boligen ryddes hurtigt, så den kan gøres klar til den næste beboer.

 

Som en ekstra foranstaltning er pjecen endvidere rundsendt til de borgere, der boede i en plejebolig i forsommeren 2018.

 

Ældre, Social og Sundhed fik på mødet d. 4. juni 2019 en status for nedbringelsen af tomgangsperioderne på plejecentrene og ønskede på den baggrund, at administrationen skulle fremlægge en redegørelse for, hvorledes arbejdet med at nedbringe tomgangsperioderne kan fokuseres yderligere.

 

Frigivelse af plejebolig-kapacitet

I 2015 og 2016 var den gennemsnitlige tomgangsperiode 7 uger (50 dage, jf. nedenstående tabel). Beregninger har vist, at hvis den gennemsnitlige tomgangsperiode kunne nedbringes til under halvdelen af det daværende niveau, ville det svare til en frigørelse af plejeboligkapaciteten svarende til 5-6 boliger. Hvis den gennemsnitlige tomgangsperiode bringes yderligere ned til et niveau på 2-2,5 uger, vil det svare til, at der frigøres kapacitet svarende til i alt 7-8 boliger. Hermed vil nedbringelse af tomgangsperioden kunne bidrage til at mindske risikoen for, at kommunen ikke vil kunne leve op til garantiforpligtelsen for de borgere, der ønsker en plejebolig inden for 8 uger.

 

Plejecentre

Gennemsnitlige tomgangsperiode i dage

Navn

Ejer

Plejeleverandør

2015

2016

2017

2018

2019

Udsigten

Gribskov Kommune

Attendo

35

41

32

55

53

Bakkebo

Gribskov Kommune

Altiden

52

50

45

33

22

Skovsminde

Vibo

Altiden

64

55

67

45

34

Helsingegården

Boligselskabet Rosenvænget

PlejeGribskov

46

49

44

40

40

Trongården

Boligselskabet Rosenvænget

PlejeGribskov

46

58

38

38

33

 

 

I alt 

 

50

 

50

 

42

 

39

 

34

 Note: 2019 er opgjort for 1. halvår - jo kortere opgørelsesperiode, desto større sandsynlighed for, at lange perioder kan påvirke gennemsnitsberegningen.

 

Det ses af tabellen, at den gennemsnitlige tomgangsperiode er bragt ned fra ca. 7 uger (50 dage) til ca. 5 uger (34 dage). Reduktionen på 16 dage svarer til, at der er frigjort kapacitet svarende til 3,5 plejeboliger gennem de sidste 2-3 år.

 

Den forholdsvis lange tomgangsperiode i Gribskov Kommune, sammenholdt med nabokommunerne, er et resultat af mange små forsinkelser i processen snarere end en enkelt flaskehals. Dette hænger bl.a. sammen med, at der flere aktører involveret i processen i Gribskov Kommune end i andre kommuner. Dette blev afdækket i forbindelse med afdækningen af handlemuligheder, jf. sag til Social- og Sundhedsudvalget d. 7. november 2017.  

 

Handlemuligheder - fokuseret indsats

Ambitionen er, at der maksimalt skal gå to til tre uger, fra dødsfald til boligen er klar til en ny beboer - i lighed med situationen i nabokommunerne. Det kræver en yderligere fokuseret indsats at nå dette mål.

 

Administrationen har fokus på følgende områder:

 

Dataunderstøttet styring og koordination

Administrationen vil fremover offentliggøre kvartalsvise opgørelser svarende til ovenstående tabel. Dette vil give de involverede aktører et løbende overblik over, om fokus på at nedbringe tomgangsperioderne bærer frugt. Oversigten kan også bruges til at identificere de steder og de indsatsområder, der skal prioriteres - og som kan kalde på nye styrings- og koordinationstiltag. Der er indhøstet gode erfaringer med dette tiltag tidligere i forløbet.

 

Fælles dialogmøder med involverede for at sikre læring på tværs

Administrationen vil fremover afholde halvårlige dialogmøder med de involverede aktører (primært boligselskaberne, boligkontoret og plejeleverandørerne sammen med boligvisitationen), så der skabes mulighed for at etablere et vedholdende fokus på udfordringerne og for at skabe mulighed for, at de gode ideer kan komme i spil på alle plejecentrene. Der er indhøstet gode erfaringer med dette tiltag tidligere i forløbet.

 

Det første møde i denne møderække vil blive afholdt i begyndelsen af fjerde kvartal - i forbindelse med offentliggørelsen af den næste kvartalsoversigt.

 

Møderækken annonceres i et brev, som kommunaldirektøren sender i begyndelsen af september måned til de involverede aktører for at understrege, at der er ledelsesmæssigt og administrativt fokus på udfordringerne,

 

Fokus på de 'lange' sager, især sager uden - eller med stridende - pårørende

I den tidligere omtalte statslige vejledning vedrørende rydningserklæringer (VEJ nr. 9396 af 08/08/2012: Vejledning til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer) skitseres, hvorledes kommunen kan sikre en hurtigere rydning - med skifterettens accept. I vejledningen forudsættes det, at kommunen kan sætte bohavet i aflåseligt depot på plejecentret. Disse sikrede depoter er ikke etablerede i Gribskov Kommune, og plejeleverandørerne ønsker desuden ikke at påtage sig opgaven med at opmagasinere bohavet, så derfor anvendes i stedet en model med et eksternt flyttefirma og opmagasinering af bohavet. Denne proces er aftalt med skifteretten, således at en hurtigere rydning kan gennemføres.

 

Tidligere er der set eksempler på meget lange tomgangsperioder, når afdøde ikke har pårørende. For at undgå sådanne meget lange tomgangsperioder har administrationen forberedt og sikret en procedure, så lokale flyttefirmaer kan afhente og opmagasinere indboet på forsvarlig og sikret vis, indtil boet frigives af skifteretten. Selve flytningen, inkl. fotodokumentation, forventes at koste omkring 5.000 kr, hertil kommer opmagasinering, som koster 3-700 kr. pr. måned, alt efter hvor meget, der opmagasineres.

 

I de tilfælde hvor bohavet opbevares, indtil det frigives af skifteretten, skal udgiften dækkes af boet. Er der ikke midler i boet, skal kommunen dække udgiften. Administrationen vurderer, at udgifterne hertil vil være mindre end omkostningerne ved ikke at leve op til ventelistens garantiforpligtelse. Som udgangspunktet er det flyttefirmaets forsikring, der vil skulle dække evt. tingskade og bortkomst af effekter. Hvis det kommer til sager, vil arvinger og bobestyrer evt. kunne rejse erstatningskrav overfor kommunen. Kommunen må i den forbindelse overveje, om fordelene ved at kunne tømme boligerne relativt hurtigt kan opveje risikoen for, at der rejses et berettiget krav om erstatning.

 

Den tidligere omtalte procedurebeskrivelse skal udvides på dette punkt, så alle involverede parter er opmærksomme på deres rolle og ansvar. Desuden forsynes plejecenterne med en liste over de flyttefirmaer, der tilbyder den omtale service.

 

Sager med stridende pårørende kan være mere komplicerede, men også her vil der blive arbejdet med, at bohavet kan opmagasineres, så istandsættelse af lejemålet kan effektueres,

 

Skærpede krav til ejendomsadministrator og til boligselskaberne

Administrationen vil skærpe kravene til boligkontoret og til boligselskaberne, så de får fokuseret deres indsats i forbindelse med istandsættelse af boligen.

 

Disse skærpede krav omfatter bl.a. opfordring til at tilrettelægge procedurer mere smidigt, blandt andet ved at planlægge istandsættelsesarbejdet ved advis om dødsfald og senere ved modtagelsen af opsigelsen af lejemålet.

 

Desuden skal der fokus på, at de involverede håndværkere, herunder de underleverandører, der arbejder for boligkontoret og boligselskaberne, anvender meget få dage til at udføre deres arbejde,

 

For boligselskabernes vedkommende fortsættes praksis med, at nedbringelse af tomgangsperioderne et fast punkt på styringsdialogmøderne.

 

For nærværende er administrationen ved at forberede et genudbud af ejendomsadministration af kommunes ældre- og plejeboliger. Ved behandlingen af principperne for genudbuddet bad Udvalget for Udvikling, By og Land på deres møde den 14. maj 2019 om, at udbuddet skal indeholde krav til effektiviseringer og nedbringning af tomgangsperioden til 10 hverdage,

 

Skærpede krav til plejeleverandørerne ved kommende genudbud af plejeopgaverne

Plejeleverandørerne indgår allerede i dialogen om at nedbringe tomgangsperioderne. Her fastlægges og præciseres praksis.

  

Administrationens vurdering

Virkningen af de forskellige tiltag indtræder gradvist, bl.a. fordi nogle af tiltagene først har kunnet iværksættes i de tilfælde, hvor borger og pårørende er informerede om fremgangsmåden allerede ved indflytningen.

 

I forbindelse med indfasningen af initiativerne og det hurtigere flow kan nogle pårørende måske føle sig unødigt pressede, men erfaringerne fra nabokommunerne viser, at der opstår færre og færre sådanne reaktioner, når procedurerne først er fuldt indfasede.

 

En samlet, fokuseret indsats må formodes at nedbringe tomgangsperioderne yderligere så målet om, at den gennemsnitlige tomgangsperiode nedbringes til 2-3 uger kan nås inden for en kortere årrække.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at
 1. tage sagen til efterretning.
Beslutning

Punktet blev ikke optaget på dagsordenen.

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

66. §18 ansøgninger pulje 1 2019

Sagsnummer: 27.15.12-Ø40-1-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandler sagen for at træffe beslutning om tildeling af §18 midler fra pulje 1 til 3 ansøgere.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at tiltræde:
 1. at et restbeløb på 54.500 kr. overføres fra Pulje 2 til pulje 1.
 2. at Foreningen De Gode ting (genbrugsteltene) tildeles 10.000 kr. fra pulje 1 til etablering af genbrugsordningen herunder indkøb af reoler, koste, skovle og trillebører, når foreningen er dannet.
 3. at en ny sundhedscafé v. patientforeninger og grupper hos Frivilligcenter Græsted, tildeles 9.000 kr. fra pulje 1 til opstart af ny sundhedscafé herunder annoncering og lidt forplejning.
 4. at Polio- og Ulykkespatientforeningen tildeles 4.000 kr. fra pulje 1 til et foredrag om de seneste ændringer i Serviceloven.
Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune giver støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18 Lov om Social Service. Frivilligt socialt arbejde forstås som en aktivitet eller indsats, der sigter mod at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg, eller som sigter mod at bidrage til nye løsninger af velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

 

Faktuelle forhold

Ansøgningerne behandles af udvalget for Ældre, Social og Sundhed på baggrund af en række fordelingsprincipper, der er besluttet i det tidligere Social- og Sundhedsudvalg med inddragelse af Frivilligt Forum, Frivilligcentrene og øvrige frivillige aktører i Gribskov Kommune. Midlerne er fordelt i to puljer:

 • Pulje 1, som er til igangsættelse af nye aktiviteter, kan søges løbende gennem hele året.
 • Pulje 2, som er til drift af igangværende aktiviteter, kan søges en gang årligt med ansøgningsfrist 1. oktober hvert år.

 

I november 2018 uddelte udvalget for Ældre, Social og Sundhed midler for 2019. Efter uddelingen resterer der fortsat 54.500 kr. i Pulje 2 og 5.900 kr. i Pulje 1.

 

Kriterier for tildeling:

Ved vurderingen af tilskudsberettigelse er der, som aftalt med de frivillige foreninger og det tidligere Social- og Sundhedsudvalg, lagt vægt på følgende kriterier:

 • At aktiviteterne bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
 • At indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie.
 • At den frivillige indsats er en væsentlig del af virket.
 • At aktivitetern er lokalt forankret.
 • At foreningen eller den frivillige aktør ikke har til formål at skabe overskud.

 

Administrationens vurderinger:

Administrationen anbefaler at overføre restbeløbet på 54.500 fra pulje 2 til pulje 1. Det betyder, at midlerne kan anvendes til opstart af nye aktiviteter og indgå i den pulje (pulje 1), der kan søges frem til 1. oktober 2019.

 

1. Ansøgning fra De Gode ting (genbrugsteltene)

Administrationen vurderer, at ansøgning fra De Gode ting til indkøb af materiel til nyetablering af genbrugsteltener, lever op til kriterierne for pulje 1. Efter genbrugsteltene blev lukket af Gribskov Kommune, har en gruppe blandt foreningerne, der har benyttet sig af teltene, arbejdet på en ny organisering og drift af teltene. Som beskrevet i ansøgningen, skal midlerne dække indkøb af reoler, koste, skovle og trillebører, så foreningerne der benytter sig af ordningen, kan holde orden i og uden for teltet.

Administrationen anbefaler, at imødekomme ansøgningen på 10.000 kr.

 

2. Ansøgning fra ny Sundhedscafé v. patientforeninger og grupper i Frivilligcenter Græsted

Administrationen vurderer, at ansøgningen fra patientforeninger og grupper i Frivilligcenter Græsted til opstart af ny sundhedscafé, lever op til kriterierne for pulje 1, da det er et helt nyt tiltag, hvor foreningerne går sammen om at udvikle en sundhedscafé. Som beskrevet i ansøgningen, skal midlerne dække annoncering af arrangementerne og forplejning i form af kaffe og kage.

 

Administrationen anbefaler, at imødekomme ansøgningen på 9.000 kr.

 

3. Ansøgning fra Polio- pg Ulykkespatientforeningen (Nordsjællandskredsen)

Administrationen vurderer, at ansøgning fra Polio- og Ulykkespatientforeningen på 4.000 kr. til et foredrag lever op til kriterierne for pulje 1. Som beskrevet i ansøgningen, skal midlerne dække en foredrags- og debataften om de seneste ændringer i Lov om social service. Arrangement finder sted i Frederikssund og er åbent for alle, som bor i Halsnæs, Gribskov og Frederikssund kommuner.

Foreningen dækker flere kommuner og fortæller, at ud af deres 590 medlemmer er 45 bosiddende i Gribskov kommune.

Administrationen anbefaler at imødekomme ansøgningen på 4.000 kr.

Lovgrundlag

Servicelovens §18 stk. 2 LBK nr. 1284 af 17/11/2015.

Vejledning nr. 12 af 15. februar 2011 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. afsnit IX.

Økonomi

I 2019 er der afsat følgende beløb til §18-puljerne:

 

 • §18 Pulje 1:                          65.912 kr.
 • §18 Pulje 2:                        313.673 kr.
 • §18-fælleskommunal:      41.205 kr.

 

Pt. resterer der 54.500 kr. i Pulje 2 og 5.900 kr. i Pulje 1 i 2019

 

Beslutning

1.-3. Tiltrådt

4. Ikke tiltrådt. Foreningen henvises til at søge den fælleskommunale pulje.

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

Bilag

67. Frivilligpris 2019

Sagsnummer: 27.15.12-Ø40-2-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandler sagen for at træffe beslutning om, hvem der skal modtage Frivilligprisen 2019 i Gribskov kommune.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at beslutte, hvem af de indstillede kandidater der skal modtage Frivilligprisen 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget stiftede i 2013 en Frivilligpris, hvis formål er at påskønne og anerkende den frivillige sociale indsats i kommunen.

 

Faktuelle forhold

Frivilligprisen gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation, som:

 • gør en helt særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde
 • skaber opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde
 • samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
 • skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov kommune

 

Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov til gode.

 

Prisen er på 5.000 kr., en buket blomster og et diplom.

Der er informeret om mulighed for at indstille kandidater til Frivilligprisen i Ugeposten, på Gribskov Kommunes facebookside, på infoskærme i Helsinge og via Frivilligcentrenes netværk. Frist for indsendelse af kandidater var den 8. august 2019.

 

Modtageren af Frivilligprisen 2019 offentliggøres ved Frivillig Fredag den 27. september 2019 i Gribskov Kultursal.

 

Indstillingsudvalget, som bestod af 2 repræsentanter fra hver af Frivilligcentrene og 2 repræsentanter fra Frivilligt Forum har den 15. august 2019 behandlet de indkomne ansøgninger. I alt er der modtaget 11 indstillinger til prisen, heraf er der to indstillinger på 2 af kandidaterne. En oversigt over indstillingerne er vedlagt som bilag til det lukkede punkt "Frivilligpris 2019", som er identisk med dette punkt.

 

Indstillingsudvalget besluttede ved deres møde den 15. august at indstille 3 kandidater til Frivilligprisen 2019. Kandidaterne indstilles i prioriteret rækkefølge. Indstillingsudvalgets indstilling af kandidater er ligeledes vedlagt som bilag til det lukkede punkt. Indstillingsudvalget er orienteret om, at udvalget for Ældre, Social og Sundhed ikke er forpligtet til at følge indstillingsudvalgets indstilling.

Lovgrundlag

LBK nr. 1284 af 17/11/2015. Serviceloven §18 stk. 2

Vej. nr. 12 af 15/02/2011, vejledning om Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til Serviceloven afsnit IX)

Økonomi

5.000 kr. er afsat via Servicelovens §18 pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter

Beslutning

1. Udvalget besluttede, hvem der skal modtage Frivilligprisen 2019.

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

68. Frivilligpris 2019 - kandidaterne - Lukket punkt

69. Indstillinger til Seniorprisen 2019

Sagsnummer: 29.09.00-A00-1-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om modtager af Seniorprisen 2019.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at beslutte, hvem af de indstillede kandidater der skal modtage Seniorprisen 2019.

Sagsfremstilling

Det forhenværende Social- og Sundhedsudvalg stiftede i 2013 en Seniorpris, hvis formål er at påskønne og vise anerkendelse for den sociale indsats, som kommunens frivillige seniorer udfører.

 

Seniorprisen på 5.000 kr. gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation som:

 

 1. gør en helt særlig indsats inden for det frivillige arbejde, og som har et aktiverende og/eller forebyggende sigte (jf. § 79)
 2. skaber opmærksomhed omkring den frivillige indsats på ældreområdet
 3. samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
 4. skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov Kommune

 

Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

 

Annoncering om seniorprisen har været i Ugeposten og på kommunens hjemmeside, hvor foreninger, grupper og personer har haft mulighed for at sende motiverede forslag til, hvem der skal indstilles til prisen. Fristen for indstillinger til Seniorprisen var den 8. august 2019.

Seniorprisen vil blive overrakt på Frivillig Fredag den 27. september 2019 i Gribskov Kultursal, hvor navnet/navnene på prismodtageren offentliggøres.

 

Indstillingsrådet, som i år bestod af repræsentanter fra Frivilligcenter Helsinge, Frivilligcenter Græsted og Frivilligt Forum, har den 15. august 2019 behandlet de indkomne indstillinger til Seniorprisen.

I alt er der modtaget syv indstillinger, hvoraf to af de indstillede kandidater er indstillet hhv. to og tre gange. Indstillingsrådet har valgt at indstille alle kandidaterne i prioriteret rækkefølge med nr. ét som første prioritet. Alle indstillingerne er vedlagt i den prioriterede rækkefølge som bilag til det lukkede punkt "Indstillinger til Seniorprisen 2019", som er identisk med dette punkt.

 

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed kan til en hver tid beslutte ikke at uddele prisen.

Lovgrundlag

LBK nr 798 af 07/08/2019 (Serviceloven) §79

Økonomi

Der er i 2019 budgetteret 5.000 kr. til Seniorprisen fra §79.

Beslutning

1. Besluttet, hvem der skal modtage Senioprisen 2019.

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

70. Indstillinger til Seniorprisen 2019 - kandidaterne - Lukket punkt

71. Status på etablering af kommunal hjemmepleje

Sagsnummer: 27.36.00-A00-8-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om status på etablering af den kommunale hjemmepleje.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 11. juni 2019 at etablere en kommunal hjemmepleje. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed fik på sidste udvalgsmøde en status på arbejdet. Status i nærværende sag bygger videre på den foregående.

 

Organisering

I organiseringssporet arbejdes med selve opbygningen af virksomheden. Overordnet drejer det sig om:

 

 1. Organiseringen i CSS: Justering af organisationen i CSS. Processen er startet i HU og beslutning forventes truffet i oktober
 2. Organiseringen af hjemmeplejen: Definition af mål, opgaveoverblik, funktionsbeskrivelser, samarbejdsflader med visitation og sygepleje, krav fra godkendelsesmateriale mv
 3. Hands-on arbejdsgange: Borgerrettede såvel som organisatoriske arbejdsgange og klare instrukser
 4. Styring og data: Planlægning, målstyring og ledelsesinformation til opfølgning på aktiviteter og økonomi
 5. Kompetencer og kultur: Introduktionsprogram, kompetenceudvikling og træning
 6. Ledelse og kultur: Ny ledelse med ombord, tværgående ledelse og driftsledelse
 7. Praktisk etablering: Inventar, ID, nøgler, beklædning mv.

 

Der er indgået aftale med konsulenthuset Valcon om bistand til arbejdet. Det drejer sig især om bistand til punkt 2-6 ovenfor. Der blev afholdt kick-off for udvalgte ledere og medarbejdere tirsdag den 3. september med fokus særligt på punkt 2 og 3 ovenfor.

 

Lokaler

Hjemmeplejen får lokaler på Helsingegården og derudover afsøges muligheder for flere lokationer, så køretid minimeres. Det er tanken, at hjemmeplejen og sygeplejen skal dele fysiske rammer, sådan at synergi i planlægning og opgaveløsning kan opnås.

 

IT

Der er udarbejdet detaljeret tids- og aktivitetsplan for IT-sporet. Der er stor opmærksomhed på at sikre oprettelse af alle nye medarbejdere i systemet. Hertil skal indkøbes en stor mængde IT udstyr. Arbejdet påbegyndes for alvor, når medarbejdere og adgang til lokaler er på plads.

 

Økonomi

Der arbejdes på at lave styringsredskaber til prognose, planlægning og opfølgning, herunder særligt fokus på effektiv disponering i forhold til vagtplanlægning, kørelister mv.

 

HR, rekruttering og biler

Virksomhedsoverdragelsesaftalen er nu på plads, og det er forventningen, at kommunen vil overtage omkring 120 medarbejdere fra Attendo den 1. dec. Den 28. august var der informationsmøde med medarbejderne, og nu starter et videre forløb, hvor medarbejderne kan få svar på deres spørgsmål og eventuelle bekymringer. Ligeledes kan kommunen få god inspiration fra Attendos erfaringer med den nuværende planlægning af arbejdet.

 

Dertil kører rekrutteringsproces af nye medarbejdere samt ledelse og planlæggere. En leder, to teamledere og tre planlæggere er ansat med tiltrædelse 1. oktober. Nyrekrutterede medarbejdere vil tiltræde løbende fra november måned og frem. Der er dialog med de faglige organisationer om processen.

 

Sikring af tilstrækkeligt med biler håndteres ligeledes i dette spor. Der er udarbejdet et udbud på området, som dækker kommunens samlede virksomhed. Det vil i en overgangsperiode være nødvendigt at lease biler, indtil udbuddet er på plads. Indkøb af cykler er ligeledes i gang.

 

Kommunikation

Dette spor sikrer den interne og eksterne kommunikation omkring etableringen af hjemmeplejen, herunder pressemeddelelser, information til medarbejdere, vejledninger og instrukser til visitation og callcenter, breve til borgere mv.

 

Borgernes valg af leverandør

Den 12. august blev der udsendt breve til ca. 1.000 borgere om valg af leverandør. Borgerne havde indtil mandag den 26. august kl. 16 til at foretage deres valg. De borgere, som ikke aktivt har henvendt sig, får kommunens hjemmepleje som leverandør. Borgerne kunne vælge ved enten at skrive en mail eller ringe til "fritvalgstelefonen", som var bemandet kl. 10-14 på hverdage.

 

Processen er forløbet uproblematisk. 467 borgere har foretaget et aktivt valg. 258 har valgt BM Pleje, 53 har valgt CCC Pleje og 156 har valgt kommunens hjemmepleje. 607 har ikke aktivt henvendt sig, hvorfor kommunens hjemmepleje får 763 borgere og dermed ca. 70 procent af borgerne.

 

Opsamlende er der god fremdrift i de forskellige spor. Der kan løbende komme nye aktiviteter til.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

72. Høring af udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed

Sagsnummer: 30.00.00-G00-71-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Udvalget for Børn, Idræt og Familie samt Udvalget for Beskæftigelse og Unge får sagen i høring for at afgive input til KKR Hovedstadens udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at afgive input til strategien
 2. at afgive input til inspirationskataloget
Sagsfremstilling

Baggrund

Mange vaner og adfærd, som påvirker vores sundhed skabes i ungdomsårene, hvor mange unge eksperimenterer med alkohol, tobak og stoffer. Hver fjerde ung drikker for meget, 250.000 unge i Region Hovedstaden har prøvet at ryge hash, og 27.000 unge vil gerne stoppe med at ryge. Dertil kommer, at hver femte ung angiver at have dårlig mental sundhed, svarende til ca. 41.000 af Hovedstadens unge.

 

De unge har deres hverdag i ungemiljøer på ungdomsuddannelser (fx gymnasier, erhvervsskoler og FGU), som ofte går på tværs af kommunegrænser. Derfor skal løsninger på mange af udfordringerne være tværkommunale og udvikles i dialog med skolerne.

 

KKR Hovedstaden vedtog i 2017 et mål for "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Dette er nu blevet konkretiseret i bilagte udkast til en fælles kommunal strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden. Ønsket er, at strategien også kan være med til at fremme og styrke de lokale samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, da disse spiller en væsentlig rolle i, at strategien får den største effekt.

 

KKR Hovedstaden afholdte i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed. Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår, at KKR skal:

 

 • Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
 • Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

 

Fælles strategi og inspirationskatalog i høring

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet et udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor den røde tråd er at fremme lokalt samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre fysisk og mental trivsel og videreformidle inspiration fra lokale eller tværgående projekter på området til både større og mindre kommuner.

 

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre strategien er der også fokus på kommunernes rolle, som er at:

 

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (fx ryge- og alkoholpolitikker på skoler)
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

 

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

 

I Gribskov Kommune er mental sundhed, alkohol og tobak en del af sundhedspolitikken. Arbejdet er bl.a. rettet mod unge i folkeskolen og handler bl.a. om:

 • Udvidet indsats i SSP omkring alkohol, stoffer og rygning
 • Lær at tackle kurser målrettet unge omkring angst og depression
 • Pilotprojekt om ABC for mental sundhed i udskolingen på en folkeskole
 • Understøttelse af skolernes arbejde med digital dannelse
 • Indtrædelse i partnerskabet ”Røgfri Fremtid”
 • Rygestoptilbud (målrettet alle borgere)
 • Personaen "Frida", som er ung gymnasieelev med udfordringer omkring ensomhed. Personaen bruges i arbejdet med sundhedspolitikken.

 

På arbejdsmarkedsområdet arbejdes ligeledes målrettet med unge eksempelvis via:

 • Nytteindsatsen, hvor der særligt arbejdes med de unges fysiske og mentale sundhed og ud fra metoden "de små skridt"
 • Kompetencecenteret, hvor der bl.a. arbejdes med at øge de unges mestringsevner, forebygge stress og få inspiration til sundere mad- og søvnvaner. Også misbrugsproblematikker addresseres.
 • Ungeindsatsen "Next Step", hvor der arbejdes med ABC for mental sundhed, kost og ernæring, ensomhed, rusmidler og fysisk aktivitet bl.a. i naturen

 

Fælles for indsatserne er, at der er tale om unge, som er i kommunalt regi og ikke på ungdomsuddannelserne. Center for Borgerservice og Beskæftigelse har samarbejde med eksempelvis Produktionsskolen og 10. klasse Gribskov, ligesom kommunen jævnligt samarbejder med Gymnasiet, men ikke med særligt fokus på unges sundhed. I skrivende stund afsøges muligheden for at udvide kommunens mentorordning i folkeskolen til det 18. år, hvorfor gymnasieelever også kan få gavn af denne.

 

Den videre proces

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020.

 

Herefter vil den endeligt vedtagne strategi blive udsendt til kommunerne med henblik på at styrke samarbejdet lokalt og til gensidig inspiration.

Lovgrundlag

Sundhedsloven LBK 1286 af 2. november 2018, §119.

Beslutning

1.-2. Udvalget afgav følgende input til strategi og katalog:

 • Udvalget peger på vigtigheden af temaet søvn, idet manglende søvn giver dårlig mental sundhed. Fokus på søvn bør dermed indgå i arbejdet.
 • Udvalget henviser til, at strategien skal ses i sammenhæng med de indsatser omkring mental sundhed for børn og unge, som er igangsat under Sundhedsaftalen.

  

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

Bilag

73. Beslutning om at udskyde Ældremessen, og samtænke den med forebyggende hjemmebesøg

Sagsnummer: 29.09.00-A00-1-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandler sagen for at træffe beslutning om, hvorvidt Ældremessen kan udskydes til foråret 2020. Desuden bliver udvalget præsenteret for et forslag fra administrationen om, at afholde Ældremessen i en ny form.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at udskyde Ældremessen til foråret 2020
 2. at bede administrationen arbejde videre med en ny form på Ældremessen, hvor temaer som forebyggende hjemmebesøg, demens, frivilligområdet e.l. er tænkt ind.
Sagsfremstilling

Baggrund

Ældremessen i Gribskov har traditionelt været afholdt omkring den 1. oktober, hvor det er FN's internationale ældredag. På messen i 2017 var der omkring 300 deltagere, inklusiv udstillere fra foreninger, leverandører, seniorcentre med mere. Deltagelse på messen har været gratis for både udstillere og deltagere.Under messen har formanden for det ansvarlige fagudvalg holdt en tale og uddelt Seniorprisen på 5.000 kr. til en frivillig, der har gjort en særlig indsats på ældreområdet i Gribskov Kommune. Seniorprisen blev sidste år uddelt under Frivillig Fredag, grundet aflysning af årets Ældremesse og som udvalget kan se på den forrige sag, vil Seniorprisen ligeledes blive uddelt på Frivillig Fredag i år.

 

Udvalget besluttede den 28. maj 2018 at aflyse Ældremessen 2018 på anbefaling fra administrationen. Sagen blev behandlet som punkt nr. 42.

Baggrunden for anbefalingen var mangel på ressourcer, grundet besparelser i 2016 og 2017, samt andre ekstraordinære opgaver som bl.a. hjemtagelse af hjemmesygeplejen. I sagen blev det skønnet, at afholdelse af Ældremessen i sin daværende form krævede omkring 150 arbejdstimer for administrationen. Udvalget besluttede desuden, på baggrund af et ændringsforslag fra V, at demenstemadagen og ældremessen skulle samtænkes fra 2019.

 

Øget pres på på de administrative ressourcer

Administrationen står nu i en lignende situation, da besparelser og processen omkring hjemmeplejen, herunder oprettelse af en kommunal hjemmeplejeenhed, har resulteret i et stort pres på de administrative ressourcer. Derfor har administrationen været forsinket i hele processen med planlægningen af Ældremessen 2019.

 

Forslag til ny form på Ældremessen

Administrationen ønsker - gerne i samarbejde med Ældrerådet - at gentænke formen på Ældremessen. Tanken er at bruge Ældremessen til en bredere kommunikation af relevante temaer og formidling af tilbud. Dette kunne eksempelvis være forebyggende hjemmebesøg, demens og naturligvis frivillighedsområdet.

 

Administrationen anbefaler

For at sikre en ordentlig og realistisk planlægning anbefaler administrationen, at Ældremessen udskydes til foråret 2020. Derudover anbefaler administrationen til udvalget beder administrationen om at arbejde videre med en form på Ældremessen, hvor forebyggende hjemmebesøg, demens og andre relevante temaer er tænkt ind i. Administrationen ønsker at inddrage Ældrerådet tidligt i denne proces.

Lovgrundlag

LBK nr. 798 af 07/08/2019 (Serviceloven)

§ 79

§ 79 a. stk. 2 - stk. 5.

Økonomi

Der er i 2019 afsat 10.000 kr.

Dertil kommer administrative ressourcer til planlægning og deltagelse på dagen.

Beslutning

1. Ikke tiltrådt.

2. Tiltrådt.

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

74. 2. Budgetopfølgning 2019 - Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-19

Resume

 I denne sag fremstilles årets anden budgetopfølgning for udvalget.

 

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at godkende budgetopfølgningen for udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

                 

 

Sagsfremstilling

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere udvalget for Ældre, Social og Sundhed for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

Denne budgetopfølgning er den anden i år. 3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november.

 

Budgetopfølgning 2

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på BO1 og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed, og som har været drøftet på Byrådets temamøde 23. april 2019.

Der vil i denne budgetopfølgning blive forelagt forslag til modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af disse udfordringer mhp at understøtte, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2019.

 

Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der ligesom ved BO1 tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring"), der er markeret med rødt.

I tabellen såvel som sagsfremstillingen fokuseres på forventede afvigelser til korrigeret budget. Er der væsentlige ændringner ift. BO1 forklares disse.

 

Forventede afvigelser ift. det korrigerede budget 2019:

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 32,4 mio. kr. i 2019 på udvalget for Ældre, Social og Sundheds område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 3,8% procent.  

 

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

   

  Resultatet efter indstillede budgetændringer skyldes følgende:

 

 1. Administration

 

 •  Rammen forventes at balancere ift. korrigeret budget.

 

Organisatorisk er administrationen af det specialiserede børneområde under udvalget for Børn, Idræt og Familie lagt sammen med administrationen under udvalget for Ældre, Social og Sundhed i CSS. Resultatet er derfor under forudsætning af, at der ikke flyttes medarbejdere mellem teams, der aflønnes på hvert deres udvalgsområde.

 

Der søges omplaceret 0,3 mio. kr. fra rammen til ØU, som en del af udmøntningen fa budgetaftalen. Nærmere beskrivelse heraf ses nedenfor under afsnittet Tillægsbevillinger og omplaceringer.

 

 

 1. Pleje og Omsorg

 

 •  Der forventes et merforbrug på rammen på 23,3 mio. kr. svarende til en afvigelse ift. korrigeret budget på 6,2%.

 

 

Følgende forhold påvirker det forventede udgiftsniveau:

 • Sygepleje: Udgifter til sygeplejen forventes i år at være på 44,75 mio. kr. Hertil kommer udgifter til delegerede sygeplejeydelser på 1,7 mio. kr. og til akutfunktion på 3,25 mio. kr. Området har igennem året optimeret time- og vikarforbrug væsentligt gennem tæt styring og ledelsesmæssigt fokus.
 • Plejehjemspladser: Der forventes et merforbrug på området i forhold til det afsatte budget, hvilket skyldes en række forhold såsom et større beløb til betalinger vedr. tidligere år, flere borgere fra Gribskov Kommune får plads på egne plejecentre end budgetteret samt øget kapacitet, der sikrer borgere, der ellers har været på venteliste, en plejehjemsplads.
 • Ventedage samt hjemmepleje: På disse områder ses en mindre aktivitet og dermed færre udgifter end forventet ved årets start. Ift. ventedage har der været en særlig indsats for at sikre en hurtig og fremskudt visitation af indlagte borgere.
 • Udgifterne til øvrige regionale ydelser som specialiseret genoptræning og hospice er forbundet med stor usikkerhed, idet der i 2019 endnu ikke vil blive foretaget månedlige afregninger til kommunen. Det vides endnu ikke, hvornår dette vil ske.
 • Endelig er prognosen for rammen under forudsætning af, at alle puljer og projekter, herunder værdighedsmidlerne, løftes til fulde. Eventuelt mindreforbrug af puljer og projekter vil blive søgt overført til 2020 mhp. fortsættelse eller færdiggørelse af ydelserne, hvor muligt. Der er en opmærksomhed på, at værdighedsmidlerne ikke fortsætter til næste år.

 

Der søges omplaceret 0,1 mio. kr. fra rammen til ØU, som en del af udmøntningen af budgetaftalen. Nærmere beskrivelse heraf ses nedenfor under afsnittet Tillægsbevillinger og omplaceringer.

 

 

 1. Kommunal medfinansiering af sygehusydelser

 

 •  Der forventes et merforbrug på rammen på 0,6 mio. kr. svarende til en afvigelse ift. korrigeret budget på 0,3%.

 

Afvigelsen på rammen ift. korrigeret budget på 0,6 mio. kr. dækker alene over regionens efterreguleringer fra foregående år.

Grundet vigende praksis sygehusene imellem mht. hvordan og hvor meget, de enkelte kommuner er blevet opkrævet, har Sundhedsdatastyrelsen meldt ud, at alle kommuner i 2019 kun vil blive opkrævet det, de selv har budgetteret med. Kommunerne opkræves derfor et á contobeløb svarende til kommunernes egne afsatte budgetter. Det er endnu uvidst, hvordan opkrævningen vil foregå i 2020. Det må dog forventes, at kommunerne vil skulle betale eventuelle differemcer ift. leverede ydelser kontra rateindbetalingerne for 2019.

 

  

 1. Børn og voksne med særlige behov

 

 • Der forventes et merforbrug på rammen på 8,5 mio. kr. svarende til en afvigelse ift. korrigeret budget på 3,7%.

 

Følgende forhold påvirker det forventede udgiftsniveau:

 • Stigende aktivitet og dermed øgede udgifter vedr. forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste samt vedr. aflastning til børn med nedsat funktionsevne. Visitationen følges nøje og ses i sammenhæng med de tilbud, Gribskov Kommune selv har.
 • Stigende udgiftsniveau fra 2018 og 2019 i de tilfælde, hvor Gribskov Kommune alene er betalingskommune og ikke handlekommune for voksne borgere i varige botilbud. Der er rettet henvendelse til de pågældende kommuner om årsager og handleplaner.
 • Større efterregulering vedr. betaling for adgang til ophold på særligt sikrede institutioner (objektiv finansiering - Kofoedsminde) på 1,8 mio. kr. vedr. 2017, (Disse forhold er nye ift. BO1). Der er tilmed varslet yderligere reguleringer for efterfølgende år i 2020.
 • Indtægtsniveauet for statsrefusioner forventes på dette tidspunkt af året ikke at være så høje som budgetteret.

 

  

 1. Virksomheder

 

 •  Der forventes balance på rammen i ft. korrigeret budget under forudsætning af, at foreslåede omplaceringer godkendes.

 

Virksomhedernes budgetter er et økonomisk lukket kredsløb, hvor forbruget skal afspejle taksterne over en given årrække.

 

Der søges omplaceret 50.000 kr. fra rammen til ØU, som en del af udmøntningen af budgetaftalen. Nærmere beskrivelse heraf ses nedenfor under afsnittet Tillægsbevillinger og omplaceringer.  

 

Udfordringer, der forventes at blive båret med ind i 2020:

 

 • Sygepleje
 • Kapacitetsudvidelse af mellemkommunalt køb og salg af pladser
 • Kommunal medfinansiering
 • Det specialiserede socialområde, herunder bl.a. objektiv finansiering

 

  

Tillægsbevillinger og omplaceringer

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:   

 

 Udmøntning af budget 2019-2022 vedr. ny organisation og ansættelsesudsættelse.

I fbm. BO1 blev vedtaget omplaceringer som følge af udmøntning af budgetaftalen vedr. ansættelsesudsættelser og ny organisation under Økonomiudvalgets ramme 590-Puljer, ØU. I fortsættelse af denne, og for at udmønte størstedelen af den resterende pulje på ØUs' ramme, foreslås der omplaceret 13.000. kr. i 2019 og i 2020 fra ramme 540 Administration under udvalget for Ældre, social og Sundhed til ramme 590 Puljer under ØU.

 

 Gevinstrealisering, udbud IT

 Der er tidligere vedtaget besparelser, som skal implementeres ved gevinstrealiseringer vedr udbud og indkøb. Der foreslås omplaceret 21.000 kr. i 2019 og frem som gevinstrealisering vedr. IT indkøb fra ramme 540 Administration til ramme 590 Puljer under ØU.

 

Samtænkning af dobbeltfunktioner på misbrugsområdet

Der foreslås omplaceret 50.000 kr. vedr. dobbeltfunktioner under misbrugsområdet fra ramme 544 Virksomheder til ramme 590 Puljer under ØU.

 

 

 

Pulje til imødegåelse af udfordringer

Mhp. at sikre budgetoverholdelse i 2019 foreslår administrationen, at ramme 541 Pleje og Omsorg reduceres med 574.840 kr., der tilføres en pulje på ØU's område.

Omplaceringen vedrører restmidler fra Pulje til Frivillighed (74.840 kr.) samtideg reduceres puljen Sammen om sundhed og trivsel med 500.000 kr., som også tilføres ØU puljen.

 

Økonomiadministrative opgaver (del af genåbningssagen)

Byrådet vedtog ifm. genåbningen af budgettet i 2018, at administrationen skulle reducere sine omkostninger til udførelse af økonomi administrative opgaver med 0,7 mio.kr. i 2019 hhv. 2,0 mio.kr. i 2020 og frem. Administrationen foreslår nu denne beslutning udmøntet, hvilket for udvalget for Ældre, Social og Sundhed betyder at følgende rammer reduceres og overføres til 590-Puljer på ØU's Ramme:

 

 • Ramme 540 Administration reduceres med 0,2 mio. kr. i 2019, hvoraf 0,15 mio. kr. vedr. Virksomhederne. I 2020 og frem reduceres rammen med 0,7 mio. kr., hvoraf 0,45 mio. kr. kr. vedr. Virksomhederne. Virksomhederne vil hvert år blive faktureret   for beløbene, som vil tilgå administrationsrammen.
 • Ramme 541 Pleje og Omsorg reduceres med 17.438 kr. i 2019 og 34.875 kr. i 2020 og frem. Reduktionen vedrører på denne ramme administrationen på seniorcentrene.

 

Der ud over henvises der til Økonomiudvalgets dagsorden, hvori der foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til etablering af hjemmeplejen i 2019, jf. BY d. 11. juni 2019, pkt. 75.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.
Beslutning

1. Godkendt

 

2.-3. Anbefalet med den præcisering, at puljen "Sammen om sundhed og trivsel" reduceres med 700.000 kr., som tilføres ØU puljen. Herefter resterer der 500.000 kr. i puljen.

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

Bilag

75. Beslutning om puljeopslag for puljen "Sammen om sundhed og trivsel"

Sagsnummer: 29.09.00-G01-19-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om puljeopslag for puljen "Sammen om sundhed og trivsel". Det tidligere udvalg for Forebyggelse og Idræt bevilgede på udvalgsmøde i november 2018 midler til at afholde en workshop, hvor civilsamfund, erhverv og kommune bl.a. blev inddraget i selve udformningen af puljen og dennes kriterier. Workshoppen fandt sted den 25. februar 2019, hvor administrationen modtog input til puljen. Udvalget for Forebyggelse og Idræt skulle behandle puljeopslaget på udvalgsmøde i marts 2019, men sagen blev udsat.

 

Hvis udvalget godkender budgetopfølgningen under punkt 74 på nærværende dagsorden, vil der være 500.000 kr. i puljen. Udvalget får derfor nu justeret puljeopslag til beslutning.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at godkende puljeopslaget som vedhæftet i bilag 1
 2. at beslutte at oprette et indstillingsudvalg, som beskrevet i sagsfremstillingen
 3. at afgive input til, hvem udvalget ønsker som medlemmer af indstillingsudvalget
 4. at beslutte at bemyndige administrationen til at gå videre med at etablere indstillingsudvalget
 5. at godkende forslag til udvælgelsesproces inspireret af programmet "Løvens hule", som beskrevet i sagsfremstillingen
Historik

Forebyggelse og Idræt, 19. marts 2019, pkt. 18:

Behandling af punktet blev udsat til et senere møde.

 

Fravær og stedfortræder: Morten Rohde Klitgaard (G) er fraværende. Anders Gerner Frost (G) deltog som stedfortræder for Morten Rohde Klitgaard.

Sagsfremstilling

Udvalget for Forebyggelse og Idræt besluttede den 10. september 2018 at udmønte 900.000 kr. i en "Samskabelsespulje", og den 19. november 2018 besluttede udvalget nogle overordnede kriterier for puljen. Formålet med puljen er at få andre aktørers ideer til gode løsninger i forhold til udmøntningen af kommunes sundhedspolitik. Et af de fire principper i sundhedspolitikken er, at "Sundhedsarbejdet er en fælles opgave - på tværs af forvaltningsområder og i samarbejde med leverandører, frivillige, foreninger og andre lokale aktører".

 

De overordnede kriterier, som udvalget besluttede på mødet i november, vedrørte:

 • Formål
 • Indsatser og aktiviteter
 • Målgrupper
 • Partnerskaber
 • Hvem der kan søge
 • Evaluering

 

Kriterierne er foldet ud i bilag 1.

 

Samskabelse - også om puljens kriterier

På workshoppen den 25. februar 2019 blev deltagerne bedt om input til såvel puljens kriterier som til projektideer. Nærværende sagsfremstilling handler alene om puljens kriterier.

 

Administrationen modtog følgende input til puljens kriterier, som også fremgår af slide 23-25 i bilag 2:

 

Der er følgende ønsker vedrørende udvælgelse af projekterne:

 • Indstillingsudvalg: At der etableres et indstillingsudvalg på tværs, som gennemgår alle ansøgninger og kommer med en indstilling til udvalget, som beslutter tildeling af midler.
 • Nytænkende og lokalt: At der i udvælgelse af projekterne er et særligt fokus på, at projekterne skal være nytænkende og lokalt forankret.
 • Bredde i projekterne: At der i den samlede udvælgelse af projekter er fokus på, at alle målgrupper er repræsenteret.

 

Der er følgende ønsker vedrørende evaluering:

 • Status undervejs: At der laves en status undervejs i projektperioden, som fortæller, hvorvidt projektet bevæger sig i den rigtige retning eller skal justeres.
 • Definition af mål: At ansøger i udvikling af projektet tydeliggør, hvilken forandring projektet skal give, og hvilke mål/trin der er på vejen derhen.
 • Metode: At projektansøger forholder sig til, hvordan man vil måle på, om projektet virker efter hensigten.

 

Der er følgende ønsker vedrørende levedygtighed (forankring):

 • Forankring: Projektansøgerne skal forholde sig til, hvordan projektet forankres, eller hvordan det lever videre efterfølgende.
 • Kommunikation og opmærksomhed: Det er vigtigt med kommunikation og synlighed af projektet/indsatserne.
 • Inddragelse af civilsamfund: Hvis projektet skal leve videre efter afslutning, er det vigtigt at inddrage civil-/lokalsamfund. Måske kan der skabes nye traditioner, fællesskaber, netværk eller kulturer.
 • Inddragelse af målgruppe: Det er vigtigt at inddrage målgruppen i projektet. Hvis projektet giver mening for målgruppen, vil det også nemmere leve videre bagefter.

 

Administrationen har efter workshoppen gennemført et interview med udvalgte fra erhvervsliv og civilsamfund for at indhente input til puljeopslaget.

 

I det vedhæftede bilag 1 fremgår administrationens forslag til udformning af det endelige puljeopslag. Deltagernes pointer fra såvel workshop som interview er i videst muligt omfang indarbejdet. Det er dette opslag, som udvalget nu bedes godkende.

 

Udvælgelsesprocessen 

Ud fra tilbagemeldingerne på workshoppen og interviewet anbefaler administrationen, at der nedsættes et indstillingsudvalg bestående af eksterne parter, som behandler ansøgningerne og afgiver anbefaling til udvalget, som derefter beslutter den endelige tildeling af midler. Administrationen foreslår, at udvalget peger på, hvem de ønsker som medlem af indstillingsudvalget, og bemyndiger administrationen til at gå videre med at etablere indstillingsudvalget. Det kan eksempelvis være repræsentanter fra:

 • DGI
 • Selskab for Mænds Sundhed
 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 • ABC for mental sundhed
 • Center for Forebyggelse i Praksis (KL)

 

Administrationen foreslår videre, at selve bevillingsprocessen foregår, som vi kender det fra programmet "Løvens hule" - dvs. i følgende proces:

 1. Administrationen screener de indkomne ansøgninger og sorterer dem fra, der falder uden for kriterierne
 2. Medlemmerne af indstillingsudvalget og udvalget for Ældre, Social og Sundhed - eller udpegede repræsentanter fra udvalget - læser alle kvalificerede ansøgninger igennem.
 3. Projektansøgerne fremlægger selv deres projekt for indstillingsudvalget, som stiller spørgsmål og udfordrer. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed eller repræsentanter herfra sidder med som observatører.
 4. Efter seancen voterer indstillingsudvalget i åben dialog og indstiller kandidater til udvalget for Ældre, Social og Sundhed, som kan stille spørgsmål til indstillingsudvalgets overvejelser og anbefalinger.
 5. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed træffer endelig beslutning på ordinært møde i umiddelbar forlængelse heraf.

 

Forslaget til denne proces kommer fra interviewdeltagerne.

 

Læsevejledning til bilag 2

Hele opsamlingen fra workshoppen fremgår af bilag 2. Slide 21-22 fremstiller deltagernes spørgsmål til puljen, mens slide 23-25 som nævnt fremstiller deltagernes input. Disse slides udgør bilag til nærværende dagsorden. Resten af opsamlingen i bilag 2 udgør ikke bilag.

Lovgrundlag

LBK nr. 191 af 28/02/2018 om sundhedsloven § 119

Udmøntning af Budgetaftale 2018-2021

 

Økonomi

Hvis budgetopfølgningen under punkt 74 på nærværende dagsorden godkendes, forventes der at være 500.000 kr. i puljen.

Beslutning

1. Godkendt med beslutning om, at der ikke sættes en beløbsgrænse på, hvor meget eller hvor lidt der kan søges fra puljen.

2.-3. Ikke tiltrådt

4. Tiltrådt

5. Tiltrådt

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

Bilag

76. Budget 2020-2023

Sagsnummer: 00.30.00-S00-14-19

Resume

Budget 2020-2023 fremlægges for udvalget for Ældre Social og Sundhed med henblik på, at udvalget prioriterer rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at udvalget på baggrund af prioriteringskatalog og resultaterne af de igangsatte analyser prioriterer rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget til 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd
Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes likviditet har været faldende hvert år siden 2013 og vil fortsat gøre det, hvis ikke der handles nu. De seneste måneders intensive arbejde med kommunens budget viser, at med de rammer der ligger for kommunernes økonomi med den nuværende udligningsordning, stramme rammer i økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL, opgaveglidning på sundhedsområdet og den kommunale medfinansiering skal der findes op mod 100 mio. kr. om året de kommende år for at vende udviklingen og skabe en økonomi, der balancerer.

 

Som led i arbejdet med at udarbejde et budget for 2020-2023 og skabe balance i kommunens økonomi, skal hvert fagudvalg prioritere rækkefølgen af forslagene fra prioriteringskataloget på udvalgets område, som fremlægges i denne sag.

 

Det fremgår af administrationens forarbejder, at kommunens samlede udfordringer i 2020-2023 udgør op til 100 mio. kr.

 

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde er vedlagt følgende bilag:

 • Et prioriteringskatalog, der omfatter:
  • Tidligere foreslåede men ikke vedtagne prioriteringer
  • Nye prioriteringsforslag fordelt på prioriteringer på kort og langt sigt inkl. analyser jf. udvalgets bestillinger før sommeren
  • Input fra de afholdte workshops med ledere og tillidsrepræsentanter (TRIO workshops)
  • Supplerende analyser udarbejdet efter byrådsseminaret 23. august 2019

 

Udvalgets opgave er at prioritere rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget indenfor udvalgets rammer mhp. at anbefale prioriteringerne til 1. behandling af budget 2020-2023 for Økonomiudvalget og Byrådet, som er afsæt for budgetforhandlingerne og den endelige budgetvedtagelse i Byrådet den 29. oktober

 

Administrationen fremlægger prioriteringskatalog med 18 forslag, der samlet set rummer potentialer svarende til i alt 21,6 mio. kr. i 2020, 35,9 mio. kr. i 2021, 35,5 mio. kr. i 2022 og 35,5 mio. kr. i 2023.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

 

Høringsperiode og høringsparter

Udvalgets beslutning samt udvalgets prioriteringskatalog udgør en del af det samlede høringsmateriale. Det samlede høringsmateriale offentliggøres på kommunens hjemmeside den 18. september 2019.

Høringsberettigede er blevet adviseret herom.

Beslutning

1. Ikke tiltrådt. Udvalget anerkender, at kommunen er udfordret økonomisk, og derfor sender udvalget prioriteringskataloget videre uden prioriteret anbefaling. Udvalget anbefaler ØU at fjerne forslagene 2a, 2b, 3, 6 og 18, som dermed ikke sendes med ud i høring. 

 

Udvalget ønsker, at flere af forslagene kvalificeres yderligere, herunder bl.a. hvad reducering af midlertidige pladser betyder af merudgifter til sygepleje/hjemmepleje og hjælpemidler inklusiv eventuelle boligændringer. Ligesom udvalget ønsker belyst, hvilken service der skal leveres i borgernes eget hjem, når flere borgere skal direkte fra hospital til egen bolig i stedet for midlertidig plads. Udvalget ønsker, at de høringsberettigede gøres opmærksom på, at den økonomiske udfordring er stor, og derfor er alt i spil, men at der ikke er truffet nogen beslutninger.

 

Nummeringen af forslagene i prioriteringskataloget er udtryk for en praktisk foranstaltning og ikke et udtryk for en prioritering.

 

 

Bilag til punkt 76 eftersendt til udvalget i Prepare den 5. september 2019 vedlægges punktet i forbindelse med protokollen fra udvalgsmødet. Oplysninger vedrørende høring tilføjes ligeledes punktet.

 

Et nyt bilag, hvor udvalgets anbefalinger skrives ind i prioriteringskataloget, vedhæftes dette dagsordenspunkt i forbindelse med udsendelse af protokollen.

 

Pernille Kromann Sams (G) fraværende.

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen