Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn, Idræt og Familie

Tirsdag den 10-09-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

52. Status på kunst- og naturrumslaboratorium

Sagsnummer: 19.00.00-G01-3-18

Resume

Udvalget for Børn, idræt og Familie får sagen til orientering. Sagen handler om projekt Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge i Munkerup Strandpark. Kunstnerisk leder på Munkeruphus Line Kjær deltager på mødet for at give status på forårets og sommerens afviklede aktiviteter.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune og Munkeruphus har indgået en 10 årig samarbejdsaftale, der handler om udstillingsstedets brug af nabogrunden Munkerup Strandark til kunstneriske processer og aktiviter for for børn og unge. Munkerup Strandpark ejes af Gribskov Kommune. Kunstnerisk leder Line Kjær fremlagde på udvalgets møde den 26. februar 2019 planerne for forårets og sommerens aktiviteter.

 

Sagens forhold

I budgetaftalen for 2019 - 2022 har byrådet afsat 250.000 kr. årligt til formålet "Kunst- og Naturlaboratorium for børn og unge". Samtidig er der indgået en samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Munkeruphus, således at Munkeruphus kan anvende det kommunalt ejede Munkerup Strandpark til formålet.

 

Ved en foreløbig opsummering af sommerens aktiviteter, er effekt og afledte effekter følgende:

 

Volumen

Projektet har overordnet via det høje faglige niveau, presseomtale og netværksdannelse til nationale undervisningsinstitutioner og kulturliv, og ikke mindst fonde, skabt en række ”ambassadører” for Munkeruphus, Gilleleje og Gribskov, der er med til at understøtte en attraktiv kommune, der går foran, når det handler om aktiviteter i krydsfeltet læring, kunst og natur.

 

Omfang

Ca. 250 lokale børn har haft glæde af Munkeruphus' nye læringsforløb i løbet af sommeren 2019.

3 workshops af en uges varighed havde skolebørn i 5 og 6 klasse som målgruppe, - her deltog ca. 175 børn, som en del af deres skolegang.

1 workshop af en uges varighed, hvor 20 børn i alderen 12-16 år oplevede sommerferietilbud i uge 27.

Derudover har Billedskolens elevhold gæstet Munkeruphus og Strandparken.

Med 250 børn følger ca.1000 familiemedlemmer, der får positivt kendskab til Munkerup Strandpark, Munkeruphus og Gribskov.

 

Supplement til skolernes undervisningstilbud

De kommunale og private skoler fik tilbudt et forløb knyttet til fag og undervisningsplaner i natur, teknik og dansk med mulighed for at styrke børnenes kreativitet og møde nye måder at lære på gennem deltagelse og medskaben. På femte-sjette klassetrin er kreative tilbud begrænsede, da børnene ikke har billedkunst, design eller andre fag, hvor de kan udfolde sig kreativt og kunstnerisk. Workshoppene blev derfor taget imod med stor begejstring af skolerne og blev oplevet som et unikt og meget relevant tilbud både af lærere og elever. Naturen blev det nye klasseværelse, hvor strand, park, naturgrund med vartegn og skur blev benyttet sammen med Munkeruphus og udendørs telt.

 

Somerferietilbud

20 børn oplevede sommerferietilbud i uge 27, - og med 20 børn følger ca. 80 familiemedlemmer, der får positivt kendskab til Munkerup Strandpark og Gribskov.

 

Med sommerens aktiviteter er projektet nu afprøvet som et pilotprojekt.

 

Det må forventes at både deltagerantal, samt volumen er størrre i årene fremover efterhånden som kendskabet til projektet breder sig. Det skal forventeligt løbes i gang.  

 

Lovgrundlag

  • Gribskov kommunes styrelsesvedtægt § 15, stks.2
  • Kulturstrategi for Gribskov Kommune 2008 - 2020

 

Økonomi

Gribskov Kommune yder Munkeruphus et årligt tilskud på 1.250.000 kr. samt 250.000 kr. der er øremærket til projektet Kunst- og Naturlaboratoriet for børn og unge, der skal foregå i Munkerup Strandpark.

Strandparkprojektet er allerede tildelt midler fra henholdsvis Statens Kunstfond  på 150.000 kr. og Nordea Fonden på 311.000 kr.

 

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
  1. Taget til efterretning.

 

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G).

 

Fravær og Stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen