Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

18. september 2019: Offentlige information om enkelte lukkede dagsordenpunkter på Børn, Idræt og Familie 23.09.2019 og Udvikling, By og Land 17.09.2019 bliver ikke vist i referaterne. Punkterne fremgår dog korrekt i Økonomiudvalgets dagsorden 23.09.2019.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Beskæftigelse og Unge

Tirsdag den 17-09-2019 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

27. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 15.00.05-A21-1-19

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgsmøder udarbejdes der en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der optages på dagsorden .

Lovgrundlag

LBK nr. 1031 af 06/07 2018 (Kommunalstyrelsesloven) §20.

Beslutning

1. Godkendt

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

 

Mødet startede kl. 15.00

Mødet sluttede kl. 17.00

 

28. Budget 2020-2023

Sagsnummer: 00.30.00-S00-14-19

Resume

Budget 2020-2023 fremlægges for udvalget Beskæftigelse og Unge med henblik på at udvalget drøfter udfordringer og prioriterer emnerne i prioriteringskataloget

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller til udvalget for Beskæftigelse og Unge

 1. at udvalget på baggrund af prioriteringskatalog og resultaterne af de igangsatte analyser prioriterer rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet
Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes likviditet har været faldende hvert år siden 2013 og vil fortsat gøre det, hvis ikke der handles nu. De seneste måneders intensive arbejde med kommunens budget viser, at med de rammer, der ligger for kommunernes økonomi med den nuværende udligningsordning, stramme rammer i økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL, opgaveglidning på sundhedsområdet og den kommunale medfinansiering skal der findes op mod 100 mio. kr. om året for at vende udviklingen og skabe en økonomi, der balancerer.

 

Som led i arbejdet med at udarbejde et budget for 2020-2023 og skabe balance i kommunens økonomi, skal hvert fagudvalg prioritere rækkefølgen af forslagene fra prioriteringskataloget på udvalgets område som fremlægges i denne sag.

 

Det fremgår af administrationens forarbejder, at kommunens samlede udfordringer i 2020-2023 udgør op til 100 mio. kr.

 

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde er vedlagt følgende bilag:

 • Udfordringer på udvalgets område
 • Et prioriteringskatalog, der omfatter:
  • Tidligere foreslåede men ikke vedtagne prioriteringer
  • Nye prioriteringsforslag fordelt på prioriteringer på kort og langt sigt inkl analyser jf udvalgets bestillinger før sommeren
  • Input fra de afholdte workshops med leder og tillidsrepræsentanter (TRIO workshops)
  • Supplerende analyser udarbejdet efter byrådseminaret 23. august 2019

 

Udvalgets opgave er at prioritere rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget indenfor udvalgets rammer mhp at anbefale prioriteringerne til 1. behandling af budget 2020-2023 for Økonomiudvalget og Byrådet, som er afsæt for budgetforhandlingerne og den endelige budgetvedtagelse i Byrådet den 29. oktober 2019. 

Beskæftigelses og Ungeudvalget fremlægger prioriteringskatalog med 6 emner, der samlet set rummer potentialer svarende til i alt 5,75 mio. kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i årene 2021 - 2023.

 

Et bilag hvor udvalgets anbefalinger skrives ind i prioriteringskataloget, vedhæftes dette dagsordenspunkt i forbindelse med udsendelse af protokollen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

 

Høringsperiode og høringsparter

Udvalgets beslutning samt udvalgets prioriteringskatalog udgør en del af det samlede høringsmateriale. Det samlede høringsmateriale offentliggøres på kommunens hjemmeside den 18. september 2019. Høringsberettigede er adviseret herom.

Beslutning

1. Udvalget besluttede, at anbefale Økonomiudvalget at forslag 2-6 sendes i høring, og at pkt. 1 udgår, da der ikke er noget besparelsespotentiale i nedlæggelse af GIV

 

Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

  

 

Bilag

29. 2. Budgetopfølgning 2019 - Beskæftigelse og Unge

Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-19

Resume

 I denne sag fremstilles årets anden budgetopfølgning for udvalget.

 

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge
 1. at godkende budgetopfølgningen for udvalget for Beskæftigelse og Unge´s område

 

 1. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor udvalget for Beskæftigelse og Unges område jf. nedenstående tabel.

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

            

 

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

                 

 

 

 

Sagsfremstilling

Udvalget for Beskæftigelse og Unge behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere udvalget Beskæftigelse og Unge for udviklingen,og det forventede resultat for de enkelte områder.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

Denne budgetopfølgning er den anden i år.

3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøderne i november

 

Budgetopfølgning 2

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på BO1 og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed, og som har været drøftet på Byrådets temamøde den 23. april 2019. Der vil i denne budgetopfølgning blive arbejdet med at finde modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af både disse udfordringer og mhp at understøtte, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2019.

 

 Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der ligesom ved BO1 tilføjet to kolonner, der viser resulatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes i byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring"), der er markeret med rød.

I tabellen såvel som sagsfremstillingen fokuseres på forventede afvigelser til korrigeret budget. Er der væsentlige ændringer ift BO1 forklares disse.

 

Forventede afvigelser ift det korrigerede budget 2019:

 

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på - 1,1 mio. kr. i 2019 på Beskæftigelses- og Unge udvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på - 0,2% procent. Det er tæt på balance.  

 

 Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

 

 

 

Resultatet efter indstillede budgetændringer skyldes følgende:

 

 • Overførsler: Faldet i antallet af helårspersoner på overførsel er indtrådt lidt senere og er svagere end budgetteret. Derfor er prognosen for årsforbruget 10,9 mio. kr. over budgettet. Relativt udgør dette en afvigelse på 4.0 %. Det er især kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge, som ligger over budgettet. Det skal understreges, at alle ydelsesområder udviser et fald i antallet af helårspersoner, bortset fra fleksløntilskud, der udviser en stigning. Stigningen i antallet af helårspersoner på fleksløntilskud var forventet i budgettet, men de stigende udgifter hertil er også begrundet i en lavere gennemsnitlig refusionssats som følge af refusionsreformen fra 2016, der slår mere og mere igennem.

 

 • Indsatser: Der forventes et mindreforbrug på -5,2 mio. kr. svarende til -12 % af budgettet. Baggrunden for nedgangen i forbruget skyldes flere forhold. Udsigten til en kommende beskæftigelsesreform har bevirket større tilbageholdenhed med tildeling af aktiviteringsforløb. Endvidere anvendes der færre leverandører af aktivitetsforløb, hvilket er omkostningseffektivt. En udvikling der er afledt af udbuddet af aktiveringsindsatserne efteråret 2017. Generelt er der færre personer på overførsler. Dette betyder særligt at der til integrationsydelser er færre udgifter til aktivering og sprogundervisning. Dette vil dog også resultere i færre resultattilskud.

EGU forventes i år at balancere. En vedholdende indsats med controlling har imidlertid tilvejebragt ekstraordinære refusioner for 2,5 mio. kr. fra tidligere år. Produktionsskolebudgettet forventes at udvise et mindreforbrug i 2019 på ca. 1,5 mio. kr. Dette primært som følge af overgangen til FGU pr. 1. august, 2019. Til gengæld forventes den selvejende institution Produktionsskolen at ophøre med et underskud i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Dette skal dækkes af den garanti, som kommunen har stillet i 2017.

 

 • Myndighed: Der forventes et mindreforbrug på -2,6 mio.kr. svarende til -4,2 % af budgettet. Det reducerede forbrug er især begrundet i færre personaleudgifter, som følge af sidste års reduktioner i personaleantallet, hvilket slår fuldt igennem i år.

 

 • Forsørgelse og tilskud: Der forventes et mindreforbrug på -4,2 mio. kr. svarende til -2,8 % af budgettet. Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede udviklinger. Førtidpension (FØP): Tilkendelserne/tilgangen ligger på samme niveau som året før, men afgangen er faldet betydeligt som følge af tilbagetrækningsreformen med den senere folkepensionsalder. I første halvår har 34 personer færre forladt ordningen, det svarer til 44 % af afgangen i samme periode 2018. Dermed stiger antallet af personer på førtidpension for andet år i træk efter en lang årrække med et faldende antal. Udgifterne øges tillige af refusionsreformen, der medfører lavere refusionssats på nye (tilgangen) end på den gamle ordninger (afgangen). og som også på dette område slår mere og mere igennem. Modsat trækker en vedholdende indsats med controlling, der har tilvejebragt ekstraordinære mellemkommunale refusioner for små 5 mio. kr. For områderne personlige tillæg og boligstøtte forventes et mindreforbrug på hhv. 1,7 mio. kr. og 0,9 mio.kr,

 

Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye ift. BO1):

 

Der er ikke tilføjet nye opmærksomhedspunkter:

Vi forventer, at de stigende udgifter på FØP og Fleksjob vil fortsætte i 2020. Stigningen er begrundet både i et stigende antal personer på disse ydelser samt den faldende gennemsnitlige refusionssats som følge af Refusionsreformen. 

 

Tillægsbevillinger og omplaceringer

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

 

 Omplaceringer mellem rammer indenfor Beskæftigelse og Unge.

 

Justering af rammer jvf. KL-budgetanbefalinger og konjunkturudviklingen.

Omplacering af 12 mio. kr. fra ramme 571 Overførsler til ramme 574 forsørgelse og bolig begrundes med de senere års gunstige konjunkturudvikling, hvor især antallet af personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp er faldet, og samtidig er antallet af førtidspensionister stigende både som følge af udløb af mange ressourceforløb samt tilbagetrækningsreformen. Fordelingen af det samlede budget for borgere på forsørgelse kommer dermed også i bedre overensstemmelse med KL's anbefalinger.

 

Omplaceringer mellem udvalg.

 

Udskillelse af Borgerservice fra Beskæftigelse og Unge.

I forbindelse med den nye konstituering flyttes Borgerservice fra Beskæftigelse og Unge. I den forbindelse skal en tidligere budgetbesparelse, der alene blev konteret i Borgerservice kompenseres gennem en omplacering fra BU til ØU som følger: 540.000 kr. i 2019, 770.000 kr. i 2020 samt 1.080.000 kr. pr. år. for 2021-2023.

 

Udmøntning af budget 2019-2022 vedr. ny organisation og ansættelsesudsættelse

Ifm. BO1 blev der vedtaget omplaceringer som følge af udmøntning af budgetaftalens vedr. ansættelsesudsættelser og ny organisering under økonomiudvalgets ramme 591-Puljer under ØU. I fortsættelse af denne, og for at udmønte størstedelen af den resterende pulje på ØU´s ramme, foreslås der overført 274.000 kr. i 2019 og 24.000 kr. i 2020 fra Beskæftigelse og Unge til Økonomiudvalgets ramme 591-Puljer.

 

Gevinstrealisering, udbud IT

Ifm. nyt udbud af IT-indkøb er opnået besparelser, der medfører, at der kan gevinstrealiseres 39.000 kr. pr. år i perioden 2019-2023. Det foreslås derfor at overføre 39.000 kr. årligt fra Beskæftigelse og Unge til Økonomiudvalgets ramme 591-Puljer.

 

Økonomiadministrative opgaver (del af genåbningssag)

Byrådet vedtog ifm. genåbning af budget 2018, at administrationen skulle reducere omkostninger til udførelse af administrative opgaver med hhv. 0,7 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020. Administrationen foreslår nu denne beslutning udmøntet, hvilket for Beskæftigelse og Unge betyder, at der overføres 15.500 kr. pr. år i perioden 2019-2023 til Økonomiudvalgets ramme 591-Puljer.

 

Fordeling af lønsum på Erhverv og Landzone

Opgaven med erhverv er pr. 01.08.2019 flyttet fra Center for By, Ejendomme og Erhverv til hhv. Center for Kultur, Fritid og Turisme og Center for Borgerservice og Borgerservice. Der foreslås derfor overført lønsum på 110.000 kr. i 2019 og 264.000 kr. årligt i 2020 og frem fra "politiske udvalg og administration" til Beskæftigelse og Ungeuddannelses område.

 

Pulje til imødegåelse af udfordringer

Mhp. at sikre budgetoverholdelse i 2019 foreslår administrationen, at følgende rammer reduceres og tilføres ØU:

 

Beløbende fordeler sig således på ramme 572 Indsatser:

 • Mentor 0,5 mio. kr. i 2019
 • EGU 1 mio. kr. i 2019

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.
Beslutning

1 Tiltrådt, i det administrationen blev opfordret til at indarbejde en ekstra kolonne i tabellerne, der viser det oprindeligt vedtagne budget, så det viser hvad udgangspunktet for årets budget har været

2. Anbefalet

3. Anbefalet

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

  

 

30. Høring af udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed

Sagsnummer: 30.00.00-G00-71-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Udvalget for Børn, Idræt og Familie samt Udvalget for Beskæftigelse og Unge får sagen i høring for at afgive input til KKR Hovedstadens udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed.

Administrationen indstiller til udvalget for Beskæftigelse og Unge:
 1. at afgive input til strategien
 2. at afgive input til inspirationskataloget
Sagsfremstilling

Baggrund

Mange vaner og adfærd, som påvirker vores sundhed skabes i ungdomsårene, hvor mange unge eksperimenterer med alkohol, tobak og stoffer. Hver fjerde ung drikker for meget, 250.000 unge i Region Hovedstaden har prøvet at ryge hash, og 27.000 unge vil gerne stoppe med at ryge. Dertil kommer, at hver femte ung angiver at have dårlig mental sundhed, svarende til ca. 41.000 af Hovedstadens unge.

 

De unge har deres hverdag i ungemiljøer på ungdomsuddannelser (fx gymnasier, erhvervsskoler og FGU), som ofte går på tværs af kommunegrænser. Derfor skal løsninger på mange af udfordringerne være tværkommunale og udvikles i dialog med skolerne.

 

KKR Hovedstaden vedtog i 2017 et mål for "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Dette er nu blevet konkretiseret i bilagte udkast til en fælles kommunal strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden. Ønsket er, at strategien også kan være med til at fremme og styrke de lokale samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, da disse spiller en væsentlig rolle i, at strategien får den største effekt.

 

KKR Hovedstaden afholdte i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed. Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår, at KKR skal:

 

 • Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
 • Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

 

Fælles strategi og inspirationskatalog i høring

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet et udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor den røde tråd er at fremme lokalt samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre fysisk og mental trivsel og videreformidle inspiration fra lokale eller tværgående projekter på området til både større og mindre kommuner.

 

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre strategien er der også fokus på kommunernes rolle, som er at:

 

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (fx ryge- og alkoholpolitikker på skoler)
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

 

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

 

I Gribskov Kommune er mental sundhed, alkohol og tobak en del af sundhedspolitikken. Arbejdet er bl.a. rettet mod unge i folkeskolen og handler bl.a. om:

 • Udvidet indsats i SSP omkring alkohol, stoffer og rygning
 • Lær at tackle kurser målrettet unge omkring angst og depression
 • Pilotprojekt om ABC for mental sundhed i udskolingen på en folkeskole
 • Understøttelse af skolernes arbejde med digital dannelse
 • Indtrædelse i partnerskabet ”Røgfri Fremtid”
 • Rygestoptilbud (målrettet alle borgere)
 • Personaen "Frida", som er ung gymnasieelev med udfordringer omkring ensomhed. Personaen bruges i arbejdet med sundhedspolitikken.

 

På arbejdsmarkedsområdet arbejdes ligeledes målrettet med unge eksempelvis via:

 • Nytteindsatsen, hvor der særligt arbejdes med de unges fysiske og mentale sundhed og ud fra metoden "de små skridt"
 • Kompetencecenteret, hvor der bl.a. arbejdes med at øge de unges mestringsevner, forebygge stress og få inspiration til sundere mad- og søvnvaner. Også misbrugsproblematikker addresseres.
 • Ungeindsatsen "Next Step", hvor der arbejdes med ABC for mental sundhed, kost og ernæring, ensomhed, rusmidler og fysisk aktivitet bl.a. i naturen

 

Fælles for indsatserne er, at der er tale om unge, som er i kommunalt regi og ikke på ungdomsuddannelserne. Center for Borgerservice og Beskæftigelse har samarbejde med eksempelvis Produktionsskolen og 10. klasse Gribskov, ligesom kommunen jævnligt samarbejder med Gymnasiet, men ikke med særligt fokus på unges sundhed. I skrivende stund afsøges muligheden for at udvide kommunens mentorordning i folkeskolen til det 18. år, hvorfor gymnasieelever også kan få gavn af denne.

 

Den videre proces

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020.

 

Herefter vil den endeligt vedtagne strategi blive udsendt til kommunerne med henblik på at styrke samarbejdet lokalt og til gensidig inspiration.

Lovgrundlag

Sundhedsloven LBK 1286 af 2. november 2018, §119.

Beslutning

1-2

Udvalget ønsker at pege på følgende tiltag skal indgå i strategien og inspirationskataloget:

 

 1. Tværgående strategi for rygning på ungeområdet
 2. At der sættes fokus på, at der er gode aktivitetsmuligheder i pauser mm. for unge på erhvervsskoler og FGU
 3. At alle unge tilbydes individuel UU vejledning inden afgang fra folkeskolen
 4. At der er fokus på at skaffe de unge boliger 

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

 

 

31. Fremadrettet orientering af udvalget om udviklingen i beskæftigelsesindsatsen

Sagsnummer: 15.00.00-A00-3-19

Resume

Sagen behandles af udvalget for at tage stilling til hvilke oplysninger, der skal ligge til grund for administrationens løbende orientering af udvalget om udviklingen i Gribskov Kommunes beskæftigelsesindsats.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. godkende at den overordnede afraportering af udviklingen på beskæftigelsesområdet til udvalgets medlemmer, med virkning fra 4. kvartal gives i form af data fra Beskæftigelsesministeriets benchmarkrapport suppleret med tal fra hovedindsatsområderne fra Beskæftigelsesministeriets database "Jobindsats"

Sagsfremstilling

På møde den 22. januar 2019 (sag nr. 4) besluttede det daværende udvalg Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse at udvalget ønskede 2 årlige tilbagemeldinger om udviklingen i beskæftigelsesindsatsen som følger:

 

1.Ledelsesinformation der understøtter Beskæftigelsesstrategi 2019 - 2022 og Beskæftigelsesplan 2019

2.Egen benchmark inspireret af Beskæftigelsesministeriets nye benchmark rapport

3.Ad hoc ledelsesinformation

 

Med den nye beskæftigelsesreform (forenklingsreformen) på beskæftigelsesområdet, som træder i kraft 1. januar 2020 er der kommet et krav om at kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet skal måles med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets nye benchmark rapport, En rapport, som er sammensat af mange typer data, herunder rammevilkårenes betydning for beskæftigelsesindsatsen. Resultaterne fra denne rapport vil bl.a. være udslagsgivende, for evt.tiltag til midlertidig statslig administration af et jobcenter, hvis resultater ikke vurderes som tilfredsstillende. En stor del af den politiske og administrative fokus på udviklingen i beskæftigelsesindsatsen må derfor fremadrettet forventes at tage udgangspunkt i tallene fra denne rapport. Beskæftigelsesministeriet vil dog forsat levere informationer om den specifikke udvikling på de forskellige indsatsområder gennem nøgletal i databasen  "Jobindsats" - som supplement til benchmarkrapporten.

 

Administrationen vil på den baggrund foreslå, at der, for at give udvalget et enkelt og relevant overblik over udviklingen i beskæftigelsesindsatsen, fremadrettet gives udvalget en opdateret oversigt over resultateter i Beskæftigelsesministeriets benchmarkrapport sammen med en beskrivelse af udviklingen på hovedindsatsområderne med baggrund i tal fra Jobindsats. Det foreslås, at denne afrapportering fra 4. kvartal 2019 gives 2 gange årligt til udvalgets medlemmer.

Lovgrundlag

Lov om aktiv bekæftigelsesindsats, LBK nr. 1342 af 21/11/2016

Beslutning

1. Tiltrådt 

Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

 

32. Det videre arbejde med samskabelsescase

Sagsnummer: 15.00.00-A00-10-19

Resume

Udvalget behandler sagen for at lægge sig fast på en samskabelsesindsats for udvalgets område. Sagen blev senest behandlet på udvalgets møde den 28. maj 2019, sag nr. 23, hvor udvalget blev orienteret om, at administrationen vil fremkomme med forslag til en konkret samskabelsesindsats på ungeområdet.

Administrationen indstiller at udvalget Beskæftigelse og Unge

1. arbejder videre med de 2 cases "Udbud af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)" og "Videoen - de unge fortæller om deres erfaringer "

Sagsfremstilling

Rammen for arbejdet med samskabelse er defineret af temaudvalget Strategi og Samskabelse, De arbejder med en tilgang til samskabelse forstået som ”Sammen skaber vi de bedste løsninger”. Opgaven er, at definere problemet samt bidrage til at realisere løsninger på kendte problemer. Det skal ske i et ligeværdigt samarbejde, med borgerne og kommunen må ikke på forhånd have den færdige løsning i skuffen. Rammen for valg af cases er, indsatser eller projekter, der kan samskabes om, Det vigtigste er, at der ikke på forhånd er en færdig løsning.

 

Casen skal sættes i gang i løbet af 2019, men skal ikke nødvendigvis kunne afsluttes i 2019.

 

Udvalget valgte at arbejde videre med de overgangsudfordringer, som unge oplever, eksempelvis i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelse og overgangen til Jobcentret ved fyldte 18 år

 

Administrationen vil på den baggrund pege på 2 samskabelsescases, udvalget kan arbejde videre med.

 

 Case 1  Udbud af Særligt tilrettelagt ungdoms uddannelser (STU)

 

Udbudsprocessen på STU området er sat i gang, og det politiske udvalg har allerede initieret et dialogmøde med de unge STU-elever og deres pårørende i samarbejde med Jobcenter Gribskov. Når udbudsprocessen er afsluttet ult. 2019  og samarbejdet med aktør er  i gang, vil det være oplagt at gentage dialogen med elever og pårørende. Deres input er vigtigt i forhold til den kontraktstyring, som Jobcenteret efterfølgende skal sikre. Mål for samskabelsen vil være at sikre elevernes og de pårørendes perspektiv, i en styring hvor økonomi, drift og effekter vil være dominerende.

Det vil formentlig kunne lade sig gøre i efteråret 2020, hvor aftalerne har været i brug et stykke tid. Beskrivelse af processen omkring denne case er beskrevet i Bilag 1, som er vedlagt denne sagsfremstilling  

 

Case:2 Video – "De unge fortæller om deres erfaringer".

 

I forbindelse med etableringen af en samlet Kommunal Unge Indsats (KUI) i Jobcentrets regi, planlægges der med, at inddrage de unge og deres erfaringer fra samarbejdet med kommunen. Der vil både blive inddraget unge, der har sociale udfordringer og en større grad af udsathed, samt unge, der er gået den lidt mere lige vej i f.t. ungdomsuddannelse.

Disse erfaringer vil blive opsamlet i en video, hvor de unge fortæller om deres vej mod en ungdomsuddannelse. Erfaringerne skal bruges til at at skabe en endnu bedre vej for de unge i retning af uddannelse eller beskæftigelse. Casen skal sættes i gang i løbet af 2019, men skal ikke nødvendigvis kunne afsluttes i 2019. Beskrivelse af processen omkring denne case er beskrevet i Bilag 2, som er vedlagt denne sagsfremstilling.

 

Såfremt udvalget vælger at arbejde videre med ovennævnte cases, vil udvalget blive orienteret om udviklingen i de to cases.

  

Beslutning

1. Udvalget ønsker at arbejde med Case: 2. Video – "De unge fortæller om deres erfaringer". 

 

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

 

Bilag

33. Orientering om aktiviteter på team unge og integrations område

Sagsnummer: 15.00.00-A00-4-19

Resume

Udvalget behandler sagen for at blive orienteret om den aktuelle status og udvikling i UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), Den kommunale Unge Indsats (KUI) og på Integrationsområdet.

Sagsfremstilling

Udvalget bliver løbende orienteret om indsatsområderne i Jobcenteret. Denne orientering sker bl.a. med baggrund i et ønske fra udvalget på udvalgsmødet den 28. maj 2019 (sag nr. 16), om at få en bred orientering om kommunens indsatser for unge mellem 15-29 år. På dagens møde vil fagchef Christina Høegh Wollesen, fra Jobcenterets Team Unge og Integration deltage, og orientere om status og den seneste udvikling i UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), Den kommunale Unge Indsats (KUI) og på Integrationsområdet. Til yderligere orientering for udvalgets medlemmer er vedlagt 3 bilag, der opsummerer udviklingen på disse områder.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

 

 Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

 

Bilag

34. Nøgletal og benchmark

Sagsnummer: 15.00.00-A00-3-19

Resume

Udvalget behandler sagen, for løbende at blive orienteret om udviklingen i indsatserne på beskæftigelsesområdet i Gribskov Kommune. Sagen behandles med baggrund i en beslutning på udvalgets møde 22. januar 2019 (sag nr. 4).

Sagsfremstilling

Opgørelser og benchmark på de udvalgte områder er vedlagt som bilag. Som det fremgår af det vedlagte bilag, omfatter det forelagte materiale opgørelser over den løbende udvikling i antallet af personer på de største indsatsområder i Jobcenteret, A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, samt en oversigt over antal fuldtidspersoner på alle de ydelser, der administreres af jobcentret. Desuden er der benchmarkresultater på de største indsatsområder, som er udarbejdet med baggrund i at STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og VIVE (Det nationale forskningscenter for viden om velfærd) i 2018 og 2019 har udarbejdet større benchmarkrapporter med sammenligning af resultaterne af kommunernes indsatser på beskæftigelsesområdet.

 

I den nyeste benchmarkrapport har STAR ændret i grupperingen af ydelser således gruppen ”Kontanthjælp mv. nu tillige omfatter ledighedsydelse og ressourceforløb, mens gruppen Førtidspension mv. bortfalder. Benchmark-rapporten dækker således ikke længere borgere på førtidspension eller i fleksjob. Disse ændringer skulle rette op på nogle erkendte skævheder i den første rapport, men de gør det samtidig vanskeligt at sammenligne udviklingen over tid.

 

Til opfølgning på disse benchmark-rapporter udarbejder administrationen løbende statistik, der viser udviklingen i Gribskovs kommunes resultater på ovennævnte indsatsområder. Resultaterne sammenlignes med den tilsvarende udvikling samlet for kommunerne i Nordsjælland (Halsnæs, Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Frederikssund ), for kommunerne omfattet af RAR Hovedstaden (det Regionale Beskæftigelses Råd), samt for hele landet. Statistikken viser udviklingen i antal fuldtidspersoner under de enkelte forsørgelsesområder i forhold til gennemsnittet for året 2017 (der udgjorde grundlaget for den første benchmark-rapport).

 

A-dagpenge: Hvor antallet af borgere i Gribskov på a-dagpenge i 2018 viste et stærkere fald end i de kommuner, vi sammenligner os med, er indekstallene i den første del af 2019 på linje med de øvrige kommuner. Samlet ligger antallet af borgere på a-dagpenge fortsat under niveauet i 2017.

 

Kontanthjælp mv: Området omfatter - udover kontanthjælp - uddannelseshjælp, integrationsydelse og revalidering samt nu også ledighedsydelse og ressourceforløb.

Her kan der konstateres en fortsat samlet faldende tendens. Udsvingene i tallene for Gribskov kommune må tilskrives de særlig store sæsonudsving i kommunens beskæftigelsestal.

 

Sygedagpenge mv: Området omfatter tillige jobafklaring. På dette område viser Gribskov fortsat en meget positiv udvikling, idet udviklingen ender betydeligt under niveauet for 2017. En udvikling, der ikke ses tilsvarende i de øvrige kommuner i tabellen.

 

Alle ydelser under ét: Året 2018 viste et fald i summen af fuldtidspersoner i alle ydelser under et fra ca. 4.300 i starten af året til ca. 4.000 i slutningen. Korrigeres der for sæsonudsvinget, er dette fald fortsat i 2019.  

Udviklingen i de absolutte tal for hovedområderne - a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge - kan ses i en selvstændig graf. Her ses igen den faldende tendens – dog ikke lige tydelig for alle områder.

 

 

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og unge

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning

 

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

 

Bilag

35. Status på samarbejdet med Nordsjællands Rekrutterings Service

Sagsnummer: 15.20.00-A00-172-18

Resume

Udvalget behandler sagen for at blive orienteret om status på samarbejdet med Nordsjællands Rekrutterings Service (NRS) og deraf afledte arbejdskraftprojekter i 2019.

Senest blev der orienteret om status for samarbejdet med NRS på møde i udvalget Beskæftigelse og Unge den 30. april 2019, sag nr. 4

Sagsfremstilling

Gennem en årrække har Jobcenter Gribskov med succes samarbejdet med Nordsjællands rekrutteringsservice og status på den generelle rekrutteringsindsats i NRS for perioden 1/1 2019 -31/8 2019 er: 

 

 • I 2019 er målet, at 70% af jobordrene til NRS skal besættes. Dette mål er endnu ikke nået pr. 31.8, idet 67,5% af jobordrene er blevet besat
 • Det er forventningen, at NRS har skaffet 175 borgere i ordinært arbejde inden årets udgang. Status er at der pt. er tale om 125 personer. Det betyder at NRS pr. 31.8 er foran måltallet for 2019 med 9 personer (Årsmål nedbrudt på måneder).
 • 80 % af virksomhederne skal være tilfredse med servicen fra NRS. (Denne undersøgelse er endnu ikke færdig)

 

Af de 125 borgere NRS hidtil har fået i arbejde i år, kommer de 15 fra Jobcenter Gribskov. 10 af disse har fået job i forlængelse af NRS jobordrer og de resterende 5 efter endt NRS opkvalificeringsforløb

 

 NRS er et samarbejde mellem 9 nordsjællandske kommuner, som foruden Gribskov er Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs,Helsingør, Hørsholm og Hillerød .

 

Gribskov Kommune bidrager samlet set med 98.862 kr. årligt i årene 2019 og 2020. Fordelt på 71.000 kr. inkl. overhead, til selve rekrutteringssamarbejdet (NRS) og 27.862 kr. til særlig rekrutteringsindsats (Kompetent Arbejdskraft Greater Copenhagen - KAGC). I NRS samarbejdet er ansat en daglig koordinator, der skal sikre en tæt sammenhæng med kommunernes daglige rekrutteringsarbejde. Koordinatoren er placeret i Hillerød Kommune. Der er fra alle deltagende kommuner tilknyttet virksomhedskonsulenter med et indgående kendskab til det lokale arbejdsmarked.

 

NRS hovedformål er, at tilbyde virksomheder en enkel og gratis hjælp til at finde den rette kandidat gennem kun én indgang til 9 kommuner i Nordsjælland.

 

NRS er et supplement til den rekrutteringsindsats den enkelte kommune udøver. Det betyder, at der først søges efter arbejdskraft lokalt, og hvis det ikke lykkes,søges der bredere efter relevant arbejdskraft i Nordsjælland via NRS. NRS samarbejder også med lignende funktioner i Hovedstadsområdet og på Sjælland om at finde relevante kandidater til virksomhederne.

 

For virksomheder,der løbende har behov for at ansætte nye medarbejdere i samarbejde med jobcentrene i Nordsjælland, tilbyder NRS at lave en rekrutteringsaftale med beskrivelse af opgaver og vilkår for samarbejdet.

 

NRS arbejder overordnet med 2 indsatsområder:

1.Generel tværgående rekrutteringsindsats

2.Særlig rekrutteringsindsats (KAGC)

 

   

Status i øvrigt

 

Status på KAGC indsatsen (Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen)

 

KAGC er et projekt i samarbejde med Region Hovedstaden, hvor HRS (Hovedstadens Rekrutterings Service), NRS og LO-Hovedstaden arbejder for at skaffe arbejdskraft til de mange anlægsbyggerier i Region Hovedstaden. Projektet kører i perioden 2018-2020.

 

Målene for NRS pr. år i projektet er:

 

? 50 i direkte rekruttering til Bygge- og Anlægsbranchen eller afledte brancher: Status pr. 3/9: 47

 

? 33 i opkvalificeringsforløb og efterfølgende job målrettet B/A eller afledte brancher Status pr. 3/9: 43

 

Der igangsættes yderligere 3 kurser indenfor KAGC projektet i 2. halvår. Et lager/gmp forløb målrettet underleverandører til B/A, et erfaringsforløb for chauffører med kørekort C samt et kloakrørlæggerforløb.

 

Administrationens vurdering af samarbejdet med NRS:

 

Jobcentrets samarbejde med NRS vurderes fortsat som godt. Der er en god dialog mellem virksomhedskonsulenterne på tværs af kommunerne. NRS´ deltagelse i KAGC samarbejdet giver mulighed for, at vi lokalt kan medvirke til at imødegå arbejdskraftmangel. Samtidig med at det sikrer beskæftigelse til flere borgere generelt, giver det mulighed for, at vi kan tilbyde ledige bedre muligheder for at skifte job til brancher med stor arbejdskraftefterspørgsel v.h.a. opkvalificeringstiltag.  

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge

1. tager orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning

 

 

 Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

 

36. Meddelelser

Sagsnummer: 15.00.00-A21-8-18

Sagsfremstilling

1. Administrationen orienterer om baggrund for skrivelse af 30.8 2019 til udvalget vedr. VIVE rapport og Task force fra STAR

2. Administrationen orienterer kort om det videre arbejde med forenkelingsreformen på beskæftigelsesområdet.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning

2. Taget til efterretning

 

 

Fravær og stedfortræder: Fraværende Jørgen Simonsen (V). Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jørgen Simonsen (V).

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen