Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Udvikling, By og Land

Tirsdag den 17-09-2019 kl. 17:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

191. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-3584-18

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at godkende dagsorden
Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

Beslutning

 

Bo Jul Nielsen erklærede sig inhabil og ønskede sin habilitet afprøvet vedr. pkt. 196, 197 og 198. Udvalget var enige i dette.

 

 1. Godkendt

 

Tonny Nalepa Jensen fraværende

 

192. Budget 2020-2023

Sagsnummer: 00.30.00-S00-14-19

Resume

Budget 2020-2023 fremlægges for Udvikling, By og Land med henblik på at udvalget drøfter udfordringer og prioriterer emnerne i prioriteringskataloget

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at udvalget på baggrund af prioriteringskatalog og resultaterne af de igangsatte analyser prioriterer rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet
Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes likviditet har været faldende hvert år siden 2013 og vil fortsat gøre det, hvis ikke der handles nu. De seneste måneders intensive arbejde med kommunens budget viser, at med de rammer der ligger for kommunernes økonomi med den nuværende udligningsordning, stramme rammer i økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL, opgaveglidning på sundhedsområdet og den kommunale medfinansiering skal der findes op mod 100 mio. kr. om året for at vende udviklingen og skabe en økonomi, der balancerer.

 

Som led i arbejdet med at udarbejde et budget for 2020-2023 og skabe balance i kommunens økonomi, skal hvert fagudvalg prioritere rækkefølgen af forslagene fra prioriteringskataloget på udvalgets område som fremlægges i denne sag.

 

Det fremgår af administrationens forarbejder, at kommunens samlede udfordringer i 2020-2023 udgør op til 100 mio. kr.

 

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde er vedlagt følgende bilag:

 • Et prioriteringskatalog, der omfatter:
  • Tidligere foreslåede men ikke vedtagne prioriteringer
  • Nye prioriteringsforslag fordelt på prioriteringer på kort og langt sigt inkl. analyser jf. udvalgets bestillinger før sommeren
  • Input fra de afholdte workshops med leder og tillidsrepræsentanter (TRIO workshops)
  • Supplerende analyser udarbejdet efter byrådsseminaret 23. august 2019

 

Udvalgets opgave er at prioritere rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget indenfor udvalgets rammer mhp. at anbefale prioriteringerne til 1. behandling af budget 2020-2023 for Økonomiudvalget og Byrådet, som er afsæt for budgetforhandlingerne og den endelige budgetvedtagelse i Byrådet d. 29. oktober.

 

 Udvikling, By og Land fremlægger prioriteringskatalog med 17 emner, der samlet set rummer potentialer svarende til i alt 4,2 mio. kr. i 2020, 7,8 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 8,6 mio. kr. i 2023.

 

Udvalgets beslutning samt udvalgets prioriteringskatalog udgør en del af det samlede høringsmateriale. Det samlede høringsmateriale offentliggøres på kommunens hjemmeside den 18. september 2019. Høringsberettigede er blevet adviseret herom

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

 

Beslutning

1.

Udvalget besluttede at inddele forslagene i tre grupper og at anbefale Økonomiudvalget at:

 

Forslag 4, 7 og 14 udgår af prioriteringskataloget og dermed ikke sendes i høring

Forslag 1, 3, 5, 6 og 10 sendes i høring, men anbefales så vidt muligt ikke gennemført

Forslag 2, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 og 17 sendes i høring og indgår i de videre overvejelser

 

Forslagenes nummerering er ikke et udtryk for prioritering mellem forslagene, men alene en måde at identificere de enkelte forslag på.

 

Et nyt bilag, hvor udvalgets anbefalinger skrives ind i prioriteringskataloget, vedhæftes dette dagsordenspunkt i forbindelse med udsendelse af protokollen.

 

Tonny Nalepa Jensen fraværende

 

Bilag

193. 2. Budgetopfølgning 2019 - Udvikling, By og Land

Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-19

Resume

 I denne sag fremstilles årets anden budgetopfølgning for udvalget.

 

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at godkende budgetopfølgningen for Udvikling, By og Lands område.

  

 1.  at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

 

 

   

3.    at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedrørende budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

 

  

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende følgende anlægsregnskab:
  Analyse af husstandsindsamlet pap

 

Sagsfremstilling

Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Udvikling, By og Land for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

 

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

Denne budgetopfølgning er den anden i år. 3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

 

Budgetopfølgning 2

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på BO1 og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed og som har været drøftet på Byrådets temamøde 23. april 2019.

Der vil i denne budgetopfølgning blive forelagt forslag til modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af disse udfordringer mhp at understøtte at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2019.

 

Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der ligesom ved BO1 tilføjet to kolonner, der viser resulatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring"), der er markeret med rød.

I tabellen såvel som sagsfremstillingen fokuseres på forventede afvigelser til korrigeret budget. Er der væsentlige ændringer ift BO1 forklares disse.

 

Budgetopfølgning for Udvikling, By og Land

 

Forventede afvigelser ift det korrigerede budget 2019:

 

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2019 på Udvikling, By og Lands område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget 0,1% procent.  

 

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

 

 

Resultatet efter indstillede budgetændringer skyldes følgende forhold:

 

 

1. Kørsel 

 • Som ved BO1 forventes fortsat et merforbrug på befordring på 1,0 mio. kr. Merforbruget skal bl.a.ses i sammenhæng med en stigning i børn med særlige kørselsbehov, bl.a. som følge af handleplanens indsats i forhold til færre anbringelser. Tilsvarende kan kørsel til specialklasser på færre lokationer også være en medvirkende årsag til merforbruget

Administrationen analyserer fortsat årsagerne til merforbruget. Ved BO3 vil der på denne baggrund blive lagt forslag frem til omplaceringer til de disponerende udvalg, jf. beslutning om merforbruget dækkes fra disse udvalg( BY. 09.12.2013)

 

2. Administration 

 • Det forventes, at der viI blive sparet 0,8 mio. kr. på lønsummen. I indeværende år har der været budgetteret med nogle midlertidige lønbevillinger, som skal afvikles i 2020 og frem . Det bagvedliggende krav om personalenedtrapning er gået hurtigere end forudsat i budgettet for 2019. 

 

Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye ift. BO1):

 • På Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse forventes en efterregulering af den DUT kompensation, som kommunerne har modtaget for perioden 2009-2017, da det tyder på, at ressourceforbruget i perioden ligger under det finansieringsniveau, der er givet til opgaven. Pt. afventes udmelding fra KL om den samlede økonomiske ramme. Størrelsen på efterreguleringen kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.
 • Gribskov Kommune er blevet stævnet i en sag om afkobling af dræn til spildevandsledningen på Krejsagervej fra fire sommerhuse. Sagen skal i retten i oktober 2019 , men der må forventes en udgift til kommunen uanset sagens udfald. Omkostningen til sagens afgørelse vurderes ikke at overstige 1,2 mio. kr.

 

Udfordringer i 2019 som videreføres i 2020

Uden nye udgiftreducerende tiltag, må det forventes at merudgiften til befordring vil slå fuldt igennem med samme beløb i 2020 og årene frem. Der arbejdes imidlertid på flere  tiltag, så udgifterne kan bringes ned.

 

Budgetopfølgning for Forsyning

 

Forventede afvigelser ift det korrigerede budget 2019:

 

Administrationen forventer at regnskabet samlet set svarer til korrigeret budget i 2019 på Forsyning, drift og Forsyning, anlæg.

 

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

 

  

Anlægsregnskab på forsyningsområdet 

Ved denne budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for:

 

Analyse af husstandsindsamlet pap 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 21.177 kr., som foreslås overført til investeringspulje vedrørende forsyningsanlæg.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag. 

 

 Tillægsbevillinger og omplaceringer

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

 

Omplaceringer mellem udvalg.

 

Udmøntning af budget 2019-2022 vedr. ny organisation og ansættelsesudsættelse

Ifm. BO1 blev der vedtaget omplaceringer som følge af udmøntning af budgetaftalens vedr. ansættelsesudsættelser og ny organisering under økonomiudvalgets ramme 591-Puljer, ØU. I fortsættelse af denne, og for at udmønte størstedelen af den resterende pulje på ØU´s ramme, foreslås der overført 0,09 mio. kr. i 2019 og 0,01 mio. kr. i 2020 fra Kultur og Oplevelsesøkonomi til Økonomiudvalgets ramme 591-Puljer.

 

 • Natur, Vand og Miljø: -0,05 mio. kr. i 2019 og i budgetoverslagsårene 2020-2023 (Gebyr for reguleringssager vedr. vandløb)
 • Administration: -0,61 mio. kr. kr. i 2019, -0,11 mio. kr. i 2020 og -0,1 mio. kr. i årene 2021-2023.

 

Gevinstrealisering, udbud IT

I forbindelse med nyt udbud af IT-indkøb er opnået besparelser, der medfører at der kan gevinstrealiseres 0,02 mio. kr. årligt fra 2019 på Udvikling, By og Lands ramme. Det foreslås derfor at overføre 0,02 mio. kr. fra Udvikling, By og Land til  Økonomiudvalgets ramme 591- Puljer.

 

Pulje til imødegåelse af udfordringer

Mhp at sikre budgetoverholdelse i 2019 foreslår administrationen, at følgende rammer samlet reduceres med 4,0 mio kr. og tilføres pulje på ØUs område:

 

Veje og Trafik

 • Puljen "Forskønnelse By og Land" 1,34 mio. kr.
 • Vintertjeneste 1,0 mio. kr.
 • Tilpasning af budget for vejafvandingsbidrag i 2019 ud fra Gribvands skrivelse af 26.3.2019 + ny viden om efterregulering for 2018: Forventet samlet besparelse i 2019 er på 1,07 mio. kr.
 • Renovering af vejafvandingssystemer 0,5 mio. kr.

 

Administration

 • Lønsum 0,08 mio. kr.

 

Økonomiadministrative opgaver (del af genåbningssagen)

Byrådet vedtog ifm. genåbningen af budgettet i 2018, at administrationen skulle reducere sine omkostninger til udførelse af økonomiadministrative opgaver med hhv. 0,7 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 og frem. Administrationen foreslår nu denne beslutning udmøntet, hvilket for Udvikling, By og Lands område betyder at der overføres 0,01 mio. kr. i 2019 og 0,03 mio. kr. årligt fra 2020 til Økonomiudvalgets ramme 591-Puljer.

 

Hegnssyn

Det er aftalt mellem CTM og CSHR, at administrationen vedr. Hegnssynet pr. 1.7.2019 flyttes fra CTM under UBL til CSHR under ØU. Da de årlige nettoudgifter anslås til 0,16 mio. kr. indebærer det, at der skal omplaceres -0,08 mio. kr. fra UBL i 2019 og -0,16 mio. kr. i 2020 og frem.

 

Lønsum til Landzone

Opgaven med Landzone er pr. 01.08.2019 flyttet fra Center for By, Ejendomme og Erhverv til Center for Teknik og Miljø. Der foreslås derfor overført lønsum på 0,06 mio. kr. i 2019 og 0,13 mio. kr. fra 2020 og frem til Administration fra Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget til Udvikling, By og Lands ramme.

 

Forsyningsområdet

I forbindelse med takstfastsættelsen på affaldsområdet i 2017 blev det besluttet at nedsætte taksterne på Genbrugsstationerne i 2017, 2018, 2019 og 2020 med henblik på at nedbringe mellemværendet med brugerne. Det blev ligeledes besluttet, at takstnedsættelsen skulle finansieres af overførte anlægsmidler på affaldsområdet. Der foreslås derfor overført 0,9 mio. kr. i 2019 fra forsyningsvirksomheder, anlæg til forsyningsvirksomheder, drift.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalget og byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
 • Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
 • Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.
Beslutning
 1. Tiltrådt

2. - 4. Anbefaling tiltrådt

 

Tonny Nalepa Jensen fraværende

Bilag

194. Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-25 - godkendelse af forslag og miljøscreening til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.15-P16-1-19

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til offentlig fremlæggelse, og at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes.

 

 

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet :
 1. at godkende forslag til Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse i 8 uger
 2. at beslutte, at forslag til Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 2013-25 ikke skal miljøvurderes
Sagsfremstilling

Sagen handler om godkendelse af forlag til til Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt kommuneplantillægget skal miljøvurderes.

 

 

Kommuneplantillæggets formål og indhold

Kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus. Med tillæggets vedtagelse bringes overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

 

I kommuneplantillægget ændres rammebestemmelserne for området og afgrænsningen af rammeområdet, så rammeområdet omfatter samme område som lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus. Kortet nedenfor viser de nuværende rammeområder 6.D.03 og 6.C.05. Med vedtagelsen af dette kommuneplantillæg ændres afgrænsningen af disse områder så 6.D.03 som i dag alene omfatter matr. 2c udvides til også at omfatte matr. 2a. Den nye afgrænsning er vist med rød steg på kortet nedenfor.

 

 

 

Inden udarbejdelse af Forslag til Kommuneplantillæg 24 blev der indkaldt forslag og ideer til kommuneplantillægget fra den 8. april til den 6. maj 2019. I forbindelse med for-høringen kom der 5 høringssvar, der har indgået i arbejdet med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Der blev den 24. april holdt et borgermøde om det nye plangrundlag, hvor bygherres ideer for den nye anvendelse blev præsenteret og der var mulighed for at komme med spørgsmål og forslag.

 

Den nye kommuneplanramme fastholder områdets zonestatus som byzone.

Området kan anvendes til blandet boliger og erhverv, her boligformål samt erhverv som kan forenes med boligformål, fx vandrehjem, kursusvirksomhed med overnatning og kontorfællesskaber med tilhørende fælles faciliteter og rekreative formål.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 95 for området som helhed. (I lokalplanen er det fordelt med 110 procent i delområde 1 og 60 procent i delområde 2)

Bebyggelse må maximalt være i 3 etager med udnyttet tagetage og med en maksimal bygningshøjde på 17,5 m.

 

En del af området vidner om en kulturhistorisk arv. Lokalplaner for området skal sikre at de kulturhistoriske bevaringsværdige træk fastholdes. Rammeområdet er omfattet af Kommuneplanens retningslinjer 2.29 -13 – 2.37-13 for kulturhistoriske bevaringsværdier. Retningslinjerne fastholdes. Ejendommen er endvidere beliggende indenfor kirkebyggelinjen, fordi den ligger mindre end 300 meter fra Esbønderup Kirke. Byggeri med en højde på over 8,5 meter kræver derfor dispensation fra kirkebyggelinjen jf. Naturbeskyttelseslovens §19.

 

Administrationens anbefaling

 Administrationen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg 24  til Kommuneplan 2013-25 sende i offentlig høring, samt at forslaget til kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse 1225 af 25. oktober 2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

 

Økonomi

Sagen har ikke  direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

 

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

 1. - 2. Anbefaling tiltrådt

 

Tonny Nalepa Jensen fraværende

Bilag

195. Forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på tidl. Esbønderup Sygehus - godkendelse af forslag og miljøscreening til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-24-18

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus sendes i offentlig høring, og at planen ikke skal miljøvurderes.

 

 

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet :
 1. at godkende at forslag til Lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus sendes i offentlig høring i 8 uger.
 2. at beslutte at forslag til Lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus ikke skal miljøvurderes.
Sagsfremstilling

Udvikling, By og Land besluttede på mødet den 19. marts 2019 at igangsætte udarbejdelse af et nyt plangrundlag for anvendelse af bygningerne på det tidligere Esbønderup Sygehus, Sygehusvej 4A i Esbønderup. Forud for udarbejdelse af det nye plangrundlag blev der den 24. april 2019 afholdt et borgermøde på Esbønderup Sygehus. Udvikling, By og Land besluttede efterfølgende på mødet den 28. maj 2019 principperne for det nye plangrundlag, samt at der i det nye plangrundlag skal gives mulighed for indretning af en tagetage på bygningerne i delområde 1, men at der skal arbejdes med at begrænse taghøjde og indbliksgener til naboejendommene.

 

Indhold af forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 327.02 giver mulighed for, at det tidligere Esbønderup Sygehus som i dag står tomt, kan omdannes og indrettes til boliger og erhverv. Samlet set ønskes der mulighed for at indrette 120 - 150 boliger i de eksisterende bygninger som lejligheder med en størrelse på mellem 30-150 m2.

Forslaget til lokalplan deler lokalplanområdet op i 2 delområder. Kortet herunder viser delområderne.

 

 

Delområde 1 kan anvendes til boligformål med tilhørende fællesfaciliteter og varmecentral. Der kan endvidere etableres en tagetage på bygningerne i delområde 1, hvor der kan indrettes boliger. I delområde 2 kan der indrettes boliger og erhverv, som kan forenes med boligformål f. eks. vandrehjem, kursus og kontorfællesskaber med tilhørende fælles faciliteter.

 

De nye boliger får adgang fra Sygehusvej og Toftebovej. Der skal anlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig samt 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhverv. Gårdhaverne mellem bygningerne fastholdes som fælles grønne områder til leg og ophold.

 

I delområde 1 giver forslaget til lokalplan mulighed for at opføre tagetage på de eksisterende bygninger. Efter opførelse af den nye tagkonstruktion bliver bygningerne op til 17,5 meter høje. Lokalplanen fastlægger for de enkelte bygninger den maksimale bygningshøjde og den maksimale facadehøjde. I forhold til da projektet blev behandlet af Udvikling, By og Land den 28. maj 2019 er den maksimale højde af bygningerne reduceret fra 19,5 meter til 17,5 meter.

 

For at mindske indbliksgener hos naboerne er der en bestemmelse i lokalplanforslaget om, at der ikke må isættes vinduer eller opsættes altaner eller svalegange over stueplan i gavle mod nord for bygning A og C.

 

Bebyggelsen skal fortsat fremstå som blank mur i røde teglsten, mens tage skal udføres som saddeltage og i delområde 1 kan tage også udføres som flade tage eller grønne tage i materialer som skiffer, eternit, vingetegl, zink eller plader mad karakter af skiffer eller zink.  

Farver på altaner og sekundære bygninger må kun være hvid, sort eller mørk grå.

 

I delområde 2 er flere af bygningerne udpeget som bevaringsværdige i den gældende lokalplan for området. I forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus udpeges disse bygninger fortsat som bevaringsværdige, dog gives der mulighed for at nedrive en nyere garagebygning. De bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse fra Byrådet.

 

Esbønderup Sygehus er en del af den ældste del af Esbønderup og beliggende indenfor kirkebyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens §19. Byggeri med en højde på over 8,5 meter kræver derfor dispensation fra kirkebyggelinjen. Dette gælder også for etablering af ny tagkonstruktion på de eksisterende bygninger. Der har derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til lokalplan været dialog med Stiftsøvrigheden/Helsingør Stift, der har kommenteret lokalplanens indhold.  

  

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er at der er tale om en mindre boligudbygning af lokal karakter, og at der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 2. 

 

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse 1225 af 25. oktober 2018

Lov om Naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse 240 af 13. marts 2019

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

  1. - 2. Anbefaling tiltrådt

 

Tonny Nalepa Jensen fraværende

Bilag

196. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 for Vaskehal i Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.15-P16-4-19

Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at godkende forslag til kommuneplantillæg til offentlig fremlæggelse.

 

Udvikling, By og Land godkender beslutning om at kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til offentlig høring i fire uger
 2. at godkende at forslag til kommuneplantillæg nr. 20 ikke skal miljøvurderes
Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til offentlig fremlæggelse, samt om tillægget skal miljøvurderes.

 

Baggrund

Udvikling, By og Land igangsatte 21.06.2018 udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for 20.

 

Beskrivelse af området

For at bringe overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen laves dette kommuneplantillæg, så rammen omfatter hele matrikelnummer 3acy, Gilleleje By, Gilleleje. Kommuneplantillæggets geografiske afgrænsning ses nedenfor.

Med kommuneplantillægget træder ramme 2.C.06 i kraft. Den erstatter hele 2.C.05 og dele af 2.B.01. Tillægget ses i bilag 1.

 

Kommuneplantillæggets formål og indhold

Formålet med tillægget er, at centerområderamme omfatter hele matrikelnummer 3acy, Gilleleje By, Gilleleje. I rammen udlægges området til butiksformål med dagligvarebutikker og benzinanlæg med videre. Kommuneplantillæg nr. 20 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 315.20.

 

Screening for miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er, at der er tale om en mindre udbygning af lokal karakter, og der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

 

Screening for miljøvurdering kan ses i bilag 2.

 

Delegation

Forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg godkendes som udgangspunkt af Udvikling, By og Land, men hvis der er tale om væsentlige ændringer, skal planerne godkendes af byrådet. Endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis Udvikling, By og Land har godkendt forslaget, vedtager udvalget også planerne endeligt, hvis der kommer høringssvar. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, godkender byrådet planerne endeligt.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg 20 godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Planforslaget sendes i fire ugers høring.

Beslutning

1.

For stemte: A, C, G, O, Ø og Bent Hansen (V) (8)

Jannich Petersen (V) og Knud Antonsen (V) undlod at stemme

 

Indstilling tiltrådt

 

2.

For stemte: A, C, G, O, Ø og Bent Hansen (V) (8)

Jannich Petersen (V) og Knud Antonsen (V) undlod at stemme

 

Indstilling tiltrådt

 

 

Inhabilitet: Bo Jul Nielsen deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Tonny Nalepa Jensen fraværende

 

Bilag

197. Forslag til lokalplan nr. 315.22 for vaskehal i Gilleleje - godkendelse til offentlig fremlæggelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-11-18

Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at godkende lokalplanforslag nr. 315.22 for vaskehal i Gilleleje til 4 ugers offentlig høring og for at godkende at planforslaget ikke miljøvurderes.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land,

 1. at godkende at lokalplanforslaget sendes i fire ugers offentlig høring
 2. at godkende at lokalplanforslaget ikke miljøvurderes
Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af forslag til lokalplan 315.22 for vaskehal i Gilleleje til offentlig fremlæggelse, samt om lokalplanforslaget skal miljøvurderes.

 

Baggrund

Udvikling, By og Land igangsatte 21.06.2018 udarbejdelse af forslag til lokalplan for vaskehal i Gilleleje.

 

Beskrivelse af området

Lokalplanområdet dækker en mindre del af matrikelnummer 3acy, Gilleleje By, Gilleleje. Områdets afgrænsning ses nedenfor. I området ligger tre enfamiliehuse, og et af disse nedrives ved etablering af en vaskehal.

 

 

De to øvrige huse kan, med denne lokalplan, nedrives, så der skabes plads til etablering af parkeringspladser i stedet. Nedlæggelse af de tre boliger behandles på et separat dagsordenspunkt.

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen har til formål at skabe plangrundlag for etablering af vaskehallen samt give mulighed for fremtidig etablering af parkeringspladser til eksisterende dagligvarebutik.

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en vaskehal eller lignende funktioner knyttet til tankanlægget med tilhørende til- og frakørselsforhold i forlængelse af og sammenhæng med det eksisterende tankanlæg uden for lokalplanområdet. Derudover giver lokalplanen også mulighed for udvidelse af den eksisterende parkeringsplads, som ligeledes ligger uden for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen giver muligheden for nedrivning af de tre enfamiliehuse i planområdet. Lokalplanen sikrer dog også, at der fortsat er plangrundlag for de eksisterende enfamiliehuse i området, indtil disse eventuelt nedlægges.

 

Forhold til gældende plangrundlag

Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 2.B.01 i Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune (se nedenstående kort, Kort 2, Rammeområder).

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025, idet rammeområde 2.B.01 er udlagt til ”boligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse) med tilhørende serviceanlæg som daginstitutioner, boliger for ældre og fælleshuse samt mindre butikker og virksomheder, der uden genevirkninger kan indpasses i området”.

 

SuperBrugsen er beliggende i Rammeområde 2.C.05, som er udlagt til ”centerformål som dagligvarebutikker og benzinanlæg samt møde og forsamlingsformål. Der må ikke etableres udvalgsvarebutik i området”.

 

For at bringe overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 med rammebestemmelse 2.C.06. Den erstatter hele 2.C.05 og en del af 2.B.01. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 fremlægges offentligt sammen med lokalplanen. Forslag til kommuneplantillæg behandles på et separat dagsordenspunkt.

 

Forhold til gældende deklarationer

Én offentligretlig servitut i planområdet er i strid med lokalplanen. En forudsætning for en realisering af lokalplanens indhold er, at der gives dispensation til servitutterne.

 

Servitutten (dato/løbenr. 28.01.1998-3085-16) drejer sig om et kloakanlæg. Administrationen har indarbejdet bestemmelser, der sikrer, at der tages hensyn til Gribvand.

  

Screening for miljøvurderinger

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, og på baggrund af miljøscreeningen, vurderer kommunen, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige konsekvenser for miljøet.

 

For etablering af vaskehaller gælder ”Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.” jf. miljøbeskyttelsesloven. Miljøscreeningen konkluderer, at hvor der er risiko for væsentlig påvirkning af miljøet, skal de nødvendige foranstaltninger, beskrevet i ovennævnte bekendtgørelse jf. miljøbeskyttelsesloven, tages.

 

Loven fastsætter dermed en række rammer og regler, som også omhandler miljø.

 

Delegation

Forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg godkendes som udgangspunkt af Udvikling, By og Land, men hvis der er tale om væsentlige ændringer, skal planerne godkendes af byrådet. Endelig vedtagelse sker af administrationen, hvis der ikke er kommet høringssvar. Hvis Udvikling, By og Land har godkendt forslaget, vedtager udvalget også planerne endeligt, hvis der kommer høringssvar. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, godkender byrådet planerne endeligt.   

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan 315.22 godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018, § 15

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget sendes i høring i fire uger.

Beslutning

1.

For stemte: A, C, G, O, Ø og Bent Hansen (V) (8)

Jannich Petersen (V) og Knud Antonsen (V) undlod at stemme

 

Indstilling tiltrådt

 

2.

For stemte: A, C, G, O, Ø og Bent Hansen (V) (8)

Jannich Petersen (V) og Knud Antonsen (V) undlod at stemme

 

Indstilling tiltrådt

 

 

Inhabilitet: Bo Jul Nielsen deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Tonny Nalepa Jensen fraværende

 

Bilag

198. Nedlæggelse af helårsboliger - Grønnevang 111, 113 og 115, Gilleleje

Sagsnummer: 01.02.05-P16-11-18

Resume

Udvalget skal i denne sag beslutte, om tre helårsboliger kan nedlægges. En nedlæggelse er en forudsætning for arealudnyttelse i henhold til lokalplanforslag 315.22 for vaskehal i Gilleleje.

 

De tre boliger ligger i dag i boligområde, men med kommuneplantillæg nr. 20 udlægges kommune planrammen til centerområde, og med lokalplanforslag 315.22 gives der mulighed for at nedlægge de tre boliger.

 

Ved igangsættelsen af lokalplanforslaget omtales den ene bolig som Bonderupvejen 111. Der er dog tale om Grønnevang 111, 113 og 115. Alle er ejendomme er ejet af EGB A/S.

 

Ejendommene giver mulighed for udvidelse af parkeringspladser til eksisterende dagligvarebutik.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at der gives tilladelse til nedlæggelse af helårsboliger på Grønnevang 111, 113 og 115, 3250 Gilleleje
Sagsfremstilling

Ejendomsinformation

Grønnevang 111, 113 og 115 er eksisterende helårsboliger beliggende i boligområde.

I eksisterende kommuneplanramme ligger boligerne i rammeområde 2.B.01.

 

På Grønnevang 111 ligger to bygninger - et parcelhus fra 1976 med et bebygget areal på 84 m2 samt en carport med et bebygget areal på 24 m2.
På Grønnevang 113 ligger et parcelhus fra 1977 med et bebygget areal på 87 m
2.

På Grønnevang 115 ligger et parcelhus fra 1987 med et bebygget areal på 105 m2 og en carport med bebygget areal på 19 m2.

 

Retsgrundlaget
Planloven og boligreguleringsloven eksisterer side om side.

 

Planloven har forrang for boligreguleringsloven. Dette betyder, at der ikke kan træffes en afgørelse efter boligreguleringsloven, som strider mod planloven.

 

Det vil ikke være i strid med planloven at nedlægge boligerne, hvis forslag til lokalplan 315.22 og kommuneplantillæg nr. 20 vedtages.

 

Det vil dog kræve tilladelse efter boligreguleringsloven, da boligreguleringslovens § 46, stk.1 angiver, at en bolig kun må nedlægges helt eller delvist med kommunalbestyrelsens samtykke.

 

Samtykke eller afslag

Boligreguleringslovens § 46, stk. 1 angiver, at en bolig kun må nedlægges helt eller delvist med kommunalbestyrelsens samtykke.

 

Beslutningen om samtykke eller afslag skal træffes på baggrund af et konkret individuelt skøn for hver enkelt ejendom.

 

I forbindelse med skønsudøvelsen er det vigtigt at pointere, at kommunen kun kan nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens 51, stk. 2.

 

Skønnet i denne situation er forholdsvis snævert, idet der konkret og individuelt skal være behov for at kunne disponere over boligen til boligsøgende inden for 6 uger. Er der modsætningsvis ikke et sådant konkret behov, må der meddeles samtykke.

 

En afgørelse skal iagttage lighedsprincippet. Dette betyder, at kommunen som udgangspunkt skal behandle to ens sager lige.

 

Gribskov Kommune meddeler normalt ikke tilladelse til nedlæggelse af boliger i byzone.

 

Vurdering og anbefaling

Administrationen anbefaler, at der gives samtykke til nedlæggelse af helårsboligerne, således at de ønskede tiltag i forslag til lokalplan 315.22 med tilhørende kommuneplantillæg kan realiseres. Samtykke til nedlæggelse er ikke i strid med lighedsprincippet, da formålet er at realisere en lokalplan. Afgørelsen er således ikke sammenlignelig med andre sager om nedlæggelse af boliger i byzone i Gribskov Kommune.

Lovgrundlag

§ 46 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015

Bekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer om planlægning (planloven)

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Ingen høringsforpligtigelse.

Beslutning

 1.

For stemte: A, C, G, O, Ø og Bent Hansen (V) (8)

Jannich Petersen (V) og Knud Antonsen (V) undlod at stemme

 

Indstilling tiltrådt

 

Inhabilitet: Bo Jul Nielsen deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Tonny Nalepa Jensen fraværende 

199. Foroffentlighed for kommende planlægning for antennemast i Dronningmølle

Sagsnummer: 01.02.05-P16-5-19

Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet, om at godkende en foroffentlighedsperiode med indkaldelse af ideer og forslag som forberedelse til en eventuel igangsættelse af planlægning for antennemast i Dronningmølle på en placering ved lokalbanen tæt ved stiovergang ved Elme Allé.

 

Udvalget behandlede sagen på møde 18. juni 2019. Udvalget besluttede at udskyde vedtagelse af Lokalplan 309.04 og igangsætte planlægning for alternativ position.

 

 

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende igangsættelse af foroffentlighedsperiode med indkaldelse af ideer og forslag inden igangsættelse af planlægning for antennemast i Dronningmølle 
Sagsfremstilling

Planlægning for placering af en antennemast på den alternative position kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Da denne ændring ikke er varslet i kommuneplanstrategien, da området ikke er rammeplanlagt i forvejen og da ændringen må antages at være af væsentlig karakter for området, skal byrådet indkalde offentlighedens forslag og idéer til planlægningen før udarbejdelsen af et planforslag. Det sker i en såkaldt forudgående offentlig høring efter planlovens §23c.

 

Kommuneplantillægget vil omfatte et større areal end det eventuelt kommende lokalplanområde for antennemasten.

 

Da udvalget har besluttet, at der arbejdes med denne position samtidig med, at der endnu ikke er taget stilling til lokalplansforslag 309.04, er der således to positioner i Dronningmølle i spil. For at skabe de bedste betingelser for politisk stillingtagen til hvilken placering der ønskes, anbefales det, at der i omtalte foroffentlighedsperiode for den nyeste placering, afholdes et borgermøde, hvor der lægges op til, at begge placeringer drøftes. Som resultat af en evaluering af foroffentligheden, kan der således efterfølgende lægges op til en politisk beslutning om placering af mast.

 

Mastegruppen i Dronningmølle fremsendte 5. august 2019 et notat hvor de gjorde opmærksom på deres modstand mod begge foreslåede placeringer ved lokalbanen og spurgte ind til nogle specifikke alternative placeringer. 3 placeringer er tidligere afvist, da de er omfattet af fredninger og beskyttelseslinjer. Der efterspørges ligeledes en uvildig vurdering af placering på den nuværende mast på Villingerødvej 19. På den baggrund har administrationen anmodet Energistyrelsen om en radioteknisk udtalelse vedr. de omtalte placeringer, jf, mastelovens § 18. Den 28. august 2019 modtog kommunen således en radioteknisk udtalelse fra Energistyrelsen hvor de skriver, at det er Energistyrelsens vurdering, at ansøger ikke kan forbedre kapaciteten eller dækningen ved at anvende den eksisterende mast på Villingerødvej 19.

 

Den 2. september 2019 er der afholdt et dialogmøde hvor mastegruppen, tilstødende naboer og grundejerforeninger var inviteret. Referat fra mødet er vedhæftet inklusiv administrationens efterfølgende bemærkninger. Derudover er vedhæftet en redegørelse fra TDC som opfølgning på mødet.

 

Den 22. oktober under foroffentlighedsperioden er der planlagt et borgermøde, hvor begge placeringer ved lokalbanen vil blive drøftet. Dette for at skabe det bedst tænkelige grundlag for politisk stillingtagen til placering på det efterfølgende udvalgsmøde hvor foroffentlighedsperioden evalueres.

Lovgrundlag

Planlovens § 23c

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning
 1. Udsat

 

Tonny Nalepa Jensen fraværende

Bilag

200. Lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje

Sagsnummer: 01.02.05-P16-1-19

Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen med henblik på endelig vedtagelse af lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at vedtage lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje med indarbejdelse af ændringer jf. vedlagte Hvidbog (bilag 1)
Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje har været i offentlig høring fra den 24. juni til den 19. august 2019.Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 40 boliger. Området ligger i byzone.

Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar.

Bygherre har kommenteret høringssvarene.

I forbindelse med udstykning af arealet er afgræsningen mellem lokalplanområdet og børnehaven på Langdraget 218 blevet justeret, så lokalplanområdet er blevet en lille smule mindre i den endelige lokalplan end i lokalplanforslaget.  

 

Baggrund

 Byrådet besluttede på møde den 10. december 2018, at sælge byudviklingsområdet Bavne Ager Eng til Strandhavehus A/S på betingelse af, at der kan udarbejdes en lokalplan for projektet. Desuden blev det besluttet at igangsætte udarbejdelse af et forslag til lokalplan.

 

Indholdet af forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng omfatter et ubebygget areal i byzone i den sydlige del af Gilleleje (matr.nr. 3d Fjellenstrup by, Gilleleje). Arealet er den sidste del af byudviklingsområdet langs Bavne Ager i Gilleleje. Arealet er omfattet af kommuneplanramme 2.B.14 i Kommuneplan 2013-25, og lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med dette.

Boligområdet har adgangsvej via Bavne Ager.

 

 

Lokalplan giver mulighed for opførelse af op til 40 boliger – 10 boliger i en etage samt 30 boliger, der opføres som 2- etagers byggeri med lejligheder. Desuden giver lokalplanen mulighed for opførelse af et fælleshus på op til 150 m2 til brug for områdets beboere. Endvidere kan der opføres mindre udhusbygninger og lignende.

 

Boligerne opføres rundt om et sø- og moseområde, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Tilstanden af det beskyttede naturområde må ikke ændres uden dispensation fra kommunen. For at sikre sø- og moseområdet, er der udlagt en bufferzone på 15 hhv. 5 meter omkring det område, der er registeret som §3-område. Der må ikke opføres byggeri i bufferzonen. Der er i området fundet yngleforekomster af spidssnudet frø, der er opført på habitatdirektivets bilag IV.I forbindelse med bebyggelsen skal det sikres, at området fortsat kan fungere som yngle- og levested for de beskyttede paddearter.

 

Hovedpunkter i høringssvarene

 • Boligblokken øst for §3-området bør fjernes for at sikre større afstand mellem bebyggelse og naturområdet.
 • Området der er omfattet af lokalplanforslaget bør ikke bebygges fordi Bavne Ager i forvejen er forholdsvis tæt bebygget, og der kan bebygges syd for Parkvej.
 • Behov for ledelinjer på stier mv.
 • Handicapparkering.
 • Tilgængelighed til boligerne, herunder trapper, elevatorer og automatisk døråbning.
 • Allergifri beplantning.
 • Opmærksomhed på at affaldssortering skal være tilgængelig for alle.
 • Gilleleje Lokalråd roser kommunen for at for at have hørt og taget hensyn til både deres og andre borgeres ønsker i forbindelse med kritikken af det første lokalplanforslag for området.

 

Behandling af indkomne høringssvar, bygherres bemærkninger til høringssvarene samt administrationens anbefalinger til ændringer er beskrevet i Hvidbog, se bilag 1. Udkast til endelig lokalplan ligger som bilag 2.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning (Planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, §15

Kommuneplan 2013-25

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til lokalplan har været i offentlig høring fra den 24. juni til den 19. august 2019.

Beslutning
 1.  Tiltrådt

 

Tonny Nalepa Jensen fraværende

Bilag

201. Igangsættelse af lokalplan 555.11 Sommerhusområdet Strandhøjgård

Sagsnummer: 01.02.05-P16-8-19

Resume

Udvikling, By og Land forelægges beslutning om igangsættelse af lokalplanudarbejdelse for sommerhusområdet Strandhøjgård.

 

Administrationen vurderer, at er er tale om en ændring der ikke er væsentlige for omgivelserne og derfor kan ændringen gennemføres efter Erhvervsstyrelsens "Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning - lokalplaner af mindre betydning.". Ændringen betyder at lokalplanen skal have nyt nummer og gennemgå procedure for ny lokalplan i en forsimplet udgave.

 

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at igangsætte udarbejdelse af lokalplan 555.11 Sommerhusområdet Strandhøjgård

 

Sagsfremstilling

Ansøgningen

Grundejerforeningens bestyrelse ønsker, at få lavet én ændring i den eksisterende lokalplan 102.04 Sommerhusområdet Strandhøjgård. Ændringen går på at fjerne § 7.1. Paragraf 7.1 siger, at grunde kun må bebygges med op til 120 m2, uanset grundstørrelse. Ved fjernelse af denne bestemmelse vil tilladelser til byggeri på grundene følge bygningsreglementet i forhold til bebyggelsesprocent. Øvrige bestemmelser i lokalplan102.04 ændres ikke. Lokalplan 102.04 er vedlagt som bilag.

 

Grundejerforeningen har den 27.04.2019 afholdt generalforsamling hvor et forslag om denne ændring i lokalplanen var til afstemning og fik tilslutning.

 

Eksisterende forhold

Lokalplan 102.04 Sommerhusområdet Strandhøjgård omfatter ca. 230 matrikler. Lokalplanområdet ligger mellem Vejby og Vejby Strand og er afgrænset af vejene Rågelejevej, Mælkevejen, Salgårdshøjvej, Vangegærdet, Rågevej og Rågegårdsvej. Området er udstykket i midten af 1960'erne efter en samlet udstykningsplan og er nu stort set fuldt udbygget. De fleste af grundene har en størrelse mellem 800 - 1000 m2.

 

 

Kort der viser lokalplanområdets placering mellem Vejby og kyst.

 

 

Gældende planforhold

Lokalplanens formål er at fastholde områdets karakter som et attraktivt sommerhusområde og at fastlægge bestemmelser for sommerhusenes arkitektoniske fremtræden. Lokalplanen indeholder bestemmelser til bygningernes omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser der regulerer de ubebyggede arealer i forhold til beplantning og terrænforhold.

 

5 bestemmelser regulerer bebyggelsens omfang og placering. Én af disse, § 7.1 siger: "På den enkelte grund må der, uanset grundens størrelse, opføres op til maksimalt 120 m2 inklusiv overdækkede terrasser, carporte og udhuse.".

 

Bygningsreglementet regulerer sommerhuse i sommerhusområder når der ikke er lokalplanbestemmelser. Det gældende bygningsreglement (BR18) tillader en bebyggelsesprocent for sommerhuse i sommerhusområder på 15 %. Derudover kan der opføres mindre bygninger som udhuse, garager og drivhuse på tilsammen 50 m2. På en 1000 m2 stor grund vil der kunne opføres et sommerhus på 150 m2 og mindre bygninger på op til 50 m2. På en 800 m2 stor grund kan der bygges et sommerhus på 120 m2 og mindre bygninger på op til 50 m2.

 

Planlægningsmæssig vurdering

Det gældende bygningsreglement giver mulighed for at bygge mere end § 7.1 i lokalplanen giver mulighed for. For grunde på 800 m2 gælder det, at der kan bygges samme størrelse bolig og derudover kan der også bygges småbygninger. For større grunde må selve sommerhuset også være større end den nuværende § 7.1 giver mulighed for. De bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhuse i sommerhusområder i bygningsreglementet er dog stadig restriktive og bidrager med at sommerhusområder har meget grønt og luft mellem bygninger.

 

Sommerhusområdet er allerede udbygget og har karakter af et traditionelt sommerhusområde. De ekstra byggemuligheder der kommer ved fjernelse af § 7.1, vurderes ikke at medføre en ændret karakter for området.

 

Administrationen vurderer derfor, at fjernelse af § 7.1 fra lokalplanen ikke er i strid med hensigten med lokalplanen.

 

 

Luftfoto der viser lokalplanområdet med bebyggelse.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om en ændring der er uvæsentlige for omgivelserne, fordi den ikke vil bidrage til at området ændre karakter og derfor kan ændringen gennemføres efter Erhvervsstyrelsens "Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning - lokalplaner af mindre betydning.".  Det betyder at § 7.1 slettes fra den eksisterende lokalplan og at resten af indholdet fastholdes.

 

I praksis får lokalplanen en ny forside med et nyt nummer og der kommer et tillæg til redegørelsen som fortæller om ændringen og hvornår den er udført. Derfor skal lokalplanudarbejdelsen igangsættes og lokalplanforslaget skal i 2 ugers offentlig høring efter samme procedurer som almindelige forslag til lokalplaner.

 

Forslag til lokalplan 555.11 Sommerhusområdet Strandhøjgård er vedlagt som bilag, til orientering.

 

Interessenter

Forslag til lokalplan sendes i høring til ejere indenfor lokalplanområdet og andre relevante interessenter.

 

Forventet tidsplan

Forslag til lokalplanen kan sendes i 2 ugers høring i forlængelse af politisk beslutning om igangsættelse af lokalplanudarbejdelse. Efter høringsperioden skal eventuelle høringssvar behandles og eventuelt indarbejdes. Afhængigt af høringssvarenes karakter forventes lokalplan 555.11 Sommerhusområdet Strandhøjgård at kunne vedtages endeligt i oktober 2019.

 

Delegation af beslutningskompetence

Byrådet har 03.09.2019 besluttet at uddelegere beslutningskompetencen til administrationen, så det som udgangspunkt er administrationen der godkender lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse og endeligt vedtager den færdige lokalplan, med mindre der i høringsperioden er indkommet væsentlige høringssvar.

Såfremt der indkommer væsentlige høringssvar skal planen forlægges for Udvikling, By og Land til endelig vedtagelse.

 

Udvikling, By og Land kan i forbindelse med igangsættelsen fremsætte ønske om, at beslutningen om offentliggørelse af lokalplanforslaget skal behandles i udvalget. 

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at udarbejdelse af lokalplan for Sommerhusområdet Strandhøjgård igangsættes og udarbejdes med udgangspunkt i følgende principper:

 • § 7.1 fjernes og redegørelse konsekvensrettes
 • øvrigt indhold i lokalplan 102.04 Sommerhusområdet Strandhøjgård forbliver uændret

 

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 §§ 15, 24.

Bygningsreglement 2018 kapitel 8, byggeretten.

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til lokalplan sendes i 2 ugers høring.

Beslutning
 1. Tiltrådt 

 

Tonny Nalepa Jensen fraværende

Bilag

202. Planstrategi 2019 - behandling af delemnerne Beskæftigelse og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Sagsnummer: 01.02.00-P15-1-18

Resume

Udvikling, By og Land godkendte 28.05.2019 oplæg til proces for behandling af delemner under planstrategien. Nærværende dagsorden er første delbehandling. Øvrige emner behandles til udvalgets møde i oktober.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. at godkende, at der i forbindelse med kommuneplanrevisionen laves en nærmere vurdering af rumligheden i kommunens erhvervsområder og behovet for i højere grad at beskytte virksomheder med miljøpåvirkning,
 2. at godkende, at der i forbindelse med kommuneplanrevisionen laves en nærmere analyse af behovet for at reservere områder til produktionsvirksomheder
 3. at godkende, at bestemmelser om butiksstørrelser og afgrænsning af bymidter revideres i forbindelse med revision af kommuneplanen med henblik på at udnytte den reviderede planlovs muligheder for større butikker samt at understøtte velfungerende bymidter
 4. at godkende at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med udpegning af udviklingsområder
 5. at godkende at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med omplacering og udlæg af sommerhusgrunde
 6. at tage orientering om udpegning af omdannelseslandsbyer til efterretning
 7. at godkende oplæg til indarbejdelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, med indarbejdelse af:

a. mål 8 om Anstændige jobs og økonomisk vækst, med fokus på konkretisering af bæredygtig turisme i forhold til lokalsamfund, natur og kyst

b. mål 9 om Industri, innovation og infrastruktur, med beslutning om at arbejde med strategisk tilgang til udvikling af digital infrastruktur

c. mål 11 om Bæredygtige byer som overordnet mål

d. særlig indsats under mål 11 om at styrke hensyn til tilgængelighed ved i forbindelse med udarbejdelse af planer at arbejde med et øget fokus på at skabe sammenhængende stisystemer mellem nye byområder og den omgivende by, krav om fast og skridsikre belægninger på stier, med mindre, der er særlige arkitektoniske hensyn, markering af overgange mellem trafikarter, samt etablering af ledelinjer i nye områder.

e. mål 13 om Klimaindsats som overordnet mål

f. mål 15 om Livet på land som overordnet mål

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Planstrategien skal i henhold til Planloven udarbejdes i første halvdel af byrådsperiode og angiver i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen skal revideres i sidste halvdel af byrådsperioden. I sidste byrådsperiode blev den tidligere kommuneplan fastholdt og der er derfor en række emner, der skal ændres i kommende kommuneplanrevision. Som del af udarbejdelse af planstrategien, er der behov for indledningsvist at få afgrænset og godkendt omfanget af ændringer indenfor nogle emner. Dette dagsordenpunkt omhandler delemnerne erhvervsudvikling og verdensmål for bæredygtig udvikling, samt orientering til mulighed for udpegning af udviklingsområder, sommerhusområder og omdannelseslandsbyer. Til mødet i Udvikling, By og Land i oktober præsenteres emnerne bosætning og natur og kyst.

 

Planstrategiens indhold knytter sig specifikt til det planmæssige administrationsgrundlag og eventuelle behov for at ændre eller opdatere det. En overordnet vision for kommunens udvikling er under udarbejdelse i forbindelse med projektet Attraktiv Kommune. Projektet er stadig under udarbejdelse og der er ikke på nuværende fastlagt en overordnet vision for kommunens udvikling, som planstrategien kan udarbejdes i henhold til. Planstrategiens fokus er derfor på justeringer af det planmæssige administrationsgrundlag.

 

Intro til dagsordenspunktets afsnit

Dette dagsordenspunkt omhandler delafsnit med forskelligt sigte. Under hvert afsnit introduceres emnet og politiske spørgsmål præsenteres. Yderligere information for hvert afsnit er uddybet i bilag. Dagsordenspunktet omhandler følgende afsnit:

 • Introduktion til overordnet status og udvikling af kommunens erhvervsliv og oplæg til nærmere analyse af erhvervsområdernes rumlighed og udviklingsmuligheder
 • Forslag til implementering af ændringer i planloven om detailhandel og produktionserhverv
 • Oplæg til proces for afklaring af eventuel udpegning af udviklingsområder, sommerhusområder og omdannelseslandsbyer.
 • Godkendelse af hvordan verdensmålene kan implementeres i arbejdet med planstrategien. Forslag om at nogle mål relateres som overordnet emner og andre relateres til planstrategien, med udgangspunkt i konkrete tiltag, der understøtter det givne emne.

 

Om temaet beskæftigelse i planstrategien - erhvervsudvikling

For hvert tema i planstrategien introduceres der indledningsvist til status og udviklingsmuligheder.

 

For erhvervsudviklingen i Gribskov Kommune er der særligt fokus på at fremme turismeudviklingen. En stor del af det eksisterende erhvervsliv består af mindre bygge- og anlægsvirksomheder, offentlig administration og handelssektoren. De eksisterende erhverv har særlig tilknytning til byer og lokalsamfundene, men vil også være styrket med øget turismeudvikling.

 

I Kommunens største erhvervsområder Tofte og Stæremosen i Helsinge og Gilleleje, er det muligt at placere tungere erhverv. I forbindelse med revision af lokalplaner for områderne er der givet øget dispensationsmuligheder til ikke-miljøtunge erhverv, der kan være med til hindre de tungere virksomheders udviklingsmuligheder, ligesom det vil mindske muligheden for at nye tungere erhverv vil kunne etablere sig i områderne. Syd for Helsinge er der udlagt erhvervsområde til erhverv op til miljøklasse 6. Området er delvist privat ejet og er ikke udviklet som erhvervsområde i dag.

 

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt med en nærmere vurdering af erhvervsområdernes rumlighed og eventuelt behov for i højere grad at sikre areal til virksomheder med miljøpåvirkning. Virksomheder med miljøpåvirkning kan være nødvendige servicefunktioner for de enkelte lokalsamfund, som eksempelvis autoværksteder, som der forsat bør være mulighed for at etablere.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der i forbindelse med kommuneplanrevisionen arbejdes videre med en nærmere kortlægning og konkretisering af udviklingsbehovet for forskellige virksomhedstyper og deraf behov for reservation af erhvervsareal til miljøtunge virksomheder, Modsat bør reservationen af erhvervsareal til klassisk miljøtunge virksomheder afgrænses realistisk således at tilstødende erhvervsarealer kan udvikles til at rumme mere miljøfølsomme aktiviteter. Sigtet bør således være en klarere arbejdsdeling og zonering mellem og i erhvervsområderne.

 

Se bilag for nærmere karakteristik og status for kommunens erhvervsudvikling.

 

Oplæg til udpegning af produktionserhverv i kommuneplanen

I forbindelse med revision af planloven i 2017 blev der indført et krav, der skal sikre, at kommunerne i deres planlægning skal tage hensyn til produktionsvirksomheder, både i forhold til deres drifts- og miljøvilkår og deres udviklingsbehov. Hensigten er at undgå potentielle miljøkonflikter og derved skabe stabile, investeringssikre og attraktive erhvervsområder.

 

Produktionsvirksomheder betegner virksomheder, der er omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller regelmæssige tilsyn. Dog er erhverv som husdyrbrug og mindre værksteder fritaget.

 

Kommunerne skal i deres planlægning tage højde for alle relevante miljøkonflikter, herunder hensyn til støj, lugt, støv og anden forurening. Der har hidtil kun været særligt fokus på støjpåvirkning.

 

Kommuner skal derudover udpege og afgrænse områder, som forbeholdes produktionsvirksomheder og derfor friholdes for boliger, kontorbyggeri m.v. Når der planlægges for anvendelse af naboarealer til områder, der er udpeget til at være forbeholdt produktionserhverv, skal der tages højde for produktionsvirksomhedernes driftsvilkår og udviklingsplaner. Kommunerne skal derfor lave en vurdering af hvilke områder, der skal udpeges til at være forbeholdt produktionsvirksomheder og udpege en konsekvenszone omkring disse, hvor dette hensyn skal tilgodeses.

 

I Gribskov Kommune er der i dag, i forlængelse af den nuværende valgte praksis med i højere grad at dispensere til ikke-miljøtunge erhverv i Tofte og Stæremosen, reelt valgt en strategisk tilgang, hvor produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder ikke tilgodeses. I dag dispenseres til mere følsom anvendelse som lager og kontorer, der kan være følsom overfor støv, støj og lugt. Dispensationer gives med henblik på, at have fleksible udviklingsmuligheder i erhvervsområderne, men er også med til at højne risikoen for potentielle miljøkonflikter.

 

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med kommuneplanrevisionen laves en nærmere vurdering af behovet for behovet for at udpege areal reserveret til produktionsvirksomheder. Denne analyse kan oplagt ske i sammenhæng med en eventuel analyse af erhvervsområdernes udviklingsbehov, som skitseret ovenfor. Se bilag for nærmere uddybning af produktionsvirksomheder i Gribskov Kommune.

 

Oplæg til ændring af bestemmelser for detailhandel i kommuneplanen

I forbindelse med revision af planloven i 2017 blev bestemmelserne for detailhandel ændret, så der blandt andet gives mulighed for etablering af større butikker. Den maksimale størrelse for dagligvarebutikker er således i loven fastsat til 5.000 m2 i bymidter (og bydelscentre og aflastningsområder) samt 1.200 m2 for butikker i lokalcentre og enkeltstående butikker. Der er ikke længere grænser for hvor store udvalgsvarebutikker må være - i lokalcentre må det samlede areal til butiksformål dog ikke være over 3.000 m2. 

 

I Gribskov Kommune ændres detailhandlen i disse år, på samme måde som i det meste af resten af landet, hvor særligt udvalgsvarebutikker forsvinder. Udviklingen har stor betydning for oplevelse af bymidter, der ikke har samme samlende karakter, når der ikke er samme grad af handelsliv.

 

Administrationen anbefaler, at grænserne for hvor store butikkerne i de enkelte bymidter og lokalcentre må være revideres, så Planlovens nye muligheder for større butikker bliver implementeret i kommuneplanen.

 

Desuden anbefaler administrationen, at afgrænsningerne af bymidterne i Helsinge, Græsted og Gilleleje revideres, med udgangspunkt i en vurdering af byernes udviklingsmuligheder. I vurderingen anbefaler administrationen, at der tages udgangspunkt i bymidternes vurderede rumlighed og behovet for samtidig at understøtte attraktive bymiljøer, med en koncentration af butikker og for eksempelvis kulturtilbud, samt privat- og offentlig service. I forbindelse med ændringerne bør der være dialog med de lokale erhvervs- og handelsforeninger og administrationen anbefaler, at de konkrete ændringer først fastsættes i forbindelse med den dialog og derfor først i forbindelse med selve kommuneplanrevisionen.

 

Se bilag for uddybning af de administrative rammer for detailhandelsområdet.

 

 

Oplæg til proces for udpegning af udviklingsområder

I forbindelse med ændringer i Planloven i 2017 blev der introduceret mulighed for at udpege udviklingsområder. Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, hvor kommunen har mulighed for at planlægge for udvikling af byer og landsbyer, og give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone.

 

Udviklingsområder skal udpeges i kommuneplanen på baggrund af et landsplandirektiv, parallelt med udpegning af Grønt Danmarkskort. Kommunen kan søge erhvervsstyrelsen om udviklingsområder inden den 1. december 2019.

 

Administrationen har vurderet muligheden for at udpege udviklingsområder i Gribskov Kommune og har ikke fundet oplagte udpegningsmuligheder, da udpegningerne ikke vurderes at give yderligere muligheder end der er i dag.

 

Administrationen vurderer, at muligheden for at planlægge for ny byudvikling i form af udviklingsområde ikke giver yderligere muligheder, end de muligheder, der er i dag. Byudvikling kan ske indenfor kystnærhedszonen, hvis der er en planlægningsmæssig begrundelse for placeringen. Der er i dag i Gribskov Kommune arealudlæg i kystnærhedszonen i Vejby, Blistrup og Gilleleje.

 

Administrationen vurderer derudover, at der i praksis ikke er begrænsende betingelser i kystnærhedszonen. Langt de fleste projekter i landzone indenfor kystnærhedszonen er i Gribskov Kommune beliggende bag bebyggede områder, af enten by eller sommerhusområder, hvorfor projekterne typisk ikke påvirker oplevelsen af kysten, og der derfor ikke er grundlag for at skulle tilgodese særligt hensyn i kystnærhedszonen. De enkelte steder, hvor der er fri adgang til kysten, eller ubebyggede kystområder, vil de typisk være omfattet af så store beskyttelsesinteresser, så kystnærhedszonen bliver mindre betydende. Administrationen har ikke kendskab til sager, hvor kystnærhedszonen har værende begrænsende for udvikling i landzone.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med ansøgning om udpegning af udviklingsområder. I forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2025 vil der være ny ansøgningsrunde.

 

Se bilag for nærmere redegørelse for udviklingsområder.

 

Oplæg til proces for udpegning af nye sommerhusområder

I forbindelse med ændringer i Planloven i 2017 blev der givet mulighed for, at erhvervsministeren kan udstede et eller flere landsplandirektiver til udlæg af nye sommerhusområder med op til 6.000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen under forudsætning af at kommunerne lader mindst 5.000 sommerhusgrunde tilbageføre til landzone. Der er mulighed for ansøgning om omplacering af sommerhusgrunde 1. december 2019. Kommunalbestyrelsen skal i ansøgningen blandt andet redegøre for behovet for nye sommerhusgrunde og muligheden for at tilbageføre eksisterende ubebyggede områder til landzone.

 

En ansøgning om udlæg af nye sommerhusområder og tilbageførsel af eksisterende områder forudsætter, at kommunalbestyrelsen udarbejder en kommuneplanstrategi. Da planstrategien efter offentliggørelse skal i mindst otte ugers debat og eventuelt tilpasses kommentarer, der er kommet i perioden, er det ikke muligt at færdiggøre planstrategien for Gribskov Kommune inden ansøgningsfristen.

 

I Gribskov Kommune er der kun få udlagte sommerhusgrunde, der ikke er bebygget. Ubebyggede områder indenfor sommerhusområderne er typisk mindre områder omkranset af enten by- eller sommerhusområder, der derfor ikke er grundlag for at tilbageføre til landzone.

 

Gribskov Kommune har modtaget forslag om at omdanne eksisterende Tisvilde Camping til sommerhuse. Ansøgningen kan tages op i forbindelse med en eventuelt senere ansøgningsmulighed.

 

Administrationen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med ansøgningsmuligheden for omplacering af sommerhuse med ansøgningsfrist 1. december 2019.

 

  

Orientering om proces for udpegning af omdannelseslandsbyer

I forbindelse med ændringer i Planloven i 2017 blev der introduceret mulighed for at kommunerne hvert fjerde år kan udpege og afgrænse op til to omdannelseslandsbyer i kommuneplanens retningslinjer. Kommunen har ved udpegning af omdannelseslandsbyer mulighed for at foretage en videre afgrænsning for omdannelseslandsbyerne, end hvad der gælder for øvrige landsbyer. Det er hensigten, at landzoneadministrationen skal have en lempeligere karakter i omdannelseslandsbyer.

 

Udover muligheden for at udpege omdannelseslandsbyer er der krav om at kommunen skal udarbejde en strategi for landsbyer i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

 

Administrationen anbefaler at udpegning af omdannelseslandsbyer sker i forbindelse med udarbejdelse af strategi for landsbyer, i forbindelse med revision af kommuneplanen.

 

Se mere information om udpegning af omdannelseslandsbyer i bilag.