Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Tirsdag den 29-10-2019 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

136. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18

Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at godkende dagsorden 
Sagsfremstilling

Forud for byrådsmøder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8

Beslutning

1. Tiltrådt

 

Godkendt, at betingelser for indkaldelse af stedfortræder for Betina Sølver er opfyldt, og Mette Tolstrup (A) indtræder i Byrådet og deltager i byrådsmødet den 29.10.2019.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G), Betina Sølver

 

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes

 

137. Budget 2020-2023 - 2. behandling

Sagsnummer: 00.30.00-S00-3612-18

Resume

Sagen forelægges for Økonomiudvalget som foretager 2. behandling af budget 2020-2023 samt indstilling til Byrådets 2. behandling d. 29. oktober 2019.

 

1. behandling af budget 2020 med overslagsår blev behandlet af Økonomiudvalget d. 23. september 2019, pkt. 158 og af Byrådet d. 1. oktober 2019 pkt. 120.

 

Der er den 5. oktober indgået en budgetaftale mellem hele Byrådet. Budgetaftalen tager afsæt i 1. behandlingen af budget 2020-2023 og er en 2-årig aftale.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at vedtage budget 2020-2023 svarende til budgetaftalen tillagt særtilskud efter §19 på 8,3 mio. kr. og en mindreindtægt fra selskabsskatter på 1,662 mio. kr. i 2021 som beskrevet i bilagene "Budgetaftale", "Bevillingsoversigt" og "Anlægsoversigt"
 2. at fastsætte taksterne som anført i bilag "Takster"
 3. at budgettere skatterne som beskrevet i bilag "Selvbudgettering vs. statsgaranti"
  a)
  enten som statsgaranti med udskrivningsgrundlag for personskat på 7.734.496.000 kr eller
  b) som selvbudgettering med udskrivningsgrundlaget for personskat på 7.677.196.000 kr.
 4. at fastsætte udskrivningsprocenten uændret til 25,4%
 5. at fastsætte grundskyldspromillen uændret til 29,34
 6. at fastsætte dækningsafgiften vedr. offentlige ejendomme af grundværdien uændret til 14,67 promille (halvdelen af grundskyldspromillen)
 7. at fastsætte dækningsafgiften vedr. forskelsværdien for offentlige ejendomme uændret til 8,75 promille
 8. at fastsætte dækningsafgiften vedr. erhvervsejendomme uændret til 0,0%
 9. at fastsætte kirkeskatten uændret til 0,85% som beskrevet i bilag "Kirkeskat"
Historik

 

Økonomiudvalget, 22. oktober 2019, pkt. 173:

 1. Anbefalet at vedtage budget 2020-2023 svarende til budgetaftalen tillagt særtilskud efter §19 på 8,3 mio. kr. og en mindreindtægt fra selskabsskatter på 1,662 mio. kr. i 2021 som beskrevet i bilagene "Budgetaftale", "Bevillingsoversigt" og "Anlægsoversigt" , idet anlægsoversigten justeres med fremrykning af udgifter til samling af Gillelejehus, Bymosevej samt Sundhedsfagligt hus svarende til det lånedispensationen er bevilget til.
 2. Anbefalet.
 3. Anbefalet at budgettere skatterne som statsgaranti med udskrivningsgrundlag for personskat på 7.734.496.000 kr
 4. - 9. Anbefalet.

 

Besluttet, at administrationen udarbejder forslag til alternativ realisering af besparelse på 232.000 kr. vedr. seniorcentre og indarbejder det i sagen til Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023.

 

Bilag med hovedoversigt samt de korrigerede bilag vedrørende taloversigt, bevillingsoversigt, anlægsprogram og takster vedhæftes protokollen fra økonomiudvalgsmødet som følge af Økonomiudvalgets beslutning på indstillingens punkt 1.

 

Fravær: Jannich Petersen (V), Morten Ulrik Jørgensen (G).

 

 

Obs! Alle læsere af dagsorden gøres opmærksom på bilag 8 - 13, som blev tilføjet dagsorden som følge af Økonomiudvalget beslutning (jævnfør ovenfor) .

Bilagene består af hovedoversigt samt de korrigerede bilag vedrørende taloversigt, bevillingsoversigt, anlægsprogram og takster samt forslag til realisering af besparelse på 232.000 kr. vedr. seniorcentre.

 

 

Sagsfremstilling

 

Gribskov Kommunes serviceudgifter er steget siden vedtagelse af budget 2019-2022 og løses denne udfordring ikke er der risiko for, at servicerammen overskrides, hvilket kan medføre at Gribskov Kommune i 2020 kan blive ramt af en sanktion på ca. 7 mio. kr. (i fald kommunernes samlede overskridelse udgør 1 mia. kr, i alt) - dette beskrives nærmere i afsnittet nedenfor om sanktionsregler.

Merforbruget stammer primært fra merugifter på de specialiserede områder - både for børn og voksne - drift af sygepleje, etablering af kommunal hjemmepleje og drift af godkendelsesmodel samt øget kapacitet til plejecenter pladser og uindfriede besparelser vedr. bygningsoptimering. Udfordringen på serviceudgifterne er størrelsesorden 46 mio. kr. i 2020 stigende til 76 mio. kr. i 2023.

 

Som konsekvens af ovenstående udfordringer er kommunens kassebeholding faldet under grænsen på 100 mio. kr. allerede i 2019.

 

Budgetaftalen løser udfordringerne på likviditet og serviceudgifter, og den indeholder en række økonomiske stramninger, der skal sikre en solid økonomi fremover. Disse tiltag er beskrevet i budgetaftalen, jf. vedlagte bilag.

 

Derudover besluttes en anlægsplan, der er revideret i forlængelse af anlægsaftalen for 2019-2022. Der er tale om en anlægsplan, som skaber rammerne for kloge investeringer, prioriteringer samt vækst og udvikling i hele Gribskov Kommune - Ét samlet Gribskov. Ændringerne til den hidtidige anlægsplan fremgår af budgetaftalen, og hele anlægsplanen fremgår af bilaget "Anlægsoversigt".

 

Budgetaftalen sikrer, at der over budgetperioden er en forsvarlig balance mellem udgifter og indtægter. Der er et kassetræk i 2021 og 2022, mens der sker en kasseopbygning i 2020 og 2023.

 

Budgetaftalen betyder samtidig, at kommunens likviditet indfrier målet om, at likviditeten ikke kommer under 100 mio. kr. Med en likviditet på dette niveau har kommunen mulighed for at håndtere eventuelle likviditets udfordringer i budgetperioden. Minimumslikviditeten på 100 mio. kr. er opgjort efter retningslinierne fra Kommunernes Landsforening, der anbefaler en likviditet på minimum 2.500 kr. per indbygger.

 

 I forhold til budgetaftalen fra den 5. oktober er der foretaget følgende ændringer i budgettet:

 • Gribskov Kommune har modtget et tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune i 2020 på 8,3 mio. kr.
 • Skattestyrelsen har den 9. oktober 2019 oplyst, at de i forbindelse med deres gennemgang af kommunefordelingen af selskabsskat er blevet opmærksomme på en fejl, der er sket i forbindelse med Skattestyrelsens indberetning af fordelingen af selskabsskatter for Gribskov Kommune. Fejlen indebærer, at der i forhold til selve indberetningen er blevet fordelt ca. 1,7 mio. kr. for meget til Gribskov Kommune. Herudover er fordelingen for en række andre kommuner også forkert. Fejlen indebærer, at Gribskov Kommune får en mindreindtægt fra selskabsskatter på 1,7 mio. kr. i 2021.
 • Samtidig med forhandlingerne omkring budget 2020-2023 vedtog Byrådet BO2. Samlet set går ændringerne i BO2 i nul i budgetårene, men der sker en overførsel af renter og afdrag vedr. boliger mellem ordinær drift og renter /finansielle ændringer på 12,7 mio. kr. i 2020. Beløbet er svagt stigende i budgetoverslagsårene 

 

 

Budgetaftalen giver følgende resultat:

 

 

Konsekvensen af aftalen er, at kommunens likviditet udvikler sig således:

 

 

 

Som et resultat af denne budgetaftale, sker der samlet over budgetperioden en opbygning af kassebeholdningen på 24 mio. kr. i forhold til den forventede kassebeholdning ved udgangen af 2019. Med udgangen af den fireårige budgetperiode er kassebeholdningen på 110 mio. kr. Overskuddet i 2023 vil yderligere styrke kassebeholdningen i løbet af 2024.

 

Til 2. behandlingen af budget 2020-2023 foreligger følgende bilag:

 • Budgetaftale
 • Taloversigt til Budgetaftale
 • Bevillingsoversigt
 • Anlægsoversigt
 • Takster
 • Selvbudgettering vs. statsganti
 • Kirkeskat
 • Høringssvar (obs.Det anbefales ikke at printe bilaget, da det er på 120 sider) 

 

Serviceudgifter

I forbindelse med årets aftale mellem Regeringen og KL er fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2020.

 

KL har på baggrund af den aftalte ramme foretaget en teknisk beregning, hvor de fordeler den samlede ramme til landets 98 kommuner.

 

Beregningen giver en serviceramme til Gribskov Kommune på 1.939,4 mio. kr. Budgetaftalen betyder, at Gribskov Kommunes serviceudgifter i 2020 ender på 1.939,1 mio. kr., dvs. budgetforslaget holder sig lige indenfor den beregnede ramme.

 

Hvis kommunerne samlet overskrider servicerammen, vil bloktilskuddet blive reduceret svarende til overskridelsen. Der er tale om en kollektiv sanktion, der rammer alle kommuner lige. Dvs. bloktilskuddet til kommuner, der holder sig indenfor den beregnede serviceramme, vil blive reduceret på samme niveau, som for kommuner, der overskrider servicerammen.

 

Staten holder i første omgang 3 mia. kr. af bloktilskuddet tilbage til en evt. kommunal sanktion.

 

Ovenstående beskriver sanktionsreglerne på kommunernes budgetter. Derudover er der også sanktionsregler ift. regnskaberne. Reglerne er her, at hvis kommunerne under et overskrider servicerammen, trækkes kommunerne i bloktilskuddet. De 60% af overskridelsen sker via en individuel sanktion til de kommuner, der overskrider deres budgetter, mens de resterende 40% af overskridelsen trækkes i bloktilskuddet og således fordeles ligeligt til alle kommuner.

  

Ændringer til Budgetvedtagelsen:

Anlæg: Gribskov Kommune har søgt om dispensation til låneoptagelse til effektiviseringer. Låneansøgningen er blevet godkendt, og kommunen har fået lånetilsagn på 82 mio. kr. til effektiviseringer. Der vil på mødet blive forelagt forslag til revideret anlægsplan baseret på de muligheder dispensationen for låneoptagelsen medfører.

 

Takster

Takstforslaget fremgår af det vedlagte bilag og tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets 1. behandling. Det skal bemærkes, at taksterne er genberegnet som følge af den indgåede budgetaftale.

  

Høringssvar til budget 2020-2023

Kommunen har 18. september udsendt høringsmateriale til MED organisationen samt til øvrige høringsberettigede parter. Der har været høringsproces frem til den 2. oktober.

 

I bilaget "Høringssvar budget 2020-2023" er vist høringssvarene fra MED og de øvrige høringsberettigede. Det anbefales ikke at udskrive bilaget, da det er på 120 sider.

  

Selvbudgettering vs. statsgaranti

Der er foretaget en beregning af konsekvenserne af selvbudgettering vs. statsgaranti for Gribskov Kommune. Udskrivningsgrundlaget er beregnet af KL, mens befolkningstallet er fra kommunens befolkningsprognose.

 

Beregningen viser, at selvbudgettering giver en merindtægt på 4,4 mio. kr. i forhold til statsgaranti.

 

Den beregnede merindtægt lige over 4 mio. kr. er for lille til at administrationen kan give en klar anbefaling. I budgettet er indarbejdet statsgarantien.

 

Beregninger, forudsætninger og vurdering af usikkerheder i forbindelse med valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er yderligere beskrevet i bilaget "Selvbudgettering vs. statsgaranti"

 

 

Kirkeskat

Administrationen anbefaler efter indstilling fra Provstiudvalget at kirkeskatten fastholdes på 0,85% 2020.

 

Provstiet forventes ultimo 2019 at have et tilgodehavende på 3,6 mio. kr. Det budget, kirken har lagt for 2020, vil medføre et et underskud på 1,2 mio. kr., så kirken ved udgangen af 2020 vil have et tilgodehavende på 2,4 mio. kr.

 

Disse tal er beregnet givet en kirkeskat på 0,85% og valg af statsgaranti.

 

Forslag til kirkeskat fremgår af bilaget "Kirkeskat"

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, §40.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

1. Besluttet at vedtage budget 2020-2023 svarende til budgetaftalen tillagt særtilskud efter § 19 på 8,3 mio. kr. og en mindre indtægt fra selskabsskatter på 1,662 mio. kr. i 2021 som beskrevet i de korrigerede bilag "Budgetaftale", "Bevillingsoversigt" og "Anlægsoversigt" og med følgende justeringer:

 

a) anlægsoversigten justeres med fremrykning af udgifter til samling af Gillelejehus, Bymosevej samt Sundhedsfagligt hus svarende til det lånedispensationen er bevilget til.

 

b) model 2 i bilag vedrørende omprioriteringsforslag vedrørende seniorcentre tiltrædes.

 

 

2. Tiltrådt med den rettelse, at der tilføjes takst for deltidsdagpleje til takstbilag, og tilrettet bilag vedhæftes mødeprotokollen.

 

3. Tiltrådt at budgettere skatterne som statsgaranti med udskrivningsgrundlag for personskat på 7.734.496.000 kr.

 

4. – 9. Tiltrådt.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

 

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Bilag

138. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver de behandlet under dette punkt.

 

Administrationen indstiller til Byrådet
 1. at tage orienteringen til efterretning 
Beslutning

Mødet begyndte klokken 19.00. Mødet sluttede klokken 20.28.

 

Fravær: Morten Ulrik Jørgensen (G)

 

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Tonny Nalepa Jensen (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes. Betina Sølver fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen