Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn, Idræt og Familie

Tirsdag den 07-01-2020 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-19

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At godkende dagsorden
Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

Beslutning

1. Dagsorden godkendt.

2. Visions- og helhedsplan for Idrætsfaciliteterne omkring Gilbjergskolen, Gilleleje

Sagsnummer: 04.08.00-G01-3429-18

Resume

Udvalgene Børn, Idræt og Familie og Udvikling, By og Land får sagen til beslutning. Udvalgene skal afgive input til administrationens videre arbejde med vision- og handleplanen for idrætsfaciliteterne i Gilleleje. På baggrund af udvalgenes input vil administrationen arbejde videre med et beslutningsforslag, som forventes forelagt på februarmøderne. Udvalget Børn, Idræt og Familie fik forelagt sagen på udvalgsmøde 19. november 2019, hvor det blev besluttet at udskyde behandlingen af sagen til et senere møde.

Administrationen indstiller til udvalgene Børn, Idræt og Familie og Udvikling, By og Land:
 1. At drøfte og give input til hvordan administrationen skal arbejde videre med visions- og handleplanen for idrætsfaciliteter i Gilleleje
Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2018-2021 er der afsat 6,0 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen afdelingen Parkvej og idrætsarealer omkring Gilleleje Boldklub. Den 5. februar 2019 (pkt.5) godkendte Byrådet frigivelse af 255.000 kr. af afsatte anlægsmidler til udarbejdelse af en visions- og helhedsplan for idrætsfaciliteter i Gilleleje.

 

Der har været to arbejdsgrupper i gang med at udvikle idrætsfaciliteter omkring Gilbjergskolen afdeling Parkvej. Den første gruppes arbejde har været til orientering i Kultur og Idrætsudvalget d. 7. november 2017 (pkt. 73). Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreninger, Gilbjergskolen og kommunale forvaltninger, som i samarbejde med Serban Cornea og Link Arkitektur gennemførte 3 workshops, hvor lokale borgere blev inddraget. På denne baggrund er nærværende visions- og helhedsplan for idrætsområdet i Gilleleje udarbejdet. Visions- og helhedsplanen blev præsenteret d. 28. august 2019 og er vedlagt som bilag.

 

Sagens forhold 

3 scenarier

I visions- og helhedsplanen formidles arbejdsgruppens ønsker og behov for nye idrætsfaciliteter i Gilleleje. Planen skitserer to scenarier til hhv. 30,5 mio. kr. og 18 mio kr., hvor man udover renovering af eksisterende bygninger, flytning af parkeringsområdet og etablering af nyt indgangsparti bygger henholdsvis en multihal eller en lethal. Scenarie 1 og 2 kræver tilførsel af eksterne midler.

 

Administrationen præsenterer et scenarie 3, hvor de resterende 5,8 mio. kr., som er afsatte anlægsmidler for 2018-2021 bruges til at renovere de eksisterende bygninger, flytning af parkeringsområde samt starte på etablering af de skitserede udefaciliteter.

 

Scenarie 1:
Renovering af eksisterende bygninger, flytning af parkeringsområdet og etablering af nyt indgangsparti samt en multihal, estimeret til at koste 30,5 mio. kr.

 

Scenarie 2:
Renovering af eksisterende bygninger, flytning af parkeringsområdet og etablering af nyt indgangsparti samt en lethal, estimeret til at koste 18 mio. kr.

 

Scenarie 3:
Renovering af eksisterende bygninger, flytning af parkeringsområdet og etablering af nogle af de skitserede udefaciliteter, estimeret til at koste 5,8 mio. kr.

 

Disponering af arealer

Visions- og helhedsplanen tager hensyn til de aftaler, der er indgået i hhv.1984 og 1996 med Gilleleje Boldklub om brugen af området, herunder placering af tennisfaciliteter.

Aftalen omkring tennisfaciliteterne på Østre Allé 30 i Gilleleje omhandler en klausul, hvor kommunen har retten til området, hvis plejehjemmet Bakkebo i fremtiden skal udbygges.

Lovgrundlag

Gribskov kommunes Idrætspolitik, 2013

Økonomi

I budgetaftalen for 2018 - 2021 er der afsat i alt 6 mio. kr. til understøttelse af idrætsmulighederne i forbindelse med Gilleleje Læringsområde.

Her af er der frigivet 255.000 kr. af de afsatte anlægsmidler til udarbejdelse af visions- og helhedsplanen. Der er heraf brugt 200.000 kr, til visions- og helhedsplanen, og de resterende 55.000 kr. skal om nødvendigt bruges til ekstern rådgivning i forbindelse med en fondsansøgning.

Beslutning
 1. Udvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med at søge fonde til at kunne realisere scenarie 1. Udvalget ønsker en orienterende opfølgning på arbejdet om ca. et halvt år.

Bilag

3. Ny multibane i Helsinge mellem Nordstjerneskolen og Helsinge Hallerne

Sagsnummer: 04.08.10-G01-1-19

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen for at anbefale Økonomiudvalget placering af ny multibane i Helsinge. Udvalget Udvikling, By og Land får sagen til orientering. Udvalget Børn, Idræt og Familie fik første gang forelagt sagen på udvalgsmøde 19. november 2019, hvor det blev besluttet at udskyde behandlingen af sagen til et senere møde.

 

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget:
 1. At godkende at der anlægges en ny multibane på Boagervej 22 i Helsinge (den gamle svømmehalsgrund), betalt og driftet af Helsinge Hallerne
 2. At godkende at de tilbagebetalte midler overføres til udvikling af Gilleleje Idrætsområde
Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med bygning af springhallen i Helsinge blev den eksisterende mulitibane nedtaget, da den lå, hvor springhallen er placeret. Der er ikke siden etableret en ny multibane. Såvel Nordstjerneskolen som Helsinge Hallerne har siden haft et stort ønske og behov for en multibane. Begge har peget på en placering på den gamle svømmehalsgrund, der ligger imellem de to institutioner, og hvor begge parter kan drage nytte af den.

 

Gillelejehallen har for Idrætsrådets anlægsmidler i 2017 fået bevilliget og købt en multibane, som endnu ikke er sat op, da den ønskede placering ikke kunne godkendes. Derfor er multibanen nu opmagasineret hos leverandøren, og afventer at der findes en ny placering.

 

Sagens forhold 

Helsinge Hallerne har tilbudt at købe multibanen og opsætte på ovennævnte placering. Hvis kommunen finder en anden anvendelse af grunden på et senere tidspunkt, vil banen kunne flyttes for anslået 30.000 kr. Helsinge Hallerne har tilbudt at stå for vedligehold af græsarealet mv., hvis multibanen etableres. Forpligtigelsen for græsslåning overgår da fra kommunen til Helsinge Hallerne.

 

Idrætsrådets vurdering

 Idrætsrådet har behandlet punktet på sit møde den 4. december 2019 og kan tilslutte sig administrationens indstillinger.

 

 

Multibanen placeres inden for den røde markering.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Det vurderes, at det ikke er muligt at finde en placering for en ny multibane i nærheden af Gillelejehallen. Helsinge Hallerne har tilbudt at købe multibanen og etablere den på en egnet placering ved Nordstjerneskolen/Idrætsanlæget i Helsinge. Derfor anbefales det, at godkende etableringen af multibanen. Det anbefales endvidere, at de tildelte midler til multibanen betales tilbage til kommunen, og at de indgår i etablering af udefaciliterene i Gilleleje idrætsområde på Parkvej. Når det ligger fast, hvad der skal etableres, kan midlerne bringes i brug - eventuelt til en ny multibane. Det vil indgå i den samlede vurdering af idrætsfaciliteterne (jf. sag om Visions- og helhedsplan for Idrætsfaciliteterne omkring Gilbjergskolen, Gilleleje, på indeværende udvalgsmøde for Børn, Idræt og Familie).

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune af 23. april 2019, § 9 stk. 5 og § 12 stk. 2.

Gribskov Kommunes Idrætspolitik, 2013

Økonomi

Gilleleje Hallen fik i 2017 200.000 kr. i tilskud til multibane fra Idrætsrådets anlægspulje. Ved Helsinge Hallernes køb af banen vil beløbet tilbagebetales til Gribskov Kommune.

Beslutning
 1. Anbefalet med den tilføjelse, at banen kan flyttes, såfremt Gribskov Kommune finder en anden anvendelse af grunden.
 2. Anbefalet.

 

4. Padelbane ved Ramløsehallen

Sagsnummer: 04.08.10-G00-2-19

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen handler om etablering af padeltennisbane ved Ramløsehallen.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At godkende ansøgningen om etablering af padeltennisbane ved Ramløsehallen med tilskud på 50.000 kr.
 2. At tilskud på 50.000 kr. bevilges af uforbrugte midler på aktivitetstilskudskontoens fra 2019
Sagsfremstilling

Baggrund

Ramløsehallen har fremsendt en ansøgning om at opføre en udendørs padeltennisbane ved Ramløsehallen.

 

Ramløsehallen er en selvejende institution, som ejer Ramløsehallen, som stilles til rådighed for Gribskov Kommunes foreninger. Ud over at stille lokalerne til rådighed for foreningslivet, har Ramløsehallens bestyrelse, hvor formanden for Ramløse Idrætsforening har en plads, gennem flere år arbejdet med at skabe "Liv i Ramløse" heriblandt  etablering af multibane, body bike, e-sport og fintess i forbindelse med Ramløsehallen.

 

Sagens forhold

Ramløsehallen har et stort ønske om at skab mere "Liv i Ramløse" og tror på, at en padeltennisbane kan være med til at tiltrække flere borgere til Ramløsehallen/Ramløse Idrætsforening og dermed være med til at skabe flere aktiviteter for borgerne.

 

Årsagen til at padeltennis er et af de tiltag, som de ønsker at udbygge "Liv i Ramløse" med er:

 

 • Det er en intuitiv sport, som man kan lære i alle aldre
 • Læringskurven er stejl, så man kan hurtigt have det sjovt
 • Det kræver kun 4 deltager, så den fleksibilitet, som er et stort ønske i mange sportsgrene, er født ind i denne sport
 • Padel kan spilles næsten hele året rundt, selv i Danmark
 • Etableringsomkostningerne er beskedne i forhold til at bygge nye haller
 • Der er meget begrænsede driftsomkostninger
 • Det giver god motion og er sjovt
 • Det kræver meget lidt udstyr, så alle kan være med
 • Der kan spilles uafhængigt af, om hallen er åben, hvilket giver frihed til at dyrke motion når det passer ind i en travl hverdag
 • Det kan dyrkes både som organiseret i RIF-regi og uorganiseret idræt

 

Ramløsehallen har allerede de faciliteter, der skal til for at understøtte en padeltennis bane som toiletter, badefaciliteter, IT booking system og driftspersonale.

 

Hvad er padeltennis?

Padeltennis spilles på en bane, som er ca. halv så stor som en tennisbane. Der spilles med en særlig ketcher og bolde med et mindre tryk end tennisbolde. Dette gør det lettere at spille, og derfor er det rigtig godt for nybegyndere.

 

Placering

Ramløsehallen har endnu ikke lagt sig fast på en endelig placering,men har to områder i spil. Enten øst eller vest for hallen. Banen fylder 13 x 21 m og vil derfor ikke fylde særlig meget på det store areal som ligger rund om Ramløsehallen.

 

Samarbejde med Ramløse Idrætsforening

Ramløse hallen vil i lighed med etableringen af Fitnesscenteret søge samarbejde med RIF. Det er en naturlig del af projektet, at der afsøges mulighed for at RIF afdelingerne kan benytte den nye facilitet. Det kunne f.eks. være badmintonafdelingen eller bordtennisafdelingen (disse to afdelinger har størst aktivitetsfællesskab med padel tennis), som kunne etablere en ny afdeling med padeltennis. Men det kan være alle afdelinger i RIF eller nogle initiativtager helt ude fra som stifter en nye RIF afdeling. Ramløsehallen ser denne nye aktivitet i en direkte forlængelse med at stille faciliteter til rådighed og så finder nuværende eller nye initiativtager sin vej i brugen af denne aktivitet.

 

Økonomi

Ramløsehallen kan ikke løfte opgaven med etablering af padel tennisbanen økonomisk alene og håber derfor at kommune kan hjælpe til med finansieringen.

Etableringen af padel tennisbanen er estimeret til kr. 400.000.

 

Ramløsehallen ansøger derfor om kr. 50.000 til etablering af padel tennisbane ved Ramløse hallen.

 

Ramløsehallen har selv sparet kr. 200.000 op til projektet og forventer at kunne skaffe resten af finansieringen fra til tilskud og derudover et årlig overskud ved udlejning af banene til private brugere.

 

Det er helt afgørende, at Ramløsehallen får hjælp fra Gribskov kommune, da de første penge er de vanskeligste at skaffe. Men også fordi at kommunens støtte sender et signal til andre organisationer, at der er tale om et seriøst projekt, som støtter op om de små lokalsamfund og ligger inden for de rammer, der i øvrigt er politisk opbakning til.

 

Idrætsrådets vurdering:

Idrætsrådet har i sit møde den 04. december 2019 behandlet ansøgningen om padeltennisbane ved Ramløsehallen. Idrætsrådet har afgivet følgende kommentarer til udvalget Børn, Idræt og Familie: Rådet gav udtryk for, at det er et godt tiltag og en rigtig god idé, men at der skal tages højde for prioriteringslisten, som blev præsenteret på Udvalget for Børn, Idræt og Familie på august mødet i år. Her er padeltennisbane ved Ramløsehallen ikke med (prioriteringslisten er vedlagt som bilag).

 

Administrations vurdering og anbefaling

Administrations vurdering og anbefaling er, at det vil være rigtigt godt at anlægge en padeltennisbane ved Ramløsehallen, særlig da vi ved, at det er en stor succes i Tisvilde og en idrætsgren, som kan dyrkes af mange forskellige brugere.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

De ansøges om et tilskud på 50.000 kr.

 

Administrationen kan anvise finansiering af uforbrugte midler på aktivitetstilskudkontoen for 2019. Restbudget på aktivitetstilskudskontoen for 2019 er 55.000 kr.

Beslutning

1-2: Tiltrådt.

 

Udvalget besluttede endvidere, at administrationen i samarbejde med Idrætsrådet skal udarbejde retningslinjer for, hvordan foreninger mv. ansøger om støtte til nye anlægsarbejder.

Bilag

5. Ansøgning fra Kongernes Hike 2020

Sagsnummer: 18.15.00-G01-8-19

Resume

Udvalget for Børn, Idræt og Familie får sagen til beslutning. Sagen omhandler ansøgning fra Kongernes Hike 2020 om benyttelse af Esrum Idrætsanlæg og klubhus til overnatning og ophold fra den 07.-08. august 2020.

Administrationen indstiller til udvalget for Børn, Idræt og Familie
 1. at godkende ansøgningen fra Kongernes Hike 2020.
 2. at betaling for benyttelse af Esrum Idrætsanlæg og klubhus prissættes til 3.000 kr.
 3. at udvalget drøfter retningslinier for udlejning af idrætsanlæg til private
Sagsfremstilling

Baggrund:

Esrum Idrætsforening har fremsendt ansøgning fra Kongernes Hike 2020 om benyttelse af Esrum Idrætsanlæg og klubhus til overnatning og ophold fra den 07.-08. august 2020. Oplysningerne fra ansøgningen er gengivet i sagsfremstillingen.

 

Kongernes Hike er ikke en forening, men 2 brødre med stor interesse for vandring og naturen. De to brødre har deltaget i vandreture i Danmark, Sverige og Østrig. De er i kontakt med Nationalparken Kongernes Nordsjælland samt Dansk Vandrerlaug.

Kongernes Hike starter ved Kronborg Slot og går gennem Helsingør, forbi Marielyst Slot gennem Tegnstrup Hegn mod Gurre med en fantastisk udsigt over Øresund til Sverige.

Fra Gurre Slotsruin fortsætter ruten mod Esrum Kloster.

Næste dag går turen langs Esrum Sø, gennem Gribskov og de gamle parforce-landskab til Gribsø. Herpå går det videre til den nedlagte Søborg Sø og videre til Søborg Slotsruin.

Den sidste dag går turen langs kysten fra Gilleleje til Dronningmølle og ind i Ruslands Bakker - forbi Tegners Museum. Fra Rusland går turen videre til Kildekrog og Hornbæk.

I alt er Kongernes Hike på 75 km og fordelt på 3 fantastiske vandredage.

 

Nationalparken Kongernes Nordsjælland syntes godt om dette Hike. Det er et nyt vandre-event og det første af sin slags i Nordsjælland. Deres målsætning er formidling og beskyttelse af naturen, og formidling er målsætningen.

Kongernes Hike er både en natur- og historisk oplevelse.

 

Alle deltagere får en trashbag inden start. Der gås kun på stier og ikke i skovbund.

Maden er, i det omfang de kan lade sig gøre, fra lokale gårde i området.

 

Sagen forhold

De to arrangører vil gerne benytte Esrum Idrætsforenings idrætsanlæg. Derudover ønskes klubhuset benyttet, bla. toiletter og vand. Det vil udelukkende være arrangørerne, der benytter indendørsfaciliteterne, mens deltagerne vil have mulighed for at benytte toiletterne.

 

Deltagerne skal bo i telte, som opsættes på idrætsanlægget. Arrangørerne garanterer, at ikke vil ske skader på græsset - og skulle det alligevel ske, vil arrangørerne efterså med den græssort, der plejer at blive eftersået.

Arrangørerne har været i kontakt med Gribskovhallen, som er dem der til dagligt vedligeholder idrætsanlægget.

 

Der forventes omkring 200 deltagere på turen.

 

Kongernes Hikes deltagere kan overnatte i telte på idrætsanlægget i Esrum fra fredag den 7. til lørdag den 8. august 2020.

 

Esrum Idrætsforening er spurgt, om de selv skal bruge idrætsanlægget i de dage, hvor arrangementet afholdes, og det skal de ikke.

Deltagerne vil let kunne gå over til klostet og Møllegården for bl.a. at høre om Klostrets brogede historie i Danmarkshistorien og se Møllegårdens imponerende vandmølle.

 

I Idræt og Folkeoplysning findes der ingen retningslinier, som beskriver lån/udlån af idrætsanlæg og klubhuse til private personer.

Til arrangementer, hvor det er private personer, der søger om benyttelse af idrætsanlæg og klubhuse, ønsker Idræt og Folkeoplysning en tilkendegivelse fra Udvalget for Børn, Idræt og Familie, om de vil være muligt og til hvilken pris.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Idræt og Folkeoplysning vurderer, at arrangementet falder fint i tråd med tankerne omkring vandring i Kongernes Nordsjælland, og er en god måde at tiltrække turister på. Idræt og Folkeoplysning anbefaler, at udvalget fastsætter et beløb for benyttelse af idrætsanlæg og klubhuse i Gribskov Kommune, når det ikke er foreninger, der ansøger.

 

Idræt og Folkeoplysnings forslag til betaling for benyttelse af idrætsanlæg og klubhus i forbindelse med Kongernes Hikes er: 3.000 kr for begge dele.

Beløbet fremkommer således: Leje af idrætsanlæg 2.500 kr og leje af klubhus (el og vand) 500 kr.,

Arrangørerne sørger selv for rengøring af klubhus. Såfremt rengøring af klubhus skulle indgå i beløbet, ville den del koste 1.500 kr.

 

Idræt og Folkeoplysning anbefaler, at Udvalget for Børn, Idræt og Familie drøfter retningslinier for udlejning af idrætsanlæg til private.

Økonomi

jf. sagsfremstilling

Beslutning

1. Tiltrådt.

2.-3. Afvist.

6. Tilsynskoncept dagtilbudsområdet

Sagsnummer: 28.06.08-A00-1-18

Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om, at udvalget skal godkende konceptet for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet, som udvalget fik til gennemsyn på udvalgsmødet den 19. november 2019. Konceptet har været i høring på dagtilbudsområdet og Handicaprådet. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer i tilsynskonceptet. Det reviderede tilsynskoncept tager afsæt i de input, som udvalget gav på udvalgsmødet den 13.08.2019 samt input fra forældre, dagtilbudsledere og fællestillidsrepræsentanterne på dagtilbudsområdet. Herudover har administrationen hentet inspiration fra andre kommuner. Det reviderede tilsynskoncept erstatter tilsynskonceptet fra 2016, som blev tilpasset ny lovgivning i 2017. Tilsynskonceptet vedrører det pædagogiske tilsyn i kommunale, selvejende og private dagtilbud. Den fulde version af den reviderede udgave af konceptet for det pædagogiske tilsyn er vedlagt sagen som bilag. Høringssvarene er også vedlagt sagen som bilag.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At godkende konceptet for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet.
 2. At godkende, at tilsynsbesøget i daginstitutioner varetages ved frikøb af intern pædagogisk medarbejder med ledelsesmæssig erfaring eller tilsvarende.
Sagsfremstilling

Lovgivning på området

Ifølge dagtilbudsloven § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Dette indebærer også tilsynet med, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 35. Formålet med tilsynet er, at sikre at den pædagogiske praksis understøtter børns progression i læring og trivsel, herunder at børn og forældre får den kvalitet, som er fastlagt på området.

Det er lovpligtigt, at kommunens tilsynskoncept skal være tilgængeligt på kommunes hjemmeside. Der er en bred ramme for indholdet i tilsynskonceptet og det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan tilsynet organiseres og gennemføres. På nuværende tidspunkt er der eksempelvis ikke lovkrav om tilsynsrapporter, skriftlig dokumentation eller offentliggørelse af dokumentationen.

Udover det pædagogiske tilsyn gennemfører kommunen også tilsyn med økonomi, sundhed, legeplads, bygninger og sikkerhed på dagtilbudsområdet.

 

Høringssvar

Konceptet for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet har været i høring blandt forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet i kommunale og selvejende institutioner. Der er modtaget i alt 6 høringssvar. Der er herudover modtaget en mail på vegne af bestyrelserne i hhv. Elverhøjen og Gilbjerg Børnehuse, Alle høringssvar og indhold i mailen fra Elverhøjen/Gilbjerg Børnehuse er vedlagt sagen som bilag.

 

Generelt er der positive tilbagemeldinger i hørringsvarene fra forældrebestyrelserne. Det fremhæves blandt andet, at konceptet indeholder gode principper, herunder at det er en god ide med større systematik (fast kadence), gennemsigtighed og ensretning for kommunale, selvejende og private dagtilbud.

 

Udvalgte høringssvar giver anledning til bemærkninger.

 • Et par høringssvar nævner, at tilsynet ikke kun skal være kontrol, men også sparring med henblik på udvikling. Dette lægger tilsynskonceptet også op til, da det netop er organiseret på en måde, hvor det også skal bidrage til en tæt dialog om dagtilbuddets opgaveløsning og udvikling.

 

 • I tilsynkonceptet skal der ikke indgå kadence for tilsyn hos forældre med tilskud til pasning af eget barn, da der ikke er tale om et dagtilbud. Hvis dagtilbudsområdet modtager en underretning el.lign. ift. pasning af eget barn, vil centerchefen sammen med fagpersoner vurdere, hvilke tiltag der skal iværksættes.

 

 • Tilsynsrapporten vil altid blive sendt til dagtilbuddet så snart den er udarbejdet - dog senest 5 uger efter tilsynsbesøget. Fristen på de 5 uger fastholdes af hensyn til planlægningen i sekretariatet.

 

 • Observationer i det enkelte dagtilbud kan aldrig stå alene - men vil altid indgå i en efterfølgende dialog med det enkelte dagtilbud. Dette med henblik på, at observationerne også bidrager til udviklingen i dagtilbuddet.

 

 • Gribskov Kommune har ikke planer om at deltage i KLs partnerskab om tilsyn, hvor vi har mulighed for at udveksle erfaringer med andre kommuner. Gribskov Kommune har deltaget i KLs temamøde om tilsyn, såvel som vi deltager i netværk med andre kommuner, hvor erfaringer og videndeling om tilsyn også indgår i drøftelserne. Deltagelse i partnerskabet vil medføre en udgift på 70.000 kr. samt personaletimer. Derfor er KLs partnerskab fravalgt. Gribskov Kommune vil naturligvis fortsat have fokus på materiale mv. som udkommer i forbindelse med tilsynsopgaven på dagtilbudsområdet.

 

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i indholdet i konceptet for det pædagogiske tilsyn udover udvalgets ændring af kadencen for tilsyn med private børnepassere, som får gennemført tilsyn minimum hvert andet år.

 

Tilsynsbesøg i daginstitutioner

Det er centerchefen på dagtilbudsområdet, der har ansvaret for, at tilsyn bliver gennemført med afsæt i tilsynskonceptet. I den nuværende praksis har det ligeledes været centerchefen, der i praksis har gennemført tilsynsbesøgene. Det reviderede tilsynskoncept, hvor der lægges op til at styrke kvaliteten af tilsyn bl.a. ved at øge omfanget af observationer og skriftlighed samt indføre fast kadence på alle tilsynsbesøg, medfører et andet behov. I lovgivningen er der ikke krav om, at den, der udfører tilsynet, ikke må have andre opgaver i institutionen, men der skal være en tydelig adskilles af rollerne. Tendensen på dagtilbudsområdet er, at kommuner anvender interne konsulenter med et lokalt kendskab til kommunens fokuspunkter til at gennemføre tilsynsbesøget, samt at den, der udfører tilsynet, har en ledelsesmæssig baggrund fra den pædagogiske praksis eller tilsvarende. Denne tilgang kan ses som en måde at imødekomme, at tilsynet har et lokalt og bredt kendskab til de mange elementer i den pædagogiske praksis samt de personalemæssige aspekter.

 

Gribskov Kommune har pt. 9 kommunale, 3 selvejende og 6 private daginstitutioner. Det relativt lille antal daginstitutioner indebærer, at tilsynsopgaven er en forholdsvis begrænset opgave. Administrationen vil i 2020 afprøve en model, hvor én af kommunens nuværende pædagoger med ledelsesmæssig erfaring frikøbes til at varetage tilsynsopgaven. Dette faglige afsæt og lokale kendskab til området vil sikre, at tilsynet også har et mere udviklingsorienteret sigte udover kontrolfunktionen. Den tilsynsførende vil endvidere hurtigt kunne træde til, hvis et uanmeldt tilsyn vurderes nødvendigt. Modellen er fleksibel, idet der kan skrues op og ned alt efter behovene i tilsynsopgaven. Denne model vil medføre en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 50.000 kr. Beregningen er baseret på 2 arbejdsdage pr. dagtilbud (inkl. tilsynsbesøg, observationer, rapportskrivning og opfølgning). Det bør fremhæves, at udgiften i 2020 vil være højere end 50.000 kr., da administrationen forventer, at der skal gennemføres tilsyn i alle 18 daginstitutioner, mens udgiften i 2021 vil være tilsvarende lavere. Modellens forholdsvis begrænsede udgift gør det muligt at anvise finansiering indenfor dagtilbudsområdets centrale midler.

 

Et enkelt høringssvar forholder sig kritisk til modellen vedr. frikøb. Administrationen anerkender, at der skal være en tydelig adskillelse af roller, når man anvender en intern medarbejder. Udvalget vil i efteråret 2020 få forelagt en evaluering af modellen vedrørende frikøb samt de erfaringer, som implementeringsfasen af det nye koncept har gjort synlige (jf. tidsplan).

 

Alternativt vil man kunne vælge at få et eksternt konsulentbureau til at varetage opgaven (fx BDO) eller at opnormere sekretariatet med en pædagogisk tilsynskonsulent med ledelseserfaring eller tilsvarende til at varetage opgaven. Fordelen ved at få et eksternt konsulentbureau til at varetage opgaven vil være en høj grad af uvildighed og standardisering. Ulemperne herved er, at det er omkostningstungt, samt at de eksterne konsulenter ikke har et lokalt kendskab til fokusområderne i den pædagogiske praksis. Det kan medføre, at de efterfølgende ikke i tilstrækkelig grad kan sikre, at tilsynet bidrager til udviklingen af de enkelte institutioner og dagtilbudsområdet som helhed. Valget af ekstern bistand vil efterlade en opfølgningsopgave, som administrationen skal varetage. Baseret på det nuværende tilsyn af hjemmesygeplejen, der varetages af BDO, vil det skønsmæssigt koste i størrelsesordenen 500.000 kr. at føre et pædagogisk tilsyn på de 18 daginstitutioner, incl. forberedelse, tilsyn, rapportskrivning og transport. Der vil i givet fald skulle indhentes konkrete tilbud fra relevante eksterne leverandører. Fordelen ved at opnormere sekretariatet med en pædagogisk tilsynskonsulent vil være, at der kan rekrutteres en uvildig konsulent med erfaring i tilsyn og som på sigt vil få indblik i de lokale forhold og være med til at følge op på udviklingsperspektivet i forbindelse med tilsynet. Fast opnormering af sekretariat med en 30 timer pædagogisk konsulent med ledelsesmæssig baggrund, vil medføre en årlig udgift på ca. 486.500 kr.

 

Tilsynsbesøg i dagplejen

I det revidere tilsynskoncept er det fortsat lederen af dagplejen og dagplejekonsulenterne, der i praksis varetager tilsynsopgaven hos dagplejen.

Udover de løbende tilsyn hos hver dagplejer, vil den kommunale dagpleje som minimum hvert andet år gennemføre et mere systematisk tilsyn ud fra samme dagsorden/skema som i daginstitutionerne. I det reviderede koncept er det også en ny tilgang, at dagplejekonsulenterne gennemfører det systematiske tilsyn hos hinandens dagplejere, hvor de hidtil har ført tilsyn hos egne dagplejere. Dagplejen udarbejder tilsynsrapporter på distriktsniveau. Det er nyt, at tilsynsrapporterne vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

 

Tidsplan

Tidspunkt

Aktivitet

Udvalgsmøde den 7. januar 2020

Indkomne høringssvar.

Endelig godkendelse af tilsynskoncept

Januar

Aftale om frikøb af intern medarbejder (sekretariatet)

Januar - februar

Udarbejdelse af tilsynsskema tilknyttet tilsynskonceptet

Februar - september 2020

Varsling om tilsyn og tilsynsbesøg i kommunale, selvejende og private dagtilbud

Efterår 2020

Evaluering af implementering af tilsynskoncept og model vedr. frikøb.

 

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at udvalget Børn, Idræt og Familie godkender konceptet for det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet, og at tilsynsbesøget i daginstitutioner varetages ved frikøb af intern pædagogisk medarbejder med ledelsesmæssig erfaring eller tilsvarende.

Ved frikøb af intern medarbejder med ledelsesmæssig erfaring er det muligt at sikre:

1) at den tilsynsførende har et lokalt og bredt kendskab til de mange elementer i den pædagogiske praksis samt de personalemæssige aspekter på dagtilbudsområdet.

2) at tilsynet bidrager til udviklingen af de enkelte institutioner og dagtilbudsområdet som helhed.

3) at tilsynet kan gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Lovgrundlag

LBK nr 824 af 15/08/2019 (Dagtilbudsloven)

Økonomi

Administrationen kan anvise finansiering i forhold til frikøb, hvor én af kommunens nuværende pædagoger med ledelsesmæssig erfaring frikøbes til at varetage tilsynsopgaven. Udgiften på ca. 50.000 kr. om året vil blive dækket af de fælles centrale midler på dagtilbudsområdet. Såfremt der ønskes en anden løsning, vil der skulle anvises finansiering.

Høringsperiode og høringsparter

20. november - 6. december 2019 i forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet og Handicaprådet.

Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Afvist.

 

Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde et forslag, hvor tilsynsfunktionen varetages af en eller flere medarbejdere med pædagogisk baggrund ansat i administrationen.  

 

Udvalget fik på mødet fremlagt høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag i forbindelse med protokollering.  

Bilag

7. Udmøntning af budget 2020-2023

Sagsnummer: 00.01.00-S00-2-19

Resume

Udvalget får sagen til orientering. I sagen gøres status for arbejdet med at udmønte budgetaftalen for 2020-2023.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 29. oktober 2019 Budget 2020-2023 med afsæt i den budgetaftale, der blev indgået den 5. oktober 2019.

 

På mødet den 19. november 2019 i udvalget Børn, Idræt og Familie blev det besluttet, at udmøtningen af budgetaftalen skulle konkretiseres på udvalgsmøder primo 2020. Desuden havde udvalget et ønske om at følge arbejdet med udmøntning af budgetaftalen i forbindelse med de fire budgetopfølgninger i 2020.

 

I denne sag gives en samlet status over udmøntningen af budgetaftalen. For at give det bedst mulige overblik, er der oprettet et oversigtsskema, hvor der er gjort status for de enkelte elementer i budgetaftalen. Skemaet er vedhæftet som bilag til denne sag.

 

Ud over det samlede overblik er der oprettet en række sager vedrørende konkretisering af budgetaftalen.

 

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
 1. Taget til efterretning.

Bilag

8. Ramløse Skole fødeskole til Bjørnehøjskolen

Sagsnummer: 17.01.04-A00-1-19

Resume

Som led i budgetforslag 2020 - 2023 er det besluttet, at Ramløse Skole fremover skal være fødeskole til Bjørnehøjskolen. Det vil sige, at eleverne fra Ramløse Skole efter 6. klasse skal fortsætte i udskolingen på Bjørnehøjskolen. Udvalget skal beslutte, fra hvilket skoleår denne beslutning skal implementeres.

Administrationen indstiller til udvalget for Børn, Idræt og Familie:
 1. At beslutte fra hvilket skoleår implementeringen af Ramløse Skole som fødeskole til Bjørnehøjskolen skal ske.
Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i budgetforslag 2020 - 2023 er det besluttet, at Ramløse Skole fremover skal være fødeskole til Bjørnehøjskolen. Det vil sige, at eleverne fra Ramløse Skole efter 6. klasse skal fortsætte i udskolingen på Bjørnehøjskolen.

Det forventes, at det vil kunne tiltrække flere elever til Ramløse Skole, hvilket forventes at give mulighed for at etablere økonomisk bæredygtige klasser på Ramløse Skole.

 

Sagens forhold  

Med skolestrukturændringen fra  august 2012 blev daværende Helsinge Skole og Ramløse Skole sammenlagt til Nordstjerneskolen. I den forbindelse blev udskolingsafdelingen placeret på Nordstjerneskolen i Helsinge, og eleverne fra Ramløse afdeling havde herefter deres skolegang fra 7. klasse på Nordstjerneskolen.  Efter at Ramløse Skole blev selvstændig i august 2017, har eleverne fra Ramløse Skole fortsat deres skolegang fra 7. klasse på Nordstjerneskolen.

Her organiseres udskolingen således, at der fra 7. årgang sammensættes nye klasser, hvilket giver en god dynamik og et boost til alle udskolingselever. Klasserne sammensættes på baggrund af elevernes ønske om linjeretning. Der tilbydes på nuværende tidspunkt tre forskellige linjer i udskolingen på Nordstjerneskolen (Science & Design, Krop & Udtryk, Globalt Udsyn). Når Ramløse Skole fremadrettet bliver fødeskole til Bjørnehøjskolen, vil det få konsekvenser for elev- og klassetallet i udskolingen på Nordstjerneskolen, og det vil derfor ikke være muligt at tilbyde det samme antal af linjer.

 

På Bjørnehøjskolen har eleverne hidtil fortsat i de samme klasser i udskolingen som i indskolingen og på mellemtrinnet.

 

Af tabellen nedenfor fremgår det, at der i december 2019 går 21 elever i 6. klasse og 17 elever i 5. klasse på Ramløse Skole. Disse elever vil skulle starte i 7. klasse i henholdsvis skoleåret 2020 - 2021 og 2021 - 2022.

 

  

5. klasses elever (7. klasse skoleår 2021 - 2022)

Antal klasser

6. klasse (7.klasse skoleår 2020 - 2021)

Antal klasser

Ramløse Skole

17

1

21

1

Bjørnehøjskolen

55

2

70

3

Nordstjerneskolen

51

2

53

2

 

Den skole, som skal modtage udskolingseleverne fra Ramløse Skole, skal oprette en ekstra klasse.

 

Elevtallet i 6. klasserne på Nordstjerneskolen er på nuværende tidspunkt tæt på det maksimale elevtal, som er 28 elever ved skoleårets begyndelse. Det vil derfor kun i begrænset omfang være muligt at tilbyde pladser til elever, som efter Folkeskolelovens § 36 stk 3. om frit skolevalg ønsker at blive optaget på Nordstjerneskolen. Hvis skolen derimod vælger at tilbyde pladser til elever, som ønsker dette, ville det kunne betyde, at skolen skal oprette en ekstra klasse, hvilket ikke er rentabelt for skolens økonomi. Det er tidligere blevet beregnet, at der skal være 22 elever i klasserne, for at den nuværende tildelingsmodel er fuldt bæredygtig.

 

Konsekvenser af implementering fra skoleåret 2020 -2021:

 • Bjørnehøjskolen skal oprette en ekstra 7. klasse
 • Nordstjerneskolen kan oprette to i stedet for tre linjer
 • Nordstjerneskolen vil ikke have mulighed for at optage 7. klasseselever, som ikke hører til skoledistriktet
 • Der skal ændres i planlægningen for brobygning for 6. klasses elever fra Ramløse Skole, Nordstjerneskolen og Bjørnehøjskolen

 

Konsekvenser af implementering fra skoleåret 2021 - 2022:

 • Bjørnehøjskolen skal oprette et uændret antal klasser i skoleåret 2020 - 2021
 • Nordstjerneskolen skal oprette et uændret antal linjer i skoleåret 2020 - 2021
 • Det vil for begge skoler være muligt at optage enkelte 7. klasseselever, som ikke bor i skoledistriktet i skoleåret 2020 - 2021
 • Brobygningsaktiviteter kan gennemføres som planlagt fra skoleårets begyndelse
 • Bjørnehøjskolen og Nordstjerneskolen får tid til at omstille sig til ændringen

 

 

Administrations anbefaling

Administrationen indstiller til udvalget for Børn, Idræt og Familie at beslutte, fra hvilket skoleår implementeringen af Ramløse Skole som fødeskole til Bjørnehøjskolen skal ske.  

Lovgrundlag

Folkeskoleloven LBK 823 af 15.08.2019

Økonomi

Administrationen har analyseret eventuelle udgifter til transport for de konkrete elever i de nuværende 5. og 6. klasser på Ramløse Skole. Der er kun enkelte ekstra elever, som vil opfylde kriterierne for at få transportgodtgørelse i form af Moviakort til Bjørnehøjskolen i forhold til Nordstjerneskolen.

Beslutning
 1. Udvalget besluttede, at implementeringen af Ramløse Skole som fødeskole til Bjørnehøjskolen skal ske fra skoleår 2020-2021.

 

På udvalgsmødet blev 1. sætning under "Sagens Forhold", "7.klasses elever fra Ramløse Skole er siden ændringen i skolestrukturen fra august 2017 blevet en del af udskolingen på Nordstjerneskolen" præciseret, og i forbindelse med udarbejdelse af protokollen er sætningen ændret til: "Med skolestrukturændringen fra  august 2012 blev daværende Helsinge Skole og Ramløse Skole sammenlagt til Nordstjerneskolen. I den forbindelse blev udskolingsafdelingen placeret på Nordstjerneskolen i Helsinge, og eleverne fra Ramløse afdeling havde herefter deres skolegang fra 7. klasse på Nordstjerneskolen.  Efter at Ramløse Skole blev selvstændig i august 2017, har eleverne fra Ramløse Skole fortsat deres skolegang fra 7. klasse på Nordstjerneskolen".

9. Lukkeuge dagtilbudsområdet

Sagsnummer: 00.01.00-S00-2-19

Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om, at udvalget bedes præcisere budgetbeslutningen om indførelse af en lukkeuge på dagtilbudsområdet. Dagplejen fik med virkning fra 1. marts 2019 en ny model, som medfører at dagplejen økonomisk ikke rammes af besparelsen på samme måde som daginstitutionerne. Udvalget bedes præcisere, om dagplejen er omfattet af lukkeugen om sommeren. Herudover bedes udvalget beslutte, hvor mange lokaliteter, der skal holde nødåbent i lukkeugen om sommeren. På nuværende lukkedage på dagtilbudsområdet tilbydes nødpasning på én lokalitet. Ifølge budgetbeslutningen gennemføres en besparelse på 1,179 mio. kr. fra 2020 og frem. Dagtilbudsområdet har valgt uge 29 som lukkeuge om sommeren.

Administrationen indstiller til Udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At godkende, at dagplejen er omfattet af lukkeugen om sommeren, herunder at der er ens kvalitetsstandarder i daginstitutioner og dagplejen.
 2. At godkende at nødpasning i uge 29 tilbydes på én lokalitet i Gribskov Kommune
Sagsfremstilling

Lukkeuge i dagplejen

Dagplejens nye model med virkning fra 1. marts 2019, hvor de fast har 3 børn og herudover vederlagsfrit kan have 1 ekstra barn 100 dage om året, medfører, at besparelsen ikke rammer dagplejen på samme måde som daginstitutionerne. Dagplejen kan til sammenligning betragtes at have gennemført besparelse ved at lukke gæstehuset i en tidligere budgetbeslutning. Gæstehuset lukkede 15. januar 2019. Udvalget bedes præciserer budgetbeslutningen, da det er uklart om dagplejen også skal holde lukket én uge om sommeren, selvom de økonomisk ikke rammes af budgetbeslutningen . Administrationen anbefaler, at der er fælles standarder ift. lukkedage på det samlede dagtilbudsområde, og at dagplejen på lige fod med daginstitutioner holder lukket i uge 29.

 

Lokalitet for nødåbent

Ifølge lovgivningen skal Gribskov Kommune tilbyde nødpasning på lukkedage, dog med undtagelse af Grundlovsdag og juleaftensdag. I Gribskov Kommune tilbydes nødåbent på én lokalitet på alle nuværende lukkedage. I 2018 og 2019 har der været mellem 1 - 12 børn, der har benyttet tilbuddet om nødåbent (påske, Kristi Himmelfart, jul). I budgetbeslutningen vedr. lukkedage i sommerferien er det uklart, hvor mange lokaliteter, der skal holde nødåbent. Administrationen anbefaler, at der er ensretning i forhold til de øvrige lukkedage på området, og at forældrene derfor tilbydes én lokalitet til nødpasning i uge 29. Denne lokalitet vil gå på skift mellem distrikterne.

Lovgrundlag

LBK nr 824 af 15/08/2019 (Dagtilbudsloven) § 23

 

Vejledning til dagtilbudsloven nr.9109 af 27/02/2015 kapitel 10 pkt. 194 og frem.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

Beslutning
 1. Afvist.
 2. Tiltrådt.

10. Budgetbeslutning ledelseslag skolematrikler

Sagsnummer: 17.00.00-A00-14-19

Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om at udvalget bedes præcisere budgetbeslutningen vedrørende ledelseslag på skolematrikler. Ifølge budgetaftalen skal der gennemføres en besparelse på ledelseslag på skolematrikler svarende til 1,5 mio kr fra 2021 og frem. Af hensyn til eventuelle varslingsperioder mv. starter processen op i starten af 2020.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At give input til budgetbeslutningen vedrørende ledelseslag på skolematrikler
Sagsfremstilling

Ledelseslag skolematrikler

I starten af 2020 vil centerchefen for skoler sammen med skolelederne opstille kriterier for udmøntning af budgetbeslutningen som fx. ledelsesspænd, ledelse på tværs af matrikler, ledelse på tværs af skole/fritid. Som afsæt for denne proces er der brug for, at udvalget udfolder budgetbeslutningen og giver input til den videre proces.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ifølge budgetaftalen skal der gennemføres en besparelse på ledelseslag på skolematrikler svarende til 1,5 mio kr fra 2021 og frem.

Beslutning

1. Udvalget afgav input til administrationen.

11. Tildelingsmodel til Mini-FO'er

Sagsnummer: 17.13.00-A21-1-19

Resume

Som led i budgetforslag 2020-2023 er det besluttet, at de børn som skal begynde i 0. klasse på Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen og Ramløse Skole i august, begynder i Mini-FO 1. april 2020.

Tilbuddet består i, at alle skolestartere begynder i et pædagogisk tilbud på folkeskolen pr. 1. april, i stedet for at vente på at starte i FO til 1. august med efterfølgende skolestart medio august.

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordenen for at give udvalget for Børn, Idræt og Familie en orientering om princippet for økonomisk tildeling til Mini-FO'er i forbindelse med implementeringen af Mini-FO.

 

I forbindelse med forberedelsen af implementering af Mini-FO fra 1. april 2020 har arbejdsgruppen, som er sammensat af ledere fra dagtilbud og FO, administrative medarbejdere fra FKI og konsulenter fra Sekretariatet for Dagtilbud og Skoler, beregnet og drøftet forskellige muligheder for tildeling af økonomi til personale, materialer og vikarer i Mini-FO’er. Der er taget højde for at den vedtagne besparelse opnås.

 

Arbejdsgruppen har til hensigt at arbejde med en tildelingsmodel, som giver en minimumstildeling til hver matrikel ( 6 stk.) og yderligere elevtalstildeling. Det vil sikre de små skoler og matrikler et minimumstimetal på 27 pædagogtimer ugentligt, hvilket svarer til skoletiden i indskolingen. Derudover vil der blive tildelt et beløb, som er elevtalsafhængigt. Modellen er valgt, idet en ren elevtalstildelingsmodel ville kunne betyde, at de små matrikler ikke ville være sikret en tildeling, som kunne dække 27 pædagogtimer i Mini-FO'ens åbningstid.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. at tage orienteringen til efterretning.

 

Beslutning
 1. Taget til efterretning.

12. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-19

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

 • Præsentation af ny centerchef Jakob Boye-Møller
 • Lørdagsåbent tandplejen
 • Nye regler om fravær i Grundskolen
 • studietur og KLs Børn og Unge Topmøde 2020 - koordinering
 • Sager på vej
Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning
Beslutning
 1. Taget til efterretning.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen