Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre, Social og Sundhed

Tirsdag den 07-01-2020 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-11-18

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at godkende dagsordenen.
Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 20.

Beslutning

1. Godkendt

2. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-12-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

Udvalget orienteres desuden om kommende sager.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning

Der var følgende mødemeddelelser:

 • Orientering om dialogmøde omkring psykiatrien den 25. februar 2020.

 

1. Taget til efterretning.

 

Mødestart: kl. 14.06

Mødeslut: kl. 17.06

3. Status på etablering af kommunal hjemmepleje

Sagsnummer: 27.36.00-A00-8-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om status på etablering af den kommunale hjemmepleje.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 11. juni 2019 at etablere en kommunal hjemmepleje. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har på de sidste fire udvalgsmøder modtaget en status på arbejdet. Status i nærværende sag bygger videre på de foregående.

 

Hjemmeplejen er i drift

Natten til søndag den 1. december 2019 overgik Gribskov Kommune til ny model på hjemmeplejeområdet. To leverandører - Attendo og Helt Rent - er ophørt med at levere hjemmepleje, og en ny leverandør CCC Pleje er kommet til sammen med Gribskov Kommunes hjemmepleje. BM Pleje har været i samarbejdet som leverandør både før og efter 1. december 2019.

 

I den nye kommunale hjemmepleje var der på lokationen i Helsinge og i Gilleleje bemandede ”stationer”, hvor de mange nye medarbejderne blev guidet igennem alt fra udlevering af beklædning, ID-kort, kørelister, telefoner og nøgler til anvendelse og instruktion i brugen af biler og cykler. Der var særligt beredskab til stede fra IT, visitationen samt systemadministratorer, som kunne støtte op om overgangen.

 

Siden er den daglige drift kommet godt i gang. Alle borgere er besøgt, medarbejderne og borgerne skal nu lære hinanden at kende og arbejdsrutiner skal etableres. Hjemmeplejen er ved at opbygge en teamstruktur sammen med sygeplejen.

 

Der har under hele processen været tæt samarbejde med de øvrige leverandører, og senest er der afholdt dialogmøde midt december, hvor erfaringer fra de første uger blev drøftet. Alle har oplevet, at den nye start er foregået godt og uden de store udfordringer.

 

Antal borgere i hjemmeplejen

Der er ca. 600 borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje, ca. 400 tilknyttet BM Pleje og ca. 100 tilknyttet CCC Pleje. Alle leverandører kan derudover også løse sygeplejeopgaver hos borgere, hvor sygeplejen har vurderet, at opgaven kan videredelegeres. De borgere, som får hjælp om natten, får det via den kommunale hjemmepleje. Antallet af borgere varierer løbende, hvilket er naturligt, fordi nye borgere kommer til, andres hjælp ophører, borgerne flytter på plejehjem o.l. 

 

Midt februar 2020 ophører stand-still perioden, og borgerne kan igen skifte leverandør. Stand-still perioden blev indført for at sikre stabilitet i overgangsfasen, hvor nye leverandører skulle etablere sig og andre afvikles. Ophør af stand-still peiode kan give anledning til flere skift af leverandør end normalt, men da såvel visitationen som leverandørerne har udvist fleksibilitet i hele perioden og tilladt skift, hvis borger og leverandør ønskede det, forventer administrationen ikke mange skift i den anledning.

 

Borgerkontakt til hjemmeplejen

Der er udsendt velkomstbreve og pjece til alle de borgere, som er tilknyttet den kommunale hjemmepleje. Pjecen er ligeledes udleveret i trykt form ved første besøg hos borgerne. Der har den første tid været en del telefoniske henvendelser fra borgere, som har skulle vænne sig til en ny leverandør. Henvendelserne har primært vedrørt spørgsmål om, hvem det er der kommer på besøg og hvornår. Dette er forventligt i en opstartsperiode, hvor kendskab, aftaler og rutiner endnu ikke er helt på plads.

 

Medarbejdere

I hele annonceringsperioden har vi i alt modtaget ca. 200 ansøgninger til stillinger i den kommunale hjemmepleje. Der er ansat ca. 30 medarbejdere og virksomhedsoverdraget ca. 70 medarbejdere fra Attendo. Det betyder, at hjemmeplejen i store træk har de medarbejdere, som skal til for at løse opgaven. Rekrutteringen fortsætter nu til specifikke stillinger.

 

Der er fortsat behov for brug af vikarer i opstarten, men det forventes at aftage, idet nye medarbejdere starter til januar, og rekrutteringen fortsætter. Der arbejdes dertil på at etablere et internt vikarkorps, som på fleksibel vis kan give størst mulig sikkerhed i driften og samtidig skabe kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen. Helt at undgå brug af eksterne vikarer er ikke realistisk.

 

Biler og parkering

Der har været gennemført et udbud på biler, og derigennem er der leaset biler til hjemmeplejen og sygeplejen. Behovet for biler hænger sammen med antallet af borgere og ruter, der som nævnt ovenfor kan variere. Behovet for biler følges tæt, herunder mulighed for at biler, som ikke anvendes i plejen, kan blive brugt andre steder i organisationen.

 

Administrationen er desuden opmærksom på, at de mange biler, som hjemmeplejen og sygeplejen anvender, giver en belastning i forhold til parkering. Der arbejdes på forbedringer af skiltning mv., og der er dialog med naboer.

 

Implementering

I den kommende tid vil der være fokus på implementeringen og forankringen af hjemmeplejen. Den 1. december var en milepæl, og fremadrettet er fokus på, at opgaverne løses med kvalitet og i et godt samarbejde med borgerne. Dertil skal driften følges tæt for at sikre stabilitet, budgetoverholdelse samt et tæt samarbejde mellem hjemmeplejen, sygeplejen og visitationen.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

4. Status på implementering af budgetaftale 2020-2023

Sagsnummer: 00.01.00-S00-3-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om status på arbejdet med at implementere budgetaftale 2020-2023 for udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2019 vedtog Byrådet budgetaftale 2020-2023. Aftalen indeholder en række tiltag på udvalgets ressortområde, som administrationen nu arbejder med at implementere. En del af tiltagene er allerede implementeret, mens enkelte af dem vil kræve særlig politisk fokus og opbakning. Det gælder optimering af driften i hjemmeplejen og sygeplejen samt optimering af akut- og midlertidige pladser - herunder ændret visitationspraksis til plejehjemspladser.

 

Status på implementeringen fremgår af nedenstående skema: 

 

TILTAG

 

ØKONOMI

STATUS

Reduktion i ledelseslag i Center for Social og Sundhed

 

 -1 mio. kr.

Under udførelse

 

Center for Social og Sundhed skal samlet reducere udgifter til ledelse for 1 mio. kr.

Optimering af driften i hjemmeplejen og sygeplejen

 

-8,5 mio. kr.

Under udførelse

 

Der er igangsat et forløb, hvor sygepleje, hjemmepleje og visitation identificerer indsatsområder mhp. optimering. Udvalget giver input til handleplan på nærværende møde under punkt 5.

Optimering af akut- og midlertidige pladser (lukning af Toftebo)

 

 -7,95 mio. kr. første år

-17,5 mio. kr. de følgende 3 år

Under udførelse

 

Status fremgår af punkt 94 fra udvalgetsmødet den 19. november 2019. På nærværende møde gives mundtlig orientering om fremdriften på de enkelte spor.

Nye akut- og midlertidige pladser

 

 2,4 mio. kr. fra 2021

Under planlægning

Afventer politisk stillingtagen 

Effektivisering af Holbohave

 

0,228 mio. kr.

Afsluttet

 

Ny aftale træder i kraft 1. januar 2020. Konkret afholdes færre aften åbninger fremover på Holbohave.

Revisiteringer på social- og sundhedsområdet

 

-1,6 mio. kr. 

Under planlægning

 

Myndighed udarbejder en plan for gennemgang af udvalgte sagsområder.

Ændret frekvens for tøjvask og rengøring

 

 -3,3 mio. kr.

Under udførelse

 

Varsel sendt og allonge underskrevet. Træder i kraft 1. februar 2020. Revisitationer er påbegyndt.

Ændret frekvens for bad

 

 -4,2 mio. kr.

Under udførelse

 

Varsel sendt og allonge underskrevet. Træder i kraft 1. februar 2020. Revisitationer er påbegyndt.

Ophør af yderligere demensindsats

 

 -0,9 mio. kr.

Afsluttet

 

Puljen bortfalder. I punkt 13 på nærværende dagsorden redegøres for de tiltag, som kommunen har på demensområdet.

Øget madtakst til borgere i eget hjem

 

-0,597 mio. kr.

Afsluttet

 

Opkrævning er ændret. Der er sendt breve til borgerne om stigningen i taksterne.

Kontingent på Seniorcenter

 

-0,232 mio. kr. 

Under implementering

 

Opkrævning er ændret.

Opprioritering af Frivilligcentrene

 

 0,4 mio. kr.

 Under udførelse

 

Afventer politisk stillingtagen. 

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet forventer at blive inddraget og have lejlighed til at udtale sig til de enkelte tiltag, inden endelig beslutning bliver truffet, således at rådets anbefalinger kan indgå i beslutningsprocessen.

 

 

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning
Beslutning

1. Taget til efterretning.

5. Input til handleplan for sygeplejen

Sagsnummer: 29.18.00-G01-3-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at afgive input til retning for administrationens videre arbejde med en handleplan for sygeplejen og hjemmeplejen. I handleplanen skal der arbejdes med nødvendige effektiviseringer for at imødegå de økonomiske udfordringer, som området står overfor.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at afgive input til administrationens fortsatte arbejde med handleplanen for sygeplejen og hjemmeplejen.
Sagsfremstilling

Baggrund

Siden hjemtagelsen af sygeplejen i maj 2018 har udgifterne været væsentligt højere end budgetteret. Samtidig er der pr. 1. december 2019 besluttet en ny godkendelsesmodel for hjemmeplejen, hvor det er kommunen som leverandør, der bliver prissættende. Der er således behov for en fokuseret indsats for at optimere driften i både sygeplejen og hjemmeplejen.

 

I budgetaftalen, der blev indgået den 5. oktober 2019, blev følgende aftaletekst besluttet:

 

Sygeplejen udfordrer kommunens økonomi og presser servicerammen. Budgetpartierne er derfor enige om, at det er nødvendigt at reducere udgifterne til sygeplejeområdet, da de nu er langt højere end før hjemtagelsen. Budgetpartierne anerkender, at der fra regionerne er sket en ufinansieret opgaveglidning, der gør, at flere borgere er afhængige af hjælp fra den kommunale sygepleje. Denne opgaveglidning skal vi være opmærksomme på om fortsætter i de kommende år og vil blive yderligere forværret, når Nyt Hospital Nordsjælland åbner i 2023, hvor der forventes en gennemsnitlig indlæggelsestid på 1,9 dag. Ligeledes vil den demografiske udvikling betyde, at sygeplejen vil blive yderligere udfordret af, at flere ældre skal have leveret kommunal hjemmepleje. Budgetpartierne er derfor enige om, at administrationen skal arbejde på at optimere sygeplejen, og at denne optimering skal ses i sammenhæng med en optimering af den kommunale hjemmeplejeenhed. Der skal i videst muligt omfang delegeres fra sygeplejen til hjemmeplejen. Budgetpartierne er derfor enige om, at administrationen skal afdække, hvordan der kan ske en reduktion af udgifterne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, samt at alle optimeringsmuligheder er afsøgt, herunder evt. mellemkommunale opgaveløsninger og andet, der kan sikre en udgiftsreduktion. Den fremtidige organisering skal sikre den mest effektive drift og opgaveløsning inden for rammerne med fokus på borgerne. Administrationen fremlægger med dette afsæt en handleplan for udvalget for Ældre, Social og Sundhed, der angiver effektiviseringsmuligheder.

 

Begyndende handleplan

Administrationen er begyndt det indledende arbejde med handleplanen for sygeplejen. Der er identificeret forskellige indsatsområder, som hver især formodes at bidrage til varige omkostningsreduktioner på området. Det forventes, at de væsentligste effektiviseringsområder retter sig mod opgavetilpasninger, justering af organisationen og nedbringelse af sygefraværet. Der arbejdes på følgende:

 

 • Det afdækkes, hvilke opgavemæssige forpligtelser sygeplejen har, så der kan skabes rum for en tilpasning af ressourcerne. Arbejdet med videredelegering af ydelser fra sygeplejen til hjemmeplejen er i proces. Den nødvendige undervisning er planlagt, og delegering af de første ydelser er gennemført.

 

 • Formålet med at justere organisationen er at skabe synergi og tæt sammenhæng mellem sygepleje, hjemmepleje, planlægning og visitation. Det kan understøttes ved, at sygeplejen bliver selvvisiterende og etablering af mindre tværfaglige teams, som grupperes omkring borgeren. Det forventes dermed, at både medarbejdere og borgere får et bedre kendskab til hinanden. Udover det økonomiske potentiale kan det bidrage til at styrke kvaliteten i opgaveløsningen og borgeroplevelsen.

 

 • Sygefraværet er højt og skal nedbringes. Det forudsætter en nærværende personaleledelse. Det sikrer også en bedre udnyttelse af ressourcerne og styrker trivslen.

 

Andre tiltag, der undersøges for at optimere driften i sygeplejen, er:

 

 • Kvalitet i registreringer og data
 • Afklaring og præcisering af roller og ansvar
 • Øget kvalitet i planlægningen
 • Udnyttelse af ledig tid
 • Ny styringsmodel for sygeplejen
 • Driftsstyring og ugentlig opfølgning
 • Procesgennemgang af udvalgte ydelser
 • Udvikling af kompetencer og faglighed
 • Effektiv opgaveunderstøttelse i form af god udnyttelse af de teknologiske muligheder

 

Det forventes, at den endelige handleplan lægges op på udvalgsmødet i februar 2020.

 

På udvalgsmødet vil de enkelte indsatsområder blive gennemgået og uddybet.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet er opmærksom på, at der sker kraftig nedskæring på hjemmesygeplejen på 30% fra 2019 til 2020. Denne besparelse foreslås udmøntet bl.a ved opgaveglidning fra hjemmesygeplejen

til hjemmeplejen. Da der samtidig er forudsat besparelser på hjemmeplejen, frygter rådet stadig, at de tiltag, som vil blive gennemført, vil medføre uacceptable serviceforringelser. Ældrerådet forventer at blive inddraget og have lejlighed til at udtale sig til de enkelte tiltag inden endelig beslutning bliver truffet, således at rådets anbefalinger kan indgå i beslutningsprocessen, som det også fremgår af sagen.

Lovgrundlag

LBK nr. 903 af 26. august 2019, Sundhedsloven § 138

LBK nr. 798 af 7. august 2019, Lov om Social Service § 83

Økonomi

Sygeplejens samlede udgifter inklusiv akutfunktion og delegerede ydelser forventes i 2019 at være 49,5 mio. kr. Dette svarer til prognosen fremlagt ved Budgetopfølgning 2 og Budgetopfølgning 3. Der er i 2020 afsat budget på 34,3 mio. kr.

 

Det forventede potentiale af de enkelte tiltag beregnes i forbindelse med den endelige handleplan, herunder omfanget af helårseffekt.

  

Høringsperiode og høringsparter

Ældrerådet og Handicaprådet vil blive hørt, før administrationen lægger konkrete beslutningssager op til udvalget om ovenstående.

Beslutning

1. Udvalget gav input og bakker op om den plan, som administrationen har lagt. Udvalget opfordrer til, at arbejdet påbegyndes hurtigst muligt.

6. Input til sag om nøgletal på ældre- og sundhedsområdet

Sagsnummer: 00.01.10-G01-10-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til besluting om form og indhold for, hvordan sager om nøgletal på udvalgets område kan præsenteres fremover.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. at beslutte form og indhold på fremtidige sager om nøgletal
Sagsfremstilling

Udvalgsformanden har bedt administrationen om at udarbejde en sag med henblik på at beslutte form og indhold for fremtidige sager om nøgletal på ældre- og sundhedsområdet. Administrationen vil på mødet frelægge bud på, hvilke nøgletal der kan indgå en sådan sag.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

ÆR ønsker løbende opfølgning på udviklingen i:

 

 • garantiventeliste til plejeboliger
 • venteliste til plejebolig
 • venteliste til ældreboliger
 • antal borgere, der modtager hjælp i sygeplejen og hjemmeplejen
 • vikarforbrug i sygeplejen og hjemmeplejen
 • belægning på akut- og midlertidige pladser
 • belægning på plejeboliger
 • GK borgere i andre kommuner
 • andre kommuners borgere i GK
 • ventedage på hospitalerne
Lovgrundlag

LBK nr. 119 af 1. ferbruar 2019, Lov om almene boliger, § 5

LBK nr. 798 af 7. august 2019, Lov om social service, §§ 83 og 83a

LBK nr. 903 af 26. august 2019, Sundhedsloven, § 138

Beslutning

1. Input givet.

7. Beslutning vedr. Boligstrategisk Handleplan 2019/20

Sagsnummer: 03.00.00-G01-3-19

Resume

I denne sag fremlægges status på Boligstrategisk Handleplan vedtaget i Byrådet den 12. november 2018. Desuden fremlægges fremadrettede spor for det boligstrategiske arbejde på velfærdsområdet med styrket fokus på det sociale område (botilbud, husvildeboliger, ungdomsboliger m.v.).

 

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed havde sagen til behandling på møde den 19. november 2019, men besluttede at sende sagen tilbage til administrationen til fornyet behandling med henblik på at udfolde, hvilke konkrete initiativer der kan sættes igang inden for boligstrategisk handleplan, før udvalget kan tage stilling til anvendelse af de frigivne midler. Dertil ønskede udvalget sagen suppleret med oplysning om anvendelsen af Kirkeleddet.

 

Udvalget får derfor sagen på dagsordenen igen.

 

Sagen er suppleret af beslutning om, at der frigives midler til istandsættelse af Kirkeleddet 6.

 

Administrationen forbereder sager til kommende møder med anbefalinger vedrørende udmøntning af de resterende frigivne midler til det boligstrategiske arbejde.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte, at
 1. give anlægsbevilling og afsætte og frigive rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. til istandsættelse af Kirkeleddet 6, finansieret af rådighedsbeløb til projekt "Udvidelse af plejeboligkapacitet".
 2. udmøntningen af de frigivne midler til det boligstrategiske arbejde vil ske på baggrund af sager, som fremlægges til politisk beslutning, når behov er afdækket.
Sagsfremstilling

Formålet med de boligstrategiske handleplaner og det boligstrategiske arbejde generelt er at styrke prioriteringerne på velfærdsboligområdet. Der er udarbejdet boligstrategiske handleplaner i såvel 2017 som i 2018. Den seneste blev vedtaget af Byrådet den 12. november 2018.

 

De boligstrategiske handleplaner tager afsæt i et borgerperspektiv og medvirker til, at kommunen kan indrette den samlede boligkapacitet fleksibelt, udnytte den optimalt og styrke effekten af de indsatser, som boligerne danner rammen omkring. Det aktuelle boligstrategiske arbejde ses i tæt kobling til budgetaftalen.

 

I regi af det boligstrategiske handleplansarbejde har der været arbejdet med følgende fire spor.

 

1. Ældre- og plejeboliger

2. Fleksible, rehabiliterende pladser

3. Botilbudsområdet

4. Boliger til unge på det specialiserede område

 

Nærværende status tager afsæt i disse fire spor:

 

Spor 1 Ældre- og plejeboliger

Fokus har her især været på at iværksætte ombygningsprojekter med henblik på at styrke indretning af ude- og indearealer på de fem plejecentre, som kommunen visiterer borgere til, så de bliver bedre egnede til borgere med demens. Centrene er blevet gennemgået i samarbejde med den lokale ledelse, og på den baggrund er der planlagt og iværksat en række forbedringer.

 

I første ombæring blev der i forbindelse med Boligstrategisk Handleplan 2017 afsat 200.000 kr. til demensvenlig indretning af plejecentrene (Byrådet, den 3. april 2017), og der blev fulgt op med bevilling på 1,0 mio. kr. til samme formål i forbindelse med Boligstrategisk Handleplan 2018 - nu også med fokus på udearealerne (Byrådet, den 12. november 2018). Sidstnævnte beslutning har ført til, at en række tiltag er igangsat og forventes færdiggjort inden for det næste halve år. Indvendigt fokuseres der bl.a. på at etablere indemiljøer, som er beroligende (gennem farve- og materialevalg samt ved at ændre belysningsforhold). Udvendigt etableres udemiljøer præget af ro og fx. ledelinjer, som leder hen til opholdsrum, der er bedre egnede for borgere med demens. Indsatserne koordineres med tiltag, som løftes via midler fra Innovationspartnerskabet og værdighedsmidlerne. Afsluttende status og erfaringsopsamling udarbejdes, når arbejdet afsluttes, forventeligt i løbet af 1. kvartal 2020.

  

Spor 2 Fleksible, rehabiliterende pladser

I forbindelse med Boligstrategisk Handleplan 2017 bevilgedes 750.000 kr. til etablering af fire midlertidige pladser og en akutplads på Toftebo (Byrådet, den 3. april 2017). Dertil kommer, at Byrådet frigav 1,4 mio. kr. til tagrenovering af Toftebo (Byrådet, den 18. juni 2018).

 

Handleplan 2018 indeholdt ikke forslag om yderligere tiltag i dette spor med henvisning til den på det tidspunkt igangværende afdækning af mulighed for at etablere lokalitet omfattende flere funktioner på tværs af ældre- og sundhedsområdet. Der henvises til budgetaftalen vedtaget i 2018.

 

Spor 3 Botilbudsområdet

Afdeling Gydevej 15 i botilbuddet Kobbelhusene var og er omdrejningspunktet i den aktuelle indsats for at styrke specialisering og bæredygtighed på tilbudsområdet. I forbindelse med de to vedtagne handleplaner er der afsat henholdsvis 745.000 kr. og 1,1 mio. kr. til Gydevej 15 (Byrådet den 3. april 2017 og den 12. november 2018). Formålet med omlægning af tilbuddet er at sikre, at borgere med udviklingshæmning kan flytte ind og blive boende på tilbuddet i en længere periode. Antallet af boliger på Gydevej 15 er blevet øget ved indvendig ombygning, optimering og forbedring af indvendige adgangsforhold samt omdisponering af personaleforhold i forbindelse med det øgede antal boliger. Ældrerådet og Handicaprådet samt pårørende har været inddraget i forløbet. Ombygning er afsluttet og afleveret marts 2019. Udvendige arbejder er igangsat den 1. juni 2019 og færdiggjort i efteråret 2019. Formålet er her at tilpasse til målgruppen f.eks. i form af at etablere skærmede uderum, så ude-arealer kan blive et reelt pædagogisk aktiv i forhold til målgruppen.

 

For så vidt angår den tidligere afdeling af Kobbelhusene i Græsted, Kirkeleddet 6, besluttede Ældre, Social og Sundhed på sit møde d. 19. marts 2019 at bemyndige administrationen til at udforme og indgå en samarbejdsaftale med privat aktør om drift af Kirkeleddet 6. Der er i forlængelse heraf i august 2019 indgået aftale med Altiden. Kommunens ejendomsteam har sat Kirkeleddet 6 i stand i efteråret 2019. Det endelige byggeregnskab foreligger endnu ikke, men de forventede, samlede istandsættelsesudgifter, beløber sig til ca. 250.000 kr. Disse udgifter dækker istandsættelse af de otte boliger, boligernes fællesarealer samt servicearealer (to kontorer). Dertil kommer aptering, indkøb af møbler og inventar til fælles- og servicearealer.

 

Spor 4 Boliger til unge på det specialiserede område

Fokus har her været på dels at styrke og kvalificere vurderingen af målgruppebehov sammenholdt med eksisterende kapacitet, dels hhv. etablere boformer til udsatte unge og styrke håndtering af særlige komplekse behov i egne tilbud. Der har ikke været afsat anlægsmidler i forbindelse med de boligstrategiske handleplaner.

 

Gribskov Kommune er - i lighed med andre kommuner - fortsat udfordret på dette felt, herunder også at få bedre adgang til små, billige boliger til udsatte målgrupper – hvad enten det er sårbare unge, eller midaldrende i livskriser. Det specialiserede voksenområde er på landsplan kendetegnet ved en række udviklingstendenser, som medvirker til en generel stigning i udgifterne på området, særligt i forhold til socialpædagogisk støtte og botilbud for unge i alderen 25-29 år. Der henvises til budgetanalysen fremlagt på udvalgsmøde i september 2019 for det specialiserede voksenområde.

 

Fremadrettede spor - det boligstrategiske arbejde 2019-20

I det følgende oplistes fremadrettede spor for det boligstrategiske arbejde. Administrationen arbejder med at samle indsatserne i tre fremfor fire spor. Dette gøres for at fokusere og målrette indsatsen:

 

1. Ældre og sundhed: Der skal fortsat arbejdes med kapacitetstilpasning på ældre-/sundhedsområdet, det vil sige såvel ældre- og plejeboliger som fleksible, rehabiliterende pladser. Ifølge budgetaftalen skal der ske en kapacitetstilpasning af antallet af midlertidige pladser ved, at de 41 pladser på Toftebo udfases i løbet af 2020 parallelt med, at der etableres 12 fleksible, rehabiliterende pladser på Helsingegården. Samtidig fortsættes under dette spor arbejdet med at indrette ældre- og plejeboliger, så de er bedre egnede for borgere med demens.

 

2. Botilbud: Fortsat ind- og udvendig tilpasning af botilbud til målgrupper med særlig fokus på sikring af demensegnethed i lighed med igangværende indsats på plejecentre, som led i den generelle fremtidssikring af tilbudsområdet. Desuden arbejdes med vedligehold af eksisterende botilbud og tilpasning af disse i forhold til fremtidigt behov.

 

3.Socialområdet: Udvalget for Ældre, Social og Sundhed besluttede på sit møde den 19. november 2019, at der skal etableres et eget midlertidigt botilbud i eksisterende kommunale bygninger (under anvendelse af Servicelovens paragraf 107). Formålet vil være at forebygge anvendelse af udenbys tilbud samt muliggøre hjemtagelse fra samme, og generelt sikre mulighed for et målrettet og afgrænset afklaringsforløb i eget regi. Der er tale om et udgiftsdæmpende tiltag, som driftes inden for den afsatte ramme. Renovering og ombygning af bygning samt opretning og klargøring af udearealer er en forudsætning. Anlægsmidler fra Boligstrategisk handleplan kan anvendes til dette. Administrationen forbereder sag om valg af lokation til eget, midlertidigt botilbud. Denne sag ventes at blive forelagt i Udvikling, By og Land d. 25. februar 2020 med henblik på vedtagelse i Byrådet d. 10. marts 2020.

 

Derudover er administrationen i gang med at afdække udfordringerne med at kunne tilbyde egen (lille, billig) bolig til borgere, der kan udskrives fra et §107 tilbud, samt generelt hvordan der kan tilvejebringes bedre adgang til små, billige boliger til udsatte målgrupper. Generelt bør der afdækkes yderligere i forhold til håndtering af boligmæssige udfordringer på socialområdet i form af eventuelt behov for husvildeboliger og/eller såkaldte 'skæve boliger', som er målrettet udsatte borgere, hvis boligbehov ikke dækkes af øvrige tilbud. Her kan der være et økonomisk potentiale i at kunne tilbyde et lokalt, kommunalt tilbud for derved at undgå udgifter til anden midlertidig indkvartering.

 

For at udvalget kan tage stilling til den videre udmøntning af midler under de tre spor, er der nu igangsat en afdækningsproces. Afdækningsprocessen leder frem til konkrete forslag, som udvalget skal tage stilling til.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådets tidligere høringssvar af 19. november 2019 er indarbejdet i sagsfremstillingen.

 

I fortsættelse heraf mener Ældrerådet, at sagen er meget alvorlig, og at der skal ske noget nu. I den forbindelse efterlyser vi planer for et nyt "sundhedshus" herunder etablering af nye akut- og

aflastningspladser, som erstatning for Toftebo.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven, SEL) LBK nr 798 af 07/08/2019 med senere  ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.(Almenboligloven) LBK nr 119 af 01/02/2019 med senere  ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om leje (Lejeloven) LBK nr 227 af 09/03/2016 med senere  ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. LBK nr. 47 af 15/01/2019 med senere  ændringer af forskriften.

Økonomi

Oprindeligt blev der afsat 20,0 mio. kr. til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger. Dele af dette rammebeløb blev frigivet i forbindelse med vedtagelse af den boligstrategiske handleplan 2017, vedtaget i Byrådet d. 22. maj. 2017:

 • ?Øget demensvenlighed (0,2 mio. kr.), etablering af 4 ekstra pladser på Toftebo (0,75 mio. kr.) og ombygning af Gydevej 15 (0,75 mio.kr.). I alt 1,7 mio. kr.

 

Midlerne til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger blev senere reduceret til 12,0 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021. Af dette rådighedsbeløb er der frigivet følgende:

 • ?Renovering af taget på Toftebo, vedtaget i Byrådet d.18. juni 2018 (1,4 mio. kr.).
 • ?Boligstrategisk Handleplan 2018, vedtaget i Byrådet d.12. november 2018: Optimering og fremtidssikring af Gydevej 15 (1,1 mio. kr.) og optimering af plejeboliger til borgere med demens (1,0 mio. kr.). I alt 2,1 mio. kr.

 

Ved behandlingen af Boligstrategisk Handleplan 2018 besluttede Byrådet at berostille et forslag om konvertering af seks midlertidige pladser til tre permanente boliger på Trongården, indtil plejeboligerne på Bavne Ager er taget i brug (0,842 mio. kr.).

 

Merforbrug på afsluttede projekter er dækket af mindreforbrug på ejendomsrammen og mindreforbrug på afsluttede projekter er enten overført til kassebeholdningen eller ført tilbage til anlægsbudgettet,

 

Som oplyst i BO2-2019 henstår der fortsat 7,77 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger. Desuden henstår de 0,842 mio. kr.i berostillede midler fortsat.

 

Med frigivelse af 0,25 mio. kr. til istandsættelse af Kirkeleddet 6, jf. beslutningspunkt nr. 1 i denne sag, henstår der fortsat 7,52 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger.

 

Den videre udmøntning af midlerne vedrørende Boligstrategisk Handleplan 2019-20 afventer den igangsatte afdækningsproces, hvor udvalget tager stilling til konkrete initiativer.

Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet og Ældrerådet er høringsparter.

 

Handicaprådet behandlede sag om Boligstrategisk Handleplan 2019 på sit møde d. 11. november 2019 og afgav følgende høringssvar:

 

Handicaprådet forventer, at kommunen bygger tilgængeligt, når kommunen bygger om eller etablerer nye boligløsninger i forbindelse med boligstrategisk arbejde. Så alle løsninger er tilgængelige for alle.

Handicaprådet bakker op om brug af ledelinjer i arbejdet med mennesker med demens. Rådet bemærker, at ledelinjer kan være hjælp for mange forskellige borgergrupper, og opfodrer til at kommunen husker opmærksomhedsfelter.

Handicaprådet vurderer, at arbejdet med små enheder kan give spændende resultater. Rådet bakker op om, at bygninger og rum skal gøres overskuelige ved hjælp af inddelinger, indretning og farvevalg.

 

Ældrerådet fremsendte høringssvar til udvalgets behandling af sagen på mødet den 19. november 2019:

 

Ældrerådet henviser til det åbne brev, som er sendt til Byrådet i forbindelse med budgettet.

Da Byrådet har besluttet at nedlægge de 41 pladser på Toftebo, er det Ældrerådets vurderinger, at 12 pladser på Helsingegården ikke kan dække behovet for akut- og midlertidige pladser. Ældrerådet vil derfor anbefale, at alle de 24 pladser, der er på Helsingegården/Søstien, bruges til at etablere akut- og midlertidige pladser. Det vil betyde, at der ikke er behov for ombygning med henblik på en opdeling af fællesarealerne. Samtidig forudsætter det en samlet plan for omlægningen af faste pladser til midlertidige, således at der tages det fornødne hensyn til de nuværende beboere. Dette kan ske enten ved

• at fastholde pladserne på Toftebo, indtil det er muligt at etablere pladserne samlet på Helsingegården/Søstien.

• eller ved at bygge nye pladser fx i tilknytning til et "sundhedshus"

Beslutning

1.-2. Anbefalet.

8. Beslutning om fordeling af puljen "Sammen om sundhed og trivsel"

Sagsnummer: 29.09.00-G01-19-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at beslutte, hvorvidt ansøgning 2 "Sundhed og velvære gennem vand og bevægelse" til puljen "Sammen om sundhed og trivsel" skal tildeles midler. Udvalget uddelte midlerne fra puljen på ekstraordinært udvalgsmøde den 17. december 2019, men udsatte beslutning vedr. ansøgning 2 til nærværende udvalgsmøde. Udvalget ønskede ansøgningen præciseret ift. sommer-/vinteraktiviteter samt de nærmere forhold omkring svømmehallen.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
 1. beslutte, om ansøgning 2 "Sundhed og velvære gennem vand og bevægelse" skal støttes med midler fra puljen "Sammen om sundhed og trivsel"
 2. beslutte, hvilket beløb ansøgning 2 skal tildeles
Sagsfremstilling

Baggrund

På ekstraordinært udvalgsmøde den 17. december 2019 uddelte udvalget midler fra samskabelsespuljen "Sammen om sundhed og trivsel". Formålet med puljen er at skabe forebyggelse og sundhedsfremme sammen med lokalsamfundet, og dermed få andre aktørers ideer til gode løsninger i forhold til udmøntningen af kommunes sundhedspolitik. Der var 500.000 kr. i puljen.

 

På mødet uddelte udvalget midler til projekterne:

 • En forebyggende indsats for Frida'er i 10. klasse
 • Jump4Fun
 • Gribskov går sammen Fokus
 • Børnegrupper til søskende, der har en bror/søster med en psykisk lidelse

 

Udvalget uddelte i alt 399.800 kr. Der resterer således 100.200 kr. i puljen.

 

"Sundhed og velvære gennem vand og bevægelse"

På mødet udsatte udvalget beslutningen om tildeling af midler til ansøgning 2 "Sundhed og velvære gennem vand og bevægelse" med ønske om en præcisering ift. sommer-/vinteraktiviteter samt de nærmere forhold omkring svømmehallen. Ansøgeren fremsender derfor nyt materiale, som tilsendes udvalget på mail senest fredag den 3. januar 2020. Den oprindelige ansøgning er vedhæftet som bilag. Det nye materiale vil blive vedhæftet i forbindelse med protokollering.

 

Supplerende oplysninger tilføjet ved protokollering

Ansøgeren har oplyst følgende forud for udvalgsmødet:

1. Udgifter til sommeraktiviteterne er ca. 15.000 kr. til at hyre eksperter ind, til udgifter til fx ekstra livreddereksperter, gusmester, olier til saunagus, fiskeguide samt lidt vand og frugt.

2. Udgifter til vinteraktiviteterne er ca. 96.400 kr., som dækker over 2.400 kr. x 40 søndage incl. en afgift til Kemp og Lauritzen samt svømmehalslivredder.

3. Kommunen får ingen ekstra udgifter derudover.

Lovgrundlag

Sundhedsloven, paragraf 119. LBK nr. 903 af 26.08.2019.

Udmøntning af Budgetaftale 2018 - 2021

Økonomi

Puljen "Sammen om sundhed og trivsel" er efter budgetbehandlingen 2020-2023 på 500.000 kr. Efter uddeling af midler på det ekstraordinære udvalgsmøde den 17. december 2019 resterer der 100.200 kr. i puljen.

Beslutning

1. Besluttet at støtte ansøgning 2

2. Besluttet alene at tildele 15.000 kr. til aktiviteterne på stranden

Bilag

9. Beslutning om udmøntning af midler til forebyggelse

Sagsnummer: 29.09.04-G01-1-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for træffe beslutning om puljen til Forebyggelse og Idræt. Sagen handler dels om udmøntning af en del af midlerne til videreførsel af rygestopkurser, og dels om processen for udmøntningen af de resterende midler i puljen. Sagen kommer på dagsordenen nu, fordi midlerne findes fra 2020 og frem.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at:
 1. beslutte at udmønte 130.000 kr. årligt til rygestopkurser.
 2. beslutte processen for udmøntning af de resterende midler fra puljen.
Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2010-2022 blev der afsat 550.000 kr. om året til puljen for Forebyggelse og Idræt fra 2020 og frem. Midlerne lå på daværende tidspunkt under udvalget for Forebyggelse og Idræt, og i forbindelse med omkonstitueringen af Byrådet i 2. kvartal 2019 blev puljen en del af ressortområdet for udvalget for Ældre, Social og Sundhed. Midlerne er endnu ikke udmøntet. I det følgende fremlægges forslag til såvel et konkret tiltag som til beslutningsprocessen.

 

Sundhedspolitikkens fokus på rygestop

I arbejdet med udmøntningen af sundhedspolitikken fokuseres som bekendt på 5 sundhedsudfordringer: Mental sundhed, tobak, alkohol, overvægt og seksuel sundhed. Sundhedsudfordringerne blev valgt på baggrund af Sundhedsprofilen for Gribskov Kommune 2017, hvor vi blandt andet kan se, at 17% af borgerne i Gribskov ryger til dagligt. Desuden kan vi se, at 73% af dem der ryger, ønsker at holde op med at ryge, og 49 % af dem der ryger, ønsker at få hjælp til at stoppe. 38% af dagligrygerne er blevet rådet til at holde op med at ryge af egen læge. Rygning er den sundhedsadfærd, som har størst betydning for sygdom og tidlig død, og dertil koster merudgifter til pleje og behandling af rygere og tidligere rygere 14 mia. kr. om året.

 

På den baggrund besluttede udvalget i forbindelse med udmøntningen af Sundhedspolitikken at afsætte 250.000 kr. til rygestopkurser. Midlerne skulle dække 2-3 kurser halvårligt baseret på tal fra andre kommuner i region hovedstaden. Der har dog været så stor tilslutning til kurserne, at det har været nødvendigt at oprette fem kurser mere end planlagt. I alt 81 borgere har tilmeldt sig et kursus mellem august og december 2019, og flere står på venteliste til de hold, der oprettes i foråret 2020. Der oprettes 4 hold i foråret, hvorefter der ikke resterer flere midler.

 

På nuværende tidspunkt er 84 procent af de 69 borgere, som har gennemført kurserne indtil nu, stoppet med at ryge. I alt har 84 borgere tilmeldt sig kurserne - heraf er tre ikke mødt op, og 12 deltagere er lige startet.

 

På baggrund af den store interesse i rygestopkurserne anbefaler administrationen, at udvalget beslutter at anvende 130.000 kr. årligt til rygestopkurser fra puljen til Forebyggelse og idræt. Når vi taler rygestop/afvænning er det afgørende at modtage tilbud, når man er motiveret for en forandring. Derfor er det uheldigt, hvis borgerne skal stå på venteliste længe - og måske ende med slet ikke at få et tilbud om at deltage på et rygestopkursus. Dertil handler en af de tre veje i Sundhedspolitikken om Lighed i sundhed, hvilket bl.a. drejer sig om at give alle borgere let adgang til hjælp og vejledning i Gribskov Kommune. Endelig er vi blevet partner i Røgfri Fremtid, ligesom røgfri kommune er undervejs, hvorfor fortsættelse af rygestopkurserne ligger i tråd hermed.

 

De 130.000 kr. vil svare til 6 rygestopkurser årligt og 60-70 deltagere om året. Udvalget vil løbende kunne justere beløbet, hvis interessen for kurserne falder over tid.

 

Proces for udmøntning af puljen

Administrationen anbefaler dertil, at udvalget beslutter, hvordan processen for udmøntningen af de resterende midler i puljen skal tilrettelægges. Ideer kan fx være:

 • udmøntning i tilknytning til eksisterende indsatser under sundhedspolitikken
 • udmøntning i en pulje, som kan søges af eksterne
 • udarbejde en langsigtet udmøntningsplan for flere år ad gangen eller en plan fra år til år
 • udmøntning efter en temadrøftelse med deltagere eller med oplæg fra administrationen
 • anden form for udmøntning

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet lægger vægt på, at der etableres aktiviteter, som kan imødegå inaktiv livsstil hos de ældre. Dette kan evt ske i samarbejde med idrætsforeninger, frivilligområdet og andre. Der har været iværksat flere gode aktiviteter, men udfordringen er, at der mangler et sted, hvor borgerne kan blive informeret om, hvilke muligheder der er. Der har været foreslået en portal, hvor de forskellige aktører kunne vedligeholde oplysninger om egne tilbud. Portalen skal være brugervenlig for at have effekt og blive anvendt af udbyderne og borgerne.

Lovgrundlag

LBK nr. 903 af 26. august 2019, Sundhedsloven § 119 stk. 2.

 

Økonomi

Der er afsat 550.000 kr. årligt i puljen til Forebyggelse og idræt fra 2020 og frem.

 

Administrationen foreslår, at der afsættes 130.000 kr. årligt til rygestopkurser. Kurserne varetages af Rygestopkonsulenterne, som udfører følgende for os:

 

1) Modtager tilmeldinger direkte pr. mail eller pr. telefon

2) Laver kursusbrev og sender til deltagerene pr. mail

3) Opringning til alle deltagere på holdet inden første møde (reminder)

4) Afholder 6-7 møder pr. kursus á 1,5 - 2 timer

5) Holder telefon og sms-kontakt med deltagerene i kursusperioden

6) Opretter holdet i rygestopbasen og indtaster info om deltagere (basisoplysninger samt rygfri status og fremmøde)

7) Opfølgning på alle deltagere telefonisk efter 6 måneder og afslutning i rygestopbasen.

8) Løbende kontakt med Gribskov kommune ift. tilmeldinger, røgfrihed, justering mm.

9) Håndtering af en tilmelding/venteliste, ved for mange henvendelser.

 

Derudover får deltagerne en rygestophåndbog, som de beholder efter kurset.

 

Beslutning

1. Besluttet.

2. Besluttet, at administrationen kommer med oplæg til, hvordan de restrende midler fra puljen kan udmøntes i relation til sundhedspolitikken.

10. Behandling af §18 ansøgning 2020

Sagsnummer: 27.15.12-Ø40-4-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om tildeling af §18 midler 2020 til foreningen "Det lille løft".

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed
 1. at tildele "Det lille løft" 10.500 kr. fra pulje 2 til foreningens aktiviteter undtagen husleje.
Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune giver støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18 Lov om Social Service. Frivilligt socialt arbejde forstås som en aktivitet eller indsats, der sigter mod at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg - eller som sigter mod at bidrage til nye løsninger af velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

 

Ansøgningerne behandles af udvalget for Ældre, Social og Sundhed på baggrund af en række fordelingsprincipper, der er besluttet i det tidligere Social- og Sundhedsudvalg med inddragelse af Frivilligt Forum, frivilligcentrene og øvrige frivillige aktører i Gribskov Kommune. Midlerne er fordelt i to puljer:

 • Pulje 1 til igangsættelse af nye aktiviteter. Puljen kan søges gennem hele året.
 • Pulje 2, som er til drift af igangværende aktiviteter. Puljen kan søges en gang årligt med ansøgningsfrist 1. oktober hvert år

 

Ved udvalgets møde d. 19. november 2019 uddelte udvalget for Ældre, Social og Sundhed §18 midler for 2020. Desværre har administrationen overset en ansøgning, som kommer fra foreningen "Det lille løft" på 25.500 kr. Derfor kommer ansøgningen til særkilt behandling her.

 

Faktuelle forhold

I 2020 er der afsat følgende beløb til §18 pulje 1 og 2:

 

 • Pulje 1: 66.790 kr.
 • Pulje 2: 317.875 kr.

 

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed uddelte ved mødet d. 19. november 2019 §18 midler for 2020 i alt blev der uddelt (bilag vedlagt):

 • 36.500 kr. fra pulje 1
 • 293.860 kr. fra pulje 2

 

Det betyder, at der fortsat resterer:

 • 30.290 kr. i pulje 1
 • 24.015 kr. i pulje 2

 

Der udestår fortsat en afklaring på to ansøgninger til pulje 2 i 2020. En fra Selvhjælp i Frivilligcenter Græsted og en fra De frivillige rådgivninger i Helsinge. Afklaring afventer beslutning om, hvordan de 400.000 kr., der er afsat til frivilligcentrene i budgettet, skal anvendes.

 

Kriterier for tildeling:

Ved vurdering af tilskudsberettigelse er der, som aftalt med de frivillige foreninger og udvalget for Ældre, Social og Sundhed, lagt vægt på følgende kriterier.

 • at aktiviteterne bæres af frivilligt ulønnet arbejde
 • at indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie
 • at den frivillige indsats er en væsentlig del af virket
 • at den frivillige aktør ikke har til formål at skabe overskud

 

Vurdering af ansøgning

Foreningen "Det lille løft" støtter udsatte i Gribskov ved at tilbyde dem snak, råd eller hjælp til forskellige ting. De holder åbent 1-2 gange om ugen året rundt. Foreningen tjener penge på genbrugssalg og inddrager deres brugere i det. Foreningen søger penge til husleje, telefon/ internet, kontorartikler, foredrag, ture ud af huset, kaffe/morgenmad. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterierne for §18 midler. Udvalget har ved andre lignende ansøgninger valgt ikke at tildele penge til husleje, som i dette tilfælde beløber sig til 15.000 kr. Derfor anbefaler administrationen, at tildele "Det lille løft" 10.500 kr.

Lovgrundlag

Servicelovens §18 stk. 2 LBK nr. 1114 af 30/08/2018

Vejledning nr. 10266 kapitel 3 af 19/12/2017

Økonomi

I 2020 er der afsat følgende beløb til §18 pulje 1 og 2:

 • 66.790 kr. i pulje 1
 • 317.875 kr. i pulje 2

 

Efter uddeling af midler d. 19. november 2019, resterer der:

 • 30.290 i pulje 1
 • 24.015 i pulje 2

 

 

Beslutning

1. Godkendt.

Bilag

11. Kulturelt samlingspunkt i Græsted

Sagsnummer: 82.00.00-G01-20-19

Resume

Ifølge budgetaftalen skal der etableres et kulturelt samlingspunkt i Græsted.

 

Etableringen sker først og fremmest ved, at Stads- og Lokalhistorisk Arkiv flytter dele af sine arkivalier ned i kælderen under en af skolens fløje, hvilket giver mulighed for, at frivilligcentret flytter fra sin nuværende lokalisering til de rømmede lokaler i Lokalhistorisk Arkiv. Hermed skabes et nyt samlingspunkt for de frivillige, der er knyttet til henholdsvis frivilligcentret og arkivet.

 

Ældre, Social og Sundhed og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen forelagt for at få en status over administrationens arbejde med at involvere de berørte parter, først og fremmest frivilligcenteret og Stads- og Lokalhistorisk Arkiv, i idéfasen.

 

Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen forelagt for at frigive midler til etablering af kulturelt samlingspunkt i Græsted.

Administrationen indstiller til:

Ældre, Social og Sundhed samt Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at

 

 1. tage status-redegørelsen til efterretning

 

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte at

 

 1. give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til kulturelt samlingspunkt i Græsted, finansieret af anlægsprojektet "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek. m.v."

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 2. april 2019 at igangsætte en afdækning, der bl.a. skulle se på mulighederne for at styrke et kulturelt samlingspunkt i Græsted Bymidte omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivets bygninger. Af sagsfremstillingen fremgår det, at etableringen af det kulturelle samlingspunkt hviler på en idé om at udnytte ”Det Gule Hus” på Græsted Stationsvej 8 i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Det understreges, at afdækningen bør ske i tæt samarbejde med samarbejdspartnere, som fx frivilligcentret.

 

Ifølge budgetaftalen for 2020-2023, godkendt af Byrådet den 29. oktober 2019, skal der etableres et kulturelt samlingspunkt i Græsted, hvor frivilligcentret rykker ind på BLIK og Arkivet. I budgetaftalen er der afsat 5 mio.kr. i 2020 til "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek m.v.". Heraf forventes 3 mio. kr. anvendt til kulturelt samlingspunkt i Græsted,

 

På denne baggrund handler denne sag om dels at give en statusredegørelse for den foretagne afdækning sammen med samarbejdspartnere, dels at redegøre for det økonomiske overslag for skitseprojekt om etablering af kulturelt samlingspunkt, som der nu søges om anlægsbevilling til, finansieret af anlægsprojektet "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek. m.v."

 

Statusredegørelse for afdækning af mulighederne for at etablere et kulturelt samlingspunkt

Administrationen arbejdede i foråret og sommeren 2019 sammen med frivilligcentret, Lokal- og Stadsarkivet, BLIK og Græsted skole om at afdække mulighederne for at etablere et kulturelt samlingspunkt i Græsted Bymidte.

 

I afdækningsfasen bidrog samarbejdspartnerne med ideer og forslag til indretning af "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning. De frivillige fra såvel frivilligcentret som arkivet blev taget med på råd og præsenterede den nedsatte arbejdsgruppe for deres ideer til indretning. Ledelse og medarbejdere fra både frivilligcentret og arkivet har ligeledes været involveret i afdækningen og med at opstille og bearbejde indkomne ideer og forslag. I forløbet blev skolens og bibliotekets ledelse ligeledes involveret.

 

Afdækningen mundede ud i et skitseprojekt med følgende hovedtræk:

 

 • Hovedparten af de arkivalier, der i dag opbevares i "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning, flyttes ned i kælderen under en af skolens fløje. Skolen stiller lokaler til rådighed i overgangsfasen, så arkivets personale har god tid til at katalogisere materiale og til at flytte dette ind på deres blivende plads i selve arkivet.
 • Lokal- og Stadsarkivet samler sine aktiviteter i "Det Gule Hus", mens frivilligcentret indretter sig i den tilstødende pavillonbygning.
 • Ombygning af "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning, herunder ændring af ankomstområde i det kommende frivilligcenter, etablering af en rampe til kørestolsbrugere og handicaptoiletter i den midterste del af bygningen til gavn for såvel frivilligcentrets som arkivets brugere.
 • Behovet for større mødelokaler til både frivilligcentret og arkivet kan dækkes af lokaler i BLIK. Skolen stiller køkken og mødesal til rådighed for særlige arrangementer.

 

Afdækningen har ikke omfattet overvejelser om den fremtidige anvendelse af Holtvej 8, hvor frivilligcentret har til huse i dag. Det har været en præmis for afdækningen, at frivilligcentret ikke vil kunne være på Holtvej 8 på sigt, da det vil kræve yderligere dispensation for anvendelsen af bygningen til dette formål.

 

Overslag over anlægsudgifterne til skitseprojektet

Administrationen har udarbejdet et budgetoverslag for ovennævnte skitseprojekt.

 

Budgetoverslaget godtgør, at ovennævnte skitseprojekt kan udføres for 3 mio. kr.

 

Budgettet omfatter:

 • Flytning af arkivalier
 • Ombygning af "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning, herunder
  • renovering af pavillonbygningen
  • ændring af ankomstområde og etablering af tekøkken i det kommende frivilligcenter
  • etablering af en rampe til kørestolsbrugere og handicaptoiletter
  • nedtagning og opsætning af enkelte vægge for at øge anvendeligheden af rummene
  • maling af rummene
 • Flytning af frivilligcenter

 

Administrationens vurdering og anbefaling

I arbejdsgruppen har der været stor opbakning til etableringen af et kulturelt samlingspunkt i Græsted, og de frivillige i såvel frivilligcentret som i arkivet er enige i de muligheder, som samlokaliseringen rummer. Samtidigt får de frivillige adgang til bedre og større mødefaciliteter på biblioteket og på skolen.

 

På denne baggrund kan administrationen anbefale, at skitseprojektet føres ud i livet, og at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til anlægsprojektet.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, LBK nr, 47 af 15/01/2019

Økonomi

Ifølge budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat 5. mio. kr. i 2020 til "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek m.v.". Med denne sag frigives 3 mio. kr. til kulturelt samlingspunkt i Græsted. Der resterer dermed 2 mio. kr. i ikke-disponerede midler.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

12. Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Ældrerådet

Sagsnummer: 27.69.40-A00-1-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om revideret samarbejdsaftale med Ældrerådet.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at godkende forslag til revideret samarbejdsaftale
Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale med Ældrerådet er fra september 2018. Samarbejdsaftalen fastlægger inddragelse af Ældrerådet i forvaltningens arbejde, herunder bl.a. tidsfrister for fremsendelse af høringssager til Ældrerådet.

 

Administrationen har i samarbejde med Ældrerådet justeret samarbejdsaftalen mellem kommunen og Ældrerådet. Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan Ældrerådet bør inddrages i sagerne på et tidligt stadie, ligesom samarbejdsaftalen fastlægger proceduren for Ældrerådets afgivelse af høringssvar i beslutningssager. De foreslåede justeringer består i præciseringer og tilpasningerne ift. tydeliggørelse af processen.

 

Forslag til samarbejdsaftale fremgår af bilaget.

 

Lovgrundlag

LBK 188/2018 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30, stk. 3.

Beslutning

1. Godkendt.

Bilag

13. Status på demensområdet

Sagsnummer: 29.00.00-P20-2-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen til orientering om status på demensområdet, herunder Demensvenligt Nordsjælland der slutter som projekt ved årsskiftet.

Sagsfremstilling

I denne sag ønsker administrationen at give udvalget en orientering om demensområdet og de mange tiltag, der er arbejdet med gennem de sidste to år.

 

Om demens

Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle mennesker med demens lider af. Demens rammer oftest personer over 65 år, men kan ses helt ned i 40-50 års alderen. Det er en myte, at demens er en naturlig følge af at blive ældre. Selvom risikoen for demens stiger med alderen, vil demens altid skyldes sygdom. Kun få af de sygdomme, der giver symptomer på demens, kan helbredes.

 

Tal offentliggjort af Nationalt Videnscenter for Demens den 7. maj 2018 viser, at antallet af borgere i Gribskov med demens vil stige fra 739 i 2017 til 1.011 i 2025 og til 1.202 i 2030.

 

Den nationale demenshandlingsplan

For at gøre Danmark et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv, indgik den daværende regering og øvrige partier i satspuljekredsen, en politisk aftale den 16. december 2016, hvor man blev enige om at afsætte 470 mio. kr. fortrinsvis i puljer til en række konkrete initiativer.

 

I handlingsplanen er der opstillet tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025:

 

 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.
 2. Behandling og pleje af mennesker med demens skal tages udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i et sammenhængende forløb.
 3. Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende

 

Sundhedsstyrelsen har derefter omsat målene til 23 konkrete initiativer, som er fordelt på fem fokusområder:

 

 1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
 3. Støtte og rådgivning til pårørende og mennesker med demens
 4. Demensvenlige samfund og boliger
 5. Øget videns- og kompetenceniveau

 

Et af de konkrete initiativer er blandt andre at:

 • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner med konkrete strategier og nye tilbud.

  

Tiltag og aktiviteter i Gribskov Kommune

I Gribskov kommune arbejdes med demens indenfor fire overordnede områder:

 • Demensvenlig Nordsjælland
 • Demensstrategi
 • Demenskoordinatorer
 • Andre tiltag på demensområdet

 

Demensvenlig Nordsjælland

For at understøtte den nationale demenshandlingsplan har de otte kommuner i Nordklyngen indgået et samarbejde om demens. Samarbejdet har været båret af de forskellige muligheder og situationer, som kommunerne har befundet sig i, hvorfor alle kommuner ikke har indgået i alle projekter.

 

Demensvenlig Nordsjælland - gennem viden og relationer

Et af de tværkommunale projekter under Demensvenligt Nordsjælland er "Gennem viden og relationer". Her har Gribskov deltaget i et 2-årigt projekt, hvor omdrejningspunktet har været at skabe viden på tværs i samfundet og arbejde hen imod, at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv. Målet har været at skabe et demensvenligt samfund på tværs af kommuner, samt forebygge isolation, ensomhed og tabuisering.

 

Formålet med initiativet er at give virksomheder, idrætsforeninger og andre, der møder borgere med demens, et større kendskab til sygdommen og dens følger. I Gribskov har der været et løbende samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted og projektets lokale aktiviteter. Gribskov Kommunes to demenskoordinatorer har gennemført undervisning følgende steder:

 

Foreningsliv

 • Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted, hvor diverse foreninger er blevet undervist af flere omgange.
 • Ramhuset
 • Tibirke sogn

 

Erhvervsliv/ kommunen

 • Borgerservice
 • SuperBrugsen Gilleleje
 • Kvickly Helsinge
 • Handelsstandsforeningen Gilleleje
 • Græsted fysioterapi

 

Undervisningen har været omtalt i lokalpressen ad flere omgange. I bilaget kan udvalget læse omtale om undervisningen af foreninger og Kvickly Helsinge. De gode kontakter, som er skabt under projektet har skabt en stor efterspørgsmål på demensundervisning. Demenskoordinatorerne bliver forsat ved med at tilbyde undervisning og har indtil videre planer om undervisning følgende steder: Bibliotekerne,Gribskov turistfart og Gigtforeningen.

 

Demensstrategi

Byrådet vedtog den 21. maj 2019 en demensstrategi for Gribskov Kommune (pkt. 65). I tråd med målet i den nationale demenshandlingsplan omkring inddragelse af bl.a. pårørende blev strategien til på baggrund af to arrangementer:

 

Demensdag

Den 20. september 2018 blev demensdagen afholdt i Kultursalen i Helsinge. Formålet med dagen var både at skabe fokus på sygdommen og de tanker, der ligger bag den nationale demenshandlingsplan, men også at have dialog med borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere på demensområdet omkring Gribskov Kommunes fremtidige arbejde. Arrangementet blev afholdt som et Open Space arrangement, hvor deltagerne bl.a. drøftede konkrete emner i mindre grupper.

 

Workshop om demensstrategi

Den 13. december 2018 blev der afholdt en workshop i Byrådssalen, som havde til formålet at arbejde videre med pointerne fra demensdagen. Til workshoppen deltog borgere med demens, pårørende, leverandører på området, repræsentanter fra frivilligområdet, repræsentanter fra Ældrerådet og demenskoordinatorerne. Deltagerne blev delt op i mindre grupper med repræsentanter for hvert område. Grupperne arbejdede med konkrete emner, der udsprang af demensdagen, og fremlagde herefter deres inputs i plenum.

 

Strategien i høring

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed godkendte på udvalgsmøde den 19. februar 2019 at sende udkast til demensstrategi i høring. Hertil besluttede udvalget, at der skulle indarbejdes en række af Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar til strategien. Strategien blev efter indarbejdelsen sendt i høring efter ønske fra udvalget - dels direkte pr. mail til alle involverede på workshoppen, og dels via kommunens hjemmeside.

 

Demenskoordinatorerne

I Gribskov Kommune er der ansat to demenskoordinatorer. Herunder er et udpluk af deres opgaver.:

 

Hjemmebesøg og fremadrettet samarbejde med borger og pårørende

Når demenskoordinatorerne får henvendelser om demens fra blandt andet hukommelsesklinikken i Hillerød, tager de på hjemmebesøg og starter eventuelt borgeren op i forløb. Der sikres formidling af tilbud til borgerne og deres pårørende. Herefter er der løbende kontakt med borger og pårørende. Efter aftale med borger og pårørende arbejdes der eventuelt på visitation og boligindstilling.

 

Pårørende tilbud

Demensundervisning to gange om året for pårørende. Derudover bliver de deltagende tilbudt et struktureret forløb i en pårørendegruppe, som varer over otte gange,

 

Undervisning og rådgivning af pårørendegrupper i frivilligregi

Når der er behov for rådgivning eller undervisning i de frivillige pårørendegrupper, har grupperne mulighed for at henvende sig til demenskoordinatorerne og få støtte og vejledning. I 2019 har demenskoordinatorerne været ude og undervise pårørendegrupper hos frivilligcenteret i Græsted og på Helsingegården plejecenter.

 

Magtanvendelse

Undervisning af leverandører og kollegaer i regler omkring magtanvendelse, samt udfører vurdering og bevisførelse for flytning uden samtykke.

 

Værgemål

Formidle viden, vejlede og støtte pårørende og medarbejdere i at søge værgemål.

 

Fast vagt

Vurdering og opfølgning på fast vagt på plejecentrene for borgere med demens.

  

Supervision/ vejledning til pleje- og dagcentre

Fast vejledning til plejecentre hver 4. uge af komplekse borgere med demenssygdom, som giver udfordringer. Desuden holdes der løbende dialogmøder med Holbohave.

 

Samarbejde med boligvisitation

Tæt samarbejde med boligvisitationen om boliger til demente.

 

Innovationspartnerskab

Mere tid ved indflytning på plejecenter: Demenskoordinatorerne visiterer blandt andet til ydelsen "Indsats ved indflytning på plejecenter til borger med demens", hvor der gives et ekstra tid til borgere med demens. Den ekstra tid har til formål at give ekstra omsorg til borgere med demens, så der skabes ro og tryghed i den nye situation.

 

Demenskoordinatorerne vil deltage under punktet, så udvalget har mulighed for at spørge ind til deres opgaver.

 

Andre tiltag på demensområdet

 • Demensvenlig indretning og demensvenlig arkitektur: Både via Boligstrategisk handleplan og Innovationspartnerskabet er der afsat midler til demensvenlig indretning af kommunes plejecentre. Derudover har arkitekten bag det private plejecenter Bavneager, tænkt demens ind i arkitekturen.
 • Plejecentre med specialiserede demensafsnit: Trongården og Helsingegården.
 • Holbohave: Demensdagcenter for borgere med demens.
 • Sansestimuleringsprojekt: Primært borgere med demens på plejecentre har fået tilbudt sansestimulering, som kan afhjælpe den uro, som mange borgere med demens oplever.
 • Pårørendegrupper i frivilligregi: Der findes pårørende grupper i både Græsted, Helsinge og Gilleleje.
 • Seniorfestival: Demenskoordinatorerne deltog i seniorfestivallen, hvor de havde mange gode snakke med forbipasserende.

 

Fremadrettede tiltag

Næsten alle tiltag, som er nævnt, vil forsætte fremover. Tiltag som stopper i sin nuværende form, som eksempelvis Demensvenlig Nordsjælland - gennem viden og relation, vil drives videre i en anden og lokal forankret form. Den nyinstallerede demensvenlige indretning vil blive ved med at skabe kvalitet fremover, og det samme gælder for sansestimuleringsredskaberne, som er indkøbt.

De øgede kompetencer på tilbud i Gribskov Kommune giver anledning til mere dialog og sparring tilbuddene imellem.

Derudover vil Gribskov Kommune fortsat understøtte projekter i frivilligregi og deltage i tværfaglige netværk, som Innovationspartnerskabet, Nordklyngen og Regionsmøder.

 

Ny aftale om flere midler til det videre arbejde med den nationale demenshandlingsplan

Den 21. november 2019 indgik regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance en aftale om fordelingen af reserven til social, sundheds- og arbejdsmarkedetsområdet. I aftalen er der sikret ca. 367 millioner kr. til blandt andet indsatser overfor mennesker med demens og deres pårørende.

Af disse midler er der afsat 244 millioner kr. til opfølgning på demenshandlingsplanen.

  

Det afventes endnu, hvordan midlerne konkret skal udmøntes, og hvordan det vil bidrage til arbejdet med demens i Gribskov Kommune fra 2020 - 2023. Udvalget vil blive orienteret, når der sker udmelding om den konkrete udmøntning.

  

Økonomi

Den tidligere afsatte pulje på 900.000 kr. er udgået i forbindelse med Budgetaftale 2020-2023.

Der kan ligge midler i forbindelse med den nye aftale, som er beskrevet herover, men udmelding om udmøntning afventes endnu.

 

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Rådet er blevet inddraget, under udarbejdelse af sagen.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådets udtalelse er vedlagt sagsfremstillingen. Ældrerådet efterlyser fortsat en handlingsplan, der indeholder konkrete tiltag til udmøntning af demensstrategien. Vedrørende konkrete tiltag kan man lade sig inspirere af de tiltag, der foregår i andre kommuner – således at de initiativer, der er igangsat vedligeholdes og udvikles.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed,

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen