Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Tirsdag den 07-01-2020 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-9-18

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordenen.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20

Beslutning

1. Godkendt

 

Fraværende: Kim Valentin (V), Jørgen Simonsen (V) og Jesper Behrensdorff (C).

 

2. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-10-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt. Udvalget orienteres om hvilke sager der er på vej.

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. taget til efterretning

 

Fraværende: Kim Valentin (V), Jørgen Simonsen (V) og Jesper Behrensdorff (C).

 

Mødestart: 17.35

Mødeslut: 18:20

3. Kulturelt samlingspunkt i Græsted

Sagsnummer: 82.00.00-G01-20-19

Resume

Ifølge budgetaftalen skal der etableres et kulturelt samlingspunkt i Græsted.

 

Etableringen sker først og fremmest ved, at Stads- og Lokalhistorisk Arkiv flytter dele af sine arkivalier ned i kælderen under en af skolens fløje, hvilket giver mulighed for, at frivilligcentret flytter fra sin nuværende lokalisering til de rømmede lokaler i Lokalhistorisk Arkiv. Hermed skabes et nyt samlingspunkt for de frivillige, der er knyttet til henholdsvis frivilligcentret og arkivet.

 

Ældre, Social og Sundhed og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen forelagt for at få en status over administrationens arbejde med at involvere de berørte parter, først og fremmest frivilligcenteret og Stads- og Lokalhistorisk Arkiv, i idéfasen.

 

Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen forelagt for beslutte, at der frigives midler til etablering af kulturelt samlingspunkt i Græsted.

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

Ældre, Social og Sundhed samt Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at

 1. tage status-redegørelsen til efterretning

 

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet beslutte at

 

 1. give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til kulturelt samlingspunkt i Græsted, finansieret af anlægsprojektet "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek. m.v."

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 2. april 2019 at igangsætte en afdækning, der bl.a. skulle se på mulighederne for at styrke et kulturelt samlingspunkt i Græsted Bymidte omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivets bygninger. Af sagsfremstillingen fremgår det, at etableringen af det kulturelle samlingspunkt hviler på en idé om at udnytte ”Det Gule Hus” på Græsted Stationsvej 8 i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Det understreges, at afdækningen bør ske i tæt samarbejde med samarbejdspartnere, som fx frivilligcentret.

 

Ifølge budgetaftalen for 2020-2023, godkendt af Byrådet den 29. oktober 2019, skal der etableres et kulturelt samlingspunkt i Græsted, hvor frivilligcentret rykker ind på BLIK og Arkivet. I budgetaftalen er der afsat 5 mio.kr. i 2020 til "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek m.v.". Heraf forventes 3 mio. kr. anvendt til kulturelt samlingspunkt i Græsted,

 

På denne baggrund handler denne sag om dels at give en statusredegørelse for den foretagne afdækning sammen med samarbejdspartnere, dels at redegøre for det økonomiske overslag for skitseprojekt om etablering af kulturelt samlingspunkt, som der nu søges om anlægsbevilling til, finansieret af anlægsprojektet "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek. m.v."

 

Statusredegørelse for afdækning af mulighederne for at etablere et kulturelt samlingspunkt

Administrationen arbejdede i foråret og sommeren 2019 sammen med frivilligcentret, Lokal- og Stadsarkivet, BLIK og Græsted skole om at afdække mulighederne for at etablere et kulturelt samlingspunkt i Græsted Bymidte.

 

I afdækningsfasen bidrog samarbejdspartnerne med ideer og forslag til indretning af "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillon bygning. De frivillige fra såvel frivilligcentret som arkivet blev taget med på råd og præsenterede den nedsatte arbejdsgruppe for deres ideer til indretning. Ledelse og medarbejdere fra både frivilligcentret og arkivet har ligeledes været involveret i afdækningen og med at opstille og bearbejde indkomne ideer og forslag. I forløbet blev skolens og bibliotekets ledelse ligeledes involveret.

 

Afdækningen mundede ud i et skitseprojekt med følgende hovedtræk:

 

 • Hovedparten af de arkivalier, der i dag opbevares i "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning, flyttes ned i kælderen under en af skolens fløje. Skolen stiller lokaler til rådighed i overgangsfasen, så arkivets personale har god tid til at katalogisere materiale og til at flytte dette ind på deres blivende plads i selve arkivet.
 • Lokal- og Stadsarkivet samler sine aktiviteter i "Det Gule Hus", mens frivilligcentret indretter sig i den tilstødende pavillon bygning.
 • Ombygning "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning, herunder ændring af ankomstområde i det kommende frivilligcenter, etablering af en rampe til kørestolsbrugere og handicaptoiletter i den midterste del af bygningen til gavn for såvel frivilligcentrets som arkivets brugere.
 • Behovet for større mødelokaler til både frivilligcentret og arkivet kan dækkes af lokaler i BLIK. Skolen stiller køkken og mødesal til rådighed for særlige arrangementer.

 

Afdækningen har ikke omfattet overvejelser om den fremtidige anvendelse af Holtvej 8, hvor frivilligcentret har til huse i dag. Det har været en præmis for afdækningen, at frivilligcentret ikke vil kunne være på Holtvej 8 på sigt, da det vil kræve yderligere dispensation for anvendelsen af bygningen til dette formål.

 

Overslag over anlægsudgifterne til skitseprojektet

Administrationen har udarbejdet et budgetoverslag for ovennævnte skitseprojekt.

 

Budgetoverslaget godtgør, at ovennævnte skitseprojekt kan udføres for 3 mio. kr.

 

Budgettet omfatter:

 • Flytning af arkivalier
 • Ombygning af "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning, herunder
  • renovering af pavillonbygningen
  • ændring af ankomstområde og etablering af tekøkken i det kommende frivilligcenter
  • etablering af en rampe til kørestolsbrugere og handicaptoiletter
  • nedtagning og opsætning af enkelte vægge for at øge anvendeligheden af rummene
  • maling af rummene
 • Flytning af frivilligcenter

 

Administrationens vurdering og anbefaling

I arbejdsgruppen har der været stor opbakning til etableringen af et kulturelt samlingspunkt i Græsted, og de frivillige i såvel frivilligcentret som i arkivet er enige i de muligheder som samlokaliseringen rummer. Samtidigt får de frivillige adgang til bedre og større mødefaciliteter på biblioteket og på skolen.

 

På denne baggrund kan administrationen anbefale, at skitseprojektet føres ud i livet, og at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til anlægsprojektet.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, LBK nr, 47 af 15/01/2019

Økonomi

Ifølge budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat 5. mio. kr. i 2020 til "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek m.v.". Med denne sag frigives 3 mio. kr. til kulturlrelt samlingspunkt i Græsted, Der resterer dermed 2 mio. kr. i ikke-disponerede midler.

 

Beslutning

1. taget til efterretning

 

Fraværende: Kim Valentin (V), Jørgen Simonsen (V) og Jesper Behrensdorff (C).

 

 

4. Forslag til Nationalparkplan 2020-2026

Sagsnummer: 01.00.00-A00-11-19

Resume

Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om Forslag til Nationalparkplan 2020-2026, som er sendt i offentlig høring fra 4. december 2019 til 26. februar 2020. Nationalparkplanen danner rammen for nationalparkfondens arbejde i perioden 2020-2026. Det er aftalt i borgmesterkredsen i nationalparkens bestyrelse, at hver kommune sender høringssvar.

 

Udvalget Udvikling, By og Land får sagen til orientering med henblik på at forberede udvalgets fremtidige arbejde med Nationalparkplanen.

Administrationen indstiller

til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at godkende vedlagte høringssvar fra Gribskov Kommune som sendes til Nationalparkbestyrelsen

 

til udvalget Udvikling, By og Land

2. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev sendt i høring den 4. december 2019 frem til den 26. februar 2020.

Alle med interesse i nationalparkens udvikling kan sende høringssvar til sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Forslag til Nationalparkplan samt udkast til høringssvar for Gribskov Byråd er vedlagt som bilag til sagen. Høringsbrev og høringsliste der fulgte med forslaget til Nationalparkplan er vedlagt til yderligere orientering.

 

Borgmester Anders Gerner Frost, som repræsenterer Gribskov Kommune i Nationalparkfondens bestyrelse, har sammen med den øvrige bestyrelse, godkendt forslaget.

 

Planen er bygget op i tre kapitler:

 • "Hvad har vi?" - beskriver de værdier der findes i nationalparken
 • "Hvad kan vi?" - beskriver lovgivning og de rammer, som nationalparken skal arbejde indenfor
 • "Hvad vil vi?" - beskriver indsatser og projekter, som nationalparken vil arbejde med i de kommende år

 

Formålet med planen er at skabe et fundament for udvikling af nationalparken inden for disse områder:

Forslaget indeholder forslag til indsatser, der skal bidrage til at realisere de målsætninger, der fremgår af bekendtgørelsen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland inden for emnerne:

 • Natur
 • Kulturhistorie
 • Friluftsliv
 • Geologi og landskab
 • Formidling, undervisning og forskning
 • Lokalsamfund, erhverv og turisme

 

Nationalparken bygger bl.a. på de mange ideer, som borgere, foreninger, institutioner, kommuner og andre interesserede har bidraget med. Indsatserne i planen kan kun realiseres gennem frivillig aftaler.

 

Nationalparkplanen er kulminationen på 13 års arbejde med etalering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Byrådet har løbende været inddraget i beskrivelser og forslag - senest med inspirationsmøde for Byrådet den 3. april.Her præsenterede Gribskov Kommune-medlemmer af af Nationalparkbestyrelsen og Nationalparkrådet nogle af de ideer og forslag som de ville sende ind.

    

Nationalparkernes hovedformål er at styrke og udvikle naturværdierne, men nationalparkfonden har ønsket også at styrke arbejdet med områdets særlige kulturhistorie. Derfor vil projekter med fokus på biologisk mangfoldighed og kulturarven fra kongernes og klostrenes historie blive prioriteret højt, men der vil blive igangsat projekter inden for alle seks målsætninger i planperioden 2020-2026. Projekter, der understøtter flere formål samtidig, prioriteres højt og biologisk mangfoldighed indtænkes så vidt muligt i alle projekter.

 

Udsnit af forslag til indsatser i forslag til Nationalparkplanen:

 

 • Centralt besøgscenter

Formidling bliver et centralt element i indsatsen. Det er hensigten, der ikke iværksættes projekter, uden at der er taget stilling til formidling. Det er en målsætning, at formidlingen udvikles i fællesskab med de mange aktører i nationalparkens område. Der skal placeres et centralt besøgscenter i forbindelse med Esrum Kloster og Møllegård i Gribskov Kommune og arbejdes for, at der etableres mindst én formidlingsindgang i hver af nationalparkens øvrige kommuner.

 •  Geografisk sammenhæng

Forslaget til nationalparkplan indeholder også en forventning om, at der i planperioden 2020-2026 vil blive igangsat et arbejde for at skabe bedre geografisk sammenhæng i nationalparken. Det følger af bekendtgørelsen, da nationalparken i dag fremstår noget fragmenteret. Grænserne fastlægges formelt af miljøministeren. Arbejdet vil have fokus på mindre justeringer, der evt. kan gennemføres i planperioden, og på en mere langsigtet proces for at udvide nationalparken.

 • Natur, kultur og friluftsliv

Forslaget rummer forslag som eksempelvis: levested for løgfrøer ved Arresø, overvintring for flagermus i bunkers, vandhuller til padder i Tisvilde Hegn, fugletårne og sheltere ved Arresø, snorkelsti i Esrum sø, understøtte Frederiksborghesten genindføres på engene omkring Esrum Kloster og vange i Gribskov Kommune.

 • Lokalsamfund, erhverv og turisme

Forslaget rummer forslag som eksempelvis: Frivillighed - inddrage frivillige til fx formidling og naturpleje, partnerskaber og lokal erhvervsudvikling - udvikling af partnerskabsprogram til brug af nationalparkens logo til markedsføring, synliggørelse af erhvervspartnere, etablere og faciliterer et erhvervsnetværk, bæredygtig turisme - skabe bæredygtige oplevelsespakker som fx at understøtte Esrum-Tisvildevejen, bidrage til at udvikle nationalparken som en bæredygtig turistdestination i samarbejde med Visit Nordsjælland.

 

 Videre proces

Den endelige Nationalparkplan 2020-2026 forventes vedtaget af nationalparkbestyrelsen senest 1. juli 2020. 

 

Administrationen anbefaler at det fremtidige arbejde med Nationalparkplanen drøftes yderligere på udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og udvalget for Udvikling, By og Erhverv når Nationalparkplanen er vedtaget.

 

 

Lovgrundlag

Nationalparkplanen er udarbejdet på grundlag af nationalparkloven (LBK 120/2017) og bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland (bkg. 71/2018).

 

Økonomi

Der er ikke med planforslaget taget stilling til finansiering af de foreslåede indsatser. Nationalparken har på finansloven en årlig grundbevilling på ca.8,1-9,2 mio kr. til drift af sekretariatet samt projekter. Gennemførelse af de foreslåede indsatser vil således kræve supplerende ekstern finansiering fra myndigheder, private fonde mm. Gribskov Kommune kan vælge at indgå samarbejde om udvalgte projekter og yde medfinansiering.    

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev sendt i høring den 4. december 2019 frem til den 26. februar 2020.

Alle med interesse i nationalparkens udvikling kan sende høringssvar til sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Beslutning

1. Godkendt med præcisering om at vigtigheden af at skabe en større geografisk sammenhæng fremhæves samt at fortællingen om kongernes brug af søerne til fiskeri tilføjes.

 

Udvalget fremhævede at der i det fremtidige arbejde skal være fokus på fortællingen af kulturhistorien.

 

Fraværende: Kim Valentin (V), Jørgen Simonsen (V) og Jesper Behrensdorff (C).

 

 

Bilag

5. Status på ansøgning Esrum Kloster og Møllegård

Sagsnummer: 01.00.00-A00-11-19

Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til efterretning. Sagen handler om status på processen for etablering af et centralt besøgscenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland ved Esrum Kloster og Møllegård.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget traf på deres møde den 29.10.2018 beslutning om at godkende en ansøgning fra fonden Esrum Kloster og Møllegård til en forundersøgelse vedrørende etablering af et centralt besøgscenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Det ansøgte beløb var på 440.000 kr.

  

Ansøgningen indeholder fire elementer:

 • Kortlægning af de plan- og fredningsmæssige forhold for bygninger og arealer ved Esum Kloster og Møllegård
 • Projektbudget og businesscase for bæredygtig drift af besøgscenter
 • Landskabs- og arkitektskitser
 • Afholdelse af workshop

 

Status og videre proces

Det centrale besøgscenter skal inspirere til oplevelser i hele nationalparken tværs over Nordsjælland.

 

Forslag til Nationalparkplan og besøgscenter

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland sendte den 4. december 2019 forslag til Nationalparkplan 2020-2026 i høring frem til 26. februar 2020. Planen skal skabe fundament for en udviklingen af nationalparken inden for disse områder: Natur, Kulturhistorie, Friluftsliv, Geologi og Landskab, Formidling, undervisning og forskning samt Lokalsamfund, erhverv og turisme. Indsatserne i planen kan kun realiseres gennem frivillige aftaler.

 

I indsatsen "Indgange til nationalparken" under temaet "Formidling, undervisning og forskning" står:

 • "Der placeres et centralt besøgscenter i forbindelse med Esrum Kloster og Møllegård i Gribskov Kommune. Herudover vil nationalparkfonden arbejde for at der kan etableres mindst een indgang i hver af nationalparkens øvrige fem kommuner"

 

Planstrategi 2019 for Gribskov Kommune og besøgscenter

Den 10. december 2019 vedtog Byrådet Planstrategi 2019 for Gribskov Kommune. Eet af Byrådets mål for temaet "Natur, kyst og kulturarv" er:

 • at "understøtte og etablere det planmæssige grundlag for at kunne etablere et besøgscenter på Esrum Kloster og Møllegård

 

For at sikre de planmæssige forhold yderligere vil besøgscenteret indgå som en del af det kommende arbejde med revisionen af kommuneplanen.

 

Administrationen har ligeledes udarbejdet en kortlægning af de fredningsmæssige forhold.

 

I april 2019 stoppede daværende direktør på Esrum Kloster og Møllegård og nuværende direktør tiltrådte stillingen den 1. august. 2019. Esrum Kloster og Møllegård arbejder på en revideret tids- og handleplan der er i overensstemmelse med den nye organisering på stedet og som fortsat rummer de oprindelige fire elementer i ansøgningen. Gribskov Kommune tænkes ind i projektet og administrationen er i tæt dialog med Esrum Kloster og Møllegård om dette.

 

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. taget til efterretning

 

Fraværende: Kim Valentin (V), Jørgen Simonsen (V) og Jesper Behrensdorff (C).

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen