Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Beskæftigelse og Unge

Tirsdag den 14-01-2020 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 15.00.00-A21-12-19

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1.  godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr. 47 af 15.01.2019, § 20

Beslutning

1. Godkendt

 

Mødet startede kl. 15.00 og sluttede kl. 16.15

2. Orientering om procedurer mv. for elevansættelser i Gribskov Kommune

Sagsnummer: 15.00.00-G01-19-19

Resume

Udvalget behandler sagen for at drøfte kommunens elevoptag

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. drøfte kommunens elevoptag

Sagsfremstilling

Kommunens optag af elever består af to indsatser. Dels et optag, som udspringer af aftaler som kommunen overordnet har forpligtet sig til og dels elevansættelser, som besluttes internt i kommunen.  

 

Aftaler med eksterne parter:

 

Her har Gribskov kommune forpligtiget sig til, at opfylde den elevdimensionering som årligt udmeldes fra KKR (Det fælles kommunale samarbejde) og dækker over SSH-/SSA-uddannelserne, Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) samt pædagogstuderende. I den forbindelse er der afsat et årligt centralt budget som forvaltes af Center for Strategi og HR, i form af annoncering, rekruttering og ansættelse samt løbende opfølgning på uddannelsesaftaler m.v.

 

Hertil kommer, at Center for Strategi og HR også forvalter aftale om praktikpladser med Gribskov gymnasium samt aftaler om lærer- og sygeplejerskestuderende.

 

Interne tiltag:

 

I kommunens centrale budget er der afsat midler til årligt at kunne uddanne 4 administrative kontorelever på tværs af centrene. Rekruttering og ansættelse m.v. forvaltes af Center for Strategi og HR.

 

Ud over dette har alle centre mulighed for at beslutte, at oprette elevpladser og uddannelsesaftaler m.v. som relaterer sig til det enkelte fagområde. Her skal centrene selv finansiere omkostningerne til uddannelserne, idet der ikke er afsat centrale midler. Inden for det seneste år er der ikke ansat elever finansieret af de enkelte centre.

 

 Hertil kommer, at jobcenteret som en integreret del af den daglige indsats, bl.a.på ungeområdet målrettet arbejder - både for at finde lære- og elevpladser til uudannede og ledige - og for at imødekomme arbejdsgiveres efterspørgsel efter elever og lærlinge.

Beslutning

1. Udvalget ønsker fokus på ansættelse af elever i kommunen. Udvalget vil derfor opfordre Økonomiudvalget til at få afdækket den samlede elevsituation i kommunen for at få overblik over, hvordan kommunen bidrager til at ansætte elever, således at der kan fastlægges en strategi for området. Udvalget ønsker også en tilbagemelding på, hvad det enkelte udvalg kan gøre for at understøtte en strategi på området.

3. Udkast til årshjul for udvalget Beskæftigelse og Unge

Sagsnummer: 00.01.00-A00-97-18

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1.drøfte og godkende behandlingsplan for kendte sager til behandling i udvalget for 2020.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år et årshjul for de sager, der vurderes at skulle behandles på udvalgets møder i løbet af året. Årshjulet opdateres løbende, hvis nye sager ønskes behandlet. De sager, som adminstrationen har registreret til behandling i 2020, er derfor udtryk for et øjebliksbillede. Det kan betyde, at tidspunkt for behandlingen af enkelte sager skal justeres. Af oversigten fremgår derfor udelukkende, hvilken måned sagen forventes behandlet i. Udkast til årshjul er vedlagt denne sag som bilag.

 

Beslutning

1. Tiltrådt, i det der er ønske om, at der på udvalgets mødet i marts sker en drøftelse af en plan for, hvorledes udvalget fremadrettet kan arbejde med socialøkonomi. Til mødet i marts skal der ligeledes foreligge et faktaark om status for socialøkonomisk virksomhed i Gribskov kommune

Bilag

4. Orientering om samarbejde med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sagsnummer: 15.00.00-G01-19-19

Resume

Gribskov kommune har inviteret Arbejdsmarkedskontor Øst til at bidrage til jobcentrets igangværende udvikling af indsatsen, herunder indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte borgere.

 

Sagsfremstilling

 

Formålet med udviklingen af indsatsen er dels at:

 

 • Forbedre Gribskovs placering på ministerens rangliste af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet, sådan at kommunens faktiske antal ydelsesmodtagere er mindre end eller på niveau med det forventede antal ydelsesmodtagere
 • Sikre Gribskovs indfrielse af indsatsmålene i henhold til den politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, hvilket indebærer, at der afholdes minimum fire samtaler med alle borgere og iværksættes minimum ét tilbud inden for 12 måneder på ydelsen
 • Øge andelen af borgere, der er i virksomhedsrettet indsats, idet der er evidens for, at virksomhedsrettet indsats har størst effekt i forhold til at bringe borgere i – eller tættere på – job 
 • Status på placering på rangliste:Gribskov er aktuelt placeret som nr. 84 af nr. 98 på ministerens rangliste, hvilket beror på, at kommunen har 100 flere ydelsesmodtagere, end kommunens rammevilkår tilsiger,

 

 Metode til afdækning af udviklingspotentiale:

 

For at skabe et analysegrundlag, der kan bidrage med input til jobcentrets videre arbejde med at afdække udviklingspotentiale, er der brugt selvevalueringsskemaer og interviews.  

Forud for interviewene har alle ledere og team i jobcentret gennemført selvevalueringer. Resultatet af selvevalueringerne er drøftet mellem jobcenterchefen og AMK-Øst forud for aftalen om interview af udvalgte team.

Der blev udvalgt 3 team, inkl teamledere til gruppeinterviews. Det drejede sig om sygedagpengeteamet, jobafklaringsteamet og aktivitetsparate. Der blev foretaget 5 interviews i alt.

 

 Der er i december 2019 afholdt afsluttende møde mellem Jobcenteret og Arbejdsmarkedskontor Øst, hvor resultaterne af analysen blev drøftet.

 

Opmærksomhedspunkter fra analysen:

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - hovedpointer for at styrke indsatsen:

 

 • ?Tydeliggøre mål og delmål for målgruppen
 • ?Indføre en metode, hvor fagsystemet anvendes til at få styring og overblik over samtaler
 • ?Overveje tilførsel af ressourcer i teamet eller optimere tidsanvendelsen
 • ?Få opbygget en fælles teamånd med sparring på tværs

 

Sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen - hovedpointer for at styrke

indsatsen:

 Opsummering af hovedpointer fra interview med teamledere deres team.

 

 • ? Behov for at sikre en systematisk og ensrettet tilgang til iværksættelse af virksomhedsrettet aktivering
 • ? Behov for at arbejde med fokus på værdien af arbejdsgiverkontakt
 • ? Behov for at sikre ledelsesopfølgning på aktive tilbud
 • ? Behov for at sikre et jobrettet fokus i samtaler med borgere, herunder udarbejdelse af CV for alle borgere samt brug af mål og delmål i MinPlan
 • ? Sikre at alle medarbejdere er bevidste om – og arbejder med – kerneopgaven, så borgerrejsen bliver meningsfuld, og borger ikke risikerer at opleve at skulle starte forfra ved overgange til andre målgrupper.

 

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning,

5. Nøgletal og benchmark

Sagsnummer: 15.00.00-A00-3-19

Resume

Udvalget behandler sagen, for løbende at blive orienteret om udviklingen i indsatserne på beskæftigelsesområdet i Gribskov Kommune

Sagsfremstilling

Med den nye beskæftigelsesreform (forenklingsreformen) på beskæftigelsesområdet, som er trådt i kraft 1. januar 2020 er der kommet et krav om, at kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet skal måles med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets benchmark rapport, En rapport, som er sammensat af mange typer data, herunder rammevilkårenes betydning for beskæftigelsesindsatsen. Resultaterne fra denne rapport vil bl.a. være udslagsgivende, for evt.tiltag til midlertidig statslig administration af et jobcenter, hvis resultater ikke vurderes som tilfredsstillende. En stor del af den politiske og administrative fokus på udviklingen i beskæftigelsesindsatsen må derfor fremadrettet forventes at tage udgangspunkt i tallene fra denne rapport. Beskæftigelsesministeriet vil dog forsat levere informationer om den specifikke udvikling på de forskellige indsatsområder gennem nøgletal i databasen  "Jobindsats" - som supplement til benchmarkrapporten.

Som det fremgår af bilaget til sagen (Benchmark til udvalget Beskæftigelse og Unge, januar 2020) har antallet af borgere på overførselsindkomst under ét været faldende i Gribskov Kommune de senere år.

Dog har antallet førtidspensionister været stigende - dette kan tilskrives, at flere borgere nu er blevet afklaret til førtidspension gennem deltagelse i længerevarende ressourceforløb.

 

 A-dagpenge: Antallet borgere på A-dagpenge har de seneste år vist et fald og pt. ligger Gribskov stabilt sammen med de øvrige kommuner i Nordsjælland og pænt under de tilsvarende tal for kommunerne i det Regionale Arbejdsmarkeds Råd Hovedstadens (RAR Hovedstaden) område og for hele landet under ét.

 

Sygedagpenge og jobafklaring: Her ligger tallene for Gribskov på linje med tallene fra hele landet og Nordsjælland, mens tallene for RAR Hovedstaden ligger betydeligt lavere.

 

Kontant- og uddannelseshjælp: Her er tallene meget positive - og tallene for Gribskov er klart under de øvrige, der indgår i sammenligningen - herunder også landstallet.

 

Beskæftigelsesministeriets aktuelle vurdering af Jobcenter Gribskov i.ft. nye regler om skærpet tilsyn af kommunernes bekæftigelsesindsats, fremgår af teksten i bilaget til sagen.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning. På mødet blev udleveret revideret udgave af bilag til punktet. Revideret udgave af bilag er vedhæftet: "Grafer til udvalgsmøde - revideret udgave".

Bilag

6. Meddelelser

Sagsnummer: 15.00.00-A21-11-19

Resume

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Formanden orienterede om, at der afholdes 2 møder om den nye sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne, hvor udvalgets medlemmer er inviteret. Den 18. februar afholdes internt temamøde med CSS som vært. Den 25. februar inviterer regionen til dialogmøde med særlig fokus på borgere med psykisk sygdom. På mødet den 25. februar vil udvalgets medlemmer ikke kunne deltage, da mødet finder sted samtidig med, at der er møde i udvalget Beskæftigelse og Unge. Administrationen har udarbejdet en kort beskrivelse af Center for Job og Unges samarbejdsflader med det regionale sundhedsvæsen. Beskrivelsen sendes til udvalgets medlemmer.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen