Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn, Idræt og Familie

Mandag den 20-01-2020 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

13. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-19

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At godkende dagsorden
Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

Beslutning
 1. Godkendt.

14. Skolernes økonomi - ny styringsmodel og håndtering af konkrete økonomiske situation

Sagsnummer: 00.30.18-P05-1-19

Resume

Økonomiudvalget besluttede 10. december 2019, at

 1. Udvalget Børn, Idræt og Familie i tæt samarbejde med skolelederne og administrationen udarbejder en ny gennemsigtig styringsmodel for skoleområdet som skal træde i kraft for skoleåret 2020/2021.
 2. Udvalget Børn, Idræt og Familie undersøger forskellige scenarier for hvordan skolernes økonomiske situation kan håndteres i skoleåret 2019/2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2020.
 3. Kommunaldirektøren gennemgår sagen med skoleledelserne.

I denne sag fremlægges forslag til kommissorium for udmøntning af punkt 1 samt forskellige scenarier til brug for udmøntning af punkt 2

Forslagene vedr. punkt 2 vil blive fremlagt på mødet.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at godkende kommissorium for udarbejdelse af fremtidigt styringssetup med vikning senest fra skoleåret 2020-2021
 2. at fastlægge model til fordeling af skolernes forventede merforbrug i skoleåret 2019-2020.
Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 10. december 2019, at

 1. Udvalget Børn, Idræt og Familie i tæt samarbejde med skolelederne og administrationen udarbejder en ny gennemsigtig styringsmodel for skoleområdet som skal træde i kraft for skoleåret 2020/2021.
 2. Udvalget Børn, Idræt og Familie undersøger forskellige scenarier for hvordan skolernes økonomiske situation kan håndteres i skoleåret 2019/2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2020.
 3. Kommunaldirektøren gennemgår sagen med skoleledelserne.

 

Administrationen har sammen med skolelederne udarbejdet vedlagte kommissorium som ramme for det kommende arbejde med at udarbejde en ny gennemsigtig styringsmodel for skoleområdet, som skal træde i kraft for skoleåret 2020/2021. Kommissoriet fokuserer på at få etableret gennemsigtig styringsinformation og tilhørende processer, der sikrer entydig rolle og ansvarsfordeling for det løbende arbejde med styring af skolernes økonomi. Kommissoriet lægger op til, at den nuværende tildelingsmodel fastholdes. Til grund for denne afgrænsning lægges dels at en revision af tildelingsmodellen ikke vil kunne realiseres inden det nye skoleårs planlægningen igangsættes (primo april), dels at det nuværende tildelingsmodel vurderes. at indeholde de relevante forudsætninger for at kunne realisere budgetoverholdelses såvel som evt. budgetreduktioner.

Kommissoriet sikrer, at der tages stilling til den fremtidige styring af SP- området og at arbejdet koordineres med SP-taskforcen, jf. budgetvedtagelsen  

På baggrund af det vedlagte kommissorium er det administrationens anbefaling, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende kommissoriet for udarbejdelse af en fremtidig styringsmodel.

 

På mødet fremlægges modeller og anbefalinger for fordeling af et forventet merforbrug på skolernes samlede rammer i skoleåret 2019-2020.

Det er administrationens anbefaling, at udvalget for Børn, Idræt og Familie på baggrund af de fremlagte modeller udvælger en model, der kan anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at godkende.

 

Lovgrundlag

LBK nr 823 af 15/08/2019 (Folkeskoleloven) § 40, stk. 2, punkt 1 og § 49

Beslutning
 1. Anbefalet med følgende ændringer: Projektejer er hele udvalget Børn, Idræt og Familie og ikke kun formandsskabet. Overskriften "Governance" erstattes med "Organisering".
 2. Udvalget besluttede at sende sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet uden anbefaling.

 

Kommissoriet blev tilrettet i henhold til udvalgets beslutning og vedhæftet i ny version i forbindelse med protokolleringen.

 

Udvalget blev på mødet præsenteret for scenarier for mulig tillægsbevilling til skolerne. Oplæg er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag ved protokolleringen.

Bilag

15. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-3-19

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning
Beslutning
 1. Taget til efterretning.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen