Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Mandag den 20-01-2020 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-1-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. at godkende dagsorden
Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 

Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20

Beslutning

Anbefaling fra udvalget Børn, Idræt og Familie (punkt 10 på dagsorden) forelægges for Økonomiudvalget på mødet, og punktet behandles efter dagsordens punkt 2.

Bilag til punkt 8 (om høringssvar til nationalparkplan) blev eftersendt dagsorden. Bilaget består af udkast til høringssvar i en version, hvor bemærkninger fra fagudvalget er indarbejdet i teksten.Bilag vedhæftes protokollen fra udvalgsmødet.

Tillægsdagsorden (sag om redningsberedskab) blev udsendt i lørdags. Tillægsdagsorden behandles efter dagsordens punkt 14.

Dagsordens punkt 4 behandles inden dagsordens punkt 3.

 

Dagsorden godkendt.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

2. Halvårlig information til Økonomiudvalget om status for finansielle aktiver og passiver jf. finansiel strategi

Sagsnummer: 00.01.00-G00-609-18

Resume

Økonomiudvalget skal halvårligt informeres om kommunens aktuelle aktiver og passiver. Det siger kommunens Finansielle Strategi (jævnfør vedhæftning til denne dagsorden).

Sagen indeholder en redegørelse for kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdningen) og forelægges for udvalget til orientering. Næste orientering er planlagt til august 2019.

 

Kommunens lån excl. lån til ældreboliger udgør ultimo 2019 i alt 648,2 mio. kr. Af disse er 70% med fast rente og 30% med variabel rente. Kommunens værdipapirbeholdning, som består af obligationer og aktier, har pr. 31. december 2019 en kursværdi på 314,1 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Kommunens lån

Kommunens gældsrådgiver, Jyske Bank, oplyser, at kommunens gæld er 648,2 mio. kr. (excl. ældreboliger). Jævnfør bilag "Rapportering Jyske Bank ultimo 2019",

 

Uddrag fra bilag:

 

 

 

Ovenstående uddrag af bilag viser, at 30% af kommunens lån, excl. lån til ældreboliger, er variabelt forrentet, mens de resterende 70% er fastforrentet. Dette er i overensstemmelse med den vedtagne Finansielle Strategi, hvor variabelt forrentet lån kan udgøre minimum 15% og maksimalt 65%, mens fastforrentet lån kan udgøre mellem 35% og 85%.

 

Den såkaldte "Vægtet rente" på 2,15%, er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 3,5 mio. kr. det kommende kvartal.

 

"Vægtet varighed" viser, hvor meget kursværdien af gælden vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig med 1%-point. Stiger eksempelvis markedsrenten fra 2% til 3%, vil kursværdien af kommunens gæld falde med 6,11% svarende til 46,8 mio. kr. (6,11% af 765,7 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld 30.12.2019").

 

Tilsvarende vil en rentestigning på 1%-point medføre en stigning i renteudgiften på 491.007 kr. det kommende kvartal, jævnfør "Følsomhed likviditet ved rentestigning 1%-point (pr. kvartal)".

 

Herunder vises en oversigt over fordelingen af Gribskov Kommunens lån efter formål (excl. lån til Ældreboliger).

 

Mio. kr.

Restgæld

Ydelse

 

Ultimo 2019

2019

 

 

 

Øvrige lån, forsyningsområdet, Lån til indefrosne ejendomsskatter, skoler, energirenovering udover ESCO-Projektet mv.

554,6

44,6

 

Diverse lån, optaget til specifikke formål

 

 

 

 

 

ESCO-Projekt

24,3

2,3

Lån til flygtningeboliger

20,3

1,8

Lån til Byudvikling

49,0

3,5

 

I alt, diverse lån

93,6

7,6

 

Total, øvrige samt diverse lån

648,2

52,2

 

 

Jyske Banks renteforventninger

De lange renter er siden bunden i august og september steget med ca. 0,4%-point til et niveau på ca. 0,2%. De korte renter er stort set uændret med et niveau på ca. -0,4%. Baggrunden for de stigende renter, er at stemningen på markederne er blevet lidt mere positiv. Brexit ser ud til at blive løst, og handelsforhandlingerne mellem USA og Kina ser lidt bedre ud, dog uden at der forventes en stor aftale. Samtidig tales der i Europa om, at pengepolitikken (renteændringer fra Den Europæiske Centralbank) efterhånden se ud til at have mistet sin effekt. Det forventes derfor ikke store rentenedsættelser fremadrettet. De generelle økonomiske nøgletal (arbejdsløshed, vækst, inflation mv.) ligger til den svage side (bortset fra arbejdsløsheden i USA, som forsat er rekord lav).

 

Jyske Bank forventer på denne baggrund markante rentesænkninger i USA det kommende år, mens rente i Europa kun forventes at værende svagt faldende.

 

Jyske Bank anbefaler at fastholde den nuværende fordeling mellem fast og variabel rente.

 

For yderligere detaljer om Kommunens lån, samt Jyske Banks forventninger til de finansielle markeder henvises til den fulde rapport fra Jyske Bank, jf. bilag "Rapportering Jyske Bank ultimo 2019", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

 

Værdipapirbeholdning

Kommunens portefølje af værdipapirer består af obligationer og aktier. Kursværdien er pr. 31. december 2019 314,1 mio. kr.

 

 

 

Som det fremgår består langt hovedparten af porteføljens værdipapirer af danske obligationer med meget lav risiko. Disse udgøre 242,1 mio. kr. svarende til 77,1% af den samlede portefølje. Herudover indgår 14,5% aktier, svarende til 45,7 mio. kr. og 8,1% erhvervsobligationer svarende til 25,5 mio. kr.

Desuden indgår en lille andel af kontanter (0,3%). Alle værdipapirer indgår via investeringsforeninger.

 

Som en del af den Finansielle Strategi (vedlagt som bilag) er det fastlagt, at der kun investeres via produkter, som følger nogle særligt restriktive krav. Formålet med dette er at undgå investeringer i virksomheder, der skaber omsætning fra sektorerne alkohol, tobak, hasardspil, militær, pornografi, kul og gas; og at undgå investeringer i virksomheder, som er involveret i brud på normer indenfor menneskerettigheder, arbejdstager rettigheder, miljø og anti-korruption.

 

Erhvervsobligationer og aktier, kan hver indgå med maksimalt 20% af den samlede portefølje. Dog således, at den samlede mængde af de to aktivklasser tilsammen ikke må udgøre mere end 30% af den samlede portefølje.

 

Porteføljen har i 2019 opnået et afkast på 4,3%, hvilket må betragtes som godt. Dette skyldes hovedsagelig den positive udvikling på aktiemarkederne i 2019.

 

For yderligere detaljer om depotets indhold af værdipapirer, deres afkast, risiko mv. henvises til dokumentet "Værdipapirdepot pr. 31. december 2019", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt i sin helhed. En repræsentant fra, Danske Bank Asset Management, vil være tilstede på mødet, og give en redegørelse for værdipapirsammensætning, året der er gået, og udsigter for porteføljen.

 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. at tage ovenstående information om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver til efterretning.
Beslutning
 1. Orienteringen om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver taget til efterretning.

 

Kim Valentin (V) fraværende.

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

 

Bilag

3. Udmøntning af budgetaftale 2020-2023

Sagsnummer: 00.30.04-S00-3-19

Resume

Fagudvalgene har på møderne i november og januar drøftet udmøntningen af budgetaftalens elementer på de enkelte fagudvalgs områder. I denne sag sammenfattes en status på fagudvalgenes behandling og beslutninger således Økonomiudvalget har et samlet overblik over arbejdet med realiseringen af budgetaftalen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 29. oktober 2019 Budget 2020-2023 med afsæt i den budgetaftale, der blev indgået den 5. oktober 2019.

Vedtagelsen inkluderer omprioriteringer i driftsbudgettet på 46 mio. kr. i 2020 stigende til 76 mio. kr. i 2023 og et anlægsprogram på ialt 338,8 mio. kr. (i løbende priser) i budgetperioden.

Der er således tale om betydelige ændringer i kommunens budget, som vil skulle udmøntes i den kommende budgetperiode og særligt i 2020. Dertil kommer, at der i konsekvens af budgetaftalen vedr budget 2019-2022, fortsat er enkelte elementer, hvor udmøntning udestår, idet de først er besluttet til effektuering i perioden 2020-2022.

 

Fagudvalgene har behandlet udmøntningen af budgettet på de enkelte fagudvalgs områder med følgende input:

 


Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har på både november og januarmøderne behandlet budgetelementerne med henblik på at få input til det videre arbejde samt give status på det igangværende arbejde. Der arbejdes med alle elementerne og enkelte er implementeret. En række af elementerne som fx optimering af driften i hjemmeplejen og sygeplejen og optimering af akut- og midlertidige pladser kræver et større analyse og planlægningsarbejde som administrationen er i fuld gang med. Status for budgetarbejdet vil derfor løbende blive behandlet på fagudvalget bl.a. i forbindelse med årets budgetopfølgninger.

 

Udvalget for Børn, Idræt og Familie

På seneste møde i Udvalget for Børn, Idræt og Familie 7/1 2020 er fremlagt status på alle budgetaftalens elementer. På samme møde blev tilgang til ledelseslag på skoler drøftet og udmøntning af lukkeuge dagtilbud håndteret konkret. Besparelser på Idrætspulje og Halpulje er ligeledes håndteret med fjernelse af puljerne. Konkretisering af Ramløse som fødeskole til Bjørnehøjskolen er ligeledes implementeret på mødet i Udvalget for Børn, Idræt og Familie 7/1 2020.

Task Force vedr. SP opstartes i indeværende uge. Arbejdet med Mini FO uden rullende skolestart er opstartet i efteråret 2019 og pågår som planlagt.

Projektet vedr. skoledagbehandlingstilbud er ligeledes opstartet og har 2. styregruppemøde i januar.       

En række af budgetaftalens elementer kobles til Økonomiudvalgets beslutning om håndtering af merforbrug samt fremadrettet styringsmodel.  

På anlægssiden fortsætter arbejdet med Gilleleje Læringsområde – dog med en forventet forsinkelse til indflytning i efterårsferien.       

 

Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

En stor del af elementerne i budgetaftalen på Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi er ændringer i puljer og lignende, der er udmøntet i forbindelse med vedtagelse af budgettet. De resterende elementer har været drøftet i udvalget på temamøder og administrationen arbejder nu videre med dette med henblik på behandling på et af de kommende udvalgsmøder. Der er således god fremdrift i arbejdet.

 

Udvalget for Beskæftigelse og Unge:

Budgetaftalens elementer indeholder reduktioner på en række ydelser og aktiviteter, der alle er igangsat og som forventes indfriet. Der er god fremdrift.  Analysearbejdet med bidrag fra STAR er netop afsluttet og afrapporteret. Implementering af anbefalingerne er sat i gang. Udvalget orienteres om dette på udvalgsmøde 14/1 2020.     

 

Udvalget for Udvikling, By og Land
Der er god fremdrift og forventning om indfrielse af alle budgetaftalens elementer. En stor del handler om eksekvering af anlægsfinansierede projekter. Der er kapacitetsopbygning i gang på anlæg vedr. vejområdet samt på opgaven vedr.  nyt administrativt center i Helsinge.

Vedr. befordringsudgifter er analysearbejdet påbegyndt. Det er endnu for tidligt at vurdere forventningerne til indfrielse. Der er nær sammenhæng til håndtering af specialtilbud på skoleområdet og arbejdet i den særlige SP task force under Udvalget for Børn, Idræt og Familie.

Udmøntning af anlægsprojekter i 2020 følger på den aktuelle dagsorden i Udvalget fro Udvikling, By og Land 14/1 2020 samt på februarmødet 2020. Særligt vedr. nyt administrativt center er tidsplanen stram.

Eksekvering på nyt beredskab er ligeledes på dagsordenen 14/1 2020. Også her er skarp styring på tidsplanen kritisk for at nå i mål.

Det fælles kystsikringsprogram med Halsnæs og Helsingør kommuner fortsætter som planlagt med myndighedsprojekt, VVM og fremmesag incl. oplæg til bidragsfordeling inden sommerferien.

 

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget behandler udmøntning af budgettet for Økonomiudvalget som fagudvalg i punkt 4 på samme dagsorden.

 

  

Som angivet i de enkelte udvalg vil der primo 2020 blive lagt sager frem til fagudvalgene om de enkelte elementer i budgetaftalen. Herefter vil der i de fire budgetopfølgninger i 2020 blive fulgt op på budgetaftalens elementer.

 

Det vil kræve et betydeligt ressourcetræk at realisere budgetaftalen. Det skal derfor understreges, at det er administrationens vurdering, at forudsætningen for at lykkes med at realisere budgetvedtagelsen kræver et vedholdende fokus på de besluttede elementer, prioritering og at realiseringen ikke påvirkes af igangsættelse af yderligere andre initiativer.

 

 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. at tage orienteringen til efterretning

 

Beslutning
 1. Orienteringen taget til efterretning.

 

Fejl i udvalgsnavn (Børn og Unge) rettes til det korrekte navn (Beskæftigelse og Unge) i forbindelse med protokollen.

Sætningen "Økonomiudvalget behandler udmøntning af budgettet for Økonomiudvalget som fagudvalg i punkt xxx på samme dagsorden" rettes til "i punkt 4" i forbindelse med protokollen.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

4. Udmøntning af Budgetaftalen 2020-2023 - Økonomiudvalget som fagudvalg

Sagsnummer: 00.30.04-S00-3-19

Resume

I denne sag behandler Økonomiudvalget som fagudvalg hvordan budgetaftalens elementer udmøntes på Økonomiudvalgets område.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. at godkende at udmøntning af budgetaftalen inden for udvalgets område konkretiseres på udvalgsmøder primo 2020.
Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 29.oktober 2019 Budget 2020-2023 med afsæt i den budgetaftale, der blev indgået den 5. oktober 2019.

Vedtagelsen inkluderer omprioriteringer i driftsbudgettet på 46 mio. kr. i 2020 stigende til 76 mio. kr. i 2023 og et anlægsprogram på ialt 338,8 mio. kr. (i løbende priser) i budgetperioden.

Der er således tale om betydelige ændringer i kommunens budget, som vil skulle udmøntes i den kommende budgetperiode og særligt i 2020. Dertil kommer, at der i konsekvens af budgetaftalen vedr budget 2019-2022, fortsat er enkelte elementer, hvor udmøntning udestår, idet de først er besluttet til effektuering i perioden 2020-2022.

  

For Økonomiudvalget som fagudvalg kan budgetaftalens elementer samt udeståender fra budgetaftalen 2019-2022 sammenfattes i nedenstående skemaer:

Drift:

 

 

 

Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at der skal arbejdes for, at den digitale infrastruktur bliver endnu bedre for kommunenens borgere og virksomheder. Samtidig er der fokus på prioritering af implementeringen af mere velfærdsteknologi, der hvor det kan understøtte udviklingen af den kommunale service i en tid med vanskelige rekrutteringsforhold og stramme økonomiske rammer  

 

For at sikre den fornødne fremdrift og realisering vil administrationen sørge for, at der primo 2020 lægges sager frem til økonomiudvalget som fagudvag i forhold til konkretisering af de enkelte elementer i aftalen med afsæt i input og drøftelser på dette møde.

Økonomiudvalget vil som koordinerende udvalg på dagens møde i anden sag få en samlet tilbagemelding på udmøntningen af budgetaftalen.

 

Herefter vil der i de fire budgetopfølgninger i 2020 blive fulgt op på budgetaftalen elementer.

 

Det vil kræve et betydeligt ressourcetræk at realisere budgetaftalen. Det skal derfor understreges, at det er administrationens vurdering, at forudsætningen for at lykkes med at realisere budgetvedtagelsen kræver et vedholdende fokus på de besluttede elementer, prioritering og at realiseringen ikke påvirkes af igangsættelse af yderligere andre initiativer.

 

Administrationen vil på mødet fremlægge administrationens overvejelser omkring realisering af de enkelte elementer. Udvalget vil på denne baggrund kunne drøfte de enkelte elementer, prioritering af emnerne og kommer med input til det videre arbejde.

 

 

 

 

 

Beslutning
 1. Godkendt.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

5. Frigivelse af rådighedsbeløb 2020

Sagsnummer: 00.30.04-Ø00-1-20

Resume

Sagen forelægges med henblik på at få Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter afsat på investeringsoversigten i 2020. Jævnfør reglerne om frigivelse af rådighedsbeløb må rådighedsbeløb ikke realiseres før der er truffet beslutning herom i Byrådet.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at frigive følgende rådighedsbeløb vedr. ordinære anlæg:

       a) 0,5 mio. kr. til Etablering af toiletter

       b) 2,5 mio. kr. til Opsætning af målerskabe

       c) 3,1 mio. kr. til Renovering af gadebelysning

       d) 5,1 mio. kr. til Fælles kystprogram

       e) 2,0 mio. kr. til Etablering af hjemmeplejen

 

2.   at frigive følgende rådighedsbeløb jfr. investeringsplanen på affaldsområdet:

       a) 0,6 mio. kr. til Udvidelse af kubeordningen

       b) 0,3 mio. kr. til Bygningsvedligeholdelse og materiel på genbrugsstationerne

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2020-2023 og i byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen er det besluttet at afsætte rådighedsbeløb til et anlægsprogram vedrørende ordinære anlæg. Flere af de afsatte rådighedsbeløb ansøges frigivet via særskilte sager til Byrådet, nogle ansøges frigivet i forbindelse med årets budgetopfølgninger og følgende rådighedsbeløb ansøges frigivet i denne sag for at sikre realiseringen af projekterne jf budgetaftalen

 

Ordinære anlæg

 

Etablering af toiletter - 0,5 mio. kr.

Byrådet har den 1/10-2019 givet anlægsbevilling til etablering af nye toiletter samt forbedring af eksisterende. Projektet er besluttet finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2020, 2021 og 2022.

I denne sag søges rådighedsbeløbet i 2020 frigivet.

 

Opsætning af målerskabe ifm. vejbelysning - 2,5 mio. kr.

Byrådet har den 10/12-2019 givet anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb i 2020 på 2,5 mio. kr., finansieret af lån, til opsætning af målerskabe ifm. vejbelysning.

I denne sag søges rådighedsbeløbet i 2020 frigivet.

 

Renovering af gadebelysning - 3,1 mio. kr.

Midlerne søges frigivet til det fortsatte arbejde med renovering af gadebelysningen. Bevillingen er lånefinansieret.

 

Fælles kystprogram - 5,1 mio. kr.

Midlerne søges frigivet til det fortsatte samarbejde med Halsnæs og Helsingør kommuner.

 

Etablering af hjemmeplejen - 2,0 mio. kr.

Byrådet besluttede den 11/6-2019 at afsætte et rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i 2019 og i forbindelse med budgetvedtagelsen 2020-2023 blev indarbejde et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2020 til etablering af hjemmeplejen.

I denne sag søges rådighedsbeløb i 2020 frigivet.

 

Forsyningsvirksomheder, anlæg

 

Udvidelse af kubeordningen - 0,6 mio. kr.

Midlerne søges frigivet til at indkøbe flere kuber til at øge sorteringen i nærområderne. Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 3,0 mio. kr. i investeringsplanen på affaldsområdet i perioden 2017-2021.

 

Bygningsvedligeholdelse og anskaffelse af større materiel på genbrugsstationerne - 0,3 mio. kr.

Midlerne søges frigivet til bygningsvedligeholdelse og renovering af maskiner på Højelt genbrugsstation.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK 769 af 09/06/15

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen

Beslutning

1a - 1e Anbefalet.

2a - 2b Anbefalet.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

6. Nyt hus til administration og sundhed

Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-19

Resume

Økonomiudvalget behandler punktet for at anbefale Byrådet en procesplan for det kommende arbejde med et nyt hus til administrationen og sundhed i Helsinge samt at frigive midler til projektets igangsættelse. Gribskov Kommune har af Social- og Indenrigsministeriet fået lånedispensation på i alt 82,5 mio. kr. til finansiering af projektet. Det er derfor muligt at lånefinansiere udgifterne i 2020.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. at godkende procesplanen for et nyt hus til administrationen, en ny kommunal tandklinik samt base for hjemmepleje og sygepleje i Helsinge.
 2. at byggeriet placeres på kommunens grund ved Østergade øst for gymnasiet i Helsinge.
 3. at der frigives 5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til projektets forfase til brug for rådgivning og indledende arbejder.
 4. at udgifterne finansieres med et 25-årigt annuitetslån med variabel rente.
 5. at der i forbindelse med projektet etableres en samlet planlægning for det kommunale areal ved Østergade udover delarealet nævnt under indstilling 1.
Sagsfremstilling

Med Budgetaftale 2020-2023 er der indgået aftale om, at administrationen skal samles på to lokationer i Helsinge, som er det nuværende rådhus og en ny lokation. Der skal således bygges et nyt administrativt hus i Helsinge, og i sammenhæng hermed etableres en samlet kommunal tandpleje samt base for hjemmeplejen og sygeplejen.

Centerbygningen mm. planlægges bygget på kommunens grund øst for gymnasiet i Helsinge ved Østergade. Placeringen giver mulighed for synergier i forhold til de samlede sundhedsfaglige funktioner, deres behov for placering ved nærhed til god kollektiv trafikforsyning og en eventuel lokalisering af et friplejehjem på et kommunalt areal (jf. UBL beslutning 30. april 2019). Derudover er forudsætningen i budgetaftalen, at byggeriet etableres som et "bar-marks"-projekt.

Ved etablering af et nyt hus kan administrationen i de to bygninger på hhv. Birkevang i Gilleleje og Bymosevej i Helsinge fraflyttes december 2022 som forudsat i budgetaftalen. Hvis Bymosevej skal rømmes helt, skal der også findes en anden placering af Genoptræningen. Der er flere muligheder, som skal afdækkes, før der kan træffes en endelig beslutning herom, men henset til projektets tidsplan, vil etablering af en ny bygning til genoptræningen indgå som en option i udbuddet, som kan benyttes, hvis det er den løsning, der vælges.

  

Projektorganisering

Der etableres en klassisk projektorganisation med en styregruppe bestående af chefer og direktører fra de berørte fagcentre, og en projektgruppe ligeledes med repræsentanter fra de berørte centre. Til sidstnævnte knyttes ekstern bygherrerådgivning, der i første omgang skal understøtte udarbejdelse af et komplet byggeprogram, En vigtig ressource i forløbet er en eller flere følgegrupper med interessenter fra de faggrupper, der fremover skal benytte de nye bygninger, endvidere inddrages bl.a. Handicaprådet og kommunens arbejdsmiljøleder. Følgegruppens input vil vægte tungt i udarbejdelsen af byggeprogrammet, der i en totalentreprise skal være udførligt, så det tydeligt fremgår for de bydende parter, hvad der skal være omfattet af projektet. Grundet den stramme tidsplan bliver arbejdet med byggeprogrammet kort og præcist.

 

Entrepriseform og udbud

Et projekt, hvor såvel tid som økonomi er stram, kan med fordel udbydes som totalentreprise. Det forventes, at der gennemføres et udbud med forhandling. Den endelige udbudsproces og udbudsmaterialet skal godkendes politisk. Det vil ske ad to omgange. På møderne i marts / april fremlægges et første udkast af udbudsmaterialet indeholdende udbudsstrategi, tildelingskriterier, byggeprogram samt plan for disponering af arealer. Input inddrages i udarbejdelsen af det endelige udbudsmateriale, som godkendes endeligt på Byrådets møde i maj.

Udbuddet afgøres ud fra de tildelingskriterier, der opstilles i udbudsmaterialet, så de bydende totalentreprenører ved, hvad de bliver målt på. Tildelingskriterierne er afgørende for det endelige valg af Totalentreprenør, og der opstilles en vægtning af fx. økonomi, teknisk funktion, arkitektur, bæredygtighed, samarbejde m.m.

 

Udbudsformen betyder, at det politiske rum for at forme rammerne for byggeriet er knyttet til fastlæggelsen af det detaljerede byggeprogram, som er grundlaget for udbuddet. Det er de funktionsmæssige krav der kan påvirkes politisk. Det sker i forbindelse med behandlingerne heraf i marts-maj 2020. Det senere valg af entreprenør og forhandling af det præcise projekt er styret af de fastlagte udbudskriterier og er derfor en byggefaglig og udbudsretlig opgave, der løftes af den administrative projektledelse.

 

Mindre dele af projektet som fx. byggemodning, klargøring af udenomsarealer mm. vil af hensyn til tidsplanen sandsynligvis blive igangsat i hovedentreprise efter sommerferien 2020 parallelt med udbuddet af totalentreprisen på bygningerne.

 

Krav til byggeriet

I byggeprogrammet skal krav til de tekniske dele af huset være beskrevet - eksempelvis krav til støjabsorbering, ventilation, lys mv. Ligeledes skal funktioner beskrives nøje - eksempelvis hvor mange arbejdspladser, der skal være og krav til deres udformning, krav til mødelokaler og en række andre funktionskrav. Det er endnu ikke besluttet, om alt skal samles i én bygning, eller om der med fordel kan bygges en særskilt bygning til eksempelvis tandklinikken. Det vil de kommende måneders analyse vise, og valget vil fremgå af det endelige byggeprogram.

 

For administrationshuset gælder det, at det skal være en god arbejdsplads for medarbejderne, men huset er også for kommunens borgere, og målet er, at der etableres en bygning, hvor det er nemt at komme til, indbydende at være og åbent for dem, der ønsker at bruge det.

 

Derfor planlægges det, at lave en form for mødecenter, hvor mødelokaler kan bruges af foreninger og andre interessenter, når de ikke benyttes af administrationen. På den måde kan huset være i brug i store dele af døgnet og vil understøtte arbejdet med de kloge m2, hvor kommunens faciliteter udnyttes bedst muligt.

I arbejdet med de kloge m2 indgår også et krav om, at der bygges effektivt og bæredygtigt. Der skal ikke bygges for stort, det skal være fleksibelt og der skal vælges løsninger og materialer, der understøtter en optimal drift efterfølgende.

 

Der skal endvidere etableres en moderne tandklinik, der understøtter og bidrager til optimering af den kommunale tandpleje. Her arbejdes der især med at skabe den rette indretning med fremtidssikret udstyr. Det samme gør sig gældende for basen til hjemmeplejen og sygeplejen, der skal indrettes, så de understøtter medarbejdernes behov. Der er her indhentet en del erfaringer med den netop indrettede base til hjemmeplejen i Gilleleje, som naturligvis indgår i fastsættelsen af krav til den nye base i Helsinge.

 

Gældende for hele projektet er løbende vurderinger af synergieffekter. eksempelvis afdækkes muligheder for sambrug af mødelokaler, kantinefaciliteter, omklædningsrum mm, så der kun etableres det, der er brug for .

 

Det indledende arbejde

For at indfri målet om at kunne flytte ind i de nye omgivelser ved udgangen af 2022, er de indledende arbejder igangsat:

 

 • Der er indgået rådgiveraftaler med:
  • bygherrerådgiver - Schedio
  • tekniske rådgivere - Vita Ingeniører og PLH Arkitekter
  • udbudsjuridisk rådgiver - SSI Advokater

Rådgiverne tilstræbes at være gennemgående i hele projektets løbetid.

 

 • Museum Nordsjælland har i december og januar foretaget arkæologiske forundersøgelser af ca. 9 hektar af den ca. 15 hektar store grund øst for gymnasiet, som er udset som byggegrund. Forundersøgelserne har vist, at der skal foretages yderligere undersøgelser, som kan igangsættes, hvis det besluttes, at byggeriet placeres på denne grund.

 

 • Der er ligeledes igangsat geotekniske analyser af grunden.

 

 • Der har været afholdt to møder med følgegruppen, hvor krav og ønsker til det nye byggeri er drøftet. Endvidere har der været gennemført en vurdering af, hvilke centre der skal huses i den nye administrative bygning. Konklusionen var, at det er de centre, der i dag er placeret på Bymosevej (Center for Job og Unge) og på Birkevang (Center for Social og Unge samt Center for Dagtilbud og Skole), der vil have størst synergi af en samplacering.

 

 

Procesplan

 

Der er opstillet følgende indledende tidsplan for det kommende arbejde:

  

Tidspunkt

 

 Indhold

Januar 2020 

Igangsættelse af byggeprojektet

Marts og april 2020

Maj 2020

2.-3. kvartal 2020

Første politiske behandling af byggeprogram

Godkendelse af udbudsmateriale

Udbud af totalentreprise

1.-3. kvartal 2020

Plangrundlag afklares og besluttes

1.-3. kvartal

Tekniske forundersøgelser og -arbejder

4. kvartal 2020

Valg af totalentreprenør og kontraktunderskrivelse

Medio 2021

Første spadestik

December 2022

Aflevering og ibrugtagning

 

 

 

Tidsplanen er foreløbig og overordnet, da vi er meget tidligt i processen, og den vil blive justeret undervejs, dog med det klare mål, at indflytningsdatoen for den administrative centerbygning fastholdes. Der forventes en etapevis udførsel af byggeriet, hvor fx tandklinikken eller andre deletaper kan færdiggøres i løbet af 2023.

 

Procesplanen indebærer en formel igangsættelse af arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan(er) i Udvalget for Udvikling, By og Land den 25. februar 2020. Herefter vil der ske en inddragelse af borgere og offentlighed i to omgange, først i en indledende ideindkaldelse/foroffentlighed primo marts og senere i en 8 ugers høringsperiode af de mere konkretiserede planer.

 

 

Kommunikation

Som en del af projektet udarbejdes en kommunikationsplan, som har et eksternt og et internt spor. I det eksterne spor indtænkes kommunikation til naboer og andre, der ikke er direkte interessenter i projektet, men som alligevel på den ene eller anden måde berøres af projektet. Der foretages høring omkring anvendelse af området i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

 

Den interne del af kommunikationsplanen inkluderer information til medarbejderne med henblik på at sikre ejerskab til det nye byggeri.

 

Foruden inddragelse af interessenter vil der i afdækningsfasen indhentes erfaringer fra andre lignende projekter. Her gennemføres eksempelvis telefoninterview om rådhusbyggerier med Tønder, Vejen, Middelfart og Egedal kommuner, og der planlægges besøg på rådhusene i Egedal og Høje Taastrup. Endvidere har der været  kontakt med Furesø og Skanderborg kommuner om deres erfaringer. Der indhentes viden om tandklinikker i Halsnæs og Allerød kommuner, der netop har indviet nye klinikker.

 

Økonomi

Der forventes anvendt 5 mio. kr. til projektets forfase til brug for rådgivning og indledende arbejder på den kommunale grund ved Østergade øst for gymnasiet i Helsinge.

 

Budgetbesparelsen på driften fra de to administrative huse, der forlades, er fuldt indregnet fra 2023. En forudsætning for den budgeteffekt er, at den stramme men realistiske tidsplan for projektet overholdes.

 

 

Finansiering

Finansiel strategi og valg af låntype, fordeling af kommunens lån

 

Kommunen kan optage lån som annuitetslån, serielån eller som stående lån. Lån kan være med fast eller variabel rente. Kommunens låneportefølje overvåges og vurderes løbende af administrationen i samarbejde med den finansielle rådgiver, Jyske Bank, indenfor rammerne af den vedtagne Finansielle strategi.

 

Strategien fastsætter, at den fastforrentede gæld som minimum skal udgøre 35 til 40%, og at den variabelt forrentede gæld minimum skal udgøre 15 til 20%. For den øvrige andel af gælden (40-50%) fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet låntype på baggrund af indstilling fra administrationen og den finansielle rådgiver.

 

Kommunens låneportefølje (excl ældreboliger) fordeler sig pt. således:

Aktuel låneportefølje excl. ældreboliger, mio. kr.

Fastforrentede lån

Variabelt forrentede lån

I alt

451,8

196,4

648,2

69,7%

30,3 %

100%

 

Den pt. høje andel af fastforrentede lån skal ses på baggrund af forventninger i markedet i de sidste par år om et stigende renteniveau. Ved valg af høj andel af fastforrentede lån, er kommunen sikret mod rentestigninger.

 

Administrationens anbefaling af låntype:

Efter anbefaling fra Jyske Bank, som er Kommunens finansielle rådgiver, lægger administrationen op til, at lånet optages som et variabelt forrentet 25-årige annuitetslån, så det lave renteniveau kan udnyttes. Den variable rente (pr. 10. januar 2020) i Kommunekredit, er -0,2%, mens den faste rente til sammenligning er 0,51%.

 

Fordelingen mellem fast og variabelt forrentet lån i låneporteføljen vil med det nye lån være:

 

Låneportefølje excl. ældreboliger, efter optagelse af nye lån, mio. kr.

Fastforrentede lån

Variabelt forrentede lån

I alt

451,8

201,4

653,2

69,2%

30,8%

100%

 

Som det fremgår vil 69,2 % af kommunens låneportefølje stadig være fast forrentet. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige rentestigninger, samtidig med, at det for tiden lave renteniveau kan udnyttes. 

 

Et 25-årigt annuitetslån med variabel rente vil have en ydelse på 200.000 kr. det første år. Ydelsen finansieres af afsat budget på de finansielle rammer.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. LBK nr. 1031 af 6. juli 2018.

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune af 23. april 2019, § 9 stk. 5.

 

Økonomi

Jf. sagsfremstilling. 

Beslutning

1. - 5. Anbefalet.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

7. §17, stk. 4 Temaudvalg 2020

Sagsnummer: 00.22.04-G01-5-19

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om at forlænge perioden for det eksisterende temaudvalg Strategi og Samskabelse (§17, stk. 4).

 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:

1. at forlænge perioden for det eksisterende temaudvalg Strategi og Samskabelse med 2 måneder, så det løber indtil den 30. april 2020

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med den seneste konstituering ønsket, at der i resten af indeværende byrådsperiode etableres et temaudvalg, der kan arbejde med varierende opgaver. I praksis vil det betyde, at der i perioden vil blive etableret ét temaudvalg ad gangen med en fastlagt levetid, forankring, tema og bemanding. Dvs. at når ét temaudvalg afsluttes, startes et nyt op med selvstændigt kommissorium. Det er tanken, at de temaudvalg, der nedsættes i byrådsperioden, etableres for at skabe en platform for de stående udvalg og byråd, hvor der kan arbejdes fokuseret og evt. på nye måder med tværgående problemstillinger. Temaudvalget har til opgave at bidrage med nye idéer og tilgange til kommunens udvikling og fungere som en forberedende og rådgivende funktion for de stående udvalg og Byrådet.

 

I maj 2019 besluttede Byrådet at etablere et temaudvalg, der skulle arbejde med strategi og samskabelse. Udvalget blev nedsat for perioden 1. juli 2019 til 28. februar 2020. For at kunne runde udvalgets arbejde ordentlig af, anmodes Økonomiudvalget i denne sag om at anbefale Byrådet at beslutte at forlænge udvalgets virke-periode med 2 måneder, så det løber indtil den 30. april 2020,

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2 af 4. januar 2018 (Kommunestyrelsesloven) §17, stk. 4, § 24, stk. 3.

BEK nr. 1530 af 09.12.2016 (Vederlagsbekendtgørelsen) §7 stk. 1, 3, 4 og 8 og §8.

Beslutning
 1. Anbefalet.

 

Kim Valentin (V) fraværende.

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

8. Forslag til Nationalparkplan 2020-2026

Sagsnummer: 01.00.00-A00-11-19

Resume

Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om Forslag til Nationalparkplan 2020-2026, som er sendt i offentlig høring fra 4. december 2019 til 26. februar 2020. Nationalparkplanen danner rammen for nationalparkfondens arbejde i perioden 2020-2026. Det er aftalt i borgmesterkredsen i nationalparkens bestyrelse, at hver kommune sender høringssvar.

 

Udvalget Udvikling, By og Land får sagen til orientering med henblik på at forberede udvalgets fremtidige arbejde med Nationalparkplanen.

Administrationen indstiller

til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at godkende vedlagte høringssvar fra Gribskov Kommune som sendes til Nationalparkbestyrelsen

 

til udvalget Udvikling, By og Land

2. at tage orienteringen til efterretning

Historik

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 7. januar 2020, pkt. 4:

1. Godkendt med præcisering om at vigtigheden af at skabe en større geografisk sammenhæng fremhæves samt at fortællingen om kongernes brug af søerne til fiskeri tilføjes.

 

Udvalget fremhævede at der i det fremtidige arbejde skal være fokus på fortællingen af kulturhistorien.

 

Fraværende: Kim Valentin (V), Jørgen Simonsen (V) og Jesper Behrensdorff (C).

 

 

Udvikling, By og Land, 14. januar 2020, pkt. 16:

2. Taget til efterretning

 

Lars Nielsen deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev sendt i høring den 4. december 2019 frem til den 26. februar 2020.

Alle med interesse i nationalparkens udvikling kan sende høringssvar til sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Forslag til Nationalparkplan samt udkast til høringssvar for Gribskov Byråd er vedlagt som bilag til sagen. Høringsbrev og høringsliste der fulgte med forslaget til Nationalparkplan er vedlagt til yderligere orientering.

 

Borgmester Anders Gerner Frost, som repræsenterer Gribskov Kommune i Nationalparkfondens bestyrelse, har sammen med den øvrige bestyrelse, godkendt forslaget.

 

Planen er bygget op i tre kapitler:

 • "Hvad har vi?" - beskriver de værdier der findes i nationalparken
 • "Hvad kan vi?" - beskriver lovgivning og de rammer, som nationalparken skal arbejde indenfor
 • "Hvad vil vi?" - beskriver indsatser og projekter, som nationalparken vil arbejde med i de kommende år

 

Formålet med planen er at skabe et fundament for udvikling af nationalparken inden for disse områder:

Forslaget indeholder forslag til indsatser, der skal bidrage til at realisere de målsætninger, der fremgår af bekendtgørelsen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland inden for emnerne:

 • Natur
 • Kulturhistorie
 • Friluftsliv
 • Geologi og landskab
 • Formidling, undervisning og forskning
 • Lokalsamfund, erhverv og turisme

 

Nationalparken bygger bl.a. på de mange ideer, som borgere, foreninger, institutioner, kommuner og andre interesserede har bidraget med. Indsatserne i planen kan kun realiseres gennem frivillig aftaler.

 

Nationalparkplanen er kulminationen på 13 års arbejde med etalering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Byrådet har løbende været inddraget i beskrivelser og forslag - senest med inspirationsmøde for Byrådet den 3. april.Her præsenterede Gribskov Kommune-medlemmer af af Nationalparkbestyrelsen og Nationalparkrådet nogle af de ideer og forslag som de ville sende ind.

    

Nationalparkernes hovedformål er at styrke og udvikle naturværdierne, men nationalparkfonden har ønsket også at styrke arbejdet med områdets særlige kulturhistorie. Derfor vil projekter med fokus på biologisk mangfoldighed og kulturarven fra kongernes og klostrenes historie blive prioriteret højt, men der vil blive igangsat projekter inden for alle seks målsætninger i planperioden 2020-2026. Projekter, der understøtter flere formål samtidig, prioriteres højt og biologisk mangfoldighed indtænkes så vidt muligt i alle projekter.

 

Udsnit af forslag til indsatser i forslag til Nationalparkplanen:

 

 • Centralt besøgscenter

Formidling bliver et centralt element i indsatsen. Det er hensigten, der ikke iværksættes projekter, uden at der er taget stilling til formidling. Det er en målsætning, at formidlingen udvikles i fællesskab med de mange aktører i nationalparkens område. Der skal placeres et centralt besøgscenter i forbindelse med Esrum Kloster og Møllegård i Gribskov Kommune og arbejdes for, at der etableres mindst én formidlingsindgang i hver af nationalparkens øvrige kommuner.

 •  Geografisk sammenhæng

Forslaget til nationalparkplan indeholder også en forventning om, at der i planperioden 2020-2026 vil blive igangsat et arbejde for at skabe bedre geografisk sammenhæng i nationalparken. Det følger af bekendtgørelsen, da nationalparken i dag fremstår noget fragmenteret. Grænserne fastlægges formelt af miljøministeren. Arbejdet vil have fokus på mindre justeringer, der evt. kan gennemføres i planperioden, og på en mere langsigtet proces for at udvide nationalparken.

 • Natur, kultur og friluftsliv

Forslaget rummer forslag som eksempelvis: levested for løgfrøer ved Arresø, overvintring for flagermus i bunkers, vandhuller til padder i Tisvilde Hegn, fugletårne og sheltere ved Arresø, snorkelsti i Esrum sø, understøtte Frederiksborghesten genindføres på engene omkring Esrum Kloster og vange i Gribskov Kommune.

 • Lokalsamfund, erhverv og turisme

Forslaget rummer forslag som eksempelvis: Frivillighed - inddrage frivillige til fx formidling og naturpleje, partnerskaber og lokal erhvervsudvikling - udvikling af partnerskabsprogram til brug af nationalparkens logo til markedsføring, synliggørelse af erhvervspartnere, etablere og faciliterer et erhvervsnetværk, bæredygtig turisme - skabe bæredygtige oplevelsespakker som fx at understøtte Esrum-Tisvildevejen, bidrage til at udvikle nationalparken som en bæredygtig turistdestination i samarbejde med Visit Nordsjælland.

 

 Videre proces

Den endelige Nationalparkplan 2020-2026 forventes vedtaget af nationalparkbestyrelsen senest 1. juli 2020. 

 

Administrationen anbefaler at det fremtidige arbejde med Nationalparkplanen drøftes yderligere på udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og udvalget for Udvikling, By og Erhverv når Nationalparkplanen er vedtaget.

 

 

Lovgrundlag

Nationalparkplanen er udarbejdet på grundlag af nationalparkloven (LBK 120/2017) og bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland (bkg. 71/2018).

 

Økonomi

Der er ikke med planforslaget taget stilling til finansiering af de foreslåede indsatser. Nationalparken har på finansloven en årlig grundbevilling på ca.8,1-9,2 mio kr. til drift af sekretariatet samt projekter. Gennemførelse af de foreslåede indsatser vil således kræve supplerende ekstern finansiering fra myndigheder, private fonde mm. Gribskov Kommune kan vælge at indgå samarbejde om udvalgte projekter og yde medfinansiering.    

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev sendt i høring den 4. december 2019 frem til den 26. februar 2020.

Alle med interesse i nationalparkens udvikling kan sende høringssvar til sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Beslutning

1. Anbefales godkendt med præcisering om at vigtigheden af at skabe en større geografisk sammenhæng fremhæves samt at fortællingen om kongernes brug af søerne til fiskeri tilføjes.

 

Udvalget fremhævede at der i det fremtidige arbejde skal være fokus på fortællingen af kulturhistorien.

 

Bilag, som blev eftersendt dagsorden, og som udgør udkast til høringssvar i en version, hvor bemærkninger fra fagudvalget er indarbejdet i teksten, vedhæftes protokollen fra udvalgsmødet.

 

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

 

Bilag

9. Ny multibane i Helsinge mellem Nordstjerneskolen og Helsinge Hallerne

Sagsnummer: 04.08.10-G01-1-19

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen for at anbefale Økonomiudvalget placering af ny multibane i Helsinge. Udvalget Udvikling, By og Land får sagen til orientering. Udvalget Børn, Idræt og Familie fik første gang forelagt sagen på udvalgsmøde 19. november 2019, hvor det blev besluttet at udskyde behandlingen af sagen til et senere møde.

 

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget:
 1. At godkende at der anlægges en ny multibane på Boagervej 22 i Helsinge (den gamle svømmehalsgrund), betalt og driftet af Helsinge Hallerne
 2. At godkende at de tilbagebetalte midler overføres til udvikling af Gilleleje Idrætsområde
Historik

 Børn, Idræt og Familie, 7. januar 2020, pkt. 3:

 1. Anbefalet med den tilføjelse, at banen kan flyttes, såfremt Gribskov Kommune finder en anden anvendelse af grunden.
 2. Anbefalet.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med bygning af springhallen i Helsinge blev den eksisterende mulitibane nedtaget, da den lå, hvor springhallen er placeret. Der er ikke siden etableret en ny multibane. Såvel Nordstjerneskolen som Helsinge Hallerne har siden haft et stort ønske og behov for en multibane. Begge har peget på en placering på den gamle svømmehalsgrund, der ligger imellem de to institutioner, og hvor begge parter kan drage nytte af den.

 

Gillelejehallen har for Idrætsrådets anlægsmidler i 2017 fået bevilliget og købt en multibane, som endnu ikke er sat op, da den ønskede placering ikke kunne godkendes. Derfor er multibanen nu opmagasineret hos leverandøren, og afventer at der findes en ny placering.

 

Sagens forhold 

Helsinge Hallerne har tilbudt at købe multibanen og opsætte på ovennævnte placering. Hvis kommunen finder en anden anvendelse af grunden på et senere tidspunkt, vil banen kunne flyttes for anslået 30.000 kr. Helsinge Hallerne har tilbudt at stå for vedligehold af græsarealet mv., hvis multibanen etableres. Forpligtigelsen for græsslåning overgår da fra kommunen til Helsinge Hallerne.

 

Idrætsrådets vurdering

 Idrætsrådet har behandlet punktet på sit møde den 4. december 2019 og kan tilslutte sig administrationens indstillinger.

 

 

Multibanen placeres inden for den røde markering.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Det vurderes, at det ikke er muligt at finde en placering for en ny multibane i nærheden af Gillelejehallen. Helsinge Hallerne har tilbudt at købe multibanen og etablere den på en egnet placering ved Nordstjerneskolen/Idrætsanlæget i Helsinge. Derfor anbefales det, at godkende etableringen af multibanen. Det anbefales endvidere, at de tildelte midler til multibanen betales tilbage til kommunen, og at de indgår i etablering af udefaciliterene i Gilleleje idrætsområde på Parkvej. Når det ligger fast, hvad der skal etableres, kan midlerne bringes i brug - eventuelt til en ny multibane. Det vil indgå i den samlede vurdering af idrætsfaciliteterne (jf. sag om Visions- og helhedsplan for Idrætsfaciliteterne omkring Gilbjergskolen, Gilleleje, på indeværende udvalgsmøde for Børn, Idræt og Familie).

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune af 23. april 2019, § 9 stk. 5 og § 12 stk. 2.

Gribskov Kommunes Idrætspolitik, 2013

Økonomi

Gilleleje Hallen fik i 2017 200.000 kr. i tilskud til multibane fra Idrætsrådets anlægspulje. Ved Helsinge Hallernes køb af banen vil beløbet tilbagebetales til Gribskov Kommune.

Beslutning
 1. Godkendt med den tilføjelse, at banen kan flyttes, såfremt Gribskov Kommune finder en anden anvendelse af grunden.
 2. Godkendt.

 

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

 

10. Skolernes økonomi - ny styringsmodel og håndtering af konkrete økonomiske situation

Sagsnummer: 00.30.18-P05-1-19

Resume

Økonomiudvalget besluttede 10. december 2019, at

 1. Udvalget Børn, Idræt og Familie i tæt samarbejde med skolelederne og administrationen udarbejder en ny gennemsigtig styringsmodel for skoleområdet som skal træde i kraft for skoleåret 2020/2021.
 2. Udvalget Børn, Idræt og Familie undersøger forskellige scenarier for hvordan skolernes økonomiske situation kan håndteres i skoleåret 2019/2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2020.
 3. Kommunaldirektøren gennemgår sagen med skoleledelserne.

I denne sag fremlægges forslag til kommissorium for udmøntning af punkt 1 samt forskellige scenarier til brug for udmøntning af punkt 2.

Forslagene vedr. punkt 2 vil blive fremlagt på mødet.

Administrationen indstiller til udvalget for Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at godkende kommissorium for udarbejdelse af fremtidigt styringssetup med vikning senest fra skoleåret 2020-2021
 2. at fastlægge model til fordeling af skolernes forventede merforbrug i skoleåret 2019-2020.
Historik

Børn, Idræt og Familie, 20. januar 2020, pkt. 14:
Anbefaling fra ekstraordinært møde i udvalget Børn, Idræt og Familie forelægges for Økonomiudvalget på mødet.

 

1. Anbefalet med følgende ændringer: Projektejer er hele udvalget Børn, Idræt og Familie og ikke kun formandsskabet. Overskriften "Governance" erstattes med "Organisering".

2. Udvalget besluttede at sende sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet uden anbefaling.

 

Udvalget blev på mødet præsenteret for scenarier for mulig tillægsbevilling til skolerne. Oplæg er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag ved protokolleringen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 10. december 2019, at

 1. Udvalget Børn, Idræt og Familie i tæt samarbejde med skolelederne og administrationen udarbejder en ny gennemsigtig styringsmodel for skoleområdet som skal træde i kraft for skoleåret 2020/2021.
 2. Udvalget Børn, Idræt og Familie undersøger forskellige scenarier for hvordan skolernes økonomiske situation kan håndteres i skoleåret 2019/2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2020.
 3. Kommunaldirektøren gennemgår sagen med skoleledelserne.

 

Administrationen har sammen med skolelederne udarbejdet vedlagte kommissorium som ramme for det kommende arbejde med at udarbejde en ny gennemsigtig styringsmodel for skoleområdet, som skal træde i kraft for skoleåret 2020/2021. Kommissoriet fokuserer på at få etableret gennemsigtig styringsinformation og tilhørende processer, der sikrer entydig rolle og ansvarsfordeling for det løbende arbejde med styring af skolernes økonomi. Kommissoriet lægger op til, at den nuværende tildelingsmodel fastholdes. Til grund for denne afgrænsning lægges dels at en revision af tildelingsmodellen ikke vil kunne realiseres inden det nye skoleårs planlægningen igangsættes (primo april), dels at det nuværende tildelingsmodel vurderes. at indeholde de relevante forudsætninger for at kunne realisere budgetoverholdelses såvel som evt. budgetreduktioner.

Kommissoriet sikrer, at der tages stilling til den fremtidige styring af SP- området og at arbejdet koordineres med SP-taskforcen, jf. budgetvedtagelsen  

På baggrund af det vedlagte kommissorium er det administrationens anbefaling, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende kommissoriet for udarbejdelse af en fremtidig styringsmodel.

 

På mødet fremlægges modeller og anbefalinger for fordeling af et forventet merforbrug på skolernes samlede rammer i skoleåret 2019-2020.

Det er administrationens anbefaling, at udvalget for Børn, Idræt og Familie på baggrund af de fremlagte modeller udvælger en model, der kan anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at godkende.

 

Lovgrundlag

LBK nr 823 af 15/08/2019 (Folkeskoleloven) § 40, stk. 2, punkt 1 og § 49

Beslutning
 1. Anbefalet med følgende ændringer: Projektejer er hele udvalget Børn, Idræt og Familie og ikke kun formandsskabet. Overskriften "Governance" erstattes med "Organisering".
 2. Besluttet, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at beslutte model 2b med den tilføjelse at 3,16 mio. eftergives Gilbjergskolen for skoleåret 2018/2019 samt at administrationen udarbejder en op til femårig afdragsordning i forhold til det resterende underskud for skoleåret 2019/2020.

 

 

Økonomiudvalget blev på mødet præsenteret for scenarier for mulig tillægsbevilling til skolerne ligesom udvalget for Børn, Idræt og Familie.

Oplægget vedhæftes dagsordenspunktet som bilag i forbindelse med protokolleringen, og udgør dermed beslutningsgrundlag for behandling af sagen i Byrådet.

 

Udkast til kommissoriet blev tilrettet i henhold til udvalgets beslutning. Den tilrettede version blev vedhæftet protokollen fra udvalgsmødet.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

Bilag

11. Kulturelt samlingspunkt i Græsted

Sagsnummer: 82.00.00-G01-20-19

Resume

Ifølge budgetaftalen skal der etableres et kulturelt samlingspunkt i Græsted.

 

Etableringen sker først og fremmest ved, at Stads- og Lokalhistorisk Arkiv flytter dele af sine arkivalier ned i kælderen under en af skolens fløje, hvilket giver mulighed for, at frivilligcentret flytter fra sin nuværende lokalisering til de rømmede lokaler i Lokalhistorisk Arkiv. Hermed skabes et nyt samlingspunkt for de frivillige, der er knyttet til henholdsvis frivilligcentret og arkivet.

 

Ældre, Social og Sundhed og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen forelagt for at få en status over administrationens arbejde med at involvere de berørte parter, først og fremmest frivilligcenteret og Stads- og Lokalhistorisk Arkiv, i idéfasen.

 

Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet får sagen forelagt for at frigive midler til etablering af kulturelt samlingspunkt i Græsted.

Administrationen indstiller til:

Ældre, Social og Sundhed samt Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

 

 1. at tage status-redegørelsen til efterretning

 

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

 

 1. at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til kulturelt samlingspunkt i Græsted, finansieret af anlægsprojektet "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek. m.v."

 

Historik

 
Ældre, Social og Sundhed , 7. januar 2020, pkt. 11:

1. Taget til efterretning.

 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 7. januar 2020, pkt.
1. Taget til efterretning

 

Fraværende: Kim Valentin (V), Jørgen Simonsen (V) og Jesper Behrensdorff (C).

 


Udvikling, By og Land, 14. januar 2020, pkt. 9:

2. Anbefaling tiltrådt

 

Lars Nielsen deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 2. april 2019 at igangsætte en afdækning, der bl.a. skulle se på mulighederne for at styrke et kulturelt samlingspunkt i Græsted Bymidte omkring BLIK og Stads- og Lokalarkivets bygninger. Af sagsfremstillingen fremgår det, at etableringen af det kulturelle samlingspunkt hviler på en idé om at udnytte ”Det Gule Hus” på Græsted Stationsvej 8 i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Det understreges, at afdækningen bør ske i tæt samarbejde med samarbejdspartnere, som fx frivilligcentret.

 

Ifølge budgetaftalen for 2020-2023, godkendt af Byrådet den 29. oktober 2019, skal der etableres et kulturelt samlingspunkt i Græsted, hvor frivilligcentret rykker ind på BLIK og Arkivet. I budgetaftalen er der afsat 5 mio.kr. i 2020 til "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek m.v.". Heraf forventes 3 mio. kr. anvendt til kulturelt samlingspunkt i Græsted,

 

På denne baggrund handler denne sag om dels at give en statusredegørelse for den foretagne afdækning sammen med samarbejdspartnere, dels at redegøre for det økonomiske overslag for skitseprojekt om etablering af kulturelt samlingspunkt, som der nu søges om anlægsbevilling til, finansieret af anlægsprojektet "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek. m.v."

 

Statusredegørelse for afdækning af mulighederne for at etablere et kulturelt samlingspunkt

Administrationen arbejdede i foråret og sommeren 2019 sammen med frivilligcentret, Lokal- og Stadsarkivet, BLIK og Græsted skole om at afdække mulighederne for at etablere et kulturelt samlingspunkt i Græsted Bymidte.

 

I afdækningsfasen bidrog samarbejdspartnerne med ideer og forslag til indretning af "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning. De frivillige fra såvel frivilligcentret som arkivet blev taget med på råd og præsenterede den nedsatte arbejdsgruppe for deres ideer til indretning. Ledelse og medarbejdere fra både frivilligcentret og arkivet har ligeledes været involveret i afdækningen og med at opstille og bearbejde indkomne ideer og forslag. I forløbet blev skolens og bibliotekets ledelse ligeledes involveret.

 

Afdækningen mundede ud i et skitseprojekt med følgende hovedtræk:

 

 • Hovedparten af de arkivalier, der i dag opbevares i "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning, flyttes ned i kælderen under en af skolens fløje. Skolen stiller lokaler til rådighed i overgangsfasen, så arkivets personale har god tid til at katalogisere materiale og til at flytte dette ind på deres blivende plads i selve arkivet.
 • Lokal- og Stadsarkivet samler sine aktiviteter i "Det Gule Hus", mens frivilligcentret indretter sig i den tilstødende pavillonbygning.
 • Ombygning af "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning, herunder ændring af ankomstområde i det kommende frivilligcenter, etablering af en rampe til kørestolsbrugere og handicaptoiletter i den midterste del af bygningen til gavn for såvel frivilligcentrets som arkivets brugere.
 • Behovet for større mødelokaler til både frivilligcentret og arkivet kan dækkes af lokaler i BLIK. Skolen stiller køkken og mødesal til rådighed for særlige arrangementer.

 

Afdækningen har ikke omfattet overvejelser om den fremtidige anvendelse af Holtvej 8, hvor frivilligcentret har til huse i dag. Det har været en præmis for afdækningen, at frivilligcentret ikke vil kunne være på Holtvej 8 på sigt, da det vil kræve yderligere dispensation for anvendelsen af bygningen til dette formål.

 

Overslag over anlægsudgifterne til skitseprojektet

Administrationen har udarbejdet et budgetoverslag for ovennævnte skitseprojekt.

 

Budgetoverslaget godtgør, at ovennævnte skitseprojekt kan udføres for 3 mio. kr.

 

Budgettet omfatter:

 • Flytning af arkivalier
 • Ombygning af "Det Gule Hus" og den tilstødende pavillonbygning, herunder
  • renovering af pavillonbygningen
  • ændring af ankomstområde og etablering af tekøkken i det kommende frivilligcenter
  • etablering af en rampe til kørestolsbrugere og handicaptoiletter
  • nedtagning og opsætning af enkelte vægge for at øge anvendeligheden af rummene
  • maling af rummene
 • Flytning af frivilligcenter

 

Administrationens vurdering og anbefaling

I arbejdsgruppen har der været stor opbakning til etableringen af et kulturelt samlingspunkt i Græsted, og de frivillige i såvel frivilligcentret som i arkivet er enige i de muligheder, som samlokaliseringen rummer. Samtidigt får de frivillige adgang til bedre og større mødefaciliteter på biblioteket og på skolen.

 

På denne baggrund kan administrationen anbefale, at skitseprojektet føres ud i livet, og at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til anlægsprojektet.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, LBK nr, 47 af 15/01/2019

Økonomi

Ifølge budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat 5. mio. kr. i 2020 til "Optimering af m2, frivilligcenter, bibliotek m.v.". Med denne sag frigives 3 mio. kr. til kulturelt samlingspunkt i Græsted. Der resterer dermed 2 mio. kr. i ikke-disponerede midler.

Beslutning

2. Anbefalet.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

 

12. Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Ældrerådet

Sagsnummer: 27.69.40-A00-1-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om revideret samarbejdsaftale med Ældrerådet.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet
 1. at godkende forslag til revideret samarbejdsaftale
Historik

Ældre, Social og Sundhed , 7. januar 2020, pkt. 12:

1. Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale med Ældrerådet er fra september 2018. Samarbejdsaftalen fastlægger inddragelse af Ældrerådet i forvaltningens arbejde, herunder bl.a. tidsfrister for fremsendelse af høringssager til Ældrerådet.

 

Administrationen har i samarbejde med Ældrerådet justeret samarbejdsaftalen mellem kommunen og Ældrerådet. Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan Ældrerådet bør inddrages i sagerne på et tidligt stadie, ligesom samarbejdsaftalen fastlægger proceduren for Ældrerådets afgivelse af høringssvar i beslutningssager. De foreslåede justeringer består i præciseringer og tilpasningerne ift. tydeliggørelse af processen.

 

Forslag til samarbejdsaftale fremgår af bilaget.

 

Lovgrundlag

LBK 188/2018 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30, stk. 3.

Beslutning
 1. Anbefalet.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

Bilag

13. Beslutning vedr. Boligstrategisk Handleplan 2019/20

Sagsnummer: 03.00.00-G01-3-19

Resume

I denne sag fremlægges status på Boligstrategisk Handleplan vedtaget i Byrådet den 12. november 2018. Desuden fremlægges fremadrettede spor for det boligstrategiske arbejde på velfærdsområdet med styrket fokus på det sociale område (botilbud, husvildeboliger, ungdomsboliger m.v.).

 

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed havde sagen til behandling på møde den 19. november 2019, men besluttede at sende sagen tilbage til administrationen til fornyet behandling med henblik på at udfolde, hvilke konkrete initiativer der kan sættes igang inden for boligstrategisk handleplan, før udvalget kan tage stilling til anvendelse af de frigivne midler. Dertil ønskede udvalget sagen suppleret med oplysning om anvendelsen af Kirkeleddet.

 

Udvalget får derfor sagen på dagsordenen igen.

 

Sagen er suppleret af beslutning om, at der frigives midler til istandsættelse af Kirkeleddet 6.

 

Administrationen forbereder sager til kommende møder med anbefalinger vedrørende udmøntning af de resterende frigivne midler til det boligstrategiske arbejde.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte, at
 1. give anlægsbevilling og afsætte og frigive rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. til istandsættelse af Kirkeleddet 6, finansieret af rådighedsbeløb til projekt "Udvidelse af plejeboligkapacitet".
 2. udmøntningen af de frigivne midler til det boligstrategiske arbejde vil ske på baggrund af sager, som fremlægges til politisk beslutning, når behov er afdækket.
Historik

 Ældre, Social og Sundhed , 7. januar 2020, pkt. 7:

1.-2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Formålet med de boligstrategiske handleplaner og det boligstrategiske arbejde generelt er at styrke prioriteringerne på velfærdsboligområdet. Der er udarbejdet boligstrategiske handleplaner i såvel 2017 som i 2018. Den seneste blev vedtaget af Byrådet den 12. november 2018.

 

De boligstrategiske handleplaner tager afsæt i et borgerperspektiv og medvirker til, at kommunen kan indrette den samlede boligkapacitet fleksibelt, udnytte den optimalt og styrke effekten af de indsatser, som boligerne danner rammen omkring. Det aktuelle boligstrategiske arbejde ses i tæt kobling til budgetaftalen.

 

I regi af det boligstrategiske handleplansarbejde har der været arbejdet med følgende fire spor.

 

1. Ældre- og plejeboliger

2. Fleksible, rehabiliterende pladser

3. Botilbudsområdet

4. Boliger til unge på det specialiserede område

 

Nærværende status tager afsæt i disse fire spor:

 

Spor 1 Ældre- og plejeboliger

Fokus har her især været på at iværksætte ombygningsprojekter med henblik på at styrke indretning af ude- og indearealer på de fem plejecentre, som kommunen visiterer borgere til, så de bliver bedre egnede til borgere med demens. Centrene er blevet gennemgået i samarbejde med den lokale ledelse, og på den baggrund er der planlagt og iværksat en række forbedringer.

 

I første ombæring blev der i forbindelse med Boligstrategisk Handleplan 2017 afsat 200.000 kr. til demensvenlig indretning af plejecentrene (Byrådet, den 3. april 2017), og der blev fulgt op med bevilling på 1,0 mio. kr. til samme formål i forbindelse med Boligstrategisk Handleplan 2018 - nu også med fokus på udearealerne (Byrådet, den 12. november 2018). Sidstnævnte beslutning har ført til, at en række tiltag er igangsat og forventes færdiggjort inden for det næste halve år. Indvendigt fokuseres der bl.a. på at etablere indemiljøer, som er beroligende (gennem farve- og materialevalg samt ved at ændre belysningsforhold). Udvendigt etableres udemiljøer præget af ro og fx. ledelinjer, som leder hen til opholdsrum, der er bedre egnede for borgere med demens. Indsatserne koordineres med tiltag, som løftes via midler fra Innovationspartnerskabet og værdighedsmidlerne. Afsluttende status og erfaringsopsamling udarbejdes, når arbejdet afsluttes, forventeligt i løbet af 1. kvartal 2020.

  

Spor 2 Fleksible, rehabiliterende pladser

I forbindelse med Boligstrategisk Handleplan 2017 bevilgedes 750.000 kr. til etablering af fire midlertidige pladser og en akutplads på Toftebo (Byrådet, den 3. april 2017). Dertil kommer, at Byrådet frigav 1,4 mio. kr. til tagrenovering af Toftebo (Byrådet, den 18. juni 2018).

 

Handleplan 2018 indeholdt ikke forslag om yderligere tiltag i dette spor med henvisning til den på det tidspunkt igangværende afdækning af mulighed for at etablere lokalitet omfattende flere funktioner på tværs af ældre- og sundhedsområdet. Der henvises til budgetaftalen vedtaget i 2018.

 

Spor 3 Botilbudsområdet

Afdeling Gydevej 15 i botilbuddet Kobbelhusene var og er omdrejningspunktet i den aktuelle indsats for at styrke specialisering og bæredygtighed på tilbudsområdet. I forbindelse med de to vedtagne handleplaner er der afsat henholdsvis 745.000 kr. og 1,1 mio. kr. til Gydevej 15 (Byrådet den 3. april 2017 og den 12. november 2018). Formålet med omlægning af tilbuddet er at sikre, at borgere med udviklingshæmning kan flytte ind og blive boende på tilbuddet i en længere periode. Antallet af boliger på Gydevej 15 er blevet øget ved indvendig ombygning, optimering og forbedring af indvendige adgangsforhold samt omdisponering af personaleforhold i forbindelse med det øgede antal boliger. Ældrerådet og Handicaprådet samt pårørende har været inddraget i forløbet. Ombygning er afsluttet og afleveret marts 2019. Udvendige arbejder er igangsat den 1. juni 2019 og færdiggjort i efteråret 2019. Formålet er her at tilpasse til målgruppen f.eks. i form af at etablere skærmede uderum, så ude-arealer kan blive et reelt pædagogisk aktiv i forhold til målgruppen.

 

For så vidt angår den tidligere afdeling af Kobbelhusene i Græsted, Kirkeleddet 6, besluttede Ældre, Social og Sundhed på sit møde d. 19. marts 2019 at bemyndige administrationen til at udforme og indgå en samarbejdsaftale med privat aktør om drift af Kirkeleddet 6. Der er i forlængelse heraf i august 2019 indgået aftale med Altiden. Kommunens ejendomsteam har sat Kirkeleddet 6 i stand i efteråret 2019. Det endelige byggeregnskab foreligger endnu ikke, men de forventede, samlede istandsættelsesudgifter, beløber sig til ca. 250.000 kr. Disse udgifter dækker istandsættelse af de otte boliger, boligernes fællesarealer samt servicearealer (to kontorer). Dertil kommer aptering, indkøb af møbler og inventar til fælles- og servicearealer.

 

Spor 4 Boliger til unge på det specialiserede område

Fokus har her været på dels at styrke og kvalificere vurderingen af målgruppebehov sammenholdt med eksisterende kapacitet, dels hhv. etablere boformer til udsatte unge og styrke håndtering af særlige komplekse behov i egne tilbud. Der har ikke været afsat anlægsmidler i forbindelse med de boligstrategiske handleplaner.

 

Gribskov Kommune er - i lighed med andre kommuner - fortsat udfordret på dette felt, herunder også at få bedre adgang til små, billige boliger til udsatte målgrupper – hvad enten det er sårbare unge, eller midaldrende i livskriser. Det specialiserede voksenområde er på landsplan kendetegnet ved en række udviklingstendenser, som medvirker til en generel stigning i udgifterne på området, særligt i forhold til socialpædagogisk støtte og botilbud for unge i alderen 25-29 år. Der henvises til budgetanalysen fremlagt på udvalgsmøde i september 2019 for det specialiserede voksenområde.

 

Fremadrettede spor - det boligstrategiske arbejde 2019-20

I det følgende oplistes fremadrettede spor for det boligstrategiske arbejde. Administrationen arbejder med at samle indsatserne i tre fremfor fire spor. Dette gøres for at fokusere og målrette indsatsen:

 

1. Ældre og sundhed: Der skal fortsat arbejdes med kapacitetstilpasning på ældre-/sundhedsområdet, det vil sige såvel ældre- og plejeboliger som fleksible, rehabiliterende pladser. Ifølge budgetaftalen skal der ske en kapacitetstilpasning af antallet af midlertidige pladser ved, at de 41 pladser på Toftebo udfases i løbet af 2020 parallelt med, at der etableres 12 fleksible, rehabiliterende pladser på Helsingegården. Samtidig fortsættes under dette spor arbejdet med at indrette ældre- og plejeboliger, så de er bedre egnede for borgere med demens.

 

2. Botilbud: Fortsat ind- og udvendig tilpasning af botilbud til målgrupper med særlig fokus på sikring af demensegnethed i lighed med igangværende indsats på plejecentre, som led i den generelle fremtidssikring af tilbudsområdet. Desuden arbejdes med vedligehold af eksisterende botilbud og tilpasning af disse i forhold til fremtidigt behov.

 

3.Socialområdet: Udvalget for Ældre, Social og Sundhed besluttede på sit møde den 19. november 2019, at der skal etableres et eget midlertidigt botilbud i eksisterende kommunale bygninger (under anvendelse af Servicelovens paragraf 107). Formålet vil være at forebygge anvendelse af udenbys tilbud samt muliggøre hjemtagelse fra samme, og generelt sikre mulighed for et målrettet og afgrænset afklaringsforløb i eget regi. Der er tale om et udgiftsdæmpende tiltag, som driftes inden for den afsatte ramme. Renovering og ombygning af bygning samt opretning og klargøring af udearealer er en forudsætning. Anlægsmidler fra Boligstrategisk handleplan kan anvendes til dette. Administrationen forbereder sag om valg af lokation til eget, midlertidigt botilbud. Denne sag ventes at blive forelagt i Udvikling, By og Land d. 25. februar 2020 med henblik på vedtagelse i Byrådet d. 10. marts 2020.

 

Derudover er administrationen i gang med at afdække udfordringerne med at kunne tilbyde egen (lille, billig) bolig til borgere, der kan udskrives fra et §107 tilbud, samt generelt hvordan der kan tilvejebringes bedre adgang til små, billige boliger til udsatte målgrupper. Generelt bør der afdækkes yderligere i forhold til håndtering af boligmæssige udfordringer på socialområdet i form af eventuelt behov for husvildeboliger og/eller såkaldte 'skæve boliger', som er målrettet udsatte borgere, hvis boligbehov ikke dækkes af øvrige tilbud. Her kan der være et økonomisk potentiale i at kunne tilbyde et lokalt, kommunalt tilbud for derved at undgå udgifter til anden midlertidig indkvartering.

 

For at udvalget kan tage stilling til den videre udmøntning af midler under de tre spor, er der nu igangsat en afdækningsproces. Afdækningsprocessen leder frem til konkrete forslag, som udvalget skal tage stilling til.

 

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådets tidligere høringssvar af 19. november 2019 er indarbejdet i sagsfremstillingen.

 

I fortsættelse heraf mener Ældrerådet, at sagen er meget alvorlig, og at der skal ske noget nu. I den forbindelse efterlyser vi planer for et nyt "sundhedshus" herunder etablering af nye akut- og

aflastningspladser, som erstatning for Toftebo.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven, SEL) LBK nr 798 af 07/08/2019 med senere  ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.(Almenboligloven) LBK nr 119 af 01/02/2019 med senere  ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om leje (Lejeloven) LBK nr 227 af 09/03/2016 med senere  ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. LBK nr. 47 af 15/01/2019 med senere  ændringer af forskriften.

Økonomi

Oprindeligt blev der afsat 20,0 mio. kr. til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger. Dele af dette rammebeløb blev frigivet i forbindelse med vedtagelse af den boligstrategiske handleplan 2017, vedtaget i Byrådet d. 22. maj. 2017:

 • ?Øget demensvenlighed (0,2 mio. kr.), etablering af 4 ekstra pladser på Toftebo (0,75 mio. kr.) og ombygning af Gydevej 15 (0,75 mio.kr.). I alt 1,7 mio. kr.

 

Midlerne til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger blev senere reduceret til 12,0 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021. Af dette rådighedsbeløb er der frigivet følgende:

 • ?Renovering af taget på Toftebo, vedtaget i Byrådet d.18. juni 2018 (1,4 mio. kr.).
 • ?Boligstrategisk Handleplan 2018, vedtaget i Byrådet d.12. november 2018: Optimering og fremtidssikring af Gydevej 15 (1,1 mio. kr.) og optimering af plejeboliger til borgere med demens (1,0 mio. kr.). I alt 2,1 mio. kr.

 

Ved behandlingen af Boligstrategisk Handleplan 2018 besluttede Byrådet at berostille et forslag om konvertering af seks midlertidige pladser til tre permanente boliger på Trongården, indtil plejeboligerne på Bavne Ager er taget i brug (0,842 mio. kr.).

 

Merforbrug på afsluttede projekter er dækket af mindreforbrug på ejendomsrammen og mindreforbrug på afsluttede projekter er enten overført til kassebeholdningen eller ført tilbage til anlægsbudgettet,

 

Som oplyst i BO2-2019 henstår der fortsat 7,77 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger. Desuden henstår de 0,842 mio. kr.i berostillede midler fortsat.

 

Med frigivelse af 0,25 mio. kr. til istandsættelse af Kirkeleddet 6, jf. beslutningspunkt nr. 1 i denne sag, henstår der fortsat 7,52 mio. kr. i ikke-anvendte anlægsmidler til udvidelse af plejeboligkapaciteten og velfærdsboliger.

 

Den videre udmøntning af midlerne vedrørende Boligstrategisk Handleplan 2019-20 afventer den igangsatte afdækningsproces, hvor udvalget tager stilling til konkrete initiativer.

Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet og Ældrerådet er høringsparter.

 

Handicaprådet behandlede sag om Boligstrategisk Handleplan 2019 på sit møde d. 11. november 2019 og afgav følgende høringssvar:

 

Handicaprådet forventer, at kommunen bygger tilgængeligt, når kommunen bygger om eller etablerer nye boligløsninger i forbindelse med boligstrategisk arbejde. Så alle løsninger er tilgængelige for alle.

Handicaprådet bakker op om brug af ledelinjer i arbejdet med mennesker med demens. Rådet bemærker, at ledelinjer kan være hjælp for mange forskellige borgergrupper, og opfodrer til at kommunen husker opmærksomhedsfelter.

Handicaprådet vurderer, at arbejdet med små enheder kan give spændende resultater. Rådet bakker op om, at bygninger og rum skal gøres overskuelige ved hjælp af inddelinger, indretning og farvevalg.

 

Ældrerådet fremsendte høringssvar til udvalgets behandling af sagen på mødet den 19. november 2019:

 

Ældrerådet henviser til det åbne brev, som er sendt til Byrådet i forbindelse med budgettet.

Da Byrådet har besluttet at nedlægge de 41 pladser på Toftebo, er det Ældrerådets vurderinger, at 12 pladser på Helsingegården ikke kan dække behovet for akut- og midlertidige pladser. Ældrerådet vil derfor anbefale, at alle de 24 pladser, der er på Helsingegården/Søstien, bruges til at etablere akut- og midlertidige pladser. Det vil betyde, at der ikke er behov for ombygning med henblik på en opdeling af fællesarealerne. Samtidig forudsætter det en samlet plan for omlægningen af faste pladser til midlertidige, således at der tages det fornødne hensyn til de nuværende beboere. Dette kan ske enten ved

• at fastholde pladserne på Toftebo, indtil det er muligt at etablere pladserne samlet på Helsingegården/Søstien.

• eller ved at bygge nye pladser fx i tilknytning til et "sundhedshus"

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

14. Godkendelse af udtrædelsesaftale, Frederiksborg Brand og Redning

Sagsnummer: 14.12.00-G01-1-20

Resume

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har i sit møde den 29. november 2019 godkendt:

 • procesplan for Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020
 • udkast til udtrædelsesaftale med Gribskov Kommune inkl. bilag,
 • at procesplan og udkast til Udtrædelsesaftale med bilag fremsendes Gribskov Kommune til godkendelse i løbet af december måned 2019.

 

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalg og Byråd:
 1. at tiltræder udkastet til udtrædelsesaftale med bilag
 2. at giver borgmesteren mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen, samt
 3. at borgmesteren gives mandat til at underskrive den endelige Udtrædelsesaftale med bilag. 

 

Historik

 

Udvikling, By og Land, 14. januar 2020, pkt. 4:

 1. Anbefaling tiltrådt - med forbehold for afklaring af ejerforhold vedr. redningsbåd

 

         2. - 3. Anbefaling tiltrådt

 

Lars Nielsen deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning godkendte i sit møde den 29. november 2019 en procesplan med henblik på Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2021.

 

Procesplanen indebærer bl.a. at der skal indgås udtrædelsesaftale mellem Frederiksborg Brand og Redning og Gribskov Kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.

 

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Frederiksborg Brand og Redning udarbejdet udkast til dels en udtrædelsesaftale, der skal indgås mellem FBBR og Gribskov Kommune, dels udkast til bilag i form af:

 • Oversigt over medarbejdere, der overdrages, samt aktiver og passiver, der udtages af Gribskov Kommune fra Frederiksborg Brand og Redning (under udarbejdelse)
 • Rapport over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet opgjort periodiseret pr. 30. juni 2019 (Udarbejdet af PwC)

 

Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

 • Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser af den nye ferielov)
 • Endelig opgørelse over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet (afventer FBBR’s 2020-regnskab)

 

Udtrædelsesaftalen regulerer overdragelsen af FBBR’s opgaver til Gribskov Kommune.

 

Overdragelsen omfatter den af FBBR hidtil drevne beredskabsvirksomhed i Gribskov Kommune, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Udtrædelsesaftalen eller ej medmindre andet særskilt er reguleret i Udtrædelsesaftalen.

 

Alle opgørelser er udarbejdet pr. 30. juni 2019 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når FBBR’s 2020-regnskab foreligger.

 

Ifølge udtrædelsesaftalens punkt 9.1 indgås aftalen på betingelse af, at hhv. Gribskov Kommune og de 5 øvrige ejerkommuner endeligt godkender vilkårene for Kommunens udtræden af FBBR.

 

Imidlertid er det nødvendigt at Udtrædelsesaftalens principper godkendes i Gribskov Kommune nu, idet udtrædelse ellers ikke vil kunne behandles/godkendes i ankestyrelsen så betids, at udtrædelse kan ske med udgangen af 2020.

 

Der lægges derfor op til:

 • at Byrådet tiltræder udkastene
 • at Byrådet giver borgmesteren mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af Udtrædelsesaftalen, samt
 • at borgmesteren gives mandat til at underskrive den endelige Udtrædelsesaftale med bilag. 
Økonomi

Det vurderes, at omkostningerne til økonomisk og juridisk rådgivning vil andrage ca. 1 mio. kr. for det samlede FBBR. Omkostningerne afholdes i 2020 og vil derfor påvirke regnskabsresultatet for 2020 og dermed den samlede afregning med Gribskov Kommune ved udtrædelsen.

 

Med baggrund i opgørelsen pr. 30. juni 2019 vil Gribskov Kommune ved udtræden skulle overtage aktiver for ca. 15,0 mio. kr., afløse fælles leasingforpligtelser for 1,1 mio. kr., overtage leasinggæld for 15,0 mio. kr., overtage feriepengekapital og -forpligtelse for 0,3 mio. kr. og modtage andel af egenkapital for 0,2 mio.kr.

 

Der bliver herved tale om en netto kontant afregning på 0,6 mio kr. som Gribskov Kommune efter denne opgørelse vil skulle indbetale til FBBR. Det skal understreges, at denne opgørelse vil forskyde sig inden Gribskov Kommune, træder ud – bl.a. som følge af den løbende afvikling af leasinggælden og afskrivningen på selskabets aktiver. Selskabets resultater i perioden frem til Gribskov Kommunes udtræden vil påvirke egenkapitalen – bl.a. med omkostningerne ved udskillelsesprocessen jfr. ovenfor. Udviklingen i begge disse parametre er så usikker, at det ikke er muligt at give et retvisende skøn over et senere afregningsbeløb.

 

Beslutning
 1. Anbefalet at tiltræde udkastet til udtrædelsesaftale med bilag dog med opmærksomhedspunkt på afklaring af ejerforhold vedrørende redningsbåd. 

         2. - 3. Anbefalet.

 

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

Bilag

15. Implementering af budgetaftalen på vejområdet

Sagsnummer: 05.00.00-Ø00-2-19

Resume

Sagen forelægges Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet mhp at redegøre for implementering af budgetaftalen på vejområdet. Sagen skitserer den kommende proces for anlægsprojekterne. Der skal træffes beslutning om videre proces samt eventuel frigivelse af anlægsmidler.

Administrationen indstiller

til Udvikling, By og Land

 

 1. at man i 2020 arbejder videre med hhv. Løgelandsvej og cykelsti langs to strækninger på Valbyvej
 2. at drøfte vilkår for evt. særlige pulje, hvor lokalråd mv. kan søge om tilskud til lokale forskønnelsesprojekter

 

til Udvikling, By og Land at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd:

 

 1. at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr., af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 7,6 mio. kr. til nye cykel- og gåstier, til projektering af cykelsti langs Valbyvej samt administration, trafiktællinger og analyser ifm. kommende anlægsprojekter.
 2. at give anlægsbevilling og frigive det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 1,013 mio. kr. til ny vej mellem Græsted og Gilleleje til VVM, museumsundersøgelser, bygherrerådgivning og projektudbud som totalentreprise.
 3. at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 1,11 mio. kr., af det afsatte rådighedsbeløb til  Forskønnelse By og Land på 3,0 mio. kr. i 2020, til tidligere besluttede indsatser (jf. bilag) på 0,56 mio. kr., udskiftning af træer Helsinge gågade på 0,4 mio. kr., samt renovering af Byport Gilleleje på 0,15 mio. kr.
 4. at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr., af det afsatte rådighedsbeløb til Forskønnelse By og Land på 3,0 mio. kr. i 2020 (1,89 mio. kr. hvis punkt 3 vedtages), til en særlig pulje, hvor lokalråd mv. kan søge om tilskud til lokale forskønnelsesprojekter.
Historik


Udvikling, By og Land, 14. januar 2020, pkt. 11:

 1. Tiltrådt. Det præciseres at den løsning der arbejdes med ift. lukning af Løgelandsvej omfatter at vejen lukkes ift. vejregisteret – selvom det i praksis bliver muligt at passere spærringen via p-pladsen i skoven.
 2. Tiltrådt med bemærkning om at trafiksikring i Gilleleje udføres uanset placering af museum

 

 1. Anbefaling tiltrådt
 2. Anbefaling tiltrådt
 3. Anbefaling ikke tiltrådt. Udvalget anbefaler anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,56 mio. kr. til tidligere besluttede indsatser.
 4. Anbefaling tiltrådt i det beløbet ændres til 1,35 mio kr. 

 

 

Lars Nielsen deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Budgetaftale

 

Følgende indgår i budgetaftalen for 2020

 

"Ét samlet Gribskov i forhold til infrastruktur. Der anlægges en ny vejføring mellem Græsted og Gilleleje med opstart i 2021. Vejen går fra Græsted til Pårup langs banen. Der budgetteres i trafiksikkerhed og trafikløsninger omkring Kildevej. Konkret skal der arbejdes med en bedre trafikløsning af den nuværende rundkørsel ved Hillerød forlængelsens ophør. Der skal afdækkes og etableres en mere trafiksikker ramme omkring Kildevej samt trafikregulering i Gilleleje Hovedgade. Budgetpartierne er enige om at prioritere cykel- og gåstier, så vi binder vores kommune endnu mere sammen."

 

 

 

Udgifter til administration af anlægsprojekterne er indarbejdet i overslagspriser for projekterne og indgår således ifm. frigivelse af midler. Trafiksikkerhedsprojekterne omkring Kildevej og motorvejens forlængelse i 2021 forudsætter trafiktællinger og analyser, som foreslås iværksat i 2020. Midler hertil foreslås frigivet fra anlægsprojektet stier, da der ikke er afsat midler på de andre anlægsprojekter i 2020. 

 

Stier 

 

Budgettet for 2020 til stier er i alt 7,615 mio. kr. i 2020

 

Udvalget har den 19.11.2018, sag nr. 287 besluttet en række forslag til videre arbejde indenfor de afsatte budgetmidler til stier. Nedenstående tiltag er endnu ikke er gennemført, og det foreslås at der arbejdes videre med disse:

 • Cykelsti langs Valbyvej
  • hhv. Laugøvej til Bukkarvej (2,2 mio. kr.)
  • Løgelandsvej til Vibelandsej (3,2 mio. kr.)
 • Krydsning af Idrætsvej v/ Gilbjergskolen, afd. Parkvej (1 mio. kr.)
 • Løgelandsvej permanent lukning/cykelvej (0,1 mio. kr.)

 

De angivne priser er anslået i stiplanen, de skal kvalificeres og omfatter ikke udgifter til arealerhvervelse. Arealbehovet vil blive fastlagt ifm. projektering.

 

Administrationen anbefaler, at man i 2020 arbejder videre med hhv. Løgelandsvej og cykelsti langs Valbyvej. Projekt om krydsning af Idrætsvej skal ses i sammenhæng med skoleprojektet og afventer dette.

 

Cykelsti langs Valbyvej

Projektering vil blive forelagt udvalget med prisoverslag for anlægsarbejdet mhp beslutning om udbud af anlægsarbejdet. Forventeligt inden sommerferien 2019.

 

Ifm. projektering anbefales det, at der ses på muligheden for at skabe forbindelse til Troldebakkerne og kommende trinbræt ved Tisvilde banen. Desuden bør man se på mulighederne for at bløde trafikanter kan krydse Valbyvej ved hhv. Bukkarvej ved det nye trinbræt ved Troldebakkerne, hvorfra man kan komme videre ind på stiforbindelsen til Helsinge, via stibroen over Helsingørvej. Der er dog pt. ikke disponeret stiplanmidler til denne forbindelse.

 

Tids- og aktivitetsplan:

 

2020

1 kvartal: Frigivelse af anlægsmidler til udarbejdelse af anlægsforslag med økonomioverslag og forventning til arealbehov.

2. kvartal: Projektforslag forlægges til UBL´s godkendelse. Projektering påbegyndes og der indledes dialog med berørte lodsejere. Projektet VVM screenes og screenes for kulturarv i samarbejde med Museum Nordsjælland.

3. Kvartal: Projektering udføres og anlægsarbejdet udbydes. Arealbehov fastsættes endeligt og ekspropriationsproces påbegyndes. Anlægspris fastsættes og der foretages frigivelse af anlægsbudget.

4. kvartal: Indledende dele af anlægsarbejdet forventes påbegyndt

 

2021

Frigivelse af 2021 anlægsbudget og udførelse af anlægsarbejde.

 

Krydsning af Idrætsvej v/Gilbjergskolen afd. Parkvej:

Projektet indarbejdes i skoleprojektets afslutning i sammenhæng med skoleprojektets disponering for forbedring af adgangsforhold og parkering. Konkret anlægsforslag og budgetfrigivelse forlægges udvalget ifm. skoleprojektets afslutning.

 

Løgelandsvej - permanent lukning/cykelvej:

Administrationen skal have dialog med Naturstyrelsen om mulighed for etablering af p-plads i skoven ifm. spærring af Løgelandsvej. Efterfølgende skal der være dialog med politiet inden sagen forelægges udvalget mhp. beslutning om spærring af Løgelandsvej.

 

Øvrige cykel og gangstier:

Projekt med Søborg Sø, naturgenopretningsprojekt og fredningsforslag Esrum søs omgivelser( Esrum søsti), indgår i kommunens stiarbejde i 2020. Projekterne er stadigt i planlægningsfase. Og behovet for anlægsmidler er uafklaret.

 

Administrationen anbefaler

 • at man i 2020 arbejder videre med hhv. Løgelandsvej og cykelsti langs Valbyvej
 • at der frigives 2 mio. kr. fra anlægsprojektet stier til projektering af cykelsti langs Valbyvej samt administration, trafiktællinger og analyser ifm. kommende anlægsprojekter.

  

Ny vej Græsted-Gilleleje

 

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020.

 

Der foreligger udkast til  VVM redegørelse, som skal opdateres og sendes i høring og indarbejdes i vejprojektet i 2020. Cowi er rådgiver på VVM-delen.

Der er tidligere lavet forundersøgelser ift. historiske interesser.  Der er dog ikke lavet konkrete undersøgelser. Der skal være dialog med Museum Nordsjælland om krav og proces for videre undersøgelser og forventede udgravninger. De foreliggende undersøgelser viser, at Museet har interesse for lokaliteten. Museets videre arbejde skal betales af kommunen og kan muligvis koordineres med udførelse i anlægsfasen.

Behovet for arealerhvervelse til projektet er ikke opgjort. Arealbehovet vil blive fastlagt ved projektering.

 

Tids- og aktivitetsplan:

 

2020

1. kvartal: Frigivelse af anlægsmidler for VVM redegørelse og indgåelse af bygherrerådgiveraftale (Evt. begrænset som juridisk rådgivning)

2. kvartal: VVM redegørelse gennemføres under gl. aftale med Cowi og der fastlægges plan og proces for museumsundersøgelser

3. kvartal: Udbud af projektet som totalentreprise

4. kvartal: Projektering og påbegyndelse af ekspropriationsprocedure

 

 2021

1. kvartal: Frigivelse af 2021 anlægsbudget og gennemførelse af arealekspropriation

2. kvartal: Opstart anlægsarbejdet med henblik på afslutning ultimo 2021.

 

Videre tidsplan kendes først efter indgåelse af kontrakt med totalentreprenør.

 

Administrationen anbefaler

 • at projektet udføres som totalentreprise, hvor kommunen entrerer med en bygherrerådgiver
 • at der frigives 1 mio. kr. til VVM, eventuelle museumsundersøgelser samt bygherrerådgivning og fastlæggelse af behov for arealerhvervelse

 

Trafiksikkerhed Kildevej og Trafikløsning for motorvejens forlængelse

 

Der er afsat penge i 2021-2022 generelt til sikkerhed på strækningen og til en bedre løsning for tilslutning til Hillerødvej.

Det forudsætter nærmere faglig vurdering og analyse af trafiktal, bilistadfærd og konkrete uheld på strækningen. Midler hertil foreslås frigivet fra anlægsprojektet stier, da der ikke er afsat midler på de respektive projekter i 2020. 

 

Forskønnelse af by og land

Ifm. budgetaftalen 2020-2023 er forskønnelse af By og Land ændret fra puljemidler på driftsbudgettet til anlægsmidler.

Udvalget kan løbende disponere over puljen efterhånden som der kommer relevante forslag og idéer. Anlægsmidlerne skal dog frigives for hvert enkelt tiltag.

 

Udvalget har tidligere truffet beslutninger vedr. midler til Forskønnelse af By og Land. Beslutningen har dog drejet sig om driftsmidler. Og man skal derfor på ny tage stilling, nu hvor budgettet til Forskønnelse af By og Land er anlægsmidler. Oversigt er vedlagt som bilag.

 

Supplerende kan man foreslå følgende:

 

 • Træerne i Helsinge gågade er løbende blevet udskiftet fra japanske kirsebærtræer til hvidtjørn. Udskiftningen er sket løbende i det omfang, der var plads i driftsbudgettet. Man kunne vælge at skifte alle de resterende træer i 2020 under puljen til forskønnelse. Forventet udgift ca. 400 tkr.

 

 • Byport på Bonderupvej (Gilleleje) er nedtaget i efteråret 2019 af sikkerhedsmæssige årsager. Såfremt en ny skal opsættes, må der afsættes 150 tkr, som kunne tages fra puljen til forskønnelse.

 

 • Man kan lave en pulje på f.eks. 0,8 mio. kr., hvor lokalråd m.v. kan søges tilskud til lokale forskønnelsesprojekter,   

 

Administrationen anbefaler

 • at der frigives midler fra forskønnelsespulje til hhv. 560 tkr. til tidligere besluttede indsatser (jf. bilag), 400 tkr. til udskiftning af træer Helsinge gågade, 150 tkr. til renovering af Byport Gilleleje
 • at eventuel pulje til ansøninger om tilskud defineres nærmere, inden der åbnes for ansøgninger

 

Gilleleje trafikregulering Hovedgaden

 

Der er afsat penge i 2021 til trafikregulering på Hovedgaden ifm. nyt museum i Gilleleje hvor adgangsforhold skal sikres. Placering er dog endnu ikke afklaret.

Nærmere plan og anmodning om frigivelse af anlægsmidler forlægges, når placering er afklaret.

Beslutning
 1. Anbefalet.
 2. Anbefalet.
 3. Ikke anbefalet. Udvalget anbefaler anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,56 mio. kr. til tidligere besluttede indsatser.
 4. Anbefalet idet beløbet ændres til 1,35 mio kr. 

 

Kim Valentin (V) fraværende.

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

Bilag

16. Kommuneplantillæg 24 - endelig vedtagelse

Sagsnummer: 01.02.15-P16-1-19

Resume

Forslag til Kommuneplantillæg 24 for Esbønderup Sygehus har været i offentlig høring fra den 3. oktober til den 29. november 2019. Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning overfor byrådet.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1.  at vedtage tillæg 24 til Kommuneplan 2013-25 med indarbejdelse af ændringer som foreslået i vedlagte bilag med hvidbog.

Historik

 Udvikling, By og Land, 14. januar 2020, pkt. 17:

 1. Anbefaling tiltrådt

 

 

Lars Nielsen deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuneplantillæg 24 har til formål at fastlægge den fremtidige anvendelse af det tidligere Esbønderup Sygehus samt at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på der tidligere Esbønderup Sygehus.

 

Planforslaget har været i høring i perioden 3. oktober til 29. november 2019 samtidig med forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup sygehus.

 

Der er i perioden indkommet 5 indsigelser til forslag til lokalplan 327.02 og kommuneplantillæg 24.

 

Hovedpunkterne i de indkomne indsigelser drejer sig om:

 • Bemærkninger til eksisterende bebyggelse i rammeområde 6.C.06
 • Indsigelse mod at planforslagene giver mulighed for, at der på bygningerne i lokalplanens delområde 1 kan opføres en tagetage så en af bygningerne kan blive op til 17,5 meter høj, selvom bygningerne ligger indenfor kirkebyggelinjen, hvor byggeri ikke må være højere end 8,5 meter.
 • Forslag om, at der ikke gives mulighed for at forhøje bygningen tættest på kirken, men i stedet at opføre tæt/lav bebyggelse.
 • Indbliksgener for naboerne mod nord (Nørrevej 4 og Nørrevej 6) fra vinduer, kviste og altaner på Bygning A, B og C.
 • Indsigelse mod legeplads nord for bygning A, B og C
 • Indsigelse mod placering af parkeringsplads nord for bygning A, B og C
 • Indsigelse mod gadelygter og belysning i gavle mod nord på bygning A, B og C af hensyn til gener fra ejendommene Nørrevej 4 og Nørrevej 6.
 • Bekymring over gener fra billygter og andet lys på parkeringspladsen ud mod Sygehusvej, herunder placering af udkørslen til Sygehusvej.
 • Indbliksgener hos Sygehusvej 9 fra lejlighederne ud mod Sygehusvej, herunder fra vinduer i tagetagen på bygning A
 • Forslag om at begrænse højden af bygning A til 13 meter
 • Bekymring for gener fra belysning i lokalplanområdet
 • Indsigelse mod begrænsning af himmelkig fra ejendommene på den anden side af Sygehusvej når bygning A bliver højere
 • Forslag om at bevare træer langs facaden på bygning A

 

 Behandling af indkomne høringssvar samt administrationens anbefalinger til ændringer kan ses i bilaget med hvidbog

  

Kommuneplantillæggets formål og indhold

Kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus. Med tillæggets vedtagelse bringes overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

I kommuneplantillægget ændres rammebestemmelserne for området og afgrænsningen af rammeområdet, så rammeområdet omfatter samme område som lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus. Kortet nedenfor viser de nuværende rammeområder 6.D.03 og 6.C.05. Med vedtagelsen af dette kommuneplantillæg ændres afgrænsningen af disse områder så 6.D.03 som i dag alene omfatter matr. 2c udvides til også at omfatte matr. 2a. Den nye afgrænsning er vist med rød steg på kortet nedenfor.

 

 

 

Den nye kommuneplanramme fastholder områdets zonestatus som byzone.

 

Området kan anvendes til blandet boliger og erhverv, her boligformål samt erhverv som kan forenes med boligformål, fx vandrehjem, kursusvirksomhed med overnatning og kontorfællesskaber med tilhørende fælles faciliteter og rekreative formål.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 95 for området som helhed. (I lokalplanen er det fordelt med 110 procent i delområde 1 og 60 procent i delområde 2)

Bebyggelse må maximalt være i 3 etager med udnyttet tagetage og med en maksimal bygningshøjde på 17,5m.

En del af området vidner om en kulturhistorisk arv. Lokalplaner for området skal sikre at de kulturhistoriske bevaringsværdige træk fastholdes. Rammeområdet er omfattet af Kommuneplanens retningslinjer 2.29 -13 –2.37-13 for kulturhistoriske bevaringsværdier. Retningslinjerne fastholdes. Ejendommen er endvidere beliggende indenfor kirkebyggelinjen, fordi den ligger mindre end 300 meter fra Esbønderup Kirke. Byggeri med en højde på over 8,5 meter kræver derfor dispensation fra kirkebyggelinjen jf. Naturbeskyttelseslovens §19.

 

Indholdet af rammeområde 6.C.06 fastholdes, men da afgrænsningen af rammeområdet ændres, får rammeområdet af tekniske årsager nyt nummer og hedder nu rammeområde 6.C.06.  

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at tillæg nr. 24 vedtages uden ændringer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Forslag til kommuneplantillæg 24 har været i offentlig høring fra den 3. oktober til den 29. november 2019.

Inden udarbejdelse af Forslag til Kommuneplantillæg 24 blev der indkaldt forslag og ideer til kommuneplantillægget fra den 8. april til den 6. maj 2019. I forbindelse med for-høringen kom der 5 høringssvar, der har indgået i arbejdet med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Der blev den 24. april holdt et borgermøde om det nye plangrundlag, hvor bygherres ideer for den nye anvendelse blev præsenteret og der var mulighed for at komme med spørgsmål og forslag.

Beslutning
 1. Anbefalet.

 

Kim Valentin (V) fraværende.

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

Bilag

17. Lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus - endelig vedtagelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-24-18

Resume

Lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus har været i offentlig høring fra den 3. oktober til den 29. november 2019. Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning overfor byrådet.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1.   at vedtage Lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus med indarbejdelse af ændringer som foreslået i vedlagte bilag med hvidbog

 

Historik

 Udvikling, By og Land, 14. januar 2020, pkt. 18:

 1. Anbefaling tiltrådt

 

Lars Nielsen deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus, blev igangsat af Udvikling, By og Land den 19. marts 2019

 

Udvikling, By og Land behandlede endvidere den 28. maj 2019 planens principper og besluttede at lokalplanen skulle give mulighed for ændring af tagkonstruktionen, så der kan indrettes boliger i tagetagen, dog skulle der arbejdes med at begrænse bygningshøjden og med at begrænse indbliksgener for naboerne.

 

Lokalplan 327.02 erstatter dele af den eksisterende lokalplan 27.5 for den nordøstlige del af Kirke Esbønderup og lokalplan 27.17 bevarende lokalplan for Esbønderup, der gælder hhv. for den nordlige og den sydlige del af ejendommen.

 

Lokalplanen er udarbejdet blandt andet med input fra borgermøde, der blev holdt på sygehuset den 24. april 2019, samt de høringssvar der kom ind i forbindelse med idéindkaldelsen til kommuneplantillæg 24.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at det tidligere Esbønderup Sygehus som i dag står tomt, kan omdannes og indrettes til boliger og erhverv. Samlet set ønskes der mulighed for at indrette 120 - 150 boliger

i de eksisterende bygninger som lejligheder med en størrelse på mellem 30-150 m2. Lokalplanområdet deles op i 2 delområder. Kortet herunder viser delområderne.

 

 

Delområde 1 kan anvendes til boligformål med tilhørende fællesfaciliteter og varmecentral. Der kan endvidere etableres en tagetage på bygningerne i delområde 1, hvor der kan indrettes boliger.

I delområde 2 kan der indrettes boliger og erhverv, som kan forenes med boligformål f. eks. vandrehjem, kursus og kontorfællesskaber med tilhørende fælles faciliteter. De nye boliger får adgang fra Sygehusvej og Toftebovej.

Der skal anlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig samt 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhverv. Gårdhaverne mellem bygningerne fastholdes som fælles grønne områder til leg og ophold.

 

Hele lokalplanområdet er omfattet af kirkebyggelinjen fordi det ligger mindre end 300 meter fra Esbønderup Kirke. I forbindelse med den efterfølgende byggesagsbehandling vil der også skulle tages stilling til en ansøgning om dispensation fra kirkebygelinjen.

 

Hovedpunkter i høringssvar

Der er i perioden indkommet 5 høringssvar til planforslaget.

 

Hovedpunkterne i de indkomne høringssvar drejer sig om:

 • Bemærkninger til eksisterende bebyggelse i rammeområde 6.C.06
 • Indsigelse mod at planforslagene giver mulighed for, at der på bygningerne i lokalplanens delområde 1 kan opføres en tagetage så en af bygningerne kan blive op til 17,5 meter høj, selvom bygningerne ligger indenfor kirkebyggelinjen, hvor byggeri ikke må være højere end 8,5 meter.
 • Forslag om, at der ikke gives mulighed for at forhøje bygningen tættest på kirken, men i stedet at opføre tæt/lav bebyggelse.
 • Indbliksgener for naboerne mod nord (Nørrevej 4 og Nørrevej 6) fra vinduer, kviste og altaner på Bygning A, B og C.
 • Indsigelse mod legeplads nord for bygning A, B og C
 • Indsigelse mod placering af parkeringsplads nord for bygning A, B og C
 • Indsigelse mod gadelygter og belysning i gavle mod nord på bygning A, B og C af hensyn til gener fra ejendommene Nørrevej 4 og Nørrevej 6.
 • Bekymring over gener fra billygter og andet lys på parkeringspladsen ud mod Sygehusvej, herunder placering af udkørslen til Sygehusvej.
 • Indbliksgener hos Sygehusvej 9 fra lejlighederne ud mod Sygehusvej, herunder fra vinduer i tagetagen på bygning A
 • Forslag om at begrænse højden af bygning A til 13 meter
 • Bekymring for gener fra belysning i lokalplanområdet
 • Indsigelse mod begrænsning af himmelkig fra ejendommene på den anden side af Sygehusvej når bygning A bliver højere
 • Forslag om at bevare træer langs facaden på bygning A 

 

 Behandling af indkomne høringssvar samt administrationens anbefalinger til ændringer kan ses i bilag1 hvidbog.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

Lov om Naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse 240 af 13. marts 2019

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 3. oktober til den 29. november 2019.

Beslutning
 1. Anbefalet.

 

Kim Valentin (V) fraværende.

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

Bilag

18. Udlejning af egen helårsbolig

Sagsnummer: 01.07.10-G01-1-19

Resume

Folketinget har med ikrafttræden 1.5.2019 vedtaget en lov, der giver ret til korttidsudlejning af egen helårsbolig i 70 dage pr. kalenderår også i byer, hvor der er vedtaget en lokalplan med helårsboligpligt. Loven giver kommunerne mulighed for at tillade udlejning i op til 100 dage.

Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet (tilrettet ved protokollering af Udvikling, By og Lands møde).

Byrådet kan beslutte at antallet af udlejningsdage skal øges fra 70 dage og til et antal på maksimalt 100 dage.

 

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at der i Gribskov Kommune tillades udlejning af egen helårsbolig på op til 100 dage.
Historik

 Udvikling, By og Land, 14. januar 2020, pkt. 21:

 1. Anbefaling tiltrådt

 

Lars Nielsen deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff

Sean Rask Crawford deltog som stedfortræder for Jannich Petersen

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i april 2019 nogle ændringer i lov om sommerhuse og campering til ikrafttræden 1. maj 2019, bl.a. vedrørende en ret til korttidsudlejning af helårsboliger.

Denne mulighed vil have betydning for administrationen af bopælspligtreglerne, men den vil ikke lempe kravet om bopælspligt.

 

Lovændringen

Den mest iøjnefaldende ændring er navnet på loven, der nu hedder lovbekg. om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål mv. i stedet for lov om sommerhuse og campering.

Loven bestemmer, at en ejer eller en lejer kan korttidsudleje sin helårsbolig til ferie- og fritidsbolig mv. i 70 dage pr. kalenderår. Udlejningen skal omfatte hele boligen.

 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve den maksimale tidsgrænse for udlejningen fra 70 dage og op til maksimum 100 dage pr. kalenderår. Dvs. der kan også træffes beslutning om at grænsen skal være f.eks. 80 eller 90 dage. Kommunalbestyrelsen kan derimod ikke bestemme, heller ikke i en lokalplan, at grænsen skal være mindre end 70 dage.

 

Beslutter kommunalbestyrelsen et højere maksimum skal beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen kan efterfølgende beslutte at nedsætte antallet af maksimumdage med virkning fra et kommende kalenderår.

 

Efter 1.1.2021 gælder, at udlejningen skal ske gennem et bureau for at udnytte muligheden for 70- 100 dages udlejning. Administrerer ejer eller lejer selv udlejningen nedsættes grænsen til 30 dage.

 

Reglerne håndhæves af erhvervsministeren, men loven giver kommunerne en række muligheder for at samkøre registre, indhente oplysninger hos forsyningsselskaber mv. for at hjælpe ministeren med tilsynet. Der er endnu ikke udarbejdet en vejledning med det nærmere omfang af kommunernes opgaver i forbindelse med tilsynet.

 

De nye regler udstrækker som nævnt perioden til kalenderåret. I forhold til administration af bopælspligt vil der nu, som før 1. maj være fokus på, om en bolig rent faktisk tjener som helårsbolig. Sagsbehandleren kan nu med hjemmel i loven indhente væsentlig flere oplysninger om den reelle brug af ejendommen.

Det kan ikke afvises, at der vil være en større interesse for at købe helårsboliger med proforma folkeregistertilmeldinger, når den lovligt kan udlejes i 70-100 dage. Det kan betyde flere kontrolsager både af helårsboligstatus og den faktiske lejeperiode. Det er ikke muligt at give et bud på, i hvor stort omfang muligheden for kortidsudlejning af egen helårsbolig vil blive benyttet.

 

Kommunen har pligt til at anmelde ulovlige forhold til erhvervsstyrelsen, men der er ikke pligt til at føre opsøgende tilsyn.

 

Feriehusudlejernes Brancheforening oplyser, at det fra turistbranchen ses som en meget velkommen mulighed for at øge antallet af overnatningspladser på et marked, hvor der mangler overnatningskapacitet til at tilgodese den nuværende efterspørgsel.

Fra folketingets side har det været et ønske at skabe incitamenter til at lovliggøre de nuværende udlejninger også i skattemæssig henseende. Brancheforeningens brev til borgmesteren er vedlagt som bilag.

  

Lovgrundlag

LOV nr. 368 af 9. april 2019 om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven

 

Høringsperiode og høringsparter

Ingen nabohøring, men beslutning om op til 100 dage skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og beslutningen skal meddeles erhvervsministeren.

Beslutning
 1. Anbefalet.

 

Kim Valentin (V) fraværende.

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

Bilag

19. Forberedelse af salg af ejendom - Lukket

Offentlig beslutning

 1. Godkendt at sætte ejendommen til salg.

 

Kim Valentin (V) fraværende.

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

20. Rekruttering - Lukket

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget afgav sine anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

 

Kim Valentin (V) fraværende.

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

21. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-3-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. at tage orienteringen til efterretning
Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.01.

 

Konservatives gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Jesper Behrensdorff (C), at Trine Egetved (C) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 20. januar 2020 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 47 af 15.01.2019).

Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Jannich Petersen (V), at Sean Rask Crawford (V) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 20. januar 2020 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 47 af 15.01.2019).

 

Per Tillegreen fra Danske Bank deltog under behandling af punkt 2 om information om finansielle aktiver og passiver.

Natasha Stenbo Enetoft, formand for udvalget Børn, Idræt og Familie, deltog under behandling af punkt 10 om skolernes økonomi.

Kim Valentin (V) deltog i mødet til klokken 18.02.

 

Evaluering af borgerdrevne forslag forventes at komme på dagsorden i marts måned. Orientering ved kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Rammesagen om alkoholbevillinger forberedes til forelæggelse. Behandling af sagen begynder i udvalget Udvikling, By og Land. Orientering ved direktør Niels Tørsløv.

Status på udbudsarbejde ved kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen,

Status på ledelse ved kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

 

Spørgsmål til gældsudvikling siden kommunesammenlægning pr. borger inklusive lånetilsagn på 82 mio. til nyt administration- og sundhedsfagligt hus.

Spørgsmål og svar vedrørende VisitNordsjælland.

 

Mødet sluttede klokken 18.37.

 

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Kim Valentin (V) fraværende.

Morten Ulrik Jørgensen (G) fraværende.

Jannich Petersen (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Jannich Petersen.

Jesper Behrensdorff (C) fraværende. Trine Egetved (C) deltog som stedfortræder for Jesper Behrensdorff.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen