Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en tillægsdagsorden/-referat.

Bemærk: Fra marts 2020 overgår vi til nyt system for visning af dagsordner og referater.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kulturråd

Onsdag den 22-01-2020 kl. 17:30

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Sagsnummer: 18.15.00-G01-12-19

Resume

Kulturrådet godkender dagsordenen og referat fra Kulturrådets møde den 31. oktober 2019.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at godkende dagsodenen samt referat fra møde den 31. oktober

2. Meddelelser

Sagsnummer: 18.15.00-G01-13-19

Resume

Kulturrådet behandler punktet meddelelser.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:
 1. at tage orienteringen til efterretning om forslag til Nationalparkplan en 2020-2026
 2. at vurdere, om Kulturrådet skal være repræsentertet på mødet den 03. februar 2020 vedr. forslag til Nationalparkplanen 2020-2026
 3. at vurdere, om Kulturrådet skal indgive høreingssvar på forslag til Nationalparkplanen 2020-2026

 

 1. at tage orienteringen om afholdelse af møde med Børne- og Ungeforeninger
Sagsfremstilling
 • Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nataionalpark Kongernes Nordsjælland er sendt i offentlig høring - høringsfrist den 4. marts 2020. Der afholdes offentlig møde mandag den 03. februar 2020 kl. 19:30-21:00 hos C4, Krakasvej 17, 3400 Hillerød. Her vil planforslag blive præsenteret

 

 

 • Kulturrådets to repræsentanter på Børne- og Ungeområdet har den 09. januar 2020 afholdt møde med administrationen, hvor de bl.a. talte om at indvitere alle børne- og ungeforeninger ind til et møde, hvor der blev orienteret om Kulturrådets arbejde på børne- og ungeområdet, orientering om puljer på området, og hvad Kulturrådet i øvrigt kan være børne- og ungeforeningerne behjælpelige med - samt høre, hvad der rører sig på området. Evt. kan en Ungdomslederpris komme på tale.

Det foreslås, at børne- og ungeforeningerne inviteres til møde tirsdag denf 21. april kl. 19:00-20:00. Administrationen indkalder til mødet.

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med de to emner.

3. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning

Sagsnummer: 18.15.00-G01-14-19

Resume

Kulturrådet behandler meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Foreningen Helsinge Frimærkeklub er ophørt - og eksisterer ikke længere
 • Godkendelse af forening: Foreningen Kulturnat Tisvilde
 • Beretning fra 2019-Kunsttriennalen
 • Der er endnu ikke indkommet henvendelser fra kulturforeninger, der ønsker at have Kulturrådet på besøg i forbindelse med rådets møder
 • Foreningskurser og workshops i foråret: Der er planlagt følgende kurser og workshops:

Tirsdag den 10. marts kl. 17:00-21:00 Workshop Forstør og forstærke fællesskabet for foreningerne

Mandag den 20. april kl. 17:00-21:00 Kursus Den gode bestyrelse

Onsdag den 29. april kl. 17:00-21:00 Workshop Forstør og forstærk fællesskabet for forennger (identisk med workshoppen den 10. marts)

Torsdag den 14. maj kl. 17:00-21:00 Kursus Samarbejde på tværs

4. Fællesmøde mellem Kulturrådet og Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Sagsnummer: 18.15.00-G01-26-18

Resume

Kulturrådet behandler sagen om fællesmøde mellem Kulturrådet og Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at tage stilling til dato og indhold/dagsorden til fællesmødet

Sagsfremstilling

Kulturrådet og Udvalget for Kulur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi afholder en gang årlilgt et fællesmøde, hvor relevante emner kan drøftes.

Centerchefen for Erhverv, Fritid og Kultur har talt med formand for Udvalgaet for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonimi, Morten Ulrik Jørgensen om dato for fællesmødet, og svaret er, at Kulturrådet blot kan beslutte en dato i nærmeste fremtid, hvor Udvalget i forvejen holder sine møder.

Udvalget har følgende mødedatoer: Tirsdag den 17. marts, tirsdag den 21. april og tirsdag den 19. maj 2020.

 

Kulturrådet skal på dette rådsmøde drøfte, hvilke emner, der skal sættes på dagsordenen. Der skal max. være 3 emner - og der afsættes max. 1 time til fællesmødet.

Lovgrundlag

Kulturrådets Forretningsorden.

5. Økonomisk oversigt 2020 for Kulturrådet

Sagsnummer: 18.15.30-A30-1-18

Resume

Sagen handler om Kulturrådets økonomi/budget for 2020.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:
 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at afsætte et beløb til Børne- og Ungepuljen UDDANNELSESPULJE. Beløbet tages fra Kulturrådspuljen og Børne- og Ungepuljen.
Sagsfremstilling

Kulturrådet har nedenstående budet for 2020. Vær opmærksom på, at nogle af beløbene deles med Idrætsrådet.

 

 

 

Budget

(netto)

Kulturråd/Idrætsråd administration, mødeafholdelse, kurser mv.

35.868

Kulturrådspulje

207.444

Børn og Unge pulje

80.336

Børne- og Ungepuljen UDDANNELSESPULJE - beløb skal afsættes

0

Aktivitetstilskud - deles med Idrætsrådet

2.093.103

Lokaletilskud frivillige foreninger - deles med Idrætsrådet

3.455.981

Lokaletilskud vokenundervisning

192.660

Voksenundervisning (fordelt 2.106.000 kr. mlars har læst i forkert kollonne 7.000 kr. i difference)

1.919.335

Udviklingspulje - deles med Idrætsrådet

60.174

 

 

I alt

8.044.901

 

 

Økonomi

Kulturrådets budget for 2020 er på 8.044.901 kr.

6. Lokaletilskud voksenundervisning 2019

Sagsnummer: 18.15.01-G00-1-18

Resume

Kulturrådet behandler ekstra lokaletilskud til voksenundervisning i Gilleleje Hallen tidligere Pyramidebrugere fra Ældresagen.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at godkende det ekstraordinære lokaletilskud til voksenundervisning i Gillelejehallen tidlligere Pyramidebrugere fra Ældresagen

Sagsfremstilling

Kulturrådet behandlede i sit møde den 31.10. 2019 lokaletilskud til voksenundervisning 2020 og godkendte den fremlagte oversigt.

Ældresagen har nu fremsendt mail til administrationen i Idræt og Folkeoplysning, hvori de skriver, at de fejlagtigt har ansøgt om et forkert beløb på 5.000. De skulle have haft ansøgt om i alt 13.000 kr.

 

Det samlede tilskud, 47,5% af 13.000 = 6.175 kr.

De har fået bevilget 2.375 kr. på mødet den 31.10. 2019.

Differencen er på 3.800 kr.

 

Der er efter mødet den 31.10. 2019 i alt 12.315 kr. til rest på kontoen for lokaletilskud til voksenundervisning, så det kan lade sig gøre at udbetale differencen til Ældresagen.

Udbetaling kan finde sted i december 2020, når udgifterne er afholdt.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 7 § 23.

Økonomi

Der er stadig 12.315 kr. til rest på kontoen for lokaletilskud til voksenundervisning.

7. Udkast Tilskudsregler for Kulturrådets Børne- og Ungepulje

Sagsnummer: 18.15.30-A30-1-18

Resume

Kulturrådet behandler ændringer i Retningslinier for Kulturrådets Børne- og Ungepulje.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

at godkende nyt udkast til Retningslinier for Kulturrådets Børne- og Ungepulje.

Sagsfremstilling

Kulturrådets to repræsentanter på Børne- og Ungeområdet har sammen med administrationen den 09. januar 2020 gennemgået Retningslinier for Kulturrådets Børne- og Ungepulje.

I udkastet ses de foreslåede ændringer.

Det vurderes, at der der ikke skal være faste ansøgningsfrister, 2 gange årlligt, som det blev foreslået i 2018. Det anbefales, at børne- og ungeforeninger kan søge om tlskud løbende hen over året, og at Kulturrådet behandler ansøgninger på sine møder, når der er ansøgninger at behandle.

Tidligere stod der, at tilskuddet skulle være anvendt inden 1. november, her foreslås det blot, at tilskuddet skal anvendes inden årets udgang.

Det foreslås, at der ikke længere står et max. beløb, foreningerne kan søge.

 

Gennemgang af ændringerne i retningslinierne for Kulturrådets Børne- og Ungepuljen gennemgås på mødet. I bilaget er der foretaget ændringer som ses skrevet med rød skrift - og ændringer, som skal slettes er overstreget.

 

Lovgrundlag

Kulturrådets Forretningsorden.

Bilag

8. Ansøgninger Kulturrådspuljen 22.01. 2020

Sagsnummer: 18.15.00-G01-18-19

Resume

Kulturrådet behandler ansøgninger til Kulturrådspuljen 2020.

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

At godkende tilskud til foreninger, der har ansøgt Kulturrådspuljen 2020.

Sagsfremstilling

Forening

Der søges tilskud til

CVR.nr.

Beløb, der søges om

Budget indsendt

KR-afgørelse

HOLBO Spejderne, Helsinge afd,

SOV UDE-arrangement

 

Materialer insekthoteller: 2.000 kr

Naturens råvarer: 8.000 kr.

i alt 10.000 kr.

JA

 

Kunstværkstederne Møllestien

Musik  v/fernisering af udstilling i RAMhuset 11/2. 2020

34511497

1.700 kr.

JA indgår i ansøgningen

 

 

Gilleleje Byorkester

Koncerter på plejehjemmene,

3 forårskoncerter og

3 julekoncerter +

seminar forår og efterår

29702322

20.000 kr.

JA indgår i ansøgningen

 

Kulturnat Tisvilde

Kulturnat Tisvilde: Ballet , sang og lanterner

har ikke fået endnu

20.000 kr.

JA oversigt i ansøgningen

 

Foreningen Rågeleje Strand

Sang og fortælling, arrangement den 28/2 2020

37342254

3.500 kr.

NEJ

 

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse 854 af 11. juli 2011.

 

Økonomi

Der kan anvises beløb fra Kulturrådspuljen til ansøgnngerne.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen