Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Fredag den 19-01-2018 kl. 08:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

9. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-2-18


Administrationen indstiller til Byrådet,
  1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for byrådets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 (kommunestyrelsesloven) § 8


Beslutning

Dagsorden godkendt, herunder godkendt at betingelser for indkaldelse af stedfortræder for Betina Sølver (A) er opfyldt, og Mette Tolstrup (A) indtræder i Byrådet og deltager i byrådsmødet den 19.01.2018.

 

Fravær af stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Fravær: Betina Sølver (A) fraværende.

10. Ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune

Sagsnummer: 00.22.00-A01-1-18


Resume

Sagen handler om vedtagelsen af styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune. Dette er 2. behandling af sagen.


Borgmesteren indstiller til Byrådet

At vedtage ny styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune


Historik

Økonomiudvalgets beslutning den 10.01.2018

 

1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at sende sagen til 2. behandling

 

Fravær og stedfortræder: Kim Valentin (V) fraværende, Birgit Roswall (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 

Byrådets beslutning den 10.01.2018

 

1. Sagen videresendt til 2. behandling, og administrationen skal arbejde videre med bemærkninger givet på mødet.

 

For: G, Ø, A (12)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: V, C, O (11)

 

Fravær og stedfotræder: Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

 

 


Sagsfremstilling

Baggrund

De nærmere regler om en kommunes styrelse, herunder antal af stående udvalg, antal af udvalgsmedlemmer, udvalgenes opgaveportefølje og størrelsen af vederlag, skal fastsættes i en styrelsesvedtægt. Dette følger af lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2.

 

Forslag til styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum og vedtages ved et simpelt flertal.

 

Gribskov Kommunes Byråd har på sit konstituerende møde den 4. december 2017 besluttet, at konstituere sig med 7 stående udvalg. Derfor forelægger administrationen forslag til ny styrelsesvedtægt til behandling i Byrådet.

 

Ny styrelsesvedtægt

Forslag til styrelsesvedtægt for perioden 2018-2021 er vedhæftet denne sag som bilag 1. De væsentligste ændringer i forhold til styrelsesvedtægten vedtaget den 3. april 2017 (jævnfør bilag 2) omfatter følgende:

 

  • ændringer i de stående udvalg, herunder deres opgaveportefølje
  • antal medlemmer
  • vederlag.

 

Vedtagelsen af styrelsesvedtægten er en forudsætning for, at de stående udvalg kan påbegynde deres virke.

 

Vederlag

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd er ændret jævnfør kapitel VI i styrelsesvedtægten.

 

Vederlag til formanden for udvalget Erhverv og Beskæftigelse (tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget) er steget fra 13,7 % til 22 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Børn og Familie (tidligere Børneudvalget) er steget fra 15,25 % til 22 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi (tidligere Kultur-og Idrætsudvalget) er steget fra 13,7 % til 22 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Udvikling, By og Land (tidligere Plan- og Miljøudvalget) er steget fra 15,25 % til 22 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Forebyggelse, Social og Sundhed (tidligere Social- og Sundhedsudvalget) er steget fra 16,75 % til 22 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Miljø, Klima og Kyst (tidligere Teknisk Udvalg) er steget fra 15,25 % til 18 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for udvalget Ældre og Omsorg (nyt udvalg) er 18 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til næstformand er i alle de stående udvalg steget fra 2,4 % til 4 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til næstformanden for Økonomiudvalget er nyt og er på 4 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget er steget fra 5,35 % til 7 % af vederlaget til borgmesteren.

 

Udover de vederlag, som skal indgå i styrelsesvedtægten, og som behandles i denne sag, skal Byrådet beslutte

  • udvalgsvederlag for medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget
  • vederlag til evt. § 17, stk. 4-udvalg til for- og næstformandsvederlag og udvalgsvederlag
  • vederlag til 1. og evt. 2. viceborgmesteren (disse vederlag skal ikke indeholdes i 305 % rammen, men må tilsammen højst udgøre 10% af vederlaget til borgmesteren.

 

Sag herom forelægges for Byrådet til beslutning.

 

Behandlingsforløb

Økonomiudvalget behandlede sagen på et ekstraordinært møde den 10. januar 2018. Anbefaling fra Økonomiudvalget blev forelagt for Byrådet på mødet samme dag. 2. behandling af styrelsesvedtægt er planlagt til at finde sted fredag den 19. januar 2018 på et ekstraordinært byrådsmøde.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 318 af 28. marts 2017) § 2 stk. 2

Lovbekendtgørelse nr. 1530 af 09.12.2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen) §§ 7 og 12


Økonomi

Forudsat godkendelse af sagen om vederlag vil den samlede merudgift udgøre 1, 4 mio. kr. Der søges tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen til dækning af merudgifterne.


Beslutning

Afstemning om 3 ændringsforslag fra V, C, O

 

1. Der oprettes ikke noget Ældre og Omsorgs udvalg. Opgaverne lægges i Forebyggelse, Social og Sundhed.

 

For: V, O, C (11)

Imod: G, A, Ø (12)

 

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

 

 

2. Opgaverne som tidligere lå i Teknisk Udvalg varetages af Udvalget Miljø, Klima og Kyst.

 

For: V, O, C (11)

Imod: G, A, Ø (12)

 

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

 

 

3. Det undersøges, hvordan opgavernes fordeling mellem udvalg fremadrettet organiseres. Forslag til dette fremlægges i 2. halvår 2018.

 

For: Alle (23)

 

Ændringsforslag tiltrådt.

 

 

Afstemning om ændringsforslag fra G, A, Ø som fremsendt pr. mail til Byrådet

 

For: G, A, Ø (12)

Imod: Jannich Petersen (V), Sean Crawford (V), Jørgen Simonsen (V), Knud Antonsen (V), Bent Hansen (V), Natasha Stenbo Enetoft (V) (6)

Undlod at stemme: C, O, Birgit Roswall (V) (5)

 

Ændringsforslag tiltrådt.

 

 

Afstemning om udkast til styrelsesvedtægt inklusive de godkendte ændringer

 

For: G, A, Ø, C, Jannich Petersen (V), Birgit Roswall (V), Sean Crawford (V), Jørgen Simonsen (V), Knud Antonsen (V), Bent Hansen (V) (20)

Imod: Ingen

Undlod at stemme: O, Natasha Stenbo Enetoft (V) (3)

 

Tiltrådt at vedtage udkast til styrelsesvedtægt inklusive ændringer vedtaget på mødet under 2. behandling.

 

Fravær og stedfortræder:

Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Betina Søver (A) fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

Bilag

11. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-4-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

 

Kim Valentin (V) er fraværende. Sean Crawford (V) deltager som stedfortræder for Kim Valentin. Jævnfør Byrådets beslutning af den 10. januar 2018 punkt 8.


Administrationen indstiller til Byrådet

At tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Tidspunktet for mødestart: 08.02. Tidspunktet for mødeslut: 08.36

 

Borgmesteren har fået en meddelelse om, at Betina Sølver (A) er fraværende fra byrådsmødet på grund af sygdom. Sygdom er lovlig forfaldsgrund. Den næste på Socialdemokratiets kandidatliste er Mette Tolstrup (A). Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017, § 15, stk. 2 og 4 samt § 28, stk. 2. Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune vedtaget den 3. april 2017, Kapitel VII, § 22. Vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1530 af 09.12. 2016 §6. Mette Tolstrup deltog i mødet under behandling af dagsordenspunkter 10, 11 og 12.

 

Fravær og stedfortræder:

Kim Valentin (V) fraværende. Sean Crawford (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin.

Betina Søver (A) fraværende. Mette Tolstrup (A) deltog som stedfortræder for Betina Sølver.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen