Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Ældre og Omsorg

Onsdag den 24-01-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-A01-3-18


Administrationen indstiller til Ældre- og Omsorgsudvalget
 1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der

skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

1. Dagsorden godkendt.

2. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-A01-10-18


Administrationen indstiller til udvalget Ældre og Omsorg
 1. At vælge formand for udvalget
 2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 § 22, stk. 1.


Beslutning

1. Jonna Præst (O) foreslår Pia Foght (A).

For: O, V (2)

Imod: G, A (3)

Ikke tiltrådt.

 

Pernille Kromann Sams (G) foreslår Betina Sølver (A)

For: A, G (3)

Imod: Ingen

Undlader at stemme: V, O (2)

Betina Sølver (A) valgt som formand

 

2. Betina Sølver (A) foreslår Pernille Kromann Sams (G) som næstformand

For: A, G (3)

Imod: Ingen

Undlader at stemme: V, O (2)

Pernille Kronamm Sams (G) valgt som næstformand

3. Mødeplan 2018

Sagsnummer: 00.22.02-A01-5-18


Administrationen indstiller til udvalget Ældre og Omsorg,
 1. At vælge mødedag og mødetidspunkt for udvalgsmøder
 2. At beslutte mødeforplejning

Sagsfremstilling

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene beslutter for hvert år, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Byrådet besluttede en foreløbig mødeplan for byråds- og udvalgsmøder i 2018 i september 2017. Den foreløbige mødeplan (korrigeret for ændringer i januar) er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018).

 

Mødeplan for udvalget

 

Udvalget skal beslutte, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Udvalget bedes træffe beslutningen med afsæt i den foreløbige mødeplan og under hensyntagen til afholdelse af møder i andre udvalg, herunder tidsfrister for udsendelse af dagsordner til møder i Økonomiudvalget og Byrådet. Et eksempel på, hvordan mødeplanen vil se ud, hvis udvalgene viderefører mødedage og mødetidspunkter fra januar er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018 hvis løsningen for januar videreføres).

 

Mødeforplejning

 

Udvalget bedes tage stilling til mødeforplejning til udvalgsmøder. Forslag til forplejning i tabellen nedenunder:

 

Møde afholdes indenfor tidsrammen

Standardforslag

06.00 - 10.00

morgenmad inklusive vand, kaffe, te

10.00 - 12.00

frugt/grønt, vand, kaffe, te

12.00 - 14.00

smørrebrød (2 stykker pr. person), vand, kaffe, te, chokolade, frugt

14.00 - 16.00

kage, frugt, vand, kaffe, te

16.00 - 20.00

smørrebrød ( 3 stykker pr. person), frugt, chokolade, vand, kaffe, te

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1


Beslutning

1. Udvalget beslutter at afholde møder på mandage kl 14.00 - 16.00 og kan efter en formandsbeslutning starte kl 13.00 efter konkret vurdering af indholdet på dagsordnen.

 

2. Af forplejning ønskes: Sandwich, kaffe, the, vand og chokolade.

Bilag

4. Introduktion til udvalget

Sagsnummer: 00.22.04-A01-1-18


Administrationen indstiller til udvalget
 1. at afgive ønsker til introduktion til samarbejdsflader med eksterne
 2. at afgive ønsker til mødeformer
 3. at afgive ønsker til, hvilke temaer og emner udvalget ønsker yderligere introduktion til på temamøder

 


Sagsfremstilling

For at skabe et godt afsæt for udvalgets arbejde har administrationen forberedt en indledende introduktion. Introduktionen skal sikre, at alle udvalgsmedlemmer får en fælles viden om udvalgets opgaveområde.

 

Introduktionen er foreløbig planlagt med følgende tiltag:

 

Januar

Administrationen deltager på mødet med oplæg og præsentationer af:

 

 1. Udvalgets opgaveområde
 2. Fakta om området
 3. Udviklingstendenser og udfordringer
 4. Eksterne samarbejdsrelationer
 5. Politikker og strategier på området
 6. Arrangementer med politisk deltagelse hen over året

 

Tema til introduktion i januar

Nedenfor kan udvalget læse nogle indledende bemærkninger til de områder, som bliver præsenteret på mødet.

 

Opgaver og nøgletal

Et udvalgs opgaveområde er defineret i kommunens styrelsesvedtægt. På mødet gennemgår administrationen styrelsesvedtægtens beskrivelse af udvalgets opgaveområde og præsenterer udvalget for typiske borgerforløb inden for udvalgets opgaveområde. Følgende præsenteres:

 

 1. Indsatser og ydelser
 2. Dag- og døgntilbud
 3. Samarbejde med pensionistforeninger
 4. Tilsyn
 5. Samarbejde med råd

 

Udviklingstendenser og udfordringer

Et fælles billede af udfordringer og udviklingstendenser kan tjene som baggrundstæppe for udvalgets arbejde. Nogle tendenser og udfordringer har lokal karakter, andre er nationale eller globale. På mødet sætter administrationen fokus på:

 

 • Kapacitet på plejeboligområdet
 • Rehabiliteringsfokus
 • Opgaveglidning - Det nære sundhedsvæsen
 • Demenshandlingsplan

 

Eksterne samarbejdsrelationer

På Ældre- og Omsorgsudvalgets ressortområde er der følgende eksterne samarbejdsparter:

 • Ældrerådet
 • Centerrådene
 • Pensionistforeninger og -klubber

 

Dertil er der eksempelvis følgende arrangementer årligt med politisk deltagelse:

 • Dialogmøder med Ældrerådet
 • Ældremesse
 • KL's årlige konferencer

 

På mødet vil administrationen kort introducere til samarbejdet med de eksterne samarbejdsparter.

 

Politikker og strategier på området

Alle 44 politisk vedtagne politikker og strategier er offentliggjort på kommunens hjemmeside. De politikker og strategier, som har særlig betydning for udvalgets opgaveområde, er:

 

 • Værdighedspolitik
 • Sundhedspolitik
 • Mad- og Måltidspolitik

 

Foruden politikker er der en række politisk vedtagne kvalitetsstandarder, der sætter rammer for serviceniveauet. Administrationen foreslår, at udvalget introduceres til disse i august måned 2018. 

 

Arbejdsformer i løbet af året

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder, og en mødeform kan have betydning for de politiske processer. Det er ikke sikkert, at den samme mødeform er den bedste ramme om alt udvalgets arbejde.

 

Administrationen nævner derfor nogle af de muligheder udvalget har for at skabe rum til at hente inspiration, opbygge viden, føre dialog med borgere og andre interessenter. Der er mange muligheder for at hente inspiration, det er vigtigt at udvalget prioriterer deres ønsker, så der også er tidsmæssig mulighed for at planlægge. For eksempel:

 

 • møder med råd og bestyrelser
 • studieture
 • besigtigelser
 • temamøder

 

Udvalget bedes drøfte ønsker til mødeformer.

 

Introduktion over det næste halve år:

 Administrationen foreslår følgende foreløbige plan for temamøder i første halvår af 2018:

 

Udvalgsmøde

Tema

Februar

Økonomi

Introduktion til kontrakter på ældreområdet

Marts

 

Det nære sundhedsvæsen

April

 

Tilsynspolitik

 

 Temamøderne foreslås afholdt den første time af de planlagte udvalgsmøder.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 kapitel lll.

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune §18


Beslutning

1. Administrationens anbefalinger omkring samarbejdsflader med eksterne parter tiltrådt.

 

2. Administrationens anbefalinger omkring mødeformer tiltrådt. Udvalget ønsker at der sættes en plan op for besøg på alle plejecentre uanset leverandør gerne med afholdelse af udvalgsmøder på lokationerne.

 

3. Administrationens anbefalinger omkring temaer tiltrådt.

 

5. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-A01-5-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til Ældre- og Omsorgsudvalget
at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Administrationen meddeler at der snarrest indkaldes til ekstraordinært møde i Ældre- og Omsorgsudvalget samt Forebyggelses, Social og Sundhedsudvalget den 5.2.2018. Gruppeformændene indkaldes ligeledes til dette møde.

 

Udvalget blev informeret om, at der er en mail på vej til hele Byrådet omkring fakturering hos en leverandør og pressefokus på dette den sendeste tid.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen