Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Forebyggelse, Social og Sundhed

Tirsdag den 23-01-2018 kl. 08:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-A01-2-18


Administrationen indstiller til Forebyggelses-, Social- og Sundhedsudvalget
 1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der

skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

Godkendt.

2. Valg af formand og næstformand

Sagsnummer: 00.22.00-A01-9-18


Resume

Sagen handler om valg af formand og næstformand for udvalget.


Administrationen indstiller til udvalget Forebyggelse, Social og Sundhed,
 1. At vælge formand for udvalget
 2. At vælge næstformand for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Det gør udvalget efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 § 22, stk. 1.


Beslutning

1. Pernille Kromann Sams (G) peger på Pia Foght (A), som formand

For: A, G (3)

Imod: Ingen (0)

Undlader at stemme: V (2)

Pia Foght (A) valgt som formand

 

2. Pia Foght (A) peger på Pernille Kromann Sams (G), som næstformand

For: A, G (3)

Imod: Ingen (0)

Undlader at stemme: V (2)

Pernille Kromann Sams (G) valgt som næstformand

 

3. Mødeplan 2018

Sagsnummer: 00.22.02-A01-5-18


Resume

Sagen handler om tilrettelæggelse af udvalgsmøder i 2018.


Administrationen indstiller til udvalget Forebyggelse, Social og Sundhed,
 1. At vælge mødedag og mødetidspunkt for udvalgsmøder
 2. At beslutte mødeforplejning

 


Sagsfremstilling

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene beslutter for hvert år, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Byrådet besluttede en foreløbig mødeplan for byråds- og udvalgsmøder i 2018 i september 2017. Den foreløbige mødeplan (korrigeret for ændringer i januar) er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018).

 

Mødeplan for udvalget

 

Udvalget skal beslutte, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Udvalget bedes træffe beslutningen med afsæt i den foreløbige mødeplan og under hensyntagen til afholdelse af møder i andre udvalg, herunder tidsfrister for udsendelse af dagsordner til møder i Økonomiudvalget og Byrådet. Et eksempel på, hvordan mødeplanen vil se ud, hvis udvalgene viderefører mødedage og mødetidspunkter fra januar er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018 hvis løsningen for januar videreføres).

 

Mødeforplejning

 

Udvalget bedes tage stilling til mødeforplejning til udvalgsmøder. Forslag til forplejning i tabellen nedenunder:

 

Møde afholdes indenfor tidsrammen

Standardforslag

06.00 - 10.00

morgenmad inklusive vand, kaffe, te

10.00 - 12.00

frugt/grønt, vand, kaffe, te

12.00 - 14.00

smørrebrød (2 stykker pr. person), vand, kaffe, te, chokolade, frugt

14.00 - 16.00

kage, frugt, vand, kaffe, te

16.00 - 20.00

smørrebrød ( 3 stykker pr. person), frugt, chokolade, vand, kaffe, te

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1


Beslutning

1. Pia Foght foreslår tirsdage kl 15.30 - 17.30.

Tiltrådt.

2. Udvalget ønsker smørrebrød mv som beskrevet i pakken for kl. 16.00 - 20.00. Dog gerne grøntsager fremfor frugt.

Bilag

4. Introduktion til området

Sagsnummer: 00.22.04-G01-5-18


Resume

Dette dagsordenspunkt introducerer Forebyggelses-, Social- og Sundhedsudvalgets opgaveområder og formidler grundlæggende viden og oplysninger med relevans for udvalgets arbejde. Dagsordenspunktet støttes op af et mundtligt oplæg på udvalgets møde den 23. januar 2018.

Endvidere præsenteres forslag til plan for yderligere introduktion henover det første halve år af 2018 samt en dialog med udvalget om, hvilke specifikke ønsker udvalget har til introduktion.

 


Administrationen indstiller til udvalget
 1. at afgive ønsker til introduktion til samarbejdsflader med eksterne
 2. at afgive ønsker til mødeformer
 3. at afgive ønsker til studieture i forbindelse med KL-arrangementer (majmåned)
 4. at afgive ønsker til, hvilke temaer og emner udvalget ønsker yderligere introduktion til på temamøder

Sagsfremstilling

For at skabe et godt afsæt for udvalgets arbejde har administrationen forberedt en indledende introduktion. Introduktionen skal sikre, at alle udvalgsmedlemmer får en fælles viden om udvalgets opgaveområde.

 

Introduktionen er foreløbig planlagt med følgende tiltag:

 

Januar

Administrationen deltager på mødet med oplæg og præsentationer af:

 

 1. Udvalgets opgaveområde
 2. Fakta om området
 3. Udviklingstendenser og udfordringer
 4. Eksterne samarbejdsrelationer
 5. Politikker og strategier på området
 6. Arrangementer med politisk deltagelse hen over året

 

Tema til introduktion i januar

Nedenfor kan udvalget læse nogle indledende bemærkninger til de områder, som udvalget får præsenteret på mødet.

 

Opgaver og nøgletal

Et udvalgs opgaveområde er defineret i kommunens styrelsesvedtægt. På mødet gennemgår administrationen styrelsesvedtægtens beskrivelse af udvalgets opgaveområde og præsenterer udvalget for typiske borgerforløb inden for udvalgets opgaveområde. Følgende præsenteres:

 

 1. Indsatser og ydelser
 2. Dag- og døgntilbud
 3. Tilsyn
 4. Forebyggelse og sundhedsfremme
 5. Samarbejde med eksterne
 6. Sundhedsaftale
 7. Rammeaftale

  

Udviklingstendenser og udfordringer

Et fælles billede af udfordringer og udviklingstendenser kan tjene som baggrundstæppe for udvalgets arbejde. Nogle tendenser og udfordringer har lokal karakter, andre er nationale eller globale. På mødet sætter administrationen fokus på:

 

 • Opgaveglidning - Det nære sundhedsvæsen
 • Den brede, borgerrettede forebyggelse
 • Handicap- og psykiatriområdet

 

Eksterne samarbejdsrelationer

På Forebyggelses-, Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde er der følgende eksterne samarbejdsparter:

• Handicaprådet

• Ældrerådet

• Frivillige sociale foreninger

• Frivilligcentre

• Bruger-/pårørenderåd på nogle sociale botilbud

• Kommunal Lægeligt Udvalg (KLU)

• Region H og Hospitaler

• Tværkommunalt samarbejde

 

Dertil er der eksempelvis følgende arrangementer årligt med politisk deltagelse:

• Dialogmøder med rådene

• Dialogmøde med frivillige

• Frivillig Fredag med uddeling af Frivilligpris

• KL's årlige konferencer

 

På mødet vil administrationen kort introducere til samarbejdet med de eksterne samarbejdsparter.

 

Politikker og strategier på området

Alle 44 politisk vedtagne politikker og strategier er offentliggjort på kommunens hjemmeside. De politikker og strategier, som har særlig betydning for udvalgets opgaveområde, er:

 

 • Frivillighedspolitik
 • Handicappolitik
 • Sundhedspolitik

 

Foruden politikker er der en række politisk vedtagne kvalitetsstandarder, der sætter rammer for serviceniveauet. Administrationen foreslår, at udvalget introduceres til disse i august måned 2018.

 

Arbejdsformer i løbet af året

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder, og en mødeform kan have betydning for de politiske processer. Det er ikke sikkert, at den samme mødeform er den bedste ramme om alt udvalgets arbejde.

 

Administrationen nævner derfor nogle af de muligheder udvalget har for at skabe rum til at hente inspiration, opbygge viden, føre dialog med borgere og andre interessenter. Der er mange muligheder for at hente inspiration, det er vigtigt at udvalget prioriterer deres ønsker, så der også er tidsmæssig mulighed for at planlægge. For eksempel:

 

 • møder med råd og bestyrelser
 • studieture
 • besigtigelser
 • temamøder

 

Udvalget bedes drøfte ønsker til mødeformer.

 

Introduktion over det næste halve år:

 Administrationen foreslår følgende foreløbige plan for temamøder i første halvår af 2018:

 

Udvalgsmøde

Tema

Februar

Økonomi

Introduktion til kontrakter på social- og sundhedsområdet

Marts

Sundhedspolitik og forebyggelse

Det nære sundhedsvæsen

April

 

Kvalitet, effekter og tilsyn

Misbrugsindsats og Socialpsykiatri

 

 Temamøderne foreslås afholdt den første time af de planlagte udvalgsmøder.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 kapitel III.

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune § 14.

 


Økonomi

Inden for udvalgets budgetramme.


Beslutning

1. Udsættes til møde i februar.

 

2. Udsættes til møde i februar.

 

3. Udvalget beder administrationen lave oplæg til en studietur ifbm KLs temamøde i maj måned.

 

4. Udsættes til møde i februar.

 

5. Udbud af STU tilbud

Sagsnummer: 15.00.20-K07-1-18


Resume

Stigende udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelser (STU) har gjort det relevant at gennemføre et udbud i samarbejde med andre kommuner

eller som et selvstændigt udbud for Gribskov Kommune.

Sagen behandles parallelt i Erhvervs- og Beskæftigelses udvalget, Børn og Familie udvalget og Forebyggelse- Social- og Sundhed udvalget.

 


Administrationen indstiller til Forbebyggelse, Social og Sundhedsudvalget at:

1: At der i 2018 igangsættes et arbejde med at gennemføre et udbud på STU området.

2: At Gribskov Kommune ikke deltager i det fælles kommunale udbud.

3: At Gribskov Kommune gennemfører eget udbud gennem en dialogbaseret proces med forhandling på samme måde, som der blev gennemført et udbud på arbejdsmarkedsområdet i 2017


Sagsfremstilling

Kort om STU

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

 

Uddannelsen blev indført i 2007. For at blive berettiget til et STU forløb, skal man målgruppegodkendes af Gribskov Kommunes visitationsudvalg.

Aktuelt deltager 32 unge fra Gribskov Kommune i et STU forløb.

 

Udgifterne til STU har været stigende frem mod 2016. Priserne for STU forløb varierer, afhængig af de særlige behov den enkelte unge har. Et typisk forløb koster omkring 22.000 kr. pr måned. Dertil kommer udgifter til transport og i særlig tilfælde bolig, m.v.

 

Byrådet har i december 2011 besluttet et serviceniveau for STU. Den Socialøkonomiske Virksomhed Kilden er Gribskov Kommunes primære STU tilbud til kommunens unge. Er den unge ikke i målgruppen for Kildens STU-tilbud, visiteres til andre STU tilbud.

Udbud

Gennem 2017 og ind i 2018 arbejder 10 kommuner i Nordsjælland sammen om, at gennemføre et udbud af STU forløbene.

Formålet er bl.a., at der opnås et ensartet og forbedret aftalegrundlag mellem de enkelte kommuner og de institutioner, der udvælges.

Det forventes endvidere, at udbuddet vil være med til at skærpe den reelle markedspris og på sigt være med til at stabilisere udgifterne på STU området.

 

Administrationens vurdering af behov for udbud

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt og ønskeligt, at Gribskov Kommune gennemfører et udbud på STU området. bl.a. af følgende årsager:

1. Sikre at EU's udbudsregler under det såkaldte ”light regime” overholdes. Det betyder, at indkøb som over en 4-årig periode overstiger tærskelværdien på ca. 5.6 mio. kr. skal udbydes.

2. Der er ikke tidligere gennemført udbud på STU-området i Gribskov Kommune, og det er kun sket få steder på landsplan. Det er derfor forventningen, at der via et udbud vil kunne ske forbedringer i forhold til såvel pris som kvalitet, indhold og effekter.

3. Opnå en tættere kontraktstyring og opfølgning hos udbyderne af STU-tilbud.

 

Tværkommunalt eller eget udbud?

 

Et tværkommunalt udbud vil sikre, at Gribskov Kommune overholder EU's udbudsregler. Det vil endvidere sikre en ensretning af kontraktvilkårene

og dermed mulighed for en tættere kontraktstyring.

 Slutteligt vil et tværkommunalt udbud også sikre, at markedet bliver prismæssigt afprøvet.

Det er dog administrationens vurdering, at det tværkommunale udbud, som det er forelagt, ikke i tilstrækkelig grad vil have fokus på kvaliteten / tilsyn med STU stederne,

de forventede effekter i forhold til job og uddannelse, eller på den personlige udvikling i forhold til voksenlivet.

 

STU området hører under det såkaldte ”light-regime” i udbudslovens afsnit III. Det betyder, at der er brede rammer for hvordan en udbudsproces tilrettelægges og gennemføres.

Derfor kan det undre, at man i det tværkommunale udbud, vil gennemføre udbuddet som et offentligt udbud, i stedet for et dialogbaseret udbud med forhandling.

Det er erfaringen, at når markedet i høj grad er uafprøvet, og der er tale om udbud af indsatser til borgere, så vil de endelige tilbud i højere grad leve op til formålet med udbuddet, når processen har været baseret på dialog.

Det tværkommunale udbud gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle interesserede og egnede tilbudsgivere kan deltage, og tildelingen vil alene ske på baggrund af tilbudsgivernes skriftlige tilbud.

 

Det er administrationens vurdering, at man vil kunne opnå øget kvalitet, bedre effekter, lavere priser og færre fejl/misforståelser ved at gennemføre et udbud med forhandling / dialog.

 

I 2017 har Jobcenter Gribskov i samarbejde med Gribskov Kommunes Team Udbud og Kontrakter gennemført et udbud af Jobcenterets Arbejdsmarkedsydelser (beskæftigelsesrettede tilbud til borgere).

Forløbet blev gennemført som et udbud med forhandling, hvor der i forløbet blev lagt vægt på dialog med tilbudsgiverne forud for tildelingen af kontrakter.

Dialogen gav Jobcenteret gode muligheder for, at vurdere pris og kvalitet i tilbuddene, og tilbudsgiverne fik mulighed for at afgive et revideret tilbud, efter forhandlingsmøderne. På baggrund af de reviderede tilbud, foretog Jobcenteret den endelige tildeling af kontrakterne.

Udbuddet er efterfølgende blevet omtalt meget positivt af såvel de tilbudsgivere, der fik tildelt kontrakterne, som af de tilbudsgivere der fik afslag.


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015 om STU, Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016.


Økonomi

Inden for udvalgets budgetramme.


Beslutning

1.

For: A, G (3)

Imod: V (2)

Tiltrådt.

 

2. Tiltrårdt.

 

3.

For: A, G (3)

Imod: V (2)

Tiltrådt.

V ønsker fremlagt oplæg om muligheden for at STU kan drives i kommunalt regi.

6. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-A01-4-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til Forebyggelses-, Social- og Sundhedsudvalget
at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ingen meddelser på dette møde.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen