Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Mandag den 29-01-2018 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

8. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-G01-1-18


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

 


Lovgrundlag

LBK nr. 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 8


Beslutning

Godkendt inklusive tillægsdagsorden.

 

Punkt 18 (meddelelser til lukket dagsorden) behandles efter punkt 8 (godkendelse af dagsorden). Punkt 19 (udbud af STU tilbud) behandles efter punkt 18.

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) er fraværende (lovlig forfaldsgrund). Mikkel Andersen (A) deltog som stedfortræder for Bo Jul Nielsen.

9. Valg af næstformand

Sagsnummer: 00.22.02-14-18


Resume

Sagen handler om valg af næstformand for Økonomiudvalget.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. At vælge næstformand

Sagsfremstilling

Udvalgene vælger selv deres formand (Kommunestyrelsesloven § 22). Dog er borgmesteren født formand for Økonomiudvalget (Kommunestyrelseslovens § 18).

 

Viceborgmesteren indtræder ikke i ethvert tilfælde af borgmesterens forfald i dennes sted som formand for økonomiudvalget. Indtræden finder først sted, når borgmesterens forfald har en sådan karakter, at viceborgmesteren indtræder i funktion som øverste daglig leder af administrationen.

 

Økonomiudvalget kan vælge en næstformand for udvalget til at lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende, uden at viceborgmesteren er indtrådt i borgmesterens funktion.


Lovgrundlag

LBK nr. 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) §§ 18 og 22.


Økonomi

Vederlag til næstformand for Økonomiudvalget er på 4% af vederlaget til borgmesteren.


Beslutning

Afstemning om valg af Bo Jul Nielsen til næstformand for Økonomiudvalget

 

For: G, A, Ø (5)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: V, O, C (4)

 

Besluttet at vælge Bo Jul Nielsen (A) til næstformand for Økonomiudvalget.

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) er fraværende (lovlig forfaldsgrund). Mikkel Andersen (A) deltog som stedfortræder for Bo Jul Nielsen.

 

10. Budget 2018 - ny styrelsesvedtægt

Sagsnummer: 00.30.00-S00-2-18


Resume

Administrationen forelægger i denne sag de bevillingsmæssige konsekvenser af den nye styrelsesvedtægt samt forslag til budgetomplaceringer af teknisk karakter med henblik på at understøtte gennemsigtig økonomstyring.


Administrationen indstiller, til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
 1. at beslutte bevillingsmæssige ændringer til budget 2018-2021 jv. bilag 1

 


Sagsfremstilling

Det nye Byråd, der er tiltrådt den 1. januar 2018, har besluttet en ændret udvalgsstruktur. Budgetterne skal derfor flyttes, så de afspejler den nye udvalgsstruktur jvf. styrelsesvetægten, der er besluttet den 19. januar 2018.

 

Administrationen arbejder vedvarende med at skabe gennemsigtighed i økonomien. I den forbindelse foreslås budgetomplaceringer af teknisk karakter, der kan understøtte den løbende opfølgning på økonomien. I denne sag flyttes alle administrative lønsummer fra at ligge centralt på Økonomiudvalget til at ligge på de respektive fagudvalg.

 

Herunder vises to tabeller med ændringerne i de tidligere og de nye udvalg. Når der efter nogle ændringer står "ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af styrelsesvedtægten" eller "budgettet flyttes uændret", indebærer det, at det hidtidige budget fastholdes indenfor samme udvalg til samme formål. Ændringen skal med i den politiske behandling, fordi der i forbindelse med de nye udvalg er gennemført en ny nummerstruktur, og der skal ske en politisk godkendelse ved flytning af budgetter mellem rammer.

 

Tabellen herunder viser, hvordan budgetterne placeres i den nye udvalgsstruktur:

 

  

 

Tabellen herunder viser hvordan budgtterne lå i den tidligere udvalgstruktur:

 

 

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 318 af 28/03/2017


Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

 • Økonomiudvalg og Byråd godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger
 • Fagudvalg godkender omplaceringer mellem rammer indenfor eget udvalg
 • Administrationen kan foretage ændringer mellem delrammer indenfor samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes

 


Beslutning
 1. Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) er fraværende (lovlig forfaldsgrund). Mikkel Andersen (A) deltog som stedfortræder for Bo Jul Nielsen.

 

Bilag

11. Kommunal mellemfinansiering - Legeplads i Gilleleje

Sagsnummer: 24.00.00-G01-1-18


Resume

Sagen handler om mellemfinansiering (udlæg fra kommunens kassebeholdning indtil der udbetales endelig støtte fra Erhvervsstyrelsen) til konkret projekt under den integrerede LAG Halsnæs-Gribskov. Projektet handler om, at Gilleleje Travalje Forening opfører en legeplads på Gilleleje Havn.

 


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte:
 1.  at der ydes mellemfinansiering på 145.100 kr. ved udlæg fra kassebeholdningen til projektet: Legeplads Gilleleje Havn 

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 22. maj 2017 besluttet, at Gribskov Kommune kan vælge at yde kommunal mellemfinansiering til projekter under det danske landdistriktsprogram 2014 - 2020 (LAG og FLAG projekter). Byrådet har i den forbindelse bemyndiget Økonomiudvalget til at træffe beslutninger om mellemfinansiering med udgangspunkt i konkret ansøgning. Mellemfinansiering gives kun til projekter, der er fuldt finansieret, og godkendt af LAG Halsnæs-Gribskovs bestyrelse og Erhvervsstyrelsen med tilsagn om støtte.

 

Baggrund for anmodning om mellemfinansiering

 

Gilleleje Travalje Forening har efter indstilling fra LAG Halsnæs-Gribskov fået tilsagn om støtte fra Erhvervsstyrelsen til projektet Legeplads på Gilleleje Havn- se bilag. Tilsagnet er givet den 15. november 2017. Støttebeløbet lyder på 145.100 kr. eller 48,97% af tilsagnsgrundlaget (anlægsbudget). Støttebeløbet kan dog først komme til udbetaling, når projektet er gennemført, og under hensyntagen til Erhvervsstyrelsens betingelser for udbetaling.

 

Gilleleje Travalje Foerening har således i forbindelse med etableringen af legepladsen behov for likviditet, og har derfor ansøgt Gribskov Kommune om at yde mellemfinansiering af udgifter svarende til det af Erhvervsstyrelsen godkendte støttebeløb.

 

Legepladsen skal opføres inden for projektperioden 1. november 2017 - 30. september 2018.

 

 

Kort om lokale aktionsgrupper og og behovet for mellemfinansiering

 

Den lokale aktionsgruppe LAG Halsnæs-Gribskov, der også integrerer en fiskeriaktionsgruppe (FLAG) er udsprunget fra Det Danske Landdistriktsprogram 2014-2020.

 

Landdistriktsprogrammet er en del af EU`s fælles landbrugspolitik. Det er et program, der løber over en periode på syv år. Det nuværende Landdistriktsprogram dækker perioden 2014-2020. Programmet finansieres med 4,7 mia. kr. fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EU midler) og 2,0 mia. kr. fra den danske stat (nationale midler). Dette giver et samlet budget på 6,7 mia. kr.

 

LAG Halsnæs-Gribskov blev som forening stiftet i efteråret 2014 med udpegede kommunale repræsentanter i bestyrelsen fra såvel Halsnæs som Gribskov Kommune. Gribskov Kommune blev først i 2014 udpeget som landdistriktskommune, og det er derfor første gang, at kommunen har mulighed for, at deltage i dannelsen af en lokal aktionsgruppe. Halsnæs Kommune var med i den tidligere programperiode 2007 - 2013.

 

I forbindelse med etableringen af de mange lokale aktionsgrupper rundt om i Danmark, og deres virke, er det blevet påpeget, at det for initiativtagerne (små virksomheder og frivillige), der ønsker at starte projekter, kan være svært at skaffe den fornødne likviditet, der skal til for at komme i gang, idet støttemidler fra Erhvervsministeriet først udbetales, når et projekts udgifter er afholdt.

 

 

Administrationens anbefaling

 

Administrationen anbefaler, at der kan ydes mellemfinansiering til konkrete udgifter til projekt  "Legeplads Gilleleje Havn" med baggrund i projektets godkendelse af Erhvervsstyrelsen indenfor det angivne tilsagnsbeløb.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1835 af 22.12.2015 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020.

Bekendtgørelse nr. 1836 af 22.12.2015 om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne.


Økonomi

Gribskov Kommune anmoder Erhvervsstyrelsen om transport af støttebeløb på 145.100 kr.

 

Mellemfinansiering ved udlæg fra Gribskov Kommune til Gilleleje Travalje Forening finansieres af kommunens kassebeholdning.

 

Anmodning om udlæg kan forventes i løbet af 2018, og vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen udover den manglende forentning af det mellemfinansierede beløb.

 

I tilfælde at tab forelægges særskilt sag for byrådet, hvori der træffe beslutning om finansiering.


Beslutning

Mikkel Andersen (A) afprøvede sin habilitet.

Besluttet, at Mikkel Andersen er inhabil i sagen.

 

 1.  Tiltrådt.

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) er fraværende (lovlig forfaldsgrund). Mikkel Andersen (A) deltog i mødet som stedfortræder for Bo Jul Nielsen.

Inhabilitet: Mikkel Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.

 

Bilag

12. Streaming af byrådsmøder

Sagsnummer: 00.13.00-G01-3-18


Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at indstille til BY, om videostreaming fra byrådsmøder skal indføres eller ej.

 

Sagen behandles desuden på et lukket punkt, hvor der kan træffes beslutning om valg af leverandør.

 

 


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:
 1. om der skal indføres videostreaming fra byrådsmøder.

 


Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 23-1-2017 et forslag om direkte tv fra byrådsmøderne. Et flertal besluttede dengang, at sagen skulle udskydes til byrådsperioden 2018-21.

 

Der er blevet indhentet tilbud fra to nationale udbydere og desuden er de lokale medier Netavisen Gribskov, Frederiksborg Amts Avis samt Ugeposten inviteret til at byde på opgaven. De to sidstnævnte medier har ikke afleveret tilbud.

 

Der er indhentet tilbud på opgaven i tråd med Gribskov Kommunes retningslinjer for indhentning af tilbud. Opgaven har ikke en størrelse, som kræver et udbud.

 

Der er indkommet tilbud fra:

 • Kommune-TV
 • Qbrick
 • Netavisen Gribskov

 

 

To tilbud er fra større leverandører med mange kommuner som kunder, og et tilbud er lokalt. De indkomne tilbud er medtaget i et lukket dagsordenspunkt af hensyn til fortrolighed om udbydernes priser.

 


Lovgrundlag

LBK nr 769 af 09/06/2015 (Kommunestyrelsesloven) § 10 stk. 1.

 

Udbudsloven finder ikke anvendelse på udbud af opgaver af den størrelse, som behandles i dette dagsordenspunkt.

 


Økonomi

For nærmere detaljer om pris, se sagsfremstillingen på det lukkede punkt.

 

Udgiften til etablering og drift finansieres i 2018 af reservepuljen under Økonomiudvalget. For 2019 og frem indarbejdes det i budgetaftalen for 2019-2022.

 


Beslutning
 1. Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i Byrådet uden anbefaling.

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) er fraværende (lovlig forfaldsgrund). Mikkel Andersen (A) deltog som stedfortræder for Bo Jul Nielsen.

 

13. Lukket punkt

14. Byrådsmedlemmernes adgang til dagsordner til udvalgsmøder

Sagsnummer: 00.22.00-P00-1-18


Resume

Denne sag handler om, hvorvidt samtlige byrådsmedlemmer skal have adgang til at læse lukkede punkter i dagsordner og protokoller for alle udvalg.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte
 1. hvorvidt samtlige byrådsmedlemmer skal have elektronisk adgang til at læse lukkede punkter i dagsordner og protokoller for Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg samt § 17, stk. 4 udvalg

Sagsfremstilling

Denne sag kommer på dagsorden som følge af en drøftelse af byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår, som fandt sted på et byrådsseminar den 19. januar 2018. Flere byrådsmedlemmer udtrykte et ønske om, at samtlige byrådsmedlemmer skal have adgang til lukkede punkter i dagsordner og protokoller for Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg.

 

Hvad siger loven?

 

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse (udtalelse af 1. februar 2012, sagsnummer 1108879), er der ikke i kommunstyrelsesloven noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen vedtager en ordning, hvorefter samtlige byrådsmedlemmer kan læse dagsordner og protokoller for et eller flere udvalg. Der kan blot ikke stilles krav herom fra det enkelte medlem, uden at der foreligger en vedtagelse herom i byrådet.

 

Det anførte gælder med forbehold for, at andet i konkret tilfælde kan følge af lovgivningens regler om tavshedspligt.

 

Elektronisk løsning

 

Alle byrådsmedlemmer kan i dag via Prepare læse dagsordenspunkter, som behandles på åben dagsorden i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg.

 

Hvis Byrådet vedtager en ordning, hvorefter samtlige byrådsmedlemmer kan læse både åbne og lukkede punkter i dagsordner og protokoller for Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg samt eventuelle § 17, stk. 4 udvalg, vil det betyde, at alle byrådsmedlemmer vil via Prepare kunne læse alle dagsordner og protokoller for Økonomiudvalget, de øvrige stående udvalg og eventuelle § 17, stk 4. udvalg

 

 

 


Lovgrundlag

LBK nr. 2 af 04.01.2018 (Kommunestyrelsesloven) § 8, stk 6 og § 8a samt § 20, stk. 4, stk. 5 og stk. 6


Økonomi

Så længe løsningen er en elektronisk løsning, er der ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.


Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at beslutte at alle byrådsmedlemmer skal have elektronisk adgang til at læse lukkede punkter i dagsordner og protokoller for Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg samt § 17, stk. 4 udvalg.

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) er fraværende (lovlig forfaldsgrund). Mikkel Andersen (A) deltog som stedfortræder for Bo Jul Nielsen.

 

15. Forretningsorden for Byrådet i Gribskov Kommune

Sagsnummer: 00.22.00-A01-8-18


Resume

Byrådet vedtager selv sin forretningsorden. Byrådets gældende forretningsorden blev senest ændret ved behandling den 22. maj og 19. juni 2017.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
 1. At sagen overgår til 2. behandling med henblik på vedtagelse af ændringer til forretningsorden som foreslået i udkast til forretningsorden

Sagsfremstilling

Byrådets forretningsorden

 

Byrådets gældende forretningsorden blev endeligt vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 27. november 2006 og trådte i kraft 1. januar 2007. Ændringer vedrørende spørgetid på byrådsmøderne er vedtaget på byrådsmøde 22. maj 2017 og 19. juni 2017. Den gældende forretningsorden er vedlagt denne dagsorden som bilag.

 

Om beslutningskompetence i sagen

 

Byrådet vedtager selv sin forretningsorden. Den normalforretningsorden, som Indenrigsministeriet har udsendt, er kun vejledende. Men for formen for byrådets forhandlinger og for tilvejebringelsen af dets beslutninger gælder i vidt omfang retsregler, der er bindende uden hensyn til, om byrådet har vedtaget dem i en forretningsorden, og uden hensyn til, om forretningsorden måtte indeholde modstridende bestemmelser. Det betyder, at Byrådets frihed er begrænset af kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven samt retsgrundsætninger mv.

 

De kommunale tilsynsmyndigheder fører tilsyn med, at der ikke i forretningsorden optages bestemmelser som strider mod lovgivningen.

 

Ændring i og tillæg til forretningsorden skal behandles i to ordinære byrådsmøder.

 

Om værdi af en forretningsorden

 

Selv om den overvejende del af en forretningsorden består af regler, der under alle omstændigheder er bindende, kan eksistensen af en sådan forretningsorden have værdi. Den omstændighed, at reglerne bliver drøftet af Byrådet, og at de foreligger i skriftlig form, kan bidrage til, at visse konfliktsituationer kan undgås, og at opståede konfliktsituationer hurtigt kan løses.

 

Byrådets forretningsorden versus normalforretningsorden

 

Den gældende forretningsorden er i overensstemmelse med den vejledende normalforretningsorden på nær fire elementer:

 1. Regler for spørgetid (§ 1 stk. 7a – h i den gældende forretningsorden) er ikke en del af normalforretningsorden.
 2. Tidsfristen i § 3 (anmodning om behandling af en sag) er 14 dage i den gældende forretningsorden og 8 dage i den vejledende normalforretningsorden.
 3. § 3, stk 3. gælder ikke længere som følge af ændring i lovgivning på området.
 4. Der er en fejl i formuleringen i § 11 stk. 4. Formuleringen ”Når sådan et forslag fremsættes efter at forhandlingerne om sagen ikke er begyndt, standses disse hvorefter Byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling” bør lyde ”Når sådan et forslag fremsættes efter, at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling”.

 

Administrationen anbefaler derfor

 1. At regler for spørgetid tages ud af forretningsorden og besluttes ved almindelig byrådsbeslutning. Ændringen vil betyde, at Byrådet vil kunne ændre reglerne ved en almindelig beslutning.
 2. At Byrådet tager stilling til tidsfristen i § 3, stk. 1. Skal sagen rejst efter en sådan anmodning behandles på førstkommende møde, som følger mindst 14 dage eller 8 dage efter at anmodningen er indgivet?
 3. At § 3 stk 3 ændres fra "Når en sag er optaget på dagsorden for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse - medmindre det forinden er tilsendt medlemmerne eller er tilgængelige for medlemmerne i elektronisk form - være tilgængeligt for medlemmerne af Byrådet mindst 3 hverdage inden mødet, heraf mindst 1 dag i tidsrummet kl. 18 - 20. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt" ændres i overensstemmelse med den gældende lovgivning til "En dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til byrådsmedlemmerne senest 4 hverdage inden byråsmøder".
 4. At fejlen i formuleringen i § 11 stk. 4 rettes, så ordet ”ikke” fjernes relevant.

 

Hvis Byrådet beslutter at ændre i forretningsorden, foreslår administrationen, at gennemskrivningen benyttes til at justere kommasætning, sprog mv. Hvis Byrådet ønsker at tilføje nye bestemmelser eller ændre nogle bestemmelser ud over det, administrationen foreslår ovenfor, skal administrationen undersøge lovligheden af de fremsatte forslag, inden sagen kan forelægges for 2. behandling for Byrådet.

 

Udkast til en forretningsorden, hvor de ovenfor omtalte elementer er ændret, er vedlagt denne dagsorden som bilag.

 


Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 318 af 28.03.2017) § 2 stk. 4.


Beslutning
 1. Anbefalet at videresende sagen til 2. behandling. 

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) er fraværende (lovlig forfaldsgrund). Mikkel Andersen (A) deltog som stedfortræder for Bo Jul Nielsen.

 

Bilag

16. Mødeplan 2018

Sagsnummer: 00.22.02-A01-5-18


Resume

Sagen handler om tilrettelæggelse af udvalgsmøder i 2018.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. at godkende mødeplan for Økonomiudvalgets møder som foreslået i bilag 1 (Oplæg Mødekalender 2018)
 2. at beslutte mødeforplejning for udvalgets møder
 3. at anbefale Byrådet at godkende den samlede mødeplan under hensyntagen til fagudvalgs beslutninger.

Sagsfremstilling

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene beslutter for hvert år, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Byrådet besluttede en foreløbig mødeplan for byråds- og udvalgsmøder i 2018 i september 2017. Den foreløbige mødeplan (korrigeret for ændringer i januar) er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018).

 

Mødeplan for udvalget

 

Udvalget skal beslutte, når og hvor udvalgsmøder skal afholdes.

 

Udvalget bedes træffe beslutningen med afsæt i den foreløbige mødeplan og under hensyntagen til afholdelse af møder i andre udvalg, herunder tidsfrister for udsendelse af dagsordner til møder i Økonomiudvalget og Byrådet. Et eksempel på, hvordan mødeplanen vil se ud, hvis udvalgene viderefører mødedage og mødetidspunkter fra januar er vedhæftet som bilag (Oplæg Mødekalender 2018 hvis løsningen for januar videreføres).

 

Mødeforplejning

 

Udvalget bedes tage stilling til mødeforplejning til udvalgsmøder. Forslag til forplejning i tabellen nedenunder:

 

Møde afholdes indenfor tidsrammen

Standardforslag

06.00 - 10.00

morgenmad inklusive vand, kaffe, te

10.00 - 12.00

frugt/grønt, vand, kaffe,te

12.00 - 14.00

smørrebrød (2 stykker pr. person), vand, kaffe, te, chokolade, frugt

14.00 - 16.00

kage, frugt, vand, kaffe, te

16.00 - 20.00

smørrebrød ( 3 stykker pr. person), frugt, chokolade, vand, kaffe, te

 

 

Samlet mødeplan

Fagudvalgene træffer beslutninger om mødeplan for deres møder på udvalgsmøder i uge 4. Administrationen følger op på beslutningerne. Eventuelle opmærksomhedspunkter i forhold til den samlede mødeplan, forelægges for Økonomiudvalget på mødet.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1


Beslutning
 1. Godkendt.
 2. Tiltrådt standardforplejning for kl. 16.00 - 20.00.
 3. Anbefalet at godkende samlet mødeplan, hvor Erhverv og Beskæftigelse holder møder om mandagen fra kl.16.30, Børn og Familie om tirsdagen fra kl. 16.30, Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi om onsdagen fra kl. 6.00, Miljø, Kyst og Klima om onsdagen fra kl. 16.00 og Udvikling, By og Land om torsdagen fra kl. 14.00. For så vidt angår Ældre og Omsorg og Forebyggelse, Social og Sundhed skal udvalgene have mulighed for at koordinere nyt udspil inden mandag den 5. februar.

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) er fraværende (lovlig forfaldsgrund). Mikkel Andersen (A) deltog som stedfortræder for Bo Jul Nielsen.

 

Bilag

17. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-G01-3-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt. 

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) er fraværende (lovlig forfaldsgrund). Socialdemokratiets gruppe har bestemt, at Mikkel Andersen (A) indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmødet den 29. januar 2018 som stedfortræder for Bo Jul Nielsen. KSL § 28, stk. 2.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
 1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mødet begyndte kl. 15.00. Mødet sluttede kl. 16.40

Mødepause fra kl. 16.00 til 16.05.

 

Orientering om sager behandlet på lukket dagsorden:

 • Punkt 18 Meddelelser til lukket dagsorden: Økonomiudvalget tog orienteringen om arbejde med hjemmesygeplejen til efterretning.
 • Punkt 13 Streaming af byrådsmøder - valg af leverandør: Økonomiudvalget videresendte sagen til behandling i Byrådet uden anbefaling.

 

 

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) er fraværende (lovlig forfaldsgrund). Mikkel Andersen (A) deltog som stedfortræder for Bo Jul Nielsen.

 

18. Lukket punkt

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen