Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Onsdag den 07-02-2018 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

9. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller
 1. at Handicaprådet godkender dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 10 dage inden mødet.


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning

Godkendt.

10. Lukket punkt

11. Byrådets temamøde om Handicappolitikken: Formål og tema

Sagsnummer: 27.69.48-G01-6-18


Resume

Handicaprådet er tovholder på Byrådets årlige temamøde om realisering af Handicappolitikken. På mødet den 7. februar 2018 skal Handicaprådet vælge tema for Byrådets temamøde i 2018.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at vælge tema for Byrådets møde om realisering af Handicappolitikken

Sagsfremstilling

 

Gribskov Kommunes Handicappolitik

 

Gribskov Kommune har en handicappolitik. Handicappolitikken "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" blev vedtaget af Byrådet på mødet den 30. maj 2016. Handicappolitikken er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag. Politikken er bygget op omkring fem lokale fokuspunkter:

 

 1. Alle skal have firhed til at være så uafhængige af andre som muligt
 2. Der skal være adgang for alle bygninger, udeaarealer og information
 3. Arbejdsmarked skal være for alle
 4. Fritidsliv for alle
 5. Forskellige måder at bo på

 

 

Opfølgning på Handicappolitikken - Handicaprådet har en opgave

 

Handicaprådet er tovholder på Byrådets årlige temamøde om realisering af Handicappolitikken. Handicaprådet udvælger mødets tema. Jævnfør sidste afsnit i politikken:

 

"Gribskov Byråd holder årligt et temamøde, hvor også medlemmerne af det kommunale Handicapråd og repræsentanter fra administrationen deltager. Formålet med temamødet er at fastholde fokus på mennesker med handicap og deres muligheder for at deltage i samfundslivet. Hvert temamøde vil sætte fokus på ét udvalgt tema.

 

Temamødet bliver arrangeret i tæt samspil med Gribskov Kommunes Handicapråd, som er tovholder på mødets program og udvælger mødets tema. Mødets deltagere vil i fællesskab vurdere effekten af og udfordringerne med at realisere politikken i forhold til det valgte tema. Byrådet får på den måde løbende indsigt i, hvilke ændringer der er sket, og hvilke effekter der er opnået.

 

Byrådet holder temamødet i 2. kvartal af året, og det første møde er i 2017."

 

 

Erfaringer

 

Byrådets første temamøde om realisering af Handicappolitikken blev afholdt den 3. april 2017. Handicaprådet har været tovholder på programmet og valgte "Adgang til information" som tema for mødet. Rådet har arbejdet med forberedelsen af temamødet over flere møder.

 

Mødet blev bygget op på følgende måde:

 • Der blev afsat en time til temamødet. Mødeformen skulle tage højde for debat i plenum (uden gruppearbejde).
 • Handicaprådet valgte mødets tema. Byrådet blev orienteret om temavalg pr. mail.
 • Handicaprådet indsamlede cases til at illustrere dilemmaer og problemer knyttet til det valgte tema. Formandskabet blev udpeget til at omsætte cases til et oplæg på rådets vegne.
 • Borgmesteren bød kort velkommen. Rådets formand holdt det indledende oplæg. Debatten fyldte ca. 40 minutter og stilnede før der var gået den afsatte tid.

 

Handicaprådet har valgt at give følgende input:

 

 • Vigtigt at overveje, hvad rådet vil have ud af mødet med politikerne. Ønsker man sætte nogle tanker i gang? Skabe opmærksomhed omkring nogle principielle eller nogle konkrete problemer? Andet? Det kan være forskeligt fra år til år.
 • Værd at overveje, om Handicaprådet skulle selv pege på to - tre ting, som rådet gerne vil have Byrådet til at arbejde med i den kommende tid.
 • I forhold til selve forberedelsen er det godt at arbejde med cases.
 • Et ønske om, at hele rådet får tilsendt eventuelle oplæg inden mødet.
 • En tidsramme på en time er fin.
 • Vigtigt at sørge for, at teknikken fungerer. Problemer med teleslyngen kan forhindre nogle af deltagerene at kunne følge med og deltage i debatten.

 

 

Bilag til behandling af punktet

Efter aftalen med formandskabet er der valgt to bilag til behandling af sagen på rådets møde.Det ene bilag er Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed". Det andet bilag er Gribskov Kommunes Inklusionsstrategi.  


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed"


Beslutning

Mødet afholdes mandag den 16. april 2018 – formentlig umiddelbart inden Byrådsmødet. Mødet er ikke offentligt.

 

Valg af tema: Punkt 1. Alle skal have frihed til at være så uafhængige af andre som muligt. Fokus på børn og unge.

 

Rådet vil arbejde hen imod, at mødet inspirerer politikkerne og lægger op til debat. Endvidere ønsker rådet, at mødet kan inspirere til, at inklusionsstrategien genvurderes.

Rådet vælger at sætte fokus på børn og unge og deres muligheder for at få uddannelse, kunne deltage i fritidsaktiviteter mv., som medvirker til, at de kan føre et liv så uafhængige af andre som muligt.

Rådet vil tage udgangspunkt i historier/cases, som viser, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.

 

Forud for temamødet vil Rådet undersøge, om kommunen har tal/viden, om inklusionsstrategien har virket efter hensigten, og om der er fulgt op på målene i inklusionsstrategien, for eksempel om 95 % af de unge er kommet i uddannelse. Hvis kommunen har tal liggende, som relaterer sig til inklusionsstrategien og kan give et billede af, om strategien virker, vil rådet meget gerne se disse tal inden mødet.

 

Bilag

12. Det Centrale Handicapråds årsmøde

Sagsnummer: 27.69.48-G01-5-18


Resume

Handicaprådet behandler sagen for at beslutte, hvem der skal deltage i Det Centrale Handicapråds årsmøde 2018


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. at beslutte, om nogen af rådets medlemmer skal deltage, og i givet fald, hvem

Sagsfremstilling

Det Centrale Handicapråd har holdt årsmøder siden 2015. Her sætter rådet spot på aktuelle handicappolitiske problemstillinger.Det Centrale Handicapråds næste årsmøde afholdes på Odeon i Odense den 10. april 2018. Temaet for årsmødet bliver hverdagsliv og levevilkår.

 

Gribskov Kommunes Handicapråd har deltaget i årsmøder siden 2015.

 

Prisen foventes at være 1000 kr. pr. deltager. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Der er i skrivende stund intet konkret program.


Lovgrundlag

Byrådsbeslutning af 03.04.2017 (Retningslinier for udbetaling af diæter og udgiftsgodtgørelse mv.)


Økonomi

Der kan ydes diæter og udgiftsgodtgørelse til deltagelsen i årsmødet, såfremt der i rådets budget er midler til at dække det. Der vil for eksempel kunne godtgøres dokumenterede nødvendige udgifter som følger af fysisk handicap i form af overnatning natten før konferencen.

 

Byrådet afsatte 64.464 kr. til udgifter ved Handicaprådets virksomhed i 2018.

 

Der er som udgangspunkt budgetteret med, at to medlemmer af rådet kan deltage.


Beslutning

Årsmødet er aflyst. Deltagere udpeges først, når der er fastlagt en ny dato.

13. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til Handicaprådet
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Meddelelser om mødet

I mødet deltog: Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov), Annelise Hansen (DH Gribskov), Kim G. Nielsen (DH Gribskov), Louise Lundstrøm (DH Gribskov), Agnete Odgaard Mortensen.

Fraværende: Jonna Præst, Betina Sølver Hansen og Hanna Levy.

 

Meddelelser fra mødet

Tina Sommer orienterede om at udsendelse af protokollen vil blive forsinket.

 

Rådet oplyste, at der havde været problemer med modtagelse af dagsorden pr. post. Alle modtog først dagsordenen om mandagen.

 

I relation til den nye form på dagsordenen, har rådet ønsker om, at:

 • Deltagere og gerne stedfortrædere skal stå på dagsordenen. Det skal være muligt at se, hvem der er stedfortræder for hvem
 • Punktnumrene er svære at se, skal helst være med sort
 • Skriftstørrelsen er meget lille og ønskes større

 

Om punkter behandlet på lukket dagsorden

Handicaprådet afgav høringssvar i sagen om genbrugshjælpemidler.

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen