Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Økonomiudvalget

Mandag den 29-01-2018 kl. 15:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

19. Udbud af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Sagsnummer: 15.00.20-K07-1-18


Resume

Stigende udgifter til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) har gjort det relevant, at gennemføre et udbud på området i Gribskov Kommune.

 

Sagen har tidligere været behandlet parallelt i Udvalgene Erhverv og Beskæftigelse-, Forebyggelse Social og Sundhed samt Børn og Familie På baggrund af, at der i behandlingen af pkt. nr. 3 i administrationens indstilling er truffet forskellige beslutninger i fagudvalgene, forelægges punktet for Økonomiudvalget for at træffe endelig afgørelse. Sagsfremstillingen i dette punkt er identisk med den sagsfremstilling, der har været forelagt fagudvalgene.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget;

1. at der træffes beslutning om, hvordan STU udbuddet i Gribskov Kommune skal gennemføres


Historik

Sagen er blevet behandlet parallelt i udvalgene Erhverv- og Beskæftigelse, Forebyggelse social og sundhed samt Børn og familie med følgende indstilling fra administrationen:

 

1: At der i 2018 igangsættes et arbejde med at gennemføre et udbud på STU området.

2: At Gribskov Kommune ikke deltager i det fælles kommunale udbud.

3: At Gribskov Kommune gennemfører eget udbud gennem en dialogbaseret proces med forhandling på samme måde, som der blev gennemført et udbud på arbejdsmarkedsområdet i 2017

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget traf på deres møde d. 22. januar 2018 (Sag nr. 5) følgende beslutning:

1. Tiltrådt

2. Tiltrådt

3. Tiltrådt

 

Udvalget Forebyggelse, Social og Sundhed traf på deres møde d. 23. januar 2018 (Sag nr. 5) følgende beslutning:

1. For: A, G (3)

     Imod: V (2)

    Tiltrådt.

 

2. Tiltrårdt.

 

3.For: A, G (3)

    Imod: V (2)

   Tiltrådt

 

  V ønsker fremlagt oplæg om muligheden for at STU kan drives i kommunalt regi.

 

Udvalget Børn og Familie traf på deres møde d. 23. januar 2018 (Sag nr. 6) følgende beslutning:

 

Ændringsforslag fra V og C blev sat til afstemning:

Sagen sendes tilbage til administrationen, idet det undersøges om Gribskov Kommune kan drifte STU i kommunalt regi, før der træffes beslutning om hvorvidt sagen skal sendes i udbud.

 

For stemte V, C (3)

Stemte imod G, A (4)

 

Administrationens forslag 1: "at der i 2018 igangsættes et arbejde med at gennemføre et udbud på STU området"

 

For stemte A,G (4)

Imod stemte V (2)

Undlod st stemme (C)

 

Administrationens forslag 2: "At Gribskov Kommune ikke deltager i det fælles kommunale udbud"

 

Alle stemte for

 

Administrationens forslag 3:"At Gribskov Kommune gennemfører eget udbud gennem en dialogbaseret proces med forhandling"

 

For stemte A, G (4)

Imod stemte V, C (3)

 

Formanden stillede følgende forslag:

"Det arbejdes videre med at Gribskov Kommune selv byder på opgaven, jf bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016, §8 og at kvalitet vægtes højere end pris i vurderingen af de indkomne bud."

 

For stemte A, G (4)

Undlod at stemme V, C (3)

 

Venstre bad om at sagen afgøres endeligt i byrådet

 

 


Sagsfremstilling

Kort om STU

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Uddannelsen blev indført i 2007. For at blive berettiget til et STU forløb, skal man målgruppegodkendes af Gribskov Kommunes visitationsudvalg.

 

Aktuelt deltager 32 unge fra Gribskov Kommune i et STU forløb.

Udgifterne til STU har været stigende frem mod 2016. Priserne for STU forløb varierer, afhængig af de særlige behov den enkelte unge har. Et typisk forløb koster omkring 22.000 kr. pr måned.

Dertil kommer udgifter til transport og i særlig tilfælde bolig, m.v.

 

Byrådet har i december 2011 besluttet et serviceniveau for STU.

Den Socialøkonomiske Virksomhed Kilden er Gribskov Kommunes primære STU tilbud til kommunens unge.

Er den unge ikke i målgruppen for Kildens STU-tilbud, visiteres til andre STU tilbud.

 

Udbud:

Gennem 2017 og ind i 2018 arbejder 10 kommuner i Nordsjælland sammen om, at gennemføre et udbud af STU forløbene.

 

Formålet er bl.a., at der opnås et ensartet og forbedret aftalegrundlag mellem de enkelte kommuner og de institutioner, der udvælges.

Det forventes endvidere, at udbuddet vil være med til at skærpe den reelle markedspris og på sigt være med til at stabilisere udgifterne på STU området.

 

Administrationens vurdering af behov for udbud:

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt og ønskeligt, at Gribskov Kommune gennemfører et udbud på STU området. bl.a. af følgende årsager:

 

1. Sikre at EU's udbudsregler under det såkaldte ”light regime” overholdes. Det betyder, at indkøb som over en 4-årig periode overstiger tærskelværdien på ca. 5.6 mio. kr. skal udbydes.

 

2. Der er ikke tidligere gennemført udbud på STU-området i Gribskov Kommune, og det er kun sket få steder på landsplan. Det er derfor forventningen, at der via et udbud vil kunne ske forbedringer i forhold til såvel pris som kvalitet, indhold og effekter.

 

3. Opnå en tættere kontraktstyring og opfølgning hos udbyderne af STU-tilbud.

 

Tværkommunalt eller eget udbud?

 

Et tværkommunalt udbud vil sikre, at Gribskov Kommune overholder EU's udbudsregler. Det vil endvidere sikre en ensretning af kontraktvilkårene og dermed mulighed for en tættere kontraktstyring.

Slutteligt vil et tværkommunalt udbud også sikre, at markedet bliver prismæssigt afprøvet.

 

Det er dog administrationens vurdering, at det tværkommunale udbud, som det er forelagt, ikke i tilstrækkelig grad vil have fokus på kvaliteten / tilsyn med STU stederne,

de forventede effekter i forhold til job og uddannelse, eller på den personlige udvikling i forhold til voksenlivet.

 

STU området hører under det såkaldte ”light-regime” i udbudslovens afsnit III. Det betyder, at der er brede rammer for hvordan en udbudsproces tilrettelægges og gennemføres.

Derfor kan det undre, at man i det tværkommunale udbud, vil gennemføre udbuddet som et offentligt udbud, i stedet for et dialogbaseret udbud med forhandling.

 

Det er erfaringen, at når markedet i høj grad er uafprøvet, og der er tale om udbud af indsatser til borgere, så vil de endelige tilbud i højere grad leve op til formålet med udbuddet, når processen har været baseret på dialog.

 

Det tværkommunale udbud gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle interesserede og egnede tilbudsgivere kan deltage, og tildelingen vil alene ske på baggrund af tilbudsgivernes skriftlige tilbud.

 

Det er administrationens vurdering, at man vil kunne opnå øget kvalitet, bedre effekter, lavere priser og færre fejl/misforståelser ved at gennemføre et udbud med forhandling / dialog.

 

I 2017 har Jobcenter Gribskov i samarbejde med Gribskov Kommunes Team Udbud og Kontrakter gennemført et udbud af Jobcenterets Arbejdsmarkedsydelser (beskæftigelsesrettede tilbud til borgere).

Forløbet blev gennemført som et udbud med forhandling, hvor der i forløbet blev lagt vægt på dialog med tilbudsgiverne forud for tildelingen af kontrakter.

 

Dialogen gav Jobcenteret gode muligheder for, at vurdere pris og kvalitet i tilbuddene, og tilbudsgiverne fik mulighed for at afgive et revideret tilbud, efter forhandlingsmøderne.

På baggrund af de reviderede tilbud, foretog Jobcenteret den endelige tildeling af kontrakterne. Udbuddet er efterfølgende blevet omtalt meget positivt af såvel de tilbudsgivere, der fik tildelt kontrakterne, som af de tilbudsgivere der fik afslag.

 

 


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015 om STU, Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016.


Økonomi

Inden for fagudvalgenes egne budgetrammer


Beslutning

 

Besluttet at fastholde beslutningen om, at Gribskov Kommune ikke deltager i fælles tværkommunalt udbud. For så vidt angår øvrige aspekter af sagen sendes sagen tilbage til administrationen med henblik på en fornyet forelæggelse for de relevante fagudvalg på et fælles møde. Sagen skal også belyse muligheden for at drive tilbud i eget regi.

 

Fravær og stedfortræder: Bo Jul Nielsen (A) fraværende (lovlig forfaldsgrund). Mikkel Andersen (A) deltog som stedfortræder for Bo Jul Nielsen.

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen