Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Udvikling, By og Land

Tirsdag den 06-02-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

23. offentlig tilgængeligt naturområde på Garbolund

Sagsnummer: 01.00.00-P20-1-18


Resume

Projektansøgerne til omlægning til offentlig tilgængeligt naturområde på Garbolund beder om Gribskov kommunes tilkendegivelse af opbakning til projektet med henblik på en ansøgning til Danmarks naturfond.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
 1. At tilkendegive opbakning til projektet på vilkår af:
  1. at evt. stier ikke kommer til at genere andre grundejere
  2. at der ikke er yderligere udgifter for kommunen end de nævnte årsværk

Sagsfremstilling

Gribskov kommune har modtaget et spændende projektforslag for arealerne på Garbolund, med planer om et offentlig tilgængeligt naturområde.

Projektet er tænkt som et element i Pilgrimsruten Tisvildevejen og et samskabelsesprojekt med kommune, lokalsamfund og en række interessenter.

 

Det er ønsket at søge Danmarks Naturfond om midler til projektet – og her har kommunens opbakning betydning for chance for støtte.

Fristen for ansøgning er 5. februar. På grund af tidsfristen, har formand for udvikling. By og Land meddelt ansøger – at man bakker op om forslaget, under forudsætning af, at sagen vedtages på møde i udvalget d. 6. februar.

 

Lodsejer Jette Haugaard, samt Bertel Baagøe og Rigmor Westh Baagøe er ansvarlige for projektet.

Gribskov Kommunes bidrag er foreslået at være samarbejde i forbindelse med planlægning af naturgenopretning/ pleje og formidling - udgravning af kilde og åbning af vandløb. Forventet i størrelsesordenen 100-125 timer.

 

Ansøgers  udkast til projekt er vedlagt og en kort beskrivelse findes nedenfor.

 

 

Projektets formål

 Overordnet:

 • At genskabe natur og skabe nye muligheder for friluftsliv på ejendommens jord.
 • At blive et lokalt eksempel på værdier som kan være bærende for projekter skabt med inspiration i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

Delmål:

 • At genåbne helligkilden, Snokilde (Snogekilde), som har været drænet i mange år.
 • At genåbne det kommunale vandløb, Annissevandløbet, over ejendommens jord.
 • At anlægge en eller flere søer til bl.a. løgfrø.
 • At etablere vedvarende græsenge med græssende kvæg samt levende hegn og insektvenlige driftsformer.
 • At give almenheden adgang til ejendommen via en række stier og oplevelsespunkter.

 

Hvem vil have gavn af projektet?

 Der vil være offentlig adgang til området.

 Vandrere ad Pilgrimsruten Tisvildevejen ledes forbi ejendommen, men der vil også blive etableret parkeringsmulighed på ejendommen, så alle, såvel lokale borgere som turister, vil have let adgang til området.

 Det er også håbet, at lokale skoler og institutioner vil benytte området til læring eller rekreativt.

  

Udvikling af projektet

 Natur og kultur på stedet tænkes udfoldet via informationstavler og digitale sendere i jorden til app-baseret formidling. Ligeledes ønskes anlagt formidlings-/rastepladser med borde, bænke, skraldespande m.v.

 På sigt tænkes projektet udvidet med stiruter "udad projektområdet" som sløjfer med udgangspunkt i Annisse - à la Kløverstierne i Ramløse og Vejby.

 

Organisering

 Projektet er drevet af lodsejer Jette Haugård samt Bertel Baagøe og Rigmor Westh Baagøe (tovholdere). Projektet kan ses som "en knast" på Pilgrimsruten Tisvildevejen.

 Projektet ønskes udviklet i samarbejde med Gribskov Kommune, Naturstyrelsen Nordsjælland og Museum Nordsjælland samt Annisse Lokalråd, foreningen af landbrugere i nationalparken samt Kultur Natur Nordsjælland som står bag Pilgrimsruten Tisvildevejen.

  

Økonomi

 Tovholderne har lavet et overslagsbudget på genåbning af Snokilde og Annissevandløbet, samt hegning og etablering af rekreative støttepunkter + formidling på samlet 245.000 kr (ex. moms).

 

 

Myndighedsbehandling

 • Projektet vurderes ikke at være lokalplanpligtigt, men det vil sandsynligvis kræve en landzonetilladelse (GK).
 • Åbning af rørlagte vandløb kræver tilladelse efter vandløbsloven (GK).
 • Etablering af overkørsel til parkeringsplads kræver tilladelse efter vejloven (GK).

 

Anlæg af et rekreativt støttepunkt på Baunen kan kræve dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinie, da der ligger en gravhøj 25 m nord for ejendommens nordlige skel med en beskyttelseslinie på 100 m (GK).

 


Beslutning
 1. Tiltrådt, idet der ønskes dialog om projektet såfremt projektet tildeles midler fra Danmarks Naturfond

 

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen