Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Børn og Familie

Tirsdag den 20-02-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

7. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-P35-1-18


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden

 

 

 


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

Dagordenen og tillægsdagsorden godkendt med følgende bemærkninger:

 

Udvalget for Børn og Familie godkendte, at punkerne ved protokollering nummeres som følger:

Sag nr.  9 bliver til sag nr.13.

Sag nr.10 bliver til sag  nr. 9

Sag nr.11 bliver til sag  nr.10

Sag nr.12 bliver til sag nr. 11

Sag nr.13. bliver til sag nr.12.

 

Udvalget godkendte, at manglende indstilling i pkt. 14 ("Ny forberedende grundudddannelse") tilføjes protokollen. Indstilling er som følger:

 

Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

 1. At tage orienteringen til efterretning

 

 Udvalget Børn og Familie pointerer, at dagsordenen skal udsendes rettidigt og evtuelle tillægsdagsordenerne skal varsles.

 

Slides i forbindelse med introduktion af Udvalget for Børn og Familie skal udsendes inden mødet. Dette med henblik på at kunne stille spørgsmål i forbindelse med oplæggene.

 

Når bilag til en sag eftersendes udvalget, skal de for så vidt muligt oploades i Prepare

 

 

8. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-P35-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

 

 • Orientering om området skole, unge og uddannelse, jf. introduktionsplanen

Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødestart:Kl 16.30

Mødet blev hævet : Kl. 18.30

 

Punkter behandlet på lukket dagsorden:

Udvalget behandlede punkt 16 Gilleleje Læringsområde og afgav sine anbefalinger til behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

 

Der bliver indkaldt til ekstraordinært Børne- og Familieudvalgsmøde d. 5.3.2018, hvor de resterende punkter (10-14) vil blive behandlet.

Orientering om området skole, unge og uddannelse jf. introduktionsplanen udsættes ligeledes til det ekstraordinære møde. 

  

Der ønskes optaget et punkt til orientering på et senere tidspunkt vedrørende Effektprogrammet.

9. Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune 2016 - 2017

Sagsnummer: 17.00.00-K07-1-18


Resume

Udvalget Børn og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagen omhandler kvalitetsrapporten for skoler og dagtilbud i Gribskov Kommune for skoleåret 2016/17.

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. At godkende kvalitetsrapporten for skoler og dagtilbud i Gribskov Kommune for skoleåret 2016/2017

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

 

Folkeskoleloven beskriver, at Byrådet skal udarbejde en kvalitetsrapport, der giver en vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau. Kvalitetsrapporten skal fra 2016 - 2017 udarbejdes hvert andet år. Senest 31. marts i lige kalenderår skal kvalitetsrapporten vedtages i Byrådet. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau, og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling på et mere oplyst grundlag, som sikrer forbedrede beslutningsvilkår.

 

For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten på skoleområdet henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

Der findes ingen krav om udarbejdelse af kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.

 

Denne kvalitetsrapport omfatter for første gang status for både dagtilbud og skoler, idet der i Gribskov Kommune er fokus på, at dagtilbud (DT) er fundamentet for den videre udvikling i folkeskolen.

 

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet. Der findes ikke nationale mål for dagtilbudsområdet, og der er derfor udelukkende taget udgangspunkt i de tre kategorier indenfor dagtilbudsområdet, hvor administrationen i Gribskov Kommune har tilgængelige resultatdata, og hvor der er opstillet kommunale mål. Rapporten indeholder på skoleområdet de resultater, der ligger til grund for Byrådets vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som Byrådet har vedtaget. 

 

 

Sagens forhold

 

Opbygning af Kvalitetsrapporten 2016 - 2017 for dagtilbud og skolevæsenet

Rapporten er på skoleområdet bygget op omkring de krav, der stilles i bekendtgørelsen for kvalitetsrapporter i folkeskolen. Rapporten indeholder også opfølgning på de kommunalt vedtagne mål på børne- og ungeområdet fra 2016. Datakilden er primært Undervisningsministeriets database uddannelsesstatistik.dk, som leverer opfølgning på alle elementerne i bekendtgørelsen. Opfølgningen på de kommunale mål er sket fra diverse interne og eksterne opgørelser.

 

Rapporten på dagtilbudsområdet følger op på de kommunalt fastsatte mål på dagtilbudsområdet og tager udgangspunkt i de tre områder, hvor der findes resultater for dagtilbud. De tre områder er sprogvurdering af børnene opgjort ved 3-års alderen og 5-års alderen samt umiddelbart efter skolestart, resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2017 samt inklusion i dagtilbud og 0. klasse.

 

De overordnede resultater

Sammenfatningen beskriver de overordnede linjer i kvalitetsrapporten for dagtilbud og skoleområdet i Gribskov Kommune for skoleåret 2016/17. De øvrige resultater findes i Kvalitetsrapporten, der kan ses i bilag til sagsfremstillingen.

 

Dagtilbud

Udviklingen i resultaterne fra sprogvurderingen af 3 og 5-årige børn viser, at andelen af børn med gode resultater (generel indsats) er faldende. Andelen af børn med dårlige (fokuseret og særlig indsats) resultater er stigende. Fokuseret indsats er på niveau med landsnormen, mens andelen af de børn, der har store sproglige udfordringer (særlig indsats), er steget markant.  

 

Børnenes trivsel måles på, hvor tilfredse forældrene er med barnets dagtilbud. Andelen af forældre til børn i dagtilbud, der er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse', er uændret over 5 år.

Når tilfredsheden opgøres på tilfredshedsportalen.dk, kan Gribskov Kommune sammenligne sin tilfredshed med andre kommuners tilfredshed. Overordnet ligger Gribskovs resultater ganske tæt op af det nationale gennemsnit for tilfredshed, mens andelen af forældre, der er utilfredse eller meget utilfredse, er faldende.

 

Der er fokus på at inkludere så mange børn som muligt i daginstitutionerne i almenområdet. Der ekskluderes meget få daginstitutionsbørn i Gribskov Kommune. Der ekskluderes dog flere børn i 2017, end der blev i 2016, men antallet er stadig meget lavt. Antal af ekskluderede børn i 0. klasse er på trods af en stigning fra 2015 til 2016 stadig minimal.

 

Folkeskolen

Andelen af elever, som er gode til matematik, er for 3. klasser steget til tæt på det nationale gennemsnit, hvorimod 6. klasserne er faldet til under landsgennemsnittet. Samlet set er Gribskov Kommune dog steget siden 2016.

 

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk ligger i 2. klasse og 8. klasse væsentligt under landsgennemsnittet, hvorimod 4. og 6. klasse ligger over og på landsgennemsnittet.

Andelen af allerdygtigste elever i matematik ligger i Gribskov Kommunes 3. klasser 1,0 procentpoint over landsgennemsnittet,

 

Andelen af elever med dårlige resultater i læsning er steget over de seneste to år, hvorimod andelen af elever med dårlige resultater i matematik er faldet for 3. klassernes vedkommende og steget for 6. klassernes vedkommende.

Generelt kan ses en klar faglig forbedring i matematik for 3. klassernes vedkommende. Denne tendens kan ikke ses i læsning, hvor der kun ses fremgang hos 6. klasses allerdygtigste elever.

 

Kvalitetsrapportens opgørelse af skolernes karaktergennemsnit i forhold til deres socioøkonomiske reference viser, hvor godt den enkelte skole klarer sig i forhold til, hvad man kan forvente på baggrund af afgangselevernes økonomiske og sociale baggrund. Resultaterne for 2016/17 viser, at en enkelt skole klarer sig signifikant under, hvad man kunne forvente i den socioøkonomiske reference.

 

Elevernes trivsel er blevet testet gennem en årlig national trivselsmåling. Overordnet ligger Gribskov Kommunes resultater lige omkring trivselsniveauet på landsplan, hvilket er en forbedring i forhold til den seneste Kvalitetsrapport 2015. Særligt er der sket en væsentlig forbedring i forhold til at nedbringe antallet af elever, som har oplevet mobning.

 

Gribskov Kommune har i 2016/17 haft et gennemsnitligt fravær på 6,3%, hvoraf de 3,8% er sygdom. Der er fortsat opmærksomhed på elevfravær, og de enkelte skoler har udarbejdet en handleplan for, hvordan og hvornår der skal følges op i forhold til dette.

 

Ser man alene på karaktererne er tendensen for de seneste tre skoleår for dansk, matematik og de bundne prøvefag, at der var fremgang i resultaterne fra 2014/15 til 2015/16. Herefter er karaktererne faldet en smule men dog stadig over niveauet 2014 / 2015. I mellemtiden er det nationale gennemsnit forblevet uændret frem til 2016/17, men Gribskov Kommune ligger fortsat under landsgennemsnittet.

 

I forhold til hvor mange unge der starter på en ungdomsuddannelse, og hvor mange der gennemfører denne, laves der løbende målinger. Tre måneder efter 9. klasse er over halvdelen af folkeskoleleverne i Gribskov Kommune i gang med en ungdomsuddannelse, hvilket er over landsgennemsnittet. Ved status efter hhv. 9 og 15 måneder er udviklingen vendt, så Gribskov Kommunes resultater ligger under landsgennemsnittet.

 

Opgørelse af kompetencedækning viser, at andelen er steget fra omkring 70 % i 2014/15 til 83,7% i 2016/17, hvilket dog er lidt under det fastsatte benchmark på 85 %.

 

Der er fokus på at inkludere så mange elever som muligt i den almene undervisning. De tre seneste skoleår viser, at andelen af elever, som er i den almene undervisning ligger omkring 92 %. Baseret på de sidste tre målinger peger udviklingen i nedadgående retning. Der er dog en større andel af segregerede elever i Gribskov Kommunes egne specialtilbud end tidligere.

 

Udtalelser fra bestyrelser og MED-udvalg

Udtalelser fra bestyrelser og MED-udvalg skrives ind i Kvalitetsrapportens sidste del og kan læses i kvalitetsrapporten, som eftersendes som bilag til sagen.

 

Opfølgning fremadrettet

På baggrund af denne kvalitetsrapport og drøftelserne på møder i januar og februar 2018 mellem skoleledere, dagtilbudsledere og centerchef for Center for Børn og Unge, vil der være mulighed for at udarbejde handlingsplaner på de områder, hvor der vurderes et behov for en fremadrettet indsats.

 

Programmet ”Effektorienteret ledelse og faglighed”

Formålet med effektorienteret ledelse og faglighed er at indfri de politiske målsætninger for børne- og ungeområdet. Det skal ske ved at opbygge en lærings- og opfølgningskultur på hele børne- og ungeområdet. En opfølgningskultur, hvor ledere og medarbejdere ofte og systematisk anvender data om børn og unges udvikling til at justere praksis. Det gælder både praksis i forhold til det enkelte barn eller børnegruppen, og i forhold til løbende at tilpasse og videreudvikle tilbudsviften.

 

Ved udgangen af skoleåret 16/17 er ”Effektorienteret ledelse og faglighed” sat i gang på alle dagtilbud og folkeskoler. Skoleåret 17/18 vil blive brugt til at tilpasse programmet, så de relevante testresultater kan bruges i de læringsdialoger, som er en væsentlig del af programmet.

 

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler udvalget Børn og Familie at anbefale økonomiudvalget og Byrådet at godkende Kvalitetsrapporten for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune 2016 - 2017.  


Lovgrundlag

LOV nr. 406 af 28/04/2014   Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

 • Lov nr 427 af 03/05/2017 - Dagtilbudsloven – §11 om 3 års sprogvurdering
 • Bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)
 • LBK nr 1510 af 14/12/2017 - Folkeskoleloven §11 stk. 3 om obligatorisk sprogvurdering

  


Økonomi

Udgifterne til udarbejdelse af Kvalitetsrapporten er afholdt indenfor udvalgets ramme.


Høringsperiode og høringsparter

Kvalitetsrapporten har været behandlet på møder med ledelser fra dagtilbud og skoleledelser d. 18.01.2018.

Kvalitetsrapporten har været sendt til kommentering til forældrebestyrelserne i dagtilbud, skolebestyrelserne og MED-udvalg i perioden 5.01. - 1.02.2018.


Beslutning

1. Tiltrådt.

 

Udvalget godkendte at bilag, som blev eftersendt dagsorden, tilføjes protokollen af udvalgsmødet til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Udvalget besluttede, at administrationen skal undersøge muligheden for at erstatte kvalitetsrapporten med en rapport, som beskriver progression og læring.

Bilag

10. Oprettelse af deltidspladser i samtlige dagtilbud og i dagplejen

Sagsnummer: 28.09.00-A00-4-18


Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til beslutning. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, og omhandler oprettelse af deltidspladser i samtlige dagtilbud og i dagplejen.


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage stilling til, om administrationen skal udarbejde forslag til behandling i udvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen er fremsendt med følgende ordlyd:

 

På vegne af Venstre og Det Konservative Folkeparti ønsker vi, at børneudvalget tager en drøftelse omkring muligheden for at alle dagtilbud (vuggestuer og børnehaver) samt dagplejen tilbyder deltidspladser.

 

Vi ønsker en kommune, hvor det er muligt for forældre at prioritere mere tid sammen med egne børn, hvis man ønsker det. Dette forslag vil øge fleksibiliteten og det frie valg for forældrene og give dem et større økonomisk råderum til at sammensætte deres hverdag på anderledes måder, hvor tid sammen med egne børn kan opprioriteres.

 

Vi ønsker desuden af drøfte muligheden for, at administrationen, frem mod kommende budgetforhandlinger, kan lave en beregning af de økonomiske konsekvenser.

 

Natasha Stenbo Enetoft og Trine Egetved


Lovgrundlag

LBK nr. 2 af 04/01/2018 (Kommunestyrelsesloven) § 11

LBK nr. 748 af 20/06/2016 (Dagtilbudsloven)


Økonomi

Økonomi beregnes, såfremt udvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med forslag til behandling i udvalget.


Beslutning

Udvalget besluttede, at behandling af punktet udsættes til ekstraordinært møde i udvalget d. 5. marts 2018.

 

11. Omfang af og adgang til hjertestartere

Sagsnummer: 00.00.00-G00-1-18


Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til beslutning. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, og omhandler omfang af og adgang til hjertestartere på kommunens skoler og i haller.

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage stilling til, om administrationen skal udarbejde forslag til behandling i udvalget

 


Sagsfremstilling

Venstre og Det Konservative Folkeparti ønsker følgende sag på førstkommende dagsorden i Børneudvalget subsidiært Byrådet:

 

På baggrund af den mailkorrespondance der har været omkring hjertestartere på vores skoler i Gribskov kommune, ønsker Konservative og Venstre en drøftelse af omfanget af hjertestartere på vores skoler og problematikken omkring, at der i nogle områder alene er hjertestartere i vinterhalvåret.

 

Samtidig ønsker vi en drøftelse af om de hjertestartere, der er placeret i haller og aflåste lokaler uden for skolernes/hallernes åbningstider, enten kan flyttes eller om vi bør indkøbe ekstra, der kan være placeret så de er til at tilgå for alle borgere uanset tidspunkt eller årstid.

 

Natasha Stenbo Enetoft og Trine Egetved

 


Lovgrundlag

LBK nr. 2 af 04/01/2018 (Kommunestyrelsesloven) § 11


Økonomi

Økonomi beregnes, såfremt udvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med forslag til behandling i udvalget.


Beslutning

Udvalget besluttede, at behandling af punktet udsættes til ekstraordinært møde i udvalget d. 5. marts 2018.

 

12. Drøftelse af samskabelse

Sagsnummer: 00.01.00-A00-582-18


Resume

Der lægges op til en første drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med samskabelse.


Administrationen indstiller til udvalget for Børn og Familie, at:
 1. Udvalget tager en første drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med samskabelse.

Sagsfremstilling

Af Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune fremgår det, at "Udvalget har fokus på, hvordan vi kan etablere fremtidens velfærd via samskabelse, og tilser at nye politikker, initiativer og løsninger udvikles i samarbejde med borgere, virksomheder, civilsamfund og medarbejdere". Der lægges op til, at udvalget tager en første drøftelse af, hvordan udvalget vil arbejde med samskabelse. Samskabelse forudsætter samspil med eksterne (borgere, virksomheder, foreninger m.v.) og ikke blot et samarbejde mellem f.eks. 2 fagudvalg. På baggrund af drøftelsen udarbejder administrationen en sag til drøftelse på udvalgets møde i marts, hvor udvalget skal lægge en plan for udvalgets arbejde med samskabelse.


Beslutning

Udvalget besluttede, at behandling af punktet udsættes til ekstraordinært møde i udvalget d. 5. marts 2018.

 

13. Gribskov Akademi - planlægning af år 3

Sagsnummer: 00.01.00-P35-11-18


Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til orientering. Sagen omhandler planlægning af Gribskov Akademi 2018-2019.

 


Sagsfremstilling

Baggrund:

 

I Gribskov Kommune er der hvert år en gruppe unge, der forlader folkeskolen uden de nødvendige færdigheder i dansk og matematik til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Byrådet besluttede i budgetforliget 2015-2018 at etablere et "Gribskov Akademi", hvor udvalgte elever fra folkeskolens 8. klasse får mulighed for et fagligt løft i fagene dansk og matematik. Målet er, at eleverne senere kan opnå karakteren 2 eller højere.

 

Børneudvalget besluttede på mødet 4. april 2016 at gennemføre Gribskov Akademi i samarbejde med True North. Læringsforløbet blev gennemført i sensommeren 2016, 35 8.klasses elever samt seks lærere fra fire af kommunens skoler deltog i forløbet. Forløbet varede i fire uger og foregik i skoletiden på Gribskov Ungdomsskole i Helsinge.

 

True North og Gribskov Kommune evaluerede efterfølgende forløbet, og evaluering blev forelagt Børneudvalget d. 9. januar 2017. Overordnet viste evalueringen, at eleverne profiterede af forløbet, men at det var svært at videreføre den positive udvikling på skolerne efterfølgende.

 

Børneudvalget besluttede derfor på mødet d. 9. januar 2017, at administrationen skulle følge op på, hvordan den positive progression, elever oplevede som følge af Gribskov Akademi, kunne fortsætte efterfølgende. Samtidig opfordrede Børneudvalget til, at det blev undersøgt, hvordan metoderne kunne videreudvikles og forankres i organisationen.

 

Administrationen tog i samarbejde med skoleledere og afdelingsledere bl.a. udgangspunkt i denne beslutning ved planlægningen af Gribskov Akademi 2017. Således fik alle skolelærere på 7. årgang et kompetenceudviklingskursus af tre dages varighed for at kunne anvende True Norths redskaber og metoder i undervisningen. Lærerne skulle anvende de tillærte metoder og redskaber både på True North elevcamp i 2017 og i undervisningen efter campen.

 

Erfaringerne fra elevcampen 2017 samt feedback fra skolerne viste, at der fra lærernes side var stor utilfredshed med kvaliteten af forløbet. På det grundlag har administrationen i samarbejde med skolernes ledelse og udskolingslærere udviklet en ny model for Gribskov Akademi i 2018-2019.

 

 

Faktuelle forhold:

 

Planlægning af Gribskov Akademi for skoleåret 2018-2019

 

Gribskov Akademi for skoleåret 2018-2019 er pt. under tilrettelæggelse og skal være klar til drift i august 2018.

 

Gribskov Akademi planlægges i tæt samarbejde med udskolingsledere på samtlige skoler. Der afholdes møder ca. hver 6. uge i planlægningsfasen, Skolelederne inddrager løbende skolelærerne i planlægningen fx på teammøder. Næste møde er fastlagt til d. 22. februar.

 

Forud for 1. planlægningsmøde er en gruppe af 10. klasses elever (som tidligere har været i målgruppen for Gribskov Akademi) blevet spurgt, hvad de tænker ville havde hjulpet dem med at højne deres faglige niveau og motivation for at lære i udskolingen. Eleverne konkluderer, at mere tid og nærvær med en lærer, samt følelsen af at blive set og hørt, har stor betydning for deres læring, motivation og trivsel. I overensstemmelse hermed fremhæver lærerne og skolelederne, at større mulighed for dialog og tid til den enkelte elev vil kunne højne målgruppens trivsel og motivation for at lære.

 

På baggrund af disse erfaringer er rammerne for det kommende Gribskov Akademi på nuværende tidspunkt fastlagt som følger:

 

Rammerne for det kommende Gribskov Akademi

 

Målgruppe

Elever på 8. årgang og 9. årgang med særlige faglige og sociale udfordringer, som vurderes ikke uddannelsesparate.

 

Indhold

Gribskov Akademi vil i 2018 have form af et mentorprogram for målgruppen, hvor udfordrede elever følges tæt og løbende bliver guidet af deres mentor/lærer. Eleverne deltager i fastlagte samtaler med deres mentor minimum hver 14. dag, hvor der hver gang følges op på de individuelle læringsmål.

 

Ordningen skal sikre:

 

 • Mere tid til at følge den enkelte elev tæt og derigennem styrke relationen og dialogen mellem lærer og elev
 • At der følges tæt op på de individuelle læringsmål, som løbende justeres efter elevens faglige niveau
 • At eleverne føler sig inkluderet, og ikke ekskluderet pga. faglige og sociale udfordringer
 • At eleven føler sig forpligtet til at møde op til undervisningen, bliver mere undervisningsparat og derved får bedst muligt udbytte af undervisningen
 • At eleven støttes løbende hele året, og ikke kun i en kort periode

 

Samtidig påtænkes der et tilkøb af flere UU vejledningstimer til målgruppen. Leder af UU deltager derfor på næste planlægningsmøde.

 

Omfang

En lektion pr. klasse om ugen svarende til 40 timers mentorstøtte pr. klasse om året.

 

Kompetenceudvikling af lærerne ift. den nye mentorfunktion

For at klæde lærerne på til at varetage mentorfunktionen, er der behov for et kompetenceløft af lærerne. Kompetenceudvikling vil foregå lokalt på skolerne, men skal varetages af eksterne undervisere efter behov. Planlægningen af rammer og indhold af kompetenceudviklingen sker i tæt dialog med lærerne, blandt andet for at sikre forankringen af projektet på skolerne. Arbejdsgruppen er i gang med at afdække, hvilke undervisere der vil være relevante at inddrage.

 

Kompetenceudviklingen sættes i gang i foråret 2017 og videreføres i skoleåret 2018-2019.

 

Økonomi 

Der er afsat 1.024.189 kr. til Gribskov Akademi i 2018 og 507.200 kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Beløbet finansieres af puljen "Gribskov Akademi", der er afsat i forbindelse med budgetforliget 2017.

 

Opfølgning/evaluering

Evalueringen af det nye Gribskov Akademi-koncept vil ske i tråd med programmet for "Effektorienteret ledelse og faglighed". Fraværsstatistik, uddannelsesparathedsvurderinger og karakterer fra folkeskolensafgangsprøver i dansk og matematik vil danne grundlag for evalueringen af projektets effekt,

Eleverne vil løbende blive bedt om at evaluere deres udbytte af mentorordningen, således at mentorerne løbende får feedback på deres arbejde og har mulighed for at justere programmet.

 

"Boost forløb"

Der har været uforbrugte midler (615.877 kr.) fra Gribskov Akademi i skoleåret 2017/2018, som skolerne i fællesskab har planlagt at bruge til en ekstra indsats under Gribskov Akademi, et 3-årrigt Boost-forløb,

”Boost” er en ekstra faglig støtte de sidste tre måneder inden afgangsprøverne for 9. klasses elever, der har særlige faglige udfordringer i forhold til at bestå afgangsprøverne med karakteren 02. Eleverne udvælges og tilbydes "boost" på baggrund af data fra programmet "Effektorienteret ledelse og faglighed". Alle de involverede elever testes før og efter "boost" for at måle effekten af indsatsen. Boost forløbet vil blive implementeret på alle skolerne umiddelbart inden afgangsprøverne i juni 2017 – og de næste 3 år - frem til og med 2020.

 

 

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Udvalget besluttede, at behandling af punktet udsættes til ekstraordinært møde i udvalget d. 5. marts 2018.

 

14. Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsnummer: 15.00.00-G01-8-18


Resume

Samtlige partier i Folketinget indgik d. 13. oktober 2017 ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Aftalen udgør grundlaget for det lovforslag, der ventes endeligt vedtaget i juni 2018.

 

Aftalen indebærer reform af de forberedende tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan tage den lige vej fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Med aftalen forenkles de eksisterende forberedende tilbud og omlægges til en samlet Forberedende Grunduddannelse (FGU), og der skabes mere sammenhæng i den kommunale ungeindsats.

 

Sagen forelægges parallelt til orientering i Udvalget for Erhvervs- og Beskæftigelse og Udvalget for Børn og Familie

 

I september 2017 besluttede hhv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (sag nr.47), Social- og Sundhedsudvalget (sag nr.74), og Børneudvalget (sag nr.56),at administrationen skulle udarbejde en samlet ungestrategi for Gribskov Kommune. Strategien vil inddrage regeringens udspil og sikre implementering af den kommende reform for forberedende tilbud til unge.

 


Sagsfremstilling

 

Udfordringer:

Mere end hver fjerde ung i Gribskov Kommune har i en alder af 21 år ikke gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af folkeskolen, hvilket er over landsgennemsnittet.

 

Ca. 3 procent af en ungdomsårgang er ti år efter folkeskolen ikke startet på en ungdomsuddannelse. Når der alligevel er omkring en fjerdedel af de unge, der i en alder af ca. 21 år ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skyldes det, at mange af dem, der er startet på en uddannelse, er faldet fra igen.

 

Gribskov Kommune havde i december 2017 i alt 172 (fuldtids) borgere på uddannelseshjælp. I december 2016 var det samme tal i alt 198 på uddannelseshjælp

 

FGU Målsætninger og indhold:

 Målgruppen for FGU er unge ledige under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

 

Målet med FGU er at give de unge kompetencer til at gå i gang med en ordinær uddannelse. Sekundært er det målet at gøre de unge parate til at indgå i ufaglærte jobs.

 

Aftalen om "bedre veje til uddannelse og job” samler med FGU de eksisterende forberedende tilbud, som produktionsskoler, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksen-undervisning (VUC) - som alle integreres i den nye FGU-uddannelse. Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) er således ikke en del af den nye aftale.

 

Den nye uddannelse indeholder elementer af produktionsskolernes værkstedspædagogik, kombineret med VUC’s almenundervisning.

En aktiv involvering af erhvervslivet i uddannelsens praktikforløb, skal ruste de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse.

FGU bliver dermed hovedvejen for de unge, der ikke opfylder adgangskrav til erhvervsuddannelserne (EUD) eller til gymnasiale uddannelser.

 

Forløbstiden på FGU er op til 2 år og vil på samme måde, som det i dag er tilfældet, variere på produktionsskolerne og på KUU.

 

Der vil være 3 spor på skolerne, der alle kombinerer teori og praksis:

1. Almengrunduddannelse: praksisorienteret undervisning i almene fag

2. Produktionsgrunduddannelse: skoleundervisning & værkstedsundervisning med reel produktion af varer som mål. Undervisningen er rettet mod bestemte erhverv og linjer på EUD.

3. Erhvervsgrunduddannelse: virksomhedspraktik med praktikaftale i EGU på ordinære arbejdspladser, samt skoleundervisning,

 

FGU og kommunale perspektiver

Aftalepartierne er blevet enige om at forankre den forberedende grunduddannelse i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.

 

Der oprettes ca. 30 FGU moder-institutioner, der under sig har ca. lokale 60 FGU-skoler (satellitter).  

Det er moderinstitutionen, der lægger den overordnede linje og ramme for de enkelte skoler. Moderinstitutionen har hermed det øverste ledelsesansvar for de underliggende skoler.

 

Der skal være lokal pædagogisk ledelse på alle skoler, men det er institutionen som ansætter medarbejderne.

For hver institution er der én bestyrelse (med repræsentanter for bl.a. stat, kommuner og uddannelsesinstitutioner).

Moderinstitutionen håndterer det tværgående budget og regnskab.

 

Kommunerne er en central aktør i etableringen af de nye FGU-skoler. Kommunekontaktrådene (KKR) har igangsat en lokal & regional proces om udarbejdelse af dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler.

Undervisningen påbegyndes fra august 2019.

 

Med den nye FGU, får Gribskov mulighed for at etablere ny almen undervisning i kommunen, hvilket kan medvirke til at fastholde lokale unge i uddannelse.

I dag foregår en stor del af den uddannelsesforberedende undervisning via Almen Voksenuddannelse (AVU) - og Forberedende Voksenuddannelse (FVU) på VUC centre i Hillerød, Frederiksværk og Helsingør.

 

At FGU bliver lokal forankret betyder en bedre mulighed for et samlet og koordineret kompetenceforløb i forhold til målgruppen.

 De unge kan i forløbet bibeholde deres lokale netværk og nemmere få adgang til potentielle arbejdsgivere med senere mulighed for praktikplads eller og/eller ordinær ansættelse.

 

Med ”aftalen om bedre veje til uddannelse og job” får kommunerne et mere entydigt organisatorisk ansvar for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

 

Kommunerne skal med reformen skabe en sammenhængende koordineret ungeindsats hvor:

• Det er den kommunale ungeindsats, der finder de unge der er i målgruppen til FGU

• Uddannelses- og erhvervsvejledning tager afsæt i UU’s opgaveportefølje,

• Den kommunale ungeindsats skal have en opsøgende funktion til at tilvejebringe virksomhedspraktik, herunder koordinere med jobcentrenes arbejde.

• Den kommunale ungeindsats har ansvaret for at tildele en gennemgående kontaktperson til de unge, der af personlige og sociale grunde har brug for det

 

 


Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Udvalget besluttede, at behandling af punktet udsættes til ekstraordinært møde i udvalget d. 5. marts 2018.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen