Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Forebyggelse, Social og Sundhed

Mandag den 26-02-2018 kl. 16:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

10. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.04-A01-2-18


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse, Social og Sundhed
 1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på

dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

1. Formanden oplyste om at der er udsendt en tillægsdagsorden til dagens møde. Tillægsdagsordnen er udsendt rettidigt.

Dagsordnen herefter godkendt.

11. Introduktion til området

Sagsnummer: 00.22.04-G01-5-18


Resume

Forebyggelse, Social og Sundhed blev med dette dagsordenspunkt introduceret til udvalgets opgaveområder på sin møde den 23. januar 2018. Dagsordenspunktet blev støttet op af et mundtligt oplæg. Udvalget blev præsenteret for forslag til plan for yderligere introduktion henover det første halve år af 2018 og bedt om at udtrykke specifikke ønsker til yderligere introduktion.

 

Udvalget udsatte flere af beslutningspunkterne, hvorfor sagen kommer op igen.

 


Administrationen indstiller til Forebyggese, Social og Sundhed
 1. at afgive ønsker til introduktion til samarbejdsflader med eksterne
 2. at afgive ønsker til mødeformer
 3. at afgive ønsker til, hvilke temaer og emner udvalget ønsker yderligere introduktion til på temamøder

 


Historik

 Forebyggelse, Social og Sundhed, 23. januar 2018, pkt. 4:

1. Udsættes til møde i februar.

 

2. Udsættes til møde i februar.

 

3. Udvalget beder administrationen lave oplæg til en studietur ifbm KLs temamøde i maj måned.

 

4. Udsættes til møde i februar.

 


Sagsfremstilling

 

For at skabe et godt afsæt for udvalgets arbejde har administrationen forberedt en indledende introduktion. Introduktionen skal sikre, at alle udvalgsmedlemmer får en fælles viden om udvalgets opgaveområde.

 

Introduktionen er foreløbig planlagt med følgende tiltag:

 

Januar

Administrationen deltager på mødet med oplæg og præsentationer af:

 

 1. Udvalgets opgaveområde
 2. Fakta om området
 3. Udviklingstendenser og udfordringer
 4. Eksterne samarbejdsrelationer
 5. Politikker og strategier på området
 6. Arrangementer med politisk deltagelse hen over året

 

Tema til introduktion i januar

Nedenfor kan udvalget læse nogle indledende bemærkninger til de områder, som udvalget får præsenteret på mødet.

 

Opgaver og nøgletal

Et udvalgs opgaveområde er defineret i kommunens styrelsesvedtægt. På mødet gennemgår administrationen styrelsesvedtægtens beskrivelse af udvalgets opgaveområde og præsenterer udvalget for typiske borgerforløb inden for udvalgets opgaveområde. Følgende præsenteres:

 

 1. Indsatser og ydelser
 2. Dag- og døgntilbud
 3. Tilsyn
 4. Forebyggelse og sundhedsfremme
 5. Samarbejde med eksterne
 6. Sundhedsaftale
 7. Rammeaftale

  

Udviklingstendenser og udfordringer

Et fælles billede af udfordringer og udviklingstendenser kan tjene som baggrundstæppe for udvalgets arbejde. Nogle tendenser og udfordringer har lokal karakter, andre er nationale eller globale. På mødet sætter administrationen fokus på:

 

 • Opgaveglidning - Det nære sundhedsvæsen
 • Den brede, borgerrettede forebyggelse
 • Handicap- og psykiatriområdet

 

Eksterne samarbejdsrelationer

På Forebyggelses-, Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde er der følgende eksterne samarbejdsparter:

• Handicaprådet

• Ældrerådet

• Frivillige sociale foreninger

• Frivilligcentre

• Bruger-/pårørenderåd på nogle sociale botilbud

• Kommunal Lægeligt Udvalg (KLU)

• Region H og Hospitaler

• Tværkommunalt samarbejde

 

Dertil er der eksempelvis følgende arrangementer årligt med politisk deltagelse:

• Dialogmøder med rådene

• Dialogmøde med frivillige

• Frivillig Fredag med uddeling af Frivilligpris

• KL's årlige konferencer

 

På mødet vil administrationen kort introducere til samarbejdet med de eksterne samarbejdsparter.

 

Politikker og strategier på området

Alle 44 politisk vedtagne politikker og strategier er offentliggjort på kommunens hjemmeside. De politikker og strategier, som har særlig betydning for udvalgets opgaveområde, er:

 

 • Frivillighedspolitik
 • Handicappolitik
 • Sundhedspolitik

 

Foruden politikker er der en række politisk vedtagne kvalitetsstandarder, der sætter rammer for serviceniveauet. Administrationen foreslår, at udvalget introduceres til disse i august måned 2018.

 

Arbejdsformer i løbet af året

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder, og en mødeform kan have betydning for de politiske processer. Det er ikke sikkert, at den samme mødeform er den bedste ramme om alt udvalgets arbejde.

 

Administrationen nævner derfor nogle af de muligheder udvalget har for at skabe rum til at hente inspiration, opbygge viden, føre dialog med borgere og andre interessenter. Der er mange muligheder for at hente inspiration, det er vigtigt at udvalget prioriterer deres ønsker, så der også er tidsmæssig mulighed for at planlægge. For eksempel:

 

 • møder med råd og bestyrelser
 • studieture
 • besigtigelser
 • temamøder

 

Udvalget bedes drøfte ønsker til mødeformer.

 

Introduktion over det næste halve år:

 Administrationen foreslår følgende foreløbige plan for temamøder i første halvår af 2018:

 

Udvalgsmøde

Tema

Februar

Økonomi

Introduktion til kontrakter på social- og sundhedsområdet

Marts

Sundhedspolitik og forebyggelse

Det nære sundhedsvæsen

April

 

Kvalitet, effekter og tilsyn

Misbrugsindsats og Socialpsykiatri

 

 Temamøderne foreslås afholdt den første time af de planlagte udvalgsmøder.

 


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 318 af 28.03.2017 kapitel III.

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune § 14.

 


Økonomi

Inden for udvalgets budgetramme.


Beslutning

1. Administrationens anbefalinger omkring samarbejdsflader med eksterne parter tiltrådt.

Forslag fra Birgit Roswall V, om at der også introduceres til samarbejdet i Nordklyngen.

 

2. Administrationens anbefalinger omkring mødeformer tiltrådt. Udvalget ønsker at der sættes en plan op for besøg på virksomheder på ressort-området.

 

3. Administrationens anbefalinger omkring temaer tiltrådt, med følgende tilføjelser:

Pernille Kromann Sams G, forslår at der kommer yderligere introduktion til ældremad.

Birgit Roswall V, foreslår at der introduceres til kvalitetsstandarter på socialområdet.

 

12. Introduktion budget 2018 Forebyggelse, Social og Sundhed

Sagsnummer: 00.30.00-A00-2-18


Resume

Der orienteres om Forebyggelse, Social og Sundhed budget for 2018 på rammer og delrammeniveau samt fakta og mængdeoplysninger for udvalgte ydelser.


Sagsfremstilling

Forebyggelse, Social og Sundhed blev på januarmødet introduceret for udvalgets opgavebeskrivelse.

På dette møde introduceres økonomien tilknyttet til udvalgets opgaver.

 

Udvalgets opgaver er opdelt i 4 rammer, som i 2018 tilsammen har et budget på 555,7 mio. kr.

 

De 4 rammer og deres budgetter er som følger:

 • Forebyggelse og Sundhed, (281,8 mio. kr.)
 • Børn og voksne med særlige behov, (234,3 mio. kr.)
 • Myndighed, råd og frivillige, (40,9 mio. kr.)
 • Virksomheder, (-1,3 mio. kr.)

 

Bilag 1 belyser yderligere de enkelte opgaver indenfor rammerne på delrammeniveau og det afsatte budget for delrammerne.

Derudover beskrives fakta- og mængdeoplysninger for udvalgte ydelser indenfor udvalgets område.

 

 


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning. Natasha Enetoft V, bad om på kommende møde at få oplyst, hvor store udgifter der er til borgere på socialområdet, hvor Gribskov Kommune har afgivet handleansvaret.

Bilag

13. Drøftelse af samskabelse

Sagsnummer: 00.01.00-A00-582-18


Resume

Der lægges op til en første drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med samskabelse.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse, Social og Sundhed, at

Udvalget tager en første drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med samskabelse.  


Sagsfremstilling

Af Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune fremgår det, at "Udvalget har fokus på, hvordan vi kan etablere fremtidens velfærd via samskabelse, og tilser at nye politikker, initiativer og løsninger udvikles i samarbejde med borgere, virksomheder, civilsamfund og medarbejdere". Der lægges op til, at udvalget tager en første drøftelse af, hvordan udvalget vil arbejde med samskabelse. Samskabelse forudsætter samspil med eksterne (borgere, virksomheder, foreninger m.v.) og ikke blot et samarbejde mellem f.eks. 2 fagudvalg. På baggrund af drøftelsen udarbejder administrationen en sag til drøftelse på udvalgets møde i marts, hvor udvalget skal lægge en plan for udvalgets arbejde med samskabelse.


Beslutning

1. Sagen udsættes indtil der har været drøftelse i Byrådet omkring samskabelse.

 

14. §18 tre ansøgninger

Sagsnummer: 27.15.12-Ø40-1-18


Resume

Udvalget for Forebyggelse, Social og Sundhed får sagen for at træffe beslutning om tildeling af §18 midler fra pulje 2 til tre ansøgere.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse, Social og Sundhed
 1. at Døveforeningen ikke tildeles midler fra den kommunale §18 pulje, men henvises til at søge den Fælleskommunale pulje med ansøgningsfrist 1. maj 2018.
 2. at Brohusklubben ikke tildeles midler fra den kommunale §18 pulje, men henvises til at søge den Fælleskommunale pulje med ansøgningsfrist 1. maj 2018.
 3. At Gigtgruppen Gribskov tildeles 7.500 kr. fra Pulje 2.

Sagsfremstilling

Baggrund

§18 midlerne fordeles i 2018 i to kommunale puljer, pulje 1 og pulje 2 samt en fælleskommunal pulje. I takt med en revidering af retningslinjerne for §18 blev ansøgningsfristen for pulje 2 ændret til 1. oktober frem for 15. januar. Pulje 1 kan søges løbende gennem året. Ved Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 7. november 2017 blev der truffet beslutning om tildeling af midler i 2018. Efter denne tildeling resterer der fortsat 47.623 kr. (39.964 kr. i pulje 1 og 7.659 kr. i pulje 2). Døveforeningen og Brohusklubben for døve pensionister har overset ændring af ansøgningsfrist for pulje 2 og sendte d. 5/12 to ansøgninger til §18 midler 2018. Gigtforeningen sendte en ansøgning inden for tidsfristen, men administrationen har overset ansøgningen, og derfor blev den ikke sendt til behandling på Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 7. november 2017.

 

Faktuelle forhold

De tre ansøgninger beløber sig samlet til kr. 27.923. Ansøgningerne kommer fra:

 

 1. Døveforeningen søger 12.985 fra pulje 2 til drift af igangværende aktiviteter i foreningen. Foreningen har i alt 805 medlemmer, 7 af medlemmerne kommer fra Gribskov og der søges om 1.855 kr. pr medlem pr. år i alt søger de 12.985 kr. Foreningen har et værested i København og arrangerer debataftner, sociale og kulturelle arrangementer, udflugter og socialt samvær.

 

 1. Brohusklubben (Døveforeningen) søger 4.938 fra pulje 2 til drift af igangværende aktiviteter for døve pensionister. Klubben har i alt 196 medlemmer, heraf 3 fra Gribskov og der søges om 1.646 kr. pr. medlem pr. år i alt søger de 4.938 kr. Klubben har fast aktivitetsdag torsdag i Døveforeningens hus i København, de arrangerer udflugter og giver tegnsprogskyndig ældrevejledning.

 

 1. Gigtgruppen Gribskov søger 10.000 kr. fra pulje 2 til drift af igangværende aktiviteter. Gigtgruppen Gribskov har 80 medlemmer og godt 40 deltagere pr. arrangement. Gigtgruppen laver oplysende og/eller underholdende møder for gigtramte, hvor man kan træffe ligesindede og få ny viden. De holder ca. 9 møder/arrangementer om året. Herud over bestræber de sig på at afholde en årlig udflugt. Gigtgruppen søger 10.000 kr. til deres aktiviteter.  

 

Ansøgningerne er vedlagt som bilag sammen med Ansøgningskriterierne.

 

Kriterier for tildeling:

Ved vurderingen af tilskudsberettigelse er der, som aftalt med de frivillige foreninger og det tidligere Social- og Sundhedsudvalg, lagt vægt på følgende kriterier:

• At aktiviteterne bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.

• At indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie.

• At den frivillige indsats er en væsentlig del af virket.

• At aktiviteten er lokalt forankret.

• At foreningen eller den frivillige aktør ikke har til formål at skabe overskud.

 

Administrationens vurderinger

Ansøgningerne fra Døveforeningen og Døveforeningens Brohusklub lever kun delvist op til kriterierne. Aktiviteterne komme godt nok borgere i Gribskov til gode, men de er ikke lokalt forankret. Foreningen har tidligere modtaget midler fra den Fælleskommunale §18 pulje og har tidligere fået afslag fra den kommunale §18 pulje på denne begrundelse. I betragtning af, at der kun er et lille antal medlemmer fra Gribskov, og at aktiviteterne finder sted i København, vurderer administrationen, at Døveforeningen og Brohusklubben i stedet henvises til den fælleskommunale pulje, som har ansøgningsfrist 1. maj 2018.

Ansøgningen fra Gigtgruppen Gribskov lever op til kriterierne for §18 ansøgninger. Gigtgruppen Gribskov er en lokal forening med 80 medlemmer i Gribskov og et forholdsvist stort fremmøde ved deres arrangementer, der afholdes kontinuerligt hen over året. På den baggrund er det administrationens vurdering, at støtten gives til lokalt forankrede initiativer, der kommer borgere i Gribskov til gode. Ansøgninger til pulje 2 havde ansøgningsfrist d. 1. oktober 2017. Gigtgruppen sendte sin ansøgning inden for denne tidsfrist, og administrationen mener ikke, det bør lægge Gigtforeningen til last, at administrationen har overset ansøgningen, da Social- og Sundhedsudvalget behandlede ansøgninger til pulje 2 ved udvalgsmødet d. 7. november 2017.

 


Lovgrundlag

Servicelovens §18 stk. 2. LBK nr. 1284 af 17/11/2015.

Vejledning nr. 12 af 15. februar 2011 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. afsnit IX.


Økonomi

Det samlede budget til §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde er i 2018 på 1.292.912 kr. Heraf er der budgetteret med:

Aktivitet

Budget

Frivilligcenter Helsinge

438.346

Frivilligcenter Græsted

438.346

Den Fælleskommunale pulje

42.097 kr.

Pulje 1

64.964

Pulje 2

309.159 kr.

I alt

1.292.912 kr.

 

Ved Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 7. november 2017 blev det besluttet at tildele 25.000 kr. fra pulje 1 og 301.500 kr. fra pulje 2. Det betyder, at der resterer 39.964 kr. i pulje 1 og 7.659 kr. i pulje 2.


Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

Bilag

15. Mødemeddelelser

Sagsnummer: 00.22.04-A01-4-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget for Forebyggelse, Social og Sundhed
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet den 26.3 flyttes til den 22.3 samme tid.

Mødet den 4.6 flyttes til den 31.5 samme tid.

Udvalget bad om en oversigt over mulighed for at besøge de virksomheder, som ligger under udvalgets ressortområde.

Centerchefen orienterede om en afgørelse fra styrelsen for patientsikkerhed vedr . Toftebo,

Centerchefen orienterede om at der pt grundet influenza epidemi er udfordringer ift udskrivninger fra hospitaler i hovedstadsområdet.

Notat om sundhedsaftale 4 - Tværsektuel stuegang - udleveret.

Centerchefen orienterede omkring kommende orienteringsmøde omkring Bavne Ager.

 

 

Pia Foght A, bad om at sikre at administrationen sikrer at de to frivilligcentre og seniorcentret inviteres til at planlægge næstkommende dagsorden på fællesmøde/ dialogmøde mellem udvalget og de frivillige organisationer - gerne med en dagsorden omkring implementering af Frivilligchartret.

 

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen