Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi

Onsdag den 21-02-2018 kl. 06:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

9. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 00.22.00-G01-2-18


Historik

 Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi, 31. december 2018, pkt. 1:

 


Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.


Lovgrundlag

LBK nr.318 af 28.03.2017 § 20


Beslutning

1. Der mangler indstilling i punkt 9, godkendelse af dagsorden. Der skal indsættes: "Administrationen indstiller til udvalget, KUltur, Idræt og Oplevelsesøkonomi: 1. At godkende dagsorden". Desuden står øverst på dette punkt 9: "Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi, 31. december 2018 pkt. 1. Dette skal slettes.

 

 

Mikkel Andersen erklærede sig inhabil i sag nr. 18 Lokaletilskud - Klage fra Græsted og Omegns Rideklub

 

Dagsordenen godkendt.

10. Meddelelser

Sagsnummer: 00.22.00-G01-1-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller til udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. At tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Der var følgende meddelelser:

 

Brian Lyck Jørgensen orienterede om arrangement den 22. marts i Gilleleje i regi af Fishing Zealand og lystfiskerforeningen.

 

Niels Christian Frandsens skulpturer er flyttet fra Møllebakken i forbindelse med kommunens salg af området. Skulpturerne sættes op forskellige steder i kommunen efter ønske fra de pågældende lokalsamfund mv.

 

Udvalget planlægger at afholde nogle af sine møder andre steder end på Rådhuset. Når det sker, vil møderne ligge tirsdag aften dagen før det ordinært fastsatte møde.

 

 

 

 

11. Introduktion budget 2018 Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi

Sagsnummer: 00.30.00-A00-2-18


Resume

Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi får sagen til orientering. Sagen handler om en præsentation af økonomi omkring udvalgets opgaveområde.


Sagsfremstilling

 Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi har et samlet budget på 71,4 mio. kr. til den årlige drift, og et anlægsbudget på 2 mio. kr.

 

Områdets opgaver

Området løser opgaver inden for kultur, foreningsliv, aftenskoleundervisning og turisme i Gribskov Kommune. Vi samarbejder for eksempel med kommunens frivillige, kulturelle foreninger og idrætsforeninger, og vi står for driften af kommunens biblioteker, Kulturskolen, Gribskov Kultursal og Gribskov svømmehal.

Derudover arbejder vi tæt sammen med selvejende institutioner som Museum Nordsjælland, Esrum Kloster, Rudolph Tegners Museum og Statuepark, Munkeruphus og ikke mindst med Visit Nordsjælland om markedsføring af Gribskov Kommune som turistkommune.

 Udvikling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland er et nyt område for udvalget, ligesom en øget fokus på oplevelsesøkonomi er det.

 

Budgettet består af en driftsramme og en anlægsramme:

 

 

 

Anlægsprojekter under udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi pt. (fra budgetaftalen 2018 - 2021):

 • Tilskud til legeplads i Gilleleje 0,1 mio. kr.
 • Forsøg med bibliotek i  Blistrup 0,66 mio. kr.
 • Tinghuset som Kulturhus 0,1 mio. kr.
 • Kongernes Nordsjælland 1,1 mio. kr.

 

 

Områdets driftsøkonomi er overordnet set fordelt således:

 

 

 

Beskrivelse af de enkelte hovedområder

 

Kultur

Under kulturen hører:

 

 • Biblioteksvæsen
 • Arkiv
 • Gribskov Kultursal
 • Kulturskolen
 • Kulturstøtte

 

Turisme

Under turisme hører:

 

 • Information
 • Markesføring
 • Særlige attraktioner (Parforcejagtlandskabet)

 

Folkeoplysning og fritid

Under folkeoplysning og fritid hører:

 

 • folkeoplysende voksenundervisning
 • folkeoplysende foreningsarbejde
 • lokaletilskud

 

Idræt

Under idræt hører:

 

 • Faciliteter - incl. Gribskov Svømmehal
 • Særlige idrætsrettede aktiviteter
 • Eliteidræt

 

Faglig understøttelse samt generel ledelse og administration i CKFT

Under faglig understøttelse samt generel ledelse og administration i CKFT hører:

 

 • Tværgående udviklingsprojekter
 • Kompetenceudvikling
 • Ledelse og administration
 • Personaleløn i CKFT-administration

 

Centerchef Kirsten Frandsen præsenterer udvalgte hovedtal på udvalgets møde.

 

Lovgivning for området

Der er ikke megen lovgivning på udvalgets område.

 

Det er lovpligtigt at have et bibliotek og en musikskole i en kommune, men der er ikke krav til omfang og/eller størrelse på økonomien.

 

Derudover er det folkeoplysende område reguleret ret detaljeret via Folkeoplysningsloven.

 

Gældende lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 100 af 30.1.2013 - Lov om biblioteksvirksomhed

Lovbekendtgørelse nr. 32 af 14.1.2014 – Lov om musik

Bekendtgørelse nr. 673 af 14.5.2013 – Bekendtgørelse om musikskoler

Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11.7.2011 – Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

12. Svømmehal - lukning i forbindelse med vedligeholdsopgaver

Sagsnummer: 82.07.00-G01-2-18


Resume

Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om, hvornår Svømmehallen skal holde lukket for at foretage de nødvendige vedligeholdelsesopgaver, som ikke kan laves i åbningstiden.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. at godkende en lukkeperiode i Gribskov Svømmehal fra og med d. 30. juli til og med tirsdag d. 14. august 2018 (uge 31, 32, og to dage i 33)
 2. at godkende, at Gribvskov Svømmehal fremover holder lukket med henblik på vedligehold i de sidste 2 uger af skolernes sommerferie, samt i de nødvendige dage i den første uge efter skolestart

Sagsfremstilling

Gribskov Svømmehal er Gribskov Kommunes svømmehal, som åbnede i februar 2013. Svømmehallen er bygget i et offentlig privat samarbejde (OPS) mellem Pihl og Søn, Kemp og Lauritzen og Gribskov Kommune. Gribskov Kommune har indgået en 25-årige driftskontrakt med Kemp og Lauritzen på den tekniske drif og vedligehold.

Gribskov Svømmehal står for den daglige rengøring, livredning og skolesvømmeundervisning.

 

Hvert år foretages en række vedligeholdelsesopgaver, som kræver at svømmehallen er lukket i en periode. De tidligere år har disse opgaver været foretaget hen over sommeren.

 

Også I løbet af 2018 skal der foretages vedligeholdelsesopgaver, som kræver at svømmehallen holder lukket i 2 uger samt 2 dage til rengøring. Når der skal lukkes så længe varsles personalet tvungen ferie i de uger, hvor vedligeholdelsen pågår, da der ikke er opgaver for personalet, mens der er håndværkere i hallen.

 

Der skal derfor tages stilling til, hvornår svømmehallen skal holdes lukket og personalet varsles ferie.

 

Administrationen ser flere forskellige muligheder for en lukkeperiode:

 

 1. Ugerne 26, 27 og 2 dage ind i 28: I disse uger er størstedelen af foreningerne gået på ferie, mens skolerne er ved at være klar til at holde sommerferie (i år fra og med uge 27). Det vil imidlertid være tidligt for personalet at holde ferie. Helsinge Svømmeklub plejer derudover at afholde swim camp (sommerferieaktivitet) i den første uge af sommerferien, og det kan ikke lade sig gøre, hvis der er lukket.
 2. Ugerne 31, 32 og 2 dage ind i 33: Hvis vejret er godt, er der meget få offentlige gæster i svømmehallen. Foreningerne og skolerne holder ferie, og det er det bedste tidspunkt for personalet at holde ferie. Svømmehallen holdt også lukket i disse uger i 2017.
 3. Ugerne 49, 50 og 2 dage ind i 51: Disse uger er indenfor højsæsonen i svømmehallen (fra 1.10-31.3) og dermed den periode, hvor der er flest offentlige badegæster. Der er rigtig gang i foreningslivet, og skolerne er også godt i gang med deres undervisningsforløb. Det vil ikke være muligt at sende persoanlet på 3 ugers ferie, da det kun er muligt med 3 ugers tvungen ferie i sommerperioden jf. ferieloven. Personalet vil derfor skulle have løn, selv om at der ikke er noget, de kan lave i svømmehallen.

 

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at det vil være bedst at holde lukket i ugerne 30,31 to dage ind i 32 med de begrundelser, som er anført i sagsfremstillingen. Administrationen anbefaler således, at udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi godkender, at Griskov Svømmehal holder lukket i uge 31, 32 og to dage ind i 33.

 

Administrationen anbefaler tillige, at udvalget godkender, at de kommende års vedligeholdelsesopgaver også foretages i de sidste 2 uger af skolernes sommerferie samt i de nødvendige dage i den første uge efter skolestart.

 

  

 

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune § 15 stk.2


Økonomi

Udgifter til vedligehold af svømmehallen afholdes indenfor den 25-årige driftskontrakt med Kemp og Lauritzen.


Beslutning

1.-2. Tiltrådt.

Udvalget bad administrationen undersøge muligheder og prisniveau for evt. udvidelse af åbningstimer i svømmehallen.

13. Ansøgning fra Pilgrimsruten Tisvildevejen om konvertering af tidligere tildelte puljemidler

Sagsnummer: 05.04.11-G01-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om ansøgning fra Pilgrimsruten Tisvildevejen om konvertering af tidligere tildelte puljemidler


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. at godkende ansøgningen

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede på sit møde den 22. november 2016 et tilskud fra Puljen Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer på 224.000 kr. til Pilgrimsruten Tisvildevejen. Tilskuddet skulle bruges til:

 

 • fortsat udvikling af Pilgrimsruten Tisvildevejen:100.000 kr.
 • overnatningstønder: 74.000 kr
 • kortmateriale: 50.000 kr.

 

Nu har Pilgrimsruten Tisvildevejen sendt en ansøgning om at få lov til at konvertere midlerne til overnatningstønder og kortmateriale til udviklingsmidler/projektledelse. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Samtidig oplyser ansøgeren, at der er andre fonde, som ansøges om den fysiske udformning af ruten og overnatningssteder.

 

Endvidere er der sendt ansøgning til Friluftsrådet, hvor også Gribskov Kommune har forpligtet sig på medfinansiering jf. Byrådsbeslutning fra den 19.1.2018. I denne ansøgning er bl.a. ansøgt om midler til trykning af kortmateriale.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der med fordel kan gives tilladelse til foreningens ønske om konvertering af de bevilgede puljemidler, herunder at det ofte er lettere at indhente fondsmidler til de fysiske ting end til projektledelse. Derfor vil det være en stor hjælp for projektet, hvis de bevilgede puljemidler fra Puljen Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer kan anvendes til projektledelse/videreudvikling.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes.

 

 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Kulturstrategi 2008 - 2020, Gribskov Kommune 2008  kapitel 6 om tilskudspolitik


Økonomi

Ansøgningen medfører ikke yderligere udgifter for Gribskov Kommune, idet der alene er tale om konvertering af allerede bevilgede puljemidler


Beslutning

1. Tiltrådt med den tilføjelse, at administrationen skal bede foreningen sende en præciseret bekrivelse af, hvad de konverterde midler anvendes til incl. angivelse af modtager af honorar samt størrelse på honoraret. Administrationen vurderer beskrivelsen og forelægger den for udvalget, hvis der er spørgsmål, som udvalget skal tage stilling til.

Bilag

14. Den grønne planet

Sagsnummer: 01.05.00-G01-7-18


Resume

Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi  behandler sagen for at træffe en beslutning.

Sagen kommer på dagsordenen efter anmodning fra Kim Valentin (V). Sagen handler om igangsætning af projekt "Grøn planet", som er nævnt i budgetaftalen 2018 - 2021.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage stilling til, om administrationen skal udarbejde forslag til behandling i udvalget

Sagsfremstilling

Anmodning:

"Til møde i det nye kultur, idræt og oplevelsesøkonomiudvalg, vil jeg bede om at have en sag på omkring den grønne planet, som er nævnt i budgettet.

 

Jeg vil gerne have en drøftelse og beslutning i udvalget omkring igangsættelse af et projekt i ly af Nationalparken med de midler, som budgettet angiver til området".

 

Supplerende oplysninger fra administrationen

I budgetaftalen for 2018 - 2021 fremgår følgende tekst om Nationalparken Kongernes Nordsjælland:

 

"Arbejdet med Nationalparken overgår nu fra at være et statsligt og kommunalt projekt til at være et folkeligt projekt, der fortsat bygger på frivillighed og lokalt engagement. Styregruppen bag Nationalparken bestående af de 5 nordsjællandske borgmestre har i slutningen af juni 2017 tilkendegivet overfor fondsbestyrelsen på Esrum Kloster, at de bakker op om Esrum Kloster og Møllegård som centralt besøgscenter for Nationalparken. Når Nationalparken bliver en realitet i 2018, vil Nationalparken komme på finansloven og få et fast årligt beløb til drift og udvikling på 7,5 mio. kr. De 2,5 mio. kr. er øremærket drift, mens de 5 mio. kr. går til projekter og udvikling af parken i samarbejde med lodsejere, borgere, erhvervsliv m.v. De første 2 år modtager Nationalparken ligeledes et årligt tilskud på 3 mio. kr. til opstart af parken og udarbejdelse af en Nationalpark-plan.

 

Budgetpartierne vil gerne understøtte arbejdet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland yderligere med en opstartspulje. Der afsættes en pulje på 0,85 mio. kr. i 2018 som startkapital til at igangsætte forskellige initiativer, der kan understøtte og udbrede nationalparken. Et af initiativerne er, at undersøge muligheden for en "Grøn Planet" i Esrum, som kunne være en fordel for et centralt besøgscenter, der bl.a. skal formidle parkens mange unikke naturværdier og gøre besøget i nationalparken til en oplevelse året rundt. Der afsættes 0,1 mio. kr.af opstartspuljen til det indledende arbejde med etablering af centralt besøgscenter i form af eksempelvis arkitektkonkurrence, fondsansøgninger samt tekniske analyser."

 


Lovgrundlag

LBK nr. 2 af 04/01/2018 (Kommunestyrelsesloven) § 11


Økonomi

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er der afsat en pulje på 0,85 mio. kr. som startkapital til at igangsætte forskellige initiativer, der kan understøtte og udbrede nationalparken. Af puljen øremærkes 0,1 mio. kr. til det indledende arbejde med etablering af centralt besøgscenter i form af eksempelvis arkitektkonkurrence, fondsansøgninger samt tekniske analyse


Beslutning

1. Administrationen udarbejder en skitse til, hvordan der kan arbejdes videre med ideerne om en grøn planet i samarbejde med Esrum Kloster. En skitsering af forskellige muligheder forelægges udvalget til behandling.

15. Vandrehjem i Gilleleje

Sagsnummer: 01.00.00-G14-6-18


Resume

Udvikling, By og Land og økonomiudvalget behandler sagen med henblik på at anbefale en beslutning i byrådet om godkendelse af den videre proces for arbejdet med at etablere et vandrehjem i Gilleleje. Sagen sendes til orientering i Erhverv- og Beskæftigelse samt Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi. Begge udvalg skal ligesom Udvikling, By og Land også udpege hver et medlem til deltagelse i workshop(s) 

 

I forbindelse med Budgetaftale 2017 blev det aftalt, at der skal arbejdes med muligheden for at etablere et vandrehjem i Gilleleje.

Økonomiudvalget blev på mødet d. 28.08.2017 forelagt en sag om administrationens arbejde med at afklare muligheden for at etablere et vandrehjem i Gilleleje.

På mødet d. 18.12.2017 besluttede byrådet, at der arbejdes videre med at afdække en placeringsmulighed for vandrehjemmet på Stationsområdet i Gilleleje med den tilføjelse, at der skal ske borgerinddragelse via afholdelse af et borgermøde, og området bag Gillelejehallen ønskes inddraget i de mulige placeringsmuligheder.

Meddelelse fra Plan- og Miljøudvalgets møde 07.12.2017: Orientering om mulighed for etablering af campinghytter bag Gillelejehallen og autocamperplads  i synergi med hallen så man kunne bruge køkken og badefaciliteter fælles er screenet planmæssigt. Er en mulighed med ændring af plangrundlag.

 


Administrationen indstiller til Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:

 

1. at tage sagen til orientering

2. at udpege medlem fra Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi til deltagelse i workshop(s)

 


Sagsfremstilling

Administrationen har arbejdet videre med at afklare mulighederne for at etablere et vandrehjem ved stationsområdet i Gilleleje og er pt. i gang med yderligere analyser af dette areal. Blandt andet er det ved at blive afklaret, hvilke konsekvenser det har, at der er konstateret forurening på arealet. Til det videre arbejde er vi desuden blevet anbefalet, at der udarbejdes en businesscase i forhold til vandrehjemmet. Businesscasen skal beskrive det turismepotentiale, der er forbundet med at etablere et vandrehjem i Gilleleje - beskrive koncept, give svar på målgrupper, finansieringsbehov, markedssituationen og analysere forventede effekter for investorer (afkast) mv.

 

Businesscasen skal dels bruges i relation til en kommende udbudsproces, og dels være med til at tiltrække investorer.  Men den skal også være med til at belyse de potentialer, etableringen af et vandrehjem har, i forhold til at skabe vækst og understøtte den positive udvikling, der er inden for turisme og erhverv i Gilleleje. Endelig kan opbakning og involvering af lokale tænkes ind i tilblivelsen af businesscasen.  

 

Den videre proces i forhold til at udarbejde businesscasen består af tre trin.

 

1. Vision og koncept: Det første punkt er at fastlægge vision og koncept(er) for vandrehjemmet.

2. Marked og økonomi: Når vision og koncept er fastlagt, arbejdes der videre med at analysere markedet og økonomien i forbindelse med vandrehjemmet.

3. Forankring og handlingsplan: Det sidste trin består i at beskrive den videre forankring og en konkret handleplan i forbindelse med vandrehjemmet.  

 

Centralt i det videre arbejde med at etablere et vandrehjem i Gilleleje og få udarbejdet businesscasen er at sikre en bred inddragelse af interessenter i form af politikere, erhvervsliv og borgere i processen. Erfaringen er, at velfungerende vandrehjem formår at blive en integreret del af det lokale miljø.

 

En god businesscase rummer en klar vision samt beskrivelse af et eller flere sammenhængende koncepter for, hvad der skal kendetegne et vandrehjem. En af hovedaktiviteterne i trin 1 er derfor at afholde workshop(s), hvor der arbejdes med at udvikle og definere den overordnede vision og koncepter for vandrehjemmet i Gilleleje. Det foreslås, at deltagerne på denne workshop er et medlem fra henholdsvis Udvikling, By og Land, Erhverv- og Beskæftigelse samt Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi såvel som centrale stakeholders og lokale ambassadører.

 

Trin 3 omhandler forankring og beskrivelse af vandrehjemmet, og forud for dette trin lægges op til at afholde det tidligere besluttede borgermøde. På borgermødet vil der være mulighed for at præsentere vision og koncepter for vandrehjemmet, samt tage en dialog om vandrehjemmet med afsæt i dette.

 

Administrationen er i dialog med relevante aktører, der kan byde ind på udarbejdelsen af businesscasen og facilitere afholdelse af workshop(s) samt borgermøde. Det forventes af workshops, borgermøde og færdig businesscase kan foreligge i andet kvartal 2018. 


Økonomi

Det anbefales, at udgiften på 150.000 kr. til businesscasen, workshop(s) og borgermøde finansieres af reservpuljen under økonomiudvalget.


Beslutning

1. Taget til efterretning.

2. Udvalget udpegede Morten Ulrik Jørgensen og Brian Lyck Jørgensen til at deltage i workshop(s).

16. Drøftelse af samskabelse

Sagsnummer: 00.01.00-A00-582-18


Resume

Der lægges op til en første drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med samskabelse.


Administrationen indstiller til udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi, at

Udvalget tager en første drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde med samskabelse.  


Sagsfremstilling

Af Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune fremgår det, at "Udvalget har fokus på, hvordan vi kan etablere fremtidens velfærd via samskabelse, og tilser at nye politikker, initiativer og løsninger udvikles i samarbejde med borgere, virksomheder, civilsamfund og medarbejdere". Der lægges op til, at udvalget tager en første drøftelse af, hvordan udvalget vil arbejde med samskabelse. Samskabelse forudsætter samspil med eksterne (borgere, virksomheder, foreninger m.v.) og ikke blot et samarbejde mellem f.eks. 2 fagudvalg. På baggrund af drøftelsen udarbejder administrationen en sag til drøftelse på udvalgets møde i marts, hvor udvalget skal lægge en plan for udvalgets arbejde med samskabelse.


Beslutning

1. Udvalget ønsker, at der arbejdes med indragelse og samskabelse, hver gang en ny sag opstår. Hver gang er sag bringes op, skal administrationen forholde sig til, om der er et inddragelsesaspekt, som udvalget skal tage stilling til.

17. Turisme og Visit Nordsjællands arbejde

Sagsnummer: 24.05.00-G01-3-18


Resume

Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi får sagen til orientering. Direktør for Visit Nordsjælland Annette Sørensen præsenterer Visit Nordsjællands arbejde med at udvikle og markedsføre turismen i Nordsjælland.


Sagsfremstilling

Turismen er af afgørende betydning for Gribskov Kommune og et vigtigt erhverv i destination Kongernes Nordsjælland:

 

 • I Gribskov Kommune er der en turismeomsætning på 1,3 mia. kr. årligt

 

 • 12,6 % af alle årsværk i Gribskov Kommune relaterer sig til turisme - det drejer sig om 1.580 årsværk

 

 • Turisterne foretog i 2016 ca. 559.000 kommercielle overnatninger i Gribskov, og kommunen er således den kommune i Kongernes Nordsjælland, som har det største antal kommercielle overnatninger (2014: 538.000 - 2015: 538.000 og 2016: 559.000)

 

 • I Gribskov Kommune står turismen for en værditilvækst på 13,1 % (svarende til 824 mio. kr. i 2015) af kommunens samlede værditilvækst

 

Visit Nordsjælland

Visit Nordsjælland er et regionalt destinationsselskab etableret i 2009 af de 5 nordsjællandske kommuner:

 

 • Gribskov
 • Helsingør
 • Halsnæs
 • Fredensborg
 • Hillerød

 

Visit Nordsjælland arbejder for at styrke turismen i Kongernes Nordsjælland. Det gør de i samarbejde med de 5 kommuner ved målrettet national og international markedsføring af destinationen. Derudover er Visit Nordsjælland meget aktiv i arbejdet med at udvikle destinationen og har tæt kontakt til aktører, overnatningssteder m.fl.

 

Direktør for Visit Nordsjælland, Annette Sørensen deltager under punktet og præsenterer Visit Nordsjællands arbejde og turismens betydning for kommunerne i Kongernes Nordsjælland.

 

 


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

18. Lokaletilskud - Klage fra Græsted og Omegns Rideklub

Sagsnummer: 18.15.15-K02-1-18


Resume

Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om, at Græsted og Omegns Rideklub har sendt en klage til udvalget over Kulturrådets og Idrætsrådets afgørelse vedrørende lokaletilskud for 2018. Kulturrådet og Idrætsrådet har givet afslag på ansøgning fra rideklubben, da de ikke kunne imødekomme ansøgningen pga. manglende finansiering.


Administrationen indstiller til Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi:
 1. at fastholde Idrætsrådets beslutning

 


Sagsfremstilling

Kulturrådet og Idrætsrådet har i løbet af 2017 haft nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med udfordringerne omkring, at der i de afsatte midler til lokaletilskud ikke var plads til at give "nye" foreninger lokaletilskud. Kulturrådet og Idrætsrådet foreslog, at der kunne ske en omfordeling af midler, da der i gennem flere år har været overskud på budgettet til aktivitetstilskud, og at dette kunne være med til at finansiere lokaletilskud til nye foreninger.

 

Arbejdsgruppens arbejde og anbefalinger blev fremlagt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. november 2017. Her besluttede udvalget, at Kulturrådet og Idrætsrådet skulle overholde rammen for lokaletilskud, og at der ikke skulle ske en omfordeling af midler.

Græsted og Omegns Rideklub fik derfor ikke bevilliget lokaletilskud på Kulturrådets og Idrætsrådets møde den 16. november 2017. Afslaget blev givet på baggrund af manglende finansiering, da budgettet for lokaletilskud ikke kan rumme endnu en forening.

Græsted og Omegns Rideklub har nu indsendt en klage over Kulturrådets og Idrætsrådets beslutning.  

 

Beslutningen er truffet ud fra folkeoplysningslovens § 25 stk. 5.:

 

Stk. 5: "Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til,

1)  egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,

2)  nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved   et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,

3)  væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter i kommunal bestyrelsen, eller

4)  nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

 

Græsted og Omegns Rideklub søgte om et lokaletilskud for 2018 på 180.167 kr. (nettoudgift 156.745 kr.)

  

Græsted og Omegns Rideklub anfører i deres klage, at beslutningen undrer dem, da deres rideklub har over halvdelen af al rideskoleundervisning i Gribskov Kommune. Klubben har 128 elever under 25 år, som deltager aktivt såvel på hjemmebane som ved forskellige aktiviteter i kommunen.

 

I Gribskov Kommune har vi modtaget medlemstal for 2016 på følgende rideklubber (medlemstal for 2017 bliver føst indsendt 1.3.18)

 

 

U/ 25 år

O/25 år

I alt

Blistrup og Omegns Rideklub

23

29

52

Dagfari

29

263

292

Dyrdilmyri

81

268

349

Gribskov Rideklub

121

74

195

Græsted og Omegns Rideklub

128

32

160

Helsinge Rideklub

139

64

203

Mårum Rideklub

58

44

102

Oak Hill Western Riders

12

41

53

Søborggård Rideklub

95

18

113

I alt

686

833

1.519

 

Det er ikke alle rideklubber, der modtager lokaletilskud. På nuværende tidspunkt er det Gribskov Rideklub, Mårum Rideklub, Søborggård Rideklub og Helsinge Ridecenter (Helsinge Rideklub).

 

Det er ikke medlemstallet, der afgør om der gives tilskud, men om de har fået tidligere samt deres konstruktion i foreningen. Flere af de rideklubber, som er godkendt som folkeoplysende, ønsker ikke at modtage lokaletilskud, da det er vigtigere for dem, at ejeren af lokalerne er med i bestyrelsen end at modtage tilskud.

 

Retningslinjer  

I Gribskov Kommune har Kultur- og Idrætsudvalget (nuværende Udvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi) delegeret beslutningskompetencen for fordeling af lokaletilskud til Kulturrådet/Idrætsrådet.

 

Gribskov Kommune giver 75 % af driftsudgifterne til lokaler i tilskud til idræts- og kulturforeninger (sidstnævnte primært spejdere). Til Rideklubber gives der 65% af driftsudgifterne dog kun til børn og unge.

I følge Folkeoplysningsloven skal der ydes min. 65 % af driftsudgifterne til børn og unge.

 

Administrations vurdering

Det er administrationens vurdering, at Kulturrådet og Idrætsrådet ikke har kunnet træffe anden beslutning, end de gjorde den 16. november 2017, ud fra den beslutning som blev truffet i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. november 2017. Med de ansøgninger, der var til lokaletilskud for 2018, var det ikke muligt at give en ny forening lokaletilskud, hvis budgettet og retningslinjerne for lokaletilskud skal overholdes.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler derfor, at Kulturrådets og Idrætsrådets beslutning fastholdes, og at klagen fra Græsted og Omegns Rideklub afvises.  


Lovgrundlag

LBK nr.854 af 11/07/2011 (Folkeoplysningsloven) § 25


Økonomi

Der er i 2018 afsat 3.318.579 kr. til lokaltilskud af budgettet til Folkeoplysning og Fritid.

 


Beslutning

1. Administrationens indstilling tiltrådt, da der ikke er økonomi til udvidelsen på nuværende tidspunkt.

Administrationen blev yderligere bedt om at undersøge, hvilke muligheder der er, inden for lovens rammer, for at arbejde med tildeling af lokaletilskud.

 

Mikkel Andersen deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen