Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Udvikling, By og Land

Torsdag den 22-02-2018 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

45. Boligreguleringsloven - Petersborgvej 3- statusændring fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse i landzone.

Sagsnummer: 03.01.00-A00-1-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om statusændring på helårsbolig.

Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på møde den 18.09.2017, hvor der blev truffet beslutning om, at der meddeles afslag til, at ejendommen kan ændre anvendelse til sommerhus, Afgørelse herom blev fremsendt til ejerne ved brev af 19.09.2017.

Sagen forelægges udvalget på ny, efter aftale mellem udvalgsformanden og borgmester på baggrund af henvendelse til borgmesteren, fra ejerne af ejendommen Petersborgvej 3

 


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1.  at der meddeles samtykke til, at ejendommen kan ændre anvendelse til sommerhus,

 eller

 2.  at der meddeles afslag til, at ejendommen kan ændre anvendelse til sommerhus, hvorefter der skal ske en nærmere undersøgelse af muligheden for at udleje boligen til boligsøgende i kommunen, hvis ejer af ejendommen anmoder herom.


Sagsfremstilling

Petersborgvej 3 er et eksisterende helårshus. Grunden består af 3 matrikler og har en størrelse på ca.15,5 ha. Boligen er opført i 1880 og har et boligareal på 139 m² + 101 disponible m², i alt 240 m².  Ejerne har oplyst at boligen er sat til salg. Det fremgår af salgsopstillingen, at boligen i 2013 blev gennemgribende renoveret.

 

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune, og er beliggende i landzone. Ejendommen er beliggende i området "Rusland" som er en del af Natura 2000, ligesom ejendommen ligger nær Pandehave å. Der er derfor en del beskyttelsesværdigt natur i området. Ejendommen er beliggende for enden af en 1,2 km. lang privat grusvej. Der er derfor bl.a. ikke kommunal snerydning på vejen.

 

Ejerne har oplyst i deres ansøgning, at huset er bevaringsværdigt i en eller anden grad, og derfor ikke kan udvides. Ejendommen fremgår dog intet sted registreret som værende bevaringsværdig.

 

I ansøgningen henviser ejerne til ejendommen på Petersborgvej 8, som benyttes som sommerhus. Petersborgvej 8 er beliggende i samme landzone og naturbeskyttelsesområde. Den er omfattet af lokalplan nr. 49.1 fra 1998, som bestemmer, at ejendommen kun må anvendes som fritidsgrund og at boligen på grunden skal anvendes som sommerhus. Petersborgvej 3 er ikke omfattet af denne lokalplan.

 

Planlægningsmæssige interesser

Det er i overensstemmelse med planloven, at helårshuse beliggende i landzone overgår til sommerhus.

 

Kommunen kan blive erstatningspligtig over for ejerne af ejendommen, hvis kommunen meddeler afslag på statusændringen, og et sådant afslag underkendes ved domstolene som ugyldigt. Erstatningspligten er betinget af, at afgørelsen medfører et økonomisk tab for ejerne af ejendommen.

  

Boligreguleringsloven § 50, stk. 1, overlader det til kommunen at træffe en skønsmæssig afgørelse om, kommunen vil tillade statusændring. Kommunen skal derfor træffe afgørelsen efter en afvejning af de saglige hensyn, der taler for og imod, at der meddeles tilladelse til statusændring. Beslutningen om samtykke eller afslag skal træffes på baggrund af et konkret, individuelt skøn for hver enkelt ejendom.

 

I skønnet kan bl.a. følgende kriterier indgå:

kommunens tidligere praksis

hensynet til at sikre boliger til boligsøgende

ejerens interesser

planlægningsmæssige interesser

 

Tidligere praksis i Plan- og Miljøudvalget

Administrationen har gennemgået dagsordener tilbage til 2010 med hensyn til boliger beliggende i landzone. Den 02.02.2011 blev der forelagt en sag for Plan- og Miljøudvalget. Ejeren ønskede at ændre status fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse i landzone. Administrationen indstillede samtykke. Udvalget besluttede at give afslag.

 

Plan- og Miljøudvalget behandlede på møde den 21.11.2016 endnu en sag vedrørende ændring af status for en helårsbolig til sommerhus, beliggende i landzone. Også i den sag blev der meddelt afslag på ændret anvendelse af boligen.

 

Det konstateres hermed, at der i kommunen umiddelbart eksisterer en praksis, hvorefter der som udgangspunkt meddeles afslag på at ændre helårsbeboelse til fritidshus i landzone.

 

Boligbehovet

Kommunen kan kun nægte samtykke til statusændring, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen. For at kunne nægte samtykke, må kommunen derfor også have vurderet, at den konkrete bolig kan anvises til helårsbeboelse, og at den således er egnet med hensyn til beliggenhed, lejeniveau, stand og indretning.

 

Overordnet set, må det lægges til grund, at Gribskov Kommune mangler boliger i forhold til den efterspørgsel som kommunen generelt oplever hos f.eks. flygtninge og andre boligsøgende grupper (f.eks. enlige forsørgere).

 

Det er ikke konkret vurderet, om den konkrete bolig kan udlejes til de boligsøgende persongrupper, herunder er det heller ikke vurderet om huslejeniveauet for den konkrete bolig er for højt i forhold til det huslejeniveau, som de boligsøgende persongrupper de facto kan betale.

 

Ejernes interesser

Ejerne af ejendommen har anført følgende til støtte for deres ansøgning om statusændring af ejendommen:

Huset er til salg - flere interesserede købere, der ville anvende det som sommerhus, hvilket husets størrelse er ideelt til.

Lang grusvej uden snerydning - for mange ikke attraktivt som helårsbolig

 

Hvis der gives samtykke til ændret anvendelse:

Ejendommens beliggenhed inden for forskellige naturbeskyttelsesområder taler for den størst mulige hensyntagen til arealanvendelsen. Ved overgangen fra helårsbeboelse til sommerhus forventes en mindre intensiv anvendelse af ejendommen samt lokalområdet generelt.

 

Der ligger to andre helårsejendomme i nr. 2 og 4, men ellers er der langt til andre helårsboliger. Det kan konkret føre til, at der gives tilladelse til at overgå til sommerhusanvendelse, uden at det har præcedensvirkning for kommende sager.

 

Hvis der gives afslag til ændret anvendelse:

Udvalget kan beslutte at meddele et afslag i overensstemmelse med den hidtidige praksis.

 

Der henvises i den forbindelse til det anførte vedrørende muligt erstatningsansvar, idet administrationen særligt skal gøre opmærksom på, at ejerne står registreret med folkeregisteradresse i Saaby Strand, og administrationen ikke er bekendt med hvorvidt boligen pt. bliver anvendt til beboelse. Kommunen skal dog uanset vurdere, at hensynet til boligsøgende begrunder nægtet samtykke, og at den konkrete bolig er egnet for boligsøgende.

 


Lovgrundlag

Retsgrundlaget

De love, der regulerer områder, er planloven og boligreguleringsloven. Planloven har forrang for boligreguleringsloven. Dette betyder, at der ikke kan træffes en afgørelse efter boligreguleringsloven, som strider imod planloven.

 

Der er ikke regler i planloven, som foreskriver, at der ikke må være sommerhuse beliggende i landzone.

 

Det vil imidlertid kræve tilladelse efter boligreguleringsloven, hvis huset inden for de seneste 5 år har været benyttet som helårsbolig. Dette fremgår af boligreguleringslovens § 50, stk. 1.

 

Bl.a. følgende fremgår af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015 bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven):


Beslutning
  1. Udgår
  2. Tiltrådt. Udvalget ønsker, at fastholde beslutningen fra september 2017

 

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen