Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Idrætsrådet

Torsdag den 01-03-2018 kl. 19:45

Tilbage

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden, Idrætsrådet

Sagsnummer: 18.15.00-G01-6-18


Administrationen indstiller til Idrætsrådet,

at godkende dagsordenen.


Beslutning

Administrationen meddelte, at samme dag som dagsordenen blev udsendt, blev de gjort opmærksom på, at Idrætsrådet skal udpege en repræsentant til at indgå i Helsinge Ridecenters bestyrelse jf. foreningens vedtægt. Administrationen foreslår, at rådet behandlet punktet under pkt. 3. Der var accept fra rådet til dette.

Fraværende: Jeanette Jensen.

2. Meddelelser Idrætsrådet

Sagsnummer: 18.15.00-G01-8-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelser eller anden for orientering medtages det under dette punkt.

 


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

at tage orienteringen til efterretning


Beslutning

Intet.

Fravær: Jeanette Jensen.

3. Valg af næstformand for Idætsrådet

Sagsnummer: 18.15.30-A30-2-18


Resume

Sagen handler om udpegning af næstformand for Idrætsrådet. Der udover handler sagen om stillingtagen til mødeleder på Idrætsrådets møder.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet,

1.  at udpege en næstformand for Idrætsrådet.

2.  at udpege mødeleder til Idrætsrådets møder.


Sagsfremstilling

Idrætsrådet skal i sit første møde efter nyvalg udpege sin næstformand.

I Idrætsrådets nuværende Forretningsorden § 11 står der, at det er næstformanden, der leder møderne i formandens fravær. Derved er det også formanden, der normalt leder Idrætsrådets møder.

Gennem den sidste periode har der været en fast mødeleder ved Idrætsrådets møder, som ikke har været formanden.

Der ønskes en drøftelse på mødet, hvordan og hvem der skal varetage hvervet som mødeleder. Valget står mellem formand, anden fast mødeleder blandt rådets medlemmer - eller om det skal gå på skift.

Dette skal efterfølgende indarbejdes i forrertningsorden.

Udpegningen er gældende for perioden 2018-2021.


Lovgrundlag

Idrætsrådets Forretningsorden § 5 m.h.t. udpegning af næstformand og § 11 m.h.t. mødeleder.


Beslutning

1. Marianne Christensen blev foreslået og valgt som næstformand for Idrætsrådet.

2. Idrætsrådet besluttede at have fast mødelede til sine rådsmøder. Bjarne Frølund blev foreslet og valgt til hvervet. Dette skal indarbejdes i Idrætsrådets Forretningsorden.

3. Marianne Christensen blev foreslået og valgt som Idrætsrådets repræsentant til Helsinge Ridecenters bestyrelse. Valgperioden er 2018-2021.

Fraværende: Jeanette Jensen.

4. Udpegnng af repræsentant og stedfortræder til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse

Sagsnummer: 18.00.00-A00-1-18


Resume

Sagen handler om Idrætsrådets udpegning af 1 repræsentant og en stedfortræder til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse.

Udpegningen gælder for perioden 2018-2021.

 

 


Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 at udpege1 repræsentant samt en suppleant fra Idrætsrådet til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse.


Sagsfremstilling

I henhold til Gribskov Ungdomsskoles vedtægter skal der blandt Idrætsrådets medlemmer udpeges 1 repræsentant samt 1 suppleant til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse for valgperioden 2018-2021.

Administrationen giver meddelelse til Ungdomsskolens leder, når udpegning har fundet sted.

 


Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1224 af 27. december 2003.  - § 7


Beslutning

Mai Smedegaard blev udpeget til at indtræde i Ungdomsskolens bestyrelse med Bente Knudsen som stedfortræder.

Fraværende: Jeanette Jensen.

 

5. Udpegning af 2 repræsentanter til Udviklingspuljen fra Idrætsrådet

Sagsnummer: 18.00.00-G01-2-18


Resume

Sagen handler om udpegning af 2 medlemmer fra Idrætsrådet til at indgå i arbejdsgruppen vedr. Udviklingspuljen


Administrationen indstiller til Idrætsrådet,

at udpege 2 medlemmer fra Idrætsrådet til at indgå i arbejdsgruppen vedr. Udviklingspuljen sammen med 2 medlemmer fra Kulturrådet.

 


Sagsfremstilling

Udviklingspuljen på kultur- og fritidsområdet er skabt i forbindelse med folkeoplysningspolitikken i Gribskov Kommune, som blev godkendt af Byrådet i 30. januar 2012.

Indkomne ansøgninger er tidligere blevet godkendt af en Arbejdsgruppe bestående af formand for hhv. Kulturrådet og Idrætsrådet samt 1 repræsentant fra begge råd.

Der skal vælges nye medlemmer til Arbejdsgruppen for perioden 2018-2021.

Administrationen foreslår, at der fortsættes med 2 repræsentanter fra Kulturrådet og 2 repræsentanter fra Idrætsrådet.

 


Beslutning

Idætsrådet udpegede Susan Kjeldgaard og Lene Sølyst Hjerl til indgå i arbejdsgruppen for Udviklingspuljen.

Fravær: Jeanette Jensen.

Bilag

6. Valg af 2 repræsentanter til Det grønne Udvalg

Sagsnummer: 18.15.30-A30-2-18


Resume

Sagen handler om at udpege 2 repræsentanter til Det grønne Udvalg fra Idrætsrådet.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at foretage udpegning af to repræsentanter til Det grønne Udvalg som foreslået af Administrationen.


Sagsfremstilling

Idrætsrådet skal udpege to repræsentanter, som skal have sæde i Det Grønne Udvalg.

Udpegningen gælder for hele perioden frem til udgangen af 2021.

 

Det grønne Udvalg er et udvalg bestående af repræsentanter fra Idrætsrådet, Helsinge Hallerne, Gribskovhallen samt administrationen Kultur og Fritid.

Udvalget arbejder primært med de grønne områder / idrætsanlæg og vurderer, hvordan midlerne på området skal fordeles.

Der arbejdes udelukkende med ting, der ligger ud over den almindelige vedligeholdelse og drift. Her er der afsat et beløb, som skal dække udgifterne til de grønne områder/idrætsanlæg. Budgettet i Det grønne Udvalg er på 209.739 kr. i 2018.

 

Det er primært idrætsanlæg/fodboldbaner, de ekstra midler bruges på. Det kan være ekstra vertikalskæringer, topdressinger, ekstra opkridtninger og lign. på idrætsanlæggene. Det kan også være fældning af træer ved/på idrætsanlæggene.

Der afholdes 2-3 møder årligt i Det grønne Udvalg. Der er ca. hvert andet år en gennemgang på alle idrætsanlæg i kommunen. Det er Helsingehallerne, der drifter idrætsanlæggene i den gamle Helsinge Kommune - og det er Gribskovhallen, der drifter idrætsanlæggene i det gamle Græsted-Gilleleje Kommune. Halinspektørerne i de to haller deltager efter behov i Det grønne Udvalgsmøder.

 

Da Det grønne Udvalg primært beskæftiger sig med idrætsanlæg/fodboldbaner, vil administrationen foreslå, at den ene repræsentant, der skal udpeges, er en repræsentant fra fodboldklubberne og den anden repræsentant er fra Idrætsrådet.

Niels Jørgen Larsen, fra Vejby/Tisvilde Fodbold har haft sæde i Det grønne Udvalg gennem mange år. Niels Jørgen Larsen er nu udtrådt af Idrætsrådet; men han har stadig et stort kendskab til området, og derfor vil Administrationen foreslå ham til Det grønne Udvalg. Niels Jørgen Larsen er forespurgt, og har takket ja til opgaven, såfremt Idrætsrådet peger på ham.

 


Lovgrundlag

Idrætsrådets Foretningsorden § 5.


Beslutning

Niels Jørgen Larsen fra Vejby/Tisvilde Fodbold blev udpeget til at indgå i Det grønne Udvalg (er udpeget, idet er ingen fodboldklubber er repræsenteret i Idrætsrådet i denne periode)

Derudover blev Erling Marcussen udpeget til at indgå i Det grønne Udvalg.

Fraværende: Jeanette Jensen.

7. Valg af repræsentant til Gribskov Elite og Talentudvikling

Sagsnummer: 18.15.30-A30-2-18


Resume

Sagen handler om udpegning af en repræsentant og en suppleant fra Idrætsrådet, som skal indtræde i bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

1. at udpege en repræsentant og en suppleant fra Idrætsrådet til at indtræde i bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling.

2. at beslutte, om det skal være for en 2 eller 4 årig periode.


Sagsfremstilling

Gribskov Elite og Talentudvikling er en forening, der blev stiftet i 2012.
I 2011 bevilgede det daværende Kultur- og idrætsudvalg 500.000 kr. til eliteidrætten i Gribskov Kommune. Der blev udarbejdet kriterier for, hvem og hvordan idrætsforeninger med eliteidrætsudøvere kunne indstille kandidater til at indgå i Gribskov Elite og Talentudvikling.

Gribskov Elite og Talentudvikling har en bestyrelse, der varetager opgaverne på eliteområdet i Gribskov Kommune.

 

Der skal nu vælges en repræsentant samt en suppleant fra Idrætsrådet, som skal have sæde i bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling.

Dette skal indarbejdes i Idrætsrådets Forretningsorden, da det mangler - lige som antal år (tidligere var det to år); men Administrationen foreslår, at det skal være hele Idrætsrådets periode (altså 4 år).


Lovgrundlag

Gribskov Elite og Talentudviklings foreningsvedtægt § 10.


Beslutning

Idrætsrådet udpegede Erling Marcussen til at indgå i Gribskov Elite og Talentudviklings bestyrelse med Thomas Møllenberg som stedfortræder. Perioden ændres fra 2 til 4 år.

Fraværende: Jeanette Jensen.

8. Forslag til møder i 2018 Idrætsrådet, fællesmøder med Kulturådet samt Udvalget for Kutlur Idræt og Oplevelsesøkonomi

Sagsnummer: 18.15.30-A30-2-18


Resume

Sagen handler om forslag til mødedatoer for Idrætsrådet i 2018 samt 2 fællesmøder med Kulturrådet og et møde med Udvalget for Kultur Idræt og Oplevelsesøkonomi


Administraationen indstiller til Idrætsrådet:

at godkende de foreslåede datoer .


Sagsfremstilling

Idrætsrådet skal fastsætte møderækken af rådsmøder for indeværende år.

Idrætsrådet afholder 5 møder årligt + to fællesmøder med Kulturrådet samt et møde med Udvalget for Kultur Idræt og Oplevelsesøkonomi.

Administrationen har udarbejdet forslag til mødedatoer for 2018, som ses i bilaget.

Der er taget højde for Idrætsrådets møder og de politiske møder (Udvalget for Kultur Idræt og Oplevelsesøkonomi).

 

 


Beslutning

Idrætsrådet har fastsat sine møder for 2018 således:

Tirsdag den 08. maj kl. ca. 19.15 (efter fællesmøde med Kulturrådet)

Onsdag den 13. juni kl. 17:30

Mandag den 01. oktober kl. 17:30

Tirsdag den 04. december kl. 17:30

 

Derudover er der fastsat to fællesmøder med Kulturådet. Disse afholdes tirsdag den 08. maj kl. 17:30 og torsdag den 15. november kl. 17:30.

Det planlægges yderligere, at der afholdes et møde mellem idrætsråd og Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi. Administrationen koordinerer og finder dato med udvalget.

 

Idrætsrådet har besluttet at afholde et visionsmøde torsdag den 12. april kl. 17:30 i Ramløsehallen. Mødet er uden administrationen.

Fraværende: Jeanette Jensen.

Bilag

9. Halfordelingsmøder 2017 og dialogmøder

Sagsnummer: 18.15.12-G07-1-18


Resume

Sagen handler om, at der skal afholdes fordelingsmøder i hallerne i marts måned 2018.

Samtidig med halfordelingsmøderne afholdes Idrætsrådets Dialogmøder.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at fordele møderne i hallerne mellem Idrætsrådets medlemmer. Der skal minimum være to repræsentanter på hvert møde.

at beslutte, hvilket indhold der skal være i Dialogmøderne


Sagsfremstilling

Der afholdes fordelingsmøder i hallerne i marts måned 2018.

De lokale lokalegodkendere/-fordelere har modtaget mail herom i september 2017, umiddelbart efter Idrætsrådets møde i september 2017. Lokalegodkenderne har meldt dette ud til deres brugere i de respektive haller.

Lokalegodkenderne har ligeledes fået tilsendt procedure for fordelingsmøderne. Der er mødepligt til møderne for forennigerne, der ønsker at få haltid tildelt.

Idrætsrådet skal på dette rådsmøde sætte punkter på dagsordenen for Dialogmøderne, der skal holdes i hallerne.

 

På Idrætsrådsmøde i september 2017 er følgende datoer for halfordelingsmøde og dialogmøder fastsat således:

 

Hal

Dato for fordelingsmøde

Alle møder er kl. 19:00

Fra Idrætsrådet

/administrationen

Vejbyhallen

Onsdag den 14. marts ændret kl. 17:00

 

Tingbakkehallen

Torsdag den 15. marts

 

Blistruphallen

Mandag den 19. marts

 

Bjørnehøjhallen

Mandag den 19. marts

 

Ramløsehallen

Tirsdag den 20. marts

 

Gribskovhallen

Tirsdag den 20. marts

 

Gilbjergskolen, Parkvej

Onsdag den 21. marts

 

Gillelejehallen

Onsdag den 21. marts

 

Helsingehallerne

Torsdag den 22. marts

 

Kampsportscenter

Torsdag den 22. marts 18:00

 

Gribskov Gymnasium Hal

Torsdag den 22. marts

 

Gribskov Svømmehal

Torsdag den 22. marts

 

Springhallen

Torsdag den 22. marts 18:00

 

 

Administrationen udsender dagsorden til Dialogmøderne til lokalegodkenderne/-fordelerne umiddelbart efter dette rådsmøde. De videresender til deres brugere.

Lokalegodkenderne skal give Administrationen besked om, hvor møderne holdes.

 


Beslutning

Datoer og bemanding på foredelingsmøder i hallerne og Idrætsrådets Dialogmøder i foråret 2018:

Hal

Dato for fordelingsmøde

Fra Idrætsrådet
/administrationen

Vejbyhallen

Onsdag den 14. marts kl. 17:00

 Bjarne – Bente - Jeanette

Tingbakkehallen

Torsdag den 15. marts kl. 19:00

 Lene – Bjarne - Bente

Blistruphallen

Mandag den 19. marts kl. 19:00

 Marianne - Susanne

Bjørnehøjhallen

Mandag den 19. marts kl. 19:00

 Mai – Mette

Ramløsehallen

Tirsdag den 20. marts kl. 19:00

 Bente – Jeanette

Gribskovhallen

Tirsdag den 20. marts kl. 19:00

 Lene - Bjarne

Gilbjergskolen, Parkvej

Onsdag den 21. marts kl. 19:00

 Bjarne - Marianne

Gillelejehallen

Onsdag den 21. marts kl. 19:00

 Bjarne - Marianne

Helsingehallerne

Torsdag den 22. marts kl. 19:00

 Susan – Erling - Mai

Kampsportscenter

Torsdag den 22. marts 18:00 – videre til kl. 19:00

  Erling           

Gribskov Gymnasium Hal

Torsdag den 22. marts kl. 19:00

 Susan – Erling – Mai              

Springhallen

Torsdag den 22. marts kl. 18:00 – videre til kl. 19:00

 Mai

Gribskov Svømmehal

Torsdag den 22. marts kl. 16:30

 Mai

 

Når fordelingsmøde er slut, afholder Idrætsrådet DIALOGMØDE MED FORENINGERNE.
Her er dagsordenen:
1. Medlemstilgang / - tiltag og satsningsområder har foreningen gang i*
2. Hvordan kommer foreningerne i dialog med lokalpressen?
Det er de to punkter, Idrætsrådet har sat på dagsordenen. Derud har foreningerne mulighed for åben dialog med
Idrætsrådets medlemmer.

 

Fraværende: Jeanette Jensen.

 

10. Idrætsrådets Styrelsesvedtægt og Forretningsorden

Sagsnummer: 18.15.30-A30-2-18


Resume

Sagen handler om ajourføring/tilretning af Idrætsrådets Styrelsesvedtægt og Forretningsorden.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at nedsætte en arbejdsgruppe, der varetager arbejdet med ajourføring/tilregning af Idrætsrådets Styrelsesvedtægt og Forreningssorden.


Sagsfremstilling

Idrætsrådets Styrelsesvedtægt og forretningsorden trænger til en ajourføring og tilretning.

Nuværende Styrelsesvedtægt er godkendt i september 2014.

Idrætsrådets nuværende forretningsorden er godkendt i oktober 2009.

 

Administrationen foreslår, at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe på 2-3 medlemmer fra Idrætsrådet og 1 fra Administrationen.

Når ajourføring og tilretning har fundet sted, skal Styrelssvedtægt og forretningsorden til behandling i idrætsrådet og til videre godkendelse i Udvalget for Kultur Idræt og Oplevelsesøkonomi.

Dette arbejde pågår inden for de nærmeste måneder.

  

Administrationen foreslår, at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe på 2-3 medlemmer fra Idrætsrådet og 1 fra Administrationen.

 

Idrætsrådet skal beslutte, hvilke af Idrætsrådets medlemmer, der skal indtræde i arbejdsgruppen.

Administrationen finder dato for det første møde.

 

 


Beslutning

Idrætsrådets Styrelesvedtægt venter med revidering ca 2½ år; men Idrætsrådets Forretningsorden skal ajourføres. En arbejdsgruppe blev nedsat til denne opgave. Arbejdsgruppen består af: Bjarne Frølund, Bente Knudsen og Jeanette Jensen samt 1 repræsentant fra administrationen. Administrationen indkalder til møde.

Når ajourføringen er tilendebragt forelægges resultatet for Idrætsrådet og efterfølgende sendes resultatet til endelig godkendelse hos Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi.

Fraværende: Jeanette Jensen.

Bilag

11. Idrætsprisuddeling 2018

Sagsnummer: 00.05.07-G01-1-18


Resume

Sagen handler om årets prisuddeling og stillingtagen til Idrætslederprisen 2017, Årets Fund 2017 samt Årets Forening 2017.


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at tage orienteringen til efterretning

at beslutte modtager af Idrætslederprisen 2017, Årets Fund 2017 samt Årets Forening 2017.


Sagsfremstilling

Hvert år afholder Gribskov Kommune idrætsprisuddeling for at hædre idrætsudøvere, som har vundet mesterskaber.

Derudover uddeles 3 priser:

 

  • Idrætslederprisen
  • Årets Fundprisen
  • Årets Foreningspris

 

Idrætslederprisen uddeles til en idrætsleder, der gennem sit virke i foreningen har gjort et stort og uegennyttigt stykke arbejde. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune.

Årets Fundprisen uddeles til en idrætsleder eller -udøver, som er på vej frem i sin idrætsaktivitet. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune.

Årets Foreningspris uddeles til en forening, der har gjort et stort og flot stykke arbejde.

 

Indstilling til de 3 priser og mesterskabsvindere sker fra foreningerne i Gribskov Kommune.

 

Mesterskabsvindere, der er blevet:

  • Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år
  • Nr. 1 , 2 og 3 v/DM v/DIF i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
  • Nr. 1, 2 og v/LM v/DGI i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
  • Nr. 1, 2, 3 v/NM                         
  • Nr. 1-4 v/EM &
  • Nr. 1-8 v/VM & OL

 

Mesterskabsvindere: Idrætsforeningerne indstiller de kandidater, som har vundet mesterskaber i det forgangne år, efter ovenstående kriterier.

 

Kultur- og Idrætssudvalget har uddelegeret indstillingskompetencen til Idrætsrådet.

 

Antal af mesterskabsvindere 204. Indstillede kandidater til Idrætslederprisen 2017: 4 stk., Årets Fund 2017: 5 stk. og Årets Forening 2017: 3 stk.

Bilag med kandidater på de tre store priser gennemgås på Idrætsrådsmødet, og videresendes til endelig beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi

Prisuddelingen finder sted i Kultursalen onsdag den 04. april 2018 kl. 17:30.

 


Lovgrundlag

Der er ingen lovgrundlag for uddeling af priser.


Økonomi

95.300 kr.


Beslutning

Orienten taget til orienterig.

Idrætsrådet gennemgik indstillede kandidater til de tre priser.

Idrætsrådet indstiller forslag til modtager af Idrætsledreprisen 2017, Årets Fund 2017 og Årets Forening 2017 til endelig godkendelse i Udvalget for Kultur, Idræt og Oplevelesøkonomi.

Thomas Møllenberg inhabil i behandling af kandidat til Idrætslederprisien 2017 og Årets Fund 2017.

Fraværende: Jeanette Jensen.

12. Idræstsrådets økonomi 2018

Sagsnummer: 18.15.30-A30-2-18


Resume

Sagen handler om Idrætsrådets økonimi - budget 2018


Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

at tage orienteringen til efterretning

at beslutte, hvilket beløb der skal afsættes til Materialepuljen i 2018


Sagsfremstilling

Idrætsrådets økonomi - budget for 2018 se i nedenstående oversigt.


Idrætsrådet skal beslutte, hvilket beløb der skal afsættes til Materialepuljen i 2018. Beløbet ses under Idrætsrådspulje i oversigten.

Fristen for ansøgninger i Materialepuljen er 1. maj 2018. Administrationen udsender brev om Materialepuljen 2018 til alle idrætsforeninger i løbet af marts måned.

Ansøgning om materialetilsud foregår i år via www.aktivgribskov.dk

Der skal nedsættes en mindre arbejdsgruppe, der skal behandle ansøgninger, der kommer ind fra idrætsforeningerne. Dette skal ske i første halvdel af maj måned.

Administrationen indkalder til møde.

Oversigt over Materialetilskud medtages Idrætsrådes juni-møde 2018. Idrætsrådets fordeling af Materialepulje skal endeligt godkendes af Idrætsråde, idet kompetencen er uddelegeret til rådet. 

 

IDRÆTSRÅDETS BUDGET 2018

Budget

(netto)

Kulturråd/Idrætsråd administration, mødeafholdelse, kurser mv.

38.801

Idrætsrådspulje

314.606

Idrætspas - administeres administrativt

80.897

Pulje vedlighold baner - fordeles af det grønne udvalg

209.739

Aktivitetstilskud - deles med Kulturrådet

2.035.705

Lokaletilskud frivillige foreninger - deles med Kulturrådet

3.233.019

Udviklingspulje - deles med Kulturrådet

58.524

 

 

I alt

5.971.291

 


Beslutning

Taget til efterretning.

Der blev ikke afsaat beløb til Materialepuljen for 2018 - lige som der heller ikke blev nedsat en arbejdsgruppe. Dette sker på næste Idrætsrådsmøde, den 08. maj 2018.

Fraværende: Jeanette Jensen.

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen