Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Handicaprådet

Onsdag den 07-03-2018 kl. 16:15

Tilbage

Indholdsfortegnelse

14. Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 27.69.48-G01-4-18


Administrationen indstiller
  1. at Handicaprådet godkender dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden sendes ud til medlemmer af Handicaprådet senest 10 dage inden mødet.


Lovgrundlag

Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune § 5.


Beslutning

Rettelse til protokollen af den 7. februar 2018:

I høringssvar ( punkt 10) står der: "Der var to brugere med – Kirsten Rolfsager (Dansk Handicap Forbund) og Annelise Hansen (Handicaprådet)". Det er korrekt, at Annelise Hansen også på daværende tidspunkt var medlem af Handicaprådet, men i den konkrete sammenshæng, som høringssvaret referere til repræsenterede Annelise Hansen DH Gribskov, og ikke Handicaprådet.

 

Dagsorden godkendt.

 

15. Mødedeltagere

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Gribskov Kommunes Handicapråd består af 8 medlemmer, og Byrådet har udpeget en personlig stedfortræder for hvert medlem.

 

Medlem

Personlig stedfortræder

1. Bente Ullits Eckmann (DH Gribskov) - formand

Jørgen Eckmann (DH Gribskov)

2. Annelise Hansen (DH Gribskov) - næstformand

Jens M. Larsen (DH Gribskov)

3. Kim G. Nielsen (DH Gribskov)

Inger Hansen (DH Gribskov)

4. Louise Hyldborg Lundstrøm (DH Gribskov)

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov)

5. Betina Sølver (Gribskov Kommunes Byråd)

Pia Foght (Gribskov Kommunes Byråd)

6. Jonna Præst (Gribskov Kommunes Byråd)

Trine Egetved (Gribskov Kommunes Byråd)

7. Agnete Odgaard Mortensen (Gribskov Kommune)

Torsten Forsberg (Gribskov Kommune)

8. Hanna Bartholine Levy (Gribskov Kommune)

Gitte Caspersen (Gribskov Kommune)

 

Personlig stedfortræder indkaldes til møde i tilfælde af en deltagers fravær.

 


Administrationen indstiller til Handicaprådet
  1. At tage orienteringen om mødedeltagere til efterretning

Beslutning

Oversigten blev rettet, så det fremgår af oversigten, at Jørgen Eckmann er stedfortræder for Bente Ullits Eckmann, og Jens M. Larsen er stedfortræder for Annelise Hansen, og Agnete hedder Odgaard Mortensen.

Efter rettelsen blev indarbejdet tog Handicaprådet orienteringen til efterretning.

16. Lukket punkt

17. Byrådets temamøde om Handicappolitikken: Forberedelse

Sagsnummer: 27.69.48-G01-6-18


Resume

Handicaprådet er tovholder på Byrådets årlige temamøde om realisering af Handicappolitikken. Rådet har valgt mødets tema: Alle skal have frihed til at være så uafhængige af andre som muligt. Fokus på børn og unge. Formål med punktet er at sikre rådets forberedelse til mødet.

 


Administrationen indstiller
  1. at aftale hvem der gør hvad i forhold til mødeforberedelse

Historik

 

Handicaprådet, 7. februar 2018, pkt. 11:

Mødet afholdes mandag den 16. april 2018 – formentlig umiddelbart inden Byrådsmødet. Mødet er ikke offentligt.

 

Valg af tema: Punkt 1. Alle skal have frihed til at være så uafhængige af andre som muligt. Fokus på børn og unge.

 

Rådet vil arbejde hen imod, at mødet inspirerer politikkerne og lægger op til debat. Endvidere ønsker rådet, at mødet kan inspirere til, at inklusionsstrategien genvurderes.

Rådet vælger at sætte fokus på børn og unge og deres muligheder for at få uddannelse, kunne deltage i fritidsaktiviteter mv., som medvirker til, at de kan føre et liv så uafhængige af andre som muligt.

Rådet vil tage udgangspunkt i historier/cases, som viser, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.

 

Forud for temamødet vil Rådet undersøge, om kommunen har tal/viden, om inklusionsstrategien har virket efter hensigten, og om der er fulgt op på målene i inklusionsstrategien, for eksempel om 95 % af de unge er kommet i uddannelse. Hvis kommunen har tal liggende, som relaterer sig til inklusionsstrategien og kan give et billede af, om strategien virker, vil rådet meget gerne se disse tal inden mødet.

 


Sagsfremstilling

 

Gribskov Kommune har en handicappolitik. Handicappolitikken "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed" blev vedtaget af Byrådet på mødet den 30. maj 2016. Handicaprådet er tovholder på Byrådets årlige temamøde om realisering af Handicappolitikken. Da rådet har besluttet at sætte fokus på børn og unge, er det aftalt med Center for Børn og Unge, at Helle Mariager, centerchef i Center for Børn og Unge/Specialiserede område deltager på mødet i Handicaprådet med henblik på at give rådet introduktion til specialiserede område og besvare rådets spørgsmål, som blev rådet har formuleret på mødet den 7. februar.


Lovgrundlag

Gribskov Kommunes Handicappolitik "Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed"


Beslutning

Handicaprådet tog orienteringen ved Helle Mariager, centerchef for Center for Børn og Unge til efterretning.

Aftalt, at Helle Mariager deltager med oplægget på temamødet den 16. april 2018. Oplægget skal præsentere fakta på området.

Efterfølgende præsenterer repræsentanter for Handicaprådet tre cases. Cases forberedes af Bente Ullitz Eckmann, Annelise Hansen, Louise Lundstrøm og/eller Kirsten Rolfsager.

 

18. Meddelelser

Sagsnummer: 27.69.48-G01-2-18


Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.


Administrationen indstiller
  1. At Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte kl. 16.15. Mødet sluttede kl. 17.31

 

Afbud fra Jonna Præst (byrådsmedlem) og stedfortræderen, Trine Egetved (byrådsmedlem), på grund af deres deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg, hvor de repræsenterer Gribskov Byråd.

Kirsten Rolfsager (DH Gribskov) deltog på mødet som stedfortræder for Louise Lundstrøm (DH Gribskov).

 

Handicaprådet vil gerne i dialog med Center for Teknik og Miljø om tilgængelighed af badestrande i Gribskov Kommune. En repræsentant for centret ønskes inviteret til rådets møde i april måned.

 

 

Handicaprådet har spurgt om sammenhæng mellem de stående udvalg og de administrative centre (hvilke centre betjener hvilke udvalg), hermed en kort oversigt:

 

Udvalget Børn og Familie betjenes primært af Center for Børn og Unge.

Erhverv og Beskæftigelse betjenes primært af Center for Borgerservice og Beskæftigelse, Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.

Forebyggelse, Social og Sundhed betjenes primært af Center for Social og Sundhed.

Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi betjenes primært af Center for Kultur, Fritid og Turisme.

Miljø, Kima og Kyst betjenes primært af Center for Teknik og Miljø og Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.

Udvikling, By og Land betjenes primært af Center for Teknik og Miljø og Center for Byer, Ejendomme og Erhverv.

Ældre og Omsorg betjenes primært af Center for Social og Sundhed.

Økonomiudvalget betjenes primært af Center for Koncernstyring og IT samt Center for Strategi og HR.

 

 

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv blev spurgt om, hvorfor sagen om parkering i Helsinge ikke blev sendt i høring i Handicaprådet forud for forelæggelse af sagen til politisk beslutning. Centret svarede følgende:

 

"I Helsinge bymidte gælder flere forskellige lokalplaner og nogle er af ældre dato. Med Kommuneplanen har byrådet fastsat en norm for parkering. En del af de ældre lokalplaner har strengere krav til parkering = der kræves flere parkeringspladser, end dem vi nu stiller krav om i nye lokalplaner. For fremadrettet at sikre, at der sker en mere ensartet behandling af ansøgninger til byggeri og lokalplaner har administrationen bedt udvalget og Byrådet om at tage stilling til, at der fremadrettet kan arbejdes med de normer, som er fastsat med den gældende kommuneplan. Dvs. at der kan arbejdes for at dispensere i sager hvor den gældende lokalplan stiller strengere krav end kommuneplanens norm.

Fokus har været, at sikre mere ensartet behandling af ansøgninger i området.

 

For hver enkelt byggesag skal der, jf. bygningsreglementets krav (BR2018 §§ 400 og 401), stilles krav om tilstrækkelig parkering og at et passende antal parkeringspladser skal udformes, så de kan anvendes af handicapegnede køretøjer.

Administrationen har således vurderet, at en ensretning af parkeringsnormen for parkering i bymidten ikke krævede en høring af Handicaprådet, idet vi lægger op til at følge den gældende kommuneplan, samt at konkret byggesagsbehandling fortsat skal sikre et passende antal parkeringspladser til handicapegnede køretøjer".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen