Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Byråd

Mandag den 12-03-2018 kl. 19:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

58. Forberedende Grund Uddannelse - bemyndigelse af borgmester

Sagsnummer: 54.00.00-A21-1-18


Resume

Samtlige partier i Folketinget indgik d. 13. oktober 2017 "aftale om bedre veje til uddannelse og job". Aftalen udgør grundlaget for det lovforslag, der ventes endeligt vedtaget juni 2018.

Aftalen indebærer reform af de forberedende tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan tage den lige vej fra grundskole til ungdomsuddannelse.

 

For at sikre mest mulig fremdrift i en meget tidspresset proces hen mod vedtagelsen af lovforslaget, beder administrationen byrådet om at hastebehandle sagen med henblik på at give borgmesteren en bemyndigelse til at forhandle på kommunens vegne.

 

Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen samme dag. Anbefalingen fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

 

Byrådet skal i den forbindelse træffe beslutning om, at bemyndige borgmester Anders Gerner Frost til den videre proces omkring placering af FGU institutioner m.v.

 

 


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at bemyndige borgmesteren til at godkende skitse til lokal proces for inddragelse af eksisterende institutioner i forhold til ny FGU struktur

2. at bemyndige borgmesteren til at forhandle mulige dækningsområder for FGU institutioner med henblik på endelig godkendelse i Byrådet

 


Sagsfremstilling

Målgruppen for FGU er unge ledige under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

 

Målet med FGU er at give de unge kompetencer til at gå i gang med en ordinær uddannelse. Sekundært er det målet at gøre de unge parate til at indgå i ufaglærte jobs.

 

Aftalen om "bedre veje til uddannelse og job" samler med FGU de eksisterende forberedende tilbud, som produktionsskoler, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhversgrunduddannelsen (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisninger for voksne samt forberedende voksen undervisning (VUC).

 

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) er således ikke en del af den nye aftale.

 

FGU bliver dermed hovedvejen for de unge, der ikke opfylder adgangskrav til erhvervsuddannelserne (EUD) eller til de gymnasiale uddannelser.

 

Forløbstiden på FGU er op til 2 år og vil have 3 spor, der alle kombinerer teori og praksis;

  1. Almen grunduddannelse: praksisorienteret undervisning og almene fag
  2. Produktionsgrunduddannelse: skoleundervisning og værkstedsundervisning med reel produktion af varer som mål. Undervisningen er rettet mod bestemte erhverv og linjer på EUD
  3. Erhvervsgrunduddannelse: virksomhedspraktik med praktikaftale i EGU på ordinære arbejdspladser, samt skoleundervisning

 

FGU og kommunale perspektiver

Aftalepartierne er blevet enige om at forankre FGU i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.

 

Der oprettes ca. 30 FGU moder-institutioner, der under sig har ca. 60 lokale FGU-skoler. Det er moderinstitutionen der lægger den overordnede linje og ramme for de enkelte skoler. For hver institution er der én bestyrelse med repræsentanter fra bl.a. stat, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

 

Med den nye FGU, får Gribskov Kommune mulighed for, at etablere almen undervisning i kommunen. I dag foregår en stor del af den uddannelsesforberedende undervisning via Almen Voksenuddannelse (AVU) - og Forberedende Voksenuddannelse (FVU) på VUC centre i Hillerød, Frederiksværk og Helsingør.

 

Kommune Kontakt Rådet (KKR)

Den 12. januar 2018 fik KKR fra undervisningsministeren formelt tildelt opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU institutioner / skoler inden udgangen af juni 2018.

 

Kommunerne i KKR Hovedstaden har indledt arbejdet med de forskellige elementer i FGU aftalen, herunder en første sondering af mulige kommuneklynger for FGU samarbejdet.

 

Den 15. marts 2018 mødes borgmestrene i KKR hovedstaden. På mødet skal de drøfte og godkende skitse til lokal proces for inddragelse af eksisterende institutioner i forhold til ny FGU-instruktionsstruktur, samt have en første drøftelse af mulige dækningsområder for FGU institutioner. På den baggrund fremlægges nærværende sag til beslutning om bemyndigelse af borgmester Anders Gerne Frost.

 

 


Beslutning

Sagen om Forberedende Grunduddannelse, fremsendt som tillægsdagsorden, blev taget af dagsorden på Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2018, og som følge heraf optages sagen ikke på dagsorden i Byrådet (jævnfør protokollen på punktet om godkendelse af dagsorden)

 

Fraværende: Mikkel Andersen (A) og Betina Sølver

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen