Dagsordener og referater

Du kan finde dagsordener og referater fra byråd, fagudvalg og råd ved at søge herunder.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er det en en tillægsdagsorden/-referat.

Se hvilke fagudvalg der er aktive

Udvikling, By og Land

Mandag den 12-03-2018 kl. 14:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse

50. Østmolen - udvidelse m badefaciliteter

Sagsnummer: 02.34.00-G01-6-18


Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at godkende dispensation fra lokalplan, ifm. Østmolen, Gilleleje - udvidelse af toiletbygning med badefaciliteter.


Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1. at give dispensation fra lokalplan.


Sagsfremstilling

Gilleleje Havnelaug ønsker at udvide eksisterende toiletbygning med badefaciliteter for turister, primært sejlende.

Toiletbygning udvides mod øst med en nøjagtig, tilsvarende tilbygning på 42 m2 som sammenbygges og skal indeholde badefaciliteter i forlængelse af

toiletterne, seperat for kvinder og mænd.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 15.58 Gilleleje Havn.

Det ansøgte er formelt set i strid med lokalplan 15.58 for Gilleleje Havn, § 5.1, da placering af bygningen ligger udenfor de udpegede byggefelter i

lokalplanen,

 

Administrationen har gennemgået sagen, blandt andet ved besigtigelse og vurderet, at der kan meddeles dispensation til den ønskede udvidelse, da den vurderes at være af mindre betydning.

 

Der er tale om udvidelse af eksisterende bygning, som fik dispensation 2013 og blev opført i 2014. (Tidligere toiletbygning blev ødelagt i forbindelse med stormen "Bodil".)

Følgende er lagt til grund for administrationenes vurdering om dispensation, og er tilsvarende den tidligere begrundelse for dispensation til nuværende toiletbygningen:

- Der er undladt at foretage en naboorientering idet det vurderes, at placeringen uden for det angivne byggefelt (altså dermed nærmere østmolen) umiddelbart er til gunst for naboer.

- Der peges på at hvis bygningen skulle placeres i det i lokalplanen angivne byggefelt ville den fremstår mere synlig fra Fabersvej/Søstræde samt direkte naboer grundet terrænfald og beplantning.

- Det vurderes således, at bygningens omfang/udseende og placering indebærer, at den vil fremstå som en naturlig del af havnen/havnemiljøet ved østmolen.

- Samtidig forekommer det naturligt, at toiletbygningen placeres lidt nærmere havnebassinnet og havnens opholdsarealer/faciliteter, end der ellers var lagt op i lokalplanen.   

 

Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov (DN) er via mail blevet hørt i forbindelse med sagen. DN har anerkendt den ansøgte tilbygning og ikke yderligere bemærkninger til projektet.

 

Dispensationen vil blive meddelt på følgende vilkår:

- Dispensationen udløber 3 år fra dato såfremt den ikke er udnyttet ved meddelt byggetilladelse og hvor byggeriet på denne baggrund ikke er påbegyndt.

- At bygningen før færdigmelding/ibrugtagning er bræddebeklædt 1 på 2 malet svenskrød og forsynet med saddeltagskonstruktion beklædt med sort tagpap.

- At der - såfremt der fremkommer ønske fra Gribskov Kommunes "Blå Flag" organisation indgås en dialog om evt. behov for etablering af opslagstavle / informationstavler, opsætning etablering af udslagsvask mv.

 

OBS: Gilleleje Havnelaug har mulighed for at søge om FLAG - midler til udvidelsen. Ansøgning skal være indsendt senest den 15.03.18.


Lovgrundlag

Lov om Planlægning LBK nr 1529 af 23/11/2015 (planloven) med senere ændringer jf Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger nr. 668 af 08.06.2017

 


Beslutning
  1. Tiltrådt

 

Bo Jul Nielsen fraværende.

 

Bilag

Tilbage

 

Video og spørgetid på byrådsmøder

 

Hvornår kan jeg se dagsordenen for møderne?

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvor finder jeg tidligere møder?

Protokoller for møder 2013-2017

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen